9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9. Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Todistukset O ppilaan todistukset ovat julkisia asiakirjoja. Jos niissä on oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia sisältäviä tietoja, ne voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen. Normaalikoulussa on käytössä seuraavat todistukset (liite 5 Todistukset) - lukuvuositodistus - erotodistus Lukuvuositodistus annetaan oppilaalle lukuvuoden päättyessä. Lukuvuoden aikana annetaan lisäksi yksi välitiedote, joka voi olla muodoltaan samankaltainen kuin lukuvuositodistus. Erotodistus annetaan oppilaalle, joka vaihtaa toiseen kouluun. Erotodistuksen liitteeksi tulee koulussa noudatettu tuntijako sekä selvitys normaalikoulun opetuksen painotuksista. Erotodistukseen ei merkitä käyttäytymisen arviota. Erillistä erotodistusta ei tarvitse antaa, jos oppilas siirtyy Savonlinnan kaupungin koululaitoksen perusopetuksen kouluun. 9. Perusopetuksessa oppilaat saavat tieto- ja viestintätekniikan osaamisen perustaidot eli valmiudet tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Nämä taidot luovat perustan tietoyhteiskunnan palveluiden hyödyntämiselle. Yksittäisten ohjelmien käyttötaidon sijaan pyritään yleiseen tietotekniikan käyttötaitoon ja monimuotoiseen sähköisen viestinnän hallintaan. Medialukutaito on myös tärkeä kansalaistaito yhä kehittyvässä tietoyhteiskunnassa. Tietotekniikkaopetus kytkeytyy aina muihin opiskeltaviin asioihin, ja se integroituu eri oppiaineiden tunneille. Tietotekniikan sovellukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia lukuisine opetus-, työkalu- ja tiedonhakuohjelmistoineen. Tietokone on toisaalta viestin, joka on tiedon vastaanottamisen väline ja toisaalta väline, jonka avulla itse tuotetaan informaatiota. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sisällöt, taidot ja osaaminen Käytännön työtaidot (tekninen osaaminen) - laitteiden ja ohjelmien hallinta (tietokoneen käyttötaidot, käyttöjärjestelmä, tutustuminen erilaisiin tietoteknisiin laitteisiin ja ohjelmiin) - sujuva kirjoittamisen tekninen taito - työergonomia. Tiedonhallintataidot (sisällöllinen osaaminen) - tiedonhaku verkkoympäristössä - tiedonkäsittely ja tiedon esittäminen, oma tekeminen (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta-, piirros-, esitysgrafiikka-, julkaisu- ja mallinnusohjelmat) - synteesien, johtopäätösten tekeminen (uuden tiedon tuottaminen) - verkko-opiskelu. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot (sosiaalinen osaaminen) - viestintä- ja mediataito; audiovisuaalinen media - verkkoviestintätaidot (sähköpostin käyttö, pikaviestimet, verkkolehden/www-sivujen tuottaminen). Tietoturva ja etiikka - suojautuminen verkkoympäristössä - itsensä turvaaminen - pelisääntöjen noudattaminen.

2 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteet 119 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön tavoitteena on oppilaan erilaisten tietoyhteiskuntataitojen osaamisen vahvistaminen ja kehittyminen, jolloin oppilas - hallitsee tieto- ja viestintätekniikan perustaidot - osaa käyttää Internetiä vastuullisesti - ymmärtää yhteistyön, vuorovaikutuksen ja verkottumisen merkityksen - pystyy kehittämään e-palveluiden käyttöön liittyvää osaamistaan. Tavoitteena on myös tukea oppilaan oppimismotivaatiota ja edistää hänen aktiivisuuttaan, itseohjautuvuuttaan ja luovuuttaan tarjoamalla kiinnostavia haasteita ja ongelmia. Tavoitteet esi 2 luokka 3 4 luokka 5 6 luokka - tietää oikean työasennon ja - hallitsee hiiren ja - toimii itsenäisesti työskentelytottumukset näppäimistön käytön WINDOWS-ympäristössä - osaa käynnistää ja - käyttää aiemmin opittuja - käyttää sammuttaa koneen opetusohjelmia itsenäisesti tekstinkäsittelyohjelmia - harjoittelee näppäimistön ja - käyttää itsenäisesti ja hallitsee hiiren käyttöä tekstinkäsittelyohjelmaa tekstinkäsittelyn perustaidot - osaa käynnistää ja sulkea opettajan avustuksella: tekstin - käyttää opetusohjelmia tarvitsemansa ohjelman tuottaminen, tallentaminen, itsenäisesti - osaa käyttää aiemmin hakeminen, muokkaus ja - osaa vaihtaa tulostimen ja opittua opetusohjelmaa tulostaminen lisätä paperia tulostimeen itsenäisesti tai luokkakaverin - käyttää itsenäisesti piirtoohjelmaa: - perehtyy Internetin kanssa kuvan tuottaminen, päätoimintoihin ja - - osaa piirtää itsenäisesti piirto-ohjelmalla - osaa käyttää tekstinkäsittelyohjelmaa opettajan opastuksella - osaa tallentaa tuotoksensa - osaa tulostaa tuotoksensa opettajan avustuksella - tutustuu tietokoneen peruskäsitteistöön ja omaksuu myönteisen asenteen tietotekniikkaa kohtaan tallentaminen ja tulostaminen - osaa luoda kansion ja poistaa tiedoston - osaa liittää valmiita ja omatekemiään kuvia tekstiin ja - osaa käynnistää ja käyttää CD-ROM-ohjelmia. periaatteisiin - tutustuu erilaisiin Internetin hakutekniikoihin ja -ohjelmiin - oppilas opettelee kriittistä verkon käyttöä ja - oppilas kehittää omia tiedonhankintataitojaan.

3 120 Sisällöt Käytännön työtaidot Tietokone tutuksi - käynnistäminen ja sammuttaminen - näppäimistön ja hiiren hallinta - tiedoston avaaminen, tallentaminen ja tulostaminen - omalle tasolle sopivien tekstien tuottaminen (tekstin muokkaamisen alkeet) - piirrosohjelman perustyökaluihin tutustuminen - sähköpostin alkeet - ikkunoiden ja kuvakkeiden käsitteleminen Tietokone hyötykäyttöön - tulostusasetukset, skaalaus - useiden sovellusten samanaikainen käyttö - esikatselu - tekstin muokkaaminen (aktivoiminen, kirjainkoot, kirjasinlajit) - tasauksen hallinta (vasen, tasattu, keskitetty) - rivivälin vaihtaminen - luetteloiden laatiminen - kuvan tuominen - tutustuminen kuvankäsittelyyn ja esitysgrafiikkaan - sähköpostin perusteet - leikepöydän käyttö Tietokone työvälineenä - tiedostonhallinnan perusteet: siirrä, kopioi, poista, kansioiden luominen - sivu- ja kappaleasetukset, esim. paperikoko, marginaalit, sarkaimien käyttö - kuvankäsittelyohjelman perusteet, esim. leikkaaminen, kopioiminen, liittäminen, koon muuttaminen, zoomaus - pienimuotoisen esityksen laatiminen esitysgrafiikkaohjelmalla - digitaalikameran ja skannerin peruskäyttö - taulukkojen ja diagrammien luominen - tietokoneavusteinen suunnittelu - sähköpostin käyttö Tiedonhallintataidot - tutustuminen internetin käyttöön - tiedon etsiminen rajatuista tieto-kannoista, esim. opetusohjelmista - tiedonhaku verkkosivustoista - verkkosivujen, portaalien ja hakukoneiden peruskäyttö opettajan ohjeiden mukaisesti - verkkosivujen, portaalien ja hakukoneiden monipuolinen käyttö - hakutulosten sisällön ja luotettavuuden arvioiminen - kerätyn tiedon järjestely, luokittelu ja esittäminen Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka - tutustuminen turvalliseen toimintaan verkossa - omien henkilötietojen käytön vaatimuksien ja riskien ymmärtäminen - tekijänoikeuksien perusteet - netiketin perussääntöjen tunteminen ja noudattaminen - teknologiaan liittyvien eettisten ja moraalisten kysymyksien tunnistaminen, suojautuminen haitalliselta materiaalilta - tekijänoikeudet verkkojulkaisussa Osaamisen kuvaukset kuudennen luokan päättyessä Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja oppimis-/harjoitteluohjelmiin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä logiikkaa. osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään. Käytännön työtaidot - käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria - käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön - käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä - kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä - osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä - osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä - käyttää sähköpostia. tunnistaa - tietokoneohjelmien periaatteita - työergonomian merkityksen tieto- ja viestintäteknisten välineiden käytössä.

4 121 Tiedonhallintataidot osaa - hakea Internet-sivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti - tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan - kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona - arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa - hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista - käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka - käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti - pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään - käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä - tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä - osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan - ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit - tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet - tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä - tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. Tietokoneen käytön perussäännöt ja Netiketti (verkko)-säännöt Savonlinnan normaalikoulussa Käytä tietokonetta tavalla, joka osoittaa muiden huomioon ottoa ja kunnioitusta. Älä käytä tietokonetta luvatta. Älä tutki, käytä tai muuta muiden tuotoksia ilman lupaa. Älä muuta koneiden asetuksia. Älä asenna, kopioi äläkä imuroi mitään tietokoneelle. Kaikilla tietokoneilla on pelien pelaaminen kielletty! Väärinkäytökset ja niiden seuraamukset Tietokone- ja tietoliikennejärjestelmien väärinkäyttö tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, joka häiritsee opetus- ja opiskelukäyttöä aiheuttaa häiriötä järjestelmissä rikkoo annettuja em. säännöksiä tai ohjeita käyttää sellaisia ominaisuuksia, joiden käyttö on ohjeissa kielletty. on opettajan, koulun vastuuhenkilön, Savonlinnan normaalikoulun tai Joensuun yliopiston kieltämää. Minkä tahansa ylläesitetyn säännöksen tai ohjeen rikkominen tai muu epäasiallinen toiminta aiheuttaa käyttöoikeuden menettämisen määräajaksi tai pysyvästi sekä vahinkojen korvausvelvollisuuden. Käyttöoikeuden myöntämisestä ja eväämisestä päättää rehtori. Sääntöjä tarkennetaan tarvittaessa.

5 122 Internetin käytön perussäännöt Vieraile Internetissä vain sivuilla, jotka sisältävät koulutyöhön soveltuvaa materiaalia. Älä unohda käyttää tervettä järkeä Internetissä liikkuessasi. Ole kriittinen ja harkitse, mihin tietoon luotat. Älä kerro kotiosoitettasi, puhelinnumeroasi tai koulusi nimeä kenellekään Internetissä tapaamallesi henkilölle elleivät vanhempasi tai huoltajasi anna siihen lupaa. Mieti tarkkaan, ennen kuin annat nimesi. Älä lähetä valokuvaasi, luottokortti- tai pankkitietojasi ilman vanhempiesi tai huoltajasi suostumusta. Jos sinulla on salasana, älä luovuta sitä kenellekään, älä edes parhaimmalle ystävällesi. Jos löydät epäasiallista, loukkaavaa tai lainvastaista materiaalia verkosta, ilmoita siitä omalle opettajallesi tai koulun henkilökunnalle. Älä jää keskusteluryhmään, jossa joku sanoo tai kirjoittaa jotakin, joka huolestuttaa sinua tai saa olosi tuntumaan epämukavalta. Älä myöskään vastaa siivottomaan, vihjailevaan tai tunkeilevaan postiin. Kerro tapahtumasta opettajalle, vanhemmillesi tai huoltajallesi. Kerro heille myös, jos näet verkossa loukkaavaa tai epäasiallista kielenkäyttöä tai sopimattomia kuvia. Älä tapaa ketään ilman vanhempiesi tai huoltajasi suostumusta. Jos aiot tavata verkkotuttavuutesi, tapaa hänet ensimmäisen kerran julkisella paikalla, mieluiten vanhempasi tai huoltajasi kanssa. Sähköpostin käytön netiketti Kirjoita aihe kohtaan viestiä kuvaava otsikko. Älä lähetä viestiä, jossa ei ole aihetta. Laita viestiin allekirjoitus. Jos käytät automaattista allekirjoitusta, älä tee siitä liian pitkää. Lyhyempi viesti luetaan ja ymmärretään varmemmin. Jos lähetät toisen viestin eteenpäin, siteeraa vain niukasti, älä siteeraa koko viestiä. Älä muuta toisen viestiä. Kunnioita yksityisviestejä. Edelleen lähettäminen ei ole sopivaa paitsi jos vastaavassa tilanteessa monistaisit paperikirjeenkin. Kirjoita viestiin vain sellaista, minkä voit sanoa vastaanottajalle myös kasvotusten. Älä kirjoita viestiä vihaisena tai älä ainakaan lähetä vihaisena kirjoittamaasi viestiä. Odota vaikka seuraavaan päivään, jolloin ehdit vielä muuttaa sanomaa. Lue viesti huolellisesti ennen lähettämistä. Älä lähetä sellaista viestiä, jota et itsekään haluaisi saada. Kappalejako on kaksi rivinväliä. Rivinpituus n. 60 merkkiä Älä käytä lihavointia, kursivointia tai alleviivausta - vastaanottajan pääte ei ehkä tue niitä ja tuloksena voi olla aikamoinen ohjausmerkkien sotku. Älä käytä isoja kirjaimia, sähköpostissa se tulkitaan HUUTAMISEKSI. Varo vastaanottamiasi liitetiedostoja. Tarkista liitteet virustutkalla ennen avaamista. Ota tärkeät osoitteet talteen. Säästele hymiöitä (smiley). Hymiöt eli lärvinaamat kuten :-) ovat hauskoja, mutta vain tiettyyn rajaan saakka eli ei joka lauseen loppuun. Lauseen päättäminen pitkään riviin kysymys- tai huutomerkkejä vie uskottavuuden viestiltä!!!???!!!?? Älä lähetä ketjukirjeitä tai roskapostia. Kiinnitä huomiota kielioppiin ja oikeinkirjoitukseen: pilkkuihin, pisteisiin, kysymys- ym. välimerkkeihin. Tarkista isot kirjaimet ja yhdyssanat. Kirjoita sp-viestissä vain sellaisia asioita, joita kuka tahansa voi lukea. Hymiöitä :-) ilo, nauru :-( suru, pettymys ;-) silmänisku

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2020 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 2. STRATEGISET LÄHTÖKOHDAT 3. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN VISIO 2020 4. TVT-KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

Lisätiedot

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014

Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Sivistysltk 5.6.2014 Liite 7 Saarijärven kaupungin sivistystoimen Saarijärven kaupungin sivistystoimen tieto- ja viestintäteknologian visio ja strategia 2014 Kuva: Jari Penttinen (2014) Työryhmä: Arja

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011-

VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- VIRTAIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ LUKION TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2011- Virtain kaupungin esi- ja perusopetuksen sekä lukion tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA Jarkko Kultamies MODULI 1 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ JA TIEDONHALLINTA Laitteen ja tiedon hallinta -moduulin suorittaja osoittaa itsenäisesti, että hän hallitsee valitsemansa laitteen

Lisätiedot

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA

Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Naantali - kohti tieto- ja viestintäteknisen osaamisen kultarantaa NAANTALIN KAUPUNGIN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄSTRATEGIA Sisällysluettelo 1 Taustaa...1 1.1 Visio...1 1.2 Opetussuunnitelmista tietostrategioihin...2

Lisätiedot

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012

Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Markus Häkkinen / Otavan Opisto 2012 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä. Kurssin sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Internet... 4 2.1 Internetin peruskäyttö... 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita...

Sisällysluettelo Tietokoneen osat... Hiiri... 8 Tietokoneen oheislaitteita... Sisällysluettelo Tietokoneen osat... 4 Näyttö eli monitori... 4 Keskusyksikkö... 4 Levykeasema eli korppuasema... 5 CD-ROM-asema eli romppuasema... 5 Näppäimistö... 6 Hiiri... 8 Hiiren painikkeet... 9

Lisätiedot

It-strategia. Ahlaisten koulu

It-strategia. Ahlaisten koulu It-strategia Ahlaisten koulu Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Työryhmä 3 Käsitemäärittelyt. 4 Koulun it-visio 5 Koulun it-tavoite. 6 Yleiset it-tavoitteet luokka-asteittain..7 Tietotekniikan opetussuunnitelma

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA KEMIN KAUPUNGIN ESI- JA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄ-TEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA Sisällysluettelo sisällysluettelo_... 2 1 Johdanto......... 2.. Kenintlmisknnmet..... 4 3. T' t -ja viestintäteknine

Lisätiedot

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA

SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA SELÄNTEEN KOULUJEN TVT-VISIO Koulu on oppiva yhteisö, jossa TVT toimii luonnollisena osana toimintakulttuuria, opetusta, oppimista,

Lisätiedot

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas

Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa. Senja Roivas Teknologian käyttö matematiikan oppitunnilla yläkoulussa ja lukiossa Senja Roivas Pro gradu -tutkielma Itä-Suomen yliopisto Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Fysiikan ja matematiikan laitos

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA

KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Anne Heinonen KIRJASTOKASVATUSTA JA MEDIAKASVATUSTA - katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön Piirroskuvat:

Lisätiedot

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut.

Fronter sisältää sähköisen oppimisympäristön, sähköisiä oppimateriaaleja sekä käyttäjäpalvelut. KÄYTTÖOIKEUSSITOUMUS 1 (5) Espoon suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö KUNTALAISVERKON PALVELUT JA FRONTER Kuvaus palveluista, käyttösäännöt ja käyttöoikeussitoumus 1. KUNTALAISVERKKO Espoon suomenkielisen

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala

Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö. Eija Kalliala Verkko-opiskelu ammattikorkeakouluissa Tietie-yhteistyö Eija Kalliala Joulukuu 2003 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Ammattikorkeakoulut Suomessa... 2 2.1 Ammattikorkeakouluopiskelun luonteesta... 3 2.2 Tietie-yhteistyö...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa

Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Tieto- ja viestintätekniikka uusissa opetussuunnitelman perusteissa Opetushallitus on hyväksynyt perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014 http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/perusopetus

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA OPETUSKÄYTÖSSÄ - Välineet, vaikuttavuus ja hyödyt TILANNEKATSAUS TOUKOKUU 2011 Muistiot 2011:2 Työryhmä: Tina Heino Riku Honkasalo Ella Kiesi Jari Koivisto Kimmo Koskinen Kari

Lisätiedot

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet

7.3.8 Terveystieto. Terveystieto ja aihekokonaisuudet 127 7.3.8 Terveystieto Terveyskasvatus kuuluu luontevana osana kaikkeen koulun opetukseen. Terveystiedon opetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä niin, että hän ymmärtää erilaisten

Lisätiedot