VÄLIRAPORTTI HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLIRAPORTTI HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 VÄLIRAPORTTI HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄ Sisällysluettelo 1. Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä / väliraportti Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman määrittely Hallinto Henkilöstö Tukipalvelut Uuden kaupungin vision tarkempi määrittely työryhmämme osalta Nykytila-analyysi työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun/teeman tuottamisesta kunnittain sekä kuntien yhteistoimintana Nykytila hallinnon/hallintoasioiden hoitamisen näkökulmasta Nykytila henkilöstöasioiden/henkilöstön näkökulmasta Nykytila tukipalveluiden näkökulmasta Henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalvelut Ruoka- ja siivouspalvelut Maaseutuhallintopalvelut Valmiussuunnittelu Nykytila-analyysin yhteenveto Johtopäätökset nykytila-analyysistä Liitteet

2 1. Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä / väliraportti Työryhmä tekee valmistelutyötä koko selvityksen työsuunnitelmaan, kuntarakennelakiin sekä työryhmän tarkennettuun työsuunnitelmaan perustuen. 2. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa Ryhmän kokoonpano: Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja Jäsen Raimo Lahti, kaupunginjohtaja (Hyvinkää) Vesa Tuunainen, henkilöstöjohtaja (Hyvinkää) Päivi Autere, henkilöstöjohtaja (Järvenpää) Anne Iijalainen, henkilöstöpäällikkö (Sipoo) Mira Keitaanranta, henkilöstöjohtaja (Kerava) Harri Lipasti, henkilöstöjohtaja (Tuusula) Seija Marttila, hallintojohtaja (Pornainen) Leena Ojala, henkilöstön kehittämispäällikkö (Nurmijärvi) Päivi Pohjola, henkilöstöpäällikkö (Mäntsälä) asti Sirkku Mäkelä, vs. henkilöstöjohtaja (Mäntsälä) alkaen Sihteeri Tiia Viljanen, projektipäällikkö (Hyvinkää) Työryhmän työskentely käynnistyi elokuun lopulla 2013, jonka jälkeen ryhmä on kokoontunut kuusi kertaa: 27.8., 23.9., 8.10., , ja Kukin kokous on pidetty alueen eri kunnassa. Nykytilaa koskevaa selvitystä laatiessaan työryhmä on hyödyntänyt työskentelynsä tueksi seuraavilta tahoilta saamaansa tietoa: KT Kuntatyönantajilta: kuntakohtaiset palkkatiedot ammattinimikkeittäin; Kevasta: eläköitymistä koskevat ennakkotiedot; 2

3 kuntien palkka- ja henkilöstöhallintoyksiköistä: henkilöstön määrää ja vuotuisia henkilöstökustannuksia koskevat tiedot, suurimpien henkilöstöryhmien palkkalaskelmat ja kuntakohtaiset eläköitymisennusteet; kuntien ruoka- ja siivouspalveluyksiköistä: toiminnan volyymitiedot; Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta: raportti kuntien mahdollisen yhdistymisen vaikutuksista valmiussuunnittelun näkökulmasta; Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalveluista: maaseutuhallintopalveluiden järjestämistä kuvaavat tiedot nykytilassa. Käsittelemänsä teeman kannalta työryhmä on tunnistanut olennaisimmiksi sidosryhmiksi seuraavat tahot: henkilöstöjärjestöt: JHL, JUKO, Jyty, KTN, SuPer ja Tehy kuntien toimielimet henkilöstö- ja taloushallinnon osalta Taitoa Oy, Kuntien Tiera Oy ja KuntaPro Oy Keva KT Kuntatyönantajat työterveyshuolto. Sidosryhmistä keskeisimmiksi on henkilöstöasioiden osalta nähty henkilöstöjärjestöjen edustajat. Työryhmä onkin osallistunut hankkeen osallisuussuunnitelman laatimiseen eritoten henkilöstöasioiden näkökulmasta. Muiden sidosryhmien mielipiteiden kartoittamista työryhmä ei ole nähnyt selvityksen tässä vaiheessa tarpeelliseksi, etenkin kun kuntien toimielimet lausuvat väliraportista mielipiteensä jo alkuvuodesta Kunnat ovat käsitelleet selvityshankkeen etenemistä eri tavoin omissa selvityselimissään syksyn 2013 aikana. Ensimmäinen henkilöstöjärjestöjen edustajille suunnattu yhteinen tiedotustilaisuus järjestettiin Nurmijärvellä Tässä tilaisuudessa henkilöstön edustajat valitsivat keskuudestaan edustajat myös järjestettyyn palveluverkkotyöpajaan. Henkilöstön edustajilla on näin ollen ollut mahdollisuus osallistua myös eri palveluverkkovaihtoehtojen valmisteluun. Lisätietoja selvitykseen liittyen antavat: ryhmän puheenjohtaja Raimo Lahti puh ), varapuheenjohtaja Vesa Tuunainen puh ) ja sihteeri Tiia Viljanen puh ). 3

4 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman määrittely Työryhmän tehtävänä on ollut laatia nykytilan kuvaus selvitysalueen kuntien viranhaltijaorganisaation rakennetta, henkilöstöä sekä tukipalveluita koskien. Työryhmä on laatinut nykytilan eduista ja haitoista arvionsa, jotka esitetään tämän raportin yhteydessä. Selvitystyön tueksi työryhmä on hyödyntänyt nykytilaa kuvaavia tunnuslukuja työsuunnitelmassa määritellyllä tavalla. 3.1 Hallinto Hallinnon osalta mukaan on koottu mukaan kaaviokuvat kaikkien selvitykseen osallistuvien kuntien toimintaorganisaatioista (liite 1). Toimintaorganisaatioiden tarkastelu on osoittanut, että kuntien palvelu- ja organisaatiorakenteissa on eroavaisuuksia. Tämä ilmenee etenkin keskushallinnon ja toimialojen erilaisissa kuntakohtaisissa rakenteissa. Esimerkiksi Hyvinkäällä merkittävä osa tukipalveluista sijoittuu organisaatiossa osaksi keskushallintoa, jonka seurauksena keskushallinnon kokonaishenkilöstömäärä vaikuttaa suurelta moneen muuhun kuntaan verrattuna. Vastaavasti esimerkiksi Sipoossa tukipalveluihin lukeutuvat ruokapalvelut kuuluvat osaksi sosiaali- ja terveysosaston palveluja. Edellä esitettyä taustaa vasten työryhmä päätyi siihen, ettei toimialakohtaisten erityispiirteiden kuvaaminen ole nykytilakuvauksen osalta tarkoituksenmukaista. Selvitystyön jatkuessa ja esimerkiksi palveluverkkovaihtoehtojen selkiinnyttyä, kuntakohtaisten toimialarakenteiden avaaminen eri toimialojen osalta on kuitenkin tarpeen. Tätä edeltäen on selkiytettävä työryhmien keskinäistä työnjakoa, jotta päällekkäisiltä ja/tai eri menetelmin laaditulta selvitystyötä vältytään ja jotta selvitystyön pohjaksi saadaan mahdollisimman luettavat ja kuntien kesken vertailukelpoiset tiedot. On huomattava, että mikäli hallintorakenteiden yksityiskohtaisiin eroavaisuuksiin paneutuminen katsotaan tarpeelliseksi, edellyttää tämä myös hallinto- ja toimintasääntötason tarkastelua. Kahdeksan kunnan hallinto- ja toimintasääntöjen purkaminen ei ole ollut väliraportin laatimiseen käytettävissä olevan ajan puitteissa mahdollista. Toisaalta tälle tasolle ulottuvaa tarkastelua ei ole pidetty selvitysvaiheessa ylipäänsä tarkoituksenmukaisena. 4

5 3.2 Henkilöstö Henkilöstöasioiden nykytilan kuvaamisessa on käytetty seuraavia tunnuslukuja: henkilöstömäärä (palvelussuhteessa olevat , määräaikaiset ja vakinaiset), henkilöstökustannukset /1000 asukasta, palkkojen osuus toimintakuluista, suurimmat henkilöstöryhmät ja määrättyjen suurimpiin ryhmiin kuuluvien henkilöstöryhmien keskimääräiset palkat kuntakohtaiset eläköitymisennusteet (vuosille ). Esitettyjen tunnuslukujen valossa saadaan muodostettua yleiskuva selvitysalueelle kuuluvan henkilöstön määrästä ja nykyisistä henkilöstökustannuksista suhteessa asukasmäärään ja toimintakuluihin (liite 2). Työryhmä huomauttaa kuitenkin, että esitettyihin tunnuslukuihin vaikuttavat henkilöstökustannusten osalta varsin monet seikat, muun muassa palvelutoiminnan ulkoistamiseen liittyvät ratkaisut ja kunnan palvelutarjonnan monipuolisuus. Näiden vaikutusten tarkempi arviointi ei ole ollut tämän selvitysvaiheen kuluessa vielä mahdollista. Kunnista pyydettiin työryhmän toimesta arviot ulkoistetun palvelutuotannon vaikutuksista suhteessa kunnan palveluksessa olevan henkilöstön määrään. Kunnat eivät kuitenkaan pystyneet toimittamaan tietoja yhteismitallisesti, eikä tietojen vertailu ollut tästä johtuen mahdollista. 3.3 Tukipalvelut Tukipalveluiden osalta työryhmän selvitettäviksi asiakokonaisuuksiksi kuuluivat työsuunnitelman mukaan: henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluiden tuottamistapa, ruoka- ja siivouspalvelut, maaseutuhallintopalvelut ja valmius- ja varautumisasiat. Maaseutuhallinto sekä valmius- ja varautumisasiat eivät ole työryhmän mielestä yksiselitteisesti tukipalveluja, mutta niiden tarkastelusta osana tukipalveluita ei ole väliraporttivaiheessa päätetty luopua. Sekä maaseutuhallintopalveluiden että valmius- ja varautumisasioiden osalta on saatu asiantuntijalausunnot, jotka esitetään tämän väliraportin osana/liitteenä. 5

6 Varsinaisten tukipalveluiden osalta työryhmä on selvittänyt henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluiden nykyistä tuottamistapaa sekä ruoka- ja siivouspalveluiden tuottamiseen liittyviä perustietoja. 4. Uuden kaupungin vision tarkempi määrittely työryhmämme osalta MITÄ OHJAUSRYHMÄN LUOMA VISIO ÄLYKÄS VERKOSTOMAINEN KAUPUNKI TARKOITTAA TYÖRYHMÄN VASTUUALUEELLA? selvityshankkeen osana on määriteltävä uuden kaupungin yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet, jotta uuden toimintakulttuurin kehittämiselle saadaan luotua yhteinen perusta; innovaatioiden tekeminen ja verkostomainen työskentely tarvitsevat tuekseen nykyaikaisen johtamisen, päätöksenteon ja toimivat rakenteet; hallintorakenteiden on oltava selkeät ja tehokkaat. Eri toimijoiden valtuuksien ja vastuiden tulee olla tasapainossa; ketterä organisaatio edellyttää joustavuutta, kykyä uudistua ja oppia uutta; henkilöstöä koskevat osaamisvaatimukset muuttuvat, esim. vuorovaikutustaitojen ja asiantuntijuuden merkitys korostuu verkostomaisessa toimintaympäristössä entisestään; henkilöstön on opittava tukemaan kuntalaisten osallisuutta; henkilöstö on saatava mukaan muutoksen tekemiseen; teknologinen kehitys haastaa palveluiden uudenlaiseen kehittämiseen ja edellyttää tietojärjestelmien uudistamista ja parempaa yhteensopivuutta. Älykäs kaupunki rakentuu kehittyneiden teknologisten ratkaisujen päälle; kunnan kokonaisarkkitehtuuri rakentuu strategisten tavoitteiden perustalle. Kun tiettyjä osia (esim. tietojärjestelmiä) muutetaan, on arvioitava muutosten vaikutus kokonaisuuteen. Esimerkiksi tietojärjestelmien ja palveluprosessien linkittyminen toisiinsa; toimintakulttuurin muutos on aikaa vievä prosessi. Kun ollaan luomassa aivan uutta organisaatiota, tarvitaan rohkeutta ja tilaa uusille avauksille ja uusien toimintatapojen rakentamiselle; parhaat käytännöt kehiin : jos uudessa kunnassa halutaan käyttää nykyisiä toimintatapoja, on kuntien kesken pyrittävä valikoimaan parhaat (toimivimmiksi, laadukkaimmiksi ja tehokkaimmiksi todetut) käytännöt. 6

7 5. Nykytila-analyysi työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun/teeman tuottamisesta kunnittain sekä kuntien yhteistoimintana 5.1 Nykytila hallinnon/hallintoasioiden hoitamisen näkökulmasta Kuntien hallinnon koetaan nykytilassa toimivan pääsääntöisesti hyvin ja yleisesti katsotaan, että nykytilan etuna on paikallisista tarpeista lähtevä ja ketterä kaupungin organisoituminen. Hallinnon palvelut ovat pääsääntöisesti lähellä sekä kunnan henkilöstöä, päättäjiä että kuntalaisia. Tämä vähentää hallintopalveluiden koordinoinnin tarvetta. Suurempiin kuntiin verrattuna sisäistä byrokratiaa arvioidaan olevan vähemmän. Työryhmän näkemyksen mukaan nykytilan etuna on myös keskinäisen yhteistyön toimivuus; yhteistyötahojen helppo tavoitettavuus ja tutuksi tuleminen on pääsääntöisesti koettu selkeiksi hyödyiksi toiminnan joustavuuden ja tehokkuuden kannalta. Toisaalta pienet yksiköt ovat haavoittuvaisia, esimerkiksi sijaisjärjestelyt voivat olla äärimmäisen hankalasti toteutettavissa. Suuremmat yksiköt toisivat nykytilaan tältä osin vakautta ja lisäisivät mahdollisuutta esimerkiksi nykyistä joustavampiin henkilöstöjärjestelyihin. Nykyiset hallintoprosessit koetaan pääsääntöisesti toimiviksi. Ryhmän näkemys on, että selkeät prosessit ovat mallinnettavissa tarvittaessa myös isompaan organisaatioon. Hallinnon osalta on tärkeätä tunnistaa kuntien kesken ns. parhaat käytännöt. Nykyisellä hallintorakenteella on välitön yhteys myös moniin henkilöstöön vaikuttaviin seikkoihin. henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien katsotaan nykytilassa olevan suhteellisen hyvät. Asiat päätetään lähellä henkilöstöä. Toisaalta pienessä kunnassa saattaa päätöksenteon osana syntyä herkemmin jääviystilanteita. verrattaessa selvitysalueella sijaitsevia kuntia Suomen suurempiin kuntiin, on todettavissa, että tämän hetkisenä haasteenamme on osin puutteellinen ammatillinen erityisosaaminen. Pienemmissä kunnissa työnkuvat ovat tyypillisesti laajempia, jota sinänsä voidaan pitää toki myös etuna, mutta vastaavasti laajat työnkuvat saattavat määrätyissä tehtävissä estää syvällisen erikoisosaamisen hankkimisen. Jopa selvitysalueen suuremmissa kunnissa on havaittu, että kunnallishallinnossa tarvittavaa lainsäädäntö- ja muuta erityisosaamista ei aina ole käytettävissä tai osaaminen on liian harvan toimijan varassa. Nykytilan yhtenä keskeisenä haittana hallintoasioiden osalta ovat asianhallintajärjestelmien ja muiden sähköisten tietojärjestelmien päällekkäisyydet sekä käytettävyyteen liittyvät ongelmat. Nykyisin käytössä 7

8 olevat järjestelmät eivät ole kaikkien kuntien osalta samoja, ja yksittäisten kuntien sisäisissäkin atkjärjestelmissä esiintyy ongelmia kyvyssä keskustella keskenään. Selvitysalueeseen kuuluvista kunnista yksinomaan Sipoo on tällä hetkellä kaksikielinen. Selvitysalueen kunnat tekevät nykyään yhteistyötä seudullisesti muun muassa KUUMA-kuntien yhteistoiminnan puitteissa. Tämä on osaltaan vahvistanut alueellista yhteistyötä ja vähentänyt päällekkäisen selvitystyön määrää. 5.2 Nykytila henkilöstöasioiden/henkilöstön näkökulmasta Kuntien nykytila koetaan henkilöstöasioiden/henkilöstön osalta kokonaisuudessaan melko hyväksi: henkilöstön rekrytoinnin suhteen ei ole yleisesti ottaen merkittäviä ongelmia, tehtäviin on riittänyt hakijoita. Myös henkilöstön pysyvyys on pysynyt kohtuullisen hyvällä tasolla alueellisesta työvoiman saatavuuteen kohdistuvasta kilpailusta huolimatta, henkilöstön ammatillinen perusosaaminen on selvitysalueen kunnissa hyvällä tasolla, palkkausjärjestelmät ja -rakenteet on kehitetty paikallisiksi tukemaan niitä tavoitteita, joita paikallisesti on asetettu. Palkkataso on muodostunut kaupungissa tietyn tasoiseksi, henkilöstöhallinnollista päätöksentekoa koskevat linjaukset ja tulkinnat pystytään tekemään nopeasti ja koko kuntaa koskevina, toimintakulttuuri on tuttu, ja viestintä tästä johtuen toimivaa, osaamisen hallinta tukee myös paikallisia tavoitteita, yleisesti ottaen valtaosa selvitysalueen kunnista koetaan monialaisiksi ja -puolisiksi työnantajiksi, työmatkat koetaan alueella yleisesti ottaen kohtuullisiksi, monet nykyisistä hallinnon prosesseista koetaan käytäntöä hyvin palveleviksi; pelkona, että toimivat prosessit hajoavat ja että uusien käytäntöjen löytäminen vaatii kohtuuttoman pitkän ajan. Kuntien nykytilassa on henkilöstöasioiden/henkilöstön osalta havaittavissa myös haittoja: palvelujen kehittämisen resurssit ja osaaminen ovat nykytilanteessa riittämättömät, henkilöstöjohtamisen ja osaamisen hallinnan kehittämisresurssit ovat riittämättömät, selvitysalueen kuntien välillä esiintyy tarpeetonta keskinäistä palkkakilpailua, 8

9 alueella kilpaillaan samoista erityisasiantuntijoista; määrättyihin ammattiryhmiin on vaikea saada rekrytoitua uutta henkilöstöä, riskinä myös palkkatason nousu työvoimasta kilpailtaessa (valtakunnallinen haaste), kunnissa esiintyy ammatillisen erityisosaamisen puutetta, kouluttautuminen ja erikoistuminen eivät ole riittävässä määrin mahdollisia. Etenkin pienessä organisaatiossa, jossa tehtävänkuvat ovat tyypillisesti laajoja, saattaa osaaminen jäädä pintapuoliseksi, urakehityksen tukemiseen ja työnkiertoon ei kyetä tarjoamaan riittävästi vaihtoehtoja, pienet yksiköt ovat haavoittuvaisia myös henkilöstön näkökulmasta; tehtävät kasautuvat liikaa yksittäisille toimijoille, sijaisia on vaikea saada jne., tilastoinnissa ja raportoinnissa esiintyy kuntien välillä eroja, jotka vaikeuttavat tietojen/palvelutuotannon tulosten vertailtavuutta, kaksikielisen henkilöstön osuudessa esiintyy tällä hetkellä selkeitä alueellisia eroja 5.3 Nykytila tukipalveluiden näkökulmasta Henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalvelut Henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluiden nykyisissä (ja suunnitelluissa) tuottamistavoissa on kuntien kesken eroja: Keravalla palvelut tuotetaan in house-hankintana Kuntien Taitoa Oy:ltä. Järvenpäässä, Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa on valmisteltu liittymistä Kunta Pro osakeyhtiöön (in house-hankintana). Asiaa koskevat päätökset tehdään kuntakohtaisissa valtuustokäsittelyissä mennessä. Hyvinkäällä, Pornaisissa ja Sipoossa henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut tuotetaan kuntien omana tuotantona. Työryhmässä käydyn keskustelun pohjalta on todettavissa, että kuntien käytettävissä olevat tietojärjestelmät esimerkiksi palkanlaskennan osalta eivät ole samanlaisia. Tästä johtuen järjestelmien kehittämiseen kohdistuu kunnissa hieman erityyppisiä uudistamistarpeita. Omina palveluina tuotettaviin henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluihin ollaan yleisesti ottaen oltu tyytyväisiä. Toisaalta nykykunnat koetaan liian pieniksi palkanlaskennan ja kirjanpidon kaltaisten tukipalveluiden tuottamiseen. Työryhmän näkemys on, että tukipalvelutoimintojen keskittämisen kautta 9

10 voitaisiin esimerkiksi henkilöstöjohtamisen painopistettä ohjata nykyistä vahvemmin kuntalaispalveluiden kehittämiseen ja johtamisen tukemiseen Ruoka- ja siivouspalvelut Selvitysalueen kunnissa on havaittavissa hieman erilaisia painotuksia sen suhteen, millä tavoin ruoka- ja siivouspalvelut tuotetaan oman organisaation toimesta ja minkä verran palveluja ostetaan ulkoisilta palveluntuottajilta. Ruoka- ja siivouspalveluiden osalta on tehty kunnissa erilaisia ratkaisuja myös organisatorisen sijoittelun suhteen. On kuntia, joissa toiminnot on yhdistetty, toisissa ko. yksiköt toimivat erillisinä jne. Kaiken kaikkiaan palvelujen tuottamistapa on tältä osin varsin monimuotoinen. Ruoka- ja siivouspalveluita koskevat perustiedot esitetään liitteessä 3. Ruoka- ja siivouspalveluiden saatavuuteen ja laatuun ollaan nykytilassa yleisesti ottaen tyytyväisiä. Palvelut tuotetaan monin paikoin erittäin tehokkaasti, myös lähellä tuotettu palvelu on herättänyt kasvavaa kiinnostusta. Toisaalta pienet yksiköt nähdään toiminnallisesti melko haavoittuviksi. On huomattava, että ruoka- ja siivouspalveluyksiköiden henkilöstön keski-ikä on hieman keskimääräistä korkeampi. Lähitulevaisuuden yhtenä haasteena tulevatkin tällä alalla olemaan eläköitymisen mukanaan tuomat haasteet. Lisäksi haasteet liittyvät etenkin keittiölaitteiden hankintaan; laiteinvestoinnit ovat tyypillisesti varsin kalliita, ja monessa kunnassa lähivuosina hankittavien kohteiden listalle. Laitehankintojen rinnalla arvioitavaksi tulevat monessa kunnassa myös keittiötiloihin kohdistuvat peruskorjaustarpeet. Nykymuotoisessa ruoka- ja siivouspalveluiden palvelurakenteessa on havaittu olevan mahdollisuuksia myös uusille ratkaisuille, eritoten seudullisten yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseen tulisi panostaa. Toisekseen ruoka- ja siivouspalveluiden sisällyttäminen osaksi koulujen ja päiväkotien palveluverkoston uudistamista nähdään erittäin tärkeäksi. Työryhmän näkemys on, että ruoka- ja siivouspalveluiden osalta tulisi käynnistää laaja-alaisempi seudullinen selvitystyö. Näiden tukipalveluiden keskittämisellä ja ennen kaikkea sopeuttamisella uuteen palveluverkkoon on työryhmän näkemyksen mukaan saavutettavissa todellista ja pitkäkestoista taloudellista hyötyä. Ruokapalveluiden järjestämiseen tehtävät laiteinvestoinnit ovat tyypillisesti kalliita. Työryhmä esittää, että ruoka- ja siivouspalveluiden nykytilan ja tulevaisuuden tarkempaan kartoittamiseen palkattaisiin ulkopuolinen asiantuntija Maaseutuhallintopalvelut Alueen maaseutuhallintopalvelut hoidetaan tällä hetkellä (Sipoon kuntaa lukuun ottamatta) isäntäkuntaperiaatteella Mäntsälän toimesta. 10

11 Maaseutuhallintopalvelut kuvaavat toimintaansa seuraavalla tavalla: 11

12 5.3.4 Valmiussuunnittelu Valmissuunnittelu kuuluu kaikkien kuntien tehtäväksi ja nykytilassa valmissuunnittelun tason vaihtelee kunnasta ja suunnitteluun käytettävissä olevista resursseista riippuen. Etenkin selvitysalueen pienemmistä kunnista saadun palautteen mukaan valmiussuunnitteluun käytettävissä olevat resurssit koetaan riittämättömiksi. Nykytilan haitaksi on havaittu myös kuntien välisen koordinaation puutteellisuus osana suunnittelua. Toisaalta alueen suurimmissa kunnissa valmissuunnittelun eduksi on mainittu se, että nykymuodossaan valmiussuunnittelu on pysynyt hyvin hallinnassa. Työryhmä pyysi selvitystyön tueksi Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta asiantuntijalausunnon valmissuunnittelua koskien antamassa lausunnossaan pelastuslaitos tarkastelee varsin kattavasti valmiussuunnitteluun, varautumiseen ja turvallisuustoimintaan liittyviä näkökohtia. Lausunto esitetään kokonaisuudessaan väliraportin liitteenä 4. 12

13 6. Nykytila-analyysin yhteenveto HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT KRITEERI NYKYTILAN EDUT NYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN ARVOSANA ++/+/0/-/-- HALLINTO Palvelujen saatavuus ja tehokkuus paikallisista tarpeista lähtevä ja joustava organisaatio hallintopalvelut pääasiassa lähellä henkilöstöä, päättäjiä ja kuntalaisia yhteistyö toimivaa, yhteistyötahojen tavoitettavuus hyvä pienet yksiköt haavoittuvaisia riittämättömät palvelujen kehittämisresurssit + Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan nykyinen hallintorakenne ei mahdollista ammatillisen erityisosaamisen kehittämistä - Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen vakiintuneet käytännöt asianhallintajärjestelmien ja muiden sähköisten tietojärjestelmien käytössä esiintyy päällekkäisyyksiä eikä niiden käytettävyyteen olla kaikilta osin tyytyväisiä 0 13

14 HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT KRITEERI NYKYTILAN EDUT NYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN ARVOSANA ++/+/0/-/-- HENKILÖSTÖ Palvelujen saatavuus ja tehokkuus osaavan henkilöstö mahdollistaa monipuolisen palvelutarjonnan järjestämisen tiettyjen erityisosaajien rekrytoinnissa ongelmia valtaosa henkilöstöstä äidinkieleltään suomenkielisiä + Kilpailukyky verrattuna Helsingin seutuun ja koko maahan rekrytoinnin valtteina: tehtävien monipuolisuus, vaikutusmahdollisuus omaan työhön, lyhyt työmatka rekrytoinnin haasteina: matalampi palkkataso ja rajallisemmat urakehitysmahdollisuudet pkseutuun nähden - kehittämisresurssit vähäisemmät suurempiin kaupunkeihin verrattuna. Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen henkilöstö lähellä kuntalaisia, helpompi lähestyttävyys paikallinen sopiminen paikallisia tarpeita palvelevaa pienten yksiköiden toiminta haavoittuvaista ja esimerkiksi sijaisjärjestelyt paikoitellen riittämättömät/vaikeasti toteutettavat + esteellisyysproblematiikka 14

15 HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT KRITEERI NYKYTILAN EDUT NYKYTILAN HAITAT NYKYTILAN ARVOSANA ++/+/0/-/-- TUKIPALVELUT sisältäen henkilöstö- ja taloushallinnon palvelut Palvelujen saatavuus ja tehokkuus palvelujen saatavuus hyvä, laatu koettu hyväksi, paikoitellen resurssit erittäin tehokkaasti käytetty henkilöstö- ja taloushallinnon tietojärjestelmät tuotetaan eri toimittajien toimesta ja käytössä lukuisia eri versioita ruoka- ja siivouspalveluita ei ole mietitty osana (seudullista) palveluverkkoa + ruoka- ja siivouspalvelut Hallinnon tehokkuus ja paikallinen vaikuttaminen investointitarpeet talous- ja henkilöstöhallinnon ja ruoka- ja siivouspalveluiden pienet yksiköt toiminnallisesti haavoittuvia -- maaseutuhallintopalvelut valmiussuunnittelu maaseutuhallintopalvelut hoidetaan jo nyt seudullisesti (pois lukien Sipoo; kuuluu Itäisen Uudenmaan maaseutuhallintoalueelle) valmiussuunnittelu: yhtenäiset, vakiintuneet toimintatavat, kuntien välinen yhteistyö valmiussuunnittelu: kuntakohtainen resursointi ja varautumisen/ kokonaisturvallisuuden kehittäminen eritasoista 15

16 7. Johtopäätökset nykytila-analyysistä Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut työryhmän johtopäätökset nykytila-analyysin tuloksista Kunnat poikkeavat hallinto- ja osittain myös henkilöstörakenteiltaan toisistaan, mikä vaikeuttaa kuntien keskinäistä vertailua esimerkiksi toimialakohtaisten henkilöstömäärien- ja kustannusten arvioinnin osalta (liite 2). Vertailu edellyttäisi palvelutuotantotapojen avaamista ja tietoa palvelun laatutasovaatimuksista, näitä tietoja ei ole ollut toistaiseksi käytettävissä. Myös kuntien tilastoinnissa ja raportoinnissa esiintyy eroja, jotka vaikeuttavat henkilöstöä ja palvelutuotantoa koskevien tietojen vertailua. Kuntakohtaisista eroista huolimatta on voitu todeta, että selvitysalueen kuntien henkilöstöasioita ja hallintorakennetta sekä tukipalveluja koskevat keskeiset edut ja haitat näyttäytyvät yleisesti ottaen varsin samankaltaisina. Näiltä osin yhteenvetona voidaan todeta, että: hallintopalvelut sijaitsevat lähellä henkilöstöä, päättäjiä ja kuntalaisia ja vakiintuneiden hallintoprosessien ja yhteistyön toimivuus koetaan pääsääntöisesti melko hyväksi. Toisaalta toimivat prosessit ovat tyypillisesti mallinnettavissa myös osaksi uusia rakenteita; oleellista on tunnistaa parhaat käytännöt ja onnistua muutosten läpiviennissä ja vakauttamisessa, kuntien käytössä olevat asianhallinta- ja muut tietojärjestelmät eivät nykytilanteessa tue käytännön kehittämistyötä eivätkä hallintorajat ylittävää yhteistyötä parhaalla mahdollisella tavalla, kuntien hallintorakenteet ovat osaamisen, tehtävienjaon ja kehittämisen näkökulmasta haavoittuvia: o nykyinen rakenne ei mahdollista ammatillisen erityisosaamisen kehittämistä, o etenkin pienemmissä kunnissa määrätyt työtehtävät kasautuvat liiaksi yksittäisille toimijoille, o sijaisjärjestelyt ovat etenkin pienemmissä yksiköissä vaikeasti järjestettävissä, o palvelujen, henkilöstöjohtamisen ja osaamisen kehittämisresurssit ovat riittämättömät, Henkilöstön osalta voidaan todeta, että henkilöstön ammatillinen perusosaaminen on hyvällä tasolla. Rekrytoinnin suhteen ei ole (muutamia ammattiryhmiä lukuun ottamatta) merkittäviä ongelmia ja myös henkilöstön pysyvyys on pysynyt kohtuullisen hyvänä, alueellisesta työvoimakilpailusta huolimatta. Henkilöstön erityisosaamisessa esiintyy kuitenkin puutteita eikä urakehitykseen ja työnkiertoon pystytä aina tarjoamaan riittävästi vaihtoehtoja, henkilöstön eläköitymisen on arvioitu jatkuvan varsin tasaisena ja jatkuvana ainakin seuraavat 10 vuotta. Selvitysalueen kuntien henkilöstöstä kaikkiaan noin 4000 henkilöä saavuttaa vuoteen 2022 mennessä henkilökohtaisen vanhuuseläkkeen ikärajan (liite 2), 16

17 henkilöstö- ja taloushallinnon tukipalveluiden nykyisissä tuottamistavoissa on kuntien kesken eroja. Kolmessa kunnassa palvelut tuotetaan omana tuotantona; yhdessä palvelut hankitaan Taitoa Oy:ltä ja neljässä kunnassa ollaan päättämässä toimintojen mahdollisesta siirtämisestä Kunta Pro - osakeyhtiöön. Työryhmän näkemyksen mukaan henkilöstö- ja taloushallinnon toiminnot on perusteltua tuottaa nykyisiä kuntia suuremmissa yksiköissä. Tämä mahdollistaisi henkilöstöjohtamisen vahvemman ohjaamisen kuntapalveluiden kehittämisen ja esimiestyön tukemiseen, ruoka- ja siivouspalveluja tuotetaan kunnissa omana työtä ja ostopalveluina, ja palveluiden laatuun ollaan yleisesti ottaen tyytyväisiä. Toisaalta pienet yksiköt nähdään toiminnallisesti haavoittuviksi. Lisähaasteita luovat myös henkilöstön korkea keski-ikä ja lähivuosien investointitarpeet. Ruoka- ja siivouspalveluiden osalta olisi perusteltua käynnistää laaja-alaisempi seudullinen selvitystyö. Näiden tukipalveluiden keskittämisellä ja ennen kaikkea sopeuttamisella uuteen palveluverkkoon olisi työryhmän näkemyksen mukaan saavutettavissa todellista ja pitkäkestoista taloudellista hyötyä. Muuta huomioitavaa: Työryhmän laatiman väliraportin osalta on huomioitava, että kokonaisselvitys etenee lähtökohtaisesti muiden kuin hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmän laatimien selvitysten pohjalta. Tästä johtuen tämän työryhmän tekemät selvitykset on sovitettava suhteessa muiden työryhmien etenemisaikatauluun ja ryhmien tekemiin johtopäätöksiin. (Esimerkiksi henkilöstöresursseja koskevat arviot on suhteutettava palvelujen järjestämistä koskeviin suunnitelmiin.) Kun palvelujen järjestämistä koskevat vaihtoehdot saadaan kokonaisselvityksen osana kartoitettua, tullaan työryhmän toimesta selvittämään tarkemmin etenkin seuraavia asiakokonaisuuksia: henkilöstön määrän, tehtävien ja osaamisen sopeuttaminen tulevaisuuteen, selkeä hallintomalli (viranhaltijaorganisaatio), ehdotukset valmistelu- siirtymä- ja toteutusvaiheiden henkilöstöjärjestelyistä ja palvelussuhdekäytännöistä. Liitteet Liite 1: Kuntien toimintaorganisaatiokuvat Liite 2: Yhteenveto kuntakohtaisista tunnusluvuista Liite 3: Yhteenveto ruoka- ja siivouspalveluiden toiminnan tunnusluvuista Liite 4: Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto 17

YHTEENVETO Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut työryhmän päivitetystä loppuraportista 29.5.2015

YHTEENVETO Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut työryhmän päivitetystä loppuraportista 29.5.2015 YHTEENVETO Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut työryhmän päivitetystä loppuraportista 29.5.2015 YHTEENVETO HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN PÄIVITETYSTÄ LOPPURAPORTISTA (29.5.2015) Täydennysosassa

Lisätiedot

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus

Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Työterveyshuolto seudullisena palveluna selvitystyön tilannekatsaus Hyvinkää, Mäntsälä, Järvenpää, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula KUUMA-johtokunta 23.9.2015 Harri Lipasti Työryhmä - Hyvinkää: Taina Heinonen,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 7/2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 13.00 Paikka Kallio-Kuninkala, kokoustila Navetta Ristinummentie 6, 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

TALOUSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI

TALOUSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI TALOUSTYÖRYHMÄN VÄLIRAPORTTI Sisällysluettelo 1. Taloustyöryhmän väliraportti... 3 2. Taloustyöryhmän organisointi ja työskentelytapa... 3 3. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevan palvelun tai teeman

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS

PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Merikarvia Siikainen PORIN SEUDUN YHDISTYMISSELVITYS Työryhmien toimeksianto II Uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Luvia Pori Nakkila Pomarkku Ulvila Harjavalta Lavia 17.1.2014

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto

Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto 1 Keski-Satakunnan kuntajakoselvitys työryhmien toimeksianto Valmistelutyöryhmät ja ryhmien puheenjohtajat KANSALAISVAIKUTTAMINEN JA DEMOKRATIA TOIMINTAKYKY JA SOSIAALINEN TURVALLISUUS VARHAISKASVATUS,

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014)

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014) HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI (13.6.2014) 25.6.2014: korjaus sivun 13 taulukkoon/tv 14.8.2014: tehty tarkennus henkilöstön lähtövaihtuvuutta koskien. Täsmennetty vakinaisen

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTIN TÄYDENNYSOSA (29.5.2015)

HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTIN TÄYDENNYSOSA (29.5.2015) HALLINTO, HENKILÖSTÖ JA TUKIPALVELUT TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTIN TÄYDENNYSOSA (29.5.2015) Täydennysosassa raportoidaan työryhmän selvitystyön tulokset selvitysalueen viiden kunnan osalta, hallinto-, henkilöstö-

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hallinto, henkilöstö, talous ja tukipalvelut työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Hallinto, henkilöstö,

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Palvelutyöryhmien työn sisältö

Palvelutyöryhmien työn sisältö Palvelutyöryhmien työn sisältö 1. Nykytilakuvaus 2. Palvelujen tavoitteet ja organisointi uudessa kunnassa 3. Arvio uuden kunnan perustamisen vaikutuksista 4. Erityiskysymykset 5. Kunta- ja palveluyhteistyömahdollisuudet

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA JA TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINNASTA 1. YLEISTÄ Työnantaja ja pääsopijajärjestöt tekivät sopimuksen yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan kehittämisestä, toteuttamistavoista

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö

Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Perusturvakuntayhtymä Akselin toimintaa koskeva selvitystyö Raportti 5.6.2014 2.6.2014 Page 1 Perusturvakuntayhtymä Akselin selvitystyön kokonaisuudet Palvelurakenteen ja hallintomallin analyysi nykyinen

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 5/2015 Aika Keskiviikko 28.10.2015 klo 18.00 Paikka Pornaisten kunnantalo Valtuustosali Kirkkotie 176, Pornainen 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut

2014-2016. Henkilöstöstrategia. Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut Dnro:53/01.00.00/2014 t 2014-2016 Henkilöstöstrategia Kunnanvaltuuston hyväksymä 16.6.2014 Kirkkonummen kunta henkilöstöpalvelut 1 Henkilöstöstrategia 2014 2016 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen mukaan

Lisätiedot

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA

KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Kh 19.1.2015 25 KYSELY OSALLISTUMISESTA SOTE-TUOTANNON SUUNNITTELUUN JA VALMISTELUUN KESKI-UUDELLAMAALLA Joulukuussa 2014 julkistetun sote-järjestämislakiluonnoksen mukaan kuntayhtymien on ilmoitettava

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS. Tekniset palvelut. Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Tekniset palvelut Työryhmän loppuraportti 14.10.2014 Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Uuden kunnan muodostaminen... 2 3 Yhteistyön syventäminen... 5 4 Yhteenveto ja johtopäätökset...

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ

TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1 TYÖSUUNNITELMA TEUVAN KUNNAN JA KAUHAJO- EN/KURIKAN KAUPUNKIEN YHDISTYMISSELVITYKSESTÄ 1. Tavoitteet Selvityksen tavoitteena on: 1. Luoda kuva siitä, millainen olisi 1.1. Teuvan kunnan ja Kauhajoen kaupungin

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista

Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Kuntaliiton arviointi oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanosta kunnissa Yhteenveto Kuntaliiton arvioinnista Suomen Kuntaliitto Yhteenveto lain asettamien palvelujen tuottamisesta ja toimeenpanosta

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS Esityslista 3/2007

KUUMA-HALLITUS Esityslista 3/2007 Esityslista 3/2007 Aika Tiistai 17.4.2007 klo 18.00 Paikka Keravan kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone 2 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 18 KUUMA kuntien

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus

Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Pääkaupunkiseudun yhteistyöhön liittyvät esitykset tilannekatsaus Henkilöstöseurantaryhmä 23.4.2009 Kehittämisjohtaja Tarja Lumijärvi Valtuustojen hyväksymä uusi yhteistyösopimus 2009-2012 -korvaa yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

Loppuraportti 16.8.2010 Hannu Tulensalo, puheenjohtaja

Loppuraportti 16.8.2010 Hannu Tulensalo, puheenjohtaja HeVa - Henkilöstöteema Loppuraportti 16.8.2010 Hannu Tulensalo, puheenjohtaja Kirsi-Marja i Lievonen, varapuheenjohtaja ht j Toimintaympäristö - samankaltainen käsitys toimintaympäristöstä ja sen asettamista

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä.

KUUMA -liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on johtaa ja kehittää kuntayhteistyötä. SISÄLLYSLUETTELO 1. LUKU, LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunnan kokoonpano ja toimikausi... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 3 4 Päätöksenteko johtokunnassa... 3 2. LUKU,

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Lappeenrannan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Lappeenrannan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta Väliraportti 13.1.2014 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta 1 Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmä Ympäristö- asuminen ja rakennusvalvontatyöryhmän

Lisätiedot

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta

Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta Kunnanhallitus 183 22.06.2015 KUUMA-kuntien yhteisen ICT-yhtiön perustamisen valmistelu Kunnanhallitus 183 KUUMA-kuntien kaupungin ja kunnanjohtajat sekä tietohallinnosta vastaavat ovat vuoden 2014 joulukuusta

Lisätiedot

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen

Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen Helsinki-Vantaa-selvityksen toteutus ja eteneminen 9.11.2010 PKS-neuvottelukunta Kaupunginjohtaja Juhani Paajanen Vantaan kaupunginvaltuusto 6.4.2009 (25 ): Kaupunginvaltuusto päätti a) todeta, että pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma

Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma Etelä Suomen LAPSEN ÄÄNI kehittämisohjelma LAPSEN ÄÄNI - KEHITTÄMISOHJELMA 27.2.2009 STM:n rahoituspäätös: 11.3. milj. euroa 1.1.2009 31.10.2011 väliselle ajalle Ehdot mm.: Yhteistyö muiden valtakunnallisten

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö

Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Keski-Uudenmaan sote. Lohja 6.10.2015 Rolf Paqvalin Selvityshenkilö Selvityksen tarkoitus 1. Helmikuussa näytti mahdolliselta, että pääministeri Stubbin hallituksen esityksenä kaikkien puolueiden hyväksymä

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN

MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN LIITE 3 MENETTELYOHJEET VALTUUSTOJEN HYVÄKSYMIEN HENKILÖSTÖKRITEERIEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANOA JA SOVELTAMISTA KOSKIEN HENKILÖSTÖKRITEERI 1, TÄYTÄNTÖÖNPANO 1. vaihe, otetaan käyttöön (johto- ja ohjausryhmän päätöksiin

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

IU-työryhmien 2. vaiheen

IU-työryhmien 2. vaiheen IU-työryhmien 2. vaiheen ä ä raporttien esittely keskeiset huomiot ä ö Työryhmä 2. Hallinto, talous, henkilöstö ja tukipalvelut Pj. Olavi Kaleva Esityksen sisältö 1. Henkilöstömäärä toimialoittain kunnissa

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kuopion seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kuopion seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen sote 2016

Kanta-Hämeen sote 2016 Kanta-Hämeen sote 2016 Markku Puro 8.12.2015 Hämeen parasta kehittämistä! I. 2015 saavutukset II. Hahmotelma 2016-2018 III. Vuosi 2016 tarkennettuna 1. Tavoitetilan määrittely 2. Osallisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Mikä asuntostrategia?

Mikä asuntostrategia? Asuntostrategialuonnos Mari Randell Mikä asuntostrategia? Seudun yhteinen maankäyttösuunnitelma, asuntostrategia ja liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmisteltu samaan aikaan ja tiiviissä yhteistyössä

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen

Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen Maakuntauudistuksen valmistelu Etelä-Savossa Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen 19.4.2016 Maakunnan tilanne Maakunnan kunnat ovat antaneet lausuntonsa hallituksen marraskuisiin linjauksiin helmikuussa 2016:

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten.

Vs. stj:n esitys: Lautakunta käy lähetekeskustelun Sivistystoimen strategian toimeenpanon suunnittelua varten. Sivistyslautakunta 22 26.02.2015 Sivistyslautakunta 52 28.04.2015 Sivistyslautakunta 66 28.05.2015 Sivistyslautakunta 78 27.08.2015 Sivistystoimen strategian toimeenpano 3356/01.017/2014 SIVLK 22 Siikajoen

Lisätiedot

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja

Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Jyväskylä sopimuksen avainkohdat - Henkilöstötoimikunta 8.10.2007 - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Miksi Jyväskylä -sopimus? 2. Yhteistoiminta 3. Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009

Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Uudista ja uudistu 2009 Henkilöstöjohtamisen uudistamisen välttämättömyys - case Jyväskylän kaupunki - 23.9.2009 Pertti Malkki (FT, YTM) Henkilöstöjohtaja Sisältö Ajatuksia kuntien tuottavuuskehityksestä

Lisätiedot

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola

Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta. 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalveluiden kokonaisuuden hallinta ja tulevaisuus - palveluohjelman laadinta 10.9.2014 klo 13.00 13.45 Aija Tuimala, Taina Ketola Kuntapalvelut Talous Tuottajat Käyttäjät Kohteet, tilat Tehostuspotentiaali

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI

KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI KESKI-UUDENMAAN SOTE- ALUEYKSIKKÖ SOTE IHMISEN KOKOISEKSI Pirjo Laitinen-Parkkonen Hankejohtaja, Keski-Uudenmaan kuntien sotehanke 26.4.2016 KESKI-UUDENMAAN KUNTIEN SOTE- ALUEYKSIKÖN VALMISTELU Hyvinkään,

Lisätiedot

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi

Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia. Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Rovaniemi 29.11.2012 Johanna Nurmi Miksi asiakkuusstrategia? Asiakkuusstrategian lähtökohtina ovat hallitusohjelmassa esitetyt linjaukset sekä Hallintopolitiikan suuntaviivat

Lisätiedot

Vastaajan taustatiedot

Vastaajan taustatiedot Lausuntopyyntö sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisesta kokonaisarkkitehtuurista Vastaajan taustatiedot 1. Lausunnon antajan organisaatiotyyppi * kunta sairaanhoitopiiri muu kuntayhtymä yksityinen

Lisätiedot

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo

Tuottavuuden tunnusluvut Eteva. Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Tuottavuuden tunnusluvut Eteva Markku Niemelä, toimitusjohtaja, Eteva Ossi Aura, työhyvinvoinnin tutkimus- ja kehitysjohtaja, Terveystalo Eteva kuntayhtymä 47 omistajakuntaa 26 kunnan alueella 150 toimipaikkaa

Lisätiedot

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö)

Kaksiportaisen seutuhallinnon selvitys. Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) Työryhmä 5: Maankäyttö, asuminen, liikenne, (ympäristö) TYÖRYHMÄN KOKOONPANO pj: Kaupunginjohtaja Rolf Paqvalin (Kerava) vpj: Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (Helsinki) muut jäsenet: Helsinki Espoo

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen

Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen 26.1.2014 Joulukuussa 2013 toteutetun kyselyn tulokset Sosiaali- ja terveydenhuollon ITratkaisujen hyödyntämistä ja tietohallintoa koskeva kysely Tomi Dahlberg Karri Vainio Sisältö 1. Kysely, sen toteutus,

Lisätiedot

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Ilkka Kouri Henkilöstöturvallisuus 25.2.2004: Osaaminen ja avainhenkilöt Rekrytoinnin tarkistuslista... lähde:www.pk-rh.com Onko uuden työntekijän

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus

Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Jyväskylän kaupunkiseudun erityisen kuntajakoselvityksen toteutus Kuntajakoselvittäjä Jarmo Asikainen, Paavo Kaitokari ja Jouko Luukkonen Sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi Jyväskylän valtuuston seminaari

Lisätiedot

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta

ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta 8.10.2014 ICT-selvitykset kuntajakoselvittäjän näkökulmasta Aija Tuimala FCG Konsultointi 14.10.2014 Page 1 14.10.2014 Page 2 Selvitys Etelä-Karjalan kuntarakenteesta Valtuustojen yhteisseminaari Kuntien

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat

Kuntainfran palveluiden. organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat. organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumistavat Vaihtoehtojen edut ja haitat Kuntainfran palveluiden organisoitumista vat Vaihtoehtojen edut ja haitat Mikko Belov, Projekti-insinööri Sisältö Kuntien kadunpidon

Lisätiedot

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA

ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA ENNAKKOARVIOINTI (IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI) KOSKIEN ESPOON SAIRAALAN AULA- JA TURVALLI- SUUSPALVELUITA Palveluiden järjestäminen Nykyisen mallin mukainen toiminta (0 vaihtoehto). Muutosesitys

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri

Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon viitearkkitehtuuri Kuntasektorin yhteinen KA Talous- ja henkilöstöhallinnon Kurttu-seminaari 30.10.2013 Helsinki Jaana Siitari Kuntasektorin yhteiset t Henkilöstö- ja taloushallinto 2 Projektin tavoitteet, tuotokset ja hyödyt

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe 1 rtyuiasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiop åasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh LOVIISAN JA LAPINJÄRVEN YHDISTYMISSELVITYS jklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklö

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

POPmaakunta Asialista 1 (5)

POPmaakunta Asialista 1 (5) POPmaakunta Asialista 1 (5) Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistus, henkilöstötyöryhmä Aika: 18.1.2017 klo: 9.00-12.00 Paikka: OYS, luentosali 1 (sisäänkäynti B1, 2. krs) Läsnä: Juha Jääskeläinen Eija Ahola

Lisätiedot

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI

KUUMA PAIKKATIETOPURKKI KUUMA PAIKKATIETOPURKKI Liiketoimintasuunnitelman periaatteista KUUMA tietohuoltoryhmä / Ilkka Holmila 29.3.2012 HSY:n paikkatietoseminaari KUUMA seutu Kuuma- seutu kattaa Helsingin metropolialueella 10

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuvat rakenteet Hyvinkään sairaala 40 -vuotta symposium Mitä Keski-Uudenmaan kunnat tavoittelevat Sote selvityksellään? Erkki Kukkonen Järvenpään kaupunginjohtaja 25.3.2015

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys

Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys Hämeenlinna, Janakkala ja Hattula Seudun kuntarakenneselvitys 6.5.2014 Jarkko Majava (yhteyshenkilö) Johtava konsultti, FCG Konsultointi Oy jarkko.majava@fcg.fi 050 3252306 22.5.2014 Page 1 Kuntarakenneselvityksen

Lisätiedot

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä

Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Palveluiden strategista ja operatiivista ohjausta nykyaikaisia käytäntöjä ja innovatiivisia esimerkkejä Pitkäjänteistä suunnittelua ja ketterää, ihmisläheistä toteutusta Sami Sulkko Osallistava strategiaprosessi

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS. Henkilöstön voimavarat työryhmän väliraportti

KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS. Henkilöstön voimavarat työryhmän väliraportti 1 KESKI-SATAKUNNAN KUNTAJAKOSELVITYS Henkilöstön voimavarat työryhmän väliraportti 20.1.2014 JOHDANTO Henkilöstön voimavarat työryhmän toimeksianto: 1. Henkilöstön nykytilan kuvaus kunnittain 1.1 Kuntien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä

Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Keski-Uudenmaan kaupunki Yhdistymisselvityksen ohjausryhmä Esityslista 2/2014 Aika Keskiviikko 7.5.2014 klo 18.00- Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia

Lisätiedot

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta

Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta Yrittäjien käsitys innovaatioympäristön nykytilasta 1 : Yksityiset toimijat yrittäjien tärkein voimavara Kysely toteutettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjien

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Työ- ja elinkeinoministeriön strategisten hankkeiden arviointi Alustavia tuloksia HYVÄ hankkeen arvioinnista HYVÄ- hankkeen neuvottelukunta 18.2.2011, Toni Riipinen Arviointityön luonteesta Arviointityön

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI

Palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI Palveluverkkotyöryhmä LOPPURAPORTTI Palveluverkkotyöryhmän kokoonpano Hollola Marja Engman, varalla Anna-Kaarina Taarasti Mira Tiirikainen, varalla Kristiina Vanhala-Selin Hämeenkoski Miikka Lönnqvist,

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Jyväskylän seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Jyväskylän seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN

KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN KEHU JA MUITA TURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVIA HANKKEITA Turvallisuusjohtaja Rauli Parmes Liikenne- ja viestintäministeriö Keskushallinnon uudistushanke Nykyisen hallituksen ohjelmassa on linjattu, että hallitus

Lisätiedot

1 (5) 27.03.2014. Henkilöstötyöryhmän I kokous 27.3. klo 12.00 14.00 Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9. Muistio. Paikalla olivat.

1 (5) 27.03.2014. Henkilöstötyöryhmän I kokous 27.3. klo 12.00 14.00 Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9. Muistio. Paikalla olivat. 1 (5) 27.03.2014 Henkilöstötyöryhmän I kokous 27.3. klo 12.00 14.00 Paikka: Valtiovarainministeriö, Mariankatu 9. Muistio Paikalla olivat Espoo Kälviä Markku tai Lehtonen Erja (JUKO) Anna-Maija Kukkonen

Lisätiedot

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti

Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Kaupunginhallitus 150 22.04.2013 Kaupunginvaltuusto 61 29.04.2013 Lausunto metropoliselvityksestä 100/00.01.00/2013 KHAL 150 Esittelijä: kaupunginjohtaja Juha Majalahti Valmistelija / lisätietoja antaja:

Lisätiedot

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO

TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO TYÖYHTEISÖN TASA-ARVO KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ Tavoitteet: Ymmärtää keskeinen lainsäädäntö sukupuolten välisestä tasa-arvosta organisaation näkökulmasta Ymmärtää sukupuolten välisen tasa-arvon

Lisätiedot

Elämää elinvoimaisella alueella

Elämää elinvoimaisella alueella Pitäjäntupa Vahva henki ja elävä yhteisö Paikallinen vetovoima Paikallinen työntövoima Elämänuskon infravaunut Perustana peruskunta Elämää elinvoimaisella alueella 5.6.2014 Page 1 ELINVOIMAISET PAIKALLISYHTEISÖT

Lisätiedot

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset

TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset TEEMA 2: Sisäiset organisatoriset muutokset Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kunnallinen työmarkkinalaitos 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Jaana Pirhonen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus

2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 2015 HENKILÖSTÖRESURSSISUUNNITELMA TAE 2016, Liite 7, 28.5.2015 Virasto/liikelaitos ja laatija: Nuorisoasiankeskus 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ tilanteesta 31.3. 2013 2014 2015 TAE 2016 Vakinaisen henkilöstön

Lisätiedot

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla

Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Kuntarakenneselvitys Oulun seudulla Elinvoimainen ja toimintakykyinen kunta Kuntarakennelaki: Kuntajaon kehittämisen tavoitteena on elinvoimainen, alueellisesti eheä ja yhdyskuntarakenteeltaan toimiva

Lisätiedot

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous

PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousmuistio 23.02.2015 PoSoTe, Tilatyöryhmän kokous Kokousaika: 20.02.2015 klo 13.30-15.00 Kokouspaikka: Läsnä: Poissa: Pohjois-Savon liitto Juha Piiroinen (Suonenjoki), puheenjohtaja Mikko Hollmén (KYS)

Lisätiedot