TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009"

Transkriptio

1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2009 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2009 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä hallinnonalan yhteiskunnallisiin pitkän tähtäimen vaikuttavuustavoitteisiin: I Tilastokeskuksen strategiset linjaukset vuosille Luotettava tiedontuottaja (Yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin 12 Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden 13 Enemmän vähemmällä 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla 14 Paremmin ja yhtenäisemmin 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista 15 Ammattitaidolla 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin

2 2 II Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna Tilastokeskuksen toiminnan kytkeytyminen valtiovarainhallinnon yhteiseen strategiaperustaan ja koko hallinnonalan yhteiskunnallisiin vaikuttavuustavoitteisiin Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy edelleen hyvänä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelisivat niin valtiovarainhallinnon kuin muidenkin keskeisten kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskus pyrkii VM:n tuella vaikuttamaan Euroopan tilastojärjestelmän kehittämiseen siten, että tilastoja kehitetään koordinoidusti päällekkäistä tilastointia välttäen ja olemassa olevia tilastosäädöksiä yksinkertaistaen ja karsien Tilastokeskuksen tavoitteena on kuulua maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena ja edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP) soveltamista tilastotoimessa Tilastokeskus osallistuu tuottavuuden parantamiseen sekä tehostamalla omaa toimintaansa että osallistumalla VM:n tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta Tilastokeskus osallistuu VM:n kaavailemaan tilastotoimen selvityshankkeen toteuttamismahdollisuuksien jatkotyöryhmään, jonka tehtävänä on mm selvittää hankkeen kustannuksia ja hyötyjä, tietosuoja- ja hinnoittelukysymyksiä ja muita kysymyksiä siten kuin VM:n ja Tilastokeskuksen välillä muuten sovitaan 2 Toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset tulevan vuoden toimintaan 1 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksessa jatkuvat usean EU-säädöksen toimeenpanotehtävät, joilla on kustannusvaikutuksia tilastotuotannon laajentamisen tai ulkopuolisen rahoituksen päättymisen takia Globalisaatio-kehitys jatkuu Yritysten uudet liiketoimintamallit, teollisten palvelujen ja aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu, tuotekehitys ja laadunmuutoksien vaikutus ja mm suurten kansainvälisten yritysten tilastolliset käsittelyongelmat vaikeuttavat tilastokuvausta ja edellyttävät lisäpanostuksia taloutta kuvaavien tilastojen kehittämiseen, jotta tilastojen relevanssi voidaan turvata Tilastokeskus joutuu panostamaan myös eräiden taloustilastojen laatuun, keskinäiseen koherenssiin ja ajantasaisuuteen Ilmastomuutoksia ja energiapolitiikkaa koskevat kansainväliset sopimukset ja lainsäädäntö lisäävät puolestaan tietotarpeita ympäristötilastoja kohtaan Lukuisat julkisen sektorin uudistushankkeet vaikuttavat tilastotoimeen ja tilastokuvauksiin Tällaisia ovat mm kunta- ja palvelurakenteen uudistaminen, julkisen sektorin tuottavuushankkeet, koulutuksen järjestäjä- ja 1 Mahdollisia toimenpiteitä kuvataan ao kohdissa

3 oppilaitosverkkomuutokset, yliopistojen ja korkeakoulujen rakenteelliset muutokset, valtionosuusuudistus, aluehallinnon uudistus, alueellistamishankkeet sekä palvelukeskus- ja IT-kehittämishankkeet 3 Merkittävä haaste on esimerkiksi kunnista ja niiden tuottamista palveluista tarvittava mahdollisimman ajantasainen ja yhteismitallinen, eri yksiköiden välisen vertailukelpoisuuden mahdollistava tieto ohjauksen tarpeisiin Edellä mainitut muutokset toimintaympäristössä merkitsevät kustannuspaineita käytettävissä olevaan rahoitukseen nähden sekä kovia haasteita tilastojen relevanssin ja laadun säilyttämiseksi Paineet tilastojen maksuttomaan saatavuuteen ovat edelleen lisääntymässä Samoin ovat lisääntyneet paineet yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien mikro-aineistojen saatavuuden parantamiseksi Tilastokeskuksella on erittäin rajoitetut mahdollisuudet edetä nykyisen menokehyksen puitteissa näissä asioissa 3 Tilastokeskuksen vaikuttavuustavoitteet Tilastokeskus pyrkii vastaamaan mahdollisimman hyvin toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa ja lisää tilastotiedon näkyvyyttä ja tukee tilastojen käyttövalmiuksia 1 Yrityskuvatutkimuksessa Tilastokeskuksen tilastoja luotettavina pitävien osuus pysyy vähintään 85 prosentissa Mediaseurannassa kriittisten leikkeiden osuus on enintään 1 prosentti 2 Kansainvälisissä arvioinneissa ja muissa palautteissa Tilastokeskus sijoittuu tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen Tilastokeskuksen tavoitteena on pitää tiedonantorasitus kohtuullisena Tiedonantoa helpottavia menettelyjä ja uusia tilastointimenetelmiä kehitetään ja otetaan käyttöön 3 Sähköisesti vastanneiden osuus suorissa yritystiedusteluissa lisääntyy 10 prosenttiyksikköä 4 Yritysten tiedonanto-rasitus on mitattu kaikista tiedonkeruista, joista se on voitu mitata Tiedonantorasitus ei kasva III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuodelle Toiminnallinen tehokkuus 11 Taloudellisuus ja tuottavuus 1 Tilastotietojen tuotantomenot (pl maksullinen toiminta), mitattuna tilastojulkistusta kohti, ovat keskimäärin 70,0 tuhatta euroa 2 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään alentamaan lisäämällä ostopalveluita Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista on 70 prosenttia

4 4 3 Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona Vuonna 2009 tavoite on 100,0 prosenttia 4 Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousarvion ulkopuolisten kanssa tehtäviä yhteisprojekteja Yhteensä tällaista rahoitusta on käytettävissä noin 1,7 milj euroa Kustannusvastaavuus vuonna 2009 on talousarvion mukaan 43,6 prosenttia 5 Tuottavuuden arvioidaan kasvavan keskimäärin 2 prosentilla vuodessa vuosina Tilastokeskuksen tuottavuusohjelman mukaisesti kehittämisen painopistettä siirretään yksittäisistä projekteista prosessien jatkuvaan parantamiseen vahvistamalla prosessijohtamista Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä Standardivälineiden käyttöönottoa laajennetaan jakelussa, tavoitteena saada suurin osa tilastojulkistuksista uuden järjestelmän piiriin vuoden 2010 loppuun mennessä 7 Tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä rahoitetaan lähinnä uusista EUasetuksista aiheutuvat ja kansalliselle rahoitukselle vuonna 2009 siirtyvät menot, tilastojen välttämättömät uudistukset, laadunparannukset sekä tilastojen ja järjestelmien ajan tasalla pito, kustannustason nousu ja ICT - rahoitussuunnitelman mukaisia hankintoja (liite 4) 8 Tietoturvallisuustaso säilytetään vähintään nykyisellään Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää kehitetään tavoitteena tietoturvan perustason vaatimustenmukaisuus vuonna 2011 Tietoturva -auditointeja jatketaan Viraston valmiussuunnitelma päivitetään 12 Tuottavuustoimenpiteet tukitoiminnoissa 1 Jatketaan Office 2007 siirtymän toteuttamista Valtion IT palvelukeskuksen palveluita hyödynnetään tarjonnan, tarpeen ja voimavarojen mukaan 2 Henkilöstöhallinnon toiminnoista siirretään palkanlaskenta ja vuosilomaprosessit sekä niitä tukevat tietojärjestelmät Valtiokonttorin palvelukeskukseen lukien Taloushallinnossa laajennetaan palvelukeskuksen käyttöä ulkoistamalla kokonaan osto- ja matkalaskujen käsittely sekä tilinpäätös palvelukeskukselle alkaen Selvitetään mahdollisuudet ulottaa sähköinen rekrytointijärjestelmä (HELI) harjoittelijoiden rekrytointiin sekä sisäisen liikkuvuuden työkaluksi Otetaan käyttöön toiminnan suunnittelun ja ohjauksen tietojärjestelmän (STOJ) uudet osat 3 Pitkäaikaisen vuokrasopimuksen puitteissa tehostetaan toimitilojen käyttöä, tavoitteena nykyisen reaalisen vuokratason säilyminen 4 Kehitetään hankintatoimen prosesseja ja otetaan käyttöön uusi Tilaustenhallintajärjestelmä ennen taloushallinnon toimintojen laajempaa siirtämistä palvelukeskukseen Lisätään edelleen Hanselin sopimusten käyttöä tarjonnan lisääntyessä 5 Valmistellaan VM:n ohjeiden mukainen viraston ulkomaan matkustamisen linjaus

5 2Tuotokset ja laadunhallinta 5 21 Suoritteet ja julkishyödykkeet 22 Palvelukyky ja laatu 1 Tilastokeskus tuottaa noin 200 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksuttomia ja maksullisia suoritteita Tilastojulkistusten, tilastosivustojen ja kv-konsultointien volyymin arvioidaan pysyvän ennallaan, maksuttomien tietokantapalvelujen ja kv -raportointien kasvavan sekä EU-lainsäädäntötyön ja kirjastopalvelujen laskevan Maksullisen palvelutoiminnan tuotoksista painettujen julkaisujen volyymi laskee, muiden arvioidaan pysyvän nykytasolla 2 Toteutetaan voimassa olevien EU-säädösten edellyttämät tilastokuvausten ja tiedonkeruiden laajennukset ja muut muutokset sekä jatketaan uuden toimialaluokituksen (TOL) viemistä ko luokitusta käyttäviin tilastojärjestelmiin ja niiden aikasarjoihin (noin 60 tilastosysteemiin) 3 Toteutetaan tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja laadulliset parannukset Erityisesti panostetaan eräiden suhdannetilastojen laadun ja koherenssin kehittämiseen 4 Jatketaan julkisen sektorin tuottavuustilastoinnin kehittämistä 5 Vuoden 2009 aikana ryhdytään valmistelemaan Norjan ns Kostra-mallin mukaista kuntien tilastoinnin uudistusta, mikäli rahoitus järjestyy 1 Tilastojen perusjulkaisujen maksutonta pdf-jakelua laajennetaan 2 StatFin -tietokannan sisältöä laajennetaan 3 Suomen virallisen tilaston (SVT) kattavuutta laajennetaan ja palvelua SVTportaalin kautta jatkokehitetään 4 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Poikkeamien ja virheellisten julkistusten määrä vähenee 5 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään 6 Asiakastyytyväisyys pysyy vähintään nykyisellä tasolla Kriittisten asiakaspalautteiden osuus laskee 7 Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien tilastoaineistojen saatavuutta parannetaan säilyttäen korkea tietosuojan ja -turvan taso 8 Tilastojen läpivalaisutoimintaa jatketaan sekä toteutetaan Euroopan tilastoja koskevia käytännesääntöjen periaatteita 3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 1 Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan toimintastrategian ja osaamisstrategian linjauksia Henkilöstö ohjelman uudistaminen henkilöstöstrategiaksi toteutetaan VM:n ja HAUS:n Strateginen henkilöstöjohtaminen valtionhallinnossa -hankkeen yhteydessä Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet ja kilpailukyky

6 6 työmarkkinoilla Rekrytoinnissa painottuu sisäisen liikkuvuuden edistäminen Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys lisääntyy Tavoitetaso vuonna 2009 on 3,5 Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen (1-3 pv) määrä ei kasva (vuonna ,9 pv/htv ja vuonna ,5 pv/htv) 2 Avainosaaminen pidetään ajan tasalla Osaamista kehitetään mm toteuttamalla tilasto-osaamisen koulutusohjelmaa Sisäistä liikkuvuutta lisätään Eläkepoistuman kasvu tuo haasteita osaamisen siirtoon Tavoitteena on, että opiskeluun ja opettamiseen käytetään riittävästi aikaa ja sisäinen liikkuvuus lisääntyy Koulutustasoindeksi vuonna 2009 on 5,4 3 Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Tavoitteena on, että henkilöstön tyytyväisyys johtamiseen lisääntyy (v ,48) Työn sisällön ja haasteellisuuden (3,72) sekä työilmapiirin ja yhteistyön (3,68) indeksit pysyvät vähintään nykyisellään IV Resurssit Vuoden 2009 talousarvion mukainen määräraha on euroa Vuodelle 2009 arvioidaan siirtyvän TTS-ehdotuksen mukaan euroa, joita käytetään EU-säädösten edellyttämien uusien tilastojen käynnistämiseen sekä kansalliselle rahoitukselle siirtyvien EU-tilastojen tuottamisen kustannusten kattamiseen Vuoden 2009 henkilötyövuosien määräksi arvioidaan 905, jossa vähennystä vuoteen 2008 on 15 htv Lisääntyvien EU-vaatimusten lisäksi huomattava määrä valtion organisaatioita hankkii palveluita Tilastokeskuksesta, mikä tuo paineita henkilötyövuosien määrälle Liitteinä 2 ja 3 ovat TTS-kauden peruslaskelma ja kehittämissuunnitelma

7 7 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Tämä sopimus on voimassa vuoden 2009 loppuun Sopimuksen edellytyksenä on, ettei sopimus ole ristiriidassa eduskunnan ja valtioneuvoston päätösten kanssa Tämän tulossopimuksen toteutumista käsitellään elokuussa pidettävässä valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen yhteisissä seurantakokouksessa Koko vuotta tarkasteleva seuranta on huhtikuussa 2010 Suoritteita ja muita tunnuslukuja koskevat tavoiteindikaattorit ovat liitteenä 1 Helsingissä, 7 päivänä tammikuuta 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS [allekirjoitus] Mari Kiviniemi Ministeri [allekirjoitus] Juhani Turunen Alivaltiosihteeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja Liite 1 Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteita kuvaavat indikaattorit Liite 2 TTS -kauden peruslaskelma Liite 3 TTS -kauden kehittämissuunnitelma Liite 4 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS peruslaskelman hankkeet 2 ja 3)

8 8 Tilastokeskuksen strategiset mittarit Tilastokeskuksen luotettavuus % (Yrityskuvatutkimus) 85 ennallaan 85 Lehtileikkeiden lkm niistä kriittisiä, % 1,0 1,0 0,5 0,5 Asiakastyytyväisyystutkimuksen arvosana - 8,2 8,2 8,2 Kriittisen asiakaspalautteen osuus % 1) Kokonaistuottavuuden vuosimuutos ed vuodesta, % 0,6 2,0 2,0 2,0 Läpimenoaika, tilastotuotantoprosessi: julkistamisnopeus - vuositilastot, viikkoa 40,2 40,0 40,0 37,6 - neljännesvuositilastot, viikkoa 8,4 8,3 8,4 8,3 - kuukausitilastot, viikkoa 4,5 4,4 4,6 4,8 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 3,5 3,5 3,5 Muut Tilastokeskuksen toimintaa kuvaavat indikaattorit III1 Toiminnallinen tehokkuus Taloudellisuus ja tuottavuus Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti,1000e 71,3 70,1 70,1 70,0 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 72,6 70,0 70,1 70,0 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, euroa Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus % , Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, euroa Yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot yhteensä muilta valtion virastoilta saatava rahoitus EU:lta saatava rahoitus muu valtionhallinnon ulkopuolelta saatava rahoitus Hankkeiden kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot-kustannukset) Kustannusvastaavuus % 43,3 45,0 44,7 43,6 Suoran tiedonkeruun sähköisesti vastaavien osuus, (yritystiedustelut)% III2 Tuotokset ja laadunhallinta Tilastojulkistukset Tilastojulkistukset, kpl Julkistuspoikkeamat, kpl Myöhästyneet julkistukset, kpl Virheelliset julkistukset, kpl Verkkopalvelut Tiedostoja Tilastokeskusfi -palvelussa, kpl 2) vierailukertoja, kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä Tilastokeskusta koskevat EU -säädökset, kpl 3) toimintavuonna valmistuneet, kpl EU-raportointi ja KV-kyselyt, kpl Maksullisen toiminnan suoritteita Taulukot maksullisissa tilastotietokannoissa, kpl Verkkopalveluiden käyttäjäsopimuksia, kpl 4) Erityisselvitykset, toimituksia Rekisteripalvelut, toimituksia Haastattelupalvelut, toimituksia (projektien lkm) Asiakasorganisaatioita, lkm TP 2008 Tavoite 2008 Arvio 2009 Tavoite LIITE 1 III3 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilötyövuodet Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden Sisäinen liikkuvuus Opiskeluun käytetty aika, päivää/htv 7,9 7,7 8,1 8,1 Opettamiseen käytetty työaika, päivää/htv 3,7 2,6 3,2 3,3 Koulutustasoindeksi 5,4 5,4 5,4 5,4 Tyytyväisyys johtamiseen 3,5 3,5 3,5 3,5 Työn sisältö ja haasteellisuus 3,7-3,7 3,7 Työilmapiiri ja yhteistyö 3,7-3,7 3,7 Lyhytaikaiset (1-3 pv) sairauspoissaolot, pv/htv 3,9-3,5 3,5 1) 2) 3) 4) Vuoden 2008 arvio ei vertertailukelpoinen aiempiin vuosiin "kysymykset" ohjattu suoraan kirjaston tietopalveluun Vuosina sivustoja uudistettiin ja tiivistettiin, joten sivujen lukumäärä laski Vuoden 2008 arviossa lukumäärästä on poistettu kumotut säädökset Vuoden 2008 arvio ei vertailukelpoinen aiempiin vuosiin IBS News tuotanto lopetettu

9 9 Yhteenveto LIITE 2 [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] 2007 tot 2008 arvio 2009 suunn 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

10 10 Yhteenveto LIITE 3 [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] 2007 tot 2008 arvio 2009 suunn 2010 TTS 2011 TTS 2012 TTS 2013 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talousarvio Lisätalousarvio I Lisätalousarvio II Lisätalousarvio III Lisätalousarvio IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muuto Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

11 LIITE 4 11 Tuottavuushyötyjen käyttö (TTS peruslaskelman hankkeet 2 ja 3) Hanke A tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä toteutettavat hankkeet, nykyisen htv-kehyksen puitteissa, 1000 e A1 Toimialaluokitus (NaceRev2) (hanke 2) (kertaluontoinen hanke) A2 Tilastojen ajanmukaistukset, laadulliset parannukset ja tietojärjestelmien uudistaminen (hanke ) 3 B lisärahoitusta edellyttävät, pysyvät tuotannon laajennukset, nykyinen htv-kehys, 1000 e A yhteensä B1 Tilastojen laajennukset (hanke 1) B2 Tilastojen EU-laajennukset ja muutokset niiden rahoituksessa (hanke 4) 5 B3 Muut hankkeet ja uudet EU-laajennukset (hanke 6) 6 - neljännesvuosittainen rahoitustilinpito - tuottavuustilastoinnin vakiinnuttaminen - suhdannetilastojen laatu ja koherenssi - uusien EU-säädösten toimeenpano B yhteensä(= lisärahoitustarve) Suluissa oleva hankenumero viittaa TTS-tekstissä ja CognosPlanningissä käytettyyn numerointiin 3 Pakolliset uudistukset ja ylläpitoluonteinen työ Jaksotettu eri vuosille, jotta pystytään toteuttamaan tuottavuushyödyillä ja mahdollisesti kertyviä säästöjä käyttäen nykyisen HTV-kehyksen puitteissa 4 Pysyvä tuotannon laajennus, jota toteutettu vuosina tuottavuushyödyillä ja kertyneillä säästöillä Henkilötyövuodet sisältyvät nykyisiin HTV-kehyksiin 5 EU-laajennukset ovat pysyviä tuotannon laajennuksia Ne on käynnistetty osin ulkopuolisen rahoituksen turvin, osin käyttäen tuottavuushyötyjä ja kertyneitä säästöjä, nykyisen HTVkehyksen puitteissa Lisärahoitus tarvitaan, koska säästöt eivät enää riitä ja ulkopuolinen rahoitus loppuu kokonaan vuonna 2011 Rajahaastattelututkimuksen rahoitus on tarkentunut TTS:n laadinnan jälkeen 6 Sisältää useita hankkeita Näistä neljännesvuosittainen rahoitustilinpito toteutetaan työnjaon muutoksella Suomen Pankin kanssa Kuntien tuottavuustilastossa kyse on tilastoinnin vakiinnuttamisesta (VM rahoittanut tähän saakka) Suhdannetilastojen laadun ja koherenssin parantaminen palvelee ensi sijassa kotimaisten käyttäjien tarpeita Uusien EU-säädösten toimeenpano koskee noin 10 tilaston uudistamista EU-säädösten vuoksi Osa näistä on aloitettu EUn myöntämien avustusten turvin Hankkeet pyritään toteuttamaan nykyisen htv-kehyksen puitteissa

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E

T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS T U L O S T A V O I T E A S I A K I R J A V U O D E L L E 2 0 10 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2010 koskevista tulostavoitteista

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2008 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2008 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2007 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2007 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 021107 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2009-2012 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2009-2012 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksen

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2005 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2005 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Tilastokeskus on valtion tilastotoimen yleisviranomainen, joka tilastojen laadinnan lisäksi huolehtii kansallisen

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 27.4.2005 2 (9) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2006 Tilastokeskuksen vuoden 2006 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2006 Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet seuraavista vuotta 2006 koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004

TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ TILASTOKESKUS TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 Valtiovarainministeriö ja ovat sopineet Tilastokeskuksen toiminnan ja talouden puitteista vuodelle 2004 jäljempänä esitettävällä tavalla.

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011

TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011 1(12) 1612 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tilastokeskus on osa valtiovarainhallintoa Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2011-2014 Suurin toimintaympäristön muutos koskee

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA

TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA TULOSOHJAUKSEN UUDISTAMINEN VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALALLA VM:n pilotti-hanke: Uusien tulosohjausasiakirjojen ja talousarvion välinen yhteys 18.11.2012 Valtiovarainministeriön hallinnonala 1.3.2012

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2009

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 30. Yrityspolitiikka 02. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1. TULOKSELLISUUSKUVAUS...

Lisätiedot

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta

Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/ Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Tilinpäätöskannanotto OKM/37/210/2012 15.06.2012 Varastokirjasto PL 1710 70421 KUOPIO Viite Asia Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto Varastokirjaston vuoden 2011 toiminnasta Opetus- ja

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen

Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Uudistettu tulosohjaus: kohti yhteisiä tavoitteita 20.5.2016 Tulosohjauksen verkostotapaaminen Markus Siltanen Yhteiset tavoitteet -kokonaisuus: miksi ja miten 1. Hallituksen yhteiset tavoitteet Tuetaan

Lisätiedot

12.3.2010 TK-20-1448-08

12.3.2010 TK-20-1448-08 12.3.2010 TK-20-1448-08 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta 2009 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 8 1.3.1 Taloudellisuus

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2016 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2016 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille VM/2512/00.02.03/ Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 381075 0.19 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu

Lisätiedot

40. Valtion alue- ja paikallishallinto

40. Valtion alue- ja paikallishallinto Talousarvio 40. Valtion alue- ja paikallishallinto S e l v i t y s o s a : Aluehallintovirasto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa, hyvinvointia ja turvallisuutta yhteistyössä

Lisätiedot

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010

1(15) 1.10.2010. Helsinki 1.10.2010. Nro TK-21-837-10. Viite VM /1307/02.02.01/2010/21.6.2010 1(15) Helsinki Nro TK-21-837-10 Viite VM /1307/020201/2010/2162010 Asia Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2012-2015 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Tilastokeskus lähettää oheisena

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6)

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008. LIITE 5 s. 1 (6) Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon Palvelukeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 5 s. 1 (6) s. 2 (6) Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

29.88.22 ARKISTOLAITOS

29.88.22 ARKISTOLAITOS 14.3.2006 TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 29.88.22 ARKISTOLAITOS KANSALLISARKISTO 1 29.88.22 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 16 435 000 euroa.

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 17.11.2010 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internetpalvelu Tilastokeskus avasi internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. 01. Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 088 000 euroa. Selvi ty so sa: Energiamarkkinaviraston tehtävänä on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018

VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015. Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 VALTIOVARAINMINISTERIÖN JA TILASTOKESKUKSEN VÄLINEN TULOSTAVOITEASIAKIRJA 2015 Ennakolliset tavoitteet vuosille 2016-2018 Tammikuu 2015 Sisältö 1 Yleistä (viraston perustehtävä)...5 2 Yhteiskunnalliset

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

13.3.2009 TK-20-1048-08

13.3.2009 TK-20-1048-08 13.3.2009 TK-20-1048-08 Tilastokeskuksen tilinpäätös vuodelta Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 8 1.3.1 Taloudellisuus

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2015

Asiakirjayhdistelmä 2015 02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 131/ vp (15.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 53 318 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Sisäministeriö asettaa Hätäkeskuslaitokselle

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon Tilastokeskuksen Internetpalvelu Tilastokeskus avasi Internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa Vuonna 1995 palvelussa oli

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

VEROHALLINTO

VEROHALLINTO VERO VEROHALLINTO 3.4. tehdyt VEROHALLINNON TALOUSARVIOEHDOTUS 2 12. ja 28. muut talousarviotilit Kehykset vuodelle (1000 ) 2008 toteuma TAE TAE 12. Sekalaiset tulot 12.28.11 Kuntien osuudet verotuskustannuksista

Lisätiedot

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 Kauppa- ja teollisuusministeriön ja Patentti- ja rekisterihallituksen välinen tulossopimus vuodelle 2006 1. Yleistä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) toimii kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) hallinnonalalla

Lisätiedot

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Talousarvioesitys Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto S e l v i t y s o s a : Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE KUV/1071/21/ 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 789 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden

Lisätiedot

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö

Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro. Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö Kohti tasapainoista tuloksellisuutta - kommenttipuheenvuoro Marja Heikkinen- Jarnola, liikenne- ja viestintäministeriö 31.10.2014 Tuottavuus tuloksellisuuden edistäjänä Tuottavuuden parantaminen on tärkeää

Lisätiedot

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012

Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa. Timo Lankinen 20.8.2012 Keskushallintouudistus kohti yhtenäistä valtioneuvostoa Valtioneuvostossa tehtävä politiikka-, lainsäädäntöja resurssiohjaus yhtenäiseksi Hallituksen strategisen näkemyksen nykyistä parempi toimeenpano

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JA VARASTOKIRJASTON VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUOSILLE 2013-2016 JA VOIMAVARAT VUODELLE 2013 Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Varastokirjasto ovat sopineet Varastokirjaston

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 8.12.2003 1(5) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2005-2008 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

29.40.02 ARKISTOLAITOS

29.40.02 ARKISTOLAITOS 8.2.2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2014 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa 20 997 000 euroa.

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi

Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon. 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tilastotietoon 24.11.2011 Leena Jäntti leena.jantti@tilastokeskus.fi Tilastokeskuksen internet-palvelu Tilastokeskus avasi internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Talousarvioehdotus vuodelle 2010

Talousarvioehdotus vuodelle 2010 Matkailun edistämiskeskus Talousarvioehdotus vuodelle 32. TEMin hallinnonala 20. Innovaatipolitiikka ja yritysten kansainvälistyminen 07. Matkailun edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2v)

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

ARKISTOLAITOS

ARKISTOLAITOS 10.2.2014 AL/17418/00.01.00/2013 TALOUSAVIOEHDOTUS 2015 29.40.02 AKISTOLAITOS KANSALLISAKISTO 1 29.40.02 Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Liitemuis- Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla

Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatilastot valtiovarainministeriön hallinnonalalla Kuntatieto-ohjelman käynnistystilaisuus Tieteiden talo 8.5.2013 Ylijohtaja Päivi Laajala Kuntatilastoilla keskeinen rooli 1) Kuntapolitiikan valmistelu

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 17.3.2006 1(14) Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2007-2011 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi Suunnitelman lähtökohdat Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon valtiovarainministeriön

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2018 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle 2018 sekä ennakolliset tavoitteet vuosille Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen välinen tulossopimus vuodelle sekä ennakolliset tavoitteet vuosille 510356 0.1 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4

Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 Puolustusministeriön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen välinen tulossopimus vuodelle 2008 LIITE 4 2 TULOSSOPIMUS Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikön ja Puolustushallinnon rakennuslaitoksen

Lisätiedot

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos

Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos Strateginen sopimus 2018, aluepelastuslaitos 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Lyhyt kuvaus toiminnasta (kh) Laadukkaat pelastustoiminta-, turvallisuus- ja ensihoitopalvelut tuotetaan Varsinais-Suomessa ammattitaitoisesti,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä

Tilastokeskus.fi väylä Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tt tilastotietoon t t Tilastokeskuksen Internet-palvelu! Tilastokeskus avasi Internet-palvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa! Vuonna 1995 palvelussa

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto

Asiakirjayhdistelmä Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Asiakirjayhdistelmä 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) S e l v i t y s o s a : Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2014

Asiakirjayhdistelmä 2014 01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 429 907 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) kansainvälisten

Lisätiedot

Tilastokeskus.fi väylä

Tilastokeskus.fi väylä Tilastokeskus.fi väylä luotettavaan tt tilastotietoon t t Tilastokeskuksen Internetpalvelu Tilastokeskus avasi Internetpalvelun vuonna 1995 ensimmäisenä tilastovirastona Euroopassa Vuonna 1995 palvelussa

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Julkisten menojen hintaindeksi

Julkisten menojen hintaindeksi Hinnat ja kustannukset 2015 Julkisten menojen hintaindeksi 2015, 1. vuosineljännes Valtion menojen hintaindeksi nousi 0,3 ja kuntatalouden prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Lisätiedot

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015

Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta. 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Kuntatalousohjelma, kuntien tuottavuustavoitteet ja niiden seuranta 9.9.2015 Jani Pitkäniemi, finanssineuvos Kuntamarkkinat 2015 Tuottavuustyön historiaa valtio kunta -yhteistyössä Peruspalveluohjelmassa

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012

VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 2012 Puolivuotisraportointi 1(6) ( tavoitteiden : = saavutetaan, = ehkä, = ei saavuteta) VIESTINTÄVIRASTON PUOLIVUOTISRAPORTTI 1. Tulostavoitteet: 1.1 Viestinnän peruspalvelut Viestintäverkot ja -palvelut toimivat

Lisätiedot

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi

Tilastokeskuksen ehdotus vuosia koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1 04.11.08 Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2010-2013 koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja menokehyksiksi 1. Toimintaympäristön muutokset TTS-kaudella 2010-2013 Suunnitelmakaudella Tilastokeskuksessa

Lisätiedot

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas

Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari Anne-Marie Välikangas Miten tuottavuutta ja tuloksellisuutta on kehitetty tällä hallituskaudella? Tuottavuus- ja tuloksellisuusseminaari 2.12.2014 Anne-Marie Välikangas KUNTIEN TUOTTAVUUTEEN JA TULOKSELLISUUTEEN VAIKUTTAVIA

Lisätiedot

Teollisuuden varastotilasto

Teollisuuden varastotilasto Teollisuus 2012 Teollisuuden varastotilasto 2011, 4. neljännes Varastojen arvo teollisuudessa kasvoi vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä Teollisuuden varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen!

Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Tervetuloa Tietoaamiaiselle Tilastokeskukseen! Ajankohtaista tietolähteillä tilastokeskus.fi Leila Kaunisharju Suhdannetiedot työkaluna seurannassa ja suunnittelussa Kirsi Raitanen Suomalaisten ansiot

Lisätiedot

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta.

Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Espoo 24-09-2014 Resurssit ja johtaminen Päämäärä: Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden tavoitteet:

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö

KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö KIEKU ja valtionhallinnon kokonaisuus - KIEKU-info 15.12.2011 Helena Tarkka, budjettineuvos, valtiovarainministeriö Sisältö Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon kokonaisuudistus ja KIEKU Palvelukeskus

Lisätiedot

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA

POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA POLIISIN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN STRATEGIA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Keskeisiä muutostekijöitä poliisin toimintaympäristössä ja niiden vaikutuksia osaamistarpeisiin ovat: niukkenevat toiminnalliset

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousesitys HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 39 229 000 euroa. 1)

Lisätiedot

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot. Kuluttajaviraston talousarvioehdotus vuodelle VAIHTOEHTO 1: 01. (32.40.01) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 902 000 euroa. Nettobudjetoitavina

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Kainuun ELY-keskus 2013

Kainuun ELY-keskus 2013 Kainuun ELY-keskus 2013 haasteita, painotuksia ja toimenpiteitä KAINUUN TYÖLLISYYSFOORUMI - SOLIDARCITY KONFERENSSI 9.10.2012 Kainuun ELY-keskus Strategiapäällikkö Juha Puranen Haasteita, painotuksia 2013+

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2008

Valtion tuottavuustilasto 2008 Julkinen talous 2009 Valtion tuottavuustilasto 2008 Valtion tuottavuus parani vuonna 2008 Korjattu 3.7.2009. Korjatut kohdat on merkitty punaisella. Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys parani

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot