Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaa. Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke 2014-2016"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaa Pohjois-Suomen Kaste -alueen vanhustyön kehittämishanke

2 SenioriKaste Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi Tavoitteena on kehittää vanhustyön palveluja ja toimintatapoja, jotka tukevat ikääntyvien kotona asumista Hankkeessa painotetaan: 1. kotona asumisen tukemista, 2. ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistamista ja 3. kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittämistä.

3 Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen Aivoterveyttä edistävän toimintamallin ja tapojen kehittäminen Ennaltaehkäisevien ja kuntoutumista tukevien toimintatapojen kehittäminen Ikääntyvien asiakkaiden, omaishoitajien ja työntekijöiden voimavaralähtöisen ja kuntouttavan osaamisen vahvistaminen

4 KUNTOUTTAVAN TOIMINNAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN (Keski- Pohjanmaa) -> IKÄIHMISET, OMAISET, HENKILÖKUNTA -> Kuntouttavan työotteen ja kuntoutusmyönteisyyden sekä voimavaralähtöisen ajattelun vahvistaminen prosessinomaisesti sekä kuntouttavan toimintatavan tekeminen näkyväksi -> Hyvien käytäntöjen dialogi

5 Tavoitteita / toimenpiteitä -> Kuntouttavat hoito- ja palvelusuunnitelma kotihoidossa -> Liikuntasuunnitelma osana HOPASU:a -> Kotikuntoutus -> Ikääntyvien ja omaishoitajien voima- ja tasapainoharjoitteluryhmät -> Matalan kynnyksen liikuntaneuvontatoiminta -> Asiakkaan terveydentilan ja toimintakyvyn arviointiosaamisen vahvistuminen -> Kunnon Hoitaja koulutus kotihoidon henkilöstölle -> Vertais Veturi ja Kunnon Hoitaja- koulutusta omaisille / omaishoitajille / vapaaehtoisille

6 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI (STM 2013) Teema-alueet / sisällön kokonaisuus: Osallisuus ja toimijuus asuminen ja elinympäristö mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen oikea palvelu oikeaan aikaan palvelujen rakenne hoidon ja huolenpidon turvaajat johtaminen Terveyttä & Toimintakykyä j Hoidon & huolenpidon turvaajat Osallisuutta ENEMMÄN ELÄMÄNLAATUA PAREMPAA ARKEA Palvelujen laatua & vaikuttavuutta Muutoksia rakenteisiin: enemmän koti-, vähemmän laitoshoitoa Johtaminen Asuin- & lähiympäristö

7 OSALLISUUS JA TOIMIJUUS: Vanhusneuvoston roolia ja toimintaedellytyksiä vahvistettava Mahdollisuus osallistua turvattava toimintakyvyn rajoitteista huolimatta (apuvälineet, poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan toimialojen välillä) Mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujensa suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin

8 ASUMINEN JA ELINYMPÄRISTÖ: Ikääntyneen väestön asumisen, elinympäristön ja palvelujen toimivan kokonaisuuden kehittäminen sisällytettävä osaksi vanhuspalvelulain edellyttämää kuntien suunnitelmaa Suunnitelma sisältää: asumisen yksilöllisen ennakoinnin tukemisen (asumistarpeiden ennakointi, muutostyöt), poikkihallinnollisen työn vahvistamisen, suunnitelman toimintakykyä ylläpitävien asuinympäristöjen kehittämiseksi Kotona asumisen edistämiseksi arvioidaan muutos- ja peruskorjaustarpeita huomioiden esteettömyys- ja turvallisuuskysymykset (esim. hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä, omaishoidon asiakkaille)

9 MAHDOLLISIMMAN TERVEEN JA TOIMINTAKYKYISEN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMINEN: Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä tuettava ikääntyneen väestön terveyttä ja toimintakykyä vahvistamalla ikääntyvien omaehtoista toimintaa sekä eri toimijoiden yhteistyötä. Kunnan on erityisesti vahvistettava lähiliikuntapaikkojen saatavuutta ja saavutettavuutta osana ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman toimeenpanoa sekä edistettävä terveyttä edistävää ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa koordinoimalla ja lisäämällä alueen ryhmämuotoista toimintaa Voimaa Vanhuuteen iäkkäiden terveysliikuntaohjelman mukaisesti Oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus -> erityishuomio kuntoutuspalvelujen kokonaisuuteen, sillä mahdollisuus asua iäkkäänä kotona edellyttää kuntoutuspalvelujen huomattavaa lisäämistä ja monipuolisuutta!

10 TERVEEN JA TOIMINTAKYKYISEN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMINEN jatkuu.. erityishuomio riskiryhmiin - toimintakyvyn heikkenemistä ennakoiviin riskitekijöihin Tutkimusnäyttöä mm. riskien hallinnan (esim. kaatumisten ja tapaturmien ehkäisy), ravitsemusneuvonnan ja liikunnan lisäämisen vaikuttavuudesta sekä varhaisesta puuttumisesta Ikääntynyt väestö hyötyy erityisesti ohjauksesta omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen (liikunta, ulkoilu, ruokavalio) Neuvonnan ja ohjauksen sisältö: mm. aivoterveyden edistäminen, ravitsemustiedon lisääminen, liikuntatiedon & liikuntaneuvonnan lisääminen (matalan kynnyksen liikuntaneuvonta), psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen (tiedottaminen alueella toimivista ryhmistä, osallisuuteen kannustaminen) sekä omaehtoisen ennakoinnin mahdollisuudet (asumisen ennakointi, korjausneuvonta, omahoito)

11 OIKEA PALVELU OIKEAAN AIKAAN SUOSITUKSIA: Palvelujen saannin perusteet: kunnan laadittava ja niiden oltava julkiset Palvelutarpeiden selvittäminen: monipuolisesti, luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Palvelutarpeita selvitettäessä huomio erityisesti ikääntyneen toimintakyvyn, sosiaalisten verkostojen ylläpidon, turvallisuuden, ravitsemuksen sekä omaisten voimavarojen nyky- ja tulevaisuuden tarpeisiin Palvelusuunnitelma: ajantasainen ja katettava iäkkään tarvitsemat palvelut Hyvä suunnitelma sisältää suunnitellut palvelut, tavoitteet, vastuut, suunnitelman ennakoitujen riskien varalle, toteutumisen seurannan ja arvioinnin Palvelujen toteutus: suunnitelman / päätöksen mukainen, hyvät käytännöt, erityistä huomiota kuntoutukseen ja turvalliseen lääkehoitoon, OSALLISUUS! Kuntoutus osaksi kaikkea palvelua: psykososiaalinen ja lääkinnällinen kuntoutus, huomio toimintakykyä tukevaan ympäristöön ja apuvälineisiin (esim. kotiutumisen yhteydessä), toimintakykyä ja kuntoutumista edistävä työtapa, muistisairaiden kuntoutusta lisättävä Turvallinen lääkehoito Palvelujen laatu: seurattava säännöllisesti luotettavin menetelmin, palautteen kerääminen, indikaattorien käyttö kehittämisessä

12 PALVELUIDEN RAKENNE: Palvelurakenne ja valikoima vastattava iäkkäiden palvelujen tarpeita Jotta ikääntynyt voi asua kotona nykyistä pidempään on investoitava a) TERVEEN JA TOIMINTAKYKYISEN IKÄÄNTYMISEN EDISTÄMISEEN SEKÄ b) KUNTOUTUKSEN LISÄÄMISEEN JA MONIMUOTOISTAMISEEN Palvelujen peittävyyttä ja kohdentamista seurattava: hyvinvointia edistävät palvelut, tilapäinen kotihoito, kuntoutumista edistävät palvelut (ft, tt, apuvälinepalvelut, päivätoiminta, lyhytaikaishoito), perhehoito ja omaisten antama apu

13 HOIDON JA HUOLENPIDON TURVAAJAT - KOTIHOITO: Erityisesti osaamisen ja sen kohdentamisen sekä lähijohtamisen on osoitettu olevan yhteydessä hoidon laatuun ja vaikuttavuuteen Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana aina asiakkaat tarpeineen: fyysinen, kognitiivinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky ja palvelujen tarve määrittävät asiakkaille luvatut palvelut Vastuutyöntekijä: iäkkäille, jotka tarvitsevat paljon eri ammattiryhmien ja/tai palveluntuottajien palveluja Vastuutyöntekijä on monimutkaisen palvelun koordinoija, ei yhden palvelun omahoitaja!

14 JOHTAMINEN: Palveluiden järjestämisessä luodaan suunnitelma ikääntyneen väestön tukemisesta sisältäen tavoitteet kunnan iäkkäiden asukkaiden tarpeita vastaavalle palvelurakenteelle ja valikoimalle sekä seurataan ja ohjataan toteutusta Toimintayksikkö- ja lähijohdolla vastuu iäkkäiden oikeuksien ja osallisuuden toteutumisesta, iäkkäitä kunnioittavasta toimintakulttuurista, kuntoutumista ja toimintakykyä edistävistä toimintamalleista sekä omavalvontajärjestelmästä

15 Henkilökunnan asenteet (Ryyppö & Salonen 2008) Toimintakykyä edistävä työote näkyy tavassa toteuttaa asiakkaan hoitoa, ehkäistä sairauksista johtuvien komplikaatioiden syntyä, antaa tietoa, ohjata ja motivoida asiakasta toiminaan itse. Henkilökunnan tulee tunnistaa omat asenteensa ja heillä tulee olla hyvä ammatillinen tietopohja sekä taitoa kohdata ja toimia iäkkään kanssa

16 Toimintakykyä edistävä työote EI OLE MIKÄÄN ERITYINEN TEKNIIKKA, VAAN AJATTELUTAPA SIITÄ, MITEN TYÖTÄ TEHDÄÄN

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11

LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11 Mihin laatusuosituksia tarvitaan? Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi OHJAUS Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 2013 Ohjaus 14 2013 Vanhuspalvelulaki pykälistä

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017

Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Suunnitelma ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä 2015-2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.4.2015 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Kokkolan ja Kruunupyyn vanhuspalveluiden toiminta-ajatus... 3 3. Toimintaympäristön

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Vanhuspoliittinen ohjelma

Vanhuspoliittinen ohjelma Vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4.12.2012 Kansikuva: Heli Pukki, Hopeiset kellot (2012) JOHDANTO... 3 1. IKÄIHMISTEN MÄÄRÄ IMATRALLA JA MUUTTUVA IKÄÄNTYMINEN...

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS...

1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... SALON KAUPUNGIN VANHUSPALVELUIDEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 2(31) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 LAIT, LAATUSUOSITUKSET JA MUUT LINJAUKSET... 4 3 NYKYTILAN JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS... 5 3.1

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset...

JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5. 1.1. Lait ja suositukset... IKAALISTEN ILTA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 4 1. IKAALISTEN ILLAN TAUSTALLA OLEVAT VALTAKUNNALLISET LAIT, SUOSITUKSET JA KÄSITTEISTÖÄ... 5 1.1. Lait ja suositukset... 5 1.2. Valvonta... 6 1.3. Käsitteitä...

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia

Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia Siikalatvan seutukunnan työikäisten ja ikääntyvien hyvinvointistrategia 2009 2012 Terveyden edistäminen Siikalatvan seutukunnassa, SiiKE -hanke Kesäkuu 2008 Toim. Haapakorva-Kallio Merja Hautala Eija Rantapelkonen

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot