Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Xxx Normaalikoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012. Xxx Normaalikoulu"

Transkriptio

1 Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Xxx Normaalikoulu Versio

2 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2 Strategiaprosessi 2 Visio Tavoitteet ja suunnitelma Ohjattu harjoittelu 3.2 Perus- ja lukio-opetus 3.3 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 3.4 Täydennyskoulutuksen järjestäminen 3.5 Henkilöstöresurssit 3.6 Kodin ja koulun välinen yhteistyö 3.7 Laitteet, ohjelmistot ja verkko 3.8 Tukipalvelut 4 Seuranta ja arviointi Liitteet Liite 1: Xxx normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian toteutussuunnitelma 2009-xxxx Liite 2: Oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot vuosiluokilla 1-6 Liite 3: Oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot vuosiluokilla 7-9

3 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys luo uusia mahdollisuuksia ylläpitää sosiaalisia kontakteja ja verkostoitua. Se lisää yhteiskunnallisen osallistumisen tapoja sekä helpottaa tiedon ja palveluiden tarjontaa ja saatavuutta. Tieto- ja viestintätekniikka mahdollistaa uusien ja aikaisempaa tehokkaampien ja tuotteliaampien toimintatapojen syntymisen, joita voidaan hyödyntää myös opetuksessa ja koulutuksessa. Tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista ja medialukutaitoa sekä kykyä suhtautua kriittisesti median tuottamaan informaatioon. Harjoittelukoulujen tietostrategia pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen perus- ja lukio-opetuksessa sekä opettajankoulutuksessa. Harjoittelukouluilla on keskeinen rooli opettajankoulutuksessa. Ohjatun harjoittelun laadukkaat opetusmenetelmät ja monipuoliset oppimisympäristöt tehostavat oppimista ja edistävät myönteisiä oppimistuloksia sekä kouluopetuksessa että opettajankoulutuksessa. Oppimisympäristöjä tarkastellaan laajasta näkökulmasta opetussuunnitelman perusteiden, tavoitteiden ja sisältöjen toteutumista tukevana kokonaisuutena. Oppimisympäristöjen laadun kehittämisellä pyritään luovuuden, sosiaalisten taitojen, innovatiivisuuden ja ongelmanratkaisukyvyn edistämiseen sekä tiedonhallinnan taitojen kehittämiseen. Vuorovaikutteisten palveluiden käyttö on nopeasti lisääntynyt lasten ja nuorten keskuudessa. Vastuullinen ja sosiaalinen internetin käyttö, mediasisältöjen kriittinen arviointi, kaupallisen ja ei-kaupallisen viestinnän erottaminen toisistaan, median hyöty- ja viihdekäytön erottaminen, oppimispelien hyödyntäminen ja median käytön muiden avaintaitojen hankinta edellyttävät hyvää mediakasvatusta. Tämä asiakirja sisältää harjoittelukoulujen yhteiset tavoitteet ja suunnitelmat vuosiksi Koulukohtainen 2008 vuoden tilannekatsaus ja strategian toteutussuunnitelma ovat asiakirjan liitteenä. 1.2 Strategiaprosessi Yliopistojen harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian tavoitteena on toiminnan laadun edelleen kehittäminen ja yhtenäistäminen. Strategia on kaikkien yliopiston harjoittelukoulujen yhteisesti laatima ja se ohjaa koulujen toimintaa sekä perus- ja lukio-opetuksessa että opettajankoulutustehtävässä. Lisäksi strategia vaikuttaa omalta osaltaan koulujen kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoimintaan. Strategia on työstetty pääosin verkkotyöskentelynä kaikille avoimena prosessina v aikana. Työvälineenä on käytetty mm. julkista Wiki-alustaa. Prosessin vaiheista on tiedotettu harjoittelukoulujen henkilöstöä ja jokainen on halutessaan voinut osallistua tekstin tuottamiseen. Strategiatyöskentelyä ovat ohjanneet seuraavat asiakirjat: Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia Arjen tietoyhteiskunta -strategia Opettajankoulutus raportti Edelliset strategiat, yksikkökohtaiset arvioinnit Yliopiston tietostrategia Tiedekunnan tietostrategia Opettajankoulutuslaitoksen tietostrategia Perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelma (OPH 2005,

4 2 Visio Tehokas ja innovatiivinen tieto- ja viestintätekniikan käyttö on kiinteä osa harjoittelukoulujen opetussuunnitelmaa, oppimista ja opetusta sekä ohjattua harjoittelua. Kouluissa toteutetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa uusien opetuskäytänteiden, teknisten sovellusten ja verkkopalveluiden osalta. Harjoittelukoulut toimivat eturintamassa tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kouluttajina. Opettajaopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus toimia erilaisten tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien opetusmenetelmien suunnittelijana ja toteuttajana. Ohjatuissa harjoitteluissa opiskelija oppii käyttämään tieto- ja viestintätekniikkaa pedagogisesti, sosiaalisesti ja eettisesti perustellulla tavalla. Harjoittelun ohjauksessa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on arkipäivää. Harjoittelukoulujen oppilaat saavat kouluaikanaan hyvät tietotekniset perusvalmiudet ja he käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa monipuolisesti opiskelussaan. Oppilaat ymmärtävät tieto- ja viestintätekniikan sekä riittävän tietoturvan merkityksen yhteiskunnassa. Heitä ohjataan monipuoliseen ja kriittiseen tiedon ja median tarkasteluun sekä eettisesti perusteltuihin toimintatapoihin. Oppilailla on saatavilla riittävästi laadukasta, pedagogisesti perusteltua sähköistä oppimateriaalia. Jokaisella harjoittelukoulun opettajalla on hyvät tai erinomaiset tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perustaidot. Harjoittelua ohjaavilla opettajilla on valmiudet ohjata ja opastaa opettajaopiskelijoita tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen pedagogisissa kysymyksissä. Lisäksi kouluissa on eri TVT-alueiden erityisosaajia ja kehittäjiä. Harjoittelukouluissa on hyvät ja ajanmukaiset sekä riittävät välineet, jotta opetuksen, kehittämistyön ja ohjatun harjoittelun tavoitteet täyttyvät. Tarvittavien välineiden ja ohjelmistojen hankinta on järjestelmällistä ja suunniteltua. Opettajilla, opettajaopiskelijoilla ja oppilailla on saatavilla riittävä pedagoginen ja tekninen tuki. Tieto- ja viestintätekniikka tukee kiinteästi kodin ja koulun yhteistyötä ja tiedottamista eri sidosryhmien suuntaan. Harjoittelukoulut toimivat aktiivisena osana oman yliopistonsa ja tiedekuntansa TVTjärjestelmiä. Harjoittelukoulut toimivat myös tiiviissä yhteistyössä keskenään, mm. enorssiverkoston kautta.

