Kokkolan Satama / yhtiöittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokkolan Satama / yhtiöittäminen"

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kokkolan Satama / yhtiöittäminen 639/00/01/00/2010 KH 546 Kaupunginvaltuusto on ( 73) liikelaitos Kokkolan Sa taman osalta hyväksynyt liiketoimintojen siirron periaatteet siten, että siir to tapahtuu liiketoimintasiirtona kirjanpitoarvoin poislukien maa- ja ve si alu eet. Satamaliikelaitoksen toiminta siirretään perustettuun Kokkolan Sa tama Osakeyhtiöön (Y-tunnus ) Liikelaitoksen kaikki toi minta, henkilöstö sekä omaisuus- ja velkaerät (ei kuitenkaan elä ke meno pe rus tei sia maksuja ja Varhe-maksuja) siirtyvät yhtiölle kir jan pi toar voon. Maa- ja vesialueet ovat tähän mennessä olleet kaupungin omis tuk ses sa/ta sees sa, eivätkä siirry yhtiölle. Satamayhtiön tuloutukset kaupunkiomistajalle muodostuvat luo vu tetta van liiketoiminnan ulkopuolelle rajatun maa- ja vesialueen kiin teästä vuokrasta, takausprovisiosta, tuloveron kuntaosuudesta, kiin teis töve ros ta ja kertyneistä voittovaroista maksettavasta osingosta. Esi tetyn mukaisesti ennakoidaan, että järjestely tuo kaupungille ve ro ton ta tuloa (vuokrat, takausprovisio) ja yhtiölle vähennyskelpoisia me no ja noin 2,0 M / vuosi, riippuen kiinteistöveron lopullisesta mää räs tä. Varainsiirtoveron osalta tilanne on vielä auki. Mahdollinen va rain siirto ve ro on n. 2 3 M siitä riippuen, mikä katsotaan va rain siir to ve ron alaiseksi omaisuudeksi. Tältä osin odotetaan lausuntoa Uu den maan yritysverolautakunnalta. Mahdollinen varainsiirtovero vähentää tu love roa tulevina vuosina suurempien poistojen muodossa. Va rain siir tove ro on hyödykkeen hankintamenoksi laskettava kustannus ja näin ollen poistonalainen yhtiön verotuksessa. Yhtiöittämisen vaikutus kaupungin taseeseen (ar vioi tu jen vuoden 2014 tilinpäätöstietojen) mukaan: Kaupungin taseesta poistuu apporttiomaisuuden muodossa arviolta 68,0 M, arvioidun 2014 tilinpäätöksen mukaisesti. Lopullinen apport ti omai suu den arvo määräytyy tilinpäätöksen valmistuttua hel mikuus sa Tästä syystä on siirtyvän omaisuuden arvoksi arvioitu täs sä vaiheessa 80 % em. arvion mukaisista tase-eristä (68 M ). Kau pun gil le tulevien Satama Oy:n uusien osakkeiden merkintähinta (ja arvo), on tässä vaiheessa 55 M (68 M *80 %). Kun tilinpäätös 2014 on valmistunut, merkitään 55 M :n ja apporttiomaisuuden lo-

2 pul li sen arvon välinen erotus sijoitetun vapaan pääoman rahastoon (SVOP) yhtiössä, joka korottaa kaupungin satamayhtiöön koh dis tuvien osakkeiden arvoa samalla määrällä. Tämän hetken tiedon mukaan kaupungin omistamien Satama Oy:n osakkeiden arvo on siis 68 M. Satama Oy:n taseessa omapääoma muodostuu em. ap port ti omaisuu den 55 M :n mukaan siten, että se jaetaan 50/50% periaatteella osa ke pää omaan sekä SVOP-rahastoon. Yhtiön osakepääoman ar vo tulee olemaan 27,5 M ja SVOP-rahasto 27,5 M, ennen lo pul lis ta 2014 tilinpäätöstä. Liiketoimintasiirtoon liittyvistä teknisistä syistä johtuen Kokkolan kaupun gin ja Kokkolan Satama Oy:n välille laaditaan velkakirja ny kyi sistä Satamaliikelaitoksen taseessa olevista pankkilainoista, noin 13,3 M. Yhtiö maksaa velkakirjan mukaiset lainat takaisin kaupungille ko ko nai suu des sa vuoden 2015 alussa kilpailuttamillaan pank ki lainoil la. Yhtiöittämisellä ei ole tulosvaikutusta kaupungin ti lin pää tökseen. Yhtiöittämisen vaikutus kaupungin tuloslaskelmaan: Yhtiöittämisellä ei ole tulosvaikutusta kaupungille 2014, koska varat ja velat siirtyvät yhtiölle kaupungilta kirjanpitoarvostaan. Liikelaitos tu lout taa 2014 peruspääoman korot ja muut tuloutukset sovittujen pe ri aat tei den mukaisesti. Vuodesta 2015 alkaen yhtiö maksaa vuosittain maa-aluevuokria noin 1,750 M. Kokkolan Satama Oy:n ja kaupungin välillä tehdään vuok ra- ja lainasopimukset. Takausprovisiota kaupungille en nus tetaan alkuvuosina maksettavan noin 0,150 M / vuosi. Tämän lisäksi Yh tiön maksettavaksi tulee kiinteistövero. Liikelaitoksen viime vuo sina maksamaa lisätuloutusta 0,750 M ei luonnollisestikaan voida pe riä. Yhtiön pääomittamisen ja luovutusten ehdot: Yhtiöittäminen tapahtuu kirjanpitoarvosta ilman maa- ja ve si alueomis tus ta. Luovutusasiakirjoissa sovitaan vuokrasopimuksista Kokko lan Satama Oy:n ja Kaupungin välillä. Pääomasijoitus kohdistuu ko ko nai suu des saan osakepääomaan ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Liikelaitoksen lainojen järjestelyt ja velkakirjat so vitaan yhtiön, kaupungin ja rahoituslaitosten kanssa. Olemassa ole vat liiketoimintaa koskevat sopimukset siirretään kaupungilta yh tiöl le (asiakkaat, toimittajat, muut yhteistyökumppanit). Tarvittavat viranomaisilmoitukset ja luvat saatetaan uuden yhtiön nimiin. Ylimääräinen yhtiökokous tekee päätökset liiketoiminnan ja -

3 omai suu den hankinnasta ja osakepääoman korottamisesta sekä täyden tää hallituksen. Osakkeet merkitään ja maksetaan siirrettävän net to-omai suu den muodossa. Liiketoiminnan siirto tapahtuu vii meistään Liiketoiminta alkaa yhtiön nimissä Hallintomalli Yhtiöittämisjärjestelyn jälkeen Kokkolan Satama Oy:n osakkeet omis taa kokonaan Kokkolan kaupunki. Yhtiöittämissuunnitelman mukaan perustettava yhtiö aloittaa täysipainoisesti toimintansa Yhtiön on tarkoitus pitää joulukuussa 2014 ylimääräinen yh tiö ko kous, jossa päätettäisiin mm. osakeannista Kokkolan kau pungil le, sataman liiketoiminnan hankkimisesta Kokkolan kau pun gil ta, osakkeiden merkintähinnan maksamisesta apporttiomaisuudella ja merkintähinnan merkitsemisestä osin osakepääomaan ja osin si joi tetun vapaan oman pääoman rahastoon sekä muista tarvittavista sa tama toi min nan siirtämiseen ja perustettavan yhtiön aloittamiseen liit tyvis tä yhtiökokouksen päätettäviin kuluvista asioista. Lisäksi ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan hal li tus tehtä viä siihen asti väliaikaisesti hoitaneen kolmijäsenisen hallituksen tilal le yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi yhtiöjärjestyksen mu kai nen varsinainen hallitus. Yhtiön toimiminen kilpailluilla mark kinoil la tulee ottaa huomioon yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa. Osa ke yh tiö lain mukaan hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toimin nan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa myös sii tä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asian mu kai ses ti järjestetty. Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan yhtiön hallituksessa on vähintään 5 ja enintään 7 jäsentä. Ottaen huomioon edellä esitetty todetaan, et tä yhtiön hallituksessa tulee olla edustettuina logistiikan-, kan sainvä li sen kaupan-, juridiikan-, taloushallinnon- ja liiketoiminnan osaami nen. Omistajaohjauksesta vastaavan toimielimen tulee huomioida edel lä mainitut seikat. Hallitusten jäsenten kom pe tens si vaa ti muk sista voidaan määrätä esimerkiksi osakassopimuksessa tai tilanteessa, jos sa on vain yksi omistaja esimerkiksi konserniohjeessa. Siirtyvä henkilöstö Satamaosakeyhtiöön siirtyvien liikelaitos Sataman nykyisen hen ki löstön kanssa on käyty asianmukaiset yhteistoimintaneuvottelut. Neuvot te lu jen tuloksena Sataman vakinaisessa työ- ja vir ka suh tees sa olevat henkilöt siirtyvät vanhoina työntekijöinä vähintään nykyisin eduin Satamayhtiön palvelukseen. Kaikki Sataman 28 vakinaisessa vir ka- ja työsuhteessa olevat ovat kirjallisesti ilmoittaneet siirtyvänsä yh ti öön.

4 Siirtyvän henkilöstön osalta on laadittu koko henkilöstä koskeva henki lös tö so pi mus sekä eräiden henkilöstöryhmien osalta on laa dit tu paikallissopimukset. LIITE A 546 LIITE B 546 LIITE C 546 LIITE D 546 Apporttiomaisuuden luovutuskirja Maa- ja vesialueiden vuokrasopimus Osakkeenomistajan päätös (osakeanti) Yhtiöjärjestys (luonnos) Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy edellä esitetyin periaattein 1 liitteen A 546 mukaisen apporttiomaisuuden luo vu tuskir jan 2 liitteen B 546 mukaisen maa- ja vesialueiden vuok raso pi muk sen 3 liitteen C 546 mukaisen luonnoksen osak keen omis tajan päätöksestä (osakeanti) 4 liitteen D 546 mukaisen luonnoksen yhtiön yh tiö jär jestyk sek si 5 oikeuttaa omistajaohjauksesta vastaavan konserni- ja kaupunkikehitysjaoston tekemään vähäisiä tek nis luon toisia tarkistuksia lopullisiin asiakirjoihin. Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen. VSTO 90 Liite A 90 Liite B 90 Liite C 90 Liite D 90 Apporttiomaisuuden luovutuskirja Maa- ja vesialueiden vuokrasopimus Osakkeenomistajan päätös (osakeanti) Yhtiöjärjestys (luonnos) Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 1 liitteen A mukaisen apporttiomaisuuden luovutuskirjan 2 liitteen B mukaisen maa- ja vesialueiden vuok ra so pimuk sen

5 3 liitteen C mukaisen luonnoksen osakkeenomistajan päätök ses tä (osakeanti) 4 liitteen D mukaisen luonnoksen yhtiön yh tiö jär jes tyk sek si 5 oikeuttaa omistajaohjauksesta vastaavan konserni- ja kaupunkikehitysjaoston tekemään vähäisiä tek nis luon toisia tarkistuksia lopullisiin asiakirjoihin. Päätös Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösesityksen.

Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus

Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus Kaupunginhallitus 626 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 102 15.12.2014 Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus 639/00/01/00/2010 KH 626 Valtuuston päätöksen 29.9.2014

Lisätiedot

Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus

Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus Kaupunginhallitus 626 08.12.2014 Kokkolan Energia / Yhtiöittämisen toteuttavat liiketoimintakaupat ja niiden rahoitus 639/00/01/00/2010 KH 626 Valtuuston päätöksen 29.9.2014 jälkeiset toimet Valmistelijat:

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnanhallitus 236 17.11.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen yhtiöittäminen 14/10.03.02/2014

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA

Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 Helsingin Satama -liikelaitoksen jk 25.02.2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA Helsingin kaupunki Esityslista 2/2014 HELSINGIN SATAMA -LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA ESITYSLISTA 2-2014 KOKOUSKUTSU Kokousaika klo 9:00 Kokouspaikka Käsitellään Satamatalo Tällä esityslistalla mainitut asiat

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.

Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12. Tekninen lautakunta 363 04.12.2014 Kaupunginhallitus 584 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 124 15.12.2014 Kaupunginhallitus 596 16.12.2014 Kiinteistöjen siirtäminen Savonlinnan Yritystilat Oy:lle 720/01/011/2014

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Naantalin sataman yhtiöittäminen

Naantalin sataman yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 320 25.08.2014 Kaupunginhallitus 333 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 56 08.09.2014 Naantalin sataman yhtiöittäminen 615/03.01.00/2013 KH 320 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen ja kaupunginlakimies

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Naantalin sataman yhtiöittäminen

Naantalin sataman yhtiöittäminen Kaupunginhallitus 320 25.08.2014 Kaupunginhallitus 333 01.09.2014 Naantalin sataman yhtiöittäminen 615/03.01.00/2013 KH 320 Vs. kaupunginjohtaja Martti Sipponen ja kaupunginlakimies Turo Järvinen 18.8.2014:

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Perusturvalautakunta 68 30.09.2014 Vuoden 2015 talousarvio, vuosien 2015-2017 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet PETUR 68 Vastuualueet ovat valmistelleet vuoden 2015 talousarvioesityksen se kä

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 9/2014 1/42 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 17:00-20:50 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 114 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 245 Kaupunginhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 16:00-20:05 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen

23 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Virolahden kunnanhallitus 54 30.03.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 12 19.05.2015 Virolahden tarkastuslautakunta 15 26.05.2015 Virolahden kunnanhallitus 110 08.06.2015 Virolahden tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013

Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013 Kaupunginhallitus 410 09.12.2013 Kaupunginvaltuusto 108 16.12.2013 Sastamalan kaupungin sekä liikelaitosten ja laskennallisten taseyksiköiden avaavat taseet 1.1.2013 980/02.02.02/2013 KHALL 09.12.2013

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen

Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt ja Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy perustaminen Kaupunginhallitus 493 08.11.2011 Kaupunginvaltuusto 112 14.11.2011 Kaupunginhallitus 228 04.06.2012 Kaupunginvaltuusto 60 11.06.2012 Kaupunginhallitus 391 20.08.2014 Mikkelin ammattikorkeakoulu Oy:n omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot