LAATUA JA TUOTTAVUUTTA KIRJASTOPALVELUILLE VERKOSTOITUEN Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAATUA JA TUOTTAVUUTTA KIRJASTOPALVELUILLE VERKOSTOITUEN Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke"

Transkriptio

1 LAATUA JA TUOTTAVUUTTA KIRJASTOPALVELUILLE Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke Inkeri Jurvanen, kirjastotoimenjohtaja Laatu on niistä ominaisuuksista muodostuva kokonaisuus, joka perustuu organisaation, tuotteen (voi olla palvelu), tietyn prosessin tai mihin tahansa näiden yhdistelmien kykyyn täyttää sille asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset. Vaatimukset voivat perustua lainsäädäntöön, määräyksiin, sopimuksiin tai erikseen määriteltyihin asiakkaiden tarpeisiin. (Laadunhallinta ja laadunvarmistus 1995, SFS-ISO 8402)

2 TAVOITE Työstää laadullisia vaatimuksia ja luokitteluja maakuntakirjastojen palvelutuotannolle sekä luoda kehittämis- ja arviointityökaluja kirjaston monipuolisen palvelutoiminnan laadun ja tuottavuuden edistämiseksi. Hankkeeseen palkataan projektikoordinaattori, osallistetaan henkilöstöä laatutyöhön ja työskennellään verkostoituneesti kolmen maakuntakirjaston kesken. Hankkeen tuloksena syntyvää laatujärjestelmää voivat muut yleiset ja maakuntakirjastot soveltaa laadunhallintaansa ja laatunsa kehittämiseen.

3 TARVE Julkisilla varoilla rahoitettua toimintaa on pystyttävä arvioimaan. Toiminnalta edellytetään taloudellisuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Julkista palvelua koskevien suositusten mukaisesti toiminnan on lisäksi oltava mahdollisimman laadukasta annettujen resurssien puitteissa. Nykyisessä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa tilanteessa on yhä tärkeämpää osoittaa, mitä vähenevillä resursseilla saadaan aikaan. Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti kirjasto myy palveluitaan lautakunnalle palvelusopimuksen perusteella. Kirjastotoiminta on tuotteistettu. Tilaaja edellyttää laatujärjestelmähankkeen toteuttamista toiminnan ja tulosten tarkastelemiseksi.

4 PERUSTA Projektissa luotava laatujärjestelmä pohjautuu kansallisiin linjauksiin: hallitusohjelmaan, kirjastolainsäädäntöön, kansallisiin kirjastopoliittisiin ja kuntien yhteisesti sopimiin linjauksiin. Laatukriteereiden määrittelyn perustana ovat mm. Yleisten kirjastojen neuvoston strategia , Yleisten kirjastojen laatusuositus, OKM 2010:20 ja Julkisten palvelujen laatustrategia, Kuntaliitto Hyvän_maakuntakirjaston_laatukuvaus_huhtikuu_2012.pdf. Satu Ihanamäki. Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kirjastojen erityispiirteet mukana. Mittareissa hyödynnetään Yleisten kirjastojen tilastotietokantaa. Hankkeessa on tarkoitus kehittää mitattavia laatukriteereitä paitsi perinteisille fyysisille kirjastopalveluille, myös verkkokirjastopalveluille ja alueellisille/paikallisille verkkopalveluille sekä itsepalveluun perustuville palvelumalleille.

5 VERKOSTO Hankkeen 3 maakuntakirjastoa tuovat mukanaan oman ja alueensa kokemuksen: Kouvolassa ja Kyyti kirjastoissa on pyritty kehittämään kokoelmatyötä, verkkopalveluja ja viimeisimpänä hankkeena mittaamaan asukastyytyväisyyttä ja palvelujen saatavuutta. Hämeenlinnassa on keskitytty erityisesti sosiaalisen median verkkopalveluihin, koulutus- ja kulttuuripalveluihin ja kirjaston itsepalvelukonseptiin. Lahdessa on kehitetty kirjastotilojen yhteiskäyttöä ja yhteistoimintamalleja koulujen ja päiväkotien lisäksi liikunta- ja nuorisopalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa, joista esimerkkeinä lasten ja nuorten mediakasvatus, nuorten tila, liikunnanohjaus, omahoitopisteet sekä yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet.

6 TEHTÄVÄNASETTELUA Kirjastojen toimintaa tarkastellaan kokonaisuutena ja suhteessa ympäristöönsä. Asiakasnäkökulma ratkaisee. Tarkastellaan palveluita toisaalta kohdennettuina erityispalveluina esim. kotikirjastopalvelu toisaalta kaikille suunnattuina peruspalveluina. Monikulttuurisuus. Määritellään erikokoisten kirjastojen palvelutaso (S, X, L, XL, XXL,XXXL) Palveluiden ja toimintojen laadun lisäksi kiinnitetään huomio tilojen laatuun ja henkilöstön koulutukseen ja osaamiseen ja työpaikan laatuun. Johtaminen ja kehittäminen ovat keskeisiä laatutekijöitä. Maakuntakirjastotoiminnan laadun varmistaminen. Vaikuttavuuden arviointi on osa laadunvarmistusta. Vaikuttavuuden arvioimiseksi pyritään etsimään mittareita tukeutuen uusimpaan koti- ja ulkomaiseen tutkimustietoon

7 RAHOITTAJAN NÄKÖKULMA: Kirjastolaki /904 Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä.

8 RAHOITTAJAN NÄKÖKULMA, OKM Yleisten kirjastojen laatukuvaukset (2010) : Ylläpitäjän kirjastopalveluja koskeva palvelulupaus. Uudet palveluja ja niiden käyttöä koskevat suositukset. Uudet henkilöstöä ja osaamista koskevat laatusuositukset Uudet kokoelmia koskevat laatusuositukset Uudet kirjastotiloja koskevat laatusuositukset

9 RAHOITTAJAN NÄKÖKULMA, OKM Suositus yleisen kirjaston laadunhallinnasta (2010) 1 Kirjasto tarkastelee toimintaansa kokonaisuutena 2 Kirjastossa asiakassuuntautuneisuus on kehittämisen ydintä 3 Kirjastoa johdetaan 4 Kirjasto tähtää tuloksiin 5 Kirjasto osaa oppia 6 Henkilöstö tekee kirjaston 7 Kirjastossa prosessit toimivat 8. Kirjasto toimii yhteistyössä ja kumppanina 9 Kirjasto kantaa yhteiskunnallisen vastuunsa 10 Kirjasto arvioi itseään

10 RAHOITTAJAN NÄKÖKULMA, Suomen Kuntaliitto Julkisten palvelujen laatustrategia 1998) Asiakaskeskeisyys ja palvelujen saatavuus Luotettavuus ja turvallisuus Oikeudenmukaisuus ja oikeusturva Asiakkaiden tasavertainen ja yhdenvertainen kohtelu Luottamuksellisuus Tiedon tarkkuus ja ajanmukaisuus sekä virheiden korjaaminen Asiakkaan vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet Asiallisuus, ystävällisyys palvelutilanteissa Henkilöstön koulutus ja ammattitaito Kustannustehokkuus, asioiden hoito viivytyksettä

11 RAHOITTAJAN NÄKÖKULMA, Hämeenlinna Kaupungin strategia 2015: Palvelu ja hankintastrategia. Elämänlaatulautakunnan palvelusuunnitelma Palvelutuotannon tarjous vuodelle Kirjastopalvelut. Hml:n kaupunki. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimenpideohjelman suositukset (OPM:n julkaisuja 2010:1). Hyvinvointi ja syrjäytymisen ehkäisy. Asiakaslähtöiset, kuntalaisten osallisuutta ja saavutettavuutta lisäävät palvelut Hämeenlinnan vetovoimaisuus Tuottavuus Monitoimijuus. Poikkihallinnollisuus. Laatutyö. Kehittämistyö.

12 YKN:n strategia Tasa-arvo Avoimuus Luotettavuus Yhteisöllisyys Ennakkoluulottomuus Tiedonsaannin vapaus ARVOT, YKN KOVA LAATU >< PEHMEÄ LAATU? KOVAT ARVOT><PEHMEÄT ARVOT?

13 LAATUINDIKAATTORIT, SKOTLANTI Skotlannissa yleisten kirjastojen vastaava valtion viranomainen SLIC:n (Scottish Library and Information Council). Kirjaston laatujärjestelmä (Building on success: a public library quality improvement matrix for Scotland). tiedon saatavuus (access to information) yhteisöllisyys ja osallisuus (community and personal participation) lukijoiden tarpeisiin vastaaminen (meeting readers needs) oppijoiden kokemukset (learners experiences) etiikka ja arvot (ethos and values) organisaatio, kokoelmien ja tilan käyttö (organisation and use of resources and space) johtajuus (leadership)

14 PAIKALLINEN/ASIAKKAIDEN/HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA

15 KYSYMYKSIÄ Mikä tekee yleisestä kirjastosta erityisen? Mitkä laatutekijät liittyvät erityisesti yleisen kirjaston palveluihin erotukseksi muista vastaavista? Miten erityispiirteet ilmenevät eri palvelualueilla/prosesseissa? Mitkä muut yleiset laatutekijät ovat kirjaston toiminnan kannalta tärkeitä? Miten valitut laatukriteerit toteutuvat kirjaston palveluissa ja palvelun tuotantoprosesseissa? Miten kaikkea voidaan mitata?

16 TIIMIT JA TEEMAT harrastaminen ja omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen kulttuuripääoma - kulttuuri- ja liikuntakasvatus - kulttuuri- ja liikuntatapahtumat Kirjastopalvelujen johtaminen ja kehittäminen Kirjaston asiakas- ja tietopalvelu, tilat, laitteet ja aukiolo Kirjaston kokoelmapalvelut Kirjaston mediakasvatus ja tietoyhteiskunta palvelut Kirjaston asiakastapahtumat ja tilaisuudet Kirjaston verkkopalvelut: Tarkoittaa tässä yhteydessä kirjaston asiakkaalle tarjoamia verkkopalveluja

17 KÄSITTEET OKM: Yleisten kirjastojen laatusuositus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 Laatujärjestelmä = toimintajärjestelmä on rakenne, jonka avulla johdon määrittelemä ja hyväksymä laatupolitiikka ja -tavoitteet viedään järjestelmällisesti koko organisaation läpi. Järjestelmä koostuu mm. pelisäännöistä ja toimintatavoista, joita halutaan systemaattisesti noudattaa. Laatukriteerillä tarkoitetaan laatuterminologiassa (SFS-EN ISO 8402) laadun määrittämisen perusteeksi valittua ominaisuutta. Laatukriteerien tulee olla mitattavissa olevia ominaisuuksia. Laatuindikaattori. on valittu kriteeri. Mittari on seurantatapa, menetelmä tai väline, jonka avulla laatukriteeriksi valittua ominaisuutta mitataan.

18 KÄSITTEET OKM: Yleisten kirjastojen laatusuositus. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 Laadunhallinta tarkoittaa koordinoituja toimenpiteitä kirjasto-organisaation suuntaamiseksi laatuun liittyvissä kysymyksissä. Laadun kehittäminen on toimintaa, jonka tarkoituksena on kirjaston toimintojen ja prosessien tehostaminen, jotta asiakkaiden ja itse organisaation saama hyöty lisääntyisivät. Laadunohjaus on se osa laadunhallintaa, joka keskittyy laatuvaatimusten täyttämiseen. Laadunvarmistus on se osa laadunhallintaa, joka keskittyy tuottamaan luottamuksen siihen, että laatuvaatimukset tullaan täyttämään. Laadun parantaminen on se osa laadunhallintaa, joka keskittyy parantamaan kykyä täyttää laatuvaatimukset.

19 PALVELUKOKONAISUUDET, KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, ASIAKKUUDET (asiakaspolku, asiakassegmentit) Miten konkreettisessa toiminnassa Kirjastopalvelujen johtaminen ja kehittäminen Kirjaston asiakas- ja tietopalvelu,tilat, laitteet ja aukiolo Kirjaston kokoelmapalvelut Kirjaston mediakasvatus ja tietoyhteiskuntapalvelut Kirjaston asiakastapahtumat ja tilaisuudet Kirjaston verkkopalvelut: Tarkoittaa tässä yhteydessä kirjaston asiakkaalle tarjoamia verkkopalveluja saadaan toteutettua seuraavat näkökulmat tiedon saatavuus (access to information) yhteisöllisyys ja osallisuus (community and personal participation) lukijoiden tarpeisiin vastaaminen (meeting readers needs) oppijoiden kokemukset (learners experiences) etiikka ja arvot (ethos and values) organisaatio, kokoelmien ja tilan käyttö (organisation and use of resources and space) johtajuus (leadership) Miten huomioidaan kohderyhmät

20 STARTTI! 9:30 kahvivartti 9:45 Inkeri Jurvanen, hankkeen esittely/kommentit Merja Sali, Marja Malminen 10:15 projektin alustava aikataulu, mahdollisisa menetelmiä ja suunnitelman luonnos, Hanna Kaisti, projektikoordinaattori teemaryhmät, verkostoitumine, ryhmien yhteyshenkilöt lounas, orientoituminen aiheeseen: hakeutukaa mielellään ryhmiin yli kirjastorajojen kriittisten menestystekijöiden tunnistaminen (ryhmätyö) talvietappi, kevätetappi. Maali kotiin

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO!

YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! YLLÄTTÄVÄN HYVÄ KIRJASTO! EHDOTUS HÄMEENLINNAN, KOUVOLAN JA LAHDEN KIRJASTOJEN LAATUKÄSIKIRJAKSI Hanna Kaisti 2014 Hämeenlinnan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto Kouvolan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen laatusuositus

Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Yleisten kirjastojen laatusuositus Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2010:20 1 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings-

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa

Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisten kirjastojen laatusuositusten toteutuminen Lukkikirjastoissa Lukki-kirjastojen laadunarviointityö Lukki-kirjastojen laadunarviointityö sai Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana

Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Yleisten kirjastojen arvot laatusuositusten ja indikaattorien pohjana Laatua ja tuottavuutta kirjastopalveluille verkostoituen Hämeenlinnan, Kouvolan ja Lahden kirjastojen laatujärjestelmähanke / Teemaryhmä

Lisätiedot

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto

Invalidiliiton Hyvä. kuntoutuskäytäntö. Invalidiliitto Invalidiliiton Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliitto Invalidiliiton hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton julkaisuja M.9., 2009 ISBN 978-952-5548-28-0 ISSN 1457-8298 Kuvat: Timo Porthan Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 Yleisten kirjastojen arviointimalli:... 1 Johtaminen ja henkilöstö... 1 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö...

Lisätiedot

KAARINAN KIRJASTON LAATU

KAARINAN KIRJASTON LAATU KAARINAN KIRJASTON LAATU YLEISKUVAUS... 3 Perustiedot... 3 Arvot, visiot, päämäärät ja tavoitteet... 4 Ennakointi ja arviointijärjestelmä... 5 Asiakkaat ja sidosryhmät... 5 Kumppanit ja yhteistyöverkostot...

Lisätiedot

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto

Turun seutukirjastoselvitys. Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun seutukirjastoselvitys Varsinais-Suomen liitto Maanmittauslaitos, lupa nro 955/MML/09 Pohjakartta-aineisto Turun kaupunginkirjasto - Varsinais-Suomen maakuntakirjasto 21.10.2009 Turun seutukirjastoselvitys

Lisätiedot

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta

Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta 2011 Esiselvitys seutukirjaston perustamisesta Tiivistelmä Kirjastot ovat pysyneet pitkään varsin muuttumattomina pääasiassa kirjojen ja muun painetun aineiston välittäjinä. Tämä perinteinen tehtävä on

Lisätiedot

Tomi Virtanen KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN

Tomi Virtanen KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN Tomi Virtanen KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 1 KOKKOLAN KAUPUNGINKIRJASTO MAAKUNTAKIRJASTON PALVELUJEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN Tomi Virtanen Opinnäytetyö

Lisätiedot

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2.

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Mikkelin kaupungintalo, 2. Mikkelin kaupunki Sivistystoimi Muistio 21.2.2014 Asia Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden palveluverkkotyöryhmä 2. kokous Aika Perjantai 21.2.2014 klo 12.30-14.08 Paikka Työryhmän jäsenet: Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen

Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Miten nykyinen kirjastolainsäädäntö vastaa kirjastojen tarpeisiin? Osaaminen, kirjastoammatillisuuden merkitys, kehittäminen, johtaminen Kirjastopalveluiden johtaja Jouni Pääkkölä Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN

VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN VALTION KESKUSHALLINNON UUDISTAMINEN JULKISEN HALLINNON TOIMIVUUDEN JA ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN 2 Tiedustelut: Helena Korhonen Puh. (09) 160 3223 Sähköposti: helena.korhonen@vm.vn.fi Taitto: Helena Korhonen

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja

Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus yleisissä kirjastoissa: suosituksia ja suuntaviivoja Mediakasvatus on joukkuelaji 3 Rohkaisuksi 4 1. Mitä mediakasvatus on? 5 1.1 Miksi mediakasvatusta kirjastossa? 6 1.2 Kirjasto - mediakasvatuksen

Lisätiedot

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa

Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Asiakaspalautetiedon hallinta osana laatujärjestelmää perusterveydenhuollossa Hannu Tervonen Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Kuopion yliopisto Terveyshallinnon ja -talouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä

Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä Etelä-Savon Tarjousasiamies - Projekti Mikkelin Seudun Sosiaali- ja terveystoimi SOTE-hankinnoissa noudatettavat periaatteet Palvelujen hankinnan periaatteet -työryhmä SISÄLLYSLUETTELO 1. Taustaa... 3

Lisätiedot

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma

Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO. Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä. Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Päivi Mertanen ONNISTUNUT MUUTTO Asumispalvelun muuttovaiheen prosessi Savon Vammaisasuntosäätiössä Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Marraskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 27.11.2009

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö

Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Yleisten kirjastojen arviointimalli: Johtaminen ja henkilöstö Sisältö: 2 1 Yleisten kirjastojen arviointimalli: johtaminen ja henkilöstö... 3 1.1 Johdanto... 3 1.2 Arviointimallin rakenne... 4 1.3 Arviointikehikko...

Lisätiedot

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun

LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun LAADUSTA TYYTYVÄISYYTEEN Asiakkaina olevien kuntien tyytyväisyys Palvelukeskus Kotipesä Oy:n tarjoamiin palveluihin ja niiden laatuun Jessica Heikkinen Niina Kantanen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ -

LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - LAATUA SYNTYY VAIN TEKEMÄLLÄ - Toimintakäsikirja kokoaa muutokset Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidossa ja palveluasumisessa Anne Niemi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak - Etelä,

Lisätiedot