Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus Kirjastopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015. Kirjastopalvelut"

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015 Kirjastopalvelut 1

2 Vuoden 2015 palvelusopimus 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen Palvelusuunnitelma Sopimusalakohtaiset painopisteet Sopimuksen arvo Tilattavat palvelut Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Kulttuuripääomapalvelut Kulttuurikasvatus Kulttuuritapahtumat Sopimuskaudella tulevien muutosten ratkaiseminen Tukipalvelut Seurattavat mittarit Palvelusopimuksen seuranta

3 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolina tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Hämeenlinnan kaupungin elämänlaatulautakunta (tilaaja) ja tuottajana kaupunginkirjasto (tuottaja). Palvelusopimuksen hyväksyy elämänlaatulautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat tilaajan edustajana tilaajajohtaja Markku Rimpelä ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki sekä tuottajan edustajana palvelutuotannonjohtaja Päivi Raukko. Tilaajan yhteyshenkilöt: tilaajajohtaja Markku Rimpelä tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki Tuottajan yhteyshenkilöt: palvelujohtaja Päivi Raukko kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tässä sopimuksessa sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta kirjastopalvelujen hankinnasta ja sen ehdoista. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 3. Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen Tämä sopimus on voimassa Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin osapuolten tulee neuvotella ja hyväksyä uusittu sopimus. Kumpikin osapuoli voi tehdä aloitteen sopimuksen muuttamisesta, jolloin asiasta järjestetään neuvottelu. 4. Palvelusuunnitelma Palvelusopimuksessa on huomioitu vuosille hyväksytty elämänlaatupalvelujen puitesopimus, joka antaa raamin vuosittaisille palvelusopimuksille. Suunnitelmakauden aikana on mietittävä kirjastopalvelujen palvelukokonaisuuksia uudesta näkökulmasta. Hyvä lähestymistapa on tarkastella palveluja asiakkuuksista käsin. Palvelujen käyttäjät ovat joko osallistujia, harrastajia tai opiskelijoita. Osallistujat käyvät kulttuuritilaisuuksissa yleisönä tai kuluttajina. Kiinnostus voi ulottua satunnaisesta kokeilusta aina elämänmittaiseen harrastukseen saakka. Opiskelijat käyttävät kirjastoa joko opiskelun tai työelämän tarpeisiin. Kirjaston tapahtumat tuotetaan pääasiassa yhteisöllisesti ja aidosti asiakaslähtöisesti. Usein asiakkaat itse tuottavat tapahtuman ja kirjasto antaa tilan ja osallistuu yhteistyökumppanina markkinointiin ja tiedotukseen. Kirjaston järjestämillä kulttuuritapahtumilla on merkittävä rooli kaupungin vetovoiman kasvattajana. Kulttuuri- ja mediakasvatus ovat keskeinen osa kirjaston toimintaa. Ne kohdistuvat kaikkiin ikäryhmiin ja toimivat myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen tukipalveluina. Aikuisväestön keskuudessa mediakasvatus näyttäytyy erityisesti tietoyhteiskuntataitojen kohentamisena. Lisäksi kirjastot huolehtivat omalta osaltaan kaupungin kulttuuriperinnön vaalimisesta keräämällä paikallista aineistoa ja ylläpitämällä ja kehittämällä kotiseutukokoelmaa sekä aluetietokanta Arvia. Kirjasto on digitoinut kotiseutuaineistoa aktiivisesti vuodesta

4 Tällä hetkellä aineistopankki Lydiassa on 1800-luvun Hämeenlinnaa käsittelevää kirjallisuutta, karttoja, artikkeleita ja pienpainatteita. Kirjasto kehittää ja ylläpitää verkossa kaikille avointa ja vapaasti muokattavaa Häme-Wikiä. 5. Sopimusalakohtaiset painopisteet Monitoimijuus Kirjasto on vahvasti verkostoitunut toimintaympäristöönsä ja tekee aktiivisesti yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestämällä yhdessä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ja tarjoamalla kokoelmapalveluita, asiakas- ja aukiolopalveluita ja tiloja. Uusia yhteistyökonsepteja kehitetään ja mallinnetaan mahdollisuuksien mukaan. Poikkihallinnollisuus Kirjasto tekee aktiivisesti yhteistyötä varhaiskasvatus-, opetus-, lasten ja nuorten kasvua tukevien-, toimintakykyä edistävien- ja ikäihmisten hoito- ja hoivapalveluiden kanssa järjestämällä yhteistyössä kulttuuritapahtumia ja tarjoamalla mediakasvatusta ja virikkeitä erityisesti lukuharrastuksen lisäämiseksi. Laatutyö Kirjasto käyttää alansa laatukriteereitä ja on osaltaan kehittämässä niitä. Kirjasto huomioi toiminnassaan erityisesti OKM:n laatusuositukset: Yleisten kirjastojen laatusuositus (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20). Kirjasto on toteuttanut OKM:n euron erityisavustuksella hankkeen: Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke. Hanke käynnistettiin syksyllä 2012 ja loppuraportti: Yllättävän hyvä kirjasto! Ehdotus Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatukäsikirjaksi julkaistiin marraskuussa Laatutyötä jatketaan em. käsikirjan pohjalta ja jatkohankkeella: Nyt hihat heilumaan! Laatutyön käytännön toteuttaminen työikäisten tietoteknisten taitojen ja koululaisten monilukutaidon edistämisessä Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden maakuntakirjastoissa. Hankkeelle on saatu OKM:n avustusta euroa. Hankkeen taustalla vaikuttavat opetushallituksen uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat 2016 ja tuore OECD:n tekemä kansainvälinen 24 maata käsittävä tutkimus (OECD Skills Outlook 2013-First Results from the Survey of Adult Skills), jossa kävi ilmi, että Suomen työikäisestä väestöstä liki kolmannes eli noin miljoona suoriutui huonosti tietotekniikkaa koskevasta osuudesta. Kehittämistyö Laatuhankkeen tulosten pohjalta kehitetään eri palvelukokonaisuuksille omat strategiat: kokoelmapolitiikka, tapahtumatuotannon periaatteet, tiedotus- ja markkinointistrategia, kouluyhteistyösopimus ja mediakasvatuksen periaatteet, verkkopalvelustrategia ja asiakasja tietopalvelustrategia. Kirjaston verkkopalveluja kehitetään edelleen sosiaalisen median suuntaan. Erityisesti Häme-Wikiä kehitetään ja siihen tuotetaan aktiivisesti sisältöjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Arena-verkkokirjasto on pitkän kehittämistyön jälkeen otettu varsinaiseen tuotantokäyttöön Palvelua kehitetään edelleen entistä yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi. Asiakkaiden ja henkilökunnan tuottamia sisältöosioita lisätään, laajennetaan ja jaetaan aktiivisesti. 4

5 Pääkirjastossa toimivaa digitointi- ja editointitilaa päivystetään kirjastovirkailijoiden voimin. Tietokoneen peruskäytön, sähköisen asioinnin ja sosiaalisen median koulutusta kuntalaisille jatketaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksiin uusien laitteiden esim. tabletit ja älypuhelimet käyttäjinä. Koulutuksessa haetaan hakeutuvia toimintamalleja. Omatoimikirjastokonseptia kehitetään edelleen ja laajennetaan lähikirjastoihin resurssien mukaan. Jukolan ja Hauhon kirjastoja pidetään edelleen auki normaalin miehitetyn aukioloajan lisäksi omatoimiperiaatteella joka päivä ympäri vuoden. (Ks. aukioloajat kohdasta 7.1.) Pääkirjaston omatoimiasiointia kehitetään edelleen. Nykyiset kehittyneet lainaavat ja palauttavat automaatit mahdollistavat paitsi lähikirjastojen omatoimipalvelun, - myös sen, että pääkirjaston lainauskerroksessa voi omatoimiperiaatteella asioida myös sunnuntaisin ja kesälauantaisin. Pääkirjasto pyritään avaamaan arkisin asiakkaille omatoimiperiaatteella jo kello 9 aamulla. Pääkirjaston tilaratkaisuja tutkitaan, arvioidaan ja uudistetaan resurssien mukaan modernimmiksi. Pyritään luomaan erilaisia äänivyöhykkeitä. Nuorisonäkökulma on korostetusti esillä. Kilpailutetaan ja hankitaan uusi kirjastojärjestelmä yhdessä Forssan alueen kirjastojen kanssa. Pyritään mahdollisimman laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön kirjastojärjestelmän osalta. Hankkeeseen on saatu STRAKE:lta avustusta euroa. Kirjaston lainaus ja palautusjärjestelmä on 14 vuotta vanha. Sitä ei ole enää useaan vuoteen ylläpidetty eikä kehitetty. Uusi järjestelmä on välttämätön kirjaston toiminnan ja asiakkaiden tietoturvallisuuden kannalta ja mahdollistaa mm. omatoimipalvelujen edelleen kehittämisen. Kokoelmatyössä kehitetään edelleen BTJ:n kanssa pilotoitua uutta palvelukonseptia, jossa mallinnetaan valmiita kokoelmapaketteja S-, M-, L- ja XL-kirjastoihin. Projekti on osa laadunvarmistusta, prosessien rationalisointia ja toiminnan tehostamista. Koulukirjastoja kehitetään Hämeenlinnan koulukirjastohankkeen loppuraportin: Sohvia ja sisältöjä Hämeenlinnan koulukirjastohanke https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?uuid=fefbb870-6b6b-4eeb-973f- 0d181b954920&groupId=10448 tulosten pohjalta. Tavoitteena on ammattimaisesti hoidettu, tasalaatuinen ja laadukas koulukirjastopalvelu kaikille Hämeenlinnan peruskouluille. Opetustoimi ostaa kirjastolta koulukirjastopalvelut n eurolla vuodessa. Kirjastossa toimii pedagoginen informaatikko, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. koulukirjastot ja kouluyhteistyö. Puolet palkasta kustannetaan opetustoimen antamasta rahasta. Toinen puoli rahasta käytetään aineiston hankintaan esim. kirjasarjoihin. Digitoidun Hämeenlinna-aineiston Lydia-sivustoa kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi ja kansainvälisiin formaatteihin sopivaksi uudella teknisellä alustalla hankkeessa: Omekalla eteenpäin - Hämeenlinnan digitoitu kokoelma kasvuun ja laajempaan käyttöön. Kokoelmatyössä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten aineistojen hankkimiseen ja markkinointiin. E-kirjat ovat yhä suositumpi aineistomuoto asiakkaiden keskuudessa tablettitietokoneiden käytön lisääntyessä. Keväällä 2014 ns. suuret kustantajat ja kirjastot solmivat sopimuksen, jonka puitteissa myös kaikkien suosituimmat e-kirjat voidaan hankkia kirjastoihin lainausoikeuksilla. 5

6 Kehittämispalveluiden toimintasuunnitelma 2015 Hämeenlinnan kaupungin kehittämistyön tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamien palvelujen laatua, edistää palvelujen vaikuttavuutta ja lisätä oman toiminnan tuottavuutta. Kehittämispalvelut tukee tilaajia ja tuottajia heidän perustehtävässään. Kehittämispalvelut muodostuvat 1. kehittämistoiminnasta 2. tietohallinnosta ja 3. viestinnästä. Kehittämispalveluiden eri osa-alueiden toiminta kuvataan erillisessä kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmassa Kehittämistoiminnan osalta työtehtävistä ja henkilöresurssien käytöstä neuvotellaan tilaajan ja tuotannon kanssa palvelusopimusneuvotteluissa. Kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta on päätetty Strategisen kehittämisen johtotiimissä. Kehittämistoiminnan sovitut tehtävät ja päätetyt kehittämishankkeet kirjataan kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmaan. Hämeenlinnan kaupunkikonsernin työllisyyden ja osallisuuden edistämisen ohjelma Hämeenlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelmassa esitetyt työllisyyden ja osallisuuden edistämisen keinot ja tavoitteet sekä edellyttänyt kaupunkikonsernin toimijoita ryhtymään tarvittaviin ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Ohjelman mukaan niin sanottuja kaupungin välityömarkkinapaikkoja lisätään määrällisesti, vahvistetaan paikkojen käyttöön ottoon tarvittavaa tukea työyksiköille ja lisätään paikkojen laadullista toteuttamistapaa. Jokainen työyksikkö sitoutuu ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus on määritellyt vuodelle 2015 kaupunkiin lisättävän tukityöllistämisen paikkoja 1 /15 työntekijää. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua tarjoavat työyksiköt ja työkuvaukset laitetaan tyonpaikka.fi sivustolle, josta myös löytyvät rekrytoinnissa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet esimiehille. Palkkatukipaikat ovat myös haettavissa sivuston kautta. Kaupungin työllisyyspaketti sisältää määrärahavarauksen työntekijälle nuorten työkokeilupaikkojen koordinointiin. Työntekijä sijoittuu palvelutuotantoon Henkilöstötuloksellisuusohjelma Kirjastopalvelut sitoutuvat kaupungin henkilöstötuloksellisuusohjelmaan kaupungin tilausbudjettikirjan mukaisesti. 6. Sopimuksen arvo Kirjastopalvelujen tilauksen arvo vuonna 2015 on e. Tuottavuuden lisäämiseksi kirjasto kehittää palvelujaan seuraavasti: Kirjaston ja koulun yhteistyötä jatketaan aktiivisesti etsimällä yhteisiä tilaratkaisuja ja kehittämällä koulukirjastoja. Kirjastopalvelujen palveluverkko arvioidaan uudelleen ja suunnitellaan kaikkia kuntalaisia palvelevaksi muuttuneissa oloissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että selvitetään Kalvolan kirjasto siirto suunnitteilla olevan hyvinvointikeskuksen yhteyteen, Rengon kirjaston sijainti ja Tuuloksen kirjaston tulevaisuus. Pääkirjaston kokoustilat: kerhohuone, musiikkisali, ATK-luokka ja Keidas ovat kaikille varaajille maksullisia alkaen kirjaston hinnaston mukaisesti. Poikkeuksena nuorten ryhmät, jotka voivat käyttää lasten- ja nuorten osaston yhteydessä olevaa Keidas- tilaa ja alakerran kerhohuonetta maksutta kirjaston palvelustrategian mukaisesti. Ks. https://vanamo.verkkokirjasto.fi/web/arena/kokoontumistilat Lähikirjastoja voi käyttää kokoustiloina maksutta. 6

7 Vuoden 2015 alusta eläkkeelle jäävän palvelusihteerin tilalle ei palkata ketään. Jukolan ja Hauhon kirjaston omatoimikonseptia pyritään mahdollisuuksien mukaan levittämään muihin lähikirjastoihin ja kirjastojen itsepalveluastetta pyritään nostamaan. Pääkirjasto avataan asiakkaille jo yhdeksältä aamulla omatoimiperiaatteella. Lisätään e-kirjojen hankintaa ja siirretään lehtien hankinnassa painopistettä e-lehtiin. E- aineistot ovat henkilöstökuluja ajatellen kirjastolle hyvin edullisia, koska niitä ei tarvitse käsitellä fyysisesti eivätkä ne vie tilaa. Paperikirjoja e-kirjat eivät vielä korvaa mutta määräaikaisilla e-kirjalisensseillä voidaan täydentää erityisesti suosituimpien kirjojen hankintaa. Kirjastoautojen käyttöä pyritään tehostamaan entisestään yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa. Hattula on saanut hankkeeseen OKM:n avustusta. Logistiikka ja kokoelma- ja palveluprosesseja kehitetään mahdollisimman tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Kohdistetaan toimintaa asiakastarpeita vastaavaksi asiakaspalautteen ja -kyselyiden avulla. Koulukirjastopalvelut myydään opetustoimelle n eurolla vuodessa. Kotikirjastopalvelut tuotteistetaan, hinnoitellaan ja pyritään myymään. Kirjastoverkkoa arvioidaan toiminnallisena kokonaisuutena tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta kuitenkin asiakastarpeet huomioiden. Hämeenlinnan kirjasto liittyi syksyllä 2014 yleisten kirjastojen valtakunnalliseen konsortiosopimukseen, jossa tulevaisuudessa on myös arvioitu olevan kustannushyötyä esim. e-kirjojen hankinnassa ja luetteloinnin keskittämisessä. 7. Tilattavat palvelut Palveluiden ja niiden pohjana olevien tuoteryhmien ja tuotteiden tulee perustua seuraavaan nelijakoon: - harrastaminen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen - kulttuuripääoma - kulttuuri- ja liikuntakasvatus - kulttuuri- ja liikuntatapahtumat Palvelujen tulee perustua osavastuualueen keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kaupungin strategiaan ja toimintaohjelmiin. Kirjastopalvelut Hämeenlinnan kaupungin kirjastopalvelut voidaan jakaa asiakas- ja aukiolopalveluihin, kokoelmapalveluihin, koulutus- ja kulttuuripalveluihin ja erityispalveluihin. Kirjaston palvelutarjonta on monipuolinen ja siihen sisältyy aineisto- ja verkkopalvelujen lisäksi muita palveluja kuten sisältöjä esiintuovia palveluja ja tapahtumia. Kokeilevat, uudet palvelumuodot täydentävät perinteisempiä palveluja. 7

8 Erityisesti laajennettuja palveluja tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Palvelut on tehty helposti saavutettaviksi. Suurimmalla osalla kunnan asukkaista on matkaa kirjastoon alle 2 kilometriä tai kirjastoon on hyvät liikenneyhteydet ja matkustusaika on kohtuullinen (alle puoli tuntia). Kävelymatka on lapsille kohtuullinen ja turvallinen. Kirjastoautossa asioivilla on matkaa auton pysäkille alle kilometri. Kirjastopalveluja tarjotaan myös kotipalveluna ja muiden erityisjärjestelyjen avulla. Palvelutarjonnassa ja markkinoissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastoille keskitetysti tuotettuja palveluja. Laajat aukioloajat edistävät kirjaston käyttöä. Kirjastot ovat avoinna arkisin, iltaisin ja palveluja voidaan käyttää myös viikonloppuisin. Asiakaskyselyissä vähintään 80 % vastaajista on tyytyväisiä aukioloaikoihin. Palvelujen tarjontaan kokeillaan erilaisia malleja (esimerkiksi ajoittaista aukioloa pelkällä itsepalvelulla). Maksuttomien peruspalvelujen lisäksi asiakkailla on tarjolla maksullisia erikoispalveluja. Palveluja kehitetään asiakasnäkökulmasta ja yhdessä asiakkaiden kanssa. Henkilökunnan asiakaspalvelutaitoihin ja palveluasenteeseen on kiinnitetty huomiota. Kuntalaisiin ja asiakaskuntaan pidetään yhteyttä eri keinoin. Asiakkaiden kokemasta palvelun laadusta ollaan kiinnostuneita (näkyviksi tehdyt palautemahdollisuudet). Asiakkaiden ja myös ei-asiakkaiden mielipiteitä kirjasto kartoittaa osallistumalla kuntalaiskyselyyn tai tekemällä kirjastojen vakioidun asiakaskyselyn 2 3 vuoden välein. Myös lasten ja nuorten mielipiteitä on kartoitettu ja kuultu. Asiakaskyselyissä vähintään 80 % asiakkaista ilmoittaa olevansa palveluihin tyytyväisiä. Lainauksen ja palautuksen voi hoitaa itsepalveluna automaattien avulla ja henkilökohtaista asiakaspalvelua saa helposti erottuvalta ja tavoitettavalta henkilökunnalta. Henkilökuntaa on jalkautuneena asiakkaiden joukkoon. Kirjasto markkinoi ja tiedottaa palveluistaan säännöllisesti ja eri medioita käyttäen ja erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin jalkautuneena. Kirjasto toimii verkostoituneesti ja on läsnä virtuaalisissa verkoissa ja sosiaalisessa mediassa. Lapsille lukemisesta ja muista kirjastosta saatavista palveluista on tehty houkuttelevia päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Koululaisten selkeä valtaosa on kirjaston asiakkaina ja kirjastonkäytön / tiedonhallintataitojen opetus sisältyy kunnan opetussuunnitelmaan. Lapsille ja nuorille suunnataan omat asiakaskyselyt. Nuorten palveluja on kehitetty yhteistyössä nuorisotoimen ja nuorten itsensä kanssa. Nuorten erityistarpeita on otettu huomioon tilojen suunnittelussa ja varustamisessa sekä palvelutarjonnassa. Laadukkaiden kirjastopalvelujen käyttö on osa ihmisten arkipäivää, työntekoa ja vapaa-aikaan niin, että palveluja käyttää 80 % kuntalaisista. Aktiivikäyttäjiä on vähintään puolet kuntalaisista. Hyvässä kirjastossa fyysisiä käyntejä on 10 kpl / asukas / vuosi, lainauksia 20 lainaa / asukas / vuosi, verkkoasiointitapahtumia 10 / asukas / vuosi) Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Asiakas- ja aukiolopalvelut Palvelun määrittely: Hämeenlinnan kaupunginkirjasto tarjoaa kaikille kuntalaisille laadukkaita kirjastopalveluja viihtyisissä ja asianmukaisissa tiloissa Kanta-Hämeenlinnan 8

9 alueella kolmessa eri toimipisteessä (pääkirjasto, Lukiokatu 2, Jukolan kirjasto, Eeronkuja 5, Hätilän kirjasto, Viertotie 1) sekä jokaisessa osakaupunkikeskuksessa (Hauhon kirjasto, Punnanmäentie 18, Kalvolan kirjasto Hollaajantie 3, Lammin kirjasto Linjatie 4, Rengon kirjasto Rengonraitti 7 ja Tuuloksen kirjasto Pannujärventie 10). Rengon kirjaston siirto koululle ja Kalvolan kirjaston siirto hyvinvointikeskukseen selvitetään. Kirjaston palveluverkko voi muuttua sopimusvuoden aikana. Palvelutarjontaa täydentävät kahden kirjastoauton palvelut. Riittävät asiakaslähtöiset aukioloajat ja ammattitaitoinen henkilökunta takaavat hyvät palvelut kaikille asiakkailleen. Asiakkaat voivat käyttää kirjaston asiakas- ja aukiolopalveluja myös itsepalveluna kirjastossa. Jukolan ja Hauhon kirjastot ovat avoinna myös omatoimiperiaatteella. Hauholla aukioloaika on laajentunut 33 tunnista 89 tuntiin ja Jukolassa 35 tunnista 82 tuntiin. Aukioloajat ovat Hauholla ma-pe klo 8-22, la klo 8-17 ja su klo 8-22 ja Jukolassa ma-pe klo 8-22, la klo 8-17 ja su klo Kirjaston verkkopalvelut ovat avoinna 24/7. Resurssit 47,5 % kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 29 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa (50 % tiloista) irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Laatukriteerit asiakas- ja aukiolopalvelujen kehittämisessä otetaan huomioon OKM:n laatusuositukset yleisten kirjastojen kokoelmille Muutokset ja kehittäminen strategiatyö laatuprojektin tulosten ja sen jatkoprojektin - Nyt Hihat heilumaan! Laatutyön käytännön toteuttaminen työikäisten tietoteknisten taitojen ja koululaisten moniluktaidon edistämisessä Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden maakuntakirjastoissa pohjalta. omatoimipalvelun ja verkkopalvelun kehittäminen lähikirjastojen ja kirjastoautotoiminnan kehittäminen Hätilän kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen. lähikirjastojen profilointi ja markkinointi. aukioloaikamuutokset mahdollisia resurssien sallimissa rajoissa. Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan mahdollisen kirjastoautoyhteistyön kartoittaminen yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa. (Hattulan kirjasto on saanut hankkeeseen OKM:n avustuksen.) kirjastoauton asiakasryhmien tarpeet eri reiteillä huomioidaan autoa pakattaessa. kirjastoautot ovat mukana erilaisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. pysäkkien käyttöastetta ja uusin pysäkkien tarvetta seurataan aktiivisesti Kulttuuripääomapalvelut Kokoelmapalvelut Palvelun määrittely: 9

10 kirjastossa pidetään saatavilla ja asianmukaisesti järjestettynä monipuolinen ja uusiutuva valikoima kauno- ja tietokirjallisuutta, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja muita tallenteita kirjasto tarjoaa aktiivisesti asiakkaiden käyttöön uusia aineistomuotoja, kuten sähköisiä aineistoja ja verkkoaineistoja pääkirjaston tehtävänä on huolehtia kokoelman ajallisesta syvyydestä ja laajuudesta ja keskitetysti varastoida pysyväarvoiseksi katsottu aineisto, kun taas lähikirjastot voivat vastata asiakkaiden tarpeisiin välittömämmin ja uudistaa kokoelmaansa rohkeammin kokoelmien löydettävyyteen sekä sisältöjen avaamiseen ja esittelyyn kiinnitetään huomiota niin fyysisessä kirjastossa kuin verkkokirjastossa Lyseon perinnekirjasto Resurssit: 46,6 % kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 20 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa Laatukriteerit: kokoelmapalvelujen kehittämisessä otetaan huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän laatusuositukset yleisten kirjastojen kokoelmille kirjaston kokoelmatiimi tekee koko kirjastoa koskevat kokoelmapoliittiset linjaukset ja valinnat, joilla edistetään kokoelmien eheyttä ja erikoistumista kokoelmien kehittämistyössä käytetään henkilöstön ja asiakaskunnan erikoisasiantuntemusta kokoelmat kuvaillaan valtakunnallisten standardien mukaisesti nykyaikaiseen kirjastojärjestelmään ja ne ovat monipuolisesti haettavissa ja käytettävissä verkon välityksellä asiakasliittymässä Hankinnan yleisperiaatteet kokoelman uutuus- ja täydennyshankinnat pyritään jakamaan eri aineistomuotojen kesken seuraavasti: kirjallisuus 62 %, av-aineisto 20 %, lehdet 15 % ja sähköinen aineisto 3 % uudella palvelukonseptipilotilla pyritään linjaamaan ja profiloimaan lähikirjastojen kokoelmia yhä tarkemmin Kirjallisuus uutuushankintojen määrä mitoitetaan kirjaston palveluverkkoon ja käyttäjäkuntaan sekä oletettuun kysyntään nähden sopivaksi. Monipuolinen uutuustarjonta tarkoittaa vähintään uutuuskirjaa / 1000 asukasta sekä aikuisten että lasten ja nuorten kirjakokoelmat pidetään monipuolisina, keskeiset teokset sisältävinä ja uudistuvina Lapset ja nuoret lapsille ja nuorille suunnattua aineistoa hankitaan tasapuolisesti kirjaston eri yksiköihin siten, että hankinta on vähintään 1/3 kirjaston kokonaishankinnasta. Lasten- ja nuortenkirjahankinnat ovat vähintään 1 kpl / alle 15-vuotias lukudiplomien avulla pyritään lisäämään koululaisten lukuharrastusta Musiikki ja muu av-aineisto musiikkiaineiston hankintaa pidetään nykyisellä tasolla, äänitteiden hankinta on vähintään 30 kpl / 1000 asukasta musiikki-, elokuva-, nuotti- yms. aineistojen pieniä kokoelmia uhkaava sisällöllinen pirstoutuminen estetään koordinoimalla hankintaa ja aineistojen yhteiskäyttöä Lehdet 10

11 laadukkaan lehtikokoelman määrä on vuosikertaa / 1000 asukasta. Painettujen lehtien kokoelmaa täydennetään tarjoamalla pääsy sähköisiin lehtiportaaleihin lehtikokoelman ylläpitoon käytetään vuodessa euroa, jolla hankitaan 1000 aikakausi- ja sanomalehtien vuosikertaa Sähköinen aineisto painetun ja muun perinteisen aineiston rinnalla tarjotaan yleiselle kirjastolle suunnattuja e-aineistoja, jotka ovat asiakaskäytössä kirjaston joka toimipisteessä sähköisen aineiston käyttöä edistetään tehokkaalla markkinoinnilla ja asiakaskoulutuksella pyritään edistämään myös sähköisen aineiston etäkäyttöä Kokoelman uusiutuminen kokoelmien yleisestä uusiutumisesta huolehditaan riittävillä hankinnoilla ja säännöllisillä poistoilla, suositustaso on 8 % kokoelmasta lähikirjastojen kokoelmien uusiutumisnopeus voi olla suurempi kuin suositustaso kokoelmatyössä otetaan huomioon uusia formaattimuotoja koskeva kehitys Muutokset ja kehittäminen: strategiatyön jatkaminen Laatukäsikirjan pohjalta BTJ-valikoimapalvelun käytön vakiinnuttaminen lähikirjastojen kokoelmaprofiilien tarkistaminen e-kirjojen ja lehtien hankintayhteistyön aloittaminen Hattulan ja Janakkalan kirjastojen kanssa sähköisen aineiston tehostettu markkinointi ja asiakaskoulutus musiikin lainaamista/kuuntelemista netin kauttakirjaston välityksellä kehitetään edelleen aktiivisesti yhteistyössä muiden Suomen kirjastojen kanssa. haetaan musiikkikirjastotyöhön uusia muotoja konsortiosopimus 7.3. Kulttuurikasvatus Kulttuuri- ja mediakasvatus Kaupunginkirjaston koulutus- ja kulttuuripalvelujen tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille, koululaisille, opiskelijoille ja muille harrastajaryhmille kirjaston käytön, medialukutaidon, tiedonhallintataitojen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien opastusta Kirjaston tarjoamat koulutuspalvelut muodostavat merkittävän osan yhteistyöstä, jota tehdään erityisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Kirjasto järjestää henkilökunnalleen ammatillista täydennyskoulutusta Kirjasto kutsuu systemaattisesti perusopetuksen 1., 4., 7., 9. luokkia ja osallistuu syksyllä 2014 alkavaan ala- ja yläkouluille suunnattuun kulttuuripolkuun. kirjasto tukee lasten- ja nuorten lukuharrastusta ja tiedon itsenäistä hankintaa mm. tarjoamalla kirjavinkkausta eri luokka-asteille sekä mahdollisuutta suorittaa lukudiplomi lukuharrastusta edistäviä projekteja järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa 7.4. Kulttuuritapahtumat Koulutus- ja kulttuuritapahtumat 11

12 Kirjaston järjestämät kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumat ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia, jotka täydentävät ja tukevat kaupungin muuta kulttuuritoimintaa, lisäävät yhteisöllisyyttä ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kirjaston järjestämiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ne tuotetaan erittäin pienillä kustannuksilla yhteistyössä ja talkoovoimin. Niillä on tärkeä rooli kirjaston verkostoitumisessa toimintaympäristöönsä Tilaisuudet voivat olla kirjallisuusiltoja, konsertteja, kerhoja, näyttelyitä, luentoja jne. Tarkoituksena on huomioida eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet. Kirjaston koulutus- ja kulttuuritapahtumat ovat merkittävä osa yhteistyötä jota tehdään aktiivisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirjaston koulutus- ja kulttuuripalveluiden resurssit yhteensä: 5,6% kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 4 vakanssia, joista 0,5 vakanssi kulttuuritapahtumiin ja 3,5 vakanssia koulutukseen. tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa aineistokokoelma irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Muutokset ja kehittäminen: Kehitetään kirjaston koulutus- ja kulttuuripalveluja laatuprojektin 2013 loppuraportin pohjalta (Raportti valmistui marraskuussa 2013). Kehitetään kirjaston antamaa monilukutaidon ja mediakasvatuksen opastusta erilaisille ryhmille Nyt hihat heilumaan-hankkeessa Uusia yhteistyökonsepteja kehitetään ja mallinnetaan mahdollisuuksien mukaan. Saavutettavuuden lisäämiseksi koulutus- ja kulttuuritapahtumia pyritään viemään pois kirjastosta kouluihin, varhaiskasvatuskeskuksiin, yleisiin tilaisuuksiin jne. Erityispalvelut Koulukirjastopalvelu Koulukirjastoja kehitetään Hämeenlinnan koulukirjastohankkeen loppuraportin: Sohvia ja sisältöjä Hämeenlinnan koulukirjastohanke tulosten pohjalta. Tavoitteena on ammattimaisesti hoidettu, tasalaatuinen ja laadukas koulukirjastopalvelu kaikille Hämeenlinnan peruskouluille. Opetustoimi ostaa kirjastolta koulukirjastopalvelut n eurolla vuodessa. Kirjasto palkkaa pedagogisen informaatikon, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. koulukirjastot ja kouluyhteistyö. Puolet palkasta kustannetaan opetustoimen antamasta rahasta. Toinen puoli rahasta käytetään aineiston hankintaan esim. kirjasarjoihin. Kotikirjastopalvelu Kotikirjastopalvelu on Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ja ikäihmisten palveluiden yhdessä tuottama palvelu, joka on tarkoitettu kotihoidon sopimusasiakkaille, jotka eivät itse pysty asioimaan kirjastossa ja joilla ei ole läheisiä ihmisiä auttamassa. Asiakkuuksista voidaan sopia myös sopimusasiakkuuden ulkopuolella resurssien niin salliessa. Kerran kuussa kotiin toimitettava kirjakassi on yksilöllistä kirjastopalvelua, joka osaltaan turvaa hyvän elämän sisältöä. Kotikirjastopalvelu on laajennettu koskemaan koko Hämeenlinnan aluetta. Resurssit (kaikki erityispalvelut 2013): 0,2% kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 1 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa 12

13 aineistokokoelma irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Muutokset ja kehittäminen: kotikirjastopalvelu pyritään laajentamaan koskemaan koko Hämeenlinnan aluetta kotikirjastopalvelu tuotteistetaan koulukirjastopalvelun strategiatyö aloitetaan ja toiminnalle haetaan indikaattoreita 8. Sopimuskaudella tulevien muutosten ratkaiseminen Palvelutuotannon esityksen mukaisesti kesken sopimuskautta tulevat muutostarpeet ratkaistaan tuotannon ja tilaajan aloitteesta käytävissä ylimääräisissä neuvotteluissa. Muutoksia voivat olla esimerkiksi: - volyymimuutokset suoritteiden, asiakkaiden ym. määrissä - poikkeustilanteet - lainsäädännön muutokset - toimintatapojen muutokset, joilla on vaikutusta sopimukseen tai joiden täytyy olla tilaajan hyväksymiä 9. Tukipalvelut Tilaaja vastaa palveluverkosta. Palveluverkko määritellään yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Tuottaja vuokraa tarvittavat tilat tilaajan antamin resurssein. Tuottaja vastaa tilojen vuokraja ylläpitokustannuksista sekä laitteiden ja välineiden hankinnasta ja ylläpidosta. Tilaaja vastaa tilahankkeiden tarveselvityksen laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Suurista laiteinvestoinneista sovitaan yhdessä tilaajan ja tuottajan kesken. 13

14 10. Seurattavat mittarit 2013 TP Tavoite 2014 Tavoite 2015 Kirjastoautojen aukiolotunnit Bella Pietari Kirjastoautojen pysäkkien määrä Bella Pietari Kirjaston lainamäärä / asukas/kpl Aineistomääräraha/asukas/ 18,2 6,5 18,8 19,2 Kirjaston lainamäärä yhteensä Lainamäärät seuraavan erittelyn mukaan: - Pääkirjasto Kirjastoautot yhteensä Hauhon kirjasto Hätilän kirjasto Jukolan kirjasto Kalvolan kirjasto Lammin kirjasto Rengon kirjasto Tuuloksen kirjasto joista e-kirjat Fyysiset käynnit Verkkokirjaston käyttökerrat / v Koulutus- ja kulttuuritapahtumien osanottajamäärä./v Käyttäjäkoulutusten osanottajamäärä,/v Asiakastyytyväisyys 4 hyvä 4 hyvä 4 hyvä Kirjastojen aukiolotunnit yhteensä /v josta omatoimipalvelulla /v Jukola, Hauho ( ) Tuottajan tulee seurata tässä sopimuksessa olevia mittareita ja raportoida niistä kolmannes vuosittain 30.4., ja Lisäksi tuottajan tulee tehdä yhteenveto asiakaskyselystä kerran vuodessa. 11. Palvelusopimuksen seuranta Palvelusopimuksen toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa tarkemmin sovittavina ajankohtina. Hämeenlinnassa _9 /_1_ 2015 Markku Rimpelä, tilaajajohtaja Päivi Raukko, palvelutuotantojohtaja Päivi Joenmäki, tilaajapäällikkö 14

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS Liite 7/KH 9.1.2017 31 SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopimuksen osapuolina ovat Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa kaupunki, Y-tunnus

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/)

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/) Laatu-hanke, Teemaryhmä C (mediakasvatus ja tietoyhteiskuntapalvelut), kokoontuminen 18.4.2013 klo 10.00-14.00 Kouvolan kaupunginkirjaston Mediamajassa Paikalla:,Marja Tervonen (Kouvola), Annukka Harjula

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6/2012 1 (5) 91 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björnberg-Enckellin ym. koulujen IT-strategiaa koskevasta talousarvioaloitteesta HEL 2012-004357

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA

Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 MARTTILAN KUNNANKIRJASTON KOKOELMAPOLITIIKKA Kulttuurilautakunta 6.3.2013, 8, liite 3 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 KIRJASTON TEHTÄVÄT JA ASIAKKAAT... 4 3 NYKYISET

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän:

Toimintaohjelman kehittämisalueita on yhdeksän: Sivistyslautakunta 55 18.05.2016 Joensuun seudun kasvatuksen ja koulutuksen toimintaohjelma 2016-2020 155/20.201/2016 Sivistyslautakunta 18.05.2016 55 Joensuun seudun seitsemän kuntaa, Ilomantsi, Joensuu,

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto

Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta. 1. Sopijaosapuolet. Rovaniemen kaupunki. Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Sopimus Lapin kirjastojen yhteistoiminnasta 1. Sopijaosapuolet Rovaniemen kaupunki Rovaniemen kaupunginkirjasto Lapin maakuntakirjasto Jorma Eton tie 6, 96100 Rovaniemi Kemin kaupunki.(tähän tulevat kaikki

Lisätiedot

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista

Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista Lyhyt oppimäärä uudistuvista opetussuunnitelmien perusteista KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Pirjo Koivula Opetusneuvos 1 Perusopetuslain

Lisätiedot

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12

Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 Opetus- ja kasvatuslautakunta 42 26.04.2016 Perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman luvut 1-5, 7-9 ja 12 129/12.00.01/2016 OPEKAS 42 valmistelijat; sivistysjohtaja Peter Johnson puh. 044 780 9254,

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/9 22.03.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 3/2016 1 (6) 9 Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelma vuosille 2016-2019 (koulutuksen ja oppimisen digistrategia) HEL 2016-003192 T 12 00 00 Esitysehdotus Esittelijän

Lisätiedot

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa

Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Kirjastojen käyttäjäkysely arvioinnin työvälineenä Turussa Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät 28.11.2013 Ulla-Maija Maunu Turun kaupunginkirjasto Turun kaupunginkirjasto lukuina: - Varsinais-Suomen

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

Äänitteitä lainaava asiakaskunta

Äänitteitä lainaava asiakaskunta Äänitteitä lainaava asiakaskunta 0 Äänitteiden lainaajat muodostavat musiikkiosaston suurimman asiakasryhmän (noin 70 %) 0 Musiikin suurkuluttajat käyttävät musiikkikirjastoa yhtenä musiikin hankintakanavana

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Heinolan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Hyväksytty Heinolan sosiaali- ja terveyslautakunnassa / 201 ja ympäristö- ja rakennuslautakunnassa / 201 Hyväksytty n hallituksessa / 201, PUITESOPIMUS 2016 SOPIJAOSAPUOLET Tilaaja

Lisätiedot

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017

Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Lohjan kaupunginkirjaston kehittämisohjelma 2010-2017 Visio Lohjan kaupunginkirjasto on näkyvä tiedon ja kulttuurin välittäjä ja kaikkien alueen asukkaiden käytössä Toiminta-ajatus Lohjan kaupunginkirjaston

Lisätiedot

Lasten-ja nuorten kasvun tukeminen prosessi ja Nuorten aikuisuuden vahvistaminen - prosessi, joita edustaa palvelujohtaja Sirpa Kuronen;

Lasten-ja nuorten kasvun tukeminen prosessi ja Nuorten aikuisuuden vahvistaminen - prosessi, joita edustaa palvelujohtaja Sirpa Kuronen; LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2012 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes

Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus. Minna Sartes Turun kulttuuritoimen sopimusohjaus Minna Sartes Kulttuuritoimen sopimusohjausmalli Tilaaja-tuottaja mallia mukaileva tulosohjausmalli, jolla on rakenteeltaan kolmiportainen sopimushierarkia. Tavoitteena

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä

Sivistystoimen peruspalvelut turvataan. Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä Sivistystoimen peruspalvelut turvataan Sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälä 21.9.2011 Espoon sivistystoimen strategiakartta 2012 Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki Otaniemi - Keilaniemi - Tapiola

Lisätiedot

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT

KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto

ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen Helsinki. Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto ICT-taitojen tasoerot edellyttävät uusia malleja koulutukseen 2.11.2016 Helsinki Maarit Mäkinen & Mika Sihvonen Tampereen yliopisto 1 TAITO-hankeverkosto, marraskuu 2016 Puhti Työelämän ICT-taidot Noheva

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä

Avauspuheenvuoro. Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Pääjohtaja Aulis Pitkälä Avauspuheenvuoro Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2016 Pääjohtaja Aulis Pitkälä 7.12.2016 Ajankohtaista koulutuksen kehittämisessä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016 - keskeiset kehittämisen

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus

Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus Turvallinen koulupäivä. Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus Koulun kerhotoiminnan ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Turvallinen koulupäivä Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus 1 9 VUOSILUOKAT N. 50 000 lasta N. 300 000 lasta Aamu- ja iltapäivätoiminta

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN LASTEN, NUORTEN JA ELÄMÄNLAATUPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Lanula 20.1.2009 Elala 27.1.2009 Lanula 22.2.2011 21, Elala 7.3.2011 16

Lisätiedot

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.

Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010. Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki. Erikoiskirjastojen vastaajat palvelukyselyssä 2010 Päivi Jokitalo Kansalliskirjasto. Kirjastoverkkopalvelut paivi.jokitalo@helsinki.fi Tammikuu 2011 Palvelukyselyn vastaajat sektoreittain yleinen kirjasto

Lisätiedot

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013

Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Ajankohtaista perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnassa ja koulun kerhotoiminnassa ja toiminnan tulevaisuus 7.2.2013 Erityisasiantuntija Riitta Rajala, Opetushallitus JOUSTAVA KOULUPÄIVÄ SEMINAARI 23.1.2013

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY)

KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) KUNTAKOHTAINEN PERUSTERVEYDEN HUOLLON JA SOSIAALIPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS 2017 (SAVONLINNAN KAUPUNKI / ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY) Kuntayhtymähallitus 29.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOPIJAOSAPUOLET

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kuvataidetta ja visuaalista kulttuuria koskevan tiedon saavutettavuutta, saatavuutta ja välittämistä edistetään laadukkailla ja monipuolisilla museopedagogisilla

Lisätiedot

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola

Kirjastosta juuret elämään projektit. Ulla-Maija Maunu Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kirjastosta juuret elämään projektit Ulla-Maija Maunu 10.11.2016 Yleisten kirjastojen neuvoston kokous, Kokkola Kolme projektia 1. Kirjastosta juuret elämään - AVI:n rahoittama - Rahoitus 85.000-1.8.2012-31.1.2014

Lisätiedot

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus

Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Kansallinen digitaalinen kirjasto -tilannekatsaus Opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan tietohallinnon yhteistyökokous 25.5.2011 Kansallinen digitaalinen kirjasto: taustaa Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä

Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Siun soten ja kunnan yhteistyö kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä Kehittämisjohtaja Anu Niemi, Siun sote Työkokous kuntien hyvinvoinnin edistämisen toimijoille Joensuu 19.10.2016 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

E-aineistot esille! E-aineisto-opastusta ja markkinointia Hämeenlinnassa

E-aineistot esille! E-aineisto-opastusta ja markkinointia Hämeenlinnassa E-aineistot esille! E-aineisto-opastusta ja markkinointia Hämeenlinnassa Varpu Vallbacka ja Hanna Kaisti Nyt hihat heilumaan! hankkeen loppuseminaari 7.10.2015, Hämeenlinna Miksi e-aineistojen markkinointi

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä

KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat. Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä KIELITIVOLI Tavoitteet ja toimintatavat Uusien koordinaattorien tapaaminen Helsingissä 3.11.2010 Toiminnan tavoitteet Tavoitteena on turvata nykyistä useammalle oppilaalle mahdollisuus opiskella englannin

Lisätiedot

Palvelujen myynnin aloittaminen

Palvelujen myynnin aloittaminen Palvelujen myynnin aloittaminen Merja Saari Esityksen sisältö Tarjonnan alkaessa? Miten sopimukset on tehtävä? Mitä sopimusten pitää sisältää? Miten sopimuksia voi muuttaa? Miten virheet ja viivästykset

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA

KUNTASTRATEGIA VIIHTYISÄ, TURVALLINEN JA ELINVOIMAINEN SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- SONKAJÄRVI JA YLÄ-SAVON SEUTUKUNTA KUNTASTRATEGIA 2017- Tahtotilana on, että Sonkajärvi on ihmisille ja yrityksille viihtyisä, turvallinen ja elinvoimainen asuin- ja toimintaympäristö.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Sivistystoimiala Palvelualue: Lukiokoulutus Sopimuksen tarkoitus: Tällä operatiivisella sopimuksella toimialajohtaja ja palvelualuejohtaja sopivat kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus

Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus Eepos-kirjastojen yhteistoimintasopimus 1. Sopijaosapuolet Kunta Alajärven kaupunki Y-tunnus Yhteyshenkilö Alavuden kaupunki Evijärven kunta Ilmajoen kunta Isokyrön kunta Karijoen kunta Kaskisten kaupunki

Lisätiedot

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen

Palvelu: Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen KULTTUURILAUTAKUNTA JA 77 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/osasto Palvelu: palvelut Vastuuhenkilö: Kari Silvennoinen talot ja -keskukset talot/-keskukset, käynnit kpl 278291 308889 220000 220000 100 71

Lisätiedot

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta

Kosken Tl kunnan strategia Koski Tl älykäs kunta Kosken Tl kunnan strategia 2014-2020 - Koski Tl älykäs kunta Koski Tl on kehittyvä kunta maaseudun rauhassa suurten pääkeskusten lähellä. Kunnassa on vireä keskustaajama sekä runsas tonttitarjonta. Koski

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013

Tulossopimus. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Näkövammaisten kirjaston tulossopimus vuosille 2011 2013 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön ja n tulossopimus vuosille 2011 2013 1. Arvot, toiminta-ajatus ja visio Arvot Kirjasto toteuttaa toiminnassaan opetusministeriön hallinnonalan yhteisiä arvoja, joita ovat

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA

TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT VALTUUSTOALOITTEET/SIKULA Valtuustoaloite alueellisen kielikokeilun valmistelun aloittamiseksi - Lassi Kaleva ym. (TRE: 509/12.00.01/2016) Valtuustoaloite

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet...

1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet Yhteiset tavoitteet Peruskoulun tavoitteet Lukion tavoitteet... 1 Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön tavoitteet... 1 1.1 Yhteiset tavoitteet... 1 1.2 Peruskoulun tavoitteet... 1 1.3 Lukion tavoitteet... 1 1.4 Aikuislukion tavoitteet... 2 2 Tvt-projektit...

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot