TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2006 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtionhallinnon yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Viraston strategiset linjaukset vuosille Yhteiskunnallinen vaikuttavuus 1. Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tietojen relevanssista ja laadusta siten, että ne täyttävät keskeiset kansalliset tietotarpeet ja Suomen kansainväliset sitoumukset. Tilastokeskus tuottaa peruskehyksellä vuonna 2004 voimassa olevien EUsäädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut ja tekee tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset. Tällaisia välttämättömiä muutoksia ovat mm. vanhentuneiden tietojärjestelmien uudistamiset, perusvuosiuudistukset ja korvausinvestoinnit. Nämä toteutetaan tuottavuushyötyjen avulla. 2. Tilastokeskus toimii siten, että sen tunnettuus ja myönteinen julkisuuskuva säilyvät edelleen hyvänä. Tiedonantajien vastausmotivaatiota ylläpidetään myös huolehtimalla heidän tietosuojastaan kaikissa tiedonkäsittelyn vaiheissa. Tiedonantajia rohkaistaan siirtymään tietojen antamiseen sähköisesti. 3. Tilastokeskus pyrkii käytettävissään olevilla keinoilla vaikuttamaan kansainvälisen, erityisesti Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja siten että tilastojen laadinnan menetelmällinen itsenäisyys läheisyysperiaatteen mukaisesti säilyy. Suomalaisen tilasto-osaamisen tunnettuutta kansainvälisessä tilasto-yhteistyössä edistetään. 4. Tilastokeskus kehittää tilastoalan kansallisena yleisviranomaisena kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena Tuotokset ja laadunhallinta 5. Tilastokeskus kehittää tuotteita ja palveluja asiakaslähtöisesti yhteistyössä muiden Suomen virallisen tilaston tuottajien ja muiden sidosryhmien kanssa ottaen huomioon niin kansalliset kuin kansainväliset tiedonkäyttäjät. Erityisenä kehittämiskohteena ovat yhtenäiset verkkopalvelut. Maksuttomana julkispalveluna tarjotaan keskeiset yleisen yhteiskuntatilaston tiedot vähintään nykyisessä laajuudessa. Selvitetään ministeriön kanssa maksuttoman jakelun laajentamisen edellytyksiä. 6. Tilastokeskus selvittää mahdollisuudet laajentaa Tilastokeskuksen tiedonkeruu- ja jakelupalveluja sekä tietojärjestelmäpalveluja muulle tilastotoimelle palvelukeskusmallia noudattaen.

2 2 7. Tilastokeskus parantaa tilastojen laatua tilastomenetelmällisin keinoin ja panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin. Toiminnan kokonaislaatua parannetaan EFQM -laatupalkintokehikkoa käyttäen Toiminnallinen tehokkuus 8. Tilastokeskus parantaa tuottavuuttaan, huolehtii toimintansa taloudellisuudesta ja voimavarojen parhaasta mahdollisesta kohdentamisesta sekä kehittää maksullista palvelutoimintaa ja pyrkii kasvattamaan tuottoja kannattavuudesta huolehtien. 9. Tilastokeskus saattaa loppuun tietovarasto-ajatteluun perustuvan tuotantomallin rakentamiseen liittyvät tietojärjestelmien siirrot avoimeen ympäristöön sekä tiedonkeruun ja jakelun digitalisoimisen. Myös sisäisiä palveluja digitalisoidaan ja uusitaan vanhentuneita järjestelmiä Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 10. Tilastokeskus kehittää toimintaansa oppivana organisaationa ja toteuttaa Henkilöstö 2010-ohjelmaa. Avainosaaminen pidetään ajan tasalla ja henkilöstön osaamista kehitetään tavoitteellisella koulutuksella, työssä oppimisen avulla sekä huolehtimalla osaamisen siirrosta ja perustehtävän suorittamisen kannalta välttämättömän tieteellisen osaamisen ylläpidosta ja lisäämisestä. 11. Tilastokeskus kehittää työyhteisön hyvinvointia, työn organisointia ja työilmapiiriä yhteistoiminnallisesti sekä huolehtii sisäisestä synergiasta ja kehittää ammattitaitoista esimiestyötä ja johtamista Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti. 12. Tilastokeskus huolehtii kilpailukyvystään työnantajana sekä jatkaa palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä kannustavammaksi ja strategisia tavoitteita paremmin tukevaksi. Tulospalkkiojärjestelmä otetaan käyttöön. 2. Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtionvarainhallinnon yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin 13. Tilastokeskus ylläpitää ja kehittää tietovarantojensa relevanssia ja laadukkuutta, jotta ne mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten tilastotietoja tarvitsevien käyttäjien tarpeita ja samalla täyttäisivät Suomen kansainväliset velvoitteet. II Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2006 Yleisiä toimintaympäristön muutostekijöitä ovat edelleen EU:n ja talous- ja rahaliiton edellyttämien tilastolaajennusten lisäksi globalisaation ja ns. uuden talouden asettamat haasteet tilastokuvaukselle sekä tietoteknologian muutokset. EU:n uusien tilastosäädösten valmistelun painopiste on siirtymässä taloustilastoista sosiaalitilastoihin. EU on osallistumassa aiempaa vähäisemmässä määrin uusien tilastojen kehittämisen rahoitukseen. Vuonna 2006 EU:n rahoitus lisääntyy poikkeuksellisesti toimintavuodelle ajoittuvien laajojen haastattelututkimusten (aikuiskoulutus, CVTS) vuoksi.

3 3 Kansallisesti on menossa joukko julkisen sektorin uudistuksia, joita Tilastokeskus seuraa ja jotka vaikuttavat tilastokuvauksiin. Tilastokeskus joutuu varautumaan myös hallinnollisten aineistojen ja rekistereiden mahdollisiin muutoksiin. Valtionhallinnon tuottavuusohjelman mukaisesti Tilastokeskus edistää valtion tilastotoimen tehokkuutta tarvittaessa kokoamalla sitä suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vuonna 2006 selvitetään tilastotoimen tarkoituksenmukaista organisointia maa- ja metsätalousministeriön sekä Tullihallituksen kanssa. Tilastokeskus toimii siten, että tilastojen uudistamisessa ja kehittämisessä yhdistetään mahdollisimman hyvin kotimaiset ja EU-velvoitteet sekä vaikutetaan EU:ssa tilastojen menetelmällisen itsenäisyyden puolesta (läheisyysperiaate), jotta tiedontuotannon relevanssi ja laatu sekä kustannukset voitaisiin optimoida sekä estää tiedonantorasituksen kohtuuton kasvu. Toimenpiteet: 1. Tuotetaan vuonna 2004 voimassa olevien (noin 200 kpl) EU-säädösten ja -sitoumusten sekä kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot (yhteensä noin 200 kappaletta). Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja jatketaan meneillään olevia EU-hankkeita sovittujen siirtymäaikojen puitteissa. Laajennetaan ja nopeutetaan julkisen sektorin tuottavuustilastointia. 2. Parannetaan jatkuvaluonteisesti tietovarantojen monikäyttöisyyttä menetelmätyöllä, käsitteitä ja luokituksia standardoimalla ja aineistoyhdistelyillä. 3. Toimitaan siten, että tunnettuus ja julkisuuskuva säilyvät vähintään nykyisellään. Vuoden 2005 tutkimuksen vastausosuudet, % haastatelluista: tunnettuus 81, luotettavuus 86 ja puolueettomuus 71 prosenttia. 4. Toteutetaan EU-velvoitteet kärkimaiden joukossa. Hoidetaan EUpuheenjohtajuuskauden tilastoalan puheenjohtajuustehtävät. Neuvoston tilastotyöryhmään odotetaan 5-8 kpl käsittelyn eri vaiheessa olevaa asetusehdotusta. III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle Tuotokset ja laadunhallinta 1. Jatketaan liitteen 1 kohdissa II ja III.1 mainittujen tilastotuotannon ja - palvelusuoritteiden tuotantoa. Tietovarantojen volyymi kasvaa edellisestä vuodesta ja verkkopalvelujen volyymin kasvu jatkuu, samoin EU-raportointien ja kv-kyselyjen. Painettujen julkaisujen määrä laskee. Osa tilastoista julkaistaan sisällöllisesti merkittävästi uudistettuna. Myös kokonaan uusia tilastoja ilmestyy. 2. Saatetaan loppuun verkkopalvelulinjausten mukaiset palvelujen uudistushankkeet Tilastokeskus.fi konseptissa ja StatFin- tietokantapalvelun sisällön kehittämisessä. Tavoiteaikataulu on vuoden 2007 alkupuolella. Ruotsinkieliset tilastojulkistukset aloitetaan vuoden 2006 alussa. 3. Otetaan käyttöön asiakassuhdejohtamisen malli. Toteutetaan vuoden 2005 asiakassuhdetutkimuksen perusteella mm. palvelusivustoja eri asiakassegmenteille sekä parannetaan uutuuksista tiedottamista.

4 4 4. Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina. 5. Tietojen laatua parannetaan panostamalla tilastojen keskinäiseen koherenssiin ja lisäämällä tilastollisten analyysimenetelmien käyttöä. 6. Suomen virallisten tilastojen ja julkaisujen (SVT) inventaario viedään loppuun ja aloitetaan sarjan lanseeraus laadukkaana kokonaisuutena. 7. Haetaan Suomen laatupalkintoa (EFQM). Valmistellaan tilastojen auditointeja koskevat menettelytavat. 2.Toiminnallinen tehokkuus 2.1 Taloudellisuus ja tuottavuus 1. Tilastotietojen tuotannon yksikkökustannukset ja kiinteiden kustannusten osuus pidetään vuoden 2005 tasolla. Tuottavuus kasvaa keskimäärin 2 prosenttia vuodessa vuosina Tilastokeskus laatii raportin tuottavuusmittaristaan. 2. Kokonaiskustannukset ovat noin 52,5 milj. euroa, josta tuotteiden ja palvelujen osuus 27,9 milj. euroa ja tietovarantojen osuus 24,6 milj. euroa. 3. Maksullisessa palvelutoiminnassa tavoitteena on 3 vuoden keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus vuosina Vuonna 2006 ei synny ylijäämää. 4. Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja. Yhteensä tällaista rahoitusta on noin 3,8 milj. euroa 2. Määrä on euroa enemmän kuin vuonna Kustannusvastaavuus vuonna 2006 on 70 prosenttia. 5. Tuotantomallin mukaiseen avoimeen ympäristöön siirtymistä nopeutetaan yhdellä vuodella vuoteen Loput paperitiedonkeruista (noin 30 kpl) sähköistetään vuoden 2006 loppuun mennessä. Tuotantomallin mukainen tuotteiden ja palvelujen tuotantoprosessin kehittäminen saatetaan päätökseen vuoden 2006 loppuun mennessä. 6. Tuottavuushyödyillä rahoitetaan lähinnä EU:sta johtuvat vuoden 2006 tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja. 7. Toteutetaan Tilastokeskuksen Tuottavuus ohjelman mukaisia muita toimenpiteitä, kuten eräiden tukiprosessien selkiinnyttäminen ja projektityön kehittäminen. 8. Sähköisen asioinnin tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään mm. koulutuksella, ohjeistuksella sekä tekemällä turvallisuusauditointeja. 9 Tilastojen valmistumisnopeus säilyy nykyisellään. 1 Investoinnit ja tuotekehitys otettu huomioon. 2 Arviota on tarkennettu talousarvioehdotuksen 2006 laadinnan jälkeen (aikuiskoulutustutkimus, CVTS).

5 5 IV Resurssit 10. Dokumentaatiota ja arkistointia parannetaan. Työ jatkuu useita vuosia Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1. Sisäisten hallintopalvelujen tehostamiseksi korvataan vanhentuneita järjestelmiä (uusimalla mm. kirjaamojärjestelmä), ajanmukaistetaan taloudenja toiminnan suunnittelu-, seuranta- ja ohjausjärjestelmää, digitalisoidaan nykyisiä manuaalisia toimintoja sekä kehitetään henkilöstöhallinnon raportointia. Valtiokonttorin palvelukeskukseen liitytään joidenkin taloushallinnon tehtävien osalta vuoden 2007 aikana. 2. Tehostetaan hankintatointa VM:n linjausten mukaisesti osallistumalla yhteishankintoihin, tehostamalla hankintaprosessia ja lisäämällä Hanselin palvelujen käyttöä. Tavoite kategoriassa c on 85%. 3. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1.Päivitetään osaamisstrategia tarkistamalla avainosaamisalueet sekä näiden kehittämisen painopisteet. Henkilöstökoulutusta suunnataan tulosyksiköiden kehittämissuunnitelmien mukaisille painopistealueille. Tilasto-osaamisen koulutusohjelma käynnistetään. Eläköitymisen lisääntyessä huolehditaan osaamisen siirrosta kehittämällä rekrytointia ja edistämällä sisäistä liikkuvuutta. 2. Jatketaan palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämistä uudistamalla henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia ja henkilökohtaisen palkanosan määräytymistä koskevat työ- ja virkaehtosopimusmääräykset sekä valmistelemalla tulospalkkiojärjestelmää tavoitteena käyttöönotto vuonna Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti käynnistämällä esimiesvalmennus ja työnohjaus sekä laatimalla esimiehen käsikirja. Luodaan mallit esimies- ja asiantuntijaurapoluille. 4. Työtyytyväisyys pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla. Tavoitetaso v on 3,5. Työyhteisön hyvinvointia parannetaan yhteistoiminnallisesti toteuttamalla mm. Kaiku-ohjelman tavoitteita. Aloitetaan tasaarvosuunnitelman edellyttämät toimenpiteet. Vuoden 2006 talousarvion mukainen määräraha on euroa. Vuodelle 2006 arvioidaan siirtyvän euroa, joita käytetään vuonna 2006 tilastojen välttämättömiin uudistuksiin ja laadun parantamiseen sekä ICT - rahoitussuunnitelman mukaisiin hankintoihin ja tuotantomallin avoimeen ympäristöön siirtymisen mahdollistaviin voimavaralisäyksiin. Siirtomäärärahakannan arvioidaan palaavan ns. normaalille tasolle (noin 1 kuukauden menoja vastaava summa) vuoden 2006 lopussa. Vuoden 2006 henkilöstömääräksi arvioidaan 930, mistä lisäystä vuoteen 2005 on viisi henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien määrä alenisi, ellei vuodelle 2006 ajoittuisi poikkeuksellisesti useita laajoja haastattelututkimuksia. Maksullisen toiminnan henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 129. Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS -kauden voimavarakehyslaskelmat.

6 6 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2006 loppuun. Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa. Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään kesäkuussa ja lokakuussa pidettävissä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksissa. Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1. Helsingissä, 22 päivänä joulukuuta 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Ulla-Maj Wideroos Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja

7 Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavia indikaattoreita LIITE TP 2004 TP 2005 Suunniteltu 2005 Arvio 2006 Suunniteltu II Vaikuttavuustavoitteet Tilastotuotanto Tiedonkeruu 1) - valmistuneet tietovarannot, kpl tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä, milj. tietoa säännöllisesti tuotettavat tietovarannot, kpl säännöllisen tiedonkeruun vuosittainen tietomäärä, milj.tietoa haastattelua, kpl/vuosi 2) suoran keruun osuus säännöllisesti kerättävästä tietomäärästä, % 3,6 3,7 2 3,7 4,2 Tunnettuus ja julkisuuskuva Leikkeiden lkm 3) niistä kriittisiä, % 1,8 1,0-0,5 - Kansainvälinen vaikuttavuus Tilastokeskusta koskevat EU-säädökset - voimassa olevat, kpl toimintavuonna valmistuneet, kpl EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl EU-virkamatkoja, kpl Ulkomaan virkamatkoja yhteensä, kpl Kv. konsultoinnin osaprojekteja yhteensä, kpl III.1 Tuotokset ja laadunhallinta Julkaisunimikkeet Säännöllisesti ilmestyvät vuosijulkaisut, kpl /4-vuosijulkaisut, kpl kuukausijulkaisut, kpl Muut julkaisut, kpl Julkaisunimikkeitä yhteensä, kpl Internet-julkaisuja (painetun PDF vastine), kpl Painettujen julkaisujen levikki, kpl 4) laskee laskee Veloitukseton tietokantapalvelu - taulukot veloituksettomissa tilastotietokannoissa, kpl.... kasvaa 465 kasvaa - StatFin taulukoita, kpl StatFin soluja, milj. kpl vierailuja, kpl/kk 5) 6) kasvaa kasvaa 5) 7) Tilastokeskus.fi -palvelu - vierailuja Tilastokeskus.fi -palvelussa, kpl/kk kasvaa kasvaa - Internet-tiedostohaut, tekstisivut, kpl/kk kasvaa kasvaa - vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) kasvaa - sivupyyntöjä, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) kasvaa - Internet-tiedostoja palvelimella tekstisivuja, kpl (HTML) kasvaa kasvaa Tilastokirjaston lainamäärät, kpl Tiedonhaut, kpl Lehdistötiedotteet, kpl Tuorein tilasto -tilastojulkistuksia, kpl niistä tiedotepoikkeamat, kpl joista myöhässä olevia, kpl Asiakaspalautteen määrä, kpl niistä kriittisiä % Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana 8,2 - ennallaan 8,2 ennallaan 1) Tiedonkeruisiin liittyvään aineistoon on tehty laadullisia tarkastuksia, vertailutiedot tuotettu myös vuodelta Tavoite 2005 ei näin ollen ole vertailukelpoinen. 2) V laajat haastattelututkimukset nostavat HTV:n määrää, eivät haastattelujen lukumäärää. 3) Seurantamenettelyä muutettu vuonna 2004, joten aiemmat luvut eivät ole vertailukelpoisia. 4) Luku ei sisällä lehtien yksittäisiä irtonumeroita. 5) Kuukausitietojen mittausjankohtana on marraskuu. 6) Luvuissa mukana vain StatFin-tietokannan vierailut. 7) Uudistettu Tilastokeskus.fi -palvelu otettiin käyttöön kesäkuussa 2004.

8 2003 TP 2004 TP 2005 Suunniteltu 2005 Arvio 2006 Suunniteltu Maksullisen toiminnan suoritteita - taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl 8 ) kasvaa kasvaa - verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl kasvaa kasvaa - asiakaskoulutus, koulutettavapäivää erityisselvitykset, toimituksia rekisteripalvelut, toimituksia haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) myyntitapahtumia, kpl asiakasorganisaatioita, kpl III.2 Toiminnallinen tehokkuus Voimavarat ja tehokkuus Kustannukset Tuotteet ja palvelut Tietovarannot Kokonaiskustannukset, e Kiinteät kustannukset, e ennallaan ennallaan Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 27,9 27,0 ennallaan 27,0 ennallaan Tietovarantojen tietojen yksikkökustannukset, e/milj. tietoa ennallaan ennallaan Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed. vuodesta, % 9) 11,0-2,1 2,0 2,0 Toimintamenomäärärahat, e Talousarvio, e Lisätalousarvio, e Siirto edellisiltä vuosilta, e Maksullisen toiminnan tunnuslukuja - maksullisen toiminnan tuotot, e toiminnan erilliskustannukset, e käyttöjäämä, e % tuotoista 20,6 16,4 13,1 11,4 14,6 - osuus yhteiskustannuksista, e kokonaiskustannukset, e tuotot/kustannukset, % ylijäämä (+) / alijäämä (-), e % tuotoista 7,3 3,2-1,8-4,8 0,0 - investoinnit % tuotoista 0,7 1,1 1,2 2,1 1,2 Yhteisrahoitteisen toiminnan tunnuslukuja - yhteistoiminnan tuotot, e toiminnan erilliskustannukset, e käyttöjäämä, e osuus yhteiskustannuksista, e kokonaiskustannukset, e tuotot/kustannukset, % ylijäämä (+) / alijäämä (-), e Prosessit ja rakenteet Tilastojulkistusten nopeus, viikkoa - vuositilastot, viikkoa.. 33,6 37,1 37,1 - neljännesvuositilastot, viikkoa.. 8,2 8,2 8,2 - kuukausitilastot, viikkoa.. 4,8 4,7 4,8 Sähköinen tiedonkeruu - sähköisen keruun osuus kerättävästä tietomäärästä, % 99,6 99,6 kasvaa 99,5 kasvaa - sähköisen keruun osuus suoraan kerättävästä tietomäärästä, % kasvaa 90,5 kasvaa III.3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet josta maksullisen toiminnan henkilötyövuosia Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7 7 kasvaa 9 ennallaan Työtyytyväisyysindeksi 10) 64,3 3,3 ennallaan ennallaan 3,5 8) Vuonna 2005 päällekkäisyyksiä on karsittu. 9) Luku perustuu Tilastokeskuksen tuottavuusmittarin tuloksiin, mittaria kehitetään edelleen. 10) VM:n barometrin kysymysten uudistamisen ja asteikon muutoksen vuoksi vertailtavuutta Tilastokeskuksen aiempiin henkilöstötutkimuksiin ei voida validisti toteuttaa.

9 Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella , kehittämislaskelma LIITE 2 Momentti Tilastokeskus (1 000 e) TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys**) Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu ** ml. LTA:t

10 Tilastokeskuksen toimintamenomomentin voimavarakehykset TTS-kaudella , peruslaskelma LIITE 3 Momentti Tilastokeskus (1 000 e) TP TP Arvio TAE TTS TTS TTS TTS TTS Menot - palkkaukset (sv-palautukset vähennetty) *) vuokrat muut kulutusmenot investoinnit Yhteensä Toimintamenomomentille nettoutettavat tulot - maksullinen toiminta EU-tulot talousarvion ulkopuolinen rahoitus irtaimen omaisuuden myynti Yhteensä Nettomenot(+)/-tulot(-) Talousarvio/kehys**) Siirtomäärärahakannan muutos (säästö(+)/säästön käyttö(-)) Siirtomäärärahakanta - siirto edelliseltä vuodelta siirtomäärärahankanta valtiolle tuloutus Henkilöstömäärä (HTV) * Pv- ja vanh. rahat Kelalta nettoutettu ** ml. LTA:t

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2005 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2007 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 Valtiovarainministeriö ja ovat sopineet Tilastokeskuksen toiminnan ja talouden puitteista vuodelle 2004 jäljempänä esitettävällä tavalla.

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2009 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E 2 0 10 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2010 koskevista tulostavoitteista

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2008 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 28.4.2005 1(8) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2006-2009 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 17.3.2006 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 8.12.2003 1(5) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 021107 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2009-2012 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 13.12.2002 1(6) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011 1(12) 1612 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tilastokeskus on osa valtiovarainhallintoa Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö

Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Linja 4, Ratkaisu- ja tavoitearkkitehtuuri, kokonaisarkkitehtuurityö Luken tilastojen kokonaisarkkitehtuurityö Tavoitteena kokonaisarkkitehtuurityön edistäminen Luken tilastotuotannon osalta. Nykytilan

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen!

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Ajankohtaista tietolähteillä tilastokeskus.fi Leila Kaunisharju Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa Kirsi Raitanen Suomalaisten ansiot

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

Talousarvioehdotus vuodelle 2010 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2012 Teollisuuden varastotilasto 2011, 4. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa kasvoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

63. (30.33) Metsähallitus

63. (30.33) Metsähallitus 1. Toimintaan liittyvät tasejärjestelyt 63. (30.33) Metsähallitus Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät eriytetään taloudellisesti liiketoiminnasta 1.1.2005 alkaen valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa

Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Energia 2014 Kivihiilen kulutus 2014, 2 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tammi-kesäkuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiilen kulutus väheni 30 prosenttia tämän vuoden

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2011 Teollisuuden varastotilasto 2011, 3. neljännes Teollisuuden varastojen arvot laskivat 2,4 prosenttia vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2011

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 Tammikuu 2015 Sisältö 1 Yleistä (viraston perustehtävä)...5 2 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Valtion takaukset 2008, 4. vuosineljännes

Valtion takaukset 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 29 Valtion takaukset 28, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 15,3 miljardia vuoden 28 lopussa Valtion takauskanta oli 15,3 miljardia euroa vuoden 28 lopussa. Vuoden aikana myönnettiin

Lisätiedot

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa

Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Julkinen talous 2013 Valtion takaukset 2013, 4 vuosineljännes Valtion takauskanta 33,2 miljardia joulukuun 2013 lopussa Valtion takauskanta oli 33,2 miljardia euroa vuoden 2013 neljännen neljänneksen lopussa

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2010 Teollisuuden varastotilasto 2010, 2. vuosineljännes Teollisuuden varastot vähenivät edelleen vuoden 2010 toisella neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2010 kesäkuun lopussa

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2011 Teollisuuden varastotilasto 2011, 1. vuosineljännes Teollisuuden varastot kasvoivat 2,9 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2011

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2010 Teollisuuden varastotilasto 2009, 4. neljännes Teollisuuden varastot vähenivät vuoden 2009 neljännellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2009 joulukuun

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus

Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Tulosohjauksen ajankohtaiskatsaus Taloushallinnon kevätseminaari Tallinna 4.-5.6.2013 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda 1. Ajankohtaista tulosohjauksen kehittämishankkeen toimeenpanosta 2. Uudistunut tuloksellisuusraportointi

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa

Valtion takauskanta 30,6 miljardia joulukuun lopussa Julkinen talous 213 Valtion takaukset 212, 4. vuosineljännes Valtion takauskanta 3,6 miljardia joulukuun lopussa Valtion takauskanta oli 3,6 miljardia euroa vuoden 212 lopussa. Takauskanta oli joulukuun

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

SYKEn strategia

SYKEn strategia SYKEn strategia 2011 2014 2 SYKEN MISSIO, VISIO JA ARVOT Tuotamme yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta välttämätöntä tietoa, osaamista ja palvelua. Parannamme ja turvaamme ympäristöämme sekä ratkomme

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 MMM DNRO 160/01/2014 TIKE DNRO 25/110/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN (TIKE) VÄLINEN SOPIMUS TIKEN TULOSTAVOITTEISTA VUODELLE 2014 1. Vuosien

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2016 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2016 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille VM/2512/00.02.03/ Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 381075 0.19 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskuksen Internetpalvelu Tilastokeskus avasi Internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa Vuonna 1995 palvelussa oli

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2009 Teollisuuden varastotilasto Teollisuuden varastot vähenivät vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden takaisesta Teollisuuden varastojen arvo oli vuoden 2009 maaliskuun lopussa 4,6

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut

ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden 2017 tulossopimuksen tunnusluvut Tulossopimuksen tunnusluvut ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS, vuoden tulossopimuksen tunnusluvut VALVONTA - toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2016 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2007 JULKAISUSARJA 6 2007 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä

Tilastokeskus.fi väylä Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tt tilastotietoon t t Tilastokeskuksen Internetpalvelu Tilastokeskus avasi Internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa Vuonna 1995 palvelussa

Lisätiedot

Liite 2 Keski-Suomen ELY-keskuksen strategiset ohjausindikaattorit toteutuma 6/2013 ja tavoitetasot vuosille 2014 ja 2015 (vaikuttavuus) tot. 2012 ELYkeskuksen tavoitteet vuodelle 2013* Toteutuma 6/2013

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas

Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen. Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittäminen Tuottavuusseminaari, Kuntamarkkinat 11.9.2014 Anne-Marie Välikangas Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden koordinaatioryhmä Valtiovarainministeriön asettama

Lisätiedot