Ulkomaantyön vakuuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ulkomaantyön vakuuttaminen"

Transkriptio

1 Ulkomaantyön vakuuttaminen Tätä ohjetta sovelletaan valtion palveluksessa oleviin työntekijöihin (ei sovelleta yliopistojen palveluksessa oleviin) EU-maita ovat Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Tanska lukien tulivat mukaan EU-maat: Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Puola, Slovakia, Slovenia, Tshekki, Unkari ja Viro lukien tulivat mukaan EU-maat: Bulgaria ja Romania. EU-maiden välillä liikkuvien työntekijöiden ja yrittäjien sosiaaliturvaa säätelee alkaen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 883/2004 ja sen toimeenpanoasetus 987/2009. Tätä edeltävänä aikana EU-alueella liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaa säätelivät asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja 574/72 ETA-maita ovat Liechtenstein, Norja ja Islanti. Näihin maihin sovelletaan asetusta 883/ alkaen. Sveitsiin sovelletaan asetusta 883/ alkaen. Asetuksia 1408/71 ja 574/72 sovellettiin EU:n ja Sveitsin välillä liikkuviin henkilöihin saakka sekä EU- ja ETA-maiden välillä liikkuviin henkilöihin saakka. EU-Sveitsi -sopimus on tullut voimaan alun perin Siirtymäsäännökset: Asetuksen 883/2004 artiklan 87 kohdassa 8 on säännökset siitä, että henkilöön voidaan tietyin edellytyksin soveltaa edelleen asetuksen 1408/71 mukaan määräytyvää lainsäädäntöä. Ko. artiklassa on säännökset menettelystä tilanteissa, joissa uuden asetuksen lainvalintasäännöt johtavat siihen, että henkilöön sovellettaisiin asetuksen 883/2004 perusteella eri valtion lainsäädäntöä kuin asetuksen 1408/71 perusteella. Jos sovellettava lainsäädäntö siis muuttuisi uuden asetuksen perusteella, henkilöön sovelletaan edelleen asetuksen 1408/71:n osoittamaa lainsäädäntöä niin kauan kuin henkilön tilanne säilyy muuttumattomana, kuitenkin enintään 10 vuotta uuden asetuksen soveltamisen alkamispäivästä. Tilanteen muuttumattomuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Tällä säännöksellä on erityisesti merkitystä diplomaatti- ja konsuliedustustojen paikalta palkatun henkilökunnan (ei virkamiehet tai virkamiehinä pidettävät) kannalta. Tietyissä tilanteissa tämä henkilöryhmä voi edelleen käyttää ns. valintaoikeutta (E 103) asetuksen 1408/71 säännösten perusteella, vaikka tämän mahdollistava säännös on poistunut asetuksesta 883/2004.

2 Kolmansien maiden kansalaiset: EU-alueella liikkuviin kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan asetuksia 883/2004 ja 987/ alkaen (asetus 1231/2010). Edellytyksenä näiden asetusten soveltamiselle kuitenkin on, että kolmansien maiden kansalaisella on laillinen asuinpaikka jonkin EU-maan alueella ja hän on tilanteessa, jossa kaikki osatekijät eivät rajoitu yhden jäsenvaltion alueelle. Poikkeus tähän ovat Tanska ja Iso-Britannia, jotka eivät ole mukana asetuksessa 1231/2010. Näissä maissa työskenteleviin kolmansien maiden kansalaisiin, jotka ovat EU-alueella laillisesti asuvia, sovelletaan asetuksia 1408/71 ja 574/72. Aikana EU-alueella liikkuviin kolmansien maiden kansalaisiin sovellettiin asetuksia 1408/71 ja 574/72. Vaikka ETA-maat ja Sveitsi ovat keväällä 2012 tulleet mukaan asetuksiin 883/2004 ja 987/2009, eivät ne kuitenkaan ole mukana asetuksessa 1231/2010, joka koskee kolmansien maiden kansalaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että Sveitsin ja Suomen välillä liikkuviin kolmansien maiden kansalaisiin sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö ratkaistaan Suomen ja Sveitsin välisen sosiaaliturvasopimuksen perusteella. Norjan ja Islannin osalta kolmansien maiden kansalaisiin sovelletaan asetusta 1408/71 ja 574/72. Liechtensteinin osalta kolmansien maiden kansalaisten vakuuttaminen puolestaan ratkaistaan molempien maiden kansallisten sosiaaliturvalainsäädäntöjen perusteella. Poikkeuslupa: Seuraavassa taulukossa on kuvattu vakuuttamissäännöt pääpiirteissään eri tilanteissa. Sekä EU:n sosiaaliturva-asetuksen että sosiaaliturvasopimusten sovellettavaa lainsäädäntöä koskevista säännöksistä voidaan poiketa valtioiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimivaltaisten laitosten välisellä sopimuksella edellyttäen, että poikkeaminen koituu kyseessä olevan henkilön eduksi (ns. poikkeuslupa). Poikkeusluvan edellytyksistä päätetään aina tapauskohtaisen harkinnan perusteella. Poikkeuslupaa haetaan samalla lomakkeella kuin lähetetyn työntekijän todistusta. Suomessa poikkeuslupa-asioita hoitaa Eläketurvakeskus (ETK). USA:n sosiaaliturvasopimuksen osalta poikkeuslupa-asiat kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Poikkeuslupahakemuksen voi kuitenkin USA:nkin osalta toimittaa Eläketurvakeskukselle, joka toimittaa sen sosiaali- ja terveysministeriölle.

3 1 Suomessa valtion palveluksessa työskentelevien ulkomaalaisten eläketurva A. Yksi palvelus, palkan maksaa Suomen valtio EU-maasta tullut -> asetus 883/2004 Asetus 883/2004:Sveitsi lukien, ETA-maat lukien, aikaisemmin asetus 1408/71* Sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, johon työnantajan hallinto kuuluu. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Sosiaaliturvasopimusmaasta tullut (Quebec, Kanada, USA ja Israel, Chile, Australia) Pääsääntönä on työskentelymaan periaate. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Muusta maasta tullut Työskentelymaan periaate. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Esim. ruotsalainen insinööri työskentelee Metsähallituksen palveluksessa Torniossa. Hänet vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. B. Työskentely vain Suomessa, palvelussuhde kahteen työnantajaan, joiden kotipaikat eri maissa. Palkkaa kahdesta maasta. Työskentelymaan periaate. Suomen valtion maksaman palkan osalta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti ja ulkomaan palkan osalta TyEL:n mukaisesti. Esim. saksalainen tutkija työskentelee Säteilyturvakeskuksessa. Osan tutkijan palkasta maksaa saksalainen työnantaja, osan Suomen valtio. Suomen valtion maksaman palkan osalta VaEL-vakuutus ja ulkomaan palkan osalta TyEL-vakuutus. Pääsääntönä on työskentelymaan periaate. Suomen valtion maksaman palkan osalta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti ja ulkomaan palkan osalta TyEL:n mukaisesti. Joissakin yksittäisissä tapauksissa eläketurva saattaa kuitenkin jakaantua kahteen maahan. Suomen valtion maksaman palkan osalta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Muun maan palkan osalta ko. maan lainsäädännön ja TyEL:n mukaisesti.

4 C. Työskentely kahdessa eri maassa (joista toinen Suomi) kahdelle eri työnantajalle, joiden kotipaikat eri maissa. Molemmissa virkamiehenä tai sellaisena pidettävänä. EU-maasta tullut -> asetus 883/2004 Asetus 883/2004:Sveitsi lukien, ETA-maat lukien, aikaisemmin asetus 1408/71* EU-MAAT ALKAEN (883/2004 art. 13.1)** A. Henkilö asuu jommankumman työnantajan kotimaassa Mikäli henkilö tekee huomattavan osan (yli 25%) työstään asuinmaassaan -> Vakuutetaan asuinmaassa. Mikäli henkilö ei tee huomattavaa osaa asuinmaassaan -> vakuutetaan ulkomaisen (ei asuinmaassa sijaitsevan) työnantajan kotipaikan lainsäädännön mukaan. Sosiaaliturvasopimusmaasta tullut (Quebec, Kanada, USA ja Israel, Chile, Australia) Pääsääntönä on työskentelymaan periaate ts. kummankin maan työnantajat vakuuttavat työntekijän oman maansa lainsäädännön mukaisesti. Suomen valtion maksaman palkan osalta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Esim. kanadalainen tutkija on kanadalaisen tutkimuslaitoksen palveluksessa. Hän on myös tutkijana VTT:llä Suomessa. VTT:n palveluksen osalta vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Kanadalaisen tutkimuslaitoksen palveluksen osalta Kanadan säännösten mukaisesti. Muusta maasta tullut Työskentelymaan periaate ts. kummankin maan työnantajat vakuuttavat työntekijän oman maansa lainsäädännön mukaisesti. Suomen valtion maksaman palkan osalta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. B. Henkilö ei asu kummankaan työnantajan kotimaassa Henkilö vakuutetaan asuinmaassaan riippumatta siitä minkä verran tekee työtä asuinmaassaan. EU-MAAT SAAKKA: Työntekijä vakuutetaan vakinaisessa asuinmaassaan ko. maan lainsäädännön mukaisesti. ETA-maiden ja Sveitsin osalta sekä ennen että jälkeen vakuuttaminen tapahtuu asuinmaan lainsäädännön mukaisesti. Työntekijän tulee hakea asuinmaastaan todistusta A1!

5 D. Työskentely Suomessa (tai jossakin muussa EUmaassa) virkamiehenä ja toisessa jäsenvaltiossa toiselle työnantajalle palkkatyössä ja/tai yrittäjänä EU-maasta tullut -> asetus 883/2004 Asetus 883/2004:Sveitsi lukien, ETA-maat lukien, aikaisemmin asetus 1408/71 * Sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädäntöä, johon henkilön virkasuhteen osalta työnantajana toimiva hallinto kuuluu (asetus 883/2004 art. 13.4).* Työntekijän tulee hakea asuinmaastaan todistusta A1! Esim. Ruotsissa asuva professori työskentelee virkasuhteessa ruotsalaiseen yliopistoon ja työskentelee työsuhteisena tutkijana Suomen Akatemiassa. Hänellä on Ruotsin antama todistus A1. Suomen Akatemian maksaman palkan osalta vakuutusmaksu Ruotsin lainsäädännön mukaisesti Ruotsiin. Sosiaaliturvasopimusmaasta tullut (Quebec, Kanada, USA ja Israel, Chile, Australia) Tämä tilanne säännelty vain EU-asetuksissa. Muusta maasta tullut Tämä tilanne säännelty vain EUasetuksissa. E. Työskentely virkasuhteisena yhdelle suomalaiselle työnantajalle vuorotellen kahdessa eri maassa. Toinen työskentelymaa on Suomi. Kommentti: Ruotsin yliopistojen palveluksessa olevat on Ruotsista saadun tiedon mukaan aina offentligt anställda. Eri maissa yliopistotyö voi olla työsuhteista tai virkasuhteista ja se täytyy yleensä aina erikseen selvittää. Vakuutetaan VaEL:n mukaan. * Mikäli kyseessä kolmannen maan kansalainen ja työskentelyä Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa tai Tanskassa, tulee tarkastaa erikseen Eläketurvakeskuksesta mitä sääntöjä henkilöön sovelletaan. * *Mikäli useassa maassa tavallisesti työskentelevän henkilön työskentely jossakin maassa EU-alueella jälkeen on pienimuotoista (alle 5%), ei kyseistä työskentelyä oteta huomioon, kun ratkaistaan kyseiseen henkilöön sovellettava sosiaaliturvalainsäädäntö. Lisätietoja saa Eläketurvakeskuksesta.

6 2 Suomen valtion palveluksessa ulkomailla työskentelevien eläketurva A. Suomen valtion palveluksessa EU-maissa työskentelevät työntekijät -> asetus 883/2004 (ei edustustot) -> asetus 883/2004:Sveitsi lukien, ETA-maat lukien, aikaisemmin asetus 1408/71 Virkasuhteinen työntekijä tai virkamiehenä pidettävä (eli työsuhteinen työntekijä, joka ennen työsuhteen alkamista kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin)* Eläketurva maassa, jossa työnantajan hallinto. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Paikalta palkattu Suomen, EU/ETA maan tai Sveitsin kansalainen. Ei virkasuhteinen työntekijä eikä virkamiehenä pidettävä (eli ei työsuhteinen Suomen sosiaaliturvaan ennen työsuhteen alkamista kuulunut työntekijä). Työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Paikalta palkattu muun maan kuin Suomen, EU/ETA-maan tai Sveitsin kansalainen. Ei virkasuhteinen työntekijä eikä virkamiehenä pidettävä (eli ei työsuhteinen Suomen sosiaaliturvaan ennen työsuhteen alkamista kuulunut työntekijä). Työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Esimerkki 1: VTT lähettää yhdysvaltalaisen virkasuhteisen tutkijan työskentelemään Espanjaan. Hänellä on todistus A1 Suomesta. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Esimerkki 2: Tullihallitus palkkaa Ranskaan työsuhteeseen työntekijän, joka on jo valmiiksi työskennellyt Ranskassa suomalaisen työnantajan lähettämänä ja kuulunut Suomen sosiaaliturvaan. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Henkilölle haetaan A1-todistus ETK:sta. Esimerkki 3: Viestintävirasto palkkaa virkasuhteeseen EUalueella laillisesti asuvan Venäjän kansalaisen. Työ tehdään Italiassa. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Henkilöön sovelletaan EU-asetusta, koska kyseessä on EU-alueella laillisesti asuva kolmannen maan kansalainen ja hänelle haetaan A1- todistus ETK:sta. Esimerkki: Matkailun edistämiskeskuksen palvelukseen Tukholmassa palkattu Suomen kansalainen vakuutetaan Ruotsin lainsäädännön mukaisesti, jos hän ei ole kuulunut Suomen sosiaaliturvaantyösuhteen alkaessa. * Mikäli kyseessä kolmannen maan kansalainen ja työskentelyä Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa tai Tanskassa, tulee tarkastaa erikseen Eläketurvakeskuksesta mitä sääntöjä henkilöön sovelletaan. Esimerkki 1: VTT palkkaa venäläisen työskentelemään työsuhteisena Italiassa. Venäläinen on ennen työsuhteen alkamista asunut Venäjällä. >Jos venäläistä henkilöä ei voida pitää EU-alueella laillisesti asuvana 3. maan kansalaisena, häneen ei sovelleta EUasetusta. Vakuuttaminen määräytyy tuolloin Italian kansallisen lainsäädännön perusteella. Esimerkki 2: Mek palkkaa Italiassa asuvan venäläisen työsuhteeseen. Työ tehdään Italiassa. >Venäläinen henkilö on EU-alueella laillisesti asuva 3. maan kansalainen, joten häneen sovelletaan EU-asetusta. Henkilö vakuutetaan Italiassa EUasetuksen työskentelymaan periaatteen perusteella.

7 B. Suomen valtion palveluksessa sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevät työntekijät (ei edustustot). USA Sopimus voimaan Kanada Sopimus voimaan Quebec Sopimus voimaan Israel Sopimus voimaan Suomalainen (*poikkeuslupa mahdollinen) Vakuutetaan Suomessa. (myös paikalta palkatut) Vakuutetaan Suomessa (lähetetty virkamies). Poikkeus: Kanadassa asuva suomalainen vakuutetaan Kanadassa, mutta voi kuitenkin valita Suomen. Valinta 6 kk:ssa Eläketurvakeskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella. Vakuutetaan Suomessa (lähetetty työntekijä). Poikkeus: Quebecissä asuva suomalainen vakuutetaan Quebecissä, mutta voi kuitenkin valita Suomen. Valinta 6 kk:ssa Eläketurvakeskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella. Suomen sosiaaliturvaan kuuluneet vakuutetaan Suomessa. Oltava aina todistus ETK:lta. Paikalta palkatut, jotka eivät kuuluneet Suomen sosiaaliturvaan, vakuutetaan Israelissa. Muun maan kansalainen (*poikkeuslupa mahdollinen) Vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Suomen sosiaaliturvaan kuuluneet vakuutetaan Suomessa. Paikalta palkatut, jotka eivät kuuluneet Suomen sosiaaliturvaan, vakuutetaan Israelissa.

8 B. Suomen valtion palveluksessa sosiaaliturvasopimusmaissa työskentelevät työntekijät (ei edustustot). Chile Sopimus voimaan Australia Sopimus voimaan Suomalainen *poikkeuslupa mahdollinen Lähetetty virkamies tai sellaisena pidettävä vakuutetaan Suomessa. Paikalta palkattu Suomen kansalainen vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Lähetetty virkamies tai sellaisena pidettävä vakuutetaan Suomessa. Lähetetyn virkamiehen edellytyksenä on, että henkilön työnantaja on valtio tai organisaatio, joka vakuutettu VaEL:n mukaan. ETK ei anna virkamiehelle tai sellaisena pidetylle lähetetyn työntekijän todistusta. Aikarajaa lähettämiselle ei ole. Paikalta palkattu Suomen kansalainen vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti Muun maan kansalainen *poikkeuslupa mahdollinen Vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti.

9 C. Suomen valtion palveluksessa ns. villissä maassa työskentelevät (ei ETA- eikä sosiaaliturvasopimusta - ei edustustot) Virkasuhteinen työntekijä tai työsuhteinen työntekijä, joka ennen työsuhteen alkamista kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin Eläketurva maassa, jossa työnantajan hallinto. Kansalaisuudesta riippumatta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Paikalta palkattu Suomen kansalainen Eläketurva maassa, jossa työnantajan hallinto. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Paikalta palkattu muun maan kuin Suomen Työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti.

10 3 Suomen diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen henkilöstön eläketurva Virkasuhteinen työntekijä tai virkamiehenä pidettävä (eli työsuhteinen työntekijä, joka ennen työsuhteen alkamista kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin) Paikalta palkattu Suomen kansalainen = työsuhteinen henkilö, joka ei ole kuulunut Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn alkaessa Paikalta palkattu muun maan kuin Suomen kansalainen A. EU-maan edustustot * -> asetus 883/2004 Asetus 883/2004:Sveitsi lukien, ETA-maat lukien, aikaisemmin asetus 1408/71 Eläketurva maassa, jossa työnantajan hallinto sijaitsee (artikla 11.3.b). Kansalaisuudesta riippumatta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Huom! Asetuksen 883/2004 siirtymäsäännöksen perusteella henkilöön saattaa soveltua asetuksen 1408/71 mukainen valintaoikeus, jos hänen tilanteensa on säilynyt muuttumattomana* ja Suomen lainsäädäntö on aikaisemmin valittu E 103-lomakkeella. Siirtymäsäännös voimassa 10v. Työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Jos kysymyksessä kuitenkin virkamies tai työsuhteinen Suomen sosiaaliturvaan kuulunut työntekijä, vakuutetaan virkamiesartiklan nojalla Suomessa. *Esim. hoitovapaa tai muu pitkä (yli 3kk) palkaton jakso katkaisee muuttumattomuuden. Em. vapaalta palattaessa vakuutetaan työskentelymaassa. B. Sosiaaliturvasopimusmaiden edustustot Ei erillisiä määräyksiä diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunnasta. Samat säännöt soveltuvat kuin kohdassa 2.B. Ei erillisiä määräyksiä diplomaatti- ja konsuliedustustojen henkilökunnasta. Samat säännöt soveltuvat kuin kohdassa 2.B. Chile: Työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Valintaoikeus Chilessä: Hallinnollinen ja tekninen henkilökunta voi halutessaan valita Suomen sosiaaliturvan. Hakemus tehdään ETK:lle lomakkeella FI/CL 1. Ei erillisiä määräyksiä diplomaattija konsuliedustustojen henkilökunnasta. Samat säännöt soveltuvat kuin kohdassa 2.B.

11 C. Ns. villin maan edustustot (ei ETA- eikä sosiaaliturvasopimusmaan tai Sveitsin edustusto). Lähetetty työntekijä (edellyttää, että työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvan piiriin 6 kuukautta ennen lähettämistä) Eläketurva maassa, jossa työnantajan hallinto sijaitsee. Kansalaisuudesta riippumatta työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Paikalta palkattu Suomen kansalainen Pääsääntönä on, että eläketurva on maassa, jossa työnantajan hallinto. Työntekijä vakuutetaan VaEL:n mukaisesti. Huom! Jos henkilö on ennen palvelussuhteen alkua asunut vakinaisesti (esim. 10 vuotta) työskentelymaassa, työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Tilanne tarkistetaan aina palvelussuhteen alussa. Tilapäisen asumisen perusteella VaEL:iin kuulunut henkilö pysyy VaEL:ssä, vaikka asuminen myöhemmin muuttuisi palvelussuhteen kestäessä vakinaiseksi. Paikalta palkattu muun maan kuin Suomen kansalainen Työntekijä vakuutetaan työskentelymaan säännösten mukaisesti. Esim. Suomen Turkin edustusto Istanbulissa palkkaa turkkilaisen autonkuljettajan. Vakuutetaan Turkin lainsäädännön mukaisesti. * Mikäli kyseessä kolmannen maan kansalainen ja työskentelyä Norjassa, Islannissa, Liechtensteinissa, Sveitsissä, Iso-Britanniassa tai Tanskassa, tulee tarkastaa erikseen Eläketurvakeskuksesta mitä sääntöjä henkilöön sovelletaan.

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana

Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Sosiaaliturva, työeläke ja verotus työkomennuksen aikana Lukijalle Tämä esite on tarkoitettu työntekijälle, joka on lähdössä tilapäisesti työskentelemään ulkomaille suomalaisen työnantajan lähettämänä.

Lisätiedot

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ

ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ ELÄKE- JA TAPATURMAVAKUUTUS ULKOMAANTYÖSSÄ SISÄLLYS LUKIJALLE... 5 ULKOMAANTYÖN VAKUUTTAMINEN... 6 EU-, ETA-maat ja Sveitsi... 6 Mitä etuuksia EU-asetus koskee?... 6 Asetuksen periaatteet... 6 EU-, ETA-MAAT

Lisätiedot

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys

ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA. Päivitetty 26.01.2015. Sisällys ULKOMAILTA TULEVIEN SAIRAANHOITO SUOMESSA Päivitetty 26.01.2015 Sisällys 1. YLEISTÄ ULKOMAALAISEN SAIRAANHOIDOSTA SUOMESSA... 4 1.1 Sovellettava EU-lainsäädäntö... 6 1.1.1. Yleistä EU:n sosiaaliturvajärjestelmien

Lisätiedot

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut

Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut 1 Suomeen saapuvan kansainvälisen henkilöstön ja tutkijoiden palvelut Kansainvälisten asioiden koordinaattori Ulla Siltaloppi Tampereen teknillinen yliopisto, Kansainväliset palvelut Palvelut ulkomailta

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle

Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle 2015 Ohjeita työeläkevakuuttamisesta työnantajalle ja yrittäjälle MITEN ELÄKEVAKUUTUS JÄRJESTETÄÄN? MITÄ SE MAKSAA? Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi 2011 Sisällys Kun muutat Suomeen ja Suomesta 1 Kun muutat Suomeen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012

TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Työttömyysvakuutusrahasto TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUOHJE VUONNA 2012 Tätä ohjetta sovelletaan vuoteen 2012 kohdistuviin maksuihin. Aikaisempiin vuosiin kohdistuviin maksuihin sovelletaan kullekin vuodelle

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere

Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa. Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Opiskelijan oikeus Suomen sosiaaliturvaan ulkomaille tai Suomeen muutettaessa Leena Ikonen Suunnittelija, Kela 13.5.2014 Tampere Esityksen sisältö Lainsäädäntö: kansallinen, kansainvälinen Suomeen muutto

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Työehdot ulkomaantyössä. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Työehdot ulkomaantyössä Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille irek yös uut / alkk k Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille. Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille Miten pääset Suomen sosiaaliturvaan ja mitä tapahtuu kun muutat ulkomaille? Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Kun muutat Suomeen tai Suomesta Kun muutat Suomeen tai

Lisätiedot

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen

Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen Kunta-alan vanhuuseläkkeen määräytyminen 31.10.2014 Hannele Kantanen Keva Lisätietoja: www.keva.fi Kevan eläkeneuvonta, puh. 020 614 2837 Suomen eläkejärjestelmä Perusturva Ansioturva Täydentävä turva

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4

1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 Ulkomaantyön opas Sisällys 1. JOHDANTO 3 2. VALMISTAUDU ULKOMAAN TYÖHÖN 4 2.1 Hanki tietoa, ota selvää! 4 3. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA TYÖ SUHTEEN EHDOT 5 3.1 Lähetettyjä työntekijöitä koskeva direktiivi

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN SIIRTO ULKOMAILLE HENKILÖTIETOLAIN MUKAAN Päivitetty 01.08.2013 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 2 1. Yleistä henkilötietojen siirrosta ulkomaille 3 2.

Lisätiedot

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO

Oikeus liikkua ja asua. vapaasti Euroopassa. Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeus liikkua ja asua vapaasti Euroopassa Opas EU:n kansalaisen oikeuksista EUROOPAN KOMISSIO Oikeusasioiden pääosasto 1 Tässä oppaassa kerrotaan, mitä oikeuksia EU:n kansalaisella on liikuttaessa Euroopan

Lisätiedot

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN

ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN ULKOMAISEN TYÖNTEKIJÄN REKRYTOINTI JA PALKKAAMINEN -OPAS TYÖNANTAJILLE JA ULKOMAISILLE TYÖNTEKIJÖILLE >>>> SISÄLLYSLUETTELO > 1. Johdanto 3 > 2.Työntekijän rekrytointi ulkomailta 4 2.1. EURES 4 2.2. EURESin

Lisätiedot

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus

Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Ulkomailta Suomeen tulevan verotus Tiedote suomalaiselle työnantajalle www.vero.fi sivu / 9 Sisältö: 1. Lyhyesti vakuutusmaksuista 2. Verotus ja Suomessa enintään 6 kuukautta oleskelevat 2.1 Ilmoitus-

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2012-2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat 33014 Tampereen yliopisto Puh 040 190 9737 tai 050 318 6006 Fax 03 219 1006 Internet:

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014

KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 KANSAINVÄLISET ASIAT ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS 2013-2014 ERASMUS-HARJOITTELIJAN OPAS Tampereen yliopisto Opintopalvelut, Kansainväliset asiat 2013 Tampereen yliopisto Opintopalvelut/Kansainväliset asiat

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 1 2014 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa

Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa OPAS 5 2013 Liiketoiminnan harjoittaminen ja yrityksen rekisteröinti Suomessa Осуществление предпринимательской деятельности и регистрация фирмы в Финляндии Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015

EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 1 EU-kansalaisen tulo Vantaalle KEVÄT 2015 EU-maita ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg,

Lisätiedot

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä

Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä Suomeen työhön? Tietoa Suomeen muuttajalle Tietoa elämästä ja työnteosta Suomessa Tietoa oikean tiedon lähteistä copyright by Hammond Incorporated > sisältö Tervetuloa Suomeen... 4 Hyvää huomenta, Suomi!

Lisätiedot

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen

Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä. Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä Rajaesteiden yleiskuvaus ratkaisuehdotuksineen Rajaesteet Pohjoismaissa 1 2 Rajaesteet Pohjoismaissa Rajaesteet Pohjoismaissa sosiaalija työmarkkinakysymyksissä

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta

Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta 2012 Tietoa yksityisten alojen työeläketurvasta Työntekijälle ja yrittäjälle Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN Eläketurvakeskus Työeläkejärjestelmän palvelukeskus Asiakaspalvelu ja käyntiosoite:

Lisätiedot