2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT &

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2, 95. kuokkanen KULTAA. Menu OSTAMME. Tähti LA ROSE. Pyhäinpäiväksi Viherlandiasta! 18,- Virpin Kulta TARJOUS! KAIKKI PITSAT &"

Transkriptio

1 kuokknen Kuokkln Asukkt ry:n kulttuur- j tedotusleht, 25 vuoskert Mrrskuu 20 Uudstunut Slence - tehoks kuorsukseen! 8,- (20,98) Must sää 3.. Clnderm Men - lhjpkkuksell Trjoukset vomss mrrskuun jn. 5,- (7,5) LA ROSE TARJOUS! KAIKKI PITSAT & 5 KEBABIT Trjous vomss Arksn lounsbuffet ,50 Syö j juo nn pljon kun hlut! puh , Polttolnj 7d. Myös kotnkuljetus, lmnen Kuokkln lueell! Avonn: m-l su 2-2 Olemme vonn pyhänpävänä l 5.. klo - 8! Kmmnte 6, Jyväskylä Puh Grll TANKKARI Trjoll 37 erlst nnost! UUTUUS! Hmpurlnen phvllä j pekonll OSTAMME KULTAA hyvään hntn kätesellä -- jok pävä -- Vrpn Kult KELJON PRISMA KYLMÄLAHDENTIE 8, JYVÄSKYLÄ FORUM ASEMAKATU 7, JYVÄSKYLÄ 6 Avonn: m-to pe-l 8-04 su Rullkebb urjuustoll 7 Sot Tl Noud puh OSTAMME MYÖS HOPEAA PRISMA PALOKKA PALOKANORSI, JYVÄSKYLÄ Pyhänpäväks Vherlndst! Menu Kotmset, upet, mukkt Hutkynttlä - plok h 2, 95 /5 kpl (norm. 0,90/kpl) Trjous vomss Hudlle smmlkrnsst, hvut, cllunt, seppeleet, yms. Lobo-oment myynnssä nyt Vhermyymälässä! Nuppuln Täht Vherlnd Mellä vljellyt joulutähdet pn myynnssä! Eedenn perntenen Rstvkko Tule nuttmn herkullnen rstlouns noutopöydästä. Mustthn myös Isänpävälounn su 3.. klo - 5. Tervetulo!

2 2 Kuokknen Mrrskuu 20 Pääkrjotus Pkllsen tomnnn puolest Tphtuuko Kuokklss knä mtään? Tämä jtus vo noust monen meleen rjen keskellä. Plvelut tuppvt olemn kupunken keskustoss j myös usesn vp-jn rentohn joutuu mtkmn slln yl. Mhdollsuuks on täälläkn. Aktvset hmset järjestelevät kkke pentä tomnt omn rkens ohess. Kuokkl on väkluvultn suur lue j täältä löytyy hmsä monst elämäntlntest. Nällä edellytyksllä luuls, että kklle löytys melust tomnt j kupungnos ols elos. J jos tomnt e nyt ole olemss, käykäämme stä luomn! Ak j rh settvt tetyst rjotteens, sllä molemp, etenkn k, trvtn vpehtostomnnn pyörttämseen. Mstä tunnt j eurot stten kvetn? Vkk puht e rttäs uuden tomnnn rkentmseen, vo slt osllstu jo olemssolevn ktvteettehn. Kuokkln lueell on järjestöjä, jotk ntvt mhdollsuuden osllstu pkllsen tson tomntn j trjovt smll plveluj pkllselle väelle. Myös ktvnen seurkunt sekä monet yhdstykset luovt Kuokkllle sen om kulttuur. Unoht e pdä myöskään yrttäjä. Kupungnosss tom mon penä j kesksuur yrtyksä, jotk trjovt tuottet j plveluj ldst ltn. Mon sot vrten e onneks joudu lähtemään keskustn t mrketelle. Kuokknen-leht pyrk osltn tuomn kkk nätä pklls tomjot eslle j edstämään kuokkllst dentteettä. Tästäkn lehdestä vo luke juttuj muun muss uudest yrttäjästä Kuokklss j koht jo 8 vuoden urn tehneestä pkllsest muskkryhmästä. Turh tsekehu en pdä hyvänä sn. Sks täytyykn mnt, että n julkstu juttu koht on mont muut pentä uutsen rvost hmstä j tphtum, jotk jäävät julksuudest pmentoon. Leht hlu kutenkn kunnott kupungnosn hmsten pnostuks. Josp se ss jonkun henklön jop lottmn henklökohtsen kuokkllsktvsmns? Tovottvst n e trvtse mennä Jyväsjärveä edemmäs kln. Vstv tomttj Ps Ikonen Kuokkln Asukkt ry Yhdstyksen Hlltus vuonn 20 Arre Mäkelä pj Kuko Järvnen shteer Prjo Jämsen-Ahonen vpj. Ll Kovunen Glor Lptn Jouko Svolnen Prjo Svolnen En Tuupnen Yhteys sähköposttse: Jäsenmksu 20 0 euro Tl Lty eks mksmll mksu 0 yhdstyksen tllle verkkopnkss t tvllsen pnkksrton. Ilmot kutenkn yhteystetos (nm, osote, puheln, e-ml) tlsrron vestkentässä. Smll tvll vot mks vuotusen mksus. Ilmotusnestovtmukset * * * Värt: prosess CMKY-muodoss (e rgb). * Kuvt 300 dp resoluutoll, jpg- t tff-muodoss. * Snomlehtsetuksn tehty pnovlms PDF-tedosto. Fontt mukn (e True Type krjsm t konvertotun). Koottvst, korjttvst t vllsst nestomterlest velotetn erkseen trvttess 29 / tunt + lv 23 %. Mnmvelotus 0,5 tunt. Anestopävän jälkeen spuneen neston julksu e vod tt. Medkortt: * Kuokknen-leht Kuokknen on Kuokkln Asukkt ry:n j Mno Osk:n yhtestyössä kustntm j julksem kulttuur- j tedotusleht, jok jetn kuukusttn kottlouksn j yrtyksn Kuokklss. Lehden levkk on kpl. Pnopkk: Kspno Oy, Kuruves. Tomtus Vstv tomttj: Ps Ikonen Puh Mnosmyynt: Vlle Rötkö Puh Vlmt jutut j muu mterl tomtukselle vmestään kuukuden 20. pävä. Ttto j tomtus: mno * Lähetä juttu, melpde, plute t vlokuv Kuokkseen sähköposttse: t sot Seurv Kuokknen lmestyy joulukuun luss. Verskrj Kuokkln ohtuste helpott lkkumst Kuokkln postn lopettmnen heutt ongelm kuokkllselle. Korvmn suunnteltu smespost e trjo sm plvelutso. Plveluden turvmnen sellä mssä hmset suvt on posten lsjoss unohdettu nn kun se on unohdettu usemmss plveluden lekkuksss. Anoln tontlle olln ltmss kv, jok sll lsärkentmsen. Oken on, että hrrstusmhdollsuuks lsätään vntoumreden sunll Jyväsjärven rntn. Hyvää tässä kvestyksessä on myös se, että se mhdollst kesätettertomnnn jtkon. Stä vrten lue onkn kupunglt vuokrll. Myös perhesuntojen rkentmnen ruhott sunluett. Vuoden Kuokkj 20 Tultun vltuks 20 VUODEN KUOKKIJAKSI, kumrtelen ktoks Kuokkln Asuksyhdstys ry:lle. Olen todell lonen j yllättynyt vlnnstn, sllä neljän vuoden sumsen j vähäset nson ovt hyvn vtmttom verrttun kuemmn suneden svutuksn. Luonto j ympärstö Kuokkln lkennejärjestelyt kokevt remontn kun odotetull uudell ohtustellä Keljon keskuskselt Jyskään. Ten rkentmnenkn on jo stu täyteen käyntn. Ohtusten merktys Kuokkln ssäsellekn lkenteelle on suur. Vlmstuessn te trkott prnnuks lkenneturvllsuuden kun melunkn suhteen. Epälemättä suntomessujen messuknen lkennekn pystytään hotmn kunnll uuden ten vull. Te prnt myös suntomessujen tuomen uusen sukkden lkenneyhteyksä. Tehnkkeet Kesk-Suomen oslt sen sjn trvtssvt vltovlln pnostust. Jyväskylän ohtuste ptäs sd työn lle nelosten kohdll. Nyt ptäs oll trkkn, mstä lkenne hodetn lkennemäärätkn Julkstmspkks ols vnh Anol ollut sopvmp, kun tuulnen j thkustenen Kuokkln torn kulm. Sde tetää onne j stä tovon Kuokkln sukklle j Asuksyhdstykselle. Anolss Helen Nemelänen OPPIA TONTTIPUISTA PIHLAJA ON HIENO PIHAPUU Jyväskylän kupungss rkennusvrkmehet ovt joutuneet smn opp hmsten tonttpuden kdost monen vrhettensä j jop kupunglle heuttmens tloudellsten menetysten kutt. Soslstbyrokrtt kun krjottvt rkennuslkn puunktopykälän. Että kun hmnen yrttää rkennuskv-lueen tontltn kt yhdenkn penen puun, hänen on hettv puun kdolle rkennusvrkmehen ympärstötyölup. Nnpä Yrttsuon suntomessulueen rkennusvheess rkktehdt merktsvät tontelt perät 800 puut, jot e snut kt ekä vhngottkn vuoden 985 messutloj rkennettess. Määrättn oken skko, jos ykskn puu vkkp vhngottus kuorestn. Nnpä snä stten käv, että kun puden juurlle ol jettu nn pljon mt j juur ol nn kovn pljon ktkottu, nn puolet nost pust kutenkn kuol pystyyn t perät ktu myrskyssä. Tontnomstjll ol kmonen svott kt kuvunet put htll tontell 400 kpl! Tsvt ne skot jäädä permättä? Arkktehdt ovt ss k huonoj pystypuurkktehtej. Rstkven lueell tontnomstj ktso, että hänen tonttns ptkät petäjät ovt vrlls rkennukslle, jos sttuvt ktumn myrskyssä. Tul rkkteht pklle. Tärkentä ol kuull sss npuret. Kun npurt ptvät put kovn kunn, e ympärstötyölup nnettu tontnomstjlle. Nnhän snä stten käv, että myrsky kto put omkottlon päälle j tul so korjustyö. Tlonomstj hk vkuutusyhtöltä korvust kotvkuutuksen perusteell. Mutt kun vkuutustrkstj kuul, että puden ktoon e oltu stu ympärstötyölup, vkuutusyhtö e korvnnut kustnnuks. Tlon kttojen korjustyön joutukn mksmn Jyväskylän kupunk omst sost rhpussstn. Sen jälkeen evät nuo rkktehdt enää ole keltäneet puden kto hmsten tontelt, kun puut osotetn myrskyssä tlolle, utolle j hmsllekn vrllsks. Olen stä meltä, että jos vrkmehet määräävät hmsten tontell put pdettävks npuren j kulmkunnn kunstukseks, kupungn on hettv tontlle tällnen rsteokeus. J tuon rstteen perusteell tontt on määrättävä lemphntsks, kun nllä on tuollnen jtkuv rste. Nuo turht rkktehdt, jost on nän pljon htt hmslle, on säästöohjelmss ensmmäsnä pntv pos kunten plkolt. Kokouks Kuokkln Asukkt ry:n syyskokous pdetään torstn klo 8 Anoln khvoss. Kokouksess kästellään yhdstyksen sääntöjen 5 trkottmt syyskokoust koskevt st. Lsäks kokouksess keskustelln Kuokknen -lehden tomtussost. Hlltus Kun rkensmme tontt Tkn mjn lähellä 30 vuott stten, ol tedoss kehäten rkentmnen tontn verestä. Sen perusteell ol tehtävä vähntään 35 desbeln äänerstys senn j kkunohn. Pntn smn ten 4-lsset kkunt j senät pksuks. E ole lkenteen ään htnnut. Jotkut npurt tyytyvät vähempn lsehn j vlttvt nyt, että ssälle tulee 50 desbeln melu jo ennen kehäten rekklkenteen lkmst. Vkk tontt velä 28 vuott stten reunust korke metsä kupungn puolell, stutn tontn puolelle rvn phlj. Hn tmet sähkölnjlt mehenkorkusn j vvllosell työllä stutn ne. Nyt kkk sot puut kupungn puolelt kdettn kehäten rkentmsen lkess. Nyt nuo phljt muodostvt kunn rvn tontn ldoll. Thentyvät j tuuheutuvt vomell pklln. Tontlle tulee nyt vlo. Kesät j tlvet. Omenpuut j luumupuut menestyvät tontll nyt premmn. Tontt on lämpmämp oleskell. Alkukesällä phljt kukkvt vlkosn. Syyspuoleen nssä hehkuvt ornsst j punset mrjt. Stten kunt tlhlntuset tulevt syömään not mrjoj j rstt velä tlvell. ovt ksvneet jtkuvst. Vlton rhotus on vrmstettv j snä kks mnsterämme vme hlltuksess epäonnstuvt j sltä osn men etskkok oh. Rht ovt nyt Urplsen peuklon ll. Smon Krrstä Äänekoskelle kulkev te postettn ykköskorst vkk sekn trvtsee pkst korjust. Kesk-Suomen ptkäknen strtegnen tvote okordst Jämsästä Lhteen kp myös puolustj. Vltkunnn st Krekktkusten oslt ovt hekoss kntmss. Krekn tkust otetut vkuudet ovt erttän monmutknen järjestely. Tkuden turv suomlslle mljrdelle onkn vähntään kyseenlnen. Suuremp ongelm on, että knsnvälnen tlouskrs e tule yllättäen hellttämään. Yhdysvltn j Läns- Euroopn kupungess kokoontuvt melenosottjt vtvt nyt vlt rhn lnjlt demokrtlle. Mtt Kngs knsnedustj Kuokkln Iknuoret ry:n syyskokous pdetään torstn klo 6 Anoln khvoss. Kokouksess kästellään yhdstyksen sääntöjen trkottmt syyskokoust koskevt st. Lsäks kästellään yhdstyksen sääntöjen trkstmnen kesän 20 lttokokouksen hyväksymen suostusten pohjlt. Johtokunt Sen verrn nuo phljt vrjostvt, että vereen stutetut tmmentmet svt stä suoj, jot ne nän pohjosess trvtsevt ksvkseen suorrunkosks, e pensks. Phljt ovtkn ernoms tonttput. Evät ksv ln ptkks. Evät kdu myrskyssä rkennuksen päälle evätkä tp hmsä kuten petäjät, kuuset, tmmet, kovutkn sllon tällön. Phlj e trvtse kt pos. Evätkä pudot nn vltvst lehtä evätkä neuls kuten sommt puut. Tm s hke lmseks mstost. Jos metsäphljn tm ols myynnssä vkk Vherlndss hntn 00 euro/kpl, olsvt vrmn kovn suosttuj. Jotkut snovt, että phljst tulee kääräsentoukk syömään mrjpenst. Mutt phlj on muutenkn luonnoss nn pljon. Jonkn thon vkkp puutrhseurn ols hett ptää enemmän esllä nätä tontten j puutrhojen hotosot. Ilmr Kosonen, metsänhotj Konkeloteltä

3 BLX kuokknen Kuokkln Asukkt ry:n kulttuur- j tedotusleht, 25 vuoskert Mrrskuu 20 Kuokkln lueen peruskoulutuksen j Jyväskylän lukoverkon POHJANLAMMEN LÄHIYMPÄRISTÖSUUNNITELMA tulevsuudennäkymä Anolss LUONNOS , WSP FINLAND Kourllnen hmsä ol spunut Anoln khvoon lkullst torstn 3.0. kuuntelemn j keskustelemn Kuokkln Sosldemokrtten järjestämään vomeen koulultn. Illn hen olvt Kuokkln yhtenäskouluhnke j Jyväskylän lukoverkon tulevsuus. KuoSon puheenjohtj Petr Jussl tovott väen tervetulleks j lusu muutmn snn Suomen koulutusjärjestelmästä. Tämän jälkeen hän srs puheenvuoron Kuokkln koulun rehtor Seppo Pulkkselle. Kuokkln yhtenäskoulu Pulkknen kerto pklloljolle yhtenäskouluhnkkeen sekä lueen ympärstösuunntelmn edstymsestä. Kouluhnkkeen suunntelmen mukn Kuokkln j Pohjnlmmen koulut yhdstysvät yhtenäskouluks j muodostus non oppln perusopetuskmpus. Tämänhetkseen tpn Pohjnlmmen puolell ols nuoremp opplt j ylästeelset olsvt Kuokkln päässä. Nenännemen j Tkn koulut sälysvät ennlln. Koulujen kuutt tlnpuutett rtksemn pyrkvä hnke on edennyt vuosen kuluess j nyt se kp enää kupungnvltuuston hyväksyntää. Hnkkeen nykynen kustnnusrvo on non 8 mljoon euro. Pulkksen mukn ols trvttu 5 mljoon, jott koululueen projekt ols stu kerrll kuntoon. Hän pnott kutenkn, että nyt on tärkeää sd vetyä tämä projekt lävtse. Suunntelmen mukn Kuokkln j Pohjnlmmen koulujen väln nousee kntestöt yhdstävä 3000 m²:n kokonen rkennus. Tähän rkennukseen tuls koululle yhtesä tloj sekä esmerkks ruotsnkelsten opplden opetust. Uuden rkennuksen myötä vnh Kovuln rkennus postus käytöstä. Krjsto uuteen rkennukseen Tln on suunnteltu sjotettvks myös lähkrjsto, jok korvs nykysen, Polttolnj 9:ssä sjtsevn penkrjston. Krjston sjtess koulurkennuksess, koulut ptäsvät stä uk pävällä. Koulujen vustuksell krjstost stsn ljemp j sen ukolojt olsvt nykystä pdemmät. Uuden rkennuksen j vnhojen tlojen korjmsen yhteydessä myös koulujen ph-lu- 5 23K V k : Pohjnlhdente et ehostettsn. Pulkksen mukn ols järkevää tehdä smll kert koulujen j phojen ehostus. Ph-lueden lkunttlt kun plvelsvt myös mut käyttäjä kun koululs. Kouluhnke j lueen ympärstösuunntelm ovt kutenkn erllsä hnkket, jotk etenevät kumpkn jlln. Jos suunntelmt ptävät, vrsnset rkennustyöt lksvt kesällä 202 Kuokkln koulun ssätlost. Suurn os rkentmsest sjottus vuodelle 203 j koko projektn tvoteltu vlmstumsk on vuoden 204 syksyllä Kevyen lkenteen väylän srto MATER. 20,5 m² 4 TEKN.KÄSITYÖ 6,5 m² SIIV.KESK. 6,0 m² VOIM.VÄL. 36,0 m² SIIV.SOS PESUH. OPETUSVÄL.VAR 7,0 m² 6,5 m² KEIT.SOS 3 8,0 m² STARTTILUOKKA 5 LIIK.OP PUKUH LIIKUNTASALI 96,0 m² Pohjnlmmenkoulu II k ul 59,5 m² ER.OPP. ELA ,5 m²,5 m² 8,0 m² TUOLI 2 NÄYTTÄMÖ+vr. 56,0 m² TEKN. TEKN. TEKN. LIIK.OP 2 PUKUH. 22,0 m² 26,0 m² 59,5 m² ,5 m² KIINT.HOIT. KIINT.HOIT. PESUH. 3,5 m² 2,5 m² 2,5 m² 2,5 m² SIIV. 0,0 m² 59,5 m² kt Asflttphlle sjotetn ulkopngspöydät Uudet On stutukset äärmmäsen tärkeää, ette projekt vvästy yhtään, Pulkknen pnott Pulkksen lustus herätt keskustelu j kysymyksä yle sössä. Kysyttn muun muss onko tämä uuskn koulu trpeeks tlv. Pulkknen vsts, I ette tämäkään suunntelm ole vn rttävä, mutt se nkn helpott suurest nykystä tlongelm. Nythän Kuokkln koulun 330 oppllle suunntelluss tloss käy koulu 500 opplst, Pulkknen perustel. Tlsuudess keskusteltn myös penryhmätlojen rttävyydestä, lkunttlost j ruuhkst terveystrkstuksss. 5 30,5 m² 3 59,5 m² ER.OPP. ELA 3 MUSIIKKI VAHTIMEST. 9,5 m² OPETUSVÄL. OPETUSVÄL.VAR 9 7,0 m² 26,0 m² 6 5 ER.OPP. 3 kt 7 Pyöräpysäkönt 2 64 pkk JÄLKKÄRILUOKKA PRH 25,0 m² 6 20 vtenulkot vtenulkot Nykynen sflttph Uusttvt stutukset 3,5 m² vtenulkot S+TELE,0 m² vtenulkot 9 PIENRYHMÄTILA tk-vrustus TYÖTILA ASTIANPALAUTUS Lukoverkon tulevsuus 6 7 KEITTIÖ 6,5 m² 43,0 m² 237,0 m² 8,0 m² RUOKASALI 245,0 m² Nykynen kvtuhkkenttä, pnt uusttv 2,0 m² JÄTEKATOS,5 m²,5 m²,5 m² S SIIV :82 Jyväskylän lukoden tulevsuudest ol kertomss koulutuskuntyhtymän 4 lukokoulutuksen tulosluejohtj Antt Rstel. Hän kerto luks kuntyhtymän roolst tosen steen koulutuksen järjestäjänä. Hän totes, että tosen steen koulujen on hyvä oll smn hllnnon ll, sllä jo lukolss määrtetään velvote oll yhtestyössä mmttoppltosten knss. Rstel kerto tvstetyst Hhtel-Kehtys Oy:n tekemän selvtyksen ntmst vhtoehdost: Jyväskylässä LEHDENLUKU 0,5 m² TYÖTILA KK 67 KIRJASTO 53,0 m² 68 TIEDONHAKU ,5 m² 7,5 m² 7,0 m² INVA 3,0 m² 3,5 m² hss 9,5 m² PRH ,0 m² ,5 m² Istuskelulue, 'Loop'-penkt 5 5 MUOVAILU ,0 m² 0,5 m² 2,0 m² 4 KUVATAIDE KUVAAMATAITO MUOVAILU Prkour-rt, tekonurmpnt 0,5 m² POLTTO 0,5 m² POLTTO MUS. 23K MUS. MUS. MUS. 0,0 m² /Vpltk ,0 m² 45 /Vpltk 4 00,5 m² 73,5 m² TEKSTIILITYÖ 00,5 m² TEKSTIILITYÖ 2 3 'Bloqx'-kpely, turv-lustll MUSIIKKI MUSIIKKI 73,5 m² m,0 m² ,0 m² Hettely-/ grffttsenä SIIV.,0 m² KANS.OP. KIOSKI 3 TERV.HOIT 25,0 m² Sälytettävä j kunnostettv stuskeluph ul Kuokkln yläste Tvotteen sd rtksu helmkuuss 202 8,0 m² 6,5 m² MONITOIMITILA 38,0 m² INVA 5 35,0 m² 8,0 m² VAHTI.MEST. 30,0 m² 50,5 m² TEKN. opplsloker. A-KALUSTEET POIS 20,5 m² 5,0 m² PIENRYHMÄTILA 27,5 m² 42,0 m² KURAATTORI PSYKOLOGI OPO 35,0 m² 7,5 m² 3,5 m² 50,5 m² 47 AUDITORIO 23,5 m² APU.REHT 6,0 m² Nykynen kvtuhkkenttä, pnt uusttv sttolkenne Nykysen lttymän posto sttolkenne 80 pp pys ylätso 04 p / ltso 28 p 35 p Uudestn muotoltu pkotuslue Uudestn muotoltu reun Uudet stutukset Seppo Pulkknen(vs.) puhu Kuokkln yhtenäskouluhnkkeest j Antt Rstel Jyväskylän lukoverkon tulevsuudest. Petr Jussl juons tphtumn. Uudestn muotoltu reun Pyöräprkk, yht. 96 pkk Pyöräpysäkönt 6 pkk Korpllokenttä Pyöräpysäkönt pkk kt Värkäs crylotex-pnnote Nykynen pelreen Smrtuskenttä sälyy Yhtenäskoulun suunntelmn mukn Kuokkln j Pohjnlmmen Lekkvälneet koulujen väln nouss koulut yhdstävä rkennus. Uudet kuntoluvälneet ul OPO 3,5 m² 49,5 m² hss OPINTO-OHJAUS 30,0 m² 40,0 m² 35,0 m² 40,0 m² opplsloker. 35,0 m² 40,0 m² 0,5 m² MATEMATIIKA MATEMATIIKA 3,0 m² 46 0,5 m² 30,0 m² opplsloker m 2 3 mopoprkk n. 70 pkk 5 7,0 m² 50,5 m² 50,5 m² PRT 2 75,0 m² MATEMATIIKA VIHERHUONE MAANTIETO/ BIOLOGIA FYS./KEM. KEITTIÖ 43 2,5 m² 33,0 m² 42,0 m² RUOKASALI TYÖTILA ÄIDINKIELI 8,0 m² 3 PRT 42,5 m² FYS. / KEM. PRT 49,5 m² ÄIDINKIELI 82,5 m² 67,5 m² 43,0 m² MAANTIETO/ BIOLOGIA FYS./KEM. ÄIDINKIELI 52,5 m² ,5 m² FYS./KEM. 28,0 m²,0 m² SOS./M 33,0 m² 9 0,5 m² LEPOH. 27,0 m² 88.80,0 m² SOS./N SIIV. SIIV.SOS 9 KOTITALOUS SÄHKÖ p 279,5 m² VAATEHUOLTO TEKN.KÄSITYÖ 3,0 m² 9,5 m² 26,0 m² KOTITALOUS OPETT.SOS tulee olemn Juoksurdt 2 4 lukokmpust, joden opplsmäärät vhtelevt 600:st 200:n. Opplsmäärn 85.7 lttyen hän tote, että kmpuksen koko s nänsä e rtkse koulun ltu j, että suur kmpuks rkennetn koko jn. Osn lukoverkon selvttämstä rtkstn myös Tkkkosken lukon j Akuslukon tlnne. Lukoverkon rkentmseen joudutn nvestomn non 0 30 mljoon euro, rppuen vltust vhtoehdost. Khden kmpuksen rtksu on hlvn j kllent ols sälyttää keskustn lukoverkko neljällä kmpuksell. Rtksujen ylläptokustnnukset vuosttn vhtelevt 2,8 j 3,7 mljoonn euron välllä. Rtksun lukoverkost tekee koulutuskuntyhtymän johtokunt. Aheest pyydetään tätä ennen lusunto Jyväskylän kupunglt. Investonnest päätökset tekee kuntyhtymän vltuusto. Alunpern päätöksen lukost pt tphtu jo lokkuun lopuss. Rstel kerto, että ktulu ol ln 4kreä j nyt tvotteen on helmkuu 202. Ly seon kunto rvodn trkon, jott kustnnusrvot 40 ptäsvät pkkns Aheest järjestetään nfotlsuuks j kkll lukoll 5: verlln puhumss sst. Rstel tote, että lukoverkkortksull e het mtään rdkl muutost, vn noudtetn vlton koulutuspolttst lnj. Koululln osllstujt pohtvt Rsteln knss erls kmpusvhtoehtoj. Eslle nousvt muun muss Lyseon kohtlo, lukoden j mmttkoulun lähesyyden edut, ertyskoulujen sälymnen (esm. lkuntluokk, muskkluokk) j opplshuollon järjestymnen. Rstel tse hrmttel stä, että julknen keskustelu heest on keskttynyt nn pljon rkennuksn ekä koulutuksen kehttämseen kokonsuuten. Koulult seurmn spunut Ar Peponen knto huolt Lyseon tulevsuuden puolest. Koululln järjestämstä hän pt hyvänä den. Enemmän ss oll vnhemp pkll, hän totes lln vähäsestä kävjämäärästä. Tekst j kuvt: Ps Ikonen 22,5 m² 3,0 m² PURU. UUs kevyen lkenteen väylä p : :

4 4 Kuokknen Mrrskuu 20 Muskkryhmä Molln Duurjt on plmss tuolt tksn esntymslvolle. Mkä s ryhmän ts hrjottelemn ktvsest? Antero Leppänen, tonen ryhmän nykysstä johtohhmost kertoo: Temme Mtt Lndenn knss 200 näytelmän Jyväskylän Työväen Tettern stvuotsjuhllle. Seltä jä kutn tehdä jotn muutkn j jttelmme, että nyt tuodn Mollt tksn. Molln Duurjt plvt estrdelle Leppänen j Lnden kutsuvt hmsä ensmmäsn hrjotuksn j nn lettn työstää uutt estystä. Pkkuhlj tulevn shown he j muoto stn pohdttu j nyt ryhmä on lknut hrjotell Ar Aroln käskrjottm muskkestystä nmeltään Unen yöjun. Koululle esntymään Mollt toteuttvt näytelmän estykset hemn tvllsest pokkevll tvll. Näytelmää trjotn estettäväks koululle pentä korvust vstn. Koululuokt vovt stten myydä lput estykseen j krtutt nän esmerkks luokkretkkssns. Retkrhojen krtuttmnen t kupllsuus e ole ollut kutenkn päällmmäsenä melessä estystä suunnteltess: Hlusmme tehdä näytelmän, joss mkään e sdo estystä. Unthn vo nähdä mstä vn, Mollen muskst j teknkst vstv Mtt Lnden kertoo. Ylesölle on luvss mtk mlmn er kolkkn, muskllnen ktsus ympär mlmn er kulttuuren. Lnden kuvlee, että estyksessä on perntesä luluj, mutt ntä estetään monmuotosest, erlsten rytmen j lulutyylen kutt. Unen yöjunn ens-lt on luvss tmmkuuss. Jo stä ennen Mollt järjestävät kenrlrjotuksen ylesölle, joss he testvt näytelmän sm vstnotto. Mukn treenessä Tulevn näytelmän hrjotuksss tunnelm on rento j lonen. Luluj hrjotelln pnon säestyksellä j tustnuhojen vull. Lulut sovttnut j tustnuht vlmstnut Lnden ltt muskn somn j näytteljät settuvt pkolleen. Pn kuulln jo lulu j Duurjt lukuvt ympär khvln ltt tnssen. Leppänen tom ohjjn j kommento kohtusten välssä nden sujumst. Tässä vheess vuorosnt ovt velä välllä hukss j ykstyskohdt homtt. Juon kutenkn etenee, jos e loogsest, nn nkn unen tvon hypellen kohtuksest toseen. Er mlmnkolkt tulevt tutuks jo pelkkä hrjotukskn seurmlll. J mkä tärkentä: näytteljöllä j koko tekjäporukll on husk. Tekst j kuvt: Ps Ikonen Molln duurjen hrjotuksss lulu rks j jlll pnttn korest. Antero Leppänen j Mtt Lnden ohjsvt hrjotuksen kulku. Mollen sävelmä duurttu lähes 8 vuoden jn Molln Duurjt perustettn vuonn 994. Ryhmään hlunnelle järjestettn koelulut B- slll. Nän Duurjt tulvt Jyväskylän Työväen Tettern lseks omks muskkryhmäkseen. Se on esntynyt vuosen vrrell mtä erlsmmss tlsuuksss tuoden estrdelle lukus vuhdkkt estyksä. Alkukon ryhmällä ol luljen mukn myös bänd j suurmmlln Mollen kokoonpno on kästtänyt mlte 30 henklöä. Mukn ol hulst, htrst, ktrst, kosketnsottj jmon mut. Järjestelyjen vkeuden tk tustyhtyeestä kutenkn luovuttn j nykyään näytösten muskk tulee tustnuholt. Mollen muskllsen johtjn tom lkujost vuoteen 999 skk j säveltäjä j muuskko Jor Rntmäk. Hänen knn ryhmältä vlmstu muun muss estykset Slvlst muskk, Lpsuuten lulut, Juomlulut j vuoden 997 kesällä estetty Hmelnn pllppr. Juomluluj j jumlnplveluks Vuosn 997 j 998 Mollt osllstuvt juomlulujen SMklplujen fnlehn. Rntmäen säveltämn molemmt lulut. Kppleeseen "Nsten juomlulu" snt krjott Ar Arol j Jukk Keronen snott kppleen "Olutpok". Molln Duurjt osllstuvt myös evnkels-luterlsen seurkunnn pernnejumlnplveluksn. Ryhmä kert er puolll Kesk-Suome lulmss krkkojen lehterellä muun krkkoväen tuken. Smll drmtsotn entskojen krkkomenoj: mukn ol nn unlukkr kun häpeärngstust kärsnyt henklö jlkpuuss. Vuonn 999 ryhmän muskllseks johtjks vhtu Mtt Lnden. Hänen johdossn vlmstuvt muun muss estys Luntn tovotut, lpslle suunnttu Mukss - stu j vuonn 200 ens-ltns snut Rkkuven Kpree. Vmeks mnttu show ol suur menestys, j snä ol mukn myös verlev esntyjä. Lndenn vetämänä vlmstu velä Vlo kkunss - estys j juhlkonsertt ryhmän 0-vuotsjuhl vrten. Vuodest 2005 eteenpän Mollt tomvt Hnnu Mtlsen ohjuksess. Smn vuoden keväällä estettn muskknäytelmää Sellst elämä on. Vme vuosn Mollt vettvät hljselo, kunnes Mtt Lnden j Antero Leppänen pstvät ryhmän ts ksn j hrjottelemn. Molln Duurjt on esttänyt vuosen mttn lukus erls muskknäytelmä monenlsll kokoonpnoll. Tekst: Ps Ikonen Kuvt: Molln Duurjen rksto

5 Tkk rkennetn Kuokknen Mrrskuu 20 tek joulun ll j mö vpseurkunnn Joulutto-lehteä, vuosttn jop nelsenst kpplett. Mon sno, että vst sllon lko tuntu joulult, kun Henonen tul lehteään kuppmn. Nyt koulun oh vedetään ohtustetä, jonk lt kdettn muutm kusen pdetty kuus. Tekst: Es Sronen Terve! Olemme muuttneet uusn tlohn, uus osotteemme on Polttolnj. Olemme snä Sltkdun puolell. T: Tn j Henn 5 Kuv: Rejo Henonen Tkn koulu olvt sodn jälkeen rkentmss oheset mehet j hevonen. Rkennusmestrn vsemmll tunnst krvtst j vlkosest pdst. Hänestä okell sesoo Reno Henonen, kuvn omstj. Henonen nto tnnoseen Kuokkl-krjn merkttävää teto lueen kvmesten pernteestä j snstost. Opttn emme, söör j rst. Myös Uudentuvn sukstehtlt kuultn mont elävästä trn. Henonen ol sunut Kuokklss 45 vuott. Joku vnh kuokkllnen must velä Henosen ptämän pyhäkoulun 950-luvull. Henonen kers mökstä mökkn kysymässä lps kouluuns, jonne opplt kerty prhmmlln khdeksnkymmentä. Smn kerroksen Henonen Kuv: Es Sronen Mno on tuore j tyylkäs multmedtomsto Jyväskylästä. Vhvuutenmme on web- suunnttelu, -kehtys j -ohjelmont sekä grfnen suunnttelu j pnotuotteden vlmstus. mno * Knnostutko? Ot yhteyttä: Uuten os-lueenmme on erlset moblsovellukset. Toteutmme lterppumttom, sekä erlsn moblympärstöhn optmotuj sovelluks, skkn trpeden muksest. Kymmenes pävä lokkuut Polttolnj :n toseen kerrokseen vttn Jyväskylän Kuntoklnkk. Yrtys trjo lkunt- j hyvnvontln plvelut ykstyshenklölle j yrtykslle. Yrtysplvelut keskttyvät työhyvnvonnn kehttämseen. Tässä päätvotteen on knnust j ktvod yrtyksen henklöstöä lkkumn j nnostumn lkunnst. Klnkk esmerkks krtott sksyrtyksen työntekjöden kunnon j luo stten ohjelmn lkunnllsuuden j työhyvnvonnn edstämseks. Suomen Kuntoklnkk Kuokkln Ykstysskklle trjotn personl trnng -plvelut, el henklökohtst kuntovlmennust. Kuntoklnkk tekee myös omn kunnon nykytln selvttämseks kuntotestuks j trjo herontplvelut. Kuntoklnkk on lsäks yhtestyössä Jyväskylän ylopston lkunt- j terveysteteden tedekunnn j lkuntkeskus Kuntomlmn knss. Tomnt vuodest 2006 Suomen Kuntoklnkk Oy:n tomtusjohtj j vlmennuspäällkkö Oll Jrv perust Tomtusjohtj Oll Jrv j Petr Hutnen Kuntoklnkn uusss tomtloss. omn yrtyksen jo vuonn Hän opskelee Jyväskylän ylopstoss lkunt- j terveysteteden tedekunnss j on nyt vmestelemässä Vlmennus- j testusoppn keskttyvää tutknton. Omn ln töden tekemnen tuntu Jrvst järkevältä jo opntojen kn. Ennen nykystä tlnnett tomnt ol luonnollsest penmuotosemp j tomnt pyörtettn prn kvern knss. Yrttäjyys e ole Jrvlle uus de. An on ollut jtus stä, että mten tse vos yrttää j tehdä omn ln homm, hän mustelee mennetä vuos. Jrv plkks Kuokkln klnklle vyöhyketerpeutt j heroj Petr Hutsen. Hutsell on 20 vuoden kokemus heronnst. Hän on myös pyörttänyt om yrtystä monen vuosen jn. Om tl kuntotestukselle Kuokkln uus tomtl tul Jrvlle trpeeseen, sllä kuntotestuks j lttesto vrten pt löytää sopv pkk. Nyt testuks vodn tehdä Polttolnjll j myös heronnlle on om huoneens. Lsäks kntestö trjo mhdollsuudet skstpmsn j henklökohtsten kunto-ohjelmen suunntteluun. Ssustmnen on velä vähän kesken, mutt muuten pkk lk oll kunnoss, Jrv tote. Tomtusjohtj ptää Kuokkln keskust hyvänä pkkn Kuntoklnklle. Alue on sopvn vreä j uus suntoj rkennetn. Lsäks verenen suur prkkpkk mhdollst skkden helpon pääsyn klnklle. Mllset ovt klnkn tulevsuudennäkymät? Jrv kertoo, että yrtys on velä tällä hetkellä nn lkusetelmss, että tulevsuuden rvomnen on vke. Muutm entuudestn tuttuj skkt frmll on. Herontplvelull on lsäks selväst pljon kysyntää. Petr Hutsell on 20 vuoden kokemus heronnst. Mkäl tulevn kon klnkn tomnt lähtee hyvn käyntn j se löytää runsst skkt, yrtys on vlms ksvmn. Ehdottomst, jos kysyntää vn löytyy, nn ksvtetn tomnt j plktn lsää työntekjötä, Jrv tote. Tekst: Ps Ikonen Kuvt: Eev-Ln Kyöstlä

6 6 Kuokknen Mrrskuu 20 Hoppr Hyvää mus Kuokkln Ts on pähkälty, mks koulun pht ovt täynnä nuorso. Jotkut olvt nnostuneet tekemään tuhotötäkn. T Kuokkln keskust, mks porukt vhtyvät snä keskustn tuntumss t mks olut sttenkn mstuu jop lkäselle, vkk stä kunk yrtetään keltää. On olemss myös melpde, että kkk kerst kotn pos härtsemästä kunnon hmsen kupp- j mut ressuj. Nn tv:n ääreen, lukemn t tetokoneelle ptäs mennä j sellä jököttää kun tkku pskss. Mutt stten ts toset vättävät, ette mssään nmessä ss stu koko k tetokoneell, ptäs mennä ulos j tehdä jotn. Apuv, mtä stten ptää tehdä. Koton e, tetokoneell e, ulkon e, vhtoehdot lkvt oll vähssä. Olen kuullut, että 4 h lopettelee tomntojn Kuokklss j muutonkn nuorten tomnnot ovt nollll. Jtkko kunt nuorsotomnt. E, jos eläkeässä olevn sltrkentjkupungnjohdon melpdettä kysytään. Hedän mukns nuorlle e kuulu mtään, e edes Kuoll joukkojens eessä hurmoskentällä nn kun Ateenlsten luluss kehotetn. Ennen ne rkentvt Kuokkln puolellekn slln Sltkdun yl hntn 30 mljoon euro. T käyhän se Ateenlsten lulun snom toteen: Nuorukselle kuoll kuuluu pystyyn j henkseen köyhyyteen, kun e ole mtään teko, ekä nuor tsekään ole mtään. Vll työtä, rh j vrkketä snun täytyy olemn. Nuoret kuuntelevt kholl vnhn polven mustelut. Sllon järjestettn Jyväskylässä kouluss tlsuuks. Sellä sottelvt Slvery j Veks. Kkk pääsvät, ekä ssäänpääsy mksnut juur mtään. Konserttejkn ol ympär kupunk. Onhn ntä nytkn K 8, K24 ssäänpääsy 40 euro, ssäänpääsy 20 euro j mus on stä sm kun kolmekymmentä vuott stten. Rev stä stten. Kuokklss on kks kpkk, jonne e lkäsellä ole s. Yläkäset Suomess hluvt juod vn ruhss. Brrss so kvnh mus j epävrenen kroke. Myöhässä so mkä so j örnä on kov. Ruhottusko rvntoloden elämä, jos nstä postettsn kkk kärjt. Hyvähän vnhempen on nyt elellä eläkepävä, kun svt vettää ruhllsen nuoruuden. Työpkt olvt selvät j opskelemnkn pääs. Ekä nuor sllon tnnut oll slstuksen kohde nn kun nykysn. Kympp snne, khv j pull vs euro, mks, mks j jos et mks tulee trkstusmksu. Kkken suurn rhsmpo on urhelu, seurlle stnen, kksst osllstumsmksuj, lsenssej j lup, välnetä, jot lmn et s hrrst. Lopuks spuu mnosmes juo nuor olutt j sderä, lähdet lentoon. Yrtä snä stten elää herrn nuhteess. Sorry ekun Herrn. Hoppr Mtt j Ls tuoreest tulkttun Nuorten Messn kuulums Pnu Rjl verl Kuokkln krtnoss kertomss lukukokemuksn Juhn Ahon tutust tekstestä. Aheen ol, kuten Aho hettn ens kert krjeessä Arvd Järnefeltlle kuvl, trn tyhmästä ukost j kst, jotk menevät ruttetä hmettelemään. Kuten usen käy, krjlj hstu luomns hhmohn, j nn Mtst j Lsst tul vvhtekkt ykslötä. Hedän trnns ol Ahon velä eläessä, 920-luvull, myyty kpplett. Ahon tekstejä on totuttu lukemn nerokkn kuvuksn stä, kunk modernt lkenteen j kommunkton teknologt, kuten Rutte j Telefonltos Helsngssä, tunkeutuvt Suomen ktjsen knsn tetosuuteen j rkeen. Smnls mullstusten ryöppyjä olemme vme kon uudelleen kokeneet. Pnu Rjl kerto vlnneens Ruttehen tosen lukutvn. Hän luk stä volttoromnn. Mtt j Ls käyvät trnss omnlstn henken mttelöä, pettävät tosltn muk-tetojn, hrhuttvt tosn, kunnes västämättä tärskähtää Mtn sortuess junss ryypskelemään knssmtkustjen houkutuksest. Ahon vot hyväksyvät uuden, sydän knntty vnhn snä ol hänen krjllsen vomns Pnu Rjl Kuokkln krtnoll. j hvntokykynsä ertynen lähde. Rjln estystä kuuntel herpntumtt slllnen ylesöä. Kkk Suomen Pnut ovt epälemättä velk nmestään Ahon Pnu -romnlle. Nssä merkessä spuu Kuokkln krtnon mrrskuun puhujks rkkteht Pnu Kl. Luntn 9.. on luvss estelmä heest: yhdeksän helmsyntä vnhn rkennuksen kunnostuksess. Tekst j kuv: Es Sronen Jyväskylän kupunk, Nuorsoplvelut, Kuokkln lue, Polttolnj 9, Puh Joko olet tutustunut Nuorten Messn? Nuorten Mess on joksen kuokkllsen nuoren om olohuone, joss rttää melekästä tekemstä j hn kveret. Lokkuun kn smme joukkoomme yhden uuden nuorsonohjjn, Elsn, sekä pljon uus, ktvs nuor. Etenkn lkoulun luokklset sekä yläkoulun 7.-luokklset ovt löytäneet Messn j ottneet omks pkkseen, mkä on ollut kv huomt. Tott k myös vnht kävjät ovt edelleen tervetullet j lotsemme myös hedän mukn olostn. Tomnnssmme on mukn suunnlleen yhtä pljon tyttöjä j pok, mutt mukn mhtuu velä uuskn ksvoj, tervetulo! Lokkuun tphtumst suostump olvt syyslomvkon tphtumt, jollon pävttänen kävjämäärä ol n nuort. Vkon kn tehtn tossuj, kokkltn köyhä rtret j pzz, pelttn erls pelejä, jeltn trktorell sekä hengltn ltkhvlss. Penemmlle ol om dsco syyslomvkon jälkeen, joss tnssttn, lmboltn j vetettn muuten mukv perjnt-lt mm. popcornn vomll. Mrrskuuss Nuorten Messn ukolojt ovt m-ke klo Klo 7 jälkeen tomnt on nostn 7-luokklslle j stä vnhemmlle (n.8 kävuoteen st), 5-7 välllä mukn mhtuu myös lkoulun luokklset. Mnntsn luvss on kädenttoj, tstsn kokoontuu tyttöjen Avrtt-ryhmä opskelemn suomen keltä j keskvkkosn on sählyvuoro Grntss. Osllstumnen nähn tomntohn on täysn vpehtost j tomntdeot otmme loll vstn sekä tetenkn myös toteutmme ntä mhdollsuuksen mukn. Extr-ohjelm mrrskuuss on nuorten yleskokoukset t 8.. lkoululslle klo 6, vnhemmlle nuorlle klo 8. Yleskokouksss käymme läp jnkohts sot j suunnttelemme yhdessä tulev tphtum. Iltkhvlot on luvss mrrskuun kn kksn kpplen, joten klentern knntt jo nyt merktä pävämäärät 4.. j 25.. (klo lk -8v nuorlle). Pe 4.. on luvss Hlloween mennkä, 25.. teem velä vonn nuorten omlle deolle j tovelle. Penempen omn dscon pävämäärä on velä vonn, mutt sellnen järjestetään velä ennen joulu. Lsäks het joulukuun luss on tuloss Tervetulo Avrttn! ler tytölle. Ler järjestetään Tkkkosken Srptss yhtestyössä Jyvälän nuorten j Jyväskylän seurkunnn knss. Lern hnt on 20 ssältäen täysylläpdon, lerohjelmn sekä kuljetuksen lerpklle. Lsätetoj j lmottutumset lerlle 8.. mennessä p t jkl.f. Avrtt-lerlle ovt tervetullet kkk Avrtst knnostuneet 4-25-vuott tytöt. Myös tyttöjen Avrtt-ryhmään mhtuu velä mukn, esm. lerltä s hyvän nfon stä, mstä tomnnss on kyse, t vo rohkest sott t tull tllle kyselemään ohjjlt stä. Nuorten Messn ovt tervetullet kurkstmn myös nuorten vnhemmt. Joko pkn päälle, t verkoss, joko kuokkl t Mess/ (T mkäl olet fcebookss, krjot hkuruutuun Kuokkln nuorsotl). Nähdään Nuorten Messssä! MLL KUOKKALAN YHDISTYS RY:N TOUHUT MARRASKUUSSA Yhdstyksemme järjestämä Lstenvte j -trvke krpputortphtum osottutu lokkuuss sen verrn menestyksekkääks, että tphtumlle on luvss jtko keväällä. Tedotmme sst myöhemmn mm. nettsvullmme. Mut Mnnerhemn Lstensuojelulton Kuokkln yhdstys ry:n tphtum löytyy edelleen tuttuun tpn nettsvultmme kuokkl.mll.f. Löydät medät myös Fcebookst! YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS MLL Kuokkln yhdstys ry:n syyskokous pdetään tstn 8.. klo 7.30 lken Yrttsuon Perhepuston tloss (Kekkolnte 8). Syyskokouksess käydään jälleen läp sääntömääräset st sekä nuttn khvtrjolust. Kokouksen yhteydessä on myös mhdollsuus skrrell sänpäväkortt! Kuokkln yhdstys ry:n hlltus tovott kkk lämpmäst tervetulleks! JOULUKORTTIPAJA Yhdstyksemme järjestää lleen sekä hedän perhelleen mhdollsuuden skrrell joulukorttej luntn 9.. klo 2 6 välllä. Korttpjss vo käydä skrtelemss omt joulukorttns sekä tutustu yhdstyksemme muhn n. Pklle on vrttu jotkn vlmt korttmllej, mutt trkotuksen ols, että joknen tos muknn omt skrtelumterlns (lmt, skset yms. löytyvät pkn päältä). Yhdstyksemme trjo skrtelun lomss kupposen kuum juotv! Joulukorttpj sjtsee Päväkot Vsttuulen tloss (Kekkolnte, ssäänkäynt b-rpust) j mukn mhtuu 20 ensmmäseks lmottutunutt perhettä. Ilmottutums ott vstn Ell, nett.f. Lsätetoj joulukorttpjstmme löytyy nettsvultmme. Tovotmme kkk tervetulleks käynnstämään joulunodotuksen! NENULAN PERHEKAHVILA Nenuln perhekhvl on vonn torstsn klo Huhonte 2 kerhotloss. Perhekhvlss on mhdollsuus khvtell hyvässä seurss. Lsätetoj Elllt, nett.f. NENULAN TULEVA KUU- KAUSI NÄYTTÄÄ SEU- RAAVANLAISELTA: 03.. Pkkulsten rvntosuostukset (Mr Vru, JKL:n kupungn lllstettu rvntoterpeutt) 0.. Isänpäväkortten skrtelu sekä kkkukffeet 8.. Perhekhvlss vetetään MLL-pävää 24.. Adventtskrtelu joulululujen svttämänä MESSIN PERHEKAHVILA Messn perhekhvl on vonn keskvkkosn klo NuortenMessn tloss (Polttolnj 9). Perhekhvlss on mhdollsuus khvtell hyvässä seurss. Lsätetoj Ulllt, ull. t Emmltä, MESSIN MARRASKUU ON SEURAAVANLAINEN: 02.. Tupperwre-kutsut (Tn) 09.. Isänpäväkortten skrtelu sekä lululekkejä 6.. Sko lst tukst? Mssä menee lpsen torumsen rjt? (Neuvoln perhetyöntekjä Srp Klnen) 23.. Lelukutsut (Ture, Lekken.f) 30.. Opstust kntovälneden käyttöön sekä Kmpern tuote-esttely Omt kntovälneet mukn! (Lur)

7 YRTTISUON PARKKI-AREENA KUULUMISIA Vlon nsjoukkue pel suomsrjss ens kesänä nuorekkll lmeellä j pyrmme kokomn joukkueen jyväskylälässtä peljst. Tok verspkkkuntlset ovt tervetullet joukkueeseen. Tvotteen on noust ykköspeskseen ens kuten. Vlon mesjoukkue pels tänä kesänä mkuntsrjn kesklohkoss sjottuen toseks. Jännttävät pesäpllo pelt jtkuvt ens kesänä Prkk-reenll, Yrttsuoll, jost kuv syksyn värlostoss. Kesktämme tomntmme nuorsotomntn j sen jtkmseen pesäpllolun srll. Ens kesänä on trkotus perust myös junor-kässtä pesäpllojoukkue, j pesskoulu Orkestern j muskktyön juhl Pn on kulunut tonenkn tomnnntäytenen vuos Kuokkln uudess krkoss. Om orkestermme Tovon Svet vettää lokkuuss 5-vuotsjuhlns. Kun orkestern ensmmänen kpellmestr Nn Spttnen kokos Tkn seurkuntkodll sottj perustettvn orkestern, nnostust rtt. Smme joussto j puhltj, ktrstej j lostvn pnstn! Sottjsto onkn plvellut seurkunnss monpuolsest. Tähthetkenä mustmme Kuokkln krkon vhkäsmessun koht khden vuoden tk. J mssäpä muull ss lul kunemp joulululuj oken orkestern säestyksellä kun Kuokklnkrkoss! Orkester juhl messuss klo, Vrsmehet vust. Tervetulo mukn! Lokkuuss esntyy ens kerrn omss konsertssn su klo 8 Kuokkln krkoss om pelmnnyhtyeemme Kuokkln Pelmnnt Mestrpelmnn Erkk Hekkvrrn johdoll. Verlevn tähtenä Eero Hutslo, hrmoon. Ohjelmss on mm. Konst Jylhän hengellstä muskk. Yks levytysprojektkn kuteen mhtuu: Tulus-nuorsokuorolt on tuloss uus levy j se ääntetään Kuokkln krkoss. Kehttyvät Luljt -kuoro tempsee ts tomntns hyväks. Pernteset hvukrnsstlkoot pdetään pyhänpävän ll to 3.. klo 0-20 Polttolnj 37:ssä. Hvukrnssej vo tull tekemään kuoron myyjäsn. Pkll on tekotrpeet j osv ohjj. Krnsst myydään Vnhn hutusmn j Mäntyknkn hutusmn portell 4.. klo 7-9 j 5.. klo 8-6 t nn kun kun krnssej rttää. Kuoroll on tänä vuonn heno yhtestyöprojekt Ptkäkdun Snfonett-orkestern knss. Monet seurkunten muskkryhmät vlmstutuvt jo nyt ens keväänä vetettävn Krkon Muskkjuhln, jotk pdetään Jyväskylässä toukokuuss. Kuoroj osllstuu juhllle ympär Suomen. Juhln luluj hrjotelln koko tlv. Ptkäkdun Snfonett Kt Kennern johdoll sott konsertn pe 8.. klo 8. Snä Kehttyvät Luljt j Vjkosken krkkokuoro lulvt muskkjuhln Aleksndr Bgdsrov n pnokonsertt Kuokkllnen Aleksndr Bgdsrov suortt tohtorntutkelm Jyväskylän ylopston muskn ltoksell heest Srstetun vonfrktn vkutus pnstn sottotpohn j hrjottelumetodehn. Tutkelmn lttyy neljän konsertn srj vuosen kn. Ensmmänen konsertt on klo 9.00 Hnnks-slss. Ohjelmsto Rhmnnov: Srjt n. j n.2. j Snfonset tnsst khdell flyygelllä Serge Osdshukn (Norj) knss. Kuokknen Mrrskuu 20 jtk tomntns Kuokkln lueell. Seurn pesäpllo j muu tomnt jtkuu ssätloss, kun Yrttsuo srtyy pkkuhlj tlvurheluljen käyttöön. Vlon pesskus on oh j ktämme tukjotmme kudest. Vlon johtokunt luluj orkestern vustmn. Lsäks kuulln Mozrtn, Beethovenn j Snt-Sensn muskk. Mrrskuun konserttsrjss esntyvät myös pnst Krst Huttunen, jok sott upen konsertn su 3.. klo 8. Käsohjelmn hnt on 5 euro. Mustrsts, kuulus folk- j rlntls-henknen yhtye esntyy omss konsertssn su 20.. Lput 0 e. Rppkoululset pääsevät rprpsslln konserttn. Käskello-orkestermme KIDE julksee uuden joululevynsä omss konsertssn 29.. Kde-orkestern levyllä sott kellojen knss myös Kt Kennern johtm jousorkester. Kellonsottjt ovt ehtneet tämänkn syksyn kn tehdä pljon Sr Ertol-Loukoln johdoll. Lokkuuss he kävvät menestyksekkäällä konserttmtkll Unkrss. KIDE-orkestern hnt kellot helsevät myös Häden llss.., kun he sottvt häämrsst vhttävlle prelle. Srp Lmpnen knttor Perntenen Krppu j Korppu -tphtum Nenännemen koulull. Luntn 9. klo 0-4. Ohjelmss mm. rpjset, khvo, lämärks j tnssestyksä. Tphtumn järjestää Nenännemen koulun j päväkodn vnhempntomkunt. KUOKKALAN ALUESEURAKUNTA Kuokkln krkko, Syöttäjänktu 4, puh Krkko vonn TI TO klo 4 6 sekä tlsuuksen yhteydessä. TOIMINTAA MARRASKUUSSA: Hljsuuden lt ke 2.. Arkretrtt klo 8, rukoushetk klo Amurukous to 3.. klo 8.5. Opetuslt to 3.. klo 8.30, Kr Vlkonen (khv klo 8). Pyhänpävän snjumlnplvelus l 5.. klo 5, Pekk Mustonen, Ntl Ikonen, Vrsmehet. Mustmme vuoden kn kuollet Kuokkln seurkuntls. Messu su 6.. klo, Rku Bucht, Pekk Mustonen, Ntl Ikonen, Ull-Mj Grönholm, gospelryhmä, pyhäkoulu. Rppkoulusunnunt. Hljsuuden lt ke 9.. Arkretrtt klo 8, rukoushetk klo Snn j rukouksen lt to 0.. klo 8.30, Jukk Norvnto: Veläkö Rmtull on snottv?, muskk Kyöst Kytöjok. Lpslle om ohjelm. Häden lt pe.. klo Vot tull vhttäväks suorn krkkoon t vrt vhkjn etukäteen netssä: www. jyvskylnseurkunt.f > Ilmottudu. Mukn volton esteettömyystodstus j henklöllsyystodstus. Perhemessu su 3.. klo, Mnn Korhonen, Johnn Nles-Hutnen, Srp Lmpnen, Tn Korhonen, Polttksen Pulut. Kettolouns 4/2 e. Konsertt su 3.. klo 8, pnottelj Krst Huttunen, ohj. 5 e. Kuukuden elokuv su 3.. klo 8 srk-slss. Hljsuuden lt ke 6.. Arkretrtt klo 8, rukoushetk klo Amurukous to 7.. klo 8.5. Opetuslt to 7.. klo 8.30, Kr Vlkonen (khv klo 8). Konsertt pe 8.. klo 8, Kehttyvät luljt, krkkokuoroj, Ptkäkdun Snfonett, Vjkosken krkkokuoro. Vp pääsy. Messu su 20.. klo, Pekk Mustonen, Mnn Korhonen, Srp Lmpnen, Mrjo Ronknen, Vrsmehet, pyhäkoulu. Vpehtosten kokoontumnen su 20.. klo 3-5, heen jumlnplvelussnsto j symbolkk. Konsertt: Mustrsts su 20.. klo 8, lput 0 e (rppkoululset pääsevät rprkortlln). Hljsuuden lt ke 23.. Arkretrtt klo 8, rukoushetk klo Lsten krkkohetk to 24.. klo 9.5 j 0.5. Konsertt: Jrkko Mrtknen l 26.. klo 9, lput 0 e (ovelt tunt ennen). Tuotto Itä-Afrkn kuvuudest kärsvlle Krkon Ulkomnvun kutt.. dventtsunnuntn messu su 27.. klo, Johnn Nles- Hutnen, Rku Bucht, Ntl Ikonen, gospelryhmä, Jublte Deo, Rtt Kelly trumpett, Tovon svet orkester, pyhäkoulu. Kettolouns 4/2 e. Käskellojen levynjulkstmskonsertt t 29.. klo 9. LAPSET JA PERHEET: Päväkerhot: Polttolnj 29 j Jenkkkuj. Perhekerho TI j PE klo krkoll. Perhepesä KE klo Jenkkkuj, lmottutumset j ted. puh j Perhekhvl TO klo 9- Rstonmn päväkot. Iskän k lt KE klo (prllset vkot) krkoll. Isovnhemmn k ltpävä TI klo 4-6 krkoll. Vuvperhepesä TO klo krkoll. Lpsprkk PE klo Polttolnj 29, mksu 2 e (ss. välpln). Ilmottutumset edell. keskvkkoon mennessä p (klo ). Lpstyön ted: Tn Korhonen p Muskrt: ted. Srp Pokolnen p KOULUIKÄISET: SURURYHMÄ Sururyhmä omsens menettänelle kokoontuu tmm-helmkuun 202 kn vkon välen 7 kert, lken 2.. Kokoontumset Kuokkln krkoll torst-ltsn klo Ryhmään otetn 8 henklöä lmottutumsjärjestyksessä. Ryhmän vetäjnä luekpplnen Pekk Mustonen j dkon Päv Hekklä. Tedustelut j lmottutumnen mennessä p t evl.f. Järj. Jyväskylän seurkunt / Kuokkln lueseurkunt Joululer (7-2 v) Vjkosken Kovunemessä pe-su Hnt 30 e. Ilmottutumset > Ilmottudu. Lsätedot Tnj Str Kokkkerho 3-6-luokkl. MA klo Polttolnj 37. Kerho täynnä! Puuhkerho (kuvtdepnottenen) -4 luokkl. MA klo Polttolnj 37. MonTORI 3-6-luokkl. TI klo Polttolnj 37. Ilmsuttokerho -6-luokkl. TI klo Polttolnj Kuvskerho 2-6-luokkl. TI klo Polttolnj 29. Kerho täynnä! Puuhkerho -3-luokkl. TI klo Polttolnj 37. Sählykerho 3-5-luokkl. KE klo 7-8 Grntss. Kerho täynnä! MonTORI 3-6-luokkl. TO klo Polttolnj 37. Kokkkerho 2-4-luokkl. TO klo Polttolnj 37. Kerho täynnä! Puuhkerho -2-luokkl. TO klo 7-8 Polttolnj 37. Kerhohn lmottutumset j ted: Tnj Str p NUORET: KE klo 7.30 Isoskoulutus j klo 9 Nuortenlt, Polttolnj 37. RYHMÄTOIMINTAA: Avon rmttupr MA klo 9 krkon lkerrss. Kuokkmehet, mesten von keskustelupr TI klo 8 (prttomt vkot) krkon lkerrss, ted. Tmo Kovnen p Lähetyksen olohuone KE klo (prttomt vkot) krkon lkerrss. Elämässä eteenpän ryhmä KE klo (prllset vkot) krkon lkerrss. Torsttpmnen (eläkelästen kerho) TO klo (prllset vkot) krkon yläkert. Krto-ryhmä KE klo 8 krkon lkerrss, ted. j lm. Tmo Sr p (lt.) t Ull Kosknen p MUSIIKKIRYHMÄT: Lum-kuoron hrj. 0. j 24. klo 8.5 Kuokkln krkoss. Knttt-kuoron hrj. 9. j 23. klo 8.5 Kuokkln krkoss. Kehttyvät luljt: hrj. MA 8 krkoll. Tovon svet orkester: hrj. TI klo 8.30 krkoll. Knteleryhmä krkoll KE klo.30. Ted. Ull Honkonen p Jublte Deo hrj. TI klo 8.30 Keskussrk-tlon jumppslss. Vrsmehet: ted. Srp Lmpnen p Lulurengs: hrj. KE klo M-rk. muskkteteen ltoksell. Ted. Merj Yl-Teps, p Ks. Lulurengs-svult netstä! Lsätetoj: > Kuokkl > Muskk. DIAKONIATYÖNTEKI- JÖIDEN vstnotto: MA-TI klo 9- krkoll, muun kn erllsen sopmuksen mukn. Puh Päv Hekklä t KRANSSEJA Kuusenhvukrnssej on myynnssä Vnhn hutusmn j Mäntyknkn hutusmn prkkpkoll, portten lähellä. Myyntk on pe 4.. klo 7-9 j l pyhänpävänä 5.. klo 8-6 t nn kun kun krnssej rttää. Tuotto käytetään kuorotomnnn hyväks. Järjestää Jyväskylän seurkunt j Kehttyvät Luljt kuoro.

8 8 Kuokknen Mrrskuu 20 uun! l p l k u t kon! Oslls e m s s e s prn t t o v lu t o p l V k / f. k w w w. t r n u k Po ltt ol nj, Ku ok k l Pu h. 04 A vo nn : m -pe L ö y dä t medät myös Fcebooks t! Lpsennäkösä vttet suorn vlmstjlt! Perntenen KUNTOSALI MG-kortll jok pävä klo Gym resp uk m-pe klo7-20 E yyspkko! Ilmnen tutustumnen Meltä FAST / SPIRIT-lsärvnteet tehokkseen hrjotteluun! Plstte 4,Kuokkl Puh Syyshnnt B-kurssll! AUTOKOULU Polttolnj 37, Jyväskylä Puh Vr ks sähköpostll t sot tulevt tphtumt jklnyt.nfo on uus tphtumsvusto verkoss, jok on mksuton j von kklle käyttäjlle j tphtumnjärjestäjlle. Svustolt löydät helpost Jyväskylän lueen tphtumt! Tulev tphtum mrrskuuss: Elokuvkerho Jules mnntsn klo Estyspkk: Tetter Mlu (Smmonktu 7) Tphtumnjärjestäjlle Drnk&Drw - Elävän mlln prrustus, 2.. CY: Medtton Corner, 4.. Ghetto Prty - Seson Openng, 5.. RSC Lve, 2.. Kuum ltoj, kylmä väretä -mprot, 9.., 25.. Elokuvkerho Jules, jok mnnt klo 8 Kmpus Kno, jok tst klo 9 KE:KE, jok keskvkko Lutkko: Chsu, 5..Jätkäjätkät,.. AdAstr: Huomenn hän tulee, uset näytöksä Pf - legendrsen luljn drmttnen trn, uset näytöksä Hljset sllt, uset näytöksä Vru j Pesonen, uset näytöksä JYPn kotottelut, uset ottelut Ilmottmnen on mksutont! Lähetä tphtumn tedot Lsätedot j kkk tphtumt osotteess jklnyt.nfo Mnostjlle AdAstr: Huomenn hän tulee Estyspkk: Vkopne (Kuppktu 6) Hlutko tphtumlles t yrtykselles lsänäkyvyyttä kohtuuhntn? Ktso lsätedot medkortst t ot yhteyttä tulevt 2- vheen rtpävät:

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella

8.4 Gaussin lause Edellä laskettiin vektorikentän v = rf(r) vuo R-säteisen pallon pinnan läpi, tuloksella H 8.3.2 uontegrlt: vektoreden pntntegrlt Tvllsn tpus pntntegrlest on lske vektorkentän vuo pnnn läp: Trkstelln pnt j sllä psteessä P (x, y, z olev pnt-lkot d. Määrtellään vektorlnen pnt-lko d sten, että

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

Tchebycheff-menetelmä ja STEM

Tchebycheff-menetelmä ja STEM Tchebycheff-menetelmä ja STEM Optmontopn semnaar - Kevät 2000 / 1 1. Johdanto Tchebycheff- ja STEM-menetelmät ovat vuorovakuttesa menetelmä evät perustu arvofunkton käyttämseen pyrkvät shen, että vahtoehdot

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Sähköstaattinen potentiaalienergia lasketaan jatkuville varausjakaumille käyttäen energiatiheyden

Sähköstaattinen potentiaalienergia lasketaan jatkuville varausjakaumille käyttäen energiatiheyden Jkso 4. Sähkösttkst muut Tämän oson lskuj e tvtse nättää. Tämän jkson tehtävät ovt sllsltt el tähän on ksttu kkk ne sähkösttkn st, jot e kästelt edellsssä jksoss. Se e tkot, että nämä st evät ols täketä.

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8

www.espegard.fi OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lisää sivulla 8 I P A L K u 2 0 2 j n m 0.. y 3 Sy Vom ä vero Eegrd r P ä www.eegrd.f l yn y Kto jouet etttr OSALLISTU KOLMEN ESPEGARD-TULIPADAN ARVONTAAN Lue lää vull 8 Tuotenro. 278 (25 + 229 + 00 l 03) Sätytelne +

Lisätiedot

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus

Resurssiviisaus rakentamisessa Rakennusfoorumi 3.9.2013, Rakennus7etosali Sanoista tekoihin resurssiviisaan asumisen tulevaisuus Resurssvsus rkentmsess Rkennusfoorum, Rkennus7etosl Snost tekohn resurssvsn sumsen tulevsuus Mchel Le?enmeer D- mt oy Wuppertl Ins7tute for Clmte, Envronment nd Energy Mchel Le?enmeer www.d- mt.f www.fcebook.com/mterlfootprnt

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO

FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARISAATIO FYSA220/2 (FYS222/2) VALON POLARSAATO Työssä tutktaan valoaallon tulotason suuntasen ja stä vastaan kohtsuoran komponentn hejastumsta lasn pnnasta. Havannosta lasketaan Brewstern lan perusteella lasn tatekerron

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Kertojien ikä ja sukupuoli

Kertojien ikä ja sukupuoli SANASOPUKKAA TAULUKOINA Keromuks yheesä 16; 1 kuouuj, 9 oms, 6 meleerveyslll yöskeelevää Keromukse kerä 17.11.11-1.12.12 22 verlu 1 er pkkkull Suomess Keroje kä pou mehssä ku sssk käryhmää - 63- vuo. Keroje

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2

HÄMEENLINNAN VERKATEHDAS, PAVILJONKI ALUSTAVA LUONNOS VE-2 HÄ VRKHD, PVJK V V-2 JK RKKHD Y P R 3 J 1 H K P + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 F + 3 5 8 ( ) 9 2 5 2 2 7 1 WWWJKF V 5 K R V 4 R P V 395 84 36 425 V 6 D 45 615 R 6 63 25 3 6 65 67 HPH 66 PÄ Ä Ä 69 JK V 3 6 7 7

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

from decentralization to recentralization KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS TYÖPAIKKA-ALUEELLE JOEN UOMAA MUKAILLEN

from decentralization to recentralization KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYS TYÖPAIKKA-ALUEELLE JOEN UOMAA MUKAILLEN KEVYEN LKENTEEN VÄYLÄ YHDISTÄÄ JÄRVEÄ YMPÄRÖÄT ALUEET KESKUSTAAN from decentrliztion to recentrliztion Bulevrdikehä Kehämäinen bulevrdi liittää uuden lueen osksi vnh keskust. Kehän vrrelle sijoittuvt kikki

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

YLIOPISTONKATU 4 PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS PRUSTUSLUTTLO SMPRUSTUS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 3 KRROS POHJPRUSTUS KRROS POHJPRUSTUS 5 KRROS POHJPRUSTUS 6 KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K KRROS POHJPRUSTUS K3 KRROS POHJPRUSTUS

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi

Tehtävä 1. Jatka loogisesti oheisia jonoja kahdella seuraavaksi tulevalla termillä. Perustele vastauksesi Tehtävä. Jtk loogisesti oheisi jonoj khdell seurvksi tulevll termillä. Perustele vstuksesi lyhyesti. ), c, e, g, b),,, 7,, Rtkisut: ) i j k - oike perustelu j oiket kirjimet, nnetn p - oike perustelu,

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

1, x < 0 tai x > 2a.

1, x < 0 tai x > 2a. PHYS-C020 Kvanttmekankka Laskuharotus 2, vkko 45 Tarkastellaan ptkn x-aksela lkkuvaa hukkasta, onka tlafunkto on (x, t) Ae x e!t, mssä A, a! ovat reaalsa a postvsa vakota a) Määrtä vako A sten, että tlafunkto

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton

ANANAS-POSSUPATA 3 RIISI, KEITETTY, TUMMA. Raaste: porkkana, retikka. Maito rasvaton mnnt Louns ANANAS-POSSUPATA 3 Sk 0-kuuto kypsä, Ves, Spul kuuto, Anns pl, omss lemessään, Kerm vsp lktooston, Msstärkkelys, Anns sälyke lem, Lhlemjuhe vähäsuolnen, Vlkospulrouhe, Perslj, Pprk juhe, Kstkkeenruskstj,

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta.

asettamia ehtoja veroluonteisesta suhdannetasausjärjestelmästä. komitean mietintöön. Esityksessä on muutama ratkaisevan heikko kohta. -112- asettama ehtoja veroluontesesta suhdannetasausjärjestelmästä. Estetty hntasäännöstelyjärjestelmä perustuu nk. Wahlroosn komtean metntöön. Estyksessä on muutama ratkasevan hekko kohta. 15 :ssä todetaan:

Lisätiedot

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen

Kohina. Mittaustekniikan perusteet / luento 8. Kohina. Kohina. Kohinan mittaaminen Mttutkk prutt / luto 8 Koh Koh mttm Koh lttyvää trmolog Kohtyypt Mttuvhvt Kohll trkott lktro järjtlmää pot fluktutot, jok hutuu jok ltt, kompot t mtrl fykt Ku mtt pä glj, mttuk lrj (pmmä mtttv gl) määrää

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh.

sr sr Nuolialan koulun laajennus Rakennusoikeuslaskelma: tontilla + kirjasto n.300 kem2 suunnitelman kerrosala (ilman iv-koneh. Rakennusoikeuslaskelma: rakennusoikeus tontilla etty rak.oik. purettava rakennus 9521 kem2 9523 kem2 4483 kem2 + kirjasto n.300 kem2 rak.oik. jää (mahd. ylitys 5% yht. 4781 kem2 476 kem2) 5257 kem2 suunnitelman

Lisätiedot

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos.

Esitä koherentin QAM-ilmaisimen lohkokaavio, ja osoita matemaattisesti, että ilmaisimen lähdöstä saadaan kantataajuiset I- ja Q-signaalit ulos. Sgnaalt ja järjestelmät Laskuharjotukset Svu /9. Ampltudmodulaato (AM) Spektranalysaattorlla mtattn 50 ohmn järjestelmässä ampltudmodulaattorn (AM) lähtöä, jollon havattn 3 mpulssa spektrssä taajuukslla

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007

KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA tiedotuslehdykkä koteihin marraskuu 2007 KOULUN KUULUMISIA lehteen on koottu koteja ja oppilasta varten kouluun liittyviä asioita, jotka on hyvä tietää. http:// www.kaarina.fi/koulut/auranlaakso

Lisätiedot

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi!

Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Pienikin apu arjessa voi helpottaa päivääsi! Lapsiparkkiin ovat tervetulleita 0-6 vuotiaat lapset. Lapsiparkissa hoitajina toimivat perhetyöntekijät. Tee rauhassa ruokaostokset, piipahda vaatekaupassa

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa!

Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Tapanilan syksy nettiin 2016 Aikuisille Huom. Hiihtolomaviikolla ei viikkotoimintaa! Kamarikuoro tiistaisin klo 18.30-20.30, 6.9-13.12. Olga Mäkinen 050-4616901. Aikuisten sähly ke 13.1. -18.5. klo 19-20.

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 26 Kierros 3, 25. 29. tmmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Ldi epädeterministinen äärellinen utomtti, jok test onko nnetun inäärijonon kolmnneksi viimeinen merkki,

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut

Mat /Mat Matematiikan peruskurssi C3/KP3-I Harjoitus 2, esimerkkiratkaisut Harjotus, esmerkkratkasut K 1. Olkoon f : C C, f(z) z z. Tutk, mssä pstessä f on dervotuva. Ratkasu 1. Jotta funkto on dervotuva, on sen erotusosamäärän f(z + ) f(z) raja-arvon 0 oltava olemassa ja ss

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015

Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 Vartiokylän seurakunnan kevät 2015 TERVEISIÄ VARTIOKYLÄN SEURAKUNNASTA: Palvelemme sinua elämäsi monenlaisissa tilanteissa. Ota yhteyttä ja tule mukaan toimintaan! Kirkkoherranvirastomme palvelee osoitteessa

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054

KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 KUPPILÄMMITIN ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE FCS4054 Lue käyttöohje ja "Turvallsuusohjeet"-luku, ennen kun alat käyttää ta huoltaa latetta. Sälytä käyttöohjetta latteen luona. Lsätetoja on kahvautomaatn käyttöohjeessa

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS syksy 2007 syyslukukausi

LUKUJÄRJESTYS syksy 2007 syyslukukausi Ryhmä: : LH06 38 uusinta 14 16 39 kello ma 17.9. ti 18.9. ke 19.9. to 20.9. pe 21.9. ma 24.9. ti 25.9. ke 26.9. to 27.9. pe 28.9. 8.00 8.45 8 9.30 9.00 9.45 lääkelaskut 9.45 10.30 SOTEPER 10.45 11.30 SOTEPER

Lisätiedot

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita

Vuoden Beauceron -säännöt (voimassa alkaen) Yleisiä periaatteita Vuoden Beauceron -äännöt (vomaa 1.1.2017 alkaen) Yleä peraatteta Klpalukau on kalentervuo. Mukaan hyväkytään van KoraNetta löytyvät tuloket pl. erkeen pteytetyt arvoklpalut. Yhden uortuken pteet muodotuvat

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdstä kodnkonees tulevasuuteen. Pkaopas 1 Kots tulevasuus alkaa nyt! Henoa, että käytät Home onnect -sovellusta * Onneks olkoon käytät tulevasuuden kodnkonetta, joka jo tänään helpottaa arkeas. Mukavamp.

Lisätiedot

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: l"t i" meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan

ffirls O/n/ O//n& Kukkasielu Anne Kostian: lt i meille puutarhuri, ihmisille. y,s' yrittäiä Anne Kostianin, joka ayaa kukkien ia Sielurkukan Kukkaselu Anne Kostan: r ff,, I O/n/ O//n& Tapasmrne F puutarhur, yrttää Anne Kostann, joka ayaa kukken a Selurkukan * herkkää ssntä. Kukkaselunmellä hmsä auttana Kostan kertoo, mkä on kukken henknen l"t

Lisätiedot

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016

UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 UUTISKIRJE HELMIKUU 2016 Satuhetki Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Raja-arvot. Osittaisderivaatat.

Raja-arvot. Osittaisderivaatat. 1 MAT-13440 LAAJA MATEMATIIKKA 4 Tamperee teklle ylopsto Rsto Slveoe Kevät 2010 Luku 3 Raja-arvot Osttasdervaatat 1 Fuktode raja-arvot Tarkastelemme fuktota f : A, jode määrttelyjoukko A T Muuttujat ovat

Lisätiedot

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen)

miksi? Jokainen pääsee jakamaan omia kokemuksiaan ja osaamistaan (hiljaisen tiedon jakaminen) mks? Osaamsen näkyväks tekemnen (kärkaheden ympärlle) Nostaa verkoston ssällä tetosuutta erlassta osaajsta, tomnnasta ja resurssesta. Jokanen pääsee jakamaan oma kokemuksaan ja osaamstaan (hljasen tedon

Lisätiedot

lapset - nuoret perheet

lapset - nuoret perheet lapset - nuoret perheet Hyvinkään seurakunnassa syksy 2016 PERHEMESSUT 7.8. Hyvinkään kirkossa klo 18.00 (Tulevien 1 lk. siunaus) 4.9. Hyvinkään kirkossa klo 10.00 (Koululaisten iltakerhonohjaajien siunaaminen)

Lisätiedot

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016

UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 UUTISKIRJE TOUKOKUU 2016 HSY:n kompostointikurssi Aiheuttaako kompostointi päänvaivaa? Oletko suunnitellut kompostin perustamista? Tule käytännölliselle ja maksuttomalle kompostointikurssille ma 2.5.2016

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI , vk 33

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI VERKKOLEHTI , vk 33 SUUPOHJAN AMMATTIINSTITUUTTI INSTITUUTTIA KOSKEVAT ASIAT ma 12.8.2013 Syyslukukauden yhteinen aloitus ammattioppilaitoksella klo 8.00. Opettajien kokous klo 10.00. Yhteinen lounas klo 11.30, sen jälkeen

Lisätiedot

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III.

SOPENKORPI. AL-1 työ ma le-1 hu-1 pv TL riii k588 sr-1. pima. 2/3kIV. pima. p-1 (24,25) 2/3kV ju-1. pima ju-2 III. 1 SOPENKORP 104 7 105 6 105 105 9 16 KRESKATU 105 9 6 106 4 105 7 13 17 SOPENKORENKATU 105 8 7 107 5 50 6 ju/s 108 6 5 p-1 (4,5) 1900 107 9 667 4 r k588 sr-1 5dBA /3k 300+30 ju-1 107 3 pp 110 7 30dBA /3k

Lisätiedot

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon

Taustaa. Sekventiaalinen vaikutuskaavio. Päätöspuista ja vaikutuskaavioista. Esimerkki: Reaktoriongelma. Johdantoa sekventiaalikaavioon Taustaa Sekventaalnen vakutuskaavo Sekventaalnen päätöskaavo on 1995 ovalun ja Olven esttämä menetelmä päätösongelmen mallntamseen, fomulontn ja atkasemseen. Päätöspuun omnasuukssta Hyvää: Esttää eksplsttsest

Lisätiedot

VEKTOREILLA LASKEMINEN

VEKTOREILLA LASKEMINEN 3..07 VEKTOREILLA LASKEMINEN YHTEENLASKU VEKTORIT, MAA Vektoreiden j summ on vektori +. Tämän summvektorin + lkupiste on vektorin lkupiste j loppupiste vektorin loppupiste, kun vektorin lkupisteenä on

Lisätiedot

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa

Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa RANTA-TAMPELLA Tampereen Näsinkeula Uniikkihuoneistojen tarjouskauppa Uusi koti rannalla. Lepoa silmille ja sielulle. Koti, jossa taivas, vesi ja maa kohtaavat Ranta-Tampellan uuden asuinalueen rakentaminen

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa

Fysiikkaa työssä. fysiikan opiskelu yhteistyössä yritysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Fyskkaa työssä yskan opskelu yhtestyössä yrtysten kanssa Annka Ampuja Suv Vanhatalo Hannele Levävaara 1 Käytännön kytkentöjä yskan opskeluun...

Lisätiedot

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30

Digitaalinen videonkäsittely Harjoitus 5, vastaukset tehtäviin 25-30 Digitlinen videonkäsittely Hrjoitus 5, vstukset tehtäviin 5-30 Tehtävä 5. ) D DCT sdn tekemällä ensin D DCT kullekin riville, j toistmll D DCT tuloksen sdun kuvn srkkeill. -D N-pisteen DCT:, k 0 N ( k),

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18

Tietojen laskentahetki λ α per ,15 0,18 per ,15 0,18 per tai myöhempi 0,20 0,18 SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 6.3.07 (6) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5)

SU/Vakuutusmatemaattinen yksikkö (5) SU/Vakuutusmatemaattnen ykskkö 0..06 (5) Rahastoonsrtovelvotteeseen ja perustekorkoon lttyvät laskentakaavat Soveltamnen. Rahastosrtovelvote RSV. Täydennyskerron b 6 Nätä laskentakaavoja sovelletaan täydennyskertomen,

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI

Raision aikuiskoulutuskeskus TIMALI Ammattisuomi Palvelualalle 16.11.2015 8:00 16.11.2015 3:00 NL Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 8:00 17.11.2015 12:00 ES Kokit Ammattisuomi Palvelualalle 17.11.2015 12:00 17.11.2015 3:00 NL Kassat

Lisätiedot

Usean muuttujan funktioiden integraalilaskentaa

Usean muuttujan funktioiden integraalilaskentaa Usean muuttujan funktoden ntegraallaskentaa Pntantegraaln määrtelmä Yhden muuttujan tapaus (kertausta) Olkoon f() : [a, b] R jatkuva funkto Oletetaan tässä ksnkertasuuden vuoks, että f() Remann-ntegraal

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV Kotoilu on muoti 10 Tuikku titeili 6 Teksti utomies Mrkku Tkl 11 Nokilt se lkoi 12 60 kuorovuott 13 www.omnoki.fi OmNoki n:o 20 Viikko 36 ISSN 1799-0602 Torsti 9.9.2010 YHTEISÖLLINEN PIKLLISMEDI LEHTI,

Lisätiedot

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita.

3 So many animals! No. An elephant? Kirjoita nimesi taulukkoon ja heitä noppaa kolme kertaa. Mitkä eläimet saat? Rastita. Aluksi pohjustetn opittvi sioit j setetn tvoitteet. So mny nimls! I cn Olen jo hrjoitellut esittelemään tvroit luvut 1 12. I ll lern Nyt opin eläinsnoj kertomn, että tvroit on mont kertomn, mitä minull

Lisätiedot

keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 1 b 3 a 5

keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 1 b 3 a 5 Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 6, 21.10.2015 1. Ovatko verkot keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 2 b 4 a

Lisätiedot

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo

Valinnat Kouvolan Yhteislyseo Valinnat 2015-13 WILMASSA 5.4.2015 KLO 08:00-10.5.2014 klo 20:00 Tarjotin 1516 Pakolliset kurssit ovