Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus KUUMA-kuntien yhteisen ICT-yhtiön perustamisen valmistelu Kunnanhallitus 183 KUUMA-kuntien kaupungin ja kunnanjohtajat sekä tietohallinnosta vastaavat ovat vuoden 2014 joulukuusta saakka selvittäneet edellytyksiä aluetta palvelevan yhteisen ICT-yhtiön perustamiselle. Uusi yhtiö muodostuisi Keravan kaupungin liikelaitoksena toimivasta tietotekniikan palvelukeskuksesta sekä yhteistyöhön mukaan tulevien kuntien nykyisistä sisäisistä tietotekniikkapalveluista. Mukana keskusteluissa ovat nykyisten Tipake-kuntien, Keravan, Järvenpään ja Mäntsälän lisäksi olleet Hyvinkää, Tuusula ja Pornainen. Selvitystyö on edennyt siihen pisteeseen, että yhtiön perustamisen valmisteluun haetaan eri kunnissa valtuutusta päätöksentekijöiltä. Kuuma-kuntien yhteisen ICT-yhtiön valmistelun tausta KUUMA-kunnat kehittivät 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana yhteistyötä erityisesti tuki- ja ympäristöpalveluissa. Yhteistyön tuloksena perustettiin v mm. yhteinen tietotekniikan palvelukeskus (Tipake). Palvelukeskus perustettiin liikelaitoksena Keravan kaupungin organisaatioon. Palvelukeskusta koskevaan yhteistoimintasopimuksen allekirjoitti Keravan lisäksi Järvenpään kaupunki, jonka tietotekniikkahenkilöstö siirrettiin palvelukeskukseen. Palvelukeskus aloitti toimintansa vuoden 2009 alussa. Vuoden 2012 alussa yhteistyöhön tuli mukaan Mäntsälän kunta. Samanaikaisesti palvelukeskuksen toiminnan kehittämisen kanssa jatkettiin KUUMA-kuntien ICT-yhteistyön syventämistä koskevaa valmistelutyötä. V kunnat toteuttivat yhteistyössä CGI:n kanssa selvityksen perustietotekniikan hoidosta. Selvityksen tuloksia hyödynnettiin v toteutetussa projektissa, jossa valmisteltiin Tipakkeen yhtiöittämistä. Konsulttina projektissa toimi FCG. Projektin tuloksena laadittiin yhtiön perustamisasiakirjat ja liiketoimintasuunnitelma. Päätöksiä toiminnan yhtiöittämisestä ei kuitenkaan tuolloin tehty. ICT-yhteistyön syventämistä koskevaan valmistelutyöhön osallistui nykyisten Tipake-kuntien lisäksi erityisen aktiivisesti Hyvinkään kaupunki. Hyvinkään kaupunginhallitus hyväksyi / 143 Tietohallinnon kehittämisohjelman vuoteen Tämän ohjelman yhtenä strategisena linjauksena oli, että perustietotekniikkapalvelut siirretään tuotettavaksi seudullisessa (KUUMA-kuntien) palvelukeskuksessa. Kuntien yhteisen ICT-yhtiön tarve nousi uudelleen esille syksyllä 2014 käydyissä kuntaliitosneuvotteluissa ja yhtiön perustamiseen palattiin v joulukuussa, jolloin Keravan kaupunki kutsui KUUMA-kuntien kunnan/kaupunginjohtajat ja ICT:stä vastaavat neuvottelemaan yhtiön perustamisen edellytyksistä. Neuvottelun perusteella käynnistettiin uudelleen ICT-yhtiön perustamiseen tähtäävä selvitystyö.

2 Yhtiöittämiseen liittyvät taustaselvitykset Hyvinkään kaupunki on ensin syksyllä 2014 omatoimisesti ja sen jälkeen osana yhteistä selvitystyötä toteuttanut yhteistyössä käyttämänsä konsultin kanssa vertailuja, joissa on verrattu Tipakkeen ja Hämeessä jo toimivan kunnallisen palveluyhtiön KuntaPro Oy:n ICT-toimintaa sekä Tipakkeen ja alan merkittävän yksityisen toimijan, Fujitsun kustannuksia. Tipakkeen ja KuntaPro:n vertailua hankaloitti se, että KuntaPron tuotteistamisaste oli ICT-palvelujen osalta Hyvinkään käsityksen mukaan alhaisempi kuin Tipakkeella. KuntaPro:lla oli kuitenkin halua kehittää ICT-palvelujaan ja laajentaa toimintaansa Keski-Uudenmaan alueelle. Lopputulos vertailusta oli, että Tipakkeen pohjalle rakentuva toiminta katsottiin Hyvinkään näkökulmasta kannattavammaksi vaihtoehdoksi. Hyvinkään kaupungin tilaamassa Tipakkeen ja Fujitsun kustannusvertailussa oli tavoitteena selvittää laskennallinen kustannus Hyvinkään ICT-palveluille siinä tapauksessa, että palvelut tuottaisi joko Tipake tai Fujitsu. Vertailussa hyödynnettiin Tipakkeen palvelujen tuotteistusta. Suoritemäärinä käytettiin Hyvinkään kaupungin nykyisiä suoritemääriä. Selvityksen perusteella palvelujen laskennalliset kustannukset ovat sekä Tipakkeella että Fujitsulla lähes samalla tasolla. Täyttä vertailukelpoisuutta ei kuitenkaan ollut mahdollista saada aikaan. Lisäksi on huomioitava, että vertailuhinnat pitivät sisällään sellaisia kustannuseriä, joita on mahdollista pienentää siirryttäessä Tipakkeen tai Fujitsun palveluihin. Hyvinkään kaupungin johtopäätös suoritetusta vertailusta oli, että kaupungin kannalta järkevintä olisi järjestää tietotekniikkapalvelut kuntien yhteisen yhtiön toimesta. Yhtiön toiminta on kuitenkin järjestettävä niin yhtiö ottaa kokonaisvastuun kuntien tietotekniikkapalveluista ja hyödyntää toiminnassaan, milloin mahdollista, yksityisiä palveluntuottajia. Samalla on määriteltävä tietohallinnon, pääkäyttäjien ja muodostettavan yhtiön välinen työnjako sekä vastuut. Lisäksi on järjestettävä uudelleen kuntien tietohallintoyhteistyö sen varmistamiseksi, että tehtävät ratkaisut ovat yhdenmukaisia. Tipake-yhteistyössä mukana olevat kunnat tilasivat puolestaan BDO Oy:ltä selvityksen Keravan, Järvenpään ja Mäntsälän yhteisen tietotekniikan palvelukeskuksen liiketoiminnasta sekä analyysin palvelukeskuksen toiminnan laajentumisen edellytyksistä palvelemaan muita ympäristökuntia. Selvityksen luonne, menettelytavat ja raportointi noudattelivat yritysostotutkimusten periaatteita ja tavoitteita. Selvityksessä käsiteltiin muun muassa seuraavia osa-alueita: yksikön taloudellisen elinkelpoisuuden arviointi ja riskit. toimintatapojen ja prosessien (mukaan lukien hinnoittelu) arviointi, huomioiden kuntayhteistyöhön liittyvät käytännöt, yleiset prosessinäkökohdat ja yleiset ICT-alan standardit. sisäisen valvontajärjestelmän ja riskien hallinnan toimivuus ja mahdolliset kehityskohteet, huomioiden kuntalaki. taseen ulkopuolisten vastuiden ja velvoitteiden sekä oikeuksien arviointi ja niihin liittyvät riskit. arvio osakeyhtiö- tai kuntayhtymä malleilla toteutettujen

3 organisaatioiden hyödyistä ja mahdollisista haitoista verrattuna nykytilaan. Selvityksen perusteella Tipakkeen toimintaan ei liity sellaisia taloudellisia riskejä, jotka estäisivät toiminnan laajentamisen nykyisestä. Selvityksessä kiinnitetään huomiota Tipakkeen suhteellisen pieneen kokoon muihin vastaaviin organisaatioihin verrattuna. Tipakkeen voimavarat taloudellisten ja henkilöstömäärän mittapuiden mukaan ovat selvityksen mukaan varsin rajalliset. Todellisia mittakaavaetuja tai riittäviä taloudellisia resursseja palveluiden kehittämiseen ja erikoisosaamisen syventämiseen on vähän. Uusien kuntien liittyminen mukaan toimintaan parantaisi mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Toisaalta BDO:n raportissa arvioidaan myös, että tietotekniikkansa vielä itse hoitavien KUUMA-kuntien omat ICT- yksiköt eivät ilman merkittäviä lisäpanostuksia yksin kykene vastaamaan kasvaviin osaamisvaatimuksiin. Kuntien itse omistaman toimijan etuna BDO:n raportissa nähdään joustavuus ja kustannustehokkuus. Toisaalta täyden hyödyn saaminen yhteistyöstä edellyttää kuntien nykyistä laajempaa yhteistyötä myös tietohallinnon tasolla, mm. yhteisiä hankintoja ja järjestelmiä. Päätökset yhtiön perustamisen valmistelusta Selvitysten perusteella kunnan/kaupunginjohtajien yhteisessä neuvottelussa päätettiin, että kunnan/kaupunginhallituksille tuodaan toukokuun alkupuolella päätettäväksi esitys alueen yhteisen ICT-palveluyhtiön perustamisen valmistelusta. Ajatuksena oli, että Tipakkeen toiminnassa mukana olevien kuntien ja muiden selvitystyöhön osallistuneiden kuntien kaupungin/kunnanhallitukset tekevät jokainen oman päätöksensä yhtiöittämisen valmistelusta. Tipakkeen ulkopuolisista kunnista Hyvinkään kaupungilla on suurin kiinnostus yhteiseen ICT-yhtiöön mukaantulosta. Kaupungin tavoitteena on kaupungin tietotekniikkapalvelujen hoidon siirtäminen perustettavalle yhtiölle jo vuoden 2016 alussa. Hyvinkään kaupunginhallitus käsitteli perustietotekniikan hoidon järjestelyitä kokouksessaan Kaupunginhallitus päätti hyväksyä perustietotekniikkapalvelujen uudelleen järjestämisen jatkovalmistelun. Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa liiketoimintajohtajan, tietohallinnon ja kansliapäällikön valmistelemaan tietotekniikkapalvelujen siirtämistä perustettavan KUUMA-kuntien yhteisen yhtiön hoidettavaksi. Hyvinkään kaupunginhallituksen päätöksen mukaan valmistelussa mukana olevien kuntien tulisi pikaisesti sopia jatkovalmistelusta, jotta tavoiteaikataulu vuoden 2016 alusta toteutuisi. Jatkovalmisteluun kuuluu oleellisena kaupungin tietotekniikkahenkilöstön siirtäminen perustettavan yhtiön palvelukseen. Tuusulalla ja Pornaisilla on kiinnostusta tulla mukaan yhteistyöhön, mutta aikataulu on niiden osalta väljempi. Tuusula on tarkoitus tehdä yhtiöön liittymisen eduista ja haitoista vielä omat selvityksensä ennen päätöksentekoa.

4 Keravalla kaupunginhallituksen konsernijaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt hyväksyä omasta puolestaan asian jatkovalmistelun ja esittää, että kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kehitysjohtajan ja vt. liikelaitoksen johtajan valmistelemaan Tietotekniikan palvelukeskus -liikelaitoksen hoitamien toimintojen siirtämistä perustettavan KUUMA-kuntien yhteisen yhtiön hoidettavaksi. Tietotekniikan palvelukeskuksen johtokunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja merkinnyt valmistelun tilanteen tiedoksi. ICT-yhtiön perustamisen valmistelu Valmistelun tavoitteena on toteuttaa KUUMA-kuntien yhdessä omistama ICT-palveluyhtiö, johon siirretään Tipakkeen nykyinen henkilökunta sekä liittyvien kuntien tietotekniikkahenkilökunta. Henkilöstö on tarkoitus siirtää perustettavaan yhtiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Siirtämisen tarkemmat ehdot valmistellaan osana yhtiön perustamiseen liittyvää valmistelua. Perustettavan yhtiön palvelurakenne noudattaa pääosin Tipakkeen nykyistä palvelurakennetta, jota kehitetään vastaamaan paremmin nykytarvetta. Palvelut kuvataan tarkemmin valmistelun yhteydessä päivitettävässä liiketoimintasuunnitelmassa. Suunnitelmassa esitetään myös yhtiön keskeiset talouslaskelmat. Lähtökohtana yhtiön perustamisessa on, että yhtiön osakepääoma jakautuu kuntien asukasluvun mukaisesti. Osakepääoman suuruus ratkaistaan jatkovalmistelun yhteydessä. ICT-yhtiön perustamisen valmistelussa on tarkoitus käyttää hyväksi v Tipakkeen yhtiöittämiseksi valmisteltuja asiakirjoja, joita on tarve jonkin verran päivittää. Jatkovalmistelussa on tarkoitus mm. viimeistellä suunnitelma yhtiön perustamisesta ja toimintojen siirtämisestä yhtiön hoidettavaksi valmistella yhtiön perustamisasiakirjat ja liiketoimintasuunnitelma tarkentaa Tipakkeesta tehtyä selvitystä erityisesti taloudellisten ja sopimuksellisten vastuiden osalta selvittää Hyvinkään kaupungin tietotekniikan palvelutuotantoon liittyvät sopimusvastuut sekä palvelutuotannon nykyinen tila selvittää ylätasolla tietoteknisten palvelujen yhdistämisen vaatimukset ja valmistella toteutuksen alustava tiekartta Tavoitteena on, että jatkovalmistelun jälkeen kunnilla on valmiudet tehdä päätökset yhtiön perustamisesta. Tarkoitus on, että yhtiöittämisen valmisteluun liittyvä päätöksentekomateriaali on pääosin valmiina juhannukseen mennessä, jolloin materiaalia on mahdollista viimeistellä kesän aikana ja tehdä yhtiön perustamista koskevat päätökset elokuun loppuun mennessä. Jatkovalmistelun kustannukset muodostuvat valmistelussa mukana olevien organisaatioiden omasta työstä ja valmistelun tukena käytettävien

5 konsulttien palkkioista. Alustavasti on sovittu, että Tipakkeen toiminnassa mukana olevat kunnat maksavat valmisteluvaiheen kustannukset osana Tipakkeen kustannuksia niiltä osin kuin tehtävät selvitykset koskevat Tipaketta. Hyvinkään kaupunki maksaa kustannukset omaa organisaationsa koskevien selvitysten osalta. Yhtiön perustamisen ja toiminnan aloittamisen kustannuksista laaditaan erillinen arvio yhtiön perustamisasiakirjojen laadinnan yhteydessä. Kunnanjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää hyväksyä ICT-yhtiön perustamisen jatkovalmistelun ja toteaa, että asia tulee päätöksentekoon varsinaisesti syksyn aikana. Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan.

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen

Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen Seudullisen vesihuollon organisointivaihtoehtojen vertailu ja keskuspuhdistamohankkeen eteneminen Valmistelijat: toimitusjohtaja Pekka Pesonen, puh. 040 801 6712, rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh.

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014. Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus 26.11.

Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014. Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014. Kunnanhallitus 26.11. Kunnanvaltuusto 4 20.01.2014 Mäntsälän kunnan taloushallintopalveluiden osto ja osakepääomamerkintä 10/02/2014 Kunnanhallitus 26.11.2012 292 Mäntsälän kunta on ostanut taloushallinnon laskenta- ja kirjanpitopalvelut

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti

Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kukkaro projektin loppuraportti Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto, Kuntajohtajakokous 16.9.2011 Katriina Damski palvelupäällikkö Tampereen kaupunki, taloushallinnon palvelukeskus Tampereen kaupunkiseudun yhteinen palkkahallinto,

Lisätiedot

Metropolijaoston raportti

Metropolijaoston raportti Metropolijaoston raportti 06.11.2013 Valmistelutyöryhmän metropolijaoksen tehtävänä oli 31.10.2013 mennessä - selvittää, kuinka perustasoa, sote aluetta, ja sosiaali ja terveydenhuollon erityisvastuualueita

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 3/11. Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 3/11 Kokousaika: 28.03.2011 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 3 4 5 Liite 1 6 Liite 2 7 8

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa

Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Yhteistoimintasopimus kirjanpitopalveluista Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa Kh 28.1.2013, 66 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on viime vuoden puolella käyty neuvottelut mahdollisuudesta,

Lisätiedot

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN Kunnanhallitus 8 23.01.2012 Kunnanvaltuusto 6 27.02.2012 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS OY:N PERUSTAMINEN K.hall. 8 Liitteet 1 ja 2 Uuden Oulun taloustiimi: Oulun talous ja strategia -ryhmän

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti

KIRKON PALVELUKESKUS. HeTa-projekti KIRKON PALVELUKESKUS HeTa-projekti SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 3 1. Nykytilan arviointi 3 1.1 Nykytilan tunnistetut ongelmat 4 1.2 Jäsenkato kasvussa 5 1.3 Tietohallinnon hoito 6 1.4 Nykytilan jatkuminen

Lisätiedot

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT

LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Yhtymähallitus 27.3.2012 40 Liite 9 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ PUHDIN PALVELUT Vaihtoehtoja Nummi-Pusulan kunnan erotessa kuntayhtymästä Taustamuistio päätöksenteon tueksi Hannu Nummela 19.3.2012 2 Taustaa

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 1/2011. Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00. Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula KUUMA-HALLITUS Esityslista 1/2011 Aika Torstai 20.1.2011 klo 18.00 Paikka Tuusulan kunnantalo, valtuustosali, Hyryläntie 16, Tuusula 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014

TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 TORI-hankkeen arviointi Toinen arviointi 1.9.2014 Toinen väliraportti Sisällysluettelo Tämän raportin yhteyshenkilöt ovat: Janne Vesa Management Consulting Tel: + [358] 207 603 512 janne.vesa@kpmg.fi Heikki

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt:

Asettamispäätöksessä nimettiin ohjausryhmään seuraavat henkilöt: Opetusministeriölle Opetusministeriö on asettanut 14.10.2005 (Dnro 61/040/2005) hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushankkeen ja sen ohjausryhmän. Toimikausi päättyy 31.12.2008. Hankkeen

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN

SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: HARRI HALTTUNEN RAPORTTEJA 18 KESKI-SUOMEN SUOMEN YHTEISTOIMINTAMALLI: SOSIAALIHUOLLON LAAJAN VÄESTÖPOHJAN ERITYISPALVELUIDEN TUOTANNON ORGANISOINTI HANKE HARRI HALTTUNEN Julkaisija Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet

SUUNNITELMA. Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet SUUNNITELMA Maaseutuviraston alueellistamissuunnitelma ja alueellistamisen periaatteet Maaseutuviraston julkaisuja: Toimintakertomuksia ja -suunnitelmia Sisältö Sisältö 2 Johdanto 3 1. Maaseutuviraston

Lisätiedot

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI...

2. VANHUSTEN ASUMISPALVELUT JA TUKI TYÖRYHMÄN RAPORTTI... Lappeenrannann kaupunki Säätiöiden ja yhdistysten selvitys yhteistyöstä 2011 Kaupunginhallituksen päätös 7.2.2011 77 1 (40) Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustatiedot... 3 1.1. Työryhmät... 3 1.2. Yhteisöjen

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009

KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 KUUMA- kuntien ja Hyvinkään kaupungin vammaispalvelujen kehittämishanke 2007-2009 LOPPURAPORTTI Marjo Hattunen & Satu Tanttu SISÄLLYS 2 1 Johdanto 3 2 Hankkeen tausta 4 3 Hanketyön eteneminen 4 4 Hankkeen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 7/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika klo 9.00-12.20 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke

Oulun seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke n seudun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoiminta-alueselvityshanke Yhteistoimintaraportti luonnos 30.10.2008 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ...5 1 JOHDANTO...6 1.1 n seutu toimintaympäristönä... 6 1.2 Yhteistoiminta-alueselvityshankkeen

Lisätiedot