Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut. Sopimusosapuolet"

Transkriptio

1 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus 2015 Vammaispalvelut Sopimusosapuolet Sopimusosapuolet tässä palvelusopimuksessa ovat tilaajan Hämeenlinnan kaupungin Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta ja tilaajajohtaja sekä vammaispalveluiden tilaajapäällikkö (jäljempänä tilaaja). Tuottajana ovat palvelutuotantojohtaja ja toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja. Tilaajan yhteyshenkilöt: Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunnan puheenjohtaja Katriina Laaksonen Tilaajajohtaja Jukka Lindberg p Tilaajapäällikkö Tuulikki Forssén Tuottajan yhteyshenkilöt: Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko p Toimintakykyä edistävien palveluiden palvelujohtaja Risto Jokinen p

2 1. Sopimuksen kohde ja tarkoitus ja sitä ohjaavat asiakirjat Tällä sopimuksella sovitaan osapuolten välillä noudatettavat vammaispalveluiden hankinnan ehdot. Palvelut perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin sekä Hämeenlinnan kaupungin strategiaan ja ohjelmiin. Sopimuskauden strategista kokonaissuunnittelua ja toimintaa ohjaavat seuraavat asiakirjat: Uudistuvan Hämeenlinnan strategia 2015 Palvelu- ja hankintastrategia Elinkeinostrategia Lautakunnan palvelusuunnitelmat Vuotuinen palvelutilausbudjetti Palvelusopimukset Lisäksi toimintaa ohjaavat lainsäädännön muutokset sekä muun muassa seuraavat valtakunnalliset suositukset ja ohjelmat: Hämeenlinnan vammaispoliittinen ohjelma. Tärkeimmät tavoitteet vuosille Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille Kehitysvammaisten ympärivuorokautisten asumispalvelujen valtakunnallinen valvontaohjelma (Valvira). Valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttaminen: Ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi. Koko kaupunkia koskevia näkökulmia ovat monikulttuurisuusohjelma, perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ohjelma, lastensuojelusuunnitelma ja valmiussuunnitelma sekä Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma ala-ohjelmineen: Energiapihi Hämeenlinna, Kestävästi kuluttava Hämeenlinna ja Toimiva ekoarki. Hämeenlinnan kaupunki on savuton työpaikka vuodesta 2014 alkaen. Hämeenlinnan kaupunkikonsernin työllisyyden ja osallisuuden edistämisen ohjelma: Hämeenlinnan kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjelmassa esitetyt työllisyyden ja osallisuuden edistämisen keinot ja tavoitteet sekä edellyttänyt kaupunkikonsernin toimijoita ryhtymään tarvittaviin ohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Ohjelman mukaan niin sanottuja kaupungin välityömarkkinapaikkoja lisätään määrällisesti, vahvistetaan paikkojen käyttöön ottoon tarvittavaa tukea työyksiköille ja lisätään paikkojen laadullista toteuttamistapaa. Jokainen työyksikkö sitoutuu ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen. Kaupunginhallitus on määritellyt vuodelle 2015 kaupunkiin lisättävän tukityöllistämisen paikkoja 1 /15 työntekijää. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilua tarjoavat työyksiköt ja työkuvaukset laitetaan tyonpaikka.fi sivustolle, josta myös löytyvät rekrytoinnissa tarvittavat ohjeet ja lomakkeet esimiehille. Palkkatukipaikat ovat myös haettavissa sivuston kautta. Kaupungin työllisyyspaketti sisältää määrärahavarauksen työntekijälle nuorten työkokeilupaikkojen koordinointiin. Työntekijä sijoittuu palvelutuotantoon. Tämä on Hämeenlinnan kaupungin sisäinen sopimus, eikä sitä voi siirtää kaupungin ulkopuoliselle taholle. 2

3 2. Sopimuksen voimassaolo ja muuttaminen Tämä sopimus on kokonaisuutena voimassa Sopimusta voidaan perustellusta syystä muuttaa, jolloin tilaaja ja tuottaja neuvottelevat ja hyväksyvät uuden sopimuksen. Neuvottelu voidaan käynnistää esim. lainsäädännön muuttuessa, poikkeustilanteissa tai volyymimuutoksissa. 3. Toimintavuoden painopisteet 3.1 Vuoden 2015 yleiset Tuottavuus Palvelurakenteen muutokset Rajat ylittävien kokonaisuuksien hyvä suunnittelu Tiedolla johtaminen Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen 3.2 Vuoden 2015 sopimusalakohtaiset painopisteet Tuloksellisuus: asiakasraadit, asiakaskyselyt, laatu, vaikuttavuuden arviointi, tuottavuus sosiaalinen laatu Asiakkaiden ja omaisten aktiivisuus oman hyvinvointinsa eteen 4. Palvelukokonaisuudet ja palvelutilaukset 4.1. Tilattavat palvelutuotteet Tämä tarjous koskee Matinkulmakotia sekä vammaisten päivätoimintaa siihen liittyvine tilapäishoitopalveluineen. Vammaispalveluissa on seitsemän tuotetta: Palvelut on tuotteistettu ja palvelukuvaukset, prosessikuvaukset ja kustannuslaskenta ovat olleet tuotannon antaman tarjouksen liitteinä ja ne on huomioitu tässä sopimuksessa. Tämä Palvelusopimus koskee tuotteita vammaisten päivätoiminta tilapäishoitopalveluineen ja Matinkulmakodit (asuminen). 1) Vammaisten päivätoiminta (Virveli) Virvelin Päivätoiminta on tarkoitettu hämeenlinnalaisille nuorille ja aikuisille vaikeavammaisille ja vammaisille henkilöille. Se on toimintakykyä ylläpitävää ja lisäävää ja tavoitteellista toimintaa. Toiminnan sisältö määritellään yksilöllisesti. Päivätoiminnassa työskentelee moniammatillinen työryhmä. Yksilöllinen toiminnan sisältö perustuu kuntoutusja palvelusuunnitelmaan ja YKS- suunnitelmaan. Päivätoiminta tuo rytmiä ja mielekästä toimintaa päivään, tukee asumista ja elämään liittyviä taitoja, helpottaa kotona asuvien asiakkaiden omaisten arkea, auttaa ylläpitämään sosiaalisia suhteita ja tarjoaa vertaistukea. Asiakkaiden toimintakykyä ja terveyttä seurataan ja tarvittaessa ollaan yhteydessä asiakkaan kotiin ja terveydenhuoltoon. 3

4 Kuntouttava päivätoiminta vahvistaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä ja siten ehkäisee siirtymistä raskaammin tuettuun asumismuotoon. Tuloksellisuutta parannetaan yhteistyöllä eri tahojen kanssa. Asiakkaista koostuva edunvalvontatoimikunta kokoontuu joka toinen kuukausi. Kultturistit-toimikunta kokoontuu kerran viikossa (Eteva ja päivätoiminta). Päivätoiminta lisää ulospäin suuntautuvaa toimintaa edistääkseen vammaisten henkilöiden integraatiota muuhun yhteiskuntaan. Laatua mitataan asiakastyytyväisyydellä, henkilöstön hyvinvoinnilla, lähihenkilöiden ja opiskelijoiden palauttein. Asiakaskyselyt tehdään yhdessä tilaajan kassa. Virvelinrannan toimintakeskuksen sisältä järjestetään mielekkäitä työmuotoja asiakkaille (työllistyminen). Kuljetuspalveluja koordinoidaan yhdistelemällä niitä muiden kuljetusten kanssa synergiahyötyjen aikaansaamiseksi. Leasing-autolla hoidetaan osa päivätoiminnan asiakkaiden kuljetuksista. Autolla mahdollistetaan liikkuva päivätoiminta. Talousarvio mahdollistaa 50 paikkaa/päivä. Tilapäishoito Virvelissä: Virvelinrannassa on aloitettu tilapäishoito iltaisin sekä viikonloppuisin alkaen. Tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan kehitysvammaisille erilaisine aistihuoneineen, vesialtaineen ja liikuntamahdollisuuksineen. Tilapäishoidon kohderyhmänä ovat omaishoidontukea saavat perheet: lapset, nuoret ja aikuiset. Toiminnan tavoitteena on omaishoidon vapaan mahdollistaminen (lakisääteinen), perheen arjen tukeminen (vähentää lastensuojelun tarvetta). Tilapäishoito tukee itsenäistymistä, sosiaalisia suhteita ja auttaa löytämään mielekästä vapaa-ajan viettoa. Tilapäishoitomuotoja Virvelinrannassa ovat viikonloppuhoito ja iltaparkki. Viikonloppuhoito toteutuu 3 kertaa kuukaudessa ja iltaparkki kerran viikossa. Samanaikaisesti hoidossa on 6 asiakasta. Tilapäishoito on turvallista, suunnitelmallista ja säännöllistä. Tilapäishoidon sisältö suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä. Asiakasmaksu peritään lautakunnan vahvistamien päätösten mukaan. Kaikki asiakkaat tulevat vammaispalveluiden asiakasohjauksen kautta. Asiakkaille laaditaan kuntoutussuunnitelma. Apuna käytetään Yks-menetelmää (yksilökohtainen elämänsuunnittelu). Asiakkaat ohjautuvat vammaispalvelun palveluohjaustiimin kautta. Matinkulma-kodit (asuminen) Tavoitteena on kodinomainen sekä kuntouttava ja virikkeellinen asuminen. Asukkaiden omaiset voivat olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa virikkeellistä ja aktiivista arkea. Asukkaiden keski-ikä on noussut ja kunto huonontunut. Liikkumiseen tarvitaan yhä useammin apuvälineitä. 4

5 Asumispaikkoja on 21. Vammaispalvelujen leasing-autoa voidaan käyttää asukkaiden virkistysmatkoihin 4.2. Monialaisten palvelujen kehittäminen Vammaispalveluissa vastataan kaiken ikäisten vaikeavammaisten vammaispalvelulain ja kehitysvammalain mukaisista etuuksista ja palveluista. Koska molemmat lait ovat viimesijaisia etuuksia, niin asiakkailla on paljon muitakin palveluja ja kontakteja eri tahoihin. Muiden palvelujen tarve tulee arvioida ennen vammaispalvelujen hakemista. Lähtökohtana on, että vammaispalvelut tuo asiakkaan palvelukokonaisuuteen oman panoksen ja asiantuntemuksen siinä mitä erityistä asiakas tarvitsee vaikeavammaisuutensa perusteella. Vammaispalveluissa tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa asiakkaan palvelujen tarpeiden ja oikeiden palveluiden arvioimisessa. Perustana tulee olla yksi palvelusuunnitelma. Em. asiakasryhmien ja erityisesti ns. vaativien rajapinta-asiakkaiden osalta olisi tehtävä yhdessä kaikkien asiakasryhmiin liittyvien osapuolten (tilaajat ja tuottajat) välillä yhteinen sopimus siitä kuka vastaa mistäkin. Asiakas asioita hoitavien työntekijöiden olisi tiedettävä miten menetellä, kun kyseiseen asiakasryhmään kuuluva asiakas tai hänen omaisensa hakee palveluita. 5. Sopimuksen arvo ja tuottavuusohjelma VAMMAISPALVELUT Tilaus 2014 Tilaus 2015 Vammaisten päivätoiminta Toimintakulut Muut tuotot Oman tuotannon hallinto Vammaisten päivätoiminnan sis. palvelujen ostot Kehitysvammaisten asuntola Toimintakulut Muut suoritteiden myyntituotot Muut tuotot Oman tuotannon hallinto Kehitysvammaisten asuntolan sis. palvelujen ostot Loma-ajan hoito Tilapäishoito Toimintakulut Oman tuotannon hallinto sis. palvelujen ostot

6 Yhteensä SIS. PALVELUJEN OSTOT TUOTANNOLTA YHTEENSÄ Oman hallinnon kulut Ilman hallinnon kuluja Tietotekniikan entistä parempi hyödyntäminen lisää tuottavuutta. Keskeistä tässä on saada aikaiseksi täydelliset sähköiset hakemukset ja internetsivujen päivittäminen. Uudistukset tarvitsevat toteutuakseen myös kaupungin muun organisaation mm. tietohallinnon panostusta. 6. Tukipalvelut (ateriapalvelut suoritteineen / sopimuksen arvo, tilapalvelut suoritteineen / sopimuksen arvo ja muut mahdolliset tukipalvelut) Tuotanto vastaa Matinkulmakotien ja Virvelinrannan aterioiden tilaamisesta ja kuljetuksista. 7. Alihankinta ja palveluiden myynti Tarvittaessa sovitaan tuottajan oikeuksista alihankintaan yhdessä tilaajan kanssa. 8. Seurattavat mittarit ja arviointi Vammaispalvelun osalta mittarit vuodelle 2015 ovat täyttöasteet ja asiakastyytyväisyys Virvelinrannassa sekä asumispalveluissa sekä vaikuttavuus (toimintakyvyn edistäminen). Asiakaspalautetta tulee kerätä systemaattisesti ja sen tulee vaikuttaa palveluiden kehittämiseen. Maalis-huhtikuussa pidetään palvelutuotannon kokoon kutsuma neuvottelu, jossa ovat läsnä tilaaja, tuottaja, ja käyttäjät, jossa käydään läpi erilaiset saadut asiakaspalautteet, ja mietitään niiden vaikutusta palveluihin ja niiden järjestämiseen. Tilaisuuksia pidetään kaksi: Matinkulma-kodit sekä päivätoiminta). 9. Muut sovittavat asiat Mahdollisissa sosiaalipalveluyritysten konkurssitilanteissa yksikön toiminnan ylimenokauden johtamisesta neuvotellaan ensisijaisesti oman tuotannon kanssa. 10. Palvelusopimuksen seuranta Kesken sopimuskautta tulevat muutokset on ratkaistava tilaajien ja tuottajien välisessä yhteisessä neuvottelussa. Volyymimuutoksia seurataan mm. mittareiden kautta. Sekä tilaajat että tuottajat seuraavat myös talouslukuja säännöllisesti. Kaksi kertaa vuodessa pidetään etukäteen sovittu neuvottelu, jossa tilanne päivitetään ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tarvittaessa, jos kumpi tahansa osapuoli havaitsee jotain poikkeavaa tai haluaa keskustella toimintatapojen muutoksista, niin silloin pyydetään toinen osapuoli erilliseen neuvotteluun, jossa tilanne selvitetään ja sovitaan toimenpiteistä. Poikkeustilanteisiin varautuminen. 11. Toteuttamisjakson kehittämistoiminta ja rahoitus Kehittämispalveluiden toimintasuunnitelma 2015 Hämeenlinnan kaupungin kehittämistyön tavoitteena on parantaa kuntalaisten saamien palvelujen laatua, edistää palvelujen vaikuttavuutta ja lisätä oman toiminnan tuottavuutta. Kehittämispalvelut 6

7 tukee tilaajia ja tuottajia heidän perustehtävässään. Kehittämispalvelut muodostuvat 1. kehittämistoiminnasta 2. tietohallinnosta ja 3. viestinnästä. Kehittämispalveluiden eri osa-alueiden toiminta kuvataan erillisessä kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmassa Kehittämistoiminnan osalta työtehtävistä ja henkilöresurssien käytöstä neuvotellaan tilaajan ja tuotannon kanssa palvelusopimusneuvotteluissa. Kehittämishankkeista ja niiden rahoituksesta on päätetty Strategisen kehittämisen johtotiimissä. Kehittämistoiminnan sovitut tehtävät ja päätetyt kehittämishankkeet kirjataan kehittämispalveluiden toimintasuunnitelmaan. Omavalvontasuunnitelmat tehdään sekä Virvelissä että Matinkulmakodeissa. Tämä sopimus on tehty neljänä (4) samanlaisena kappaleena. Hämeenlinnassa x Hämeenlinnan kaupunki Tilaajajohtaja Jukka Lindberg Tilaajapäällikkö Tuulikki Forssén Hämeenlinnan kaupunki Palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko Palvelujohtaja Risto Jokinen 7

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Oman elämän kartalla Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Torniossa Tiina Puikko Aspa-kartoituksia 1/2014 ISBN 978-952-5680-89-8 (sid.) ISBN 978-952-5680-90-4 (pdf) ISSN 1797-335X

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017

IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN LAUTAKUNNAN JÄRJESTÄMIEN PALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 31.12.2017 IKÄIHMISTEN HYVINVOINNIN YLLÄPITÄMISEN YDINPROSESSI TILAAJARYHMÄ TAMPEREEN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi

Projekteista julkaistut raportit löytyvät pdf-muodossa osoitteesta www.aspa.fi Asumispalvelusäätiö ASPA kartoittaa Tarve-projekteilla vammaisten ihmisten tai mielenterveyskuntoutujien asumiseen liittyviä palvelutarpeita. Kartoituksessa selvitetään rajatun, kohdennetun asiakasryhmän

Lisätiedot

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN

Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ Kohti omaa kotia ja toimivaa arkea! Opas onnistuneen muuton avuksi kehitysvammaisille ihmisille

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ

RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ RIITTÄVÄT TUKIPALVELUT JA IHMINEN LÄHELLÄ Vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asuminen ja asumispalvelutarpeet Luoteis-Pirkanmaalla ASPA-selvityksiä 1/2011 Virva Malinen ISBN 978-952-5680-69-0

Lisätiedot

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy

ASPA-kartoituksia 3/2012 Tarja Jussila ISBN 978-952-5680-77-5 ISSN 1797-335X (painettu) ISSN 1797-3368 (pdf) Painopaikka: SOLVER Palvelut Oy Asumispalvelusäätiö ASPA on yleishyödyllinen säätiö, joka edistää vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia asua ja elää itsenäisesti tavallisessa asuinympäristössä. Säätiön toiminta-aluetta

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2015-2018 MÄNTSÄLÄ-PORNAINEN 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TIEDOTTAMINEN... 4 3. ELINYMPÄRISTÖ, RAKENTAMINEN JA LIIKKUMINEN... 5 4. ITSENÄISEN ELÄMÄN TUKIPALVELUT...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016

LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 LUMIJOEN KUNTA VANHUSPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄ- MISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 4 1 JOHDANTO Vanhuuden käsite ei ole yksiselitteinen eikä vanhuudelle ole olemassa yleisesti pätevää ikärajaa. Vanhuuden

Lisätiedot

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti

Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Joskus vois muuttaa omaankin kotiin Kehitysvammaisten ihmisten asumisen palvelujen Tarveprojekti Janakkalassa Paula Suonpää Aspa-kartoituksia 2/2014 ISBN 978-952-5680-95-9 (sid.) ISBN 978-952-5680-96-6

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma

Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma Äänekosken kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2009 2012 ( vielä kesken: kuva, asiakkaan piirros ) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTAA 3 2.1 Vammaisuus ja vammaispolitiikan

Lisätiedot

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa

Kohdennetaan ja kehitetään kotihoitoa TAVOITE Vanhus- ja vammaispalveluiden kehittämissalkku SPS Painopiste: tuetaan ikäihmisten toimintakykyä ja kehitetään hoidon palvelurakennetta avopalvelupainotteisemmaksi 26.1.2015 KEINOT Lisätään omaishoidon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä RAAHEN SEUDUN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA JA KEHITTÄMISOHJELMA 2011-2015 Yhtymähallitus 3.5.2011 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 SEUDULLINEN NYKYTILANNE... 2 3 VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011

KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISHUOLLON STRATEGIA 2006-2011 SISÄLLYS 2 1. JOHDANTO 3 2. VAMMAISPOLITIIKAN SUUNTAVIIVOJA 3 3. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLITIIKKA 6 4. KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN PALVELUTARJONTA

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää

Yhteystiedot. www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Vammaispalveluopas Yhteystiedot www.hyvinkaa.fi Hyvinkään kaupunki Perusturvakeskus, vammaispalvelut PL 46 05801 Hyvinkää Käyntiosoite: Perusturvakeskus (Rentto) Suutarinkatu 2 C, 4 krs 05900 Hyvinkää

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015

Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Pyhärannan kunnan ikääntymispoliittinen strategia 2011-2015 Hyväksytty KV 6.6.2011 23 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 1.1 Pyhärannan kunnan sijainti 3 1.2 Yleistä 4 2 IKÄÄNTYMISPOLIITTISEN STRATEGIAN TAUSTAA

Lisätiedot

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka

Toimiva arki Rakkaus. Turvallisuus. Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka Keuruun vanhuspoliittinen YksilöllisyyS Toimiva arki Rakkaus OsAllisuus Turvallisuus KaveriaEi jätetä Gerontologinen osaaminen Ikäihmisen ääni Ammattietiikka vuoteen 2020 Sisällysluettelo 1 STRATEGIAN

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN

KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN 1 KEHITYSVAMMAISTEN IHMISTEN ASUMISEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN LOIMAALLA VUOSILLE 2013-2023 Vammaispalveluiden työryhmän raportti Aspa -säätiön laatimien toimenpidesuositusten toteuttamiseksi. Perusturvalautakunta

Lisätiedot