TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2008 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä hallinnonalan yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Viraston strategiset linjaukset vuosille Luotettava tiedontuottaja (Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin 12 Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden 13 Enemmän vähemmällä 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla 14 Paremmin ja yhtenäisemmin 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista 15 Ammattitaidolla 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin

2 2 2 Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtiovarainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan ja koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen hyvänä kansallisesti ja kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelevat valtiovarainhallinnon ja muiden keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien Tilastokeskus kuuluu maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää Euroopan tilastojen käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta II Tilastokeskuksen toiminnan vaikuttavuustavoitteet vuodelle 2008 Yleisinä toimintaympäristön muutostekijöinä Tilastokeskuksen toimintaan vaikuttavat edelleen erityisesti EU- säädöksistä johtuvat tilastojen kehittämisja laajennustarpeet Globalisaatio, yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus ja mm suurten kansainvälisten yritysten tilastolliset käsittelyongelmat vaikeuttavat tilastokuvausta ja edellyttävät lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen relevanssi voidaan turvata Taloustilastoihin kohdistuu myös laatuun, keskinäiseen koherenssiin ja ajantasaisuuteen liittyviä kehittämistarpeita Myös monet meneillään olevat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat mm kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkkomuutokset, yliopistojen ja korkeakoulujen rakenteelliset muutokset sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet Kansallisesti ja kansainvälisesti tilastojen maksuttomaan saatavuuteen kohdistuu suuria odotuksia Samoin ovat lisääntyneet paineet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi 1 Tilastokeskus pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia Luottamusta Tilastokeskuksen toimintaan mitataan kansallisesti joka toinen vuosi tehtävällä yrityskuvatutkimuksella ja mediaseurannalla

3 Vuoden 2007 tutkimuksessa luotettavina Tilastokeskuksen tilastoja piti 85% haastatelluista Seurataan saatuja kansainvälisiä arviointeja ja muita palautteita, tavoitteena kuulua tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen 3 2 Tilastokeskuksen tavoitteena on pitää tiedonantorasitus kohtuullisena Tiedonantoa helpottavia menettelyjä ja uusia tilastointimenetelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön Sähköisesti vastaamista edistetään, tavoitteena lisätä sähköisen vastaamisen osuutta suorassa tiedonkeruussa yrityksiltä Yritysten tiedonanto-rasitusta aletaan mitata systemaattisesti III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle Toiminnallinen tehokkuus 11 Taloudellisuus ja tuottavuus 1 Tilastotietojen tuotantomenot (pl maksullinen toiminta), mitattuna tilastojulkistusta kohti, ovat keskimäärin 70,1 tuhatta euroa 2 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään laskemaan lisäämällä ostopalveluita Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 70 % 3 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona Vuonna 2008 tavoite on 102,5 prosenttia 4 Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja Yhteensä tällaista rahoitusta on noin 2 milj euroa Kustannusvastaavuus vuonna 2008 on talousarvion mukaan 45 prosenttia 5 Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisesti kehittämisen painopistettä siirretään yksittäisistä projekteista prosessien jatkuvaan parantamiseen vahvistamalla prosessijohtamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Oman keskuskoneen käytöstä luovutaan vuoden 2008 loppuun mennessä Standardivälineiden käyttöönottoa laajennetaan jakelussa, tavoitteena saada suurin osa tilastojulkistuksista uuden järjestelmän piiriin vuoden 2008 loppuun mennessä 7 Tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä rahoitetaan lähinnä uusista EUasetuksista aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2008 siirtyvät menot, tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja (liite 4) 8 Tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään Tietoturvallisuuden ohjeistamista ja hallintajärjestelmän kehittämistä jatketaan, samoin jatketaan tietoturva -auditointeja ja tietoteknisesti kriittisten osien kahdentamista Ylläpidetään valmius/toipumissuunnittelua ja toipumisvalmiutta

4 4 12 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1 Valmistellaan ja aloitetaan Office 2007 siirtymä sekä valmistaudutaan ottamaan ValtIT:n kehittämiä ratkaisuja käyttöön 2 Otetaan käyttöön sähköinen rekrytointijärjestelmä (HELI) Käynnistetään myyntilaskujen sähköistämisprojekti Saatetaan päätökseen toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tietojärjestelmän (STOJ) ja laskentatoimen uudistukset Näillä uudistuksilla mm luodaan edellytyksiä siirtää taloushallinnon palveluja palvelukeskukseen 3 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa tehostetaan toimitilojen käyttöä, tavoitteena nykyisen reaalisen vuokratason säilyminen 4 Panostetaan hankintatoimen ohjaukseen, tukeen ja suunnitteluun Selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen tilausjärjestelmä vuoden 2008 aikana Toteutetaan tehtyjen selvitysten pohjalta teletekniikan ratkaisu hankintapalveluna Hanselin sopimusten käyttöä tehostetaan mm liittymällä Hanselin siivous- ja vartiointisopimuksiin Henkilöstöruokalapalvelut kilpailutetaan 2Tuotokset ja laadunhallinta 21 Suoritteet ja julkishyödykkeet 22 Palvelukyky ja laatu 1 Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksuttomia ja maksullisia suoritteita Tilastojulkistusten, tilastosivustojen, maksuttomien tietokantapalvelujen, kv - raportointien sekä EU-lainsäädäntötyön aiheuttaman työmäärän volyymi kasvaa Muiden tuotosten volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan (tilastojen arkistoinnit ja kv-konsultoinnit) ja kirjastopalvelujen laskevan Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla tai kasvavan hieman 2 Toteutetaan voimassa olevien EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset sekä jatketaan Toimialaluokituksen (NaceRev2) viemistä ko luokitusta käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) 3 Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja laadulliset parannukset Erityisesti panostetaan eräiden suhdannetilastojen laadun ja koherenssin kehittämiseen 4 Jatketaan julkisen sektorin tuottavuustilastoinnin kehittämistä 1 Palvelukokonaisuuden selkiinnyttämiseksi laaditaan tuote- ja palvelulinjaukset 2 Standardipalveluja siirretään verkkopalveluiksi Verkkopalvelujen käytettävyyttä parannetaan 3 Keskeisten yleisen yhteiskuntatilaston tietojen tarjontaa maksuttomana palveluna (StatFin) laajennetaan

5 4 Suomen virallisen tilaston (SVT) sarjojen kattavuutta laajennetaan ja käynnistetään SVT-portaalin rakentaminen 5 5 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Poikkeamien ja virheellisten julkistusten määrä minimoidaan 6 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään Maksullisten palvelujen tilaus-toimitusprosessin läpimenoaikaa aletaan seurata 7 Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla Kriittisten asiakaspalautteiden osuus laskee 8 Parannetaan yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta ja tietoturvaa rakentamalla etäpalvelu 9 Tilastojen läpivalaisutoimintaa jatketaan sekä toteutetaan Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita 10 Tehdään EFQM -kehikon mukainen itsearviointi 3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1 Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan toimintastrategian, osaamisstrategian ja Henkilöstö 2010 linjauksia Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet ja kilpailukyky työmarkkinoilla Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy Tavoitetaso vuonna 2008 on 3,5 2 Avainosaaminen pidetään ajan tasalla käyttäen apuna osaamiskartoituksia ja suuntaamalla kehittämistä tavoitteiden mukaisesti koulutuksella (mm tilastoosaamisen koulutusohjelma), haasteellisilla työtehtävillä, sisäisellä liikkuvuudella, rekrytoinnilla sekä panostamalla osaamisen siirtoon ja muilta oppimalla Tavoitteena on, että opiskeluun ja opettamiseen käytetään riittävästi aikaa ja sisäinen liikkuvuus lisääntyy Koulutustasoindeksi vuonna 2008 on 5,4 3 Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Tavoitteena on, että henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen lisääntyy 4 Palkkausjärjestelmän soveltamista kehitetään tavoitteena strategisten tavoitteiden toteutumista hyvin tukeva kannustava palkkauspolitiikka IV Resurssit Vuoden 2008 talousarvion mukainen määräraha on euroa Vuodelle 2008 arvioidaan siirtyvän euroa, joita käytetään EUsäädösten edellyttämien uusien tilastojen käynnistämiseen sekä kansalliselle rahoitukselle siirtyvien EU-tilastojen tuottamisen kustannusten kattamiseen Siirtomäärärahakannan arvioidaan palaavan ns normaalille tasolle (noin 1 kuukauden menoja vastaava summa) vuonna 2009 Vuoden 2008 henkilöstömääräksi arvioidaan 925, sama kuin vuonna 2007 Maksullisen toiminnan henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 125 Lisääntyvien EU-vaatimusten lisäksi huomattava määrä valtion organisaatioita hankkii palveluita Tilastokeskuksesta, mikä tuo paineita henkilötyövuosien määrälle Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS -kauden peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma

6 6 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2008 loppuun Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään elokuussa pidettävässä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksessa Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2009 Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat indikaattorit ovat liitteenä 1 Helsingissä, 14 päivänä joulukuuta 2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Mari Kiviniemi Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja

7 LIITE 1 7 Tilastokeskuksen strategiset mittarit Tilastokeskuksen luotettavuus % (Yrityskuvatutkimus) ennallaan Lehtileikkeiden lkm niistä kriittisiä, % 0,8 1,0 1,0 1,0 Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana ,2 Kriittisen asiakaspalautteen osuus % Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed vuodesta, % 8,2 2,0 0,0 2,0 Läpimenoaika, tilastotuotantoprosessi: julkistamisnopeus - vuositilastot, viikkoa 41,7 40,6 40,7 40,0 - neljännesvuositilastot, viikkoa 8,6 8,4 8,3 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa 4,5 4,5 4,4 4,4 Työtyytyväisyysindeksi 3,4 3,5 3,5 3,5 Muut Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavat indikaattorit III1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus ja tuottavuus Toimintamenot (pl maksullisen toiminnan menot) / julkistukset, euroa 69,5-70,0 70,1 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 71,4 71,0 71,0 70,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, euroa Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus % , ,5 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, euroa Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus Hankkeiden kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus % III2 Tuotokset ja laadunhallinta Julkaisunimikkeet, kpl säännöllisesti ilmestyvät vuosijulkaisut säännöllisesti ilmestyvät 1/4-vuosijulkaisut säännöllisesti ilmestyvät kuukausijulkaisut muut julkaisut Tilastokeskusta koskevat EU-säädökset, kpl toimintavuonna valmistuneet, kpl EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl Asiakaskoulutus, koulutettavapäivää Erityisselvitykset, toimituksia Rekisteripalvelut, toimituksia Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) Asiakasorganisaatioita, lkm Verkkopalvelut 1) Tiedostoja Tilastokeskusfi -palvelussa, kpl vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) eri kävijöitä, kpl/kk 2) ) Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä Tilastojulkistukset Tilastojulkistukset, kpl Julkistuspoikkeamat, kpl joista myöhässä olevia, kpl Julkistusten virheettömyys EFQM -arvioinnin pisteluku >400 III3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet josta maksullisen toiminnan henkilötyövuosia Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden Sisäinen liikkuvuus Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,0 6,7 8,2 7,7 Opettamiseen käytetty työaika, päivää/htv 2,6-2,5 2,6 Tyytyväisyys johtamiseen 3,25 3,40 3,40 3,45 Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,4 5, TP 2007 Tavoite 2007 Arvio 2008 Tavoite 1) 2) Vuoden 2007 arvio on korkea, koska rakenteellisia muutoksia ei ole saatu valmiiksi Ennen vuotta 2006 yksittäiset käyttäjät rekisteröityvät useammaksi käyttäjäksi, mikäli olivat käyttäjäkertojen välillä poistaneet selaimestaan nsevästeet 3) Rakenteellisista muutoksista johtuen vuoden 200 arvio toteutumasta ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin

8 LIITE 2 8 Yhteenveto [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2006 tot 2007 arvio 2008 suunn 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

9 LIITE 3 9 Yhteenveto [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2006 tot 2007 arvio 2008 suunn 2009 TTS 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

10 LIITE 4 10 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS peruslaskelman hankkeet 1-3) A Tilastojen laajennukset ja muutokset niiden rahoituksessa (Hanke 1) Tilastokeskus toteuttaa tilastoihin EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset Tilastokeskus on käynnistänyt tai käynnistää suunnitelmakauden alkuun mennessä joukon voimassa olevien EU-asetusten mukaisia tilastolaajennuksia ja on siirtänyt tuotannossa olevia tilastoja toimintamenorahoitukselleen ulkopuolisen rahoituksen loputtua Tällaisia tilastoja ovat kansantalouden ¼- vuosittainen sektoritilinpito, kansainvälisten yritysryhmien rekisteröinti yritysja toimipaikkarekisteriin, palvelujen ulkomaankauppatilasto, innovaatiotutkimus, muuttoliike- ja siirtolaisuustilastot, yritysten henkilöstölleen tarjoaman koulutuksen tilasto (CVTS) sekä ns herrasmiessopimuksen nojalla nykyisin tuotettava avoimien työpaikkojen tilasto, aikuiskoulutustutkimus, koulutustilastot ja rakentamisen hintaindeksi Näiden vuotuiset lisämenot vaihtelevat vuosina noin eurosta euroon ja henkilötyövuodet 8 ja 12 htv:n välillä/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa B Toimialaluokitus (NaceRev2) (Hanke 2) EU-asetuksen mukaisen toimialaluokituksen (Nace Rev2) uudistaminen ja vieminen ko luokituksia käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) ajoittuu vuosille , jolloin muutoksen vuotuiset lisämenot ovat noin euroa vuodessa ja henkilötyövuosien määrä 10 htv/vuosi Tämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä ja nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa C Tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset, laadulliset parannukset ja tietojärjestelmien uudistaminen (Hanke 3) Välttämättömiä muutoksia suunnitelmakaudella ovat keskuskoneesta irtaantumisen aiheuttamat muutokset, tuotantomallin toteuttaminen sekä eräiden merkittävien tilastojen tietojärjestelmäuudistukset Parantaakseen tutkimusaineistojen käytettävyyttä Tilastokeskus rakentaa tutkimusaineistojen etäkäyttöpalvelun Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja Tilastokeskus jatkaa tuotantomalliprojektin yhteydessä kehitettyjen työkalujen käyttöön ottamista palvelutoiminnan tehostamiseksi Tuotantoketjun digitaalisuusastetta nostetaan ja edistetään sähköisen tiedonkeruun käyttöä Edellä mainittujen hankkeiden vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina noin eurosta euroon ja henkilötyövuosien määrän 4-9 htv/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa

11 11 Eräiden suhdannetilastojen laatu ja keskinäinen koherenssi eivät enää vastaa käyttäjien edellyttämää tasoa Tilastojen kehittämiseksi Tilastokeskus on käynnistänyt välittömät toimenpiteet, pidemmän ajan ohjelman sekä vahvistaa alan osaamista Suhdannetilastojen kehittämisen vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina noin eurosta euroon ja henkilötyövuosien määrä 5-10 htv/vuosi Nämä toteutetaan tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä sekä lisäämällä henkilötyövuosikehystä D Lisärahoitusta vuodesta 2009 edellyttävät uudet hankkeet (Hanke 4) Merkittävimmät EU-asetusten mukaiset tilastot/ laajennukset käynnistyvät tai ulkopuolinen rahoitus loppuu suunnitelmakauden alkuun mennessä seuraavissa tilastoissa: palvelujen hyödyketilasto, EU:n tulo- ja elinolotutkimus (EU-SILC) ja tietoyhteiskuntatilastot Rajatutkimuksessa nykyisen sopimuksen mukainen rahoitus päättyy vuoden 2008 lopussa Rajatutkimuksen tiedot tarvitaan maksutaseen palvelukaupan tilastointiin Edellä mainitut hankkeet on käynnistetty osin ulkopuolisen rahoituksen turvin, osin käyttäen tuottavuushyötyjä ja kertyneitä säästöjä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa ( euroa =10 htv) Vuodesta 2009 alkaen tarvitaan lisärahoitusta Tilastokeskus ja Suomen Pankki ovat valmistelemassa työnjaon muutosta siten, että neljännesvuosittainen rahoitustilinpito siirrettäisiin Tilastokeskukseen Siirto toteutettaisiin vuonna 2010 Lisärahoitusta hankkeen toteuttamiseen tarvitaan vuodesta 2009 lähtien euroa/vuosi ja henkilötyövuosilisäystä 1 htv/vuosi Kansallisia tarpeita palvelemaan Tilastokeskus on kehittänyt valtion ja kuntasektorin tuottavuustilastointia valtiovarainministeriön rahoitustuen turvin Vuodesta 2009 lähtien jatkuvan tuotannon rahoitus on avoin Tuotannon vakiinnuttamiseksi vuodesta 2009 alkaen tarvitaan lisärahoitusta yhteensä noin 105 t euroa Henkilötyövuosien määrä 2 henkilötyövuotta, mikä sisältyy nykyiseen henkilövuosikehykseen Uusia EU-säädöksiä on tulossa suunnittelukauden loppupuolella, jolloin raportointivelvollisuudet ajoittuvat vuosille 2010 eteenpäin Tällaisia tilastoja ovat väestö- ja asuntolaskenta, energiatilastot, televiestintätilastot, materiaalivirtatilinpito, ilmapäästötilastot, suomalaisyritysten ulkomailla toimivien tytäryritysten tilastointi (outward-fats), Klems -tuottavuustilasto ja yritysdemografia Ansio- ja työvoimakustannustilaston kattavuuden parantaminen ja palvelujen tuottajahinta- ja volyymi-indeksin laajennus ovat siirtyneet toteutettavaksi suunnitelmakauden lopulla Osassa raportointivelvollisuudet eivät laajene nykyisestään tämän hetkisen arvion mukaan Yhteensä edellä mainittujen hankkeiden vuotuisten lisämenojen arvioidaan vaihtelevan vuosina noin eurosta euroon vuodessa ja henkilötyövuosien määrän noin htv/vuosi Hankkeet on aloitettu osin ulkopuolisen rahoituksen tuella ja käyttäen kertyneitä säästöjä nykyisen henkilötyövuosikehyksen puitteissa Vuodesta 2009 tarvitaan mainittu määrä lisärahoitusta Henkilötyövuosikehyksen lisäystarve vaihtelee 5-10 htv/vuosi Tämän ryhmän tilastojen tuottamiseen sisältyy myös haastattelutyöpanosta

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2009 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 021107 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2009-2012 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E 2 0 10 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2010 koskevista tulostavoitteista

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2007 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 Valtiovarainministeriö ja ovat sopineet Tilastokeskuksen toiminnan ja talouden puitteista vuodelle 2004 jäljempänä esitettävällä tavalla.

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2006 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2005 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011 1(12) 1612 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tilastokeskus on osa valtiovarainhallintoa Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 8.12.2003 1(5) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 17.3.2006 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

13.3.2009 TK-20-1048-08

13.3.2009 TK-20-1048-08 13.3.2009 TK-20-1048-08 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 8 1.3.1 Taloudellisuus

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

12.3.2010 TK-20-1448-08

12.3.2010 TK-20-1448-08 12.3.2010 TK-20-1448-08 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2009 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 8 1.3.1 Taloudellisuus

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 Tammikuu 2015 Sisältö 1 Yleistä (viraston perustehtävä)...5 2 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 13.12.2002 1(6) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2004-2007 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 04.11.08 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2010-2013 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2010-2013 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksessa

Lisätiedot

15.3.2007 TK-20-396-07

15.3.2007 TK-20-396-07 15.3.2007 TK-20-396-07 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 9 1.4 Tuotokset ja laadunhallinta...

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 28.4.2005 1(8) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2006-2009 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2016 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2016 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille VM/2512/00.02.03/ Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 381075 0.19 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskuksen Internetpalvelu Tilastokeskus avasi Internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa Vuonna 1995 palvelussa oli

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09

11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 11.3.2011 1(50) TK-21-881-09 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2(50) Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.2.2 Siirto- ja

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

Talousarvioehdotus vuodelle 2010 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä

Tilastokeskus.fi väylä Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tt tilastotietoon t t Tilastokeskuksen Internet-palvelu! Tilastokeskus avasi Internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa! Vuonna 1995 palvelussa

Lisätiedot

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana

Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tilastotiedot yhteiskunnan muutosten ja kriisien kuvaajana Tiedolla johtaminen Tampereen kaupunkiorganisaatiossa Strategiajohtaja Reija Linnamaa, Tampereen kaupunki Tiedon käyttö ja tiedon laadun arviointi

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2015

Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalous 2016 Tuottavuustutkimukset 2015 Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2015 Arvonlisäyksen volyymin muutoksiin perustuvissa tuottavuustutkimuksissa on laskettu kansantalouden työn- ja kokonaistuottavuuden

Lisätiedot

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen!

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Ajankohtaista tietolähteillä tilastokeskus.fi Leila Kaunisharju Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa Kirsi Raitanen Suomalaisten ansiot

Lisätiedot

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

Tuloksellisuustyö kunnissa -20 suurimman kaupungin tilanne. Kauko Aronen Kunta-alan pääsopijajärjestöjen seminaari 19.10.2011

Tuloksellisuustyö kunnissa -20 suurimman kaupungin tilanne. Kauko Aronen Kunta-alan pääsopijajärjestöjen seminaari 19.10.2011 Tuloksellisuustyö kunnissa -20 suurimman kaupungin tilanne Kauko Aronen Kunta-alan pääsopijajärjestöjen seminaari 19.10.2011 Kunta-alan tuloksellisuustyö - järjestöjen yhteistyön lisäksi tuottavuustyö

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2005 1. Yleistä Toiminta-ajatus Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kehyssuunnitelma

Kehyssuunnitelma 1(5) suunnitelma 2014 2017 28.30.01 Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 000 2010 TP 2011 TA+LTAt 2012 TA 2013 2014 2015 2016 2017 Toteuma/ Budjetoitu 44 566 45 430 48 218 Edellinen kehyspäätös

Lisätiedot

Hallitusohjelman eväspussi, jonka avaa Jussi

Hallitusohjelman eväspussi, jonka avaa Jussi Hallitusohjelman eväspussi, jonka avaa Jussi HJF 25.9.2015 Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Hallitusohjelman eväspussi, jonka avaa Jussi 25.9.2015 2 Hallitusohjelmasta ei ole olemassa vain yhtä totuutta.

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2014

Tuottavuustutkimukset 2014 Kansantalous 2016 Tuottavuustutkimukset 2014 Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2014 Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti vuonna 2014 oli 0,4 prosenttia

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Kaksi näkökulmaa tilastoihin: Kuntaportaali ja Yritysportaali 11.3.2009 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu! Tilastokeskus

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen tulossopimus vuodelle 2003 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Julkisten menojen hintaindeksi 2015, 1. vuosineljännes Valtion menojen hintaindeksi nousi 0,3 ja kuntatalouden prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Tuottavuustutkimukset 2013

Tuottavuustutkimukset 2013 Kansantalous 2014 Tuottavuustutkimukset 2013 Kansantalouden tuottavuuskehitys 1976-2013 Kansantalouden tilinpidon ennakkotietoihin perustuva työn tuottavuuden kasvuvauhti vuonna 2013 oli 0,6 prosenttia

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS

TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 29.60.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.60.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 557 000 euroa. tiot 1A-C

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto

Rakennus- ja asuntotuotanto Rakentaminen 2016 Rakennus- ja asuntotuotanto 2016, huhtikuu Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi alkuvuonna Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2016 helmi-huhtikuussa 10,1

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi - väylä luotettavaan tilastotietoon. 25.10.2007 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi - väylä luotettavaan tilastotietoon. 25.10.2007 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi - väylä luotettavaan tilastotietoon 25.10.2007 Kirsi Niemi kirsi.niemi@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen Internet-palvelu! 1980-luvun alussa Tilastokeskus maailman kärkeä onlinetietokantajakelussa.

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot. Kuluttajaviraston talousarvioehdotus vuodelle VAIHTOEHTO 1: 01. (32.40.01) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2004 Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tilastolaki uudistuu. Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari

Tilastolaki uudistuu. Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari Tilastolaki uudistuu Tutkimusaineistot etäkäyttöön -seminaari 21.11.2012 Tilastolain uudistamisen tilanne Tilastolakityöryhmä 1.10.2010 31.12.2011 Työryhmän loppuraportti VM:lle 30.12.2011 Lausuntokierros

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot