YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ"

Transkriptio

1 YHTEISTYÖSOPIMUS TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄSTÄ MONIALAISESTA YHTEISPALVELUS- TA (MYP) KANTA-HÄMEESSÄ 1 Sopimuksen tarkoitus Tämä sopimus on työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (MYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (MYP) tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali- terveys- ja kuntoutuspalveluja. Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet, suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Asiakkaat saavat Kanta-Hämeen monialaisen yhteispalvelun toimipisteistä tarvitsemansa työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Kelan palvelut yhden luukun periaatteella. 2 Sopijapuolet 1. Forssa, Hattula, Hausjärvi, Humppila, Hämeenlinna, Janakkala, Jokioinen, Loppi, Riihimäki, Tammela, Ypäjä 2. Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto (jäljempänä TE-toimisto) 3. Kansaneläkelaitos (jäljempänä Kela) Yhteyshenkilöt sopimukseen liittyvissä asioissa ovat johtoryhmän jäsenet. 3 Toimialue MYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat Kanta-Hämeen kunnat. 4 Toimipisteet Kanta-Hämeen monialaisen yhteispalvelun yhteisiä toimipisteitä on kolme, Forssassa, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä. Jokainen kunta kuuluu mahdollisten yhteisten palvelujen osalta vain johonkin yhteisistä toimipisteistä. TE-toimiston ja Kelan palvelut ovat saatavilla asiakastarpeen edellyttämässä laajuudessa yhteisissä ja muissa toimipisteissä. Toimipisteiden tarkemmat tiedot ovat Liitteessä 1. Yhteisten toimipisteiden lisäksi työllistymistä edistävää monialaista yhteispalvelua tarjotaan Hattulassa, Hausjärvellä, Humppilassa, Janakkalassa, Jokioisilla, Lopella, Tammelassa ja Ypäjällä. 5 Henkilöstö Sopijaosapuolet osoittavat monialaiseen yhteispalveluun henkilöstöä Liitteen 2 mukaisesti.

2 Yhteistyösopimuksen malli 2 (9) 6 Toimintamallilla tarjottavat palvelut Sopijaosapuolet tarjoavat MYP-toimintamallissa palveluja Liitteen 3 mukaisesti. Osapuolet sitoutuvat kehittämään uusia palveluja ja toimintamalleja asiakaskohderyhmälle. Osapuolet voivat lisätä ja pilotoida palveluja asiakaskohderyhmälle. 7 Johtoryhmä ja johtava henkilö MYP:n toimintaa johtaa MYP-lain (7 ) ja -asetuksen (2-3 ) mukainen johtoryhmä. TE-toimisto on asettanut ( ) työllistymistä edistävälle monialaiselle yhteispalvelulle johtoryhmän, Liite 4. Johtoryhmä nimeää yhteispalvelua johtavan palvelupäällikön ja hänelle varahenkilön enintään johtoryhmän toimikaudeksi. Palvelupäällikkö palkataan Hämeenlinnan kaupungin organisaatioon. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Esityslista toimitetaan varsinaisille- ja varajäsenille hyvissä ajoissa ennen kokousta. Johtoryhmä laatii itselleen työjärjestyksen toimikaudeksi. 8 Toiminnan kustannukset Työ- ja elinkeinotoimisto, kunnat ja Kansaneläkelaitos vastaavat monialaiseen yhteispalveluun osallistuvan henkilöstönsä palkkaus- ja muista henkilöstökustannuksista. Monialaisen yhteispalvelun yhteisen toimipisteen toimitila-, laite- ja tietoliikennekustannukset sekä muut monialaisesta yhteispalvelusta ja sen kehittämisestä aiheutuvat kustannukset jaetaan työ- ja elinkeinotoimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kesken monialaiseen yhteispalveluun yhteisissä toimipisteissä osallistuvan henkilöstön määrän mukaisessa suhteessa. Kansaneläkelaitos osallistuu kustannuksiin työ- ja elinkeinotoimiston ja sen toimialueeseen kuuluvien kuntien kanssa tekemässään sopimuksessa sovitulla tavalla (Laki 1369/ ). Monialaiselle yhteispalvelulle tehdään vuosittain budjetti, johon sisällytetään yhteisesti maksettavat kustannukset. Jokainen sopimusosapuoli järjestää monialaista yhteispalvelua ja vastaa itse kustannuksista tältä osin. Yhteispalvelun talousarvio ja käyttö- sekä toimintasuunnitelma laaditaan vuosittain kuntien talousarviomenettelyn yhteydessä. Yhteisten kustannusten jakautuminen kuntien kesken on esitetty Liitteessä 5. 9 Henkilörekisteri TE-toimisto ylläpitää MYP-lain 9 :n mukaista monialaisen yhteispalvelun henkilörekisteriä. Rekisteri on Te-toimiston URA-asiakastietojärjestelmän henkilöasiakasrekisterin osarekisteri. Yhteisen tietojärjestelmän (TYPPI-ohjelma) osalta tietojärjestelmärekisteriä ylläpitää Te-toimisto. Käyttöoikeuden monialaisen yhteispalvelun henkilörekisteriin ja tietojärjestelmään myöntää Hämeen TE-toimisto.

3 Yhteistyösopimuksen malli 3 (9) Henkilörekisterin osalta noudatetaan sitä koskevia voimassa olevia lakeja ja -säädöksiä sekä hyvän hallinnon toimintatapaa. 10 Sopimuksen voimassaolo Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voimassa asti. Sopimusta voidaan muuttaa kaikkien sopijaosapuolten yhteisellä päätöksellä. Ne sopimusta koskevat erimielisyydet, joita ei kyetä neuvottelemalla selvittelemään, ratkaistaan hallintoriitaasiana Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa. Sopimusta tai sen liitteitä tarkistetaan tarvittaessa. Sopijapuolet sitoutuvat aloittamaan uuden yhteistyösopimuksen neuvottelut siten, että sopimus tulee voimaan YHTEISTYÖSOPIMUKSEN LIITTEET 1) Yhteiset toimipisteet 2) Yhteisissä toimipisteissä ja muualla työskentelevä henkilöstö 3) Yhteisissä toimipisteissä ja muualla tarjottavat palvelut 4) Johtoryhmän asettamispäätös 5) Kuntien välinen kustannusten jako 6) Yhteiset toimipisteet 7) Yhteisissä toimipisteissä ja muualla työskentelevä henkilöstö 8) Yhteisissä toimipisteissä ja muualla tarjottavat palvelut 9) Johtoryhmän asettamispäätös 10) Kuntien välinen kustannusten jako

4 Yhteistyösopimuksen malli 4 (9) LIITE 1 YHTEISET TOIMIPISTEET Toimipiste Osoite Aukioloajat Forssa Kartanonkatu 10 ma-pe 9 16 Hämeenlinna Sibeliuksenkatu 4 ma-pe 9-12 ja Riihimäki Jarrumiehenkatu 15 ma-pe

5 Yhteistyösopimuksen malli 5 (9) LIITE 2 YHTEISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ JA MUUALLA TYÖSKENTELEVÄ HENKILÖSTÖ Toimipiste Forssa Taustaorganisaatio Tehtävänimike Työaika FSHKY 1 sosiaalityöntekijä Forssa (vakanssi) 1 sosiaalityöntekijä Tammela 20 % Jokioinen 20 % Ypäjä 10 % Humppila 10 % Forssa 40 % 1 työterveyshoitaja % 1 työnsuunnittelija Jokioinen 50 % Tammela 50 % TE-toimisto 1 asiantuntija (htv) 1 asiantuntija Kela 1 suunnittelija (sama kaikissa toimipisteissä) tarpeen mukaan Toimipiste Hämeenlinna Taustaorganisaatio Nimike Työaika Hämeenlinna 1 (johtava) sosiaalityöntekijä 2 sosiaalityöntekijää 2 kuntouttavan työtoiminnan ohjaajaa 60 %, kukin Hattula 2 sosiaalipalveluohjaajaa 25 %, kukin Janakkala 1 sosiaalityöntekijä 1 palveluohjaaja 1 palveluohjaaja 1 palveluohjaaja 1 terveydenhoitaja 1 päihdetyöntekijä 40 % 60 % 50 % 20 % 50 % 40 % Kela 1 suunnittelija tarpeen mukaan Hämeen Te-toimisto 6 asiantuntijaa, kukin Toimipiste Riihimäki Taustaorganisaatio Nimike Työaika Riihimäki 1 sosiaalityöntekijä 1 sosiaaliohjaaja Hausjärvi 2 sosiaaliohjaajaa 1 avainasiakasohjaaja 1 sosiaalityöntekijä, kukin 50 % 15 % Loppi 1 työllisyyskoordinaattori 1 sosiaalityöntekijä 15 % Kela 1 suunnittelija tarpeen mukaan Hämeen Te-toimisto 2-3 asiantuntijaa, kukin

6 Yhteistyösopimuksen malli 6 (9) LIITE 3 YHTEISISSÄ TOIMIPISTEISSÄ JA MUUALLA TARJOTTAVAT PALVELUT Forssan seutu FSHKY Hämeen Te-toimisto Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta, palveluohjaus, terveydenhoitajan palvelut. Kaikki Te-toimiston palvelut. Kela Hämeenlinnan seutu Hämeenlinna Hattula Janakkala Hämeen Te-toimisto Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutuspalveluja. Kela antaa myös tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa neuvontaa. Sosiaalityö, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, Ovat-ryhmät kuntouttavana työtoimintana, palkkatukityö, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, työttömien terveystarkastukset. Sosiaaliohjaus, työkyvyn arvioinnit, päihde- ja mielenterveystyö Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, päihdetyö, työttömien terveystarkastukset, työkyvyn arvioinnit, palkkatukityöpaikat, perustoimeentulotuki, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki. Kaikki Te-toimiston palvelut Kela Riihimäen seutu Riihimäki Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutuspalveluja. Kela antaa myös tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa neuvontaa. Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki. Hausjärvi Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työtoiminta omana ja ostopalveluna, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki, palkkatukityöpaikat, työkyvyn arviointi, työttömien terveystarkastukset (ohjaus). Loppi Sosiaalityö, sosiaaliohjaus, kuntouttava työ-

7 Yhteistyösopimuksen malli 7 (9) Hämeen TE-toimisto Kela toiminta omana ja ostopalveluna, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, perustoimeentulotuki, palkkatukityöpaikat, työttömien terveystarkastus (ohjaus). Kaikki Te-toimiston palvelut Kela tarjoaa ja järjestää työ- ja toimintakykyä edistäviä kuntoutuspalveluja. Kela antaa myös tarvittaessa muuta etuuksia koskevaa neuvontaa.

8 Yhteistyösopimuksen malli 8 (9) LIITE 4 JOHTORYHMÄN ASETTAMISPÄÄTÖS Hämeen Te-toimisto, , HAMELY264/2015, allekirjoittaja Harri Jokinen

9 Yhteistyösopimuksen malli 9 (9) LIITE 5 KUNTIEN VÄLINEN KUSTANNUSTEN JAKO Kaikki mukana olevat kunnat vastaavat yhdessä yhteispalveluun nimettävän johtavan henkilön palkkaus- ja muista kustannuksista kehittämismäärärahat mukaan lukien. Kustannusten jakoperusteena on yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden kokonaismäärän kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella ja kunnan väestömäärän kunnittainen suhdeluku 50 % painotuksella. Kustannusten jako tehdään väestömäärän osalta edellisen vuoden tilanteen mukaisesti (väestötiedot), ja vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta edellisen vuoden kuukausikeskiarvon mukaisesti (Kelasto).

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Lausuntopyyntö 1 (2) Konsernihallinto, elinkeino ja osaaminen 4.8.2015 Dnro 7976-2015 (001) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Varsinais-Suomeen on perustettu lain työllistymistä edistävästä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävällä monialaisella yhteispalvelulla

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015

Kaupunginhallitus 51 23.02.2015. Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 Kaupunginhallitus 51 23.02.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu 131/00.01.05/2015 KH 51 Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu la ki (1369/ 2014) ja siihen

Lisätiedot

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen)

TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toimintamallin kehittäminen, lakisääteistäminen ja valtakunnallistaminen, (TEMin työryhmäesityksestä muokattu/kauhanen) TYP-toiminnan lakisääteistäminen TYP-toiminnan lakisääteistämisen tavoitteena

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.2.2015 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KAUDELLA 2015-2016 Sosiaali- ja terveysltk 1 Kunnan hallintosäännön mukaan lautakunta päättää kokoustensa ajankohdan

Lisätiedot

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty.

Valtion korvaukseen sovelletaan valtionavustuslakia siten kuin sovittelulain 12 b :ssä on säädetty. SOPIMUS 1/1 Etelä-Suomi 21.1.2014 ESAVI/478/05.06.16/2014 TOIMEKSIANTOSOPIMUS RIKOSASIOIDEN JA ERÄIDEN RIITA-ASIOIDEN SOVITTELUPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Toimeksiantaja: Toimeksisaaja:

Lisätiedot

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen

Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Sopimus seudullisen sosiaalipäivystyksen järjestämisestä 1.1.2014 alkaen Hangon kaupunki Lohjan kaupunki Raaseporin kaupunki Inkoon kunta Siuntion kunta Perusturvakuntayhtymä Karviainen 2 Sopimus seudullisen

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.

Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5. Työllisyydenhoito kunnissa nyt ja tulevaisuudessa Tommi Eskonen, Kuntaliitto Karikoista kartalle työllisyydenhoidon seminaari Raahe 8.5.2014 Kuntien muuttuva rooli työllisyydenhoidossa Resurssit julkisten

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA Sopimusluonnos 2.2.2015 1 SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN MUODOSTAMISESTA 1. Sopimuksen osapuolet: Parkanon kaupunki Juupajoen kunta Kihniön kunta Mänttä-Vilppulan kaupunki Sopimusosapuolista

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015

SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 ESPOO SOPIMUS ESPOON KAUPUNGIN JA UUDENMAAN TYÖ- JA ELINKEINOTOIMISTON VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ VUONNA 2015 1. ESPOON TYÖLLISYYDENHOIDON PAINOPISTEET 2. TYÖLLISYYDENHOIDON SUHDE TE-TOIMISTON JA ESPOON KAUPUNGIN

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat

1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat OSAKASSOPIMUS 1. Perustettavaan Hämeen ammattikorkeakoulu osakeyhtiöön tulevat osakkeenomistajat Forssan kaupunki (myöhemmin myös Forssa) Hämeenlinnan kaupunki (myöhemmin myös Hämeenlinna) Riihimäen kaupunki

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA. 1. Sopijapuolet. Ehdotus 22.4.2015. Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat Ehdotus 22.4.2015 Salon kaupunki Saapunut 11.5.2015 1043/00.04.01/2015 1044/00.00.01.01/2015 1 SOPIMUS YHTEISESTÄ JÄTEHUOLTOLAUTAKUNNASTA 1. Sopijapuolet Tämän sopimuksen osapuolina ovat seuraavat kunnat

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä

Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä 1 Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä SOPIJAKUNNAT ALAVIESKAN KUNTA KALAJOEN KAUPUNKI MERIJÄRVEN KUNTA PYHÄJOEN KUNTA RAAHEN KAUPUNKI SIIKAJOEN KUNTA 2 1 Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista

Sopimus. Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme. yhteistyöstä ja hallinnoinnista Sopimus Virta- Pidämme huolta työ- ja toimintakyvystämme sekä tulevaisuudestamme -hankkeen yhteistyöstä ja hallinnoinnista - osallistujien logot, KASTE-logo LUONNOS 6.5.2011 / tp SISÄLLYS 1. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus

Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimus 1. Luku Hämeen Maakuntaliiton kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet kuntayhtymän perussopimuksen muuttamisesta ja sopineet kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan

Lisätiedot

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt

Palkkahallinnon palveluihin sisältyvät muun muassa: sähköisessä muodossa olevien palvelussuhdetietojen käsittely, tarkastus ja korjauspyynnöt LIITE 2 SOPIMUS KANGASALAN, LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN SEKÄ NOKIAN, ORIVEDEN, YLÖJÄRVEN JA TAMPEREEN KAUPUNKIEN PALKKAHALLINNON PAL VELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ YHTEISTOIMINNASSA 1. Sopimuksen osapuolet

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

01. 11. 2013. Asnro 35 Oo, O t 01 Oli YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN. Markus Kannala Tekninen johtaja

01. 11. 2013. Asnro 35 Oo, O t 01 Oli YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN LAAJENTAMINEN. Markus Kannala Tekninen johtaja TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut 1.11.2013 Tornion kaupunki Kemin kaupunki Keminmaan kunta Tervolan kunta Simon kunta KEMIN KAUPUNKI Ympäristöjaosto 01. 11. 2013 Asnro 35 Oo, O t 01 Oli YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi

Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki: Terveystoimi, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi 1 YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1. Sopimusosapuolet Kuopion kaupunki, Sosiaali- ja terveyskeskus Tampereen kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi Turun kaupunki:, Turun kaupunki: Sosiaalitoimi Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN työterveyspalveluiden järjestämisestä 1. Sopijaosapuolet ja yhteyshenkilöt Siuntion kunta (jäljempänä Tilaaja tai Kunta ) Y-tunnus: 0131156-4 X Oy (jäljempänä Palveluntuottaja ) Y-tunnus: xxxxxxx-z Molemmat

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Hankeraportti 2012 2015

Hankeraportti 2012 2015 Hankeraportti 2012 2015 Keuruun kaupunki Työllisyyspalvelut Keuruun Työllisyyspalvelut ja TYP-palvelut Keuruulla Keuruun Työkanava hankkeen loppuraportti, joka on samalla ehdotus kaupungin työllisyyspalvelujen

Lisätiedot