Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus Kirjastopalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015. Kirjastopalvelut"

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja -palvelusopimus 2015 Kirjastopalvelut 1

2 Vuoden 2015 palvelusopimus 1. Sopimusosapuolet Sopimuksen kohde ja tarkoitus Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen Palvelusuunnitelma Sopimusalakohtaiset painopisteet Sopimuksen arvo Tilattavat palvelut Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Kulttuuripääomapalvelut Kulttuurikasvatus Kulttuuritapahtumat Sopimuskaudella tulevien muutosten ratkaiseminen Tukipalvelut Seurattavat mittarit Palvelusopimuksen seuranta

3 1. Sopimusosapuolet Sopijaosapuolina tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajana Hämeenlinnan kaupungin elämänlaatulautakunta (tilaaja) ja tuottajana kaupunginkirjasto (tuottaja). Palvelusopimuksen hyväksyy elämänlaatulautakunta. Sopimuksen allekirjoittavat tilaajan edustajana tilaajajohtaja Markku Rimpelä ja tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki sekä tuottajan edustajana palvelutuotannonjohtaja Päivi Raukko. Tilaajan yhteyshenkilöt: tilaajajohtaja Markku Rimpelä tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki Tuottajan yhteyshenkilöt: palvelujohtaja Päivi Raukko kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen 2. Sopimuksen kohde ja tarkoitus Tässä sopimuksessa sovitaan osapuolten välillä noudatettavasta kirjastopalvelujen hankinnasta ja sen ehdoista. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 3. Sopimuksen voimassaoloaika ja muuttaminen Tämä sopimus on voimassa Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin osapuolten tulee neuvotella ja hyväksyä uusittu sopimus. Kumpikin osapuoli voi tehdä aloitteen sopimuksen muuttamisesta, jolloin asiasta järjestetään neuvottelu. 4. Palvelusuunnitelma Palvelusopimuksessa on huomioitu vuosille hyväksytty elämänlaatupalvelujen puitesopimus, joka antaa raamin vuosittaisille palvelusopimuksille. Suunnitelmakauden aikana on mietittävä kirjastopalvelujen palvelukokonaisuuksia uudesta näkökulmasta. Hyvä lähestymistapa on tarkastella palveluja asiakkuuksista käsin. Palvelujen käyttäjät ovat joko osallistujia, harrastajia tai opiskelijoita. Osallistujat käyvät kulttuuritilaisuuksissa yleisönä tai kuluttajina. Kiinnostus voi ulottua satunnaisesta kokeilusta aina elämänmittaiseen harrastukseen saakka. Opiskelijat käyttävät kirjastoa joko opiskelun tai työelämän tarpeisiin. Kirjaston tapahtumat tuotetaan pääasiassa yhteisöllisesti ja aidosti asiakaslähtöisesti. Usein asiakkaat itse tuottavat tapahtuman ja kirjasto antaa tilan ja osallistuu yhteistyökumppanina markkinointiin ja tiedotukseen. Kirjaston järjestämillä kulttuuritapahtumilla on merkittävä rooli kaupungin vetovoiman kasvattajana. Kulttuuri- ja mediakasvatus ovat keskeinen osa kirjaston toimintaa. Ne kohdistuvat kaikkiin ikäryhmiin ja toimivat myös varhaiskasvatuksen ja opetuksen tukipalveluina. Aikuisväestön keskuudessa mediakasvatus näyttäytyy erityisesti tietoyhteiskuntataitojen kohentamisena. Lisäksi kirjastot huolehtivat omalta osaltaan kaupungin kulttuuriperinnön vaalimisesta keräämällä paikallista aineistoa ja ylläpitämällä ja kehittämällä kotiseutukokoelmaa sekä aluetietokanta Arvia. Kirjasto on digitoinut kotiseutuaineistoa aktiivisesti vuodesta

4 Tällä hetkellä aineistopankki Lydiassa on 1800-luvun Hämeenlinnaa käsittelevää kirjallisuutta, karttoja, artikkeleita ja pienpainatteita. Kirjasto kehittää ja ylläpitää verkossa kaikille avointa ja vapaasti muokattavaa Häme-Wikiä. 5. Sopimusalakohtaiset painopisteet Monitoimijuus Kirjasto on vahvasti verkostoitunut toimintaympäristöönsä ja tekee aktiivisesti yhteistyötä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa järjestämällä yhdessä erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia ja tarjoamalla kokoelmapalveluita, asiakas- ja aukiolopalveluita ja tiloja. Uusia yhteistyökonsepteja kehitetään ja mallinnetaan mahdollisuuksien mukaan. Poikkihallinnollisuus Kirjasto tekee aktiivisesti yhteistyötä varhaiskasvatus-, opetus-, lasten ja nuorten kasvua tukevien-, toimintakykyä edistävien- ja ikäihmisten hoito- ja hoivapalveluiden kanssa järjestämällä yhteistyössä kulttuuritapahtumia ja tarjoamalla mediakasvatusta ja virikkeitä erityisesti lukuharrastuksen lisäämiseksi. Laatutyö Kirjasto käyttää alansa laatukriteereitä ja on osaltaan kehittämässä niitä. Kirjasto huomioi toiminnassaan erityisesti OKM:n laatusuositukset: Yleisten kirjastojen laatusuositus (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20). Kirjasto on toteuttanut OKM:n euron erityisavustuksella hankkeen: Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke. Hanke käynnistettiin syksyllä 2012 ja loppuraportti: Yllättävän hyvä kirjasto! Ehdotus Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatukäsikirjaksi julkaistiin marraskuussa Laatutyötä jatketaan em. käsikirjan pohjalta ja jatkohankkeella: Nyt hihat heilumaan! Laatutyön käytännön toteuttaminen työikäisten tietoteknisten taitojen ja koululaisten monilukutaidon edistämisessä Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden maakuntakirjastoissa. Hankkeelle on saatu OKM:n avustusta euroa. Hankkeen taustalla vaikuttavat opetushallituksen uudet esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat 2016 ja tuore OECD:n tekemä kansainvälinen 24 maata käsittävä tutkimus (OECD Skills Outlook 2013-First Results from the Survey of Adult Skills), jossa kävi ilmi, että Suomen työikäisestä väestöstä liki kolmannes eli noin miljoona suoriutui huonosti tietotekniikkaa koskevasta osuudesta. Kehittämistyö Laatuhankkeen tulosten pohjalta kehitetään eri palvelukokonaisuuksille omat strategiat: kokoelmapolitiikka, tapahtumatuotannon periaatteet, tiedotus- ja markkinointistrategia, kouluyhteistyösopimus ja mediakasvatuksen periaatteet, verkkopalvelustrategia ja asiakasja tietopalvelustrategia. Kirjaston verkkopalveluja kehitetään edelleen sosiaalisen median suuntaan. Erityisesti Häme-Wikiä kehitetään ja siihen tuotetaan aktiivisesti sisältöjä yhdessä asiakkaiden kanssa. Arena-verkkokirjasto on pitkän kehittämistyön jälkeen otettu varsinaiseen tuotantokäyttöön Palvelua kehitetään edelleen entistä yhteisöllisemmäksi ja osallistavammaksi. Asiakkaiden ja henkilökunnan tuottamia sisältöosioita lisätään, laajennetaan ja jaetaan aktiivisesti. 4

5 Pääkirjastossa toimivaa digitointi- ja editointitilaa päivystetään kirjastovirkailijoiden voimin. Tietokoneen peruskäytön, sähköisen asioinnin ja sosiaalisen median koulutusta kuntalaisille jatketaan. Erityistä huomiota kiinnitetään kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksiin uusien laitteiden esim. tabletit ja älypuhelimet käyttäjinä. Koulutuksessa haetaan hakeutuvia toimintamalleja. Omatoimikirjastokonseptia kehitetään edelleen ja laajennetaan lähikirjastoihin resurssien mukaan. Jukolan ja Hauhon kirjastoja pidetään edelleen auki normaalin miehitetyn aukioloajan lisäksi omatoimiperiaatteella joka päivä ympäri vuoden. (Ks. aukioloajat kohdasta 7.1.) Pääkirjaston omatoimiasiointia kehitetään edelleen. Nykyiset kehittyneet lainaavat ja palauttavat automaatit mahdollistavat paitsi lähikirjastojen omatoimipalvelun, - myös sen, että pääkirjaston lainauskerroksessa voi omatoimiperiaatteella asioida myös sunnuntaisin ja kesälauantaisin. Pääkirjasto pyritään avaamaan arkisin asiakkaille omatoimiperiaatteella jo kello 9 aamulla. Pääkirjaston tilaratkaisuja tutkitaan, arvioidaan ja uudistetaan resurssien mukaan modernimmiksi. Pyritään luomaan erilaisia äänivyöhykkeitä. Nuorisonäkökulma on korostetusti esillä. Kilpailutetaan ja hankitaan uusi kirjastojärjestelmä yhdessä Forssan alueen kirjastojen kanssa. Pyritään mahdollisimman laajaan maakunnalliseen yhteistyöhön kirjastojärjestelmän osalta. Hankkeeseen on saatu STRAKE:lta avustusta euroa. Kirjaston lainaus ja palautusjärjestelmä on 14 vuotta vanha. Sitä ei ole enää useaan vuoteen ylläpidetty eikä kehitetty. Uusi järjestelmä on välttämätön kirjaston toiminnan ja asiakkaiden tietoturvallisuuden kannalta ja mahdollistaa mm. omatoimipalvelujen edelleen kehittämisen. Kokoelmatyössä kehitetään edelleen BTJ:n kanssa pilotoitua uutta palvelukonseptia, jossa mallinnetaan valmiita kokoelmapaketteja S-, M-, L- ja XL-kirjastoihin. Projekti on osa laadunvarmistusta, prosessien rationalisointia ja toiminnan tehostamista. Koulukirjastoja kehitetään Hämeenlinnan koulukirjastohankkeen loppuraportin: Sohvia ja sisältöjä Hämeenlinnan koulukirjastohanke https://vanamo.verkkokirjasto.fi/c/document_library/get_file?uuid=fefbb870-6b6b-4eeb-973f- 0d181b954920&groupId=10448 tulosten pohjalta. Tavoitteena on ammattimaisesti hoidettu, tasalaatuinen ja laadukas koulukirjastopalvelu kaikille Hämeenlinnan peruskouluille. Opetustoimi ostaa kirjastolta koulukirjastopalvelut n eurolla vuodessa. Kirjastossa toimii pedagoginen informaatikko, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. koulukirjastot ja kouluyhteistyö. Puolet palkasta kustannetaan opetustoimen antamasta rahasta. Toinen puoli rahasta käytetään aineiston hankintaan esim. kirjasarjoihin. Digitoidun Hämeenlinna-aineiston Lydia-sivustoa kehitetään käyttäjäystävällisemmäksi ja kansainvälisiin formaatteihin sopivaksi uudella teknisellä alustalla hankkeessa: Omekalla eteenpäin - Hämeenlinnan digitoitu kokoelma kasvuun ja laajempaan käyttöön. Kokoelmatyössä kiinnitetään erityistä huomiota sähköisten aineistojen hankkimiseen ja markkinointiin. E-kirjat ovat yhä suositumpi aineistomuoto asiakkaiden keskuudessa tablettitietokoneiden käytön lisääntyessä. Keväällä 2014 ns. suuret kustantajat ja kirjastot solmivat sopimuksen, jonka puitteissa myös kaikkien suosituimmat e-kirjat voidaan hankkia kirjastoihin lainausoikeuksilla. 5

6 Kehittämispalveluiden toimintasuunnitelma 2015 Hämeenlinnan kaupungin kehittämistyön tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamien palvelujen laatua, edistää palvelujen vaikuttavuutta ja lisätä oman toiminnan tuottavuutta. Kehittämispalvelut tukee tilaajia ja tuottajia heidän perustehtävässään. Kehittämispalvelut muodostuvat 1. kehittämistoiminnasta 2. tietohallinnosta ja 3. viestinnästä. Kehittämispalveluiden eri osa-alueiden toiminta kuvataan erillisessä kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmassa Kehittämistoiminnan osalta työtehtävistä ja henkilöresurssien käytöstä neuvotellaan tilaajan ja tuotannon kanssa palvelusopimusneuvotteluissa. Kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta on päätetty Strategisen kehittämisen johtotiimissä. Kehittämistoiminnan sovitut tehtävät ja päätetyt kehittämishankkeet kirjataan kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmaan. Hämeenlinnan kaupunkikonsernin työllisyyden ja osallisuuden edistämisen ohjelma Hämeenlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelmassa esitetyt työllisyyden ja osallisuuden edistämisen keinot ja tavoitteet sekä edellyttänyt kaupunkikonsernin toimijoita ryhtymään tarvittaviin ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Ohjelman mukaan niin sanottuja kaupungin välityömarkkinapaikkoja lisätään määrällisesti, vahvistetaan paikkojen käyttöön ottoon tarvittavaa tukea työyksiköille ja lisätään paikkojen laadullista toteuttamistapaa. Jokainen työyksikkö sitoutuu ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus on määritellyt vuodelle 2015 kaupunkiin lisättävän tukityöllistämisen paikkoja 1 /15 työntekijää. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua tarjoavat työyksiköt ja työkuvaukset laitetaan tyonpaikka.fi sivustolle, josta myös löytyvät rekrytoinnissa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet esimiehille. Palkkatukipaikat ovat myös haettavissa sivuston kautta. Kaupungin työllisyyspaketti sisältää määrärahavarauksen työntekijälle nuorten työkokeilupaikkojen koordinointiin. Työntekijä sijoittuu palvelutuotantoon Henkilöstötuloksellisuusohjelma Kirjastopalvelut sitoutuvat kaupungin henkilöstötuloksellisuusohjelmaan kaupungin tilausbudjettikirjan mukaisesti. 6. Sopimuksen arvo Kirjastopalvelujen tilauksen arvo vuonna 2015 on e. Tuottavuuden lisäämiseksi kirjasto kehittää palvelujaan seuraavasti: Kirjaston ja koulun yhteistyötä jatketaan aktiivisesti etsimällä yhteisiä tilaratkaisuja ja kehittämällä koulukirjastoja. Kirjastopalvelujen palveluverkko arvioidaan uudelleen ja suunnitellaan kaikkia kuntalaisia palvelevaksi muuttuneissa oloissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että selvitetään Kalvolan kirjasto siirto suunnitteilla olevan hyvinvointikeskuksen yhteyteen, Rengon kirjaston sijainti ja Tuuloksen kirjaston tulevaisuus. Pääkirjaston kokoustilat: kerhohuone, musiikkisali, ATK-luokka ja Keidas ovat kaikille varaajille maksullisia alkaen kirjaston hinnaston mukaisesti. Poikkeuksena nuorten ryhmät, jotka voivat käyttää lasten- ja nuorten osaston yhteydessä olevaa Keidas- tilaa ja alakerran kerhohuonetta maksutta kirjaston palvelustrategian mukaisesti. Ks. https://vanamo.verkkokirjasto.fi/web/arena/kokoontumistilat Lähikirjastoja voi käyttää kokoustiloina maksutta. 6

7 Vuoden 2015 alusta eläkkeelle jäävän palvelusihteerin tilalle ei palkata ketään. Jukolan ja Hauhon kirjaston omatoimikonseptia pyritään mahdollisuuksien mukaan levittämään muihin lähikirjastoihin ja kirjastojen itsepalveluastetta pyritään nostamaan. Pääkirjasto avataan asiakkaille jo yhdeksältä aamulla omatoimiperiaatteella. Lisätään e-kirjojen hankintaa ja siirretään lehtien hankinnassa painopistettä e-lehtiin. E- aineistot ovat henkilöstökuluja ajatellen kirjastolle hyvin edullisia, koska niitä ei tarvitse käsitellä fyysisesti eivätkä ne vie tilaa. Paperikirjoja e-kirjat eivät vielä korvaa mutta määräaikaisilla e-kirjalisensseillä voidaan täydentää erityisesti suosituimpien kirjojen hankintaa. Kirjastoautojen käyttöä pyritään tehostamaan entisestään yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa. Hattula on saanut hankkeeseen OKM:n avustusta. Logistiikka ja kokoelma- ja palveluprosesseja kehitetään mahdollisimman tehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi. Kohdistetaan toimintaa asiakastarpeita vastaavaksi asiakaspalautteen ja -kyselyiden avulla. Koulukirjastopalvelut myydään opetustoimelle n eurolla vuodessa. Kotikirjastopalvelut tuotteistetaan, hinnoitellaan ja pyritään myymään. Kirjastoverkkoa arvioidaan toiminnallisena kokonaisuutena tuottavuuden ja tehokkuuden näkökulmasta kuitenkin asiakastarpeet huomioiden. Hämeenlinnan kirjasto liittyi syksyllä 2014 yleisten kirjastojen valtakunnalliseen konsortiosopimukseen, jossa tulevaisuudessa on myös arvioitu olevan kustannushyötyä esim. e-kirjojen hankinnassa ja luetteloinnin keskittämisessä. 7. Tilattavat palvelut Palveluiden ja niiden pohjana olevien tuoteryhmien ja tuotteiden tulee perustua seuraavaan nelijakoon: - harrastaminen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen - kulttuuripääoma - kulttuuri- ja liikuntakasvatus - kulttuuri- ja liikuntatapahtumat Palvelujen tulee perustua osavastuualueen keskeiseen lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä kaupungin strategiaan ja toimintaohjelmiin. Kirjastopalvelut Hämeenlinnan kaupungin kirjastopalvelut voidaan jakaa asiakas- ja aukiolopalveluihin, kokoelmapalveluihin, koulutus- ja kulttuuripalveluihin ja erityispalveluihin. Kirjaston palvelutarjonta on monipuolinen ja siihen sisältyy aineisto- ja verkkopalvelujen lisäksi muita palveluja kuten sisältöjä esiintuovia palveluja ja tapahtumia. Kokeilevat, uudet palvelumuodot täydentävät perinteisempiä palveluja. 7

8 Erityisesti laajennettuja palveluja tuotetaan yhteistyössä muiden toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Palvelut on tehty helposti saavutettaviksi. Suurimmalla osalla kunnan asukkaista on matkaa kirjastoon alle 2 kilometriä tai kirjastoon on hyvät liikenneyhteydet ja matkustusaika on kohtuullinen (alle puoli tuntia). Kävelymatka on lapsille kohtuullinen ja turvallinen. Kirjastoautossa asioivilla on matkaa auton pysäkille alle kilometri. Kirjastopalveluja tarjotaan myös kotipalveluna ja muiden erityisjärjestelyjen avulla. Palvelutarjonnassa ja markkinoissa käytetään hyödyksi seudullista yhteistyötä ja kirjastoille keskitetysti tuotettuja palveluja. Laajat aukioloajat edistävät kirjaston käyttöä. Kirjastot ovat avoinna arkisin, iltaisin ja palveluja voidaan käyttää myös viikonloppuisin. Asiakaskyselyissä vähintään 80 % vastaajista on tyytyväisiä aukioloaikoihin. Palvelujen tarjontaan kokeillaan erilaisia malleja (esimerkiksi ajoittaista aukioloa pelkällä itsepalvelulla). Maksuttomien peruspalvelujen lisäksi asiakkailla on tarjolla maksullisia erikoispalveluja. Palveluja kehitetään asiakasnäkökulmasta ja yhdessä asiakkaiden kanssa. Henkilökunnan asiakaspalvelutaitoihin ja palveluasenteeseen on kiinnitetty huomiota. Kuntalaisiin ja asiakaskuntaan pidetään yhteyttä eri keinoin. Asiakkaiden kokemasta palvelun laadusta ollaan kiinnostuneita (näkyviksi tehdyt palautemahdollisuudet). Asiakkaiden ja myös ei-asiakkaiden mielipiteitä kirjasto kartoittaa osallistumalla kuntalaiskyselyyn tai tekemällä kirjastojen vakioidun asiakaskyselyn 2 3 vuoden välein. Myös lasten ja nuorten mielipiteitä on kartoitettu ja kuultu. Asiakaskyselyissä vähintään 80 % asiakkaista ilmoittaa olevansa palveluihin tyytyväisiä. Lainauksen ja palautuksen voi hoitaa itsepalveluna automaattien avulla ja henkilökohtaista asiakaspalvelua saa helposti erottuvalta ja tavoitettavalta henkilökunnalta. Henkilökuntaa on jalkautuneena asiakkaiden joukkoon. Kirjasto markkinoi ja tiedottaa palveluistaan säännöllisesti ja eri medioita käyttäen ja erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin jalkautuneena. Kirjasto toimii verkostoituneesti ja on läsnä virtuaalisissa verkoissa ja sosiaalisessa mediassa. Lapsille lukemisesta ja muista kirjastosta saatavista palveluista on tehty houkuttelevia päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön avulla. Koululaisten selkeä valtaosa on kirjaston asiakkaina ja kirjastonkäytön / tiedonhallintataitojen opetus sisältyy kunnan opetussuunnitelmaan. Lapsille ja nuorille suunnataan omat asiakaskyselyt. Nuorten palveluja on kehitetty yhteistyössä nuorisotoimen ja nuorten itsensä kanssa. Nuorten erityistarpeita on otettu huomioon tilojen suunnittelussa ja varustamisessa sekä palvelutarjonnassa. Laadukkaiden kirjastopalvelujen käyttö on osa ihmisten arkipäivää, työntekoa ja vapaa-aikaan niin, että palveluja käyttää 80 % kuntalaisista. Aktiivikäyttäjiä on vähintään puolet kuntalaisista. Hyvässä kirjastossa fyysisiä käyntejä on 10 kpl / asukas / vuosi, lainauksia 20 lainaa / asukas / vuosi, verkkoasiointitapahtumia 10 / asukas / vuosi) Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut Asiakas- ja aukiolopalvelut Palvelun määrittely: Hämeenlinnan kaupunginkirjasto tarjoaa kaikille kuntalaisille laadukkaita kirjastopalveluja viihtyisissä ja asianmukaisissa tiloissa Kanta-Hämeenlinnan 8

9 alueella kolmessa eri toimipisteessä (pääkirjasto, Lukiokatu 2, Jukolan kirjasto, Eeronkuja 5, Hätilän kirjasto, Viertotie 1) sekä jokaisessa osakaupunkikeskuksessa (Hauhon kirjasto, Punnanmäentie 18, Kalvolan kirjasto Hollaajantie 3, Lammin kirjasto Linjatie 4, Rengon kirjasto Rengonraitti 7 ja Tuuloksen kirjasto Pannujärventie 10). Rengon kirjaston siirto koululle ja Kalvolan kirjaston siirto hyvinvointikeskukseen selvitetään. Kirjaston palveluverkko voi muuttua sopimusvuoden aikana. Palvelutarjontaa täydentävät kahden kirjastoauton palvelut. Riittävät asiakaslähtöiset aukioloajat ja ammattitaitoinen henkilökunta takaavat hyvät palvelut kaikille asiakkailleen. Asiakkaat voivat käyttää kirjaston asiakas- ja aukiolopalveluja myös itsepalveluna kirjastossa. Jukolan ja Hauhon kirjastot ovat avoinna myös omatoimiperiaatteella. Hauholla aukioloaika on laajentunut 33 tunnista 89 tuntiin ja Jukolassa 35 tunnista 82 tuntiin. Aukioloajat ovat Hauholla ma-pe klo 8-22, la klo 8-17 ja su klo 8-22 ja Jukolassa ma-pe klo 8-22, la klo 8-17 ja su klo Kirjaston verkkopalvelut ovat avoinna 24/7. Resurssit 47,5 % kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 29 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa (50 % tiloista) irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Laatukriteerit asiakas- ja aukiolopalvelujen kehittämisessä otetaan huomioon OKM:n laatusuositukset yleisten kirjastojen kokoelmille Muutokset ja kehittäminen strategiatyö laatuprojektin tulosten ja sen jatkoprojektin - Nyt Hihat heilumaan! Laatutyön käytännön toteuttaminen työikäisten tietoteknisten taitojen ja koululaisten moniluktaidon edistämisessä Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden maakuntakirjastoissa pohjalta. omatoimipalvelun ja verkkopalvelun kehittäminen lähikirjastojen ja kirjastoautotoiminnan kehittäminen Hätilän kirjaston toiminnan vakiinnuttaminen. lähikirjastojen profilointi ja markkinointi. aukioloaikamuutokset mahdollisia resurssien sallimissa rajoissa. Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan mahdollisen kirjastoautoyhteistyön kartoittaminen yhteistyössä Hattulan ja Janakkalan kanssa. (Hattulan kirjasto on saanut hankkeeseen OKM:n avustuksen.) kirjastoauton asiakasryhmien tarpeet eri reiteillä huomioidaan autoa pakattaessa. kirjastoautot ovat mukana erilaisissa tapahtumissa mahdollisuuksien mukaan. pysäkkien käyttöastetta ja uusin pysäkkien tarvetta seurataan aktiivisesti Kulttuuripääomapalvelut Kokoelmapalvelut Palvelun määrittely: 9

10 kirjastossa pidetään saatavilla ja asianmukaisesti järjestettynä monipuolinen ja uusiutuva valikoima kauno- ja tietokirjallisuutta, lehtiä, musiikkia, elokuvia ja muita tallenteita kirjasto tarjoaa aktiivisesti asiakkaiden käyttöön uusia aineistomuotoja, kuten sähköisiä aineistoja ja verkkoaineistoja pääkirjaston tehtävänä on huolehtia kokoelman ajallisesta syvyydestä ja laajuudesta ja keskitetysti varastoida pysyväarvoiseksi katsottu aineisto, kun taas lähikirjastot voivat vastata asiakkaiden tarpeisiin välittömämmin ja uudistaa kokoelmaansa rohkeammin kokoelmien löydettävyyteen sekä sisältöjen avaamiseen ja esittelyyn kiinnitetään huomiota niin fyysisessä kirjastossa kuin verkkokirjastossa Lyseon perinnekirjasto Resurssit: 46,6 % kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 20 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa Laatukriteerit: kokoelmapalvelujen kehittämisessä otetaan huomioon Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän laatusuositukset yleisten kirjastojen kokoelmille kirjaston kokoelmatiimi tekee koko kirjastoa koskevat kokoelmapoliittiset linjaukset ja valinnat, joilla edistetään kokoelmien eheyttä ja erikoistumista kokoelmien kehittämistyössä käytetään henkilöstön ja asiakaskunnan erikoisasiantuntemusta kokoelmat kuvaillaan valtakunnallisten standardien mukaisesti nykyaikaiseen kirjastojärjestelmään ja ne ovat monipuolisesti haettavissa ja käytettävissä verkon välityksellä asiakasliittymässä Hankinnan yleisperiaatteet kokoelman uutuus- ja täydennyshankinnat pyritään jakamaan eri aineistomuotojen kesken seuraavasti: kirjallisuus 62 %, av-aineisto 20 %, lehdet 15 % ja sähköinen aineisto 3 % uudella palvelukonseptipilotilla pyritään linjaamaan ja profiloimaan lähikirjastojen kokoelmia yhä tarkemmin Kirjallisuus uutuushankintojen määrä mitoitetaan kirjaston palveluverkkoon ja käyttäjäkuntaan sekä oletettuun kysyntään nähden sopivaksi. Monipuolinen uutuustarjonta tarkoittaa vähintään uutuuskirjaa / 1000 asukasta sekä aikuisten että lasten ja nuorten kirjakokoelmat pidetään monipuolisina, keskeiset teokset sisältävinä ja uudistuvina Lapset ja nuoret lapsille ja nuorille suunnattua aineistoa hankitaan tasapuolisesti kirjaston eri yksiköihin siten, että hankinta on vähintään 1/3 kirjaston kokonaishankinnasta. Lasten- ja nuortenkirjahankinnat ovat vähintään 1 kpl / alle 15-vuotias lukudiplomien avulla pyritään lisäämään koululaisten lukuharrastusta Musiikki ja muu av-aineisto musiikkiaineiston hankintaa pidetään nykyisellä tasolla, äänitteiden hankinta on vähintään 30 kpl / 1000 asukasta musiikki-, elokuva-, nuotti- yms. aineistojen pieniä kokoelmia uhkaava sisällöllinen pirstoutuminen estetään koordinoimalla hankintaa ja aineistojen yhteiskäyttöä Lehdet 10

11 laadukkaan lehtikokoelman määrä on vuosikertaa / 1000 asukasta. Painettujen lehtien kokoelmaa täydennetään tarjoamalla pääsy sähköisiin lehtiportaaleihin lehtikokoelman ylläpitoon käytetään vuodessa euroa, jolla hankitaan 1000 aikakausi- ja sanomalehtien vuosikertaa Sähköinen aineisto painetun ja muun perinteisen aineiston rinnalla tarjotaan yleiselle kirjastolle suunnattuja e-aineistoja, jotka ovat asiakaskäytössä kirjaston joka toimipisteessä sähköisen aineiston käyttöä edistetään tehokkaalla markkinoinnilla ja asiakaskoulutuksella pyritään edistämään myös sähköisen aineiston etäkäyttöä Kokoelman uusiutuminen kokoelmien yleisestä uusiutumisesta huolehditaan riittävillä hankinnoilla ja säännöllisillä poistoilla, suositustaso on 8 % kokoelmasta lähikirjastojen kokoelmien uusiutumisnopeus voi olla suurempi kuin suositustaso kokoelmatyössä otetaan huomioon uusia formaattimuotoja koskeva kehitys Muutokset ja kehittäminen: strategiatyön jatkaminen Laatukäsikirjan pohjalta BTJ-valikoimapalvelun käytön vakiinnuttaminen lähikirjastojen kokoelmaprofiilien tarkistaminen e-kirjojen ja lehtien hankintayhteistyön aloittaminen Hattulan ja Janakkalan kirjastojen kanssa sähköisen aineiston tehostettu markkinointi ja asiakaskoulutus musiikin lainaamista/kuuntelemista netin kauttakirjaston välityksellä kehitetään edelleen aktiivisesti yhteistyössä muiden Suomen kirjastojen kanssa. haetaan musiikkikirjastotyöhön uusia muotoja konsortiosopimus 7.3. Kulttuurikasvatus Kulttuuri- ja mediakasvatus Kaupunginkirjaston koulutus- ja kulttuuripalvelujen tavoitteena on tarjota kaikille kansalaisille, koululaisille, opiskelijoille ja muille harrastajaryhmille kirjaston käytön, medialukutaidon, tiedonhallintataitojen ja tietoyhteiskuntavalmiuksien opastusta Kirjaston tarjoamat koulutuspalvelut muodostavat merkittävän osan yhteistyöstä, jota tehdään erityisesti varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Kirjasto järjestää henkilökunnalleen ammatillista täydennyskoulutusta Kirjasto kutsuu systemaattisesti perusopetuksen 1., 4., 7., 9. luokkia ja osallistuu syksyllä 2014 alkavaan ala- ja yläkouluille suunnattuun kulttuuripolkuun. kirjasto tukee lasten- ja nuorten lukuharrastusta ja tiedon itsenäistä hankintaa mm. tarjoamalla kirjavinkkausta eri luokka-asteille sekä mahdollisuutta suorittaa lukudiplomi lukuharrastusta edistäviä projekteja järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa 7.4. Kulttuuritapahtumat Koulutus- ja kulttuuritapahtumat 11

12 Kirjaston järjestämät kirjallisuus- ja kulttuuritapahtumat ovat kaikille avoimia matalan kynnyksen tapahtumia, jotka täydentävät ja tukevat kaupungin muuta kulttuuritoimintaa, lisäävät yhteisöllisyyttä ja ehkäisevät syrjäytymistä. Kirjaston järjestämiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy ja ne tuotetaan erittäin pienillä kustannuksilla yhteistyössä ja talkoovoimin. Niillä on tärkeä rooli kirjaston verkostoitumisessa toimintaympäristöönsä Tilaisuudet voivat olla kirjallisuusiltoja, konsertteja, kerhoja, näyttelyitä, luentoja jne. Tarkoituksena on huomioida eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet. Kirjaston koulutus- ja kulttuuritapahtumat ovat merkittävä osa yhteistyötä jota tehdään aktiivisesti julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kirjaston koulutus- ja kulttuuripalveluiden resurssit yhteensä: 5,6% kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 4 vakanssia, joista 0,5 vakanssi kulttuuritapahtumiin ja 3,5 vakanssia koulutukseen. tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa aineistokokoelma irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Muutokset ja kehittäminen: Kehitetään kirjaston koulutus- ja kulttuuripalveluja laatuprojektin 2013 loppuraportin pohjalta (Raportti valmistui marraskuussa 2013). Kehitetään kirjaston antamaa monilukutaidon ja mediakasvatuksen opastusta erilaisille ryhmille Nyt hihat heilumaan-hankkeessa Uusia yhteistyökonsepteja kehitetään ja mallinnetaan mahdollisuuksien mukaan. Saavutettavuuden lisäämiseksi koulutus- ja kulttuuritapahtumia pyritään viemään pois kirjastosta kouluihin, varhaiskasvatuskeskuksiin, yleisiin tilaisuuksiin jne. Erityispalvelut Koulukirjastopalvelu Koulukirjastoja kehitetään Hämeenlinnan koulukirjastohankkeen loppuraportin: Sohvia ja sisältöjä Hämeenlinnan koulukirjastohanke tulosten pohjalta. Tavoitteena on ammattimaisesti hoidettu, tasalaatuinen ja laadukas koulukirjastopalvelu kaikille Hämeenlinnan peruskouluille. Opetustoimi ostaa kirjastolta koulukirjastopalvelut n eurolla vuodessa. Kirjasto palkkaa pedagogisen informaatikon, jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. koulukirjastot ja kouluyhteistyö. Puolet palkasta kustannetaan opetustoimen antamasta rahasta. Toinen puoli rahasta käytetään aineiston hankintaan esim. kirjasarjoihin. Kotikirjastopalvelu Kotikirjastopalvelu on Hämeenlinnan kaupunginkirjaston ja ikäihmisten palveluiden yhdessä tuottama palvelu, joka on tarkoitettu kotihoidon sopimusasiakkaille, jotka eivät itse pysty asioimaan kirjastossa ja joilla ei ole läheisiä ihmisiä auttamassa. Asiakkuuksista voidaan sopia myös sopimusasiakkuuden ulkopuolella resurssien niin salliessa. Kerran kuussa kotiin toimitettava kirjakassi on yksilöllistä kirjastopalvelua, joka osaltaan turvaa hyvän elämän sisältöä. Kotikirjastopalvelu on laajennettu koskemaan koko Hämeenlinnan aluetta. Resurssit (kaikki erityispalvelut 2013): 0,2% kirjaston tuotekustannuksista 2013 henkilöstö: 1 vakanssia tilat: pääkirjasto, 7 lähikirjastoa, 2 kirjastoautoa 12

13 aineistokokoelma irtaimisto, koneet, laitteet kirjastojärjestelmä muut tietojärjestelmät Muutokset ja kehittäminen: kotikirjastopalvelu pyritään laajentamaan koskemaan koko Hämeenlinnan aluetta kotikirjastopalvelu tuotteistetaan koulukirjastopalvelun strategiatyö aloitetaan ja toiminnalle haetaan indikaattoreita 8. Sopimuskaudella tulevien muutosten ratkaiseminen Palvelutuotannon esityksen mukaisesti kesken sopimuskautta tulevat muutostarpeet ratkaistaan tuotannon ja tilaajan aloitteesta käytävissä ylimääräisissä neuvotteluissa. Muutoksia voivat olla esimerkiksi: - volyymimuutokset suoritteiden, asiakkaiden ym. määrissä - poikkeustilanteet - lainsäädännön muutokset - toimintatapojen muutokset, joilla on vaikutusta sopimukseen tai joiden täytyy olla tilaajan hyväksymiä 9. Tukipalvelut Tilaaja vastaa palveluverkosta. Palveluverkko määritellään yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kesken. Tuottaja vuokraa tarvittavat tilat tilaajan antamin resurssein. Tuottaja vastaa tilojen vuokraja ylläpitokustannuksista sekä laitteiden ja välineiden hankinnasta ja ylläpidosta. Tilaaja vastaa tilahankkeiden tarveselvityksen laadinnasta. Tarveselvitykset laaditaan yhteistyössä tuottajan kanssa. Suurista laiteinvestoinneista sovitaan yhdessä tilaajan ja tuottajan kesken. 13

14 10. Seurattavat mittarit 2013 TP Tavoite 2014 Tavoite 2015 Kirjastoautojen aukiolotunnit Bella Pietari Kirjastoautojen pysäkkien määrä Bella Pietari Kirjaston lainamäärä / asukas/kpl Aineistomääräraha/asukas/ 18,2 6,5 18,8 19,2 Kirjaston lainamäärä yhteensä Lainamäärät seuraavan erittelyn mukaan: - Pääkirjasto Kirjastoautot yhteensä Hauhon kirjasto Hätilän kirjasto Jukolan kirjasto Kalvolan kirjasto Lammin kirjasto Rengon kirjasto Tuuloksen kirjasto joista e-kirjat Fyysiset käynnit Verkkokirjaston käyttökerrat / v Koulutus- ja kulttuuritapahtumien osanottajamäärä./v Käyttäjäkoulutusten osanottajamäärä,/v Asiakastyytyväisyys 4 hyvä 4 hyvä 4 hyvä Kirjastojen aukiolotunnit yhteensä /v josta omatoimipalvelulla /v Jukola, Hauho ( ) Tuottajan tulee seurata tässä sopimuksessa olevia mittareita ja raportoida niistä kolmannes vuosittain 30.4., ja Lisäksi tuottajan tulee tehdä yhteenveto asiakaskyselystä kerran vuodessa. 11. Palvelusopimuksen seuranta Palvelusopimuksen toteutumista seurataan kolme kertaa vuodessa tarkemmin sovittavina ajankohtina. Hämeenlinnassa _9 /_1_ 2015 Markku Rimpelä, tilaajajohtaja Päivi Raukko, palvelutuotantojohtaja Päivi Joenmäki, tilaajapäällikkö 14

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajan Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja

Lisätiedot

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke Teemaryhmä

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2015 2018

Palvelulinjaukset 2015 2018 Sivistystoimiala Perustehtävä Vastaa kasvatus-, koulutus- ja kulttuuripalveluiden sekä liikunta- ja nuorisopalveluiden kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Palvelujen nykytilan kuvaus Päivähoitopalveluista

Lisätiedot

Kirjastoverkkoselvitys 2009

Kirjastoverkkoselvitys 2009 Jyväskylän kaupunginkirjasto Keski-Suomen maakuntakirjaston 13.10.2009 Sisältö Tiivistelmä Selvityksen taustasta 1 Yleisten kirjastojen merkitys ja asema 2 Kirjastot lakisääteisenä peruspalveluna 2 Kirjastopalvelujen

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

1 Strategian tarkoitus

1 Strategian tarkoitus Kaarinan kaupunginkirjaston strategia 2009-2016 Sisällysluettelo 1 Strategian tarkoitus 2 SWOT 3 Visio ja toiminta-ajatus 4 Toimintaa ohjaavat arvot 5 Asiakaspro iilit 6 Toimipaikkojen pro iilit 7 Tuloskortit

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen.

Valtiolta on mahdollista saada rahoitusta alueellisen kirjaston kehittämiseen ja alueellisten kirjastostrategioitten toteuttamiseen. 1 30.4.2004 KIRJASTOTOIMINTA UUDELLE TASOLLE! Keski-Karjalan kirjastosta alueellista kulttuurista ja sivistyksellistä elinvoimaa strategiset linjaukset vuosille 2005-2010 Pk-yritysten tietopalvelu Hakeutuva

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Sisällysluettelo 1. Toimeksianto ja selvityksen toteutus 2. Selvityksen taustaa: Kirjastojen toimintaa ohjaavat säädökset, ohjelmat ja strategiat Säädökset

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta Mikkeli Kokouskutsu 1 (14) Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 20.08.2015 Aika 26.08.2015, klo 17:00 Paikka Mikkelin kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta

Lisätiedot

Seutukirjastoselvitys 2006

Seutukirjastoselvitys 2006 Jyväskylän seudun aluekeskusohjelman verkostokaupunkikunnat 4.9.2006 Sisällys Taulukot Kuviot Tiivistelmä 1 Seutukirjastoselvityksen tausta ja tarkoitus...7 1.1 Selvityksen lähtökohdat ja toteutus...7

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN

ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN ITÄ-SUOMEN KIRJASTOJEN OKM:N LAATUKUVAUK- SEN MUKAINEN LAATUTASON KARTOITTAMINEN HANKKEEN LOPPURAPORTTI 19.12.201 Selene Keränen projektityöntekijä Kuopion kaupunginkirjasto Pohjois-Savon maakuntakirjasto

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke / Teemaryhmä

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 27.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 27.08.2014 Kokoustiedot Aika 27.08.2014 Keskiviikko klo 17:00-20:13 Paikka Kaupungintalo, 2. kerros, lautakuntien

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA

JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA JOENSUUN SEUTUKIRJASTON KOKOELMIEN ARVIOINTI JASKA 1 Tiivistelmä Joensuun seutukirjaston kokoelmien arviointi = JASKA. Joensuu : Joensuun seutukirjasto, 2011. 118 s. : kuv., taul. + liitteet. PDF Tässä

Lisätiedot

Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti

Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti Julkisen sektorin innovaatiotoiminta - Pub I hankkeen väliraportti Toimittajat: Ville Valovirta ja Jukka Hyvönen 5-2010 Sektoritutkimuksen neuvottelukunta Osaaminen, työ ja hyvinvointi Julkisen sektorin

Lisätiedot

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Hyv.ltk 29.3.2011 32 Liite 10 PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja-

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT

PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT PALVELUSOPIMUS 2011 KIRJASTOPALVELUT Palvelun järjestäjä (lautakunta): Hyvinvointilautakunta Palvelun tuottaja: Palvelujohtokunta 1. Sopimuksen tarkoitus Vastuuhenkilö: Tilaaja- ja sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN

OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN OSAAMISEN JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMINEN ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUT PALVELUSOPIMUS - puiteosa 1.1.2014 31.12.2014 - tarkistusosa 1.1.2014 31.12.2014 2 PALVELUSOPIMUS ELINKEINO- JA MATKAILUPALVELUISTA

Lisätiedot