Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela Tampere

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere"

Transkriptio

1 Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela Tampere

2 Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto - Suomen sosiaaliturvaan pääseminen Suomeen opiskelemaan Ulkomaille muutto Suomen sosiaaliturvassa säilyminen Ulkomaille opiskelemaan etuudet Sosiaaliturvan soveltamisen hakemismenettely Kelan yhteystiedot (Apurahansaaja) 2

3 Lainsäädäntö Henkilö voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan joko asumisen tai työskentelyn perusteella Lainsäädäntö Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (SovAL 1573/1993) : asumisen ja työn määrittely Sairausvakuutuslaki (SVL) + Kuntoutuslaki (Kelan hoitama kuntoutus) Työttömyysturvalaki (TTL) Opintotuki, lasten kotihoidontuki: Suomessa asuminen määritellään kotikuntalain mukaan 3

4 Lainsäädäntö Suomessa sosiaaliturvaan kuuluva ja Kelan etuudet Jos henkilöä pidetään SovAL:n mukaan Suomessa asuvana, niin henkilöllä on oikeus lähes kaikkiin Kelan maksamiin etuuksiin. TTL:ssa ja SVL:ssa viitataan SovAL:n mukaiseen asumiseen, jos kyseisten lakien mukaisten etuuksien myöntäminen edellyttää Suomessa asumista näitä etuuksia voi saada myös Suomessa työskentelyn perusteella (henkilön ei katsota asuvan Suomessa), jos ko. laeissa työlle asetetut edellytykset täyttyvät. 4

5 Lainsäädäntö Kansainvälinen lainsäädäntö Sääntelevät sitä, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kuuluu, kun hän liikkuu sopimusmaasta toiseen, esim. Eu-alueella tai Suomesta USAan Eu-lainsäädäntö: asetukset 883/04 ja 987/09 Työskentely määräävä kriteeri: työtekijöihin sovelletaan työskentelymaan sosiaaliturvaan ei-aktiivit: asuinmaan sosiaaliturva EU/ETA-maat, Sveitsi; näiden maiden kansalaiset ja tällä alueella liikkuvat 3.maiden kansalaiset Sosiaaliturvasopimukset USA, Kanada, Quebec, Chile, Israel, Sveitsi, Australia, Pohjoismaat Kansainvälisiä säädöksiä on sovellettava ensisijaisesti Eu/Eta-alueella (ml. Sveitsi) liikkuviin henkilöihin kansallisia vasta toissijaisesti Esim. kolmansista maista ja kolmansiin maihin muuttavien oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan pelkästään kansallisin säädöksin Eu-alueella oikeus etuuteen, joka ei ole Eu-asetuksen mukainen etuus (esim. elatustuki) 5

6 Suomeen muutto Soveltamisalalain 3 a (SovAL 3a ) Sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan Suomeen muuttavaan henkilöön jo maahan tulosta alkaen, jos henkilön hänen olosuhteensa kokonaisuudessaan huomioon ottaen katsotaan muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan. Lisäksi maassa asumisen tulee olla laillista oleskelulupa, jos ei ole EU/ETA-kansalainen Laissa luetellaan seikkoja, joiden perusteella arvioidaan, mihin maahan henkilön olosuhteet kokonaisuudessaan viittaavat Henkilö on aiemmin asunut vakinaisesti Suomessa tai hänellä on suomalainen syntyperä Henkilö on Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön perheenjäsen 6

7 Suomeen muutto vakinaisesti asumaan.seikkoja, jotka arviossa huomioidaan Henkilö on tosiasiallisesti asunut Suomessa vähintään vuoden ajan maahan muuton jälkeen Hänellä on työsopimus tai muuhun siihen verrattava Suomessa tehtävää työtä varten Henkilö on pakolainen tai saanut oleskeluluvan suojelullisista syistä saanut Henkilöllä on muita siteitä Suomeen 7

8 Suomeen muutto tilapäinen oleskelu SovAL 3a 3 mom: Henkilön ei katsota muuttavan Suomeen vakinaisesti asumaan, jos hän muuttaa maahan yksinomaan opiskelutarkoituksessa Jos henkilön vakituisen asumisen edellytykset täyttyvät myöhemmin muuton jälkeen, hän pääsee Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutosajankohdasta alkaen (SovAl 3a 4 mom) 8

9 Suomeen muutto - työhön Suomeen SovAL 3b Oikeus sosiaaliturvaan, jos työtä on tarkoitus tehdä Suomessa vähintään 4 kuukautta ja työ täyttää viikkotuntimäärää (18 t/vk) ja palkkaa koskevat vähimmäisedellytykset Työntekijä pääsee sosiaaliturvaan työskentelyn ajaksi Vuoden 2014 alusta lähtien koskee kaikista maista Suomeen töihin tulevia, joiden ei voida katsoa asuvan Suomessa 9

10 Suomeen muutto toisesta EU-maasta Suomeen opiskelemaan SovAL 3a 3 mom: Ei oikeutta sosiaaliturvaan, jos Suomessa oleskelun syy on ainoastaan opiskelu oleskelua pidetään tilapäisenä Eu-asetus ; Asuminen ratkaistaan kansallisen asumismäärittelyn perusteella opiskelijan asuminen ratkaistaan SovAL 3a 3 mom. mukaan EU/Eta-maasta tulevilla: Oikeus sairaanhoitoon, jos esittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin (EHIC) Quebecistä opiskelemaan tulevat saavat sairaanhoidon esittämällä Q/SF4-todistuksen mm. lääkkeiden suorakorvaus, sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset yksityisen sektorin palveluista, Julkinen terveydenhoito asiakasmaksuilla 10

11 Opiskelija tekee töitä opintojen ohessa Jos opiskelija työskentelee opintojen ohessa ja työ kestää väh. 4 kk ja täyttää viikkotuntimäärää ja palkkaa koskevat minimiedellytykset, hän pääsee Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn ajaksi koskee sekä Eu/Eta-maista (ml. Sveitsi) tulleita että vuoden 2014 alusta lähtien muista maista tulevia työntekijöitä muista maista tulevilla joidenkin etuuksien kohdalla lisäedellytyksiä 11

12 Olosuhde muutos opintojen aloittamisen jälkeen 12 Siteitä Suomeen syntyy myöhemmin, esim. avoliittoon Suomessa asuvan kanssa (väh. ½ vuotta). Jatkuvasti töitä opintojen ohessa ja opinnot kestäneet jo enemmän kuin 1 vuoden henkilön sosiaaliturvaan pääsy arvioidaan uudelleen olosuhdemuutoksesta alkaen Esim. Hans (Itävallasta) tuli opiskelemaan metsänhoitoa Suomeen. Hän ystävystyi suomalaiseen Sonjaan ja marraskuun lopussa he muuttivat yhteiseen asuntoon. Hans hakee alkaen Suomen sosiaaliturvaan. Jos ei ole avioliitossa, niin parin tulee asua samassa osoitteessa (VTJ-osoite) vähintään ½ vuotta ennen kuin maahanmuuttaja pääsee sos.turvaan -> Hans pääsee sos.turvaan , jos yhteisasuminen Sonjan kanssa jatkuu Suomessa.

13 Ulkomaille muutto Suomen sosiaaliturvassa säilyminen SovAL 4 Jos ulkomailla max.1 vuoden, kyseessä tilapäinen oleskelu ja henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan. poikkeus työ toisessa EU-asetusta soveltavassa maassa Vakituinen muutto => sos.turva päättyy muuttopäivään SovAL 7 ja 8 Henkilöryhmät (mm. opiskelijat, lähetetyt työntekijät), jotka voivat hakemuksesta kuulua Suomen sosiaaliturvaan, vaikka ulkomailla yli 1 vuoden. Kiinteät siteet Suomeen Kuuluu Suomen sosiaaliturvaan välittömästi ennen ajankohtaa, josta alkaen hakee päätöstä 13

14 Opiskelu ulkomailla Alle 1 vuoden opiskelu ulkomailla kyseessä tilapäinen oleskelu > pysyy Suomen sosiaaliturvassa (SovAL 4 ) Jos kuitenkin opiskelee Eu/Eta-maassa tai Sveitsissä ja aloittaa siellä työnteon, siirtyy opiskelumaan sosiaaliturvaan työskentelyn ajaksi -> työn aloittamisesta ilmoitettava Kelaan Kela saa tiedon ulkomailla opiskelusta yleensä opintotuesta Jos henkilöllä ei opintotukea ja opiskelu kestää yli 3 kuukautta mutta max.1 vuoden => riittää ilmoitus Kelan verkkoasiointipalvelussa tai soitto Kelaan 14

15 Yli vuoden kestävät opinnot ulkomailla Jos opinnot kestävät yli 1 vuoden ulkomailla, opiskelija säilyy hakemuksesta Suomen sosiaaliturvassa opiskelun ajan (SovAL 7, 7a ja 12 ). Edellytykset Opinnot ovat päätoimisia Opinnot tutkintoon tai ammattiin johtavia virallisesti hyväksytyssä oppilaitoksessa (myös virall.vaihto-ohjelmat) Opiskelija kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ennen opintojen alkamista ulkomailla Kiinteät siteet säilyy Suomeen 15

16 Etuudet ja sairaanhoito Opintotuen saaminen ei yleensä edellytä Suomen sosiaaliturvaan kuulumista Oikeus moniin etuuksiin säilyy: Lapsilisä, äitiysavustus, sairaus- ja vanhempainpäivärahat Elatustukeen oikeus ainoastaan alle 1 vuoden oleskelun ajalla Joissakin etuuksissa rajoituksia: Lastenhoidon tuet Sairaanhoito EU/ETA-maat (ml Sveitsi) Sairaanhoito suomalaisella EHIC:llä (eurooppalainen sairaanhoidon kortti) Quebec, SF/Q4 ( Kelasta) sairaanhoitoa varten Muut maat: voi hakea Kelasta SVL:n mukaisia korvauksia ulkomailla syntyneistä kustannuksista 16

17 Entä jos tekee töitä ulkomaan opintojen aikana? Työnteko opiskelumaassa Eu/Eta-maat: Jos aloittaa opiskelumaassa työn, josta vakuuttamisvelvollisuus, siirtyy opiskelumaan sos.turvaan. Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen lakkaa ellei osoita (todistus toisen maan laitoksesta), että ei pääse opiskelumaan sosiaaliturvaan Muut maat: Jos työ vähäistä, ei vaikutusta Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseen Jos työ opiskelumaassa kestää kauemmin kuin 4 kk ja täyttää työssäoloehdon palkkaa koskevat vaatimukset (1154 eur/kk ) -> Yleensä ei Suomen sosiaaliturvaan enää oikeutta 17

18 Hakeminen Ilmoitus vai hakemus? 18 Suomen sosiaaliturvaan pääsy tänne muutettaessa Toimitettava hakemus Kelaan joko verkkoasiointipalvelussa tai täyttämällä lomake Y77 Ulkomailla opiskelu ja sosiaaliturvan säilyminen Alle 1 vuosi Opintotukitiedot (ovat Kelassa saatavilla) Jos ei opintotukea, ilmoitus Kelaan, jos 3 kk -1 vuosi ulkomailla Soitto tai ilmoitus Kelan verkkoasiointipalvelussa Yli vuoden Toimitettava hakemus Kelaan joko verkkoasiointipalvelussa tai täyttämällä lomake Y38 viimeistään vuoden kuluessa ulkomaille lähdöstä Suomeen paluu: Ilmoita Kelaan joko soittamalla tai ilmoittamalla verkossa

19 Yhteystiedot - Kv-keskus Maasta- ja maahanmuutto (Ulkomailta ) Ruotsiksi palvellaan numerossa (Ulkomailta ). KV-keskuksen osoite ja -osoite Postiosoite PL 78, HELSINKI inter.helsinki(at)kela.fi Faksi (Ulkomailta ) -> asiointipalvelu -> lomakkeet 19

20 Apurahansaaja Suomessa MYEL-vakuutettu apurahansaaja Eu/Eta-maasta (ml Sveisti) Suomeen Suomalainen apuraha, jonka määrä täyttää MYELvakuuttamisen edellytykset MYEL-vakuutus haettava MELAsta Suomen sos.turvaan tutkimustyön tai taiteellisen työn ajaksi Jos ei Suomessa MYEL-vakuutettu Voidaan vakuuttaa vain, jos tutkimustyön ja taiteellisen työn lisäksi muita siteitä Suomeen Jos apurahatyö on muuton jälkeen kestänyt jo 1 vuoden ja se jatkuu edelleen Suomessa => sos.turvaan täällä asuvana työ jatkuu ja jatkorahoitus kunnossa 20

21 Apurahatutkija Suomessa Muut maat (myös sos.turvasopimusmaat) Paitsi Pohjoismaista tulevat ratkaistaan kuten Eu/Eta-tilanteet Voidaan vakuuttaa vain, jos tutkimustyön ja taiteellisen työn lisäksi muita siteitä Suomeen Jos apurahatyö on muuton jälkeen kestänyt jo 1 vuoden ja se jatkuu edelleen Suomessa, voidaan vakuuttaa täällä asuvana työ jatkuu ja jatkorahoitus kunnossa 21

22 Apurahansaaja ulkomailla MYEL-vakuutettu tutkimustyötä tai taiteellista työtä tekevä Eu/Eta-maat (ml. Sveitsi) ETK tekee päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta Jos ETK ei anna todistusta, Kela tarvitsee päätöksen asiassa Sen jälkeen Kela tutkii, voidaanko vakuuttaa jatkoopiskelijana Sosiaaliturvasopimusmaat ETK antaa päätöksen - tai poikkeuslupamenettely Pohjoismaihin: sovelletaan Eu-säädöksiä Jos ETK ei anna todistusta, Kela tarvitsee päätöksen asiassa Sen jälkeen Kela tutkii, voidaanko vakuuttaa jatkoopiskelijana 22

23 Apurahansaaja ulkomailla Muut maat Alle 1 vuoden > kuuluu Suomen sos.turvaan (ilmoitus Kelaan riittää) Kela tekee päätöksen hakemuksesta, jos yli 1 vuoden MYEL-vakuutettu tutkimustyön ei tarvitse olla päätoimisia Voi tehdä muuta työtä ohessa Muu kuin MYEL-vakuutettu Tutkimustyön pitää olla päätoimista ja tohtorin tutkinnon jälkeen tapahtuva Muuta työtä voi tehdä vain vähäisesti 23

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015

Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa. Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 Opiskelijana, tutkijana, apurahansaajana Yhdysvalloissa Heidi Maaniittu Kela Fulbright Center 12.5.2015 2 Sosiaaliturvaan kuuluminen Säännöstausta: oikeus Kelan sosiaaliturvaan Sosiaaliturvasopimus Suomen

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki

Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen. 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Sosiaaliturvan piiriin kuuluminen 17. ja 18.2.2010 Henna Huhtamäki Kansaneläke Terveydenhoito Perheetuudet KELA Kunnat Työttömyys Sairaus ja äitiysetuudet (rahaetuudet) Työttömyyskassat Työtapaturma ja

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN

T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN T YÖPERUSTEISEN MAAHANMUUTTAJAN JA HÄNEN PERHEENJÄSENTENSÄ KOTOUTUMINEN SUOMEEN Koonnut: palveluohjaaja Irina Miettinen POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke Mikkeli 2010 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Sisa llys. Muutto näin pääset alkuun 3. Alkukartoitus uusille porvoolaisille maahanmuuttajille 4. Kela 5. Maistraatti 6. Poliisi 7

Sisa llys. Muutto näin pääset alkuun 3. Alkukartoitus uusille porvoolaisille maahanmuuttajille 4. Kela 5. Maistraatti 6. Poliisi 7 Sisa llys Muutto näin pääset alkuun 3 Alkukartoitus uusille porvoolaisille maahanmuuttajille 4 Kela 5 Maistraatti 6 Poliisi 7 Sosiaali- ja terveyspalvelut 14 Työ- ja elinkeinotoimisto 16 Verotoimisto 18

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto:

Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4 (nid.) ISBN 978-952-5920-32-1 (PDF) Paino: Markprint Ulkoasu ja taitto: Oikeus sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon maahanmuuttajan näkökulmasta Euroopan muuttoliikeverkosto Euroopan unionin osarahoittama Julkaisija: Euroopan muuttoliikeverkosto 2014 ISBN 978-952-5920-31-4

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva

Työntekijän ja yrittäjän eläketurva 2015 Työntekijän ja yrittäjän eläketurva MILLOIN TYÖELÄKKEEN SAA? MITEN ELÄKE MUODOSTUU? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013

VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS. Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Vammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma Vammaisfoorumi ry. www.tukikeskushilma.fi 2013 VAMMAISEN MAAHANMUUTTAJAN PALVELUOPAS Alkuperäisteksti: Yodit Melaku 2004

Lisätiedot

Työmarkkinatuki 25.02.2014

Työmarkkinatuki 25.02.2014 Työmarkkinatuki 25.02.2014 Sisällysluettelo Työmarkkinatuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Etuuden osat - Työmarkkinatuki - Lapsikorotus - Korotusosa - Kulukorvaus - Korotettu kulukorvaus - Ulkomaan

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2014 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 20.11.2013 Voimassa 1.1.2014 alkaen 2(41) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö

Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuen soveltamisohjeet työntekijöille Salon kaupunki 2015 Aikuissosiaalityö Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 17.12.2014 Voimassa 1.1.2015 alkaen 2(39) SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄNNÖKSET...

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille

Perhevapaat. Opas luottamushenkilöille 1 2013 Perhevapaat Opas luottamushenkilöille SAK Perhevapaaopas 1 SISÄLTÖ 1 RASKAUSAIKA... 4 Raskaudesta ilmoittaminen työnantajalle... 4 Työntekijän oikeus käydä työaikana synnytystä edeltävissä tutkimuksissa...

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Opintotukilaki 21.1.1994/65

Opintotukilaki 21.1.1994/65 Opintotukilaki 21.1.1994/65 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Suomen kansalaiselle, joka harjoittaa Suomessa oppivelvollisuuden jälkeisiä, päätoimisia

Lisätiedot

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA

Sisällys. Tämän kirjasen sisällön on koonnut ja toimittanut Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke ja muu sosiaalivakuutus 2012 Sisällys Sivu Mitä vakuutus korvaa... 2 Mistä korvausta haetaan... 4 TyEL = Työntekijän eläke... 5 YEL = Yrittäjän eläke... 31 MYEL = Maatalousyrittäjän eläke ja apurahansaajan

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen

TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen SODANKYLÄN KUNTA SOSIAALIPALVELUT Sosiaalityö TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJEET 1.1.2015 alkaen Perusturvalautakunta 28.1.2015 6 SISÄLLYS 1 SÄÄNNÖKSET... 2 1.1 OIKEUS TOIMEENTULOTUKEEN JA TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015

Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 Opas Kelan tukiin ja palveluihin 2015 4 20 TERVEYS Tytär isänsä asioilla KOTI & PERHE Asumistukeen suojaosa 17 21 ELÄKKEELLÄ Kortti mukaan matkalle OPISKELU & TYÖ Palkkakuitit talteen TÄSSÄ OPPAASSA TERVEISET

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

PERUSTIETOA SUOMESTA

PERUSTIETOA SUOMESTA PERUSTIETOA SUOMESTA 1. TERVETULOA SUOMEEN ESIPUHE 6 MITEN PÄÄSEN ALKUUN 6 1.Asunto 6 2. Maistraatti 6 3. Puhelin 6 4. Pankkitili 6 5. Selvitä oikeutesi sosiaaliturvaan 6 6. Verokortti 6 7. Työn hakeminen

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot