Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä."

Transkriptio

1 RISKIENHALLINTAJAOSTO RISKIENHALLINTAJAOSTO RISKIENHALLINTAJAOSTO KAUPUNGINHALLITUS Konserniohjeen uudistaminen 1918/ /2014 RISKHALL 3 Talouden tasapainottamistoimikunta on kokouksessaa käsitellyt omistajaohjauksen tulevaisuutta ja esittänyt kaupunginahllituk selle, että hallitus edellyttää riskienhallintajaostolta konserniohjeiden päivittämistä. Ohjeisiin sisällytetään tavoitteita ja päämääriä yhtiöille, samoin määritellään yhtiöissä konserniohjauksen rajat ja sanktiot nii den toteuttamiseen. Lisäksi omistajaohjauksen rooli tarkennetaan ja määritellään siihen hallinnolliset työvälineet. Kaupunginhallitus on ( ) antanut konserniohjeiden päivittämisen riskienhal lin tajaoston tehtäväksi. Konserniohjeen uu dis ta mi sen val mis te lus sa on tu tus tut tu muu ta mien kaupunkien kon serni oh jeisiin ja Suo men Kunta lii ton oh jeistuk seen konserniohjeiden laati mi sesta. Riskienhallintajaostolle esitellään nyt osittain laadittu konserniohje, mutta ohjeen eteenpäin viemiseksi tarvitaan kannanotot konserniohjeen periaatteisiin, päätök senteon tasoihin ja mm. ennakkolupamenettelyssä olevien asioiden luetteloon. Valmistelun yhteydessä on myös harkittava otetaanko konserniohjee seen määräykset konsernitilistä. Liite 1/3. Raahen kaupungin konserniohje vuodelta 2009 Liite 2/3 Liite 3/3 Luonnos konserniohjeista Konserniohjaukset periaatteet riskienhallintajaosto merkitsee valmistelun ja apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvelan esityksen tiedoksi

2 käy keskustelua ohjeen sisällöstä sekä evästää valmistelijaa en nakkolupamenetteyn piiriin otettavista kysymyksistä, konserni oh jaukseen liittyvistä periaatteista sekä käsittelytavoista. päättää valmistelu- ja käsittelyaikataulusta Riskienhallintajaosto: Hyväksyi esityksen ja päätti valmisteluaikataulusta siten, että ohjeet tulisivat olla kesäkuun valtuustossa. RISKHALL 12 Raahen kaupungin nykyinen konserniohje vuodelta Liite 1/4. Raahen kaupungin konserniohje/luonnos. Liite 2/4. riskienhallintajaosto merkitsee tiedoksi apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvelan esityksen ja evästää konserniohjeiden jatkovalmistelua. Riskienhallintajaosto: Hyväksyi esityksen. RISKHALL 18 Raahen kaupungin nykyinen konserniohje vuodelta Liite 1/3. Raahen kaupungin konserniohje Liite 2/3. riskienhallintajaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle

3 hyväksytään Raahen kaupungin konserniohje liitteen 2 mukaise na. Riskienhallintajaosto: Hyväksyi esityksen ja lisäksi päätti, että tytäryhteisöjen toimitusjohtajilta pyydetään lausunnot ennen kaupunginhallituksen käsittelyä. muutetaan Tarja Ollanketo esitti, että kohdan 10.3 Henkilöstöpolitiikka, lause "Konsernin tytäryhteisöt noudat tavat toimin nassaan so veltuvin osin kaupungin henkilöstöpoli tiikan ja rekrytoinnin periaattei ta." kuulumaan "Konsernin tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan kaupungin henkilöstöpolitiikan ja rekrytoinnin periaatteita." ja lause "Tytäryhteisöjen palvelussuhteen ehtojen tulee noudattaa emoyhteisössä hyväksyttyjä periaatteita." muutetaan kuulumaan "Tytäryhteisöjen palvelussuhteen eh doissa noudate taan emoyh teisössä hy väksyttyjä periaatteita." Tarja Ollankedon esitys raukesi kannattamattomana. KH 508 Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat esittävät konserniohjeisiin eräitä muu tok sia, joista liitteenä olevaan esitykseen on sisällytetty seu raavat: sivu 2 Kohta 2, viimeinen kappale: Yhtiön hallituksen tulee noudattaa ohjei ta mm. omassa toiminnassaan ja valmistellessaan asioita yh tiö kokouk sel le. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin myös kaupungin lii kelai tok sis sa ja sen johtokunnissa sekä kaupungin määräysvaltaan kuu lu vis sa säätiöissä. (Poistetaan ensimmäisestä lauseesta sitoutua noudattamaan.) sivu 7 Kohta 10.2, viimeinen kappale konsernitilistä kokonaan pois. Kohta 10.3, ensimmäinen kappale: Jää ensimmäinen lause Kon sernin tytäryhteisöt noudattavat toiminnassaan soveltuvin osin kau pungin henkilöstöpolitiikan ja rekrytoinnin periaatteita. Kappaleen lop puosa pois. Kohta 10.3, kolmas kappale Tytäryhteisöjen palvelussuhteen ehtojen nou dat ta mi ses ta emoyhteisössä kokonaan pois. Toimitusjohtajat esittivät sivun 7 kohta 10.2 viimeisen kappaleen koko naan poistettavaksi, mutta esityksessä esitetään konsernitili mahdol li suu te na säilytettäväksi ja lisättäväksi kappaleen jatkoksi lause: "Konsernitilin käyttöönotosta kukin konserniyhteisö päättää

4 erikseen." Liitteenä olevassa esityksessä esitetään kohdan 10.3 Hen ki lös tö po litiik ka kolmas kappale kokonaan poistettavaksi. Kappale kuuluu seuraa vas ti: "Tytäryhteisöjen palvelussuhteen ehtojen tulee noudattaa emo yh teisös sä hyväksyttyjä periaatteita. Johtaminen on avointa ja yh teis työhön kannustavaa. Johtamisen tulee tukea henkilöstön osallistumista, luo vuut ta ja itsenäistä työotetta." sivu 9 Kohta 10.5, luettelon jälkeen ensimmäinen kappale, lisätään sana tie dos sa olevat. Kappale kuuluu: Tiedossa olevat merkittävyysarvot (in ves toin nit ja lainanotto) vahvistetaan vuosittain toiminnallisten ja ta lou del lis ten tavoitteiden määrittelyn yhteydessä. Kohta 11, kolmannen kappaleen ensimmäinen lause tar kas tus lau takun nan tiedonsaantioikeudesta kokonaan pois. Kolmanteen kap palee seen jää teksti: Tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeus ty täryh tei söis tä rajoittuu konserniohjeessa määrättyyn raportointiin ja mai nit tu jen vastuuhenkilöiden valvontatehtävässään tytäryhteisöistä hank ki miin tietoihin. Esitykseen on lisätty kohtaan 10.5 luettelon jälkeen ensimmäisen kap pa leen alkuun sanat "tiedossa olevat". Kohdan 11 kolmas kappale on poistettu kokonaan ja korvataan kunta lain muutosesityksen johdosta seuraavalla kappaleella: "Tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeus konserniyhteisöissä perus tuu siihen, mitä kulloinkin voimassa olevassa kuntalaissa on säädet ty." Kappale tällä tavalla muotoiltuna soveltuu sekä nyt voimassa olevaan kun ta la kiin että uuteen hallituksen esityksen mukaiseen kun ta la ki esi tyk sen sanamuotoon. Näin korvautunut kappale kuului aiemmin jaoston esityksessä seuraa vas ti: "Tarkastuslautakunnalla on oikeus saada tietoja tytäryhtiöiden ja niiden mää-räysvaltaan kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden toiminnasta ja ta lou des ta sen arvioimiseksi onko kaupunginvaltuuston asettamat tavoit teet saavutettu ja onko omistajapoliittisia linjauksia noudatettu. Tar kas tus lau ta kun nan tietojensaantioikeus tytäryhteisöistä rajoittuu kon ser ni oh jees sa määrättyyn raportointiin ja mainittujen vas tuu henki löi den valvontatehtävässään tytäryhteisöstä hankkimiin tietoihin."

5 Lisäksi toimitusjohtajat kiinnittivät huomiota sivun 6 kohdan 8 kolman nen kappaleen raportointivelvollisuudesta ja esittävät sen rajaamista, mut ta huomioiden voimassa olevan kuntalain ja hallituksen esityksen uu dek si laiksi esitetään, että kappale kuuluu seuraavasti: "Säännönmukaisen raportoinnin lisäksi kaupunginhallitus tai tar kastus lau ta kun ta voi kutsua yhteisön johdon edustajan raportoimaan, ovat ko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kun takon ser nis sa toteutuneet, ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar koi tuk sen mu kai sel la tavalla." Jaoston esityksessä kappale kuului: "Säännönmukaisen raportoinnin lisäksi kaupunginhallitus tai tar kastus lau ta kun ta voi kutsua yhteisön johdon edustajan raportoimaan tytär yh tei sön toiminnasta ja taloudesta." Konserniohje vuodelta Liite 1/12. Konserniohje, Liite 2/12. Valmistelijat: apulaiskaupunginjohtaja Ilmo Arvela, kaupunginlakimies Lee na Mikkola-Riekkinen, talouspäällikkö Päivi Määttä. Päätösesitys (kaupunginjohtaja Karjalainen): Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, hyväksytään liitteen 2 mukaiset konserniohjeet. Kaupunginhallitus: Hyväksyi esityksen.

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen

65 täytäntöönpano 39 Kaupunginhallituksen kokoukset 2015-2016 69 40 Kaupunginhallituksen kokouskutsu ja sen lähettäminen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 58 Kaupunginhallitus AIKA 09.02.2015 klo 15:00-17:23 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston

Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu 4 2 Kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen 6 3 Johanna Fofannahin ero kunnanvaltuuston KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika Perjantai 30.01.2015 klo 14:00-15:00 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kunnanvaltuuston kokoontuminen ja kokouskutsu

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Aika: 08.06.2015 klo 19:30-21:15 Paikka: n istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 33 Kokouksen ärestäytyminen 4 34 Vuoden 2014 tilinpäätöksen käsittely 5 35 Vuoden

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013

Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013 Kaupunginhallitus 410 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 108 16.12.2013 Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013 980/02.02.02/2013 KHALL 09.12.2013

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2008 1 Sastamalan kaupunginvaltuusto 15.12.2008 AIKA 15.12.2008 klo 9:00 PAIKKA Sylvään koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018

Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 Kaupunginhallitus 198 01.07.2013 Kaupunginhallitus 326 18.11.2013 Kaupunginhallitus 298 24.11.2014 Epanet-korkeakouluverkoston koordinoinnin rahoitus 2014-2018 303/2.21.213/2013 Kaupunginhallitus 01.07.2013

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016

VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 332 07.10.2013 Kaupunginhallitus 341 21.10.2013 Kaupunginhallitus 349 04.11.2013 VUODEN 2014 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2016 Kaupunginhallitus 07.10.2013 332 Kuntalain

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esittelyosa:

Sivistyslautakunnan esittelyosa: Sivistyslautakunta 24 25.03.2014 TUNTIOPETTAJA LISA POHJOLAN OIKAISUVAATIMUS Sivistyslautakunta 24 Tuntiopettaja Lisa Pohjola on jättänyt 14.3.2014 saapuneen oi kai su vaati muk sen rehtori Merja Heinäahon

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot