Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus Kirjastopalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015. Kirjastopalvelut"

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015 Kirjastopalvelut 1

2 Vuoden 2015 palvelusopimus 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen Palvelusuunnitelma Sopimusalakohtaiset painopisteet Sopimuksen arvo Tilattavat palvelut Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Kulttuuripääomapalvelut Kulttuurikasvatus Kulttuuritapahtumat Sopimuskaudella tulevien muutosten ratkaiseminen Tukipalvelut Seurattavat mittarit Palvelusopimuksen seuranta

3 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolina tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Hämeenlinnan kaupungin elämänlaatulautakunta (tilaaja) ja tuottajana kaupunginkirjasto (tuottaja). Palvelusopimuksen hyväksyy elämänlaatulautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat tilaajan edustajana tilaajajohtaja Markku Rimpelä ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki sekä tuottajan edustajana palvelutuotannonjohtaja Päivi Raukko. Tilaajan yhteyshenkilöt: tilaajajohtaja Markku Rimpelä tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki Tuottajan yhteyshenkilöt: palvelujohtaja Päivi Raukko kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tässä sopimuksessa sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta kirjastopalvelujen hankinnasta ja sen ehdoista. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 3. Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen Tämä sopimus on voimassa Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin osapuolten tulee neuvotella ja hyväksyä uusittu sopimus. Kumpikin osapuoli voi tehdä aloitteen sopimuksen muuttamisesta, jolloin asiasta järjestetään neuvottelu. 4. Palvelusuunnitelma Palvelusopimuksessa on huomioitu vuosille hyväksytty elämänlaatupalvelujen puitesopimus, joka antaa raamin vuosittaisille palvelusopimuksille. Suunnitelmakauden aikana on mietittävä kirjastopalvelujen palvelukokonaisuuksia uudesta näkökulmasta. Hyvä lähestymistapa on tarkastella palveluja asiakkuuksista käsin. Palvelujen käyttäjät ovat joko osallistujia, harrastajia tai opiskelijoita. Osallistujat käyvät kulttuuritilaisuuksissa yleisönä tai kuluttajina. Kiinnostus voi ulottua satunnaisesta kokeilusta aina elämänmittaiseen harrastukseen saakka. Opiskelijat käyttävät kirjastoa joko opiskelun tai työelämän tarpeisiin. Kirjaston tapahtumat tuotetaan pääasiassa yhteisöllisesti ja aidosti asiakaslähtöisesti. Usein asiakkaat itse tuottavat tapahtuman ja kirjasto antaa tilan ja osallistuu yhteistyökumppanina markkinointiin ja tiedotukseen. Kirjaston järjestämillä kulttuuritapahtumilla on merkittävä rooli kaupungin vetovoiman kasvattajana. Kulttuuri- ja mediakasvatus ovat keskeinen osa kirjaston toimintaa. Ne kohdistuvat kaikkiin ikäryhmiin ja toimivat myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen tukipalveluina. Aikuisväestön keskuudessa mediakasvatus näyttäytyy erityisesti tietoyhteiskuntataitojen kohentamisena. Lisäksi kirjastot huolehtivat omalta osaltaan kaupungin kulttuuriperinnön vaalimisesta keräämällä paikallista aineistoa ja ylläpitämällä ja kehittämällä kotiseutukokoelmaa sekä aluetietokanta Arvia. Kirjasto on digitoinut kotiseutuaineistoa aktiivisesti vuodesta

4 Tällä hetkellä aineistopankki Lydiassa on 1800-luvun Hämeenlinnaa käsittelevää kirjallisuutta, karttoja, artikkeleita ja pienpainatteita. Kirjasto kehittää ja ylläpitää verkossa kaikille avointa ja vapaasti muokattavaa Häme-Wikiä. 5. Sopimusalakohtaiset painopisteet Monitoimijuus Kirjasto on vahvasti verkostoitunut toimintaympäristöönsä ja tekee aktiivisesti yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestämällä yhdessä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ja tarjoamalla kokoelmapalveluita, asiakas- ja aukiolopalveluita ja tiloja. Uusia yhteistyökonsepteja kehitetään ja mallinnetaan mahdollisuuksien mukaan. Poikkihallinnollisuus Kirjasto tekee aktiivisesti yhteistyötä varhaiskasvatus-, opetus-, lasten ja nuorten kasvua tukevien-, toimintakykyä edistävien- ja ikäihmisten hoito- ja hoivapalveluiden kanssa järjestämällä yhteistyössä kulttuuritapahtumia ja tarjoamalla mediakasvatusta ja virikkeitä erityisesti lukuharrastuksen lisäämiseksi. Laatutyö Kirjasto käyttää alansa laatukriteereitä ja on osaltaan kehittämässä niitä. Kirjasto huomioi toiminnassaan erityisesti OKM:n laatusuositukset: Yleisten kirjastojen laatusuositus (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20). Kirjasto on toteuttanut OKM:n euron erityisavustuksella hankkeen: Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke. Hanke käynnistettiin syksyllä 2012 ja loppuraportti: Yllättävän hyvä kirjasto! Ehdotus Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatukäsikirjaksi julkaistiin marraskuussa Laatutyötä jatketaan em. käsikirjan pohjalta ja jatkohankkeella: Nyt hihat heilumaan! Laatutyön käytännön toteuttaminen työikäisten tietoteknisten taitojen ja koululaisten monilukutaidon edistämisessä Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden maakuntakirjastoissa. Hankkeelle on saatu OKM:n avustusta euroa. Hankkeen taustalla vaikuttavat opetushallituksen uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat 2016 ja tuore OECD:n tekemä kansainvälinen 24 maata käsittävä tutkimus (OECD Skills Outlook 2013-First Results from the Survey of Adult Skills), jossa kävi ilmi, että Suomen työikäisestä väestöstä liki kolmannes eli noin miljoona suoriutui huonosti tietotekniikkaa koskevasta osuudesta. Kehittämistyö Laatuhankkeen tulosten pohjalta kehitetään eri palvelukokonaisuuksille omat strategiat: kokoelmapolitiikka, tapahtumatuotannon periaatteet, tiedotus- ja markkinointistrategia, kouluyhteistyösopimus ja mediakasvatuksen periaatteet, verkkopalvelustrategia ja asiakasja tietopalvelustrategia. Kirjaston verkkopalveluja kehitetään edelleen sosiaalisen median suuntaan. Erityisesti Häme-Wikiä kehitetään ja siihen tuotetaan aktiivisesti sisältöjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Arena-verkkokirjasto on pitkän kehittämistyön jälkeen otettu varsinaiseen tuotantokäyttöön Palvelua kehitetään edelleen entistä yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi. Asiakkaiden ja henkilökunnan tuottamia sisältöosioita lisätään, laajennetaan ja jaetaan aktiivisesti. 4

5 Pääkirjastossa toimivaa digitointi- ja editointitilaa päivystetään kirjastovirkailijoiden voimin. Tietokoneen peruskäytön, sähköisen asioinnin ja sosiaalisen median koulutusta kuntalaisille jatketaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksiin uusien laitteiden esim. tabletit ja älypuhelimet käyttäjinä. Koulutuksessa haetaan hakeutuvia toimintamalleja. Omatoimikirjastokonseptia kehitetään edelleen ja laajennetaan lähikirjastoihin resurssien mukaan. Jukolan ja Hauhon kirjastoja pidetään edelleen auki normaalin miehitetyn aukioloajan lisäksi omatoimiperiaatteella joka päivä ympäri vuoden. (Ks. aukioloajat kohdasta 7.1.) Pääkirjaston omatoimiasiointia kehitetään edelleen. Nykyiset kehittyneet lainaavat ja palauttavat automaatit mahdollistavat paitsi lähikirjastojen omatoimipalvelun, - myös sen, että pääkirjaston lainauskerroksessa voi omatoimiperiaatteella asioida myös sunnuntaisin ja kesälauantaisin. Pääkirjasto pyritään avaamaan arkisin asiakkaille omatoimiperiaatteella jo kello 9 aamulla. Pääkirjaston tilaratkaisuja tutkitaan, arvioidaan ja uudistetaan resurssien mukaan modernimmiksi. Pyritään luomaan erilaisia äänivyöhykkeitä. Nuorisonäkökulma on korostetusti esillä. Kilpailutetaan ja hankitaan uusi kirjastojärjestelmä yhdessä Forssan alueen kirjastojen kanssa. Pyritään mahdollisimman laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön kirjastojärjestelmän osalta. Hankkeeseen on saatu STRAKE:lta avustusta euroa. Kirjaston lainaus ja palautusjärjestelmä on 14 vuotta vanha. Sitä ei ole enää useaan vuoteen ylläpidetty eikä kehitetty. Uusi järjestelmä on välttämätön kirjaston toiminnan ja asiakkaiden tietoturvallisuuden kannalta ja mahdollistaa mm. omatoimipalvelujen edelleen kehittämisen. Kokoelmatyössä kehitetään edelleen BTJ:n kanssa pilotoitua uutta palvelukonseptia, jossa mallinnetaan valmiita kokoelmapaketteja S-, M-, L- ja XL-kirjastoihin. Projekti on osa laadunvarmistusta, prosessien rationalisointia ja toiminnan tehostamista. Koulukirjastoja kehitetään Hämeenlinnan koulukirjastohankkeen loppuraportin: Sohvia ja sisältöjä Hämeenlinnan koulukirjastohanke 0d181b954920&groupId=10448 tulosten pohjalta. Tavoitteena on ammattimaisesti hoidettu, tasalaatuinen ja laadukas koulukirjastopalvelu kaikille Hämeenlinnan peruskouluille. Opetustoimi ostaa kirjastolta koulukirjastopalvelut n eurolla vuodessa. Kirjastossa toimii pedagoginen informaatikko, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. koulukirjastot ja kouluyhteistyö. Puolet palkasta kustannetaan opetustoimen antamasta rahasta. Toinen puoli rahasta käytetään aineiston hankintaan esim. kirjasarjoihin. Digitoidun Hämeenlinna-aineiston Lydia-sivustoa kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi ja kansainvälisiin formaatteihin sopivaksi uudella teknisellä alustalla hankkeessa: Omekalla eteenpäin - Hämeenlinnan digitoitu kokoelma kasvuun ja laajempaan käyttöön. Kokoelmatyössä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten aineistojen hankkimiseen ja markkinointiin. E-kirjat ovat yhä suositumpi aineistomuoto asiakkaiden keskuudessa tablettitietokoneiden käytön lisääntyessä. Keväällä 2014 ns. suuret kustantajat ja kirjastot solmivat sopimuksen, jonka puitteissa myös kaikkien suosituimmat e-kirjat voidaan hankkia kirjastoihin lainausoikeuksilla. 5

6 Kehittämispalveluiden toimintasuunnitelma 2015 Hämeenlinnan kaupungin kehittämistyön tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamien palvelujen laatua, edistää palvelujen vaikuttavuutta ja lisätä oman toiminnan tuottavuutta. Kehittämispalvelut tukee tilaajia ja tuottajia heidän perustehtävässään. Kehittämispalvelut muodostuvat 1. kehittämistoiminnasta 2. tietohallinnosta ja 3. viestinnästä. Kehittämispalveluiden eri osa-alueiden toiminta kuvataan erillisessä kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmassa Kehittämistoiminnan osalta työtehtävistä ja henkilöresurssien käytöstä neuvotellaan tilaajan ja tuotannon kanssa palvelusopimusneuvotteluissa. Kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta on päätetty Strategisen kehittämisen johtotiimissä. Kehittämistoiminnan sovitut tehtävät ja päätetyt kehittämishankkeet kirjataan kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmaan. Hämeenlinnan kaupunkikonsernin työllisyyden ja osallisuuden edistämisen ohjelma Hämeenlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelmassa esitetyt työllisyyden ja osallisuuden edistämisen keinot ja tavoitteet sekä edellyttänyt kaupunkikonsernin toimijoita ryhtymään tarvittaviin ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Ohjelman mukaan niin sanottuja kaupungin välityömarkkinapaikkoja lisätään määrällisesti, vahvistetaan paikkojen käyttöön ottoon tarvittavaa tukea työyksiköille ja lisätään paikkojen laadullista toteuttamistapaa. Jokainen työyksikkö sitoutuu ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus on määritellyt vuodelle 2015 kaupunkiin lisättävän tukityöllistämisen paikkoja 1 /15 työntekijää. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua tarjoavat työyksiköt ja työkuvaukset laitetaan tyonpaikka.fi sivustolle, josta myös löytyvät rekrytoinnissa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet esimiehille. Palkkatukipaikat ovat myös haettavissa sivuston kautta. Kaupungin työllisyyspaketti sisältää määrärahavarauksen työntekijälle nuorten työkokeilupaikkojen koordinointiin. Työntekijä sijoittuu palvelutuotantoon Henkilöstötuloksellisuusohjelma Kirjastopalvelut sitoutuvat kaupungin henkilöstötuloksellisuusohjelmaan kaupungin tilausbudjettikirjan mukaisesti. 6. Sopimuksen arvo Kirjastopalvelujen tilauksen arvo vuonna 2015 on e. Tuottavuuden lisäämiseksi kirjasto kehittää palvelujaan seuraavasti: Kirjaston ja koulun yhteistyötä jatketaan aktiivisesti etsimällä yhteisiä tilaratkaisuja ja kehittämällä koulukirjastoja. Kirjastopalvelujen palveluverkko arvioidaan uudelleen ja suunnitellaan kaikkia kuntalaisia palvelevaksi muuttuneissa oloissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että selvitetään Kalvolan kirjasto siirto suunnitteilla olevan hyvinvointikeskuksen yhteyteen, Rengon kirjaston sijainti ja Tuuloksen kirjaston tulevaisuus. Pääkirjaston kokoustilat: kerhohuone, musiikkisali, ATK-luokka ja Keidas ovat kaikille varaajille maksullisia alkaen kirjaston hinnaston mukaisesti. Poikkeuksena nuorten ryhmät, jotka voivat käyttää lasten- ja nuorten osaston yhteydessä olevaa Keidas- tilaa ja alakerran kerhohuonetta maksutta kirjaston palvelustrategian mukaisesti. Ks. Lähikirjastoja voi käyttää kokoustiloina maksutta. 6

7 Vuoden 2015 alusta eläkkeelle jäävän palvelusihteerin tilalle ei palkata ketään. Jukolan ja Hauhon kirjaston omatoimikonseptia pyritään mahdollisuuksien mukaan levittämään muihin lähikirjastoihin ja kirjastojen itsepalveluastetta pyritään nostamaan. Pääkirjasto avataan asiakkaille jo yhdeksältä aamulla omatoimiperiaatteella. Lisätään e-kirjojen hankintaa ja siirretään lehtien hankinnassa painopistettä e-lehtiin. E- aineistot ovat henkilöstökuluja ajatellen kirjastolle hyvin edullisia, koska niitä ei tarvitse käsitellä fyysisesti eivätkä ne vie tilaa. Paperikirjoja e-kirjat eivät vielä korvaa mutta määräaikaisilla e-kirjalisensseillä voidaan täydentää erityisesti suosituimpien kirjojen hankintaa. Kirjastoautojen käyttöä pyritään tehostamaan entisestään yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa. Hattula on saanut hankkeeseen OKM:n avustusta. Logistiikka ja kokoelma- ja palveluprosesseja kehitetään mahdollisimman tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Kohdistetaan toimintaa asiakastarpeita vastaavaksi asiakaspalautteen ja -kyselyiden avulla. Koulukirjastopalvelut myydään opetustoimelle n eurolla vuodessa. Kotikirjastopalvelut tuotteistetaan, hinnoitellaan ja pyritään myymään. Kirjastoverkkoa arvioidaan toiminnallisena kokonaisuutena tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta kuitenkin asiakastarpeet huomioiden. Hämeenlinnan kirjasto liittyi syksyllä 2014 yleisten kirjastojen valtakunnalliseen konsortiosopimukseen, jossa tulevaisuudessa on myös arvioitu olevan kustannushyötyä esim. e-kirjojen hankinnassa ja luetteloinnin keskittämisessä. 7. Tilattavat palvelut Palveluiden ja niiden pohjana olevien tuoteryhmien ja tuotteiden tulee perustua seuraavaan nelijakoon: - harrastaminen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen - kulttuuripääoma - kulttuuri- ja liikuntakasvatus - kulttuuri- ja liikuntatapahtumat Palvelujen tulee perustua osavastuualueen keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kaupungin strategiaan ja toimintaohjelmiin. Kirjastopalvelut Hämeenlinnan kaupungin kirjastopalvelut voidaan jakaa asiakas- ja aukiolopalveluihin, kokoelmapalveluihin, koulutus- ja kulttuuripalveluihin ja erityispalveluihin. Kirjaston palvelutarjonta on monipuolinen ja siihen sisältyy aineisto- ja verkkopalvelujen lisäksi muita palveluja kuten sisältöjä esiintuovia palveluja ja tapahtumia. Kokeilevat, uudet palvelumuodot täydentävät perinteisempiä palveluja. 7

8 Erityisesti laajennettuja palveluja tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Palvelut on tehty helposti saavutettaviksi. Suurimmalla osalla kunnan asukkaista on matkaa kirjastoon alle 2 kilometriä tai kirjastoon on hyvät liikenneyhteydet ja matkustusaika on kohtuullinen (alle puoli tuntia). Kävelymatka on lapsille kohtuullinen ja turvallinen. Kirjastoautossa asioivilla on matkaa auton pysäkille alle kilometri. Kirjastopalveluja tarjotaan myös kotipalveluna ja muiden erityisjärjestelyjen avulla. Palvelutarjonnassa ja markkinoissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastoille keskitetysti tuotettuja palveluja. Laajat aukioloajat edistävät kirjaston käyttöä. Kirjastot ovat avoinna arkisin, iltaisin ja palveluja voidaan käyttää myös viikonloppuisin. Asiakaskyselyissä vähintään 80 % vastaajista on tyytyväisiä aukioloaikoihin. Palvelujen tarjontaan kokeillaan erilaisia malleja (esimerkiksi ajoittaista aukioloa pelkällä itsepalvelulla). Maksuttomien peruspalvelujen lisäksi asiakkailla on tarjolla maksullisia erikoispalveluja. Palveluja kehitetään asiakasnäkökulmasta ja yhdessä asiakkaiden kanssa. Henkilökunnan asiakaspalvelutaitoihin ja palveluasenteeseen on kiinnitetty huomiota. Kuntalaisiin ja asiakaskuntaan pidetään yhteyttä eri keinoin. Asiakkaiden kokemasta palvelun laadusta ollaan kiinnostuneita (näkyviksi tehdyt palautemahdollisuudet). Asiakkaiden ja myös ei-asiakkaiden mielipiteitä kirjasto kartoittaa osallistumalla kuntalaiskyselyyn tai tekemällä kirjastojen vakioidun asiakaskyselyn 2 3 vuoden välein. Myös lasten ja nuorten mielipiteitä on kartoitettu ja kuultu. Asiakaskyselyissä vähintään 80 % asiakkaista ilmoittaa olevansa palveluihin tyytyväisiä. Lainauksen ja palautuksen voi hoitaa itsepalveluna automaattien avulla ja henkilökohtaista asiakaspalvelua saa helposti erottuvalta ja tavoitettavalta henkilökunnalta. Henkilökuntaa on jalkautuneena asiakkaiden joukkoon. Kirjasto markkinoi ja tiedottaa palveluistaan säännöllisesti ja eri medioita käyttäen ja erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin jalkautuneena. Kirjasto toimii verkostoituneesti ja on läsnä virtuaalisissa verkoissa ja sosiaalisessa mediassa. Lapsille lukemisesta ja muista kirjastosta saatavista palveluista on tehty houkuttelevia päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Koululaisten selkeä valtaosa on kirjaston asiakkaina ja kirjastonkäytön / tiedonhallintataitojen opetus sisältyy kunnan opetussuunnitelmaan. Lapsille ja nuorille suunnataan omat asiakaskyselyt. Nuorten palveluja on kehitetty yhteistyössä nuorisotoimen ja nuorten itsensä kanssa. Nuorten erityistarpeita on otettu huomioon tilojen suunnittelussa ja varustamisessa sekä palvelutarjonnassa. Laadukkaiden kirjastopalvelujen käyttö on osa ihmisten arkipäivää, työntekoa ja vapaa-aikaan niin, että palveluja käyttää 80 % kuntalaisista. Aktiivikäyttäjiä on vähintään puolet kuntalaisista. Hyvässä kirjastossa fyysisiä käyntejä on 10 kpl / asukas / vuosi, lainauksia 20 lainaa / asukas / vuosi, verkkoasiointitapahtumia 10 / asukas / vuosi) Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Asiakas- ja aukiolopalvelut Palvelun määrittely: Hämeenlinnan kaupunginkirjasto tarjoaa kaikille kuntalaisille laadukkaita kirjastopalveluja viihtyisissä ja asianmukaisissa tiloissa Kanta-Hämeenlinnan 8

9 alueella kolmessa eri toimipisteessä (pääkirjasto, Lukiokatu 2, Jukolan kirjasto, Eeronkuja 5, Hätilän kirjasto, Viertotie 1) sekä jokaisessa osakaupunkikeskuksessa (Hauhon kirjasto, Punnanmäentie 18, Kalvolan kirjasto Hollaajantie 3, Lammin kirjasto Linjatie 4, Rengon kirjasto Rengonraitti 7 ja Tuuloksen kirjasto Pannujärventie 10). Rengon kirjaston siirto koululle ja Kalvolan kirjaston siirto hyvinvointikeskukseen selvitetään. Kirjaston palveluverkko voi muuttua sopimusvuoden aikana. Palvelutarjontaa täydentävät kahden kirjastoauton palvelut. Riittävät asiakaslähtöiset aukioloajat ja ammattitaitoinen henkilökunta takaavat hyvät palvelut kaikille asiakkailleen. Asiakkaat voivat käyttää kirjaston asiakas- ja aukiolopalveluja myös itsepalveluna kirjastossa. Jukolan ja Hauhon kirjastot ovat avoinna myös omatoimiperiaatteella. Hauholla aukioloaika on laajentunut 33 tunnista 89 tuntiin ja Jukolassa 35 tunnista 82 tuntiin. Aukioloajat ovat Hauholla ma-pe klo 8-22, la klo 8-17 ja su klo 8-22 ja Jukolassa ma-pe klo 8-22, la klo 8-17 ja su klo Kirjaston verkkopalvelut ovat avoinna 24/7. Resurssit 47,5 % kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 29 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa (50 % tiloista) irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Laatukriteerit asiakas- ja aukiolopalvelujen kehittämisessä otetaan huomioon OKM:n laatusuositukset yleisten kirjastojen kokoelmille Muutokset ja kehittäminen strategiatyö laatuprojektin tulosten ja sen jatkoprojektin - Nyt Hihat heilumaan! Laatutyön käytännön toteuttaminen työikäisten tietoteknisten taitojen ja koululaisten moniluktaidon edistämisessä Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden maakuntakirjastoissa pohjalta. omatoimipalvelun ja verkkopalvelun kehittäminen lähikirjastojen ja kirjastoautotoiminnan kehittäminen Hätilän kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen. lähikirjastojen profilointi ja markkinointi. aukioloaikamuutokset mahdollisia resurssien sallimissa rajoissa. Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan mahdollisen kirjastoautoyhteistyön kartoittaminen yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa. (Hattulan kirjasto on saanut hankkeeseen OKM:n avustuksen.) kirjastoauton asiakasryhmien tarpeet eri reiteillä huomioidaan autoa pakattaessa. kirjastoautot ovat mukana erilaisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. pysäkkien käyttöastetta ja uusin pysäkkien tarvetta seurataan aktiivisesti Kulttuuripääomapalvelut Kokoelmapalvelut Palvelun määrittely: 9

10 kirjastossa pidetään saatavilla ja asianmukaisesti järjestettynä monipuolinen ja uusiutuva valikoima kauno- ja tietokirjallisuutta, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja muita tallenteita kirjasto tarjoaa aktiivisesti asiakkaiden käyttöön uusia aineistomuotoja, kuten sähköisiä aineistoja ja verkkoaineistoja pääkirjaston tehtävänä on huolehtia kokoelman ajallisesta syvyydestä ja laajuudesta ja keskitetysti varastoida pysyväarvoiseksi katsottu aineisto, kun taas lähikirjastot voivat vastata asiakkaiden tarpeisiin välittömämmin ja uudistaa kokoelmaansa rohkeammin kokoelmien löydettävyyteen sekä sisältöjen avaamiseen ja esittelyyn kiinnitetään huomiota niin fyysisessä kirjastossa kuin verkkokirjastossa Lyseon perinnekirjasto Resurssit: 46,6 % kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 20 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa Laatukriteerit: kokoelmapalvelujen kehittämisessä otetaan huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän laatusuositukset yleisten kirjastojen kokoelmille kirjaston kokoelmatiimi tekee koko kirjastoa koskevat kokoelmapoliittiset linjaukset ja valinnat, joilla edistetään kokoelmien eheyttä ja erikoistumista kokoelmien kehittämistyössä käytetään henkilöstön ja asiakaskunnan erikoisasiantuntemusta kokoelmat kuvaillaan valtakunnallisten standardien mukaisesti nykyaikaiseen kirjastojärjestelmään ja ne ovat monipuolisesti haettavissa ja käytettävissä verkon välityksellä asiakasliittymässä Hankinnan yleisperiaatteet kokoelman uutuus- ja täydennyshankinnat pyritään jakamaan eri aineistomuotojen kesken seuraavasti: kirjallisuus 62 %, av-aineisto 20 %, lehdet 15 % ja sähköinen aineisto 3 % uudella palvelukonseptipilotilla pyritään linjaamaan ja profiloimaan lähikirjastojen kokoelmia yhä tarkemmin Kirjallisuus uutuushankintojen määrä mitoitetaan kirjaston palveluverkkoon ja käyttäjäkuntaan sekä oletettuun kysyntään nähden sopivaksi. Monipuolinen uutuustarjonta tarkoittaa vähintään uutuuskirjaa / 1000 asukasta sekä aikuisten että lasten ja nuorten kirjakokoelmat pidetään monipuolisina, keskeiset teokset sisältävinä ja uudistuvina Lapset ja nuoret lapsille ja nuorille suunnattua aineistoa hankitaan tasapuolisesti kirjaston eri yksiköihin siten, että hankinta on vähintään 1/3 kirjaston kokonaishankinnasta. Lasten- ja nuortenkirjahankinnat ovat vähintään 1 kpl / alle 15-vuotias lukudiplomien avulla pyritään lisäämään koululaisten lukuharrastusta Musiikki ja muu av-aineisto musiikkiaineiston hankintaa pidetään nykyisellä tasolla, äänitteiden hankinta on vähintään 30 kpl / 1000 asukasta musiikki-, elokuva-, nuotti- yms. aineistojen pieniä kokoelmia uhkaava sisällöllinen pirstoutuminen estetään koordinoimalla hankintaa ja aineistojen yhteiskäyttöä Lehdet 10

11 laadukkaan lehtikokoelman määrä on vuosikertaa / 1000 asukasta. Painettujen lehtien kokoelmaa täydennetään tarjoamalla pääsy sähköisiin lehtiportaaleihin lehtikokoelman ylläpitoon käytetään vuodessa euroa, jolla hankitaan 1000 aikakausi- ja sanomalehtien vuosikertaa Sähköinen aineisto painetun ja muun perinteisen aineiston rinnalla tarjotaan yleiselle kirjastolle suunnattuja e-aineistoja, jotka ovat asiakaskäytössä kirjaston joka toimipisteessä sähköisen aineiston käyttöä edistetään tehokkaalla markkinoinnilla ja asiakaskoulutuksella pyritään edistämään myös sähköisen aineiston etäkäyttöä Kokoelman uusiutuminen kokoelmien yleisestä uusiutumisesta huolehditaan riittävillä hankinnoilla ja säännöllisillä poistoilla, suositustaso on 8 % kokoelmasta lähikirjastojen kokoelmien uusiutumisnopeus voi olla suurempi kuin suositustaso kokoelmatyössä otetaan huomioon uusia formaattimuotoja koskeva kehitys Muutokset ja kehittäminen: strategiatyön jatkaminen Laatukäsikirjan pohjalta BTJ-valikoimapalvelun käytön vakiinnuttaminen lähikirjastojen kokoelmaprofiilien tarkistaminen e-kirjojen ja lehtien hankintayhteistyön aloittaminen Hattulan ja Janakkalan kirjastojen kanssa sähköisen aineiston tehostettu markkinointi ja asiakaskoulutus musiikin lainaamista/kuuntelemista netin kauttakirjaston välityksellä kehitetään edelleen aktiivisesti yhteistyössä muiden Suomen kirjastojen kanssa. haetaan musiikkikirjastotyöhön uusia muotoja konsortiosopimus 7.3. Kulttuurikasvatus Kulttuuri- ja mediakasvatus Kaupunginkirjaston koulutus- ja kulttuuripalvelujen tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille, koululaisille, opiskelijoille ja muille harrastajaryhmille kirjaston käytön, medialukutaidon, tiedonhallintataitojen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien opastusta Kirjaston tarjoamat koulutuspalvelut muodostavat merkittävän osan yhteistyöstä, jota tehdään erityisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Kirjasto järjestää henkilökunnalleen ammatillista täydennyskoulutusta Kirjasto kutsuu systemaattisesti perusopetuksen 1., 4., 7., 9. luokkia ja osallistuu syksyllä 2014 alkavaan ala- ja yläkouluille suunnattuun kulttuuripolkuun. kirjasto tukee lasten- ja nuorten lukuharrastusta ja tiedon itsenäistä hankintaa mm. tarjoamalla kirjavinkkausta eri luokka-asteille sekä mahdollisuutta suorittaa lukudiplomi lukuharrastusta edistäviä projekteja järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa 7.4. Kulttuuritapahtumat Koulutus- ja kulttuuritapahtumat 11

12 Kirjaston järjestämät kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumat ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia, jotka täydentävät ja tukevat kaupungin muuta kulttuuritoimintaa, lisäävät yhteisöllisyyttä ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kirjaston järjestämiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ne tuotetaan erittäin pienillä kustannuksilla yhteistyössä ja talkoovoimin. Niillä on tärkeä rooli kirjaston verkostoitumisessa toimintaympäristöönsä Tilaisuudet voivat olla kirjallisuusiltoja, konsertteja, kerhoja, näyttelyitä, luentoja jne. Tarkoituksena on huomioida eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet. Kirjaston koulutus- ja kulttuuritapahtumat ovat merkittävä osa yhteistyötä jota tehdään aktiivisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirjaston koulutus- ja kulttuuripalveluiden resurssit yhteensä: 5,6% kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 4 vakanssia, joista 0,5 vakanssi kulttuuritapahtumiin ja 3,5 vakanssia koulutukseen. tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa aineistokokoelma irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Muutokset ja kehittäminen: Kehitetään kirjaston koulutus- ja kulttuuripalveluja laatuprojektin 2013 loppuraportin pohjalta (Raportti valmistui marraskuussa 2013). Kehitetään kirjaston antamaa monilukutaidon ja mediakasvatuksen opastusta erilaisille ryhmille Nyt hihat heilumaan-hankkeessa Uusia yhteistyökonsepteja kehitetään ja mallinnetaan mahdollisuuksien mukaan. Saavutettavuuden lisäämiseksi koulutus- ja kulttuuritapahtumia pyritään viemään pois kirjastosta kouluihin, varhaiskasvatuskeskuksiin, yleisiin tilaisuuksiin jne. Erityispalvelut Koulukirjastopalvelu Koulukirjastoja kehitetään Hämeenlinnan koulukirjastohankkeen loppuraportin: Sohvia ja sisältöjä Hämeenlinnan koulukirjastohanke tulosten pohjalta. Tavoitteena on ammattimaisesti hoidettu, tasalaatuinen ja laadukas koulukirjastopalvelu kaikille Hämeenlinnan peruskouluille. Opetustoimi ostaa kirjastolta koulukirjastopalvelut n eurolla vuodessa. Kirjasto palkkaa pedagogisen informaatikon, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. koulukirjastot ja kouluyhteistyö. Puolet palkasta kustannetaan opetustoimen antamasta rahasta. Toinen puoli rahasta käytetään aineiston hankintaan esim. kirjasarjoihin. Kotikirjastopalvelu Kotikirjastopalvelu on Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ja ikäihmisten palveluiden yhdessä tuottama palvelu, joka on tarkoitettu kotihoidon sopimusasiakkaille, jotka eivät itse pysty asioimaan kirjastossa ja joilla ei ole läheisiä ihmisiä auttamassa. Asiakkuuksista voidaan sopia myös sopimusasiakkuuden ulkopuolella resurssien niin salliessa. Kerran kuussa kotiin toimitettava kirjakassi on yksilöllistä kirjastopalvelua, joka osaltaan turvaa hyvän elämän sisältöä. Kotikirjastopalvelu on laajennettu koskemaan koko Hämeenlinnan aluetta. Resurssit (kaikki erityispalvelut 2013): 0,2% kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 1 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa 12

13 aineistokokoelma irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Muutokset ja kehittäminen: kotikirjastopalvelu pyritään laajentamaan koskemaan koko Hämeenlinnan aluetta kotikirjastopalvelu tuotteistetaan koulukirjastopalvelun strategiatyö aloitetaan ja toiminnalle haetaan indikaattoreita 8. Sopimuskaudella tulevien muutosten ratkaiseminen Palvelutuotannon esityksen mukaisesti kesken sopimuskautta tulevat muutostarpeet ratkaistaan tuotannon ja tilaajan aloitteesta käytävissä ylimääräisissä neuvotteluissa. Muutoksia voivat olla esimerkiksi: - volyymimuutokset suoritteiden, asiakkaiden ym. määrissä - poikkeustilanteet - lainsäädännön muutokset - toimintatapojen muutokset, joilla on vaikutusta sopimukseen tai joiden täytyy olla tilaajan hyväksymiä 9. Tukipalvelut Tilaaja vastaa palveluverkosta. Palveluverkko määritellään yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Tuottaja vuokraa tarvittavat tilat tilaajan antamin resurssein. Tuottaja vastaa tilojen vuokraja ylläpitokustannuksista sekä laitteiden ja välineiden hankinnasta ja ylläpidosta. Tilaaja vastaa tilahankkeiden tarveselvityksen laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Suurista laiteinvestoinneista sovitaan yhdessä tilaajan ja tuottajan kesken. 13

14 10. Seurattavat mittarit 2013 TP Tavoite 2014 Tavoite 2015 Kirjastoautojen aukiolotunnit Bella Pietari Kirjastoautojen pysäkkien määrä Bella Pietari Kirjaston lainamäärä / asukas/kpl Aineistomääräraha/asukas/ 18,2 6,5 18,8 19,2 Kirjaston lainamäärä yhteensä Lainamäärät seuraavan erittelyn mukaan: - Pääkirjasto Kirjastoautot yhteensä Hauhon kirjasto Hätilän kirjasto Jukolan kirjasto Kalvolan kirjasto Lammin kirjasto Rengon kirjasto Tuuloksen kirjasto joista e-kirjat Fyysiset käynnit Verkkokirjaston käyttökerrat / v Koulutus- ja kulttuuritapahtumien osanottajamäärä./v Käyttäjäkoulutusten osanottajamäärä,/v Asiakastyytyväisyys 4 hyvä 4 hyvä 4 hyvä Kirjastojen aukiolotunnit yhteensä /v josta omatoimipalvelulla /v Jukola, Hauho ( ) Tuottajan tulee seurata tässä sopimuksessa olevia mittareita ja raportoida niistä kolmannes vuosittain 30.4., ja Lisäksi tuottajan tulee tehdä yhteenveto asiakaskyselystä kerran vuodessa. 11. Palvelusopimuksen seuranta Palvelusopimuksen toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa tarkemmin sovittavina ajankohtina. Hämeenlinnassa _9 /_1_ 2015 Markku Rimpelä, tilaajajohtaja Päivi Raukko, palvelutuotantojohtaja Päivi Joenmäki, tilaajapäällikkö 14

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2014. Kirjastopalvelut

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2014. Kirjastopalvelut Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2014 Kirjastopalvelut 1 Vuoden 2014 palvelusopimus 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus... 3 3. Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen... 3 4. Palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2016. Kirjastopalvelut

Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2016. Kirjastopalvelut Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2016 Kirjastopalvelut 1 Vuoden 2016 palvelusopimus 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus... 3 3. Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen... 3 4. Puitesopimus...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Hämeenlinnan kaupunginkirjaston tuotteistaminen Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Hämeen maakuntakirjasto 25.3.2011 Kuntaliitoksen myötä kaupunki siirtyi tilaaja-tuottaja

Lisätiedot

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere

Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere Hämeenlinnan lähikirjastojen kokoelmatyö ja yhteistyö BTJ:n kanssa Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö Tampere 9.5.2014 Hämeenlinnan kaupunki Asukkaita 67 800 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö. Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Hämeenlinnan kaupunginkirjaston kokoelmatyö Irmeli Isokivijärvi Palvelupäällikkö, Hämeenlinna Forssa 19.11.2015 Tietoa Hämeenlinnasta Asukkaita n. 68 000 Vuoden 2009 alusta Hauho (4000), Kalvola (3500),

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajan Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintakertomus 2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintakertomus www.ylojarvi.fi Lainaus, kävijät ja aukiolotunnit Ylöjärven kirjaston kokonaislainaus oli 676 562 ja se nousi hieman edellisestä vuodesta. Yksiköistä kirjastoauto ja pääkirjasto

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5)

Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä tasolla (kouluarvosanalla > 8.5) Tulosalue: **HALLINTO Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite Toteuma Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Vähintään tyydyttävällä (kouluarvosanalla > 8.5) Toteuma 8,3. Tavoite ei Avoimuus, julkisuus Todentaminen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUSTARJOUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Liite 1 Palvelutuoteluettelo 2011 Hyvinvointilautakunta Kirjastopalvelut Tuote yksikkö hinta määrä yht. Kirjaston peruspalvelut Kirjastopalvelut 1 249 550.00

Lisätiedot

Yllättävän hyvä kirjasto!

Yllättävän hyvä kirjasto! Yllättävän hyvä kirjasto! Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden yleisten kirjastojen laatuprosessi Hanna Kaisti Kirjastopäivät 28.11.2013 Hanke-esittely Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto

KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA. Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto KOKOELMAT ESIIN PIENESSÄ KIRJASTOSSA Sari Kanniainen, kirjastonjohtaja, Hankasalmen kunnankirjasto Johdannoksi Ei riitä, että kirjastolla on hyvät kokoelmat. Lisäksi asiakkaiden tulisi löytää niiden luo.

Lisätiedot

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa

Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Itsepalvelu asiat pohditaan jo rakennusvaiheessa Rekentamissemiaari Museokeskus Vapriikki Tampere 30.5.2013 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Irmeli Isokivijärvi palvelupäällikkö Hämeenlinnan kaupunki Hämeenlinnaan

Lisätiedot

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto

Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot - Oulun kaupunginkirjasto Informaatikot Oulussa muodostavat asiantuntijaryhmän Vastaava informaatikko 5 informaatikkoa 1 pääkirjastossa 2 aluekirjastoissa 2 kombikirjastoissa Koulukirjaston

Lisätiedot

Valtionhallinnon kuulumisia ja kokoelmia koskeva laatusuositus

Valtionhallinnon kuulumisia ja kokoelmia koskeva laatusuositus Valtionhallinnon kuulumisia ja kokoelmia koskeva laatusuositus Maakuntakirjastokokous 31.3.2011 Jyväskylä Marjariitta Viiri 1 Tilastot valmistumassa Ei suuria muutoksia verkossa Kirjaston palkkaamat htv:t

Lisätiedot

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto

Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto Strategisia linjauksia Aija Laine Suunnittelija/ Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto/helsingin kaupunginkirjasto 040-1682636 aija.laine@turku.fi Yleisten kirjastojen neuvosto

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi

Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Tilastot ja kustannukset tehokkuudeksi Kehysorganisaation näkökulma 3.12.2013 tilaajapäällikkö Lauri Savisaari Kehysorganisaatio? KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek

Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Sipoon kunnankirjasto Sibbo kommunbibliotek TÄRKEYS = Palvelujen tärkeys minulle TOIMIVUUS = Miten kirjasto on onnistunut Kirjaston käyttäjäkysely 2013

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. KIRJASTOJEN UUDET LAATUSUOSITUKSET 2010 SEINÄJOKI 26.10.2010 (LUONNOS)

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ. KIRJASTOJEN UUDET LAATUSUOSITUKSET 2010 SEINÄJOKI 26.10.2010 (LUONNOS) YLLÄPITÄJÄN KIRJASTOPALVELUJA KOSKEVA PALVELULUPAUS Kunta huolehtii kuntalaisten sivistyksellisistä perusoikeuksista ylläpitämällä laadukkaita kirjastopalveluja. Laadukkailla, kuntalaisten tarpeita vastaavilla

Lisätiedot

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä

Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Tulevaisuuden kirjasto keskustelu Otakantaa.fi:ssä Kooste keskustelun sisällöstä Oili Salminen Oikeusministeriö demokratian vastuualue 3.12.2008 Otakantaa.fi-esittely Verkkofoorumi, jossa kansalaiset voivat

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2014 Kulttuuripalvelut - kirjastot Mikko Kesä Minna Joutsen Tuomo Saarinen Innolink Research Oy 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Vastaajien taustatiedot 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle.

Kirjasto on. arjen luksusta. Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Kirjasto on arjen luksusta Monipuolisesta ja dynaamisesta kirjastosta voimme olla aidosti ylpeitä ja esimerkkinä muulle maailmalle. Arvostettu edelläkävijä Lisää hyvinvointia Kirjasto on niin tuttu osa

Lisätiedot

LAATUA JA TUOTTAVUUTTA KIRJASTOPALVELUILLE VERKOSTOITUEN Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke

LAATUA JA TUOTTAVUUTTA KIRJASTOPALVELUILLE VERKOSTOITUEN Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke LAATUA JA TUOTTAVUUTTA KIRJASTOPALVELUILLE Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke Inkeri Jurvanen, kirjastotoimenjohtaja Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus,

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot

Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2012 Kulttuuripalvelut - kirjastot Innolink Research Oy TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kulttuuripalveluiden kirjastojen asiakastyytyväisyyden tutkimusraportti.

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2016. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2016 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 16.3.2016 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon "En lainkaan", miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja?

Asiakaskysely Jos valitsitte vaihtoehdon En lainkaan, miksi? (Text) 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? 1. Kuinka usein käytätte kirjastoauton palveluja? Asiakaskysely 2008 Kysymykseen vastanneet: 335 (ka: 0) En lainkaan 49% 164 Kerran viikossa 16,7% 56 2-3 kertaa kuukaudessa 20,3% 68 Harvemmin 14% 47 2.

Lisätiedot

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote

Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Kirjaston asiakaskysely kevät 2011 Lehdistötiedote Vastaajaryhmä Työttömät Painettu sana ei koskaan kuole, jos sillä on lukijansa. Kiitos Suomalaiselle Kirjastolle. Vastaajat Vastaajia 19, joista naisia

Lisätiedot

KIRJASTON SUUNTA

KIRJASTON SUUNTA KIRJASTON SUUNTA 2015 2018 Rakennamme samaa kirjastoa KIRJASTON SUUNTA 2015-2018 VISIO: Kirjasto on ideoiden ja ajatusten rikastamo, jossa tietoja, taitoja ja tarinoita jakamalla luomme yhdessä uutta kansalaisyhteiskuntaa.

Lisätiedot

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA

TARKENTAMINEN UUDISTUVA HÄMEENLINNA 2015 STRATEGIA KAUPUNKISTRATEGIAN TARKENTAMINEN UUDISTUVA HMEENLINNA 2015 STRATEGIA STRATEGIA OHJAA UUDISTUNEEN KAUPUNGIN TOIMINTAA Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Aija Laine Suunnittelija Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin Turun kaupunginkirjasto / Helsingin kaupunginkirjasto 040 168 2636 aija.laine@turku.fi Taustaa

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

Henkilöstöresurssisuunnitelma

Henkilöstöresurssisuunnitelma Henkilöstöresurssisuunnitelma TAE Kasvu TS TS 2011 2012 2013 2014 2013-2014 2015 2016 (31.12) (31.12) (Ennuste 31.12) (31.12) % (31.12) (31.12) YHTEENSÄ 508 472 12 484 509 482 11 493 509 455 11 466 509

Lisätiedot

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit?

Ulvilan kaupunginkirjasto. Miten meni ja mitäs sit? Ulvilan kaupunginkirjasto Miten meni ja mitäs sit? Kirjasto pähkinänkuoressa Ulvilan kaupunginkirjastolla on 3 yksikköä: pääkirjasto sekä Kaasmarkun ja Kullaan lähikirjastot. Henkilökuntaa on yhteensä

Lisätiedot

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto

Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri. Torstai Lohjan kaupunginkirjasto Kirjaston ja lukioiden yhteistyöpalaveri Torstai 29.9.2016 Lohjan kaupunginkirjasto Melina Aremaa esittäytyy Aloitin pedagogisena informaatikkona 1.7.2016 Koulutus: lastentarhanopettaja, kirjasto- ja tietopalvelualan

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2014. Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2014 Oheismateriaali/vapaa-aikalautakunta 4.3.2014 www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä

Lisätiedot

Asiakaskyselyn tuloksia

Asiakaskyselyn tuloksia Asiakaskyselyn tuloksia Ratamo-kirjastojen (,, ja ) sekä Lopen kirjaston yhteinen asiakaskysely Tässä raportissa tarkastellaan 5.-8..0 järjestetyn asiakaskyselyn tuloksia n kirjaston näkökannalta. Jakaumat

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013

Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Yleisten kirjastojen kansallinen käyttäjäkysely 2013 Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa

Lisätiedot

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut

Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Opastusta ja inspiraatiota - Lahden kaupunginkirjaston pedagogiset palvelut Salla Palmi-Felin Johtava informaatikko, Media- ja musiikkipalvelut Lastukirjastot.fi Palvelua kaikenikäisille Ketkä opastavat?

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi

Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjasto Poistot ja varastointi Maakuntakirjastokokous 2.11.2006 Tuija Venäläinen Poistot kokoelmatyön osana Kokoelmaa olisi kehitettävä siten, että pääpaino

Lisätiedot

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta

Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Kuntapäättäjien näkemyksiä kirjastopalvelujen tilasta ja tasosta Tuloksia Itä-Suomen kirjastojen laatutason kartoituksesta Kohti uutta kirjastolakia 21.4.2015 Varkaus Marja Tiittanen-Savolainen Itä-Suomen

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista

Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Peruspalvelujen arviointi 2015 kirjastopalvelujen saatavuus erityisesti lasten ja nuorten kannalta ja muuta ajankohtaista Merja Kummala-Mustonen 15.9.2016 PSAVI, Merja Kummala-Mustonen, Opetus ja kulttuuri

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Vapaa-aikatoimiala Palvelualue: Kirjastopalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivinen sopimus täydentää toimialan strategista sopimusta. Tässä sopimuksessa määritellään kaupungin

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Saavutettavuus, tasa-arvo, kirjastoverkko Aluekirjastopäällikkö Päivi Rasinkangas Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kohti uutta

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TAMMELAN KUNNAN KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUU- ALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LUKU...2 TOIMINNAN YLEISET PERUSTEET...2 1 Toiminta-ajatus...2 2 LUKU...2 ORGANISAATIO...2 2 Lautakunnat...2 3 Lautakunnan kokoonpano...3

Lisätiedot

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Asiakaskysely kirjastopalveluista Hyvä asiakkaamme! Pyydämme sinua vastaamaan kirjastopalveluita koskevaan asiakaskyselyyn. Kyselyn tuloksia käytetään kirjastopalveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin

Suomen kansalliset tavoitteet ja linjaukset Hannu Sulin XIII Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi Mordvan Tasavalta, Saransk Teemaseminaari 7.10.2011: Lasten ja nuorten informaatio- ja medialukutaitojen edistäminen yleisissä kirjastoissa Suomen kansalliset

Lisätiedot

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus

Sivistysosasto. Toiminta- ja palveluajatus Sivistysosasto Toiminta- ja palveluajatus Sivistyslautakunnan tehtävänä on johtaa kunnan opetus-, kulttuuri- ja vapaa-aikatointa ja vastata palvelujen järjestämiseen liittyvistä tehtävistä varhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto

Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta Yleisten kirjastojen neuvosto Lapin alueen kirjastostrategia ja Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 Yleisten kirjastojen neuvosto 7.4.2016 Satu Ihanamäki, Lapin aluehallintovirasto 7.4.2016 1 Lapin yleiset kirjastot Lähde: Lapin

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma

Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / Kirjastopalvelujen näkökulma Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki / näkökulma Vetovoimainen kaupunki - Liikunnan ja kulttuurin tarjonta - Aktiivinen kaupunkielämä - Kehittyvä kaupunkikeskus - Liikunnan ja kulttuurin näkyvyys

Lisätiedot

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/)

Mikan esitys ja Kirjastot ja media raportti on Laatu-hankkeen wikissä. (http://laatuakirjastoon.wikispaces.com/) Laatu-hanke, Teemaryhmä C (mediakasvatus ja tietoyhteiskuntapalvelut), kokoontuminen 18.4.2013 klo 10.00-14.00 Kouvolan kaupunginkirjaston Mediamajassa Paikalla:,Marja Tervonen (Kouvola), Annukka Harjula

Lisätiedot

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri

SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN. Virva Nousiainen-Hiiri SÄHKÖISET SISÄLLÖT YLEISIIN KIRJASTOIHIN Virva Nousiainen-Hiiri TAUSTAA YKN päätti kokouksessa 15.4.2011 perustaa valtakunnallisen hankkeen, joka keskittyy kirjastojen e-aineistoihin ja niiden lainaamiseen

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide

Talousarvion 2016 laadintaohjeen liite 1. Kuntalainen ja asiakas. Tilaajan eli valtuuston asettama tavoite ja toimenpide Hyvinvoiva kuntalainen Ennaltaehkäisevien ja terveyttä edistävien palveluiden kehittäminen Varhaisen puuttumisen resurssien kohdentaminen ja palveluiden kehittäminen poikkihallinnollisesti 1. Liikuntapalveluissa

Lisätiedot

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017

Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kauhajoen sivistyspalveluiden uudistaminen 2015 2017 Kehittämishankkeen lähtökohtana on Kauhajoen kaupungin sivistyspalveluiden kehittäminen ja uudistaminen. Hallintopalvelut, varhaiskasvatuspalvelut,

Lisätiedot

Vertaisopastuksella verkkoon

Vertaisopastuksella verkkoon Vertaisopastuksella verkkoon Hanna Kaisti Hämeenlinnan kaupunginkirjasto Tehdään yhdessä: osallistava tapahtumatuotanto kirjastossa 13.10.2016. Pori Vertaisopastus Vertaisopastus on vapaaehtoisten kirjaston

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS Liite 7/KH 9.1.2017 31 SIBELIUKSEN SYNTYMÄKAUPUNKI -SÄÄTIÖN JA HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS 1. SOPIJAOSAPUOLET Sopimuksen osapuolina ovat Hämeenlinnan kaupunki (jatkossa kaupunki, Y-tunnus

Lisätiedot

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä

Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Kirjastoautopalvelujen asiakaskysely 2012 Yhteenveto yhteisöasiakkaiden kyselystä Sisältö 1 Kirjastoautopalvelujen asiakaskyselyn toteutus...2 2 Kirjastopalveluiden käyttö...3 2.1 Kirjastoautossa ja pää-

Lisätiedot

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy

Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan. Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Sanomalehtitietokannoilla monipuolisuutta kirjastojen ja tietopalveluiden tarjontaan Aleksi Tykkä LM Tietopalvelut Oy Palvelukonsepti Taustaa Tilastokeskuksen Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus

Lisätiedot

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara

Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa. Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara Kokoelmien freesaus Helsingin kaupunginkirjastossa Maakuntakokous Jyväskylässä 31.3.2011 Anna-Maria Soininvaara kokoelmapolitiikka HelMet-tasoista yhteiset pelisäännöt yhteinen kokoelmaohjelma määrärahojen

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista

Kirjastoverkkopalvelut. Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista Kirjastoverkkopalvelut Asiakaskysely kansallisista kirjastoverkkopalveluista 2008 ASIAKASKYSELY KANSALLISISTA KIRJASTOVERKKOPALVELUISTA 1. Kirjastosektori ( Mitä kirjastosektoria edustat ) 2. Työtehtävä

Lisätiedot

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto

KIRJASTO & MARKKINOINTI. Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto KIRJASTO & MARKKINOINTI Roosa Kallio markkinointipäällikkö Helsingin kaupunginkirjasto 26.3.2015 OHJELMA & TAVOITE Lyhyt esittely - mitä markkinointi on Miten markkinointi eroaa viestinnästä? Esimerkkejä

Lisätiedot

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU

YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU YLEISTEN KIRJASTOJEN YHTEINEN VIESTINTÄ JA VIESTINTÄKETJU Marraskuu 2016 Päivi Litmanen-Peitsala Viestinnänsuunnittelija, Yleisten kirjastojen keskuskirjasto - Kirjastot.fi YKN:n viestintäryhmä Mukana:

Lisätiedot

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS)

SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) LIITE 1 SOPIMUS TURUN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTA- MISESTA 2013 (OPTS) 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella palvelutuotantosopimuksella (OPTS) ydinprosesseja edustavat

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

KULTTUURILAUTAKUNTA 74

KULTTUURILAUTAKUNTA 74 KULTTUURILAUTAKUNTA 74 Palvelu: Kulttuuriosasto/Kulttuuripalvelut Vastuuhenkilö: Hilkka Heikkinen TA 13/TA 14 TP 12/TA 14 Kulttuuritalot/-keskukset, käynnit 13 013 8 312 29 100 210 000 86,1 % 96,0 % /

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut

Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Hallinto ja tukipalvelut Sipoon kunnan ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistoimintasopimus koskien Enterin hallintoa ja toimintaa Enter näyttäytyy opiskelijalle yhtenä kokonaisuutena, jossa laadukkaan opiskelun etenemiselle

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty

Tavoitteen määrittely Mittari Tavoite ja sen toteutuminen. Vaikuttavuus Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Tulosalue: **HALLINTO ja sen toteutuminen Asiakastyytyväisyys Arviointikysely Arviointia ei ole tehty Avoimuus, julkisuus Todentaminen Pöytäkirjat julkaistaan verkossa Resurssien hallinta Kustannusten

Lisätiedot

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin.

Kuiluanalyysi kertoo, kuinka hyvin tarkasteltu organisaatio on onnistunut vastaamaan vastaajien odotuksiin. 7/2013 Nokian kaupunginkirjaston tuloksia Kirjastojen kansallisessa käyttäjäkyselyssä 2013 Kirjastojen yhteinen kysely toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Kyselyä koordinoi kirjastosektorien yhteinen

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari

Tiedottamalla näkyväksi. Inkeri Näätsaari Tiedottamalla näkyväksi Inkeri Näätsaari 14.11.2007 Vuonna 2000 Kirjasto välitti tietoa tarvitsijoille Vähän julkisuutta, osin negatiivista tai vähättelevää Kriittisiä kannanottoja potentiaalisilta yhteistyökumppaneilta

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP)

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna

Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja Hämeenlinna Liitoskuntien ja yhteistoiminta-alueiden kirjastotilastoja 1999-215 Aikasarjoihin sisältyvät kunnat Hauho 1999-28 (kunta lakkautettu 29) 1999-215 Kalvola 1999-28 (kunta lakkautettu 29) Lammi 1999-28 (kunta

Lisätiedot

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI

VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ VARKAUDEN KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMI TOIMINTASÄÄNTÖ 1. LUKU Varkauden sivistyslautakunta päättää toimintasäännöllä alaistensa palvelualueiden tehtävistä

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista

AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista AMK-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely 2010 yhteenveto KTAMKn tuloksista Neljäs valtakunnallinen amk-kirjastojen asiakastyytyväisyyskysely järjestettiin keväällä 2010. KTAMKn vastauksia kertyi 330 kappaletta.

Lisätiedot

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma

Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 1 (4) Joensuun seutukirjaston arviointisuunnitelma 2017-2020 Johdanto Toiminnan ja tulosten arviointi kuuluu erottamattomana osana toiminnan kehittämiseen. Parhaimmillaan arviointi ja laatutyö ovat luonnollisia

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Tule tule hyvä tieto!

Tule tule hyvä tieto! Tule tule hyvä tieto! Jyväskylän kirjastojen ja kaupungin opetuspalvelujen suunnitelma informaatiolukutaidon edistämisestä IV Valtakunnalliset koulukirjastopäivät Kuopiossa 25.-26.4.2012 - Koulukirjastot

Lisätiedot

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi

Kirjastopalvelut. Toimintasuunnitelma 2015. Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjastopalvelut Toimintasuunnitelma 2015 Oheismateriaali vapaa-aikalautakunta 10.3.2015. www.ylojarvi.fi Kirjaston toiminta-ajatus Kirjasto on kaupungin peruspalvelua, joka edistää alueensa asukkaiden

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki

Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Kirjasto mediakasvattajana Rebekka Pilppula, kirjastotoimen johtaja, Joensuun kaupunki Dia 1 Yleensä ajatellaan, että kirjastojen mediakasvatuksen kohteena ovat lapset ja nuoret ja heidän opettajansa.

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke / Teemaryhmä

Lisätiedot

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008

Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Kirjastoverkkopalvelut Kirjastojen kansallinen asiakaskysely 2008 Yleiset kirjastot Kysely yleisten kirjastojen palveluista 1.1 Maakunta ( Minkä kunnan / kaupunginkirjaston palveluja arvioit ) 1.2 Kirjastot

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 27.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueen taidemuseoiden aseman vahvistaminen. Uudet taidemuseo- ja taidehankkeet luovat uutta ja tuovat muutoksia toimintakenttään. 2. Julkisen taiteen

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot