Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus 639/00/01/00/2010 KH 626 Valtuuston päätöksen jälkeiset toimet Valmistelijat: talousjohtaja Jari Saarinen puh , ke hi tysjoh ta ja Jonne Sandberg puh , energiajohtaja Petri Kok ko puh , kehittämispäällikkö Jussi Järvenpää puh , kaupunginlakimies Ben Weizmann puh Kaupunginvaltuusto on ( 73) Liikelaitos Kokkolan Energian osalta päättänyt, että liikelaitoksen liiketoiminta, sekä omaisuus ja velat siirretään yhtiöille siten, että sähköverkko-omaisuus luo vu tetaan Ke net Oy:lle ja muu liiketoiminta ja omaisuus luovutetaan nykyi sel le Oy Kokkola Power Ab:lle (myöh. mahd. Kokkolan Energia Oy). Tä män lisäksi on päätetty, että Liikelaitos Kokkolan Energian liike toi min to jen siirron rakenneratkaisun tekemisen jälkeen päätetään lii ke toi min ta kau pan luovutushinnasta. Lii ke toi min ta kau pan lopulliset ar vot määräytyvät tilinpäätöksen 2014 pe rus teel la. Energiajohtokunta on käsitellyt yhtiön hallintoon liitty väs ti yh tiön yhtiöjärjestyksen sisältöä ja tehnyt esitykset mukaisen eh do tuk sen yhtiöjärjestykseksi. Oy Kokkola Power Ab:n hallitus on vel voit ta nut toimitusjohtajan aloitta maan ja hoitamaan lii ke toi min ta siir ros ta seuraavan hen ki lös tö proses sin, johon liittyvä luovuttavan osa puo len kuntien yh teis toi min talain 11 mukainen yhteistoimintaprosessi on päätetty Vas taan ot ta van osa puo len yhteistoimintaprosessia valmistellaan ja se käynnistetään jou lu kuus sa. Liikelaitoksen palveluksessa oleva hen ki lös tö siirtyy vanhoina työntekijöinä Oy Kokkola Power Ab pal veluk seen. Liiketoimintasiirron periaatteiden ja vastaanottavan työn anta jan noudattamien työehtosopimusten perusteella palkkataso, vuosi työ ai ka, eläkeoikeudet ja muut keskeiset työsuhteen ehdot säi lyvät. Oy Kokkola Power Ab on ryhtynyt toimiin tulevan energiakonsernin lai na ra hoi tuk sen selvittämiseksi ja tehtyjen tiedustelujen perusteella ra hoi tus ta on saatavilla jokseenkin edullisin ehdoin sekä kunnan takaus ta vastaan että energiakonsernin oman luottokelpoisuuden pe-

2 rus teel la; rahoituskartoituksen perusteella voidaan tehdä ehdotukset val tuus ton takauspäätöksiksi. Energiajohtokunta ja Oy Kokkola Po wer Ab:n hallitus ovat käsitelleet kokouksissaan lii ke toi min ta kau pas sa käytettävien luo vutus hin to jen merkitystä ener gia kon ser nin tulevaisuudelle. Ener gia johto kun ta on kannanotossaan kiinnittänyt huomion siihen, että mah dolli set kirjanpitoarvoja korkeammat luovutushinnat heikentävät yh tiön mahdollisuuksia parantaa tuloslaskelman kautta läh tö ti lan tees sa jo epätyydyttävää vakavaraisuuttaan sekä että korkeammat luo vu tushin nat niin ikään heijastuvat energian kuluttajahintoihin. Järjestelyn toteuttamiseksi laaditaan kauppakirjat erikseen KENET Oy:lle siirtyvästä sähköverkosto-omaisuudesta ja energiakonsernin emo yh tiöl le siirtyvästä muusta omaisuudesta. Energialiiketoiminnan nykytila ja tulevaisuuden näkymät Energialiiketoiminta sekä Kokkolassa että muualla maassa on viimeis ten kymmenen vuoden aikana tarjonnut joinakin vuosina sähkön tuo tan non omistajille mahdollisuuden näyttää hyviä kir jan pi dol lisia tuloksia. Yksittäisten hyvien tilivuosien perusteella on usein synty nyt vaikutelma, että energiasektori voi jatkuvasti toimia suurten omis ta ja tu lou tus ten lähteenä. Tällainen kuva on yleiselläkin tasolla paik kan sa pi tä mä tön, mutta selvästi myös Kokkolassa. Tärkeimmät yk sit täi set tekijät tähän ovat sähkön tukkuhinnan heikentyminen ja verk ko toi min taan liittyvä sääntelymekanismi. Pääliiketoimintojen analyysi Sähkön siirto Jos sähkön siirtohintoja koskeva sääntely ei avarru, tulee verk ko yhtiön käyttökate olemaan aikaisempaa alempi, minkä lisäksi kertynyt jo ylituotto tulee kompensoida lähivuosien aikana. Pakollisten in vestoin tien vaatima rahamäärä tulee ylittämään käyttökatteen ja kor koku lu jen jälkeen käytettävissä olevan tuloksen selvästi vähintään seuraa vien kymmenen vuoden aikana. Sähköenergian myynti Sähköenergian loppukäyttäjämyynnin keskihinnat tulevat alenemaan kun nes ne saavuttavat vallitsevan tukkumarkkinatason, koska uudet so pi muk set syntyvät nykyistä alemmalla hintatasolla. Sähköenergian myyn ti markkinahintaan ver rat tu na ei tuota merkittävää käyt tö ka tet ta. Sähköenergian toi mi tus vel vol li sen myynnin, jonka määrä ja suh teel linen osuus koko ajan ale nee, hinnan mahdollinen nostaminen joh taa mark ki na osuus me ne tyk siin.

3 Sähköenergian tuotanto ulkoisilla voimaosuuksilla Kokkolan omistamista ulkoisista voimaosuuksista ainoastaan ve sivoi ma ja vanha ydinvoima tuottavat nykyistä markkinahintaa edul lisem paa sähköä. Kaikki muut ulkoiset voimaosuudet tuottavat ne gatii vis ta kassavirtaa. Toiminnassa on myös varauduttava voi ma osuuksien arvojen alaskirjauksiin. Teollisuuden energiapalvelut Teollisuudelle myytävien energiapalveluiden hinnoittelu perustuu pitkä ai kai siin sopimuksiin. Näiden katetasoon ei ole odotettavissa muutok sia, jos energian kysyntä teollisuusalueella pysyy ennallaan. Paikallinen sähkön- ja lämmön yhteistuotanto ja kaukolämpötoiminta Kaukolämmön myynti on ollut ainut orgaanisesti kasvava pää toi mialue. Lämmön hinta on Kokkolassa ollut 2010-luvulla val ta kun nal lises ti edullinen ja vastannut aiheutuneita kustannuksia. Säh kön tuotan non arvon alentuminen sähkömarkkinan rapautuessa alentaa toimin nan katetasoa. Sähkön hinnan alentuminen yleisesti ja Kok ko lassa kiihdyttää lämpöpumppupohjaisten lämmitysmuotojen yleis ty mis tä ja kiinnostavuutta, nyt uudisrakentajien ja lämmitystavan vaih ta jien keskuudessa ja jatkossa myös vanhojen kaukolämmön käyt tä jien keskuudessa. Tiivistettynä yhteenvetona on todettava, että sähkön erillistuotannon ja sähkölaitostoiminnan kyky tuottaa omistajatuloutusta on hei ken tynyt. Tilanne voi olennaisesti parantua vain sähköenergian mark ki name ka nis min muutoksen ja verkkotoiminnan vi ran omais sään te lyn muu tok sen kautta. Lämpöön liittyvät liiketoiminnat eivät voi lisätä tulou tus taan niin, että aukko täyttyisi. Sähkön hinnan al hai suus puo lestaan vaikeuttaa lämpöliiketoimintojen kehittämistä. Onkin ilmeistä, että ilman merkittäviä regulaatioympäristön muu toksia koko energialiiketoiminta palautuu samankaltaiseksi yh teis kun taa palvelevaksi asiakasrahoitteiseksi infrastruktuuritoiminnaksi, jol lai sena se vuosikymmeniä sitten nähtiin. Liiketoimintakaupassa käytettävät arvot Arvonmääritys perustuu pitkän ajan tuottojen diskonttaamiseen ny kyhet keen. Sekä kaukolämpöomaisuuden että sähkön jakelun ar vonmää ri tys ten tuloksena on saatu toiminnan nykykäyttöarvot. Voi maosuuk sien osalta on laskettu tulevien tuottojen menetelmällä arvot Pohjolan Voiman osakkeille. Markkinatilanteet vaihtelevat ja ar vioi hin

4 liittyy epävarmuustekijöitä. Päätöstä käytettävästä lii ke toi min ta kaupan hinnasta ei voida perustaa pelkästään lähihistoriaan, ny ky hetkeen tai lähitulevaisuuteen. Olennaista on muodostaa ko ko nais ku va, jossa mahdollisuudet ja riskit ovat tasapainossa. Yhtiöittämisprosessin aikana teetettiin Pöyry Management Con sul tingil la keskeisten omaisuuserien arvonmääritys. Näitä olivat sähköverkkotoiminta kaukolämpöverkot ja erilliset lämpökeskukset vesivoima ja olemassaoleva ydinvoima (muita ulkoisia voimaosuuksia ei arvotettu negatiivisen kassavirran takia) Pöyryn toimeksiantoon kuului edellä kuvattujen laskennallisten arvon mää ri tys ten tekeminen. Luovutusvoiton suuruus vaikuttaa uuden energiayhtiön toi min ta mahdol li suuk siin ja tuloksentekokykyyn mm. poistojen ja ra hoi tus kus tannus ten kautta. Tämänhetkinen ja lähivuosille ennakoitu alhainen korko ta so tasaa näitä vaikutuksia. Omistajan eli Kokkolan kaupungin tavoitteena on turvata yhtiölle hyvät lähtökohdat energiamarkkinoilla toimimiseksi. Yhtiön toiminnan tu lee olla kannattavaa, jotta omistajan tuottovaatimukset myös osingon jaon kautta toteutuvat. Yhtiön toiminnan tuloksellisuus edellyttää myös jatkuvaa toiminnan kehittämistä ja sopeuttamista. Toiminnan ke hit tä mi nen merkitsee myös investointeja ja niiden rahoittamista kes tä väl lä tavalla. Toisaalta liiketoiminnan kehittämisen kautta saa tavat tehostamisvaikutukset on huomioitava. Kun huomioidaan sähkömarkkinoiden heikentyneet lä hi tu le vai suuden näkymät, verkkotoiminnan sääntelyn vaatimukset sekä nykyisen ta seen mahdolliset osittain ylisuuret kirjanpitoarvot, voidaan arvioida, et tä realistinen luovutusvoitto asettuu noin 5 miljoonaan euroon. Liiketoimintakauppojen ja energiakonsernin rahoitus Liiketoimintakaupassa siirtyvistä omaisuuseristä osakkeet, n. 27 miljoo naa euroa, rahoitetaan osakepääoman korotuksella. Muiden omai suus erien ostamiseksi ja lähivuosien investointirahoitukseen yhtiö ottaa omiin nimiinsä lainaa ja hankkii muita tarvittavia ra hoi tus palve lui ta. Kunnan takauksen antamista ja takausprovision perimistä säätelevät sää dök set kunnan toimialasta, kielletystä valtiontuesta, kil pai lu neutra li tee tis ta ja yhtiöverotuksesta. Tulkinnat näiden seikkojen suhteen

5 ovat kiristyneet viimeisten vuosien aikana ja on odotettavissa että ne ki ris ty vät edelleen. Tämän johdosta yhtiön on varauduttava toi mimaan luottomarkkinoilla myös omalla luotokelpoisuudellaan. Yhtiöiden lainoista osa otetaan kunnnan omavelkaista takausta vastaan käytettäväksi yhdyskunnan perusinfrastuktuuria palvelevien säh kö- ja kaukolämpöverkkojen ostamiseen ja rakentamiseen. Osa emo yh tiön lainoituksesta suunnitellaan katettavaksi ilman takausta ole vil la lainoilla. Rahoituspalveluita koskevien tiedusteluiden perusteella yhtiö etenee neu vot te luis sa rahoituslaitosten kanssa. Tässä päätösesityksessä esitetään takauksien suurin ko ko nais määrä ja kesto. Vaikutusanalyysi Vaikutukset kaupungin tuloslaskelmiin ja taseeseen Kaupassa muodostuu luovutusvoittoja, joista 5,0 miljoonaa euroa tulou tuu vuoden 2014 tilinpäätökseen. Vuonna 2015 arvioidaan muiden tuloutusten olevan noin 0,7 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina kau pun ki saa tuloja osingon ja takausprovision muodossa. Osingon mää rä riippuu toiminnan tuloksen myötä kertyvistä jakokelpoisista va rois ta ja omistajan tuloksenjakopäätöksistä. Kaupungin taseeseen luo vu tus voit to tuo hieman puskuria ensi vuoden tappiollisen tuloksen kat ta mi ses sa. Mikäli vuoden 2015 talousarvio toteutuu merkittävästi ta voi tet ta huonommin, voi syntyä tilanne, jossa kaupungin taseen ylijää mät kääntyvät alijäämäksi viimeistään vuonna 2016, Tämä li sää sopeutuspaineita ja veronkorotuspaineita. Vaikutukset energiakonserniin Yhtiöiden taseisiin tulevien omaisuuserien kirjanpitoarvot muo dos tuvat jokseenkin korkeiksi. Omaisuuserien kauppahinnat poistetaan yh tiöi den taseista pitkän ajan kuluessa tasapoistoina ja korkeahko lai na mää rä nostaa korkokuluja. Tilanne poikkeaa siten pitkään toi mineen energiayhtiön tyypillisestä taseesta ja tuloslaskelmasta, joka tulee ottaa huomioon tulostavoitteiden asetannassa. Pää oma ku lu jen kor keus voi rajoittaa konsernin liiketoiminnan suunnittelun va paus astei ta ja muodostaa paineita kuluttajahintoihin. Vaikutus kaupunkikonsernissa Omaisuutta ei myydä ulos. Kaupunkikonsernin taseessa omai suuden ja velkojen kokonaismäärät eivät muutu.

6 Hallintomalli Yhtiöittämisjärjestelyn jälkeen Kokkola Power Oy:n (Kokkolan Energia Oy) osakkeet omistaa kokonaan Kokkolan kaupunki. Yh tiöit tämis suun ni tel man mukaan perustettava yhtiö aloittaa täysipainoisesti toi min tan sa Yhtiön on tarkoitus pitää ylimääräinen yh tiö kokous, jossa päätettäisiin mm. osakeannista Kokkolan kaupungille, ener gia liiketoiminnan hankkimisesta Kokkolan kaupungilta, osak keiden merkintähinnan maksamisesta sekä muista tarvittavista energia lii ke toi min nan siirtämiseen ja yhtiökokouksen päätettäviin ku lu vista asioista. Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan uusi hal litus tehtäviä siihen asti hoitaneen hallituksen tilalle yhtiöjärjestyksen mu kai sek si toimikaudeksi. Yhtiön toimiminen kilpailluilla markkinoilla tu lee ottaa huomioon yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa. Osa keyh tiö lain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toi min nan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti jär jestet ty. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähin tään 5 ja enintään 7 jäsentä. Ottaen huomioon edellä esitetty tode taan, että yhtiön hallituksessa tulee olla edustettuina ener gia tek niikan, juridiikan-, taloushallinnon- ja liiketoiminnan osaaminen. Omista ja oh jauk ses ta vastaavan toimielimen tulee huomioida edellä mai nitut seikat. Hallitusten jäsenten kompetenssivaatimuksista voi daan määrätä esimerkiksi osakassopimuksessa tai tilanteessa, jos sa on vain yksi omistaja esimerkiksi konserniohjeessa. Johtopäätökset Edellä olevan perusteella yhtiöittämistyöryhmä esittää yksimielisesti, et tä luovutusvoitoksi määritellään 5 miljoonaa euroa siten, että kauko läm pä ver kon osalta luovutusvoitto on 2,5 miljoonaa euroa, ja sähkö verk ko jen ja asemien osalta 2,5 miljoonaa euroa. Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että 1 se Liikelaitos Kokkolan Energian liiketoimintojen luo vutuk sen osalta määrittelee luovutusvoitoksi kau ko läm pöver kon osalta 2,5 miljoonaa euroa, sähköverkkojen ja ase mien osalta 2,5 miljoonaa euroa. 2 kauppaan ei sisälly maa-alueita, joiden osalta valtuusto vel voit taa osapuolet neuvottelemaan mahdollisesta maa-aluei den luovuttamisesta yhtiölle. 3 se hyväksyy liitteen A 626 mukaisen luonnoksen yh-

7 tiön (Kok ko lan Energia Oy) yhtiöjärjestykseksi. 4 se velvoittaa kaupunginhallituksen laatimaan ja toi meenpa ne maan edellä esitettyjen perusteiden mu kai ses ti liiketoimintojen luovutukseen liittyvät kauppakirjat. 5 se oikeuttaa omistajaohjauksesta vastaavan konserni- ja kaupunkikehitysjaoston tekemään vähäisiä tek nis luon toisia tarkistuksia lopullisiin asia kir joi hin. 6 Kokkolan kaupunki antaa omavelkaisen takauksen koko naan omistamalleen Oy Kokkola Power Ab:lle, joka kun nan toimialaan liittyvänä ja yhdyskunnan inf ras tuktuu ria palvelevana toimintana tuottaa, siirtää ja jakelee kau ko läm pöä sekä tuottaa ja hankkii sähköenergiaa ener gia te hok kaan yhteistuotannon avulla. 7 Oy Kokkola Power AB:lle myönnettävän takauksen laina pää oman enimmäismäärä on 40 miljoonaa euroa ja ta kauk sen enimmäiskesto lainan nostoajasta lukien kym me nen vuotta. 8 Kokkolan kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Oy Kok ko la Power Ab:n kokonaan omistamalle KENET Oy:lle, joka kunnan toimialaan liittyvänä ja yhdyskunnan inf ra struk tuu ria palvelevana toimintana vastaa säh kön jake lus ta Kokkolassa. 9 KENET Oy:lle myönnettävistä takauksista toisen enimmäis pää oma on 40 miljoonaa eroa ja takauksen enimmäis kes to kymmenen vuotta sekä toisen enim mäis pääoma on 12 miljoonaa euroa ja takauksen enim mäis kesto viisitoista vuotta. 10 Oy Kokkola Power Ab:lle ja KENET Oy myönnettävistä takauksista peritään takausprovisiota toimintojen riskitaso ja luottomarkkinoiden hinnoittelu huomioon ottaen 0,5 % kunkin vuoden viimeisen päivän lainasaldon mukaan. 11 kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään takauksien tarkemmista yksityiskohdista. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932.

Khall 31.03.2014 83 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932. Kunnanhallitus 83 31.03.2014 Kunnanvaltuusto 21 07.04.2014 Kunnanvaltuusto 26 15.04.2014 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:ssä ja takaus sen vastuista sekä välillinen osallistuminen

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 417 Kunnanhallitus 23.06.2014 Aika 23.06.2014 klo 15:00-18:46 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksn kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 178 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68. Kaupunginhallitus 16.02.2015. Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47. Kaupunginhallituksen kokoushuone. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 3/2015 68 Kaupunginhallitus 16.02.2015 Aika 16.02.2015 klo 16:00-17:47 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 29-46 Allekirjoitukset Jari Larikka

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kaupunginhallitus 279 03.11.2014 Kaupunginhallitus 291 17.11.2014 Kaupunginhallitus 300 24.11.2014 Kaupunginhallitus 314 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 ja 2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Lisätiedot

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet

Kuntajaon kehittämisen tavoitteet Kaupunginhallitus 162 08.06.2015 Valtuusto 33 29.06.2015 Kuntarakenneselvityksen jatkotoimenpiteet 174/00.01.00/2014 KH 08.06.2015 162 Selvityksen taustaa Meneillään oleva kuntajakoselvitys perustuu kuntarakennelain

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 08.05.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(60) Aika 04.05.2015 klo 16:00-19:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015

Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Kaupunginhallitus 332 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 68 15.12.2014 Kaupunginhallitus 126 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Sastamalan Lämpö Oy:lle 1074/02.05.06/2014 KHALL 08.12.2014 332 Sastamalan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle

Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustaminen, yhtiön osakkuus Voimaosakeyhtiö SF:ssä ja rahoitussitoumuksen antaminen Voi ma osake yh tiö SF:lle Kunnanhallitus 250 18.08.2014 Kunnanhallitus 38 26.01.2015 Pyhäjoen kunnan osakkuus Fennovoima Oy:ssä / Hanhikivi I -ydinvoimahankkeeseen sijoittaminen 29/02.05.05/2014 Khall 18.08.2014 250 Pyhäjoen kunta

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu

Konstari Tarmo valtuutettu Koskinen Pentti valtuutettu Kotiaho Jouni valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 Kaupunginvaltuusto Aika 18.11.2013 klo 18:00-00:08 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2014 560 Kaupunginhallitus 22.09.2014 AIKA 22.09.2014 klo 17:00-19:15 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 229 Maanmyyntitarjous

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot