Kunnanhallitus Kunnanhallitus RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 167 30.06.2014 Kunnanhallitus 246 20.10.2014 RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus RANTASALMEN KUNNAN HENKILÖSTÖN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT 114/01.00/2014 KHALL (Valmistelija kunnanjohtaja Kristiina Järvenpää, puh ) Kunnanvaltuusto päätti talouden tasapainottamisen toi men pi de oh jel mas ta Vuoden 2013 tilinpäätöksen jälkeen kunnan kattamaton alijäämä on ,07. Talouden ta sapai non saavuttaminen edellyttää laaja-alaisia toimenpiteitä kaikilla toimi aloil la, jotta lakien vaatimat palvelut ja toiminnot voidaan yl lä pi tää ja samalla kehittää kunnan toimintaa pitkäjänteisesti. Lisäksi kun nan tulee varautua myös valtionosuusjärjestelmän muutokseen, joka to teutues saan heikentää Rantasalmen kunnan tulopohjaa mer kit tä väs ti. Aleneva väestökehitys vaikuttaa sekä verotuloihin, että val tion osuuksien määrään, joten palvelutuotantoa on sopeutettava pal ve le maan vähenevän väestön tarpeita. Estääkseen talouden kriisiytymisen kunnan on haettava jatkuvasti keinoja tuottaa palvelut tehokkaammin ja taloudellisemmin. Tilikauden 2014 tuloksen ennustaminen on vielä tässä vaiheessa hanka laa, mutta varmuudella voi sanoa, että tulos ei merkittävästi auta alijää män kattamisessa. Tämän hetken toteutuma on lievästi po si tii vi nen, kun huomioidaan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n laskutuksessa ole va alkuvuoden viive. Kunnassa on parhaillaan meneillään sosiaali- ja terveydenhuollon palve lui den kilpailutus. Palvelujen ulkoistamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on saada näiden palveluiden osalta merkittävä kustannusten ale ne mi nen ja parantaa kustannusten ennakoitavuutta talouden suunnit te lus sa. Teknisen palvelujen yhtiöittämisen yhtenä tavoitteena on myös ollut pal ve lu tuo tan non tehostaminen ja kustannussäästöt pitemmällä ai kavä lil lä. Talouden tasapainottamisohjelman toteuttamiseksi on välttämätöntä käyn nis tää kuntatasoiset neuvottelut yhteistyössä henkilöstön kanssa toi men pi teis tä, joilla tehostetaan edelleen kunnan organisaation toimin taa ja karsitaan kustannuksia kaikissa toiminnoissa.

2 Taloustyöryhmä on käsitellyt asiaa Työryhmä arvioi, että hen ki lös tö ku lu jen säästötavoitteeksi tulee asettaa n. 5 % hen ki lös tö kuluis ta eli noin vuositasolla. Neuvottelujen kohteina olevat toi men pi teet ovat muun muassa tehtäväjärjestelyt ja hen ki lös tö vä hennyk set. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää edellä esitetyn perusteella käynnistää koko kun nan henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut elokuun alussa ja saattamaan päätökseen lokakuun puoliväliin 2014 mennessä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. YTtmk Rantasalmen kunta on työnantajana ilmoittanut aloittavansa työn an tajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) mukaiset neuvottelut, joissa käydään läpi työnantajan harkit se mia seuraavia toimenpiteitä: henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työn or ga ni soin nis sa, kunnan palvelurakenteessa, kuntajaossa tai kuntien välisessä yhteistyössä ja (yhteistoimintalaki 449/ ) taloudellisista tai tuotannollisista syistä toimeenpantavaa osa-aikais ta mis ta, lomauttamista tai irtisanomista (yhteistoimintalaki 449/ ) Neuvottelut toteutetaan noudattaen yhteistoimintalain 5-9 ja 13 :ien mää räyk siä. Neuvotteluissa on kyse mahdollisista suunnitelluista toimen pi teis tä sekä näiden toimenpiteiden perusteista, vaikutuksista ja vaih to eh dois ta. Henkilökunnan mahdolliset irtisanomiset, lo maut ta miset, osa-aikaistamiset ja siirrot tehtävistä toisiin sekä näihin liittyvät uu del leen kou lu tus ky sy myk set kuuluvat neuvoteltaviin asioihin. Alustavan arvion mukaan mahdollinen irtisanominen, lomauttaminen, osa-ai kais ta mi nen ja tehtävämuutos koskee alle kymmentä henkilöä, jo ten yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika on vähintään kaksi viik koa. Tarkastelun kohteena on kunnan koko henkilöstö. Kunnanjohtaja käy neuvottelun aluksi läpi Rantasalmen kunnan tämän het ki sen taloudellisen tilanteen sekä työnantajan perusteet neu vot te lujen aloittamiseksi.

3 Hallintopäällikkö: Keskustellaan työnantajan esittämästä talouden ta sa pai not ta mis tarpees ta. Sovitaan neuvottelun edetessä tehtävistä toimenpiteistä. Kunnanjohtaja kävi läpi Rantasalmen kunnan taloustilanteen sekä neuvot te lu jen alustavan aikataulun. Todettiin että henkilöstölle on pidetty informaatio tilaisuus yh teis toi min ta neu vot te lu jen käynnistämisestä. Esimiesten neuvottelu on sovittu pidettäväksi Todettiin arvio siitä että yhteistoimintaneuvottelut tulisi saattaa päätök seen mennessä. Todettiin että kunnanhallituksen sekä taloustyöryhmän talouden ta sapai not ta mis tar peen tavoiteena on pysyvät toiminnan muutokset eikä lo mau tuk set olisi vaihoehtona. Kouluverkkoasia ei kuulu tämän neuvottelun piiriin. Sivistystoimen hal lin to on mukana neuvotteluissa. Sovittiin yhteistyötoimikunnan kokoukset pidettäväksi seuraavasti: - pe klo ke klo pe klo YTtmk Hallintopäällikkö: Keskustellaan työnantajan antaman esityksen pohjalta. Keskusteltiin yhteistoimintaneuvottelujen piirissä olevat toiminnat toimialoittain ja todettiin neuvottelun tämänhetkinen tilanne. YTtmk (valmistelija va hallintopäällikkö Harri Korhonen ) Yhteistoimintaneuvottelujen aikana on käyty läpi kaikki Rantasalmen

4 kun nan toimialat, jotka olivat tämän neuvottelun piirissä. Työnantaja on koonnut esityksen tarvittavista toimenpiteistä. Mahdollisina toimen pi tei nä ovat yhteistoimintalain mukaiset toimet kuten osa-ai kais tami nen, tehtävien siirrot sekä tarvittaessa irtisanomiset. Myös tiet ty jen tehtävien ulkoistamista tullaan selvittämään. Lisäksi toi min ta ta po ja tullaan oleellisesti muuttamaan. Tavoitteellinen aikataulu oli siten että mennessä yh teis toimin ta lain mukaiset neuvottelut saadaan päätökseen. Henkilöstölle on ala us ta vas ti ilmoitettu että yhteistoimintaneuvotteluista järjestetään infor maa tio ti lai suus maanantaina klo 9.00 valtuustosalissa. Hallintopäällikkö: Yhteistyötoimikunta toteaa työnantajan kokoaman esityksen. Todettiin työnantajan esitys yhteistoimintaneuvottelujen perusteella teh tä vis tä toimenpiteistä ja tarvittavista päätöksistä. Lisäksi todettiin, että työnantajan esitys on käyty läpi ta lous työ ryhmässä Päätetiin, että raportointi talouden toteutumasta lähetetään pää luot tamus mie hil le kolmannesvuosittain. KHALL 246 (valmistelija va hallintopäällikkö Harri Korhonen puh ) Rantasalmen kunnassa on ollut meneillään yhteistoimintaneuvottelut yh teis toi min ta lain mukaisesti. Asiaa on valmisteltu ja neuvotteluja on käy ty eri osapuolten kesken kesän ja syksyn 2014 aikana. Ta voit teel lise na aikatauluna oli saattaa neuvottelut päätökseen mennes sä Yhteenveto yhteistoimintamenettelyn aikataulusta: Informaatiotilaisuus henkilökunnalle Kunnanhallituksen päätös aloittaa YT-neuvottelut Yhteistyötoimikunnan ensimmäinen kokous Yhteistyötoimikunnan toinen kokous Taloustyöryhmän kokous Yhteistyötoimikunnan kolmas kokous Informaatiotilaisuus henkilöstölle Sovittua yhteistoimikunnan kokousta ei pidetty, koska valmis te lu ei ollut edenneyt siten että olisi ollut tarve kokoontua ko. ajankoh ta na.

5 Taloustyöryhmän kokouksessa , yhteistyötoimikunnan kokouk ses sa sekä on ollut käsittelyssä työn an tajan esitys tarvittavista yhteistoimintalain mukaisista toimista. Työn anta jan esitys esitellään kunnanhallituksen kokouksessa Kunnanjohtaja: Hallitus merkitsee asian tiedokseen ja toteaa, että valmistelua jatketaan selostuksen pohjalta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnanhallitus 39 09.02.2015 Kunnan Taitoa Oy; talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmistot 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija:

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 143 Kaupunginhallitus AIKA 02.03.2015 klo 15:00-18:40 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013

Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kunnanhallitus 24 09.02.2015 Kunnanvaltuusto 11 16.02.2015 KLEEMOLAN ALAKOULUN LAKKAUTTAMINEN 61/31.311/2013 Kh 09.02.2015 24 Valmistelija Tapani Tiilikka Kunnanhallitus on 10.3.2014 64 asettanut Toholammin

Lisätiedot

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle

Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle Kunnanhallitus 267 08.09.2014 Kunnanhallitus 359 01.12.2014 Kunnanhallitus 28 19.01.2015 Talous- ja palkanlaskentapalveluiden siirtäminen Kuntien Taitoa Oy:lle 477/02.00/2014 Kunnanhallitus 08.09.2014

Lisätiedot

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327:

Nousiaisten kunnanhallitus on käsitellyt ko. asiaa edellisen kerran 10.10.2011 327: Kunnanhallitus 260 06.10.2014 Kunnanhallitus 347 15.12.2014 Kunnan Taitoa Oy:n esiselvitys 624/02.00/2014 KHALL 06.10.2014 260 Asian valmistelija: hallintojohtaja Juha Rinta-Jouppi ----------------------------

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN

OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN Kunnanhallitus 213 08.12.2014 OSALLISTUMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN UUDISTUKSEN MUKAISTEN TUOTANTOALUEIDEN VALMISTELUUN 285/06.00/2014, 40/06.00/2014 KH 213 Pääministeri Stubbin hallitus on sitoutunut

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013

Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Kunnanhallitus 291 18.11.2013 Kunnanhallitus 299 28.11.2013 Kunnanhallitus 321 13.12.2013 Esitys Selänteen yhtymähallitukselle Kärsämäen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden vaihtoehtoisten tuottamistapojen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN

KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN Kunnanhallitus 257 29.09.2014 Valtuusto 82 08.10.2014 KILJAVAN SAIRAALA OY:N YHTIÖVASTIKKEEN MAKSUN JATKAMINEN VUOSIEN 2015-2016 AJAN 562/00.04.01/2014 KH 257 Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus on lähettänyt

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030. Yleinen talouskehitys liitteenä. Kaupungin talouden kehitys

Kh 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030. Yleinen talouskehitys liitteenä. Kaupungin talouden kehitys Kaupunginhallitus 4 25.06.2015 Talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman 2017-2018 lähtökohdat 306/02.02.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh. 06 438 4030, 044 438 4030 Yleinen talouskehitys

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

Lisätiedot

Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta vuoden 2015 alusta

Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta vuoden 2015 alusta Hallitus 211 02.10.2014 Hallitus 262 17.12.2014 Hallitus 211 02.10.2014 Hallitus 262 17.12.2014 Kainuun elintarvike- ja ympäristölaboratorion toiminta vuoden 2015 alusta 997/07.07 01 04 01/2014, 998/02.02

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Aika: 27.05.2014 klo 19:00-20:40 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 106 Kokouksen järjestäytyminen 3 107 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014

Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 Perusturvan yhteislautakunta 101 31.10.2013 Perusturvan yhteislautakunta 25 19.02.2014 PERUSTURVAN TALOUSARVIOESITYKSEN JA SITOVUUSTASOJEN KOHDENTAMISEN MUUTOS V. 2014/RANTASALMI PERYHLK 101 (Asian valmistelija

Lisätiedot