KOHTAAVATKO SUOSITUKSET, TIEDOT JA KÄYTK VANHUSTENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOHTAAVATKO SUOSITUKSET, TIEDOT JA KÄYTK VANHUSTENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA?"

Transkriptio

1 TURUN YLIOPISTO KOHTAAVATKO SUOSITUKSET, TIEDOT JA KÄYTK YTÄNNÖT VANHUSTENHOIDOSSA NYT JA TULEVAISUUDESSA? Sirkka Liisa Kivelä professori, ylilää ääkäri Turun yliopisto, yleislää ääketiede Turun yliopistollinen keskussairaala, yleislää ääketieteen yksikkö Satakunnan sairaanhoitopiiri

2 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUT LAINSÄÄ ÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA julkisen vallan velvoite perustuslaki jokaisella oikeus riittäviin sosiaali ja terveyspalveluihin yhteiskunnan voimavarojen puitteissa kuntien järjestj rjestämisvastuu sosiaali ja terveyspalveluja koskevat lait valtionosuuslait

3 POLIITTISET TAVOITTEET hallitusohjelma (2007) vanhustenhoito ei priorisoitu STM kotona asumisen lisää ääminen kotihoidon kehittäminen pitkäaikaisen laitoshoidon vähentv hentäminen omaishoidon laajentaminen valinnanvapauden lisää ääminen

4 DESENTRALISAATIO PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN valtakunnalliset kehittämisohjelmat alueelliset kehittämishankkeet suositukset, ohjeet tutkimukset oppikirjojen ohjeet koulutus, täydennyskoulutust

5 KEHITTÄMINEN Tutkimuksia 80 luvulta lähtienl Oppikirjoja ja opetusta 90 luvulta lähtienl Täydennyskoulutusta 90 luvulta lähtienl Valtakunnallisia kehittämishankkeita 2000 luvulta lähtienl STM ja Kuntaliitto: laatu ja muut suositukset, ETENE, Rav.neuvottelukunta, Ev.lut.kirkko ym. suositukset 2000 luvulla

6 EETTINEN PERUSTA etiikka = arvoihin ja tietoihin perustuva valintoja ohjaava järjestelmj rjestelmä ihmisten hoitamiseen liittyvä etiikka on oma erityisalueensa henkilökunnan kunnan ammattieettiset perusteet, yleinen yhteiskuntaetiikka ja yleiset ihmisoikeudet määrittävät t vanhustenhoidon eettistä perustaa iäkkäiden hauraus ja toimintakyvyn heikkeneminen eettiset periaatteet korostuvat

7 EETTISET PERIAATTEET itsemää ääräämisoikeus ja autonomia oikeudenmukaisuus yhdenvertaisuus ja tasa arvo arvo turvallisuus yksityisyys yksilöllisyys llisyys osallisuus KUOLEVIEN HOIDON ETIIKKA GERONTEKNOLOGIAN ETIIKKA

8 EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN (R L L Paunio, emerita) SELVITYS v lääninhallitukset; ympärivuorokautisessa hoidossa olevat vanhukset

9 PÄÄTELMÄT T (v. 2010) lupien myönt ntämisvaiheessa laatusuositusten mukaiset henkilöst stön n vähimmv himmäismitoituksetismitoitukset toteutuvat; oletettavasti eivät t aina myöhemmin liikkumisrajoituksia perusteettomasti liian runsasta lääl ääkitystä ulkoilua vähänv

10 PÄÄTELMÄT T (v. 2010) riittävät t ravitsemusarvot sisält ltävät t ateriat eivät toteudu kaikissa paikoissa hygienian puutteita, WC käyntien puutteita vanhusten ja omaisten mielipiteiden mitätöinti intiä useita iäkki kkäitä samassa huoneessa hoito ja palveluketjujen pirstaleisuus IÄKKÄIDEN IHMISOIKEUDET TURVAAVA LAINSÄÄ ÄÄDÄNTÖ

11 VALVIRAN SELVITYS (v. 2010) ympärivuorokautisessa hoidossa olevat vanhukset julkisen ja yksityisen sektorin yksikköä öä,, lähesl iäkästi stä (ei terveyskeskusten vuodeosastoja) 263 yksikköä ei vastannut kyselyyn yleisimmät t puutteet henkilökunnan kunnan liian pienet määm äärät työntekijöitä,, joilla puutteellinen ammattikoulutus iltaruoan ja aamupalan väliset v ajat liian pitkät lääkityksen tarkastamisen puutteet

12 VALVIRAN SELVITYS (v. 2010) 7 yksikköä täytti vanhustenhuollon laatukriteerit erinomaisesti 190 yksikköä tehovalvontaan 263 yksikköä (eivät t vastanneet) uusi kysely puutteiden korjaamiseen pyritää ään

13 VALTION TALOUDEN TARKASTUSVIRASTO (v. 2010) kotihoitoa koskeva tuloksellisuustarkastuskertomus (214/2010) vanhusten kotihoidon ongelmat STM ei ole ottanut virallista kantaa siihen, missä vaiheessa kotona hoitaminen ei ole enää inhimillistä eikä laitoshoitoa edullisempaa kotikäynnit lyhytkestoisia ja toimenpidekeskeisiä, perushoidon turvaavia, eivät t edistä toimintakykyä

14 VALTION TALOUDEN TARKASTUSVIRASTO (v. 2010) vanhusten kotihoidon ongelmat (jatkoa) kotihoidon resursseja lisätty, mutta eivät t ole riittävi viä kotihoidon asiakkaat kunnoltaan yhä heikompia hoito ja palvelusuunnitelma on juurtunut osaksi kotihoitoa, mutta yksi kirjallinen suunnitelma ei ohjaa käytäntöjä kotihoidon palvelukokonaisuus pirstoutunut useiden palveluntuottajien toiminnaksi

15 SUPERIN SELVITYS (v. 2010) laitospaikkojen vähentv hentämisen vaikutukset kotihoitoon jäsentj sentä kysely 4 500:lle kotihoidossa työskentelev skentelevälle; lle; vastasi keskeiset tulokset työntekij ntekijöiden iden työmää äärän n huomattava lisää ääntyminen (3 v. aikana), 53 % asiakkaiden kunto nykyisin huonompi (3 v. aikana), 58 % sijaisia ei oteta, 56 % monet (yli 20 %) asiakkaista toivovat saavansa hoitopaikan palvelutalosta, 26 % osa koki itsensä uupuneiksi

16 SUPERIN SELVITYS (v. 2010) kehittämisehdotukset koulutettua henkilökuntaa kuntaa lisää asiakkaille enemmän n aikaa moniammatillista yhteistyötä lisää asiakkaille paremmat mahdollisuudet pääp äästä ympärivuorokautisiin yksiköihin ihin nopeasti työturvallisuus turvallisuus paremmaksi (ergonomia, "ryyppykaverit") valtakunnallinen kriteeristä kotihoitoon kuntoutumista edistävä toiminta mahdolliseksi työn n vaativuus huomioon palkassa täydennyskoulutusta lisää työskentelyv skentelyvälineet lineet kuntoon lähiesimiesten rekrytoinnissa soveltuvuus huomioon kotihoidon imagon kohottaminen

17 PALVELUIDEN PIIRISSÄ OLEVAT laskenta (THL) 11,4 % yli 75 vuotiaista sääs äännöllisen kotihoidon asiakkaita Heistä 6,0 % jatkuvan ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa Lähes joka neljännen nnen asiakkaan luona käytiin k yli 60 kertaa/kk Valviran selvitys (v. 2010) ympärivuorokautisissa palveluasumisyksiköiss issä asuu noin iäkästi stä

18 MITÄ KANSALAISTEN KIRJOITUKSET KERTOVAT VANHUSTENHOIDOSTA? v puolivälist listä v maaliskuuhun n = joka viides myönteinen neljä viidestä pääasiassa kielteisiä Kivelä ja Vaapio: Vanhana tänäät ään. Suomen Senioriliike, 2011 (ilmestyy toukokuussa 2011)

19 Kielteiset RAVITSEMUS ateriapalveluiden toimimattomuus palveluntuottajan vaihtuessa palvelutalot, pitkäaikaislaitokset riittävän n ruoan ja juoman puutteet vanhukset kärsivk rsivät t nälästn stä ja nestevajeesta avun puute syönniss nnissä,, kiire kylmä ruoka ruokailun yhteisöllisyyden puute

20 Kielteiset UNI JA NUKKUMINEN unilää ääkkeet ja niiden haittavaikutukset kylmät t huoneet ohuet peitot päivittäisten isten toimien puutteet ja ravinnon niukkuus

21 LÄÄKEHOITO JA TUTKIMUKSET Myönteiset geriatrian erikoislää ääkäri palvelutalon lääl ääkärinä hoitotyöntekij ntekijöiden iden täydennyskoulutust unilää ääkevieroitukset lääkehoitojen kokonaisarviointi

22 LÄÄKEHOITO JA TUTKIMUKSET Kielteiset psyykenlää ääkkeiden ja muiden keskushermostoon vaikuttavien lääl ääkkeiden runsas käyttk yttö useiden vältettv ltettävien lääl ääkkeiden samanaikainen käyttk yttö virheet lääl ääkkeiden jakelussa ja virheiden peittely lääkehoitojen arviointien puutteet geriatrisen osaamisen puutteet lääkäreillä puutteita suomenkielen osaamisesta lääkäreiden konsultaatioiden puutteet vaihtuvat lääl ääkärit

23 Kielteiset SOSIAALINEN HYVINVOINTI henkilökunnan kunnan kiire, vaihtuvuus, haluttomuus keskustella vanhusten ja omaisten kanssa ja kielteinen suhtautuminen sitominen tuoleihin, sängysss ngyssä makaaminen laitostumisen edistäminen avioparien erottaminen työntekij ntekijöiden iden istuminen omissa työhuoneissaan

24 Myönteiset KUOLEVIEN HOITO hyvä hengelliset tarpeet, yksityisyyden ja läheisten vierailut mahdollistava perushoito omaisten jaksamisesta huolehtiminen muistohetki kuoleman jälkeenj

25 KUOLEVIEN HOITO Kielteiset kipujen ja kärsimysten k lievittämisen puutteet epäilyt passiivisesta eutanasiasta kuolevien ja omaisten mitätöinti inti kuolevien siirrot varastohuoneisiin

26 HENKILÖKUNNAN KUNNAN ASENNOITUMINEN Myönteiset arvostava, kunnioittava, myönteinen, ystävällinen, rauhallinen, tasavertainen suhtautuminen yksilöllisyys, llisyys, perehtyminen jokaisen iäkki kkään elämää ään, tapoihin, tottumuksiin itsemää ääräämisoikeuden kunnioittaminen omahoitajuus fyysisen läheisyyden l ilmaisut muistisairaiden ongelmien tuntemus ja ymmärt rtävä kohteleminen

27 HENKILÖKUNNAN KUNNAN ASENNOITUMINEN Kielteiset mitätöinti, inti, esinemäinen inen kohtelu, syyllistäminen, puhuminen ohitse, huutaminen, ivallisuus, pelottelu kutsuihin vastaamisen puutteet kieliongelmat omaisuuden anastamiset omaisten mitätöinnit innit

28 Myönteiset JOHTAMINEN JA KOULUTUS lähijohtajien tiedot, empaattisuus ja osallistuminen kehittämiseen, ongelmien ratkaisemiseen ja myönteisen työilmapiirin luomiseen täydennyskoulutuksen järjestj rjestäminen

29 Kielteiset JOHTAMINEN JA KOULUTUS lähijohtajien osaamattomuus, pätemp temättömyys, ylimielisyys henkilökunnan kunnan gerontologisen osaamisen puutteet liian vähäinen v työntekij ntekijöiden iden määm äärä ympärivuorokautisten palveluasumisyksiköiden iden oman lääkärin puutteet, lääl ääkäreiden geriatrisen osaamisen puutteet organisaatioiden välisen v tiedonkulun ongelmat keskustelutaidottomuus, ongelmien nihilointi, valitusten mitätöinti, inti, valvonnan puutteet

30 PÄÄTTÄJÄT T JA JOHTAVAT TYÖNTEKIJ NTEKIJÄT Myönteiset ei yhtää ään Kielteiset lainsää äädännön n ja valvonnan puutteet ongelmien kieltämiset oikeudenmukaisuus ja tasa arvo arvo eivät t toteudu: asuinpaikkakunta ja varallisuus vaikuttavat palveluiden saamisen perustumiset koviin vaatimuksiin ja taisteluihin laskutuksen virheet osaamattomuus palveluiden tarpeen arvioinnissa käytettyjenk mittareiden käytk ytössä osaamattomuus ja puolueellisuus kilpailutuksissa taloudellisten arvojen ylikorostamiset

31 JOHTOPÄÄ ÄÄTÖKSET Tiedot, suositukset ja käytk ytännöt t kohtaavat toisensa vain melko harvoissa ympärivuorokautisissa palveluasumisyksiköiss issä tai pitkäaikaislaitoksissa; myös s kotihoidossa samantyyppisiä ongelmia Hoidossa olevien iäkki kkäiden tasa arvon arvon puute

32 MIKSI TIEDOT, SUOSITUKSET JA KÄYTÄNNÖT T EIVÄT T KOHTAA TOISIAAN? ikärakenteen nopea vanheneminen ja lama 90 luvulla gerontologisen koulutuksen puutteet ammatillisessa perusopetuksessa ikäsyrjint syrjintä jopa rakenteellista täydennyskoulutuksen riittämätön n määm äärä taloudellisten arvojen ylikorostuminen johtamiskoulutuksen puutteet kilpailuttamista koskevien taitojen puutteet luottamushenkilöiden iden gerontologisten tietojen ja vanhuspalveluita koskevien tietojen puutteet

33 MIKSI TIEDOT, SUOSITUKSET JA KÄYTÄNNÖT T EIVÄT T KOHTAA TOISIAAN? Kapean tietopohjan arvostus Äkillisten sairauksien hoitomallin ja terveydenhuollon yliarvostus Epäkohtien korostaminen tutkijoiden ja tiedottajien raporteissa Kilpailutus ja palvelukokonaisuuden pirstoutuminen

34 MITÄ PITÄISI ISI TEHDÄ? Arvo ja asennekeskustelu Luottamushenkilöiden iden ja kuntien johdossa toimivien koulutus ja asenteiden muokkaaminen Lähijohtajien johtamiskoulutus, gerontologinen koulutus ja valintaperusteet Työntekij ntekijöiden iden peruskoulutus, valintaperusteet ja täydennyskoulutus Lääkäreiden geriatrinen ja lääl ääkehoidon täydennyskoulutust Yhteistyön n korostaminen ja kehittäminen omaiset, palveluiden tuottajat, saman organisaation sisäll llä toimivat, eri ammattiryhmät

35 MITÄ PITÄISI ISI TEHDÄ? Työntekij ntekijöiden iden määm äärän n lisää ääminen Kotihoidon kehittäminen Ympärivuorokautisten asumisyksiköiden iden määm äärän lisää ääminen Valvonnan tehostaminen Iäkkäiden asumisohjelma Vanhuspalvelulaki ; palveluiden ko ordinaattori ordinaattori Vanhusvaltuutettu toimistoineen Vanhustenhoidon myönteisten erityispiirteiden korostaminen

36 MITÄ PITÄISI ISI TEHDÄ? Pitkäaikaishoidon erityispiirteiden korostaminen Gerontologisen osaamisen yleinen lisää ääminen ja gerontologian aseman vahvistaminen. Vrt lastenhoito ja lasten erityispiirteet.

37 TULEVAISUUS 90 vuotta täyttt yttäneet nopeimmin kasvava ikäryhm ryhmä Suurten ikäluokkien vanheneminen Nuorempien iäkki kkäiden kunto kohoamassa Kansalaisten mielipiteet: vanhustenhoidon kehittämiseen panostettava Kansalaisten vaatimustason kohoaminen Yksityisten palveluiden lisää ääntyminen

38

39 TULEVAISUUS Vaatimukset kasvavat ehtiikö koulutus ja täydennyskoulutus t mukaan? Eri ikäluokkien tarpeiden vastakkainasettelun vaara Kahtiajakautumisen vaara: toimintakyvyttömien mien hoito yhä heikommaksi, nuoremmat eläkeik keikäisetiset pärjäävät

40 HYVÄ HOITO EI OLE KALLISTA Tietojen puute johtanut pyöröovisyndroomaan Tietojen puutteista johtuvat lääl ääkehaitat aiheuttavat toimintakyvyn heikkenemisiä ja jopa menetyksiä Arvostava ja inhimillinen suhtautuminen ei maksa mitää ään Palveluiden ko ordinaatio ordinaatio tuo turvallisuutta vähentää palv.käytt yttöä

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp

Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp Täysistunnon pöytäkirja PTK 84/2009 vp PTK 84/2009 vp Tarkistamaton versio 1.1 PTK 84/2009 vp 84. TIISTAINA 29. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01 1) Vanhusten hoidon ja oikeuksien turvaaminen Vlikysymys Valtioneuvoston

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018

IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 IKÄÄNTYVÄ LOST 2018 Lohjan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ikääntymispoliittinen ohjelma 2011-2018 Lohja, Siuntio, Inkoo, Karjalohja SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020

JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 JUANKOSKEN KAUPUNGIN VANHUSTENHUOLLON STRATEGIA VUOSILLE 2009 2020 Kuva: Iivolan palvelukeskus Käsitelty Juankosken sosiaalilautakunnassa 22.10.2009 35 Vahvistettu Juankosken kaupunginvaltuustossa 29/12.2009

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus)

Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) 1 Kotona Kotoa Kotiin (Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuus) Ongelma/poikkeama Uusi vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa

Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa Ikääntyneiden hoitotyö Suomessa - Katsaus kehittämistarpeisiin Piritta Hiltunen 2015 Sisällys Tiivistelmä 3 Alkusanat 4 Johdanto 5 Ikääntyneiden Hoitotyön Kehittäminen 7 Valtakunnalliset ikääntymispoliittiset

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA MUHOKSEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA 2010-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.6.2009 Valtuuston 26.8.2009 76 hyväksymä. Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 ARVOT JA VANHUSKÄSITYS... 4 3 VÄESTÖN VANHENEMINEN...

Lisätiedot

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018

IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 IKÄÄNTYVÄ LOHJA 2018 Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 2015-2018 Kuva: Pia Riihioja Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 11.3.2015 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 1. VANHENEMINEN JA VANHUUS LOHJALLA... 6 1.1. Yleistä

Lisätiedot

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025

KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 KEMINMAAN KUNTA Hyvinvointipalvelut LIITE 50 Kunnanhallitus 8/17.5.2011 210 KEMINMAAN IKÄÄNTYVIEN HYVINVOINTIOHJELMA JA IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2010-2025 6.5.2010 2 KEMINMAAN KUNNAN IKÄÄNTYVIEN

Lisätiedot

VANHUSTEN HOITO JA IÄKKÄIDEN KANSALAISTEN SUOJELU PRAHASSA 25.- 26.5.09 PIDETYN EU-KONFERENSSIN AIHEINA

VANHUSTEN HOITO JA IÄKKÄIDEN KANSALAISTEN SUOJELU PRAHASSA 25.- 26.5.09 PIDETYN EU-KONFERENSSIN AIHEINA Sirkka-Liisa Kivelä, professori, ylilääkäri VANHUSTEN HOITO JA IÄKKÄIDEN KANSALAISTEN SUOJELU PRAHASSA 25.- 26.5.09 PIDETYN EU-KONFERENSSIN AIHEINA EU-puheenjohtajamaa Tsekki piti vanhustenhoitoon ja iäkkäiden

Lisätiedot

Lausunto ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistamista koskevasta työryhmän muistiosta

Lausunto ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistamista koskevasta työryhmän muistiosta Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki Lausunto ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon/hoivan uudistamista koskevasta työryhmän muistiosta Kiitämme sosiaali- ja terveysministeriötä Suomen senioriliikkeelle

Lisätiedot

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin

Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina Ikäihmisten Pieksämäki 2013 Sitten kun lähestyy elomme ehtoo Nuoremmat meillä jo kiikuttaa kehtoo Kammarin puolella kahvit me juodaan Se toki vanhoille suodaan niin Hermanni ja Miina

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA

TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA TURVALLINEN VANHUUS KANGASALLA KANGASALAN VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA 2010-2020 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yleistä... 1 1.2 Vanhuskäsitys... 2 1.3 Projektin toimeksianto...

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016

HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA. Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030. Päivitysosa vuosille 2013 2016 HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMA Vanhustenhuollon pitkän tähtäimen suunnitelman 2002 2030 Päivitysosa vuosille 2013 2016 Sisällys JOHDANTO... 3 OSA 1. HÄMEENKYRÖN IKÄOHJELMAN TAUSTOJA... 4 1. IKÄOHJELMAN TAUSTALLA

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012

RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 RAUMAN KAUPUNGIN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISOHJELMA VUOTEEN 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 30.1.2006 Päivitys sosiaali- ja terveyslautakunta 19.5.2009 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja

Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja Asiakkaat ovat ihmisiä eivät prosentteja selvitys superilaisten työstä kotihoidossa ja kotihoitotyön kehittämisestä sisältö johdanto johdanto... 3 kotihoito tänään... 4 kotihoidon määrittely... 4 kotihoito

Lisätiedot