5 3 Tavoitteet ja suunnitelma Liite 1: Tilanne 2008 xxx Normaalikoulussa. 3.1 Ohjattu harjoittelu TVT:n opetuskäyttö sisältyy kaikkien yliopistojen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmiin siten, että opettajaksi opiskelevien TVT-taidoille on ilmaistu selkeät tavoitteet. Tavoitteet on luotu yhdessä opettajankoulutuslaitosten, harjoittelukoulujen ja ainelaitosten kesken. Taitojen kehitys muodostaa yhtenäisen jatkumon ainelaitoksista OKL:n kautta harjoittelukouluun, siten että TVT:n pedagoginen soveltaminen toteutuu ohjatussa harjoittelussa. Opettajaksi opiskelevia ohjataan ja kannustetaan hyödyntämään tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksia monipuolisesti työn suunnittelussa, opetuksessa, kodin ja koulun yhteistyössä sekä tiedonvälityksessä. Jokainen opettajaksi opiskeleva saa omakohtaisen kokemuksen verkko-oppimisen ohjauksesta ja TVT:n monipuolisesta opetuskäytöstä. Opettajaksi opiskelevat oppivat käyttämään opetuksessaan myös jotakin oppimisalustaa, soveltamaan tai tekemään omaa materiaalia oppimisalustalle. Opiskelijat oppivat käyttämään myös muita verkkovälineitä oman työnsä helpottamiseksi ja monipuolistamiseksi. TVT-taito Ainelaitos OKL Harjoittelukoulu Yleiset työhön liittyvät TVT-taidot - yhteydenpito verkostoissa (esim. kollegat, huoltajat, sidosryhmät) - tekstinkäsittely- ja esitysgrafiikkataidot - Ovat luonnollinen osa kaikkea toimintaa (opiskelu, työelämä, vapaaaika). - Näitä taitoja ei tarvitse opettaa erikseen. - Opiskelija arvioi itse osaamisensa tason ja mahdollisen koulutustarpeensa. - Tukiverkosto varmistaa taitojen hallinnan. Jokainen taho suunnittelee ja toteuttaa omalta osaltaan. - taulukkolaskennan ja graafien teon perusteet -tiedonhankintataidot TVT-käyttötaidot opetuksen toteuttamiseksi - sovellukset ja laitteet, joilla opetusta havainnollistetaan - tietokoneluokan pedagoginen käyttö / sen hallintaohjelmat - oppiainekohtaisten välinetaitojen opettaminen eri luokka-asteilla - Oppiainekohtaisten välineiden omakohtainen käyttö. - TVT-välineet oppimisen ja opettamisen tukena. - Oppiainekohtaisten välineiden omakohtainen ja didaktinen käyttö. - Välineiden käyttö opetustilanteessa (aktiivitaulu, dokumenttikamera, esitysohjelmistot, internet + dataprojektori, tietokoneluokka). - Oppiainekohtaisten välineiden opetuskäyttö.

6 Verkko- ja/tai etäopetuksen suunnittelu ja toteutus verkkokursseina tai monimuotoopetuksen osana - eri verkkooppimisympäristöjen pedagoginen käyttö - mediakriittisyyden ja lähteiden käytön pedagogiikka - Omakohtainen kokemus verkkoja/tai etäopetuksesta. - Lähteiden käyttö ja mediakriittisyys osana opiskelua. - Omakohtainen kokemus verkkoja/tai etäopetuksesta ja niihin liittyvä didaktiikka. - Lähteiden käyttö ja mediakriittisyys osana opiskelua. - Mediataitojen merkitys oppimiselle ja opiskelulle. - Verkkooppimisympäristöjen pedagoginen käyttö. - Mediakriittisyys ja lähteiden pedagoginen käyttö. Ohjatun harjoittelun aikana opiskelija voi osoittaa TVT-osaamisensa. Kullakin harjoittelukoululla voi olla erilaisia tapoja tunnustaa opiskelijan osaaminen (esim. TVT-passi). 3.2 Perus- ja lukio-opetus Tavoitteena on, että lapset ja nuoret saavat riittävät tieto- ja viestintätekniikan valmiudet pystyäkseen taitojensa ylläpitoon ja kehittämiseen sekä soveltamiseen erilaisissa tilanteissa. TVT-opetus tapahtuu kunkin harjoittelukoulun tieto- ja viestintätekniikan taitotasosuunnitelman mukaisesti. Taitotasosuunnitelmien sisällöt ovat Perusopetuksen tietoja viestintätekniikan opetuskäytön sekä oppilaiden tieto- ja viestintätekniikan perustaitojen kehittämissuunnitelman (OPH 2005, mukaisia. Tieto- ja viestintätekniikan taidot tukevat pääasiassa muiden taitojen oppimista. Tavoitteissa otetaan huomioon ensisijaisesti laadukkaat oppimisprosessit, oppiaineiden keskeiset sisällöt sekä oppilaiden yksilölliset tarpeet ja vasta sitten opetussuunnitelmassa mainitut tieto- ja viestintätekniset taidot. Liite 2: Oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot vuosiluokilla 1-6 Liite 3: Oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot vuosiluokilla 7-9 Opiskeluympäristöt Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat oppimista ja kasvatusta tukevia. Opiskeluympäristöjä kehitetään huomioiden jatkuvasti muuttuvat tieto- ja viestintästrategian vaatimukset. Opiskeluympäristöjä kehitetään myös niin, että voidaan työskennellä tietokoneluokan ulkopuolella, esim. perustuen siirreltäviin tietokoneisiin ja langattomaan verkkoyhteyteen. Opetuksessa hyödynnetään verkkoympäristöjä ja koulun ulkopuolisia opiskeluympäristöjä. Tieto- ja viestintätekniikkaa hyödynnetään entistä kiinteämmin verkottumisen välineenä. Kartoitetaan mielipiteitä ja ideoita opiskeluympäristöjen kehittämiseksi. Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan ja kehittämään opiskeluympäristöjä.

7 Mediataidot Mediataidoissa on kyse oppijan kyvyistä jäsentää median hallitsemaa ympäristöä, kehittää itselleen sopivia toiminnan taitoja sekä vaikuttaa ja tulla kuulluksi käyttämällä näitä taitoja. Tietoyhteiskunnan kehittyminen edellyttää yhä monipuolisempaa osaamista ja medialukutaitoa. Mediataitoihin kuuluu kriittinen suhtautuminen median tuottamaan informaatioon ja vastuun tunteminen omien tuotosten sisällöstä. Mediataitojen harjaannuttamista ja mediakulttuurissa kehittymistä tuetaan suunnitelmallisella opettamisella. Tiedonhankintataidot Tieto- ja viestintätekniikan kehitys helpottaa tiedon tarjontaa ja saatavuutta. Se mahdollistaa uusien ja tehokkaiden toimintatapojen syntymisen, joita hyödynnetään myös opetuksessa ja koulutuksessa. Monipuolinen ja turvallinen tiedonhankintataito on yksi mediataitojen osa-alueista. Tiedonhankinta on tiedon jäsentämistä ja kokoamista eri tiedonlähteistä. Tiedonhankintataidoista on hyötyä mm. monissa opetukseen liittyvissä asioissa ja jokapäiväisessä viestinnässä. 3.3 Kokeilu-, kehittämis- ja tutkimustoiminta Opetuksen toteutuksessa ja tutkimuksessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina mm. tieto- ja viestintätekniikan käytön lisääntymisen myötä. Sen vuoksi tarvitaan oppimisympäristöjen ja -käsitysten uudistamista ja kehittämistä. Harjoittelukoulut miettivät omia ja yhteisiä kokeilu-, kehittämis- ja tutkimusohjelmia, joissa määritellään kehittämistyön painopisteitä ja keskeisiä tutkimusteemoja vastauksena näihin muutoksiin. Koska harjoittelukouluilla on vahva tuntemus luokkahuoneen arjesta, toteutuu kehittämistehtävä luontevasti pienimuotoisessa kokeilu- ja tutkimustoiminnassa. Luokkatyöskentelyyn yhdistettynä kokeillaan systemaattisesti mm. uusia oppimisympäristöjä, käytäntöjä, tapoja, ohjelmia ja välineitä hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa sekä opetuksessa että sen tukena. Kokeilujen tavoitteena on materiaalien tuottaminen, hyvien käytänteiden luominen ja levittäminen mahdollisimman laajasti koulun omien verkostojen ja enorssi-yhteistyöverkoston kautta. Tutkimusnäkökulma huomioidaan mm. parantamalla harjoittelukoulujen ja enorssin jo nyt käynnissä olevien TVT-kokeilujen ja -kehittämishankkeiden dokumentointia sekä julkaisemalla tuloksia laitosten julkaisusarjoissa. Uusien TVT-hankkeiden käynnistämisessä ja voimavarojen jaossa huomioidaan entistä enemmän tutkimusnäkökulma. Harjoittelukoulujen osallistuminen TVT-tutkimukseen vaatii kiinteän yhteyden luomista opettajankoulutuslaitosten ja muiden tieteellisen laitosten kanssa ja joissain tapauksissa myös kansainvälisten yhteistyökumppaneiden löytämistä. Kokeilu- ja kehittämistoiminnassa huolehditaan erityisesti ohjattua harjoittelua koskevan osuuden vahvistamisesta. 3.4 Täydennyskoulutuksen järjestäminen Opettajankoulutus uudistunee jatkumoksi, jossa peruskoulutus, opettajauran alun induktiovaiheen koulutus ja täydennyskoulutus muodostavat yhtenäisen ja opettajan asiantuntijuuden jatkuvaa kehittymistä tukevan kokonaisuuden. Samalla paranevat harjoittelukoulujenkin mahdollisuudet osallistua opettajien täydennyskoulutukseen.

8 Verkko-opetuksen laajentuminen ja kehittyminen lisää pedagogisia haasteita sellaisten opettajien kouluttamiseksi, joilla on riittävä tietous ja taito käyttää välineitä sekä välittää tietoja ja taitoja koulujen sisällä eteenpäin. Tutkivan oppimisen, yhteistoiminnallisten TVT:n työtapojen ja yhteisöllisen oppimisen välineiden käytön kynnystä madalletaan koulutuksella. Harjoittelukoulut toteuttavat enorssin piirissä verkkoyhteistyöhankkeita, jotka luovat motivaatiota koulutustarpeelle. Opettajakoulutuksen eri yksiköiden vahvuuksia tuodaan myös kaikkien hyödyksi ja opiksi. TVT-taitojen rinnalla kehitetään myös niitä taitoja, joita uudet opetuksen työmuodot ja kansainvälinen verkostoituminen edellyttävät. Suurimpia haasteita ovat tiedonhankintaan ja yleensä verkkoon liittyvät tietoturva- ja muut turvallisuusriskit. Turvallisuuteen liittyvien taitojen on syytä olla jatkuvassa päivityksessä. Koulutus on dynaamista ja nousee niistä tarpeista, joita opetukseen tai verkostoitumiseen tähtäävät eri hankkeet luovat. Ensimmäisessä vaiheessa opettajille järjestetään innovaatioita luovia tilaisuuksia, kuten esimerkiksi asiantuntijaluentoja, jotka tuovat uusia näkemyksiä ja luovat uskottavia ja innostavia visioita. Toisessa vaiheessa henkilökunnan taitotaso räätälöidään koulutuksilla ajan tasalle ja luodaan motivoivia hankkeita, joissa taidot tulevat käyttöön. Harjoittelukoulut tarjoavat koulutuspalveluja myös yhteistyössä yliopistojen täydennyskoulutusyksiköiden kanssa sekä toimivat alueellisina täydennyskoulutuksen ja uusien opettajien mentoroinnin resurssikeskuksina. Lisäksi haetaan Suomesta ja Euroopasta yhteistyötahoja verkkoa hyödyntävän täydennyskoulutuksen toteuttamiseksi. Täydennyskoulutuksen osuutta harjoittelukoulujen opetushenkilöstön toimenkuvassa selkiytetään ja sille luodaan tarvittavat resurssit. 3.5 Henkilöstön osaaminen Tieto- ja viestintätekniikka on integroitu osaksi perus- ja lukio-opetusta. TVT on luonteva osa opettajien ja muun henkilökunnan jokapäiväistä työtä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja ylläpito vaatii kuitenkin jatkuvaa koulutusta. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön ja opetusharjoittelijoiden ohjauksen tulee vastata opettajankoulutuksen sekä yhteiskunnan ja koulutusjärjestelmän muutoksen asettamiin haasteisiin. Henkilöstölle tarjottava koulutus antaa valmiuksia ohjatun harjoittelun laadukkaaseen toteuttamiseen hyödyntäen tarvittaessa etä- ja verkko-opetustekniikkaa, luo valmiuksia osallistuvien, aktiivisten ja toiminnallisten työtapojen sekä erilaisten oppimisympäristöjen käyttöönottamiseen, parantaa tietoteknistä osaamista ja kehittää verkko-opetustaitoja, parantaa opetushenkilöstön valmiuksia kohdata erilaisia oppilaita, kehittää monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa tarvittavia valmiuksia ja maahanmuuttajien opetusta, antaa valmiuksia laadukkaan mediakasvatuksen toteuttamiseen. Harjoittelukoulujen henkilökunnalle järjestetään säännöllisin väliajoin TVT-taitojen kartoitus, jonka perusteella kouluun luodaan TVT-koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelmassa kuvaillaan henkilökunnalle järjestettävä perus- ja täydennyskoulutus. Koulutuksen suunnittelussa ja järjestämisessä pyritään yhteistyöhön harjoittelukoulujen välillä.

9 3.6 Kodin ja koulun välinen yhteistyö Kodin ja koulun yhteistyötä kehitetään käyttämällä tieto- ja viestintätekniikkaa tarkoituksenmukaisesti. Tavoitteena on tarjota huoltajille monipuolisia, ajasta ja paikasta riippumattomia välineitä ja tapoja yhteistyöhön, sekä saada huoltajat myös sitoutettua yhteistyöhön nykyistä paremmin. Oppilashuoltotyö on merkittävä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Harjoittelukoulut osallistuvat Stakesin Terveyden edistämisen vertaistieto -hankkeeseen (TedBM). Hankkeen tavoitteena on luoda harjoittelukoulujen yhteisiä käytäntöjä peruskoulun oppilashuoltotyön tekemiseksi näkyväksi ja vertailukelpoiseksi. Erityisiä sisältöalueita ovat koulun työrauhan parantaminen, häiriötilanteiden hallinta luokissa osallistuminen opetukseen, poissaolojen hallinta turvallisuuden tehostaminen (esim. tapaturmat) oppilashuollon tehostaminen Harjoittelukoulujen kouluhallinto-ohjelman yhdessä kehitetyt osiot otetaan harjoittelukouluissa käyttöön ja niitä kehitetään strategiakauden aikana. Osioita kehitetään edelleen niin, että huoltajat voivat entistä helpommin saada ja antaa tietoa lapsensa koulunkäynnistä. Harjoittelukouluissa kokeillaan aktiivisesti uusien TVT-laitteiden, -ohjelmistojen ja -palvelujen soveltumista kodin ja koulun yhteistyöhön ja tarvittaessa niitä otetaan laajamittaiseen käyttöön. 3.7 Laitteet, ohjelmistot ja verkko Harjoittelukouluilla on käytettävissään ajanmukainen, tulevaisuuteen tähtäävä tieto- ja viestintätekninen varustus. Verkkojen, verkon palveluiden ja päätelaitteiden pitää tukea kouluopetusta, verkottumista ja opettajankoulutusta. Järjestelmän pitää olla niin hyvä, että opettajaopiskelijat voivat hyödyntää monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa harjoittelussaan. Kaikki harjoittelukoulut on liitetty yliopistojen tietoverkkoon riittävän nopeilla yhteyksillä. TVTjärjestelmää kehitetään kiinteässä yhteistyössä muun yliopiston kanssa. Koulun laitteiden määrä ja sijoittelu vastaavat hyvin eri toimijaryhmien tarpeita. Tietokoneet toimivat erittäin luotettavasti ja niissä on yhtenäinen käyttöliittymä. Laitteiden määrä, ylläpitoresurssit ja laitteiden uusimiseen käytössä olevat raharesurssit ovat siten tasapainossa, että esim. tietokoneita uusitaan tasaisesti n. 4 vuoden kierrolla. Opettajien ja muun henkilöstön työtiloissa on työtehtäviin nähden riittävästi toimivia ja riittävän suorituskykyisiä laitteita. Niissä on tarvittaessa omaan tehtävään liittyviä erikoisohjelmia, joilla työskentelyn tehokkuutta ja laatua voidaan parantaa. Opetusluokan perus-tvt-varustus on verkkotietokone, dokumenttikamera ja dataprojektori. Koulussa on myös aktiivitaululla varustettuja luokkatiloja. Lisäksi pedagogisen tarpeen mukaan on riittävästi luokkia, joissa on useampia tietokoneita tai vaihtoehtoiseti kannettavia tietokoneita tarpeen mukaan luokkiin siirrettäväksi. Verkkokäyttöjärjestelmä, sähköposti ja ryhmätyöohjelmisto ovat ajan tasalla ja toimivat erittäin luotettavasti. Käytössä on kattava valikoima mahdollisimman helppokäyttöisiä, mutta riittävän monipuolisia työvälineohjelmia, joita voidaan käyttää kaikista koulun tietokoneista. Mahdollisimman monet ohjelmista ovat tarvittaessa käytettävissä myös koulun ulkopuolelta (etänä). Opetuksen ja ohjatun harjoittelun tarpeisiin on käytössä laaja valikoima opetusohjelmia ja digitaalista oppimateriaalia. Kouluhallinnon ohjelmisto on ajan tasalla ja

10 tukee myös kodin ja koulun yhteistyötä. Koululla on käytössään luotettavasti ja laadukkaasti toimiva videoneuvottelujärjestelmä verkko-opetusta ja verkostoyhteistyötä varten. Opetuskäytössä on myös pedagogisesti tarkoituksenmukaisia verkko-oppimisympäristöjä. Niiden avulla voidaan toteuttaa niin laajamittaisesti verkko-opetusta, että opettajaopiskelijat pääsevät opiskelussaan perehtymään siihen. Koulun www-portaali on keskeinen tiedotuskanava kouluun liittyvissä asioissa. Portaali on toteutettu siten, että sivujen julkaiseminen ja ylläpito on helppoa. Julkaiseminen onnistuu helposti myös koulun ulkopuolelta. Portaalia käytetään myös opetuksen ja opiskelun työvälineenä. Koulun www-portaalin tietoturva on toteutettu niin, että salasanalla suojatuilla sivuilla voi julkaista myös luottamuksellista materiaalia. Koulun verkkopalvelut toimivat tehokkaasti ja luotettavasti kaikissa olosuhteissa. Käyttäjien töiden tallennusta varten on tarjolla riittävästi luotettavasti toimivaa talletuskapasiteettia. Talletetut työt varmuuskopioidaan järjestelmän taholta niin, että pahimmassakaan tapauksessa ei menetetä yhden työpäivän aikana tehtyä työtä enempää. Viruksia vastaan suojaudutaan mahdollisimman tehokkaasti. 3.8 Tukipalvelut Harjoittelukoululla on käytettävissään päätoiminen TVT-asiantuntija (mikrotukihenkilö, TVTsuunnittelija, laboratoriomestari tms.). Kyseinen henkilö voi olla virkasuhteessa suoraan harjoittelukoulussa tai mahdollisesti oman yliopiston tietohallinnon kautta. Lisäksi tukipalveluista vastaavat omalta osaltaan myös yksikön muut soveltuvan koulutuksen saaneet tukihenkilöt (virastomestari, TVT-vastaava lehtori, TVT-opettaja jne.). Tarvittaessa koululla on käytettävissään myös yliopiston tietohallinnon tuki. Tukipalveluiden varmistaminen ja toteutuminen vaatii harjoittelukoulun mikrotuen sitoutumisen lisäksi yksikön johdon sitoutumisen ja riittävän taloudellisen resursoinnin. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogista tukea varten pyritään hyödyntämään vertaistukijärjestelmää, jossa jotakin sovellusaluetta enemmän käyttäneet opastavat kokemattomampia työtovereitaan. Vertaistuki toteutetaan oman yksikön, oman yliopiston sekä enorssi-yhteistyöverkoston tasolla, mahdollisesti myös kunnan tasolla. Yliopiston tietohallinto vastaa verkkoinfrastruktuurista ja yliopiston yleisten sovellusten hankinnasta sekä ylläpidosta. Päätoiminen TVT-asiantuntija vastaa mm. seuraavista tehtävistä (yhteistyössä yliopiston kanssa): vastaa TVT-järjestelmien teknisestä kehittämisestä, ylläpidosta ja koulutuksesta, huolehtii audiovisuaalisten laitekokonaisuuksien toimintakunnosta, kehittämisestä ja suunnittelemisesta, avustaa TVT- ja AV-laitteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa ja opastaa opetusmateriaalien käytössä. Harjoittelukoulujen yhteisten tukipalveluiden lisäksi koululla on käytettävissään kaupungin yhteistyöverkosto ja mahdollisten yritysyhteistyökumppanien palvelut.

11 4. Seuranta ja arviointi Seuranta ja arviointi ovat ohjausvälineitä, joiden tavoitteena on tarjota analysoitua tietoa tukemaan päätöksentekoa ja suunnittelua. Koulukohtaisten TVT-ryhmien vastuulla oleva seuranta on luonteeltaan jatkuvaa ja mahdollistaa tavoitteiden sekä toimenpiteiden tarkentamisen tarvittaessa jo strategiakaudella. TVT-työryhmä tekee strategiakauden päättyessä loppuarvioinnin, jossa annetaan palautetta strategian toteutumisen tehokkuudesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta koulutuksen järjestäjille. Arvioinneissa voidaan käyttää apuna kyselyjä ja erilaisia mittauksia, jotka voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä muiden harjoittelukoulujen kanssa. Arvioinnin perusteella esitetään koulun johdolle / laitokselle / tiedekunnalle / yliopistolle jatkotoimenpiteitä. Saaduista tuloksista myös tiedotetaan henkilöstöä.

12 Liite 1 (Koulukohtainen) Xxx normaalikoulun tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian toteutussuunnitelma xxxx Koulukohtainen suunnitelma sisältää mm tilanteen kuvauksen eri osa-alueilla Strategian toteutussuunnitelman v xxxx (esim. lukuvuosittainen) TVT-koulutussuunnitelman

13 Liite 2 (Voidaan tarvittaessa muokata koulukohtaisesti) Xxx normaalikoulu Oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot vuosiluokilla 1-6 Perusopetuksessa oppilaat saavat tieto- ja viestintätekniikan osaamisen perustaidot eli valmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Nämä taidot luovat perustan tietoyhteiskunnan palveluiden hyödyntämiselle. Yksittäisten ohjelmien käyttötaidon sijaan pyritään yleiseen tietotekniikan käyttötaitoon ja monimuotoiseen sähköisen viestinnän hallintaan. Medialukutaito on myös tärkeä kansalaistaito yhä kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. Tietotekniikkaopetus kytkeytyy aina muihin opiskeltaviin asioihin, ja se integroituu eri oppiaineiden tunneille. Tietotekniikan sovellukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia lukuisine opetus-, työkalu- ja tiedonhakuohjelmistoineen. Tietokone on toisaalta viestin, joka on tiedon vastaanottamisen väline ja toisaalta väline, jonka avulla itse tuotetaan informaatiota. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) - laitteiden ja ohjelmien hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin) - sujuva kirjoittamisen tekninen taito - työergonomia. Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) - tiedonhaku verkkoympäristössä - tiedonkäsittely ja tiedon esittäminen, oma tekeminen (tekstinkäsittely, taulukkolaskentapiirros-, esitysgrafiikka-, julkaisu- ja mallinnusohjelmat) - synteesien, johtopäätösten tekeminen (uuden tiedon tuottaminen) - verkko-opiskelu. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (sosiaalinen osaaminen) - viestintä- ja mediataito; audiovisuaalinen media - verkkoviestintätaidot (sähköpostin käyttö, pikaviestimet, verkkolehden/www-sivujen tuottaminen). Tietoturva ja etiikka - suojautuminen verkkoympäristössä - itsensä turvaaminen - pelisääntöjen noudattaminen. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteena on oppilaan erilaisten tietoyhteiskuntataitojen osaamisen vahvistaminen ja kehittyminen, jolloin oppilas - hallitsee tieto- ja viestintätekniikan perustaidot - osaa käyttää Internetiä vastuullisesti - ymmärtää yhteistyön, vuorovaikutuksen ja verkottumisen merkityksen - pystyy kehittämään e-palveluiden käyttöön liittyvää osaamistaan.

14 Tavoitteena on myös tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Sisällöt luokka-asteittain Käytännön työtaidot käynnistäminen, tulostusasetukset, sammuttaminen, skaalaus, useiden näppäimistön ja sovellusten samanaikainen hiiren hallinta, käyttö, esikatselu tiedoston avaaminen, tallentaminen, tulostaminen omalle tasolle sopivien tekstien tuottaminen (tekstin muokkaamisen alkeet) tekstin muokkaaminen (aktivoiminen, kirjainkoot, kirjasinlajit), tasauksen hallinta (vasen, tasattu, keskitetty), rivivälin vaihtaminen, luetteloiden laatiminen, kuvan tuominen tutustuminen kuvankäsittelyyn ja esitysgrafiikkaan. tiedostonhallinnan perusteet: siirrä, kopioi, poista, kansioiden luominen sivu- ja kappaleasetukset, esim. paperikoko, marginaalit, sarkaimien käyttö kuvankäsittelyohjelman perusteet, esim. leikkaaminen, kopioiminen, liittäminen, koon muuttaminen, zoomaus pienimuotoisen esityksen laatiminen esitysgrafiikkaohjelmalla digitaalikameran ja skannerin peruskäyttö taulukkojen ja diagrammien luominen sähköpostin käyttö Tiedonhallintataidot Yhteistyöja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka tutustuminen Internetin käyttöön tiedon etsiminen rajatuista tietokannoista, esim. opetusohjelmista tutustuminen turvalliseen toimintaan verkossa tiedonhaku verkkosivustoista verkkosivujen, portaalien ja hakukoneiden peruskäyttö opettajan ohjeiden mukaisesti omien henkilötietojen käytön vaatimuksien ja riskien ymmärtäminen tekijänoikeuksien perusteet verkkosivujen, portaalien ja hakukoneiden monipuolinen käyttö hakutulosten sisällön ja luotettavuuden arvioiminen kerätyn tiedon järjestely, luokittelu, esittäminen ja tiedon soveltaminen yhteisöllisessä verkkoympäristössä netiketin ja verkkokeskustelun perussääntöjen tunteminen ja noudattaminen teknologiaan liittyvien eettisten ja moraalisten kysymyksien tunnistaminen, suojautuminen haitalliselta materiaalilta tekijänoikeudet verkkojulkaisuissa

15 Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja oppimis-/harjoitteluohjelmiin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä logiikkaa. Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään. Käytännön työtaidot Oppilas - käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria - käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön - käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä - kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä - osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä - osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä - käyttää sähköpostia. Oppilas tunnistaa - tietokoneohjelmien periaatteita - työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä. Tiedonhallintataidot Oppilas osaa - hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti - hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista - käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. - tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan - kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona - arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka Oppilas - käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti - pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään - käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä - tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä - osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan - ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit - tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet - tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä - tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat.

16 Liite 3 (tulossa Voidaan tarvittaessa muokata koulukohtaisesti) Oppilaiden tieto- ja viestintätekniset taidot vuosiluokilla 7-9

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Helsingin normaalilyseo

Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia Helsingin normaalilyseo Harjoittelukoulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2009-2012 Helsingin normaalilyseo Versio 23.04.2009 Sisältö 1 Johdanto 1.1 Lähtökohtana jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta 1.2

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen 1. Laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä

Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Harjoittelukoulun oppilaan TVT-osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin

Lisätiedot

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä:

Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Harjoittelukoulun oppilaan osaamisen kuvaus peruskoulun päättyessä: Peruskoulun päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja muihin oppimista tukeviin sovelluksiin sekä

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver )

Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver ) Tieto- ja viestintätekniikan sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain Alavuden perusopetuksessa. (ver.30.11.2016) Alakoulussa oppilas saa tieto- ja viestintätekniset perusvalmiudet, joilla tuottaa erilaisia

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain

Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tieto- ja viestintätekniikan taitotavoitteet nivelvaiheittain Tässä alla vain sisällöt. Täydellinen taitotasotaulukko selittävine kommentteineen sekä koulukohtaisine toteuttamissarakkeineen on Akkunassa

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille

Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille Ilmajoen kunnan perusopetuksen tieto ja viestintätekniikan strategia vuosille 2016 2021 Sisällys: 1. Johdanto 2. Ilmajoen koulujen tvt käytön tavoitteet vuosille 2016 2021 3. Käytännön toteutus 3.1. Sovellukset

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia

Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön (TVT) strategia 2016-2020 Isonkyrön kunnan sivistystoimi Sivistystoimi 1. Johdanto Perusopetuksen ja Kyrönmaan lukion tieto-

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle.

Luonnos. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys luvulle. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön osaaminen Ope.fi -osaamisalueiden päivitys 2010 -luvulle SSÄLLYS - Ope.fi taitotasot (2000) - Ope.web taitotasot (2008) - Kysymyksiä taitotasojen uusiksi osaamisalueiksi

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH

Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma. Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Kansallinen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma Virtuaaliopetuksen päivät 2010 Kaisa Vähähyyppä OPH Tieto- ja viestintätekniikka oppimisen voimavarana - koko maailma oppilaan ulottuvilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT TVT-kehittämistyöryhmä 28.10.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSOPETUKSEN TVT-OPS NASTOLAN KOULUISSA (tiivistelmä) ALAKOULUT Päijät-Hämeeseen on laadittu yhteinen TVT-OPS vuonna 2010. Nastolan opettajien käyttöön

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia

Lite SVOL 1/ , 3 Dno 22/ /2016. Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia Lite SVOL 1/2.3.2016, 3 Dno 22/07.00.00/2016 Kirkkonummen sivistystoimen tieto- ja viestintätekniikkastrategia 2016 2019 Johdanto Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT / ICT) tarkoitetaan kaikkea teknologiaa,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen

OPS Koulu katsoo tulevaisuuteen OPS2016 - Koulu katsoo tulevaisuuteen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana ITK-konferenssi 9.-11.4.2014 Juho Helminen Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Taustaa

Lisätiedot

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja

Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti. ympäristöä opiskelussa. Oppilas hyödyntää suunnitelmallista. Oppilas osaa hyödyntää tietoja TVT-TAITOTASOJEN TIIVISTELMÄ A. KÄYTÄNNÖN TAIDOT JA OMA TUOTTAMINEN viestintäteknisen ympäristön ja ohjelmistojen Oppilas opettelee hyödyntämään tieto- ja viestintäteknistä Oppilas osaa hyödyntää itsenäisesti

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS

DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Terho Kontioinen, suunnittelija Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto DIDAKTISET KÄRJET NOUSUUN ISOVERSTAASSA HANKKEEN OPETTAJIEN OSAAMISEN KARTOITUS Opeka-kysely

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma ja TVT Tiistai 25.10. 2016 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016

Lisätiedot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot

Opettajan TVT-työkalupakki. Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettajan TVT-työkalupakki Tampereen seudun TVT-portaali Tampereen seudun TVT-suunnitelma Koulun e-valmiustasot Opettajien osaamistasot Opettaja TVT-työkalupakki tvt.tampereenseutu.fi TVT-koulutustarjonta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet

Rajakylän koulun tietostrategia. Periaatteet Rajakylän koulun tietostrategia Periaatteet Oulun opetustoimen tietostrategian mukaan jokaisella on oikeus ajanmukaiseen oppimisympäristöön. Tieto- ja viestintäteknologiaa tulee käyttää kaikissa oppiaineissa

Lisätiedot

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa

Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Vähärauman koulu Tietotekniikan OPS Vähärauman koulussa Tietotekniikka meidän koulussa: Mottona: Tyvestä puuhun noustaan. Kaikkien ei tarvitse oppia kaikkea, mutta perustaidot opetetaan jokaiselle. Opettajien

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas

Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt. Pepe Vilpas Kansainvälinen liiketoiminta Digitalisaatio ja digitaaliset oppimisympäristöt Pepe Vilpas Digitalisaatiolla tarkoitetaan laajasti toimintatapojen uudistamista ja prosessien ja palveluiden sähköistämistä

Lisätiedot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot

Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Tulevaisuuden tietoyhteiskuntataidot Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen 18.3.2010 Jyrki Koskinen Sisältö Mitkä tiedot, taidot ja osaamisen muodot korostuvat tulevaisuuden tietoyhteiskunnassa?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

KTKO104. Luento

KTKO104. Luento KTKO104 Luento 6.11.2014 OPS2016 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 2016 syksyllä. Tällä hetkellä vielä luonnosvaiheessa. Muutamia huomioita: peruslukutaito, medialukutaito ym. => monilukutaito. tieto-

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen

Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista. Kaisa Nuikkinen Oppimisympäristöstä toimintaympäristöön Oppimisympäristö tukemaan oppimista Kaisa Nuikkinen 10.5.2006 kaisa.nuikkinen@edu.hel.fi TYÖTURVALLISUUSLAKI TYÖYMPÄRISTÖ on tarkoituksenmukainen toimintaan nähden,

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki

Lukion kehittäminen. Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki Lukion kehittäminen Johtaja Jorma Kauppinen Opetustoimen henkilöstökoulutus/tiedotustilaisuus Helsinki 10.11.2014 Suomalainen opetussuunnitelmajärjestelmä - Lukiolaki (629/1998) ja lukioasetus (810/1998)

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA Tampereen kaupunki RAPORTTI 1 Hyvinvointipalvelut Perusopetus 27.4.2007 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIKAN OPETUSKÄYTTÖ TAMPEREEN PERUSOPETUKSEN KOULUISSA TVT-strategiatyön arviointi 2007 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksiin liittyvine tavoitetasoineen Tavoitteet vuosiluokilla 1 2 Tavoitteet vuosiluokilla

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta

Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Opettajille suunnatut erikoistumiskoulutukset - toteutuksia ja kokemuksia ensimmäisestä vuodesta Keväällä 2016 käynnistyivät koulutusohjelmat: - Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä (60

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS

Eija Ruohomäki. Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä. Oulun Opetustoimi OPPIS Eija Ruohomäki Ohjaava opettaja: Kansainvälisyys ja viestintä Oulun Opetustoimi OPPIS Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu oppimista ja opetusta kehittävä palvelukeskus Tavoitteena tukea opetuksen

Lisätiedot

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta

Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Tvt:n opetuskäytön koulutuksen ja tuen suunnittelu opetushenkilökunnalle Esimerkki TieVie-koulutuksessa tehdystä kehittämishankkeesta Niina Oikarinen niina.oikarinen@oulu.fi Alustuksen aiheet Kehittämishanke

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin 1 Tulevaisuuden näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Päivi Häkkinen PERUSOPETUS 2020 Tietoyhteiskuntavalmiudet 18.3.2010, Opetushallitus, Helsinki 2 Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan ja halutaan

Lisätiedot

Kohti kehittyviä mediataitoja

Kohti kehittyviä mediataitoja Kohti kehittyviä mediataitoja Heli Ruokamo Professori, KTK, Lapin yliopisto Johtaja, Mediapedagogiikkakeskus (MPK) Mediaseminaari, 31.10.2014, Santa s Hotel Santa Claus, Rovaniemi Taustaa Mediakasvatus

Lisätiedot

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA

HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA HERRALAHDEN KOULUN TIETOSTRATEGIA 1. Visio..3 2. Tavoitteet... 3 2.1 Laitteisto... 3 2.2 Ohjelmisto... 3 2.3 Osaaminen... 3 2.3.1 Oppilaskohtaiset tavoitteet... 4 2.4 Toiminnan varmistaminen... 4 2.5 Tietotekniikan

Lisätiedot

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA

LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA LIITE 2. PERUSOPETUKSEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN NYKYTILANNE JA OPETTAJIEN VALMIUDET RAPORTTIIN LIITTYVIÄ TAULUKOITA JA KUVIOITA Toukokuu 2016 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 18/2016

Lisätiedot

Mitä on osallistava mediakasvatus?

Mitä on osallistava mediakasvatus? Mitä on osallistava mediakasvatus? Pirjo Sinko, opetusneuvos, Opetushallitus Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 4.12.2012 Helsinki Media auttaa lapsia ja nuoria osallistumaan Osallistaminen - suomalaisen

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen

Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Maija Mikkilä ja Outi Vainikainen Maija Mikkilä 26.7.2012 1 Osaava Etelä-Kymenlaakso 2015 Toteuttajaverkosto: Kotka Hamina Pyhtää Virolahti-Miehikkälä Helsingin yliopisto,

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetus Aikuisten perusopetus Laaja-alainen osaaminen ja sen integrointi oppiaineiden opetukseen ja koulun muuhun toimintaan 23.1.2015 Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014

Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen 2014 HANKKEIDEN SEURANTA, ARVIOINTI JA TUOTOKSET Tiedotustilaisuus 1.11.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖN OSAAMISEN KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT

Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Tieto- ja viestintäteknologia = TVT Syksyllä 2016 alakoulujen osalta voimaan tullut uusi opetussuunnitelma velvoittaa koulut käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksessa. TVT:stä ei tule omaa

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa

Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa Yliopisto-opettaja verkossa taidot puntarissa SVY:n opettajien palvelukokonaisuutta varten syksyllä 2002 tehdyn tutkimus- ja selvitysprojektin tuloksia ITK 03 Areena 10.4.2003 klo 12.30 Anne Nevgi & Annukka

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä!

Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! Keravanjoen koulu Opitaan yhdessä! OPS 2016 Arvokeskustelun tuloksia Keravanjoen koulun huoltajat 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? oppivelvollisuus ja yleissivistys oppii vastuulliseksi kansalaiseksi

Lisätiedot

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Joensuu

Uusi peruskoulu visiotyöpaja , Joensuu Uusi peruskoulu visiotyöpaja 23.1.2017, Joensuu #uusiperuskoulu Teemakohtaiset alaryhmät - ryhmien työskentelyn tulokset - 1 Oppijalähtöisyys Yksilöllinen eteneminen mahdollistuu. Kiinnostuksen kohteet

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus

Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014. Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamalla muutokseen Opetusalan johtamisen foorumi 5.6.2014 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Johtamisen haasteita Oppimistulosten heikkeneminen Valtion talouden tasapainottaminen, julkisten menojen

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka?

Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 200 koulua Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja, nuorisotyö, yliopistoja, yrityksiä

Lisätiedot

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM

Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM Olli Vesterinen, projektipäällikkö, OKM 31.10.2016 OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta

Lisätiedot

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön. Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön Arja-Sisko Holappa Opetushallitus Paikalliset opetussuunnitelmat Voidaan ottaa käyttöön 1.8.2015, on viimeistään otettava käyttöön 1.8.2016. Paikallisten opetussuunnitelmien

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

SALLAN SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTÖN STRATEGIA

SALLAN SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTÖN STRATEGIA SALLAN SIVISTYSTOIMEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN KÄYTÖN STRATEGIA Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Tieto- ja viestintätekniikka sivistystoimen laatujärjestelmän osana... 5 3 Esimerkkitaulukko laatukriteereistä...

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos, IEA sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 2018 Tieto- ja viestintäteknologia sekä monilukutaito ovat merkittävässä asemassa opiskelussa, työelämässä kuin

Lisätiedot

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016

Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016 Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016 Sisällys Helsingin normaalilyseon TVT-strategian toteutussuunnitelma 2016... 0 1. Tieto- ja viestintäteknologian (TVT) tavoitteet ja kehittämistoiminta

Lisätiedot

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin

Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Näkökulmia tietoyhteiskuntavalmiuksiin Tietotekniikka oppiaineeksi peruskouluun Ralph-Johan Back Imped Åbo Akademi & Turun yliopisto 18. maaliskuuta 2010 Taustaa Tietojenkäsittelytieteen professori, Åbo

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 DIGITAALISUUS Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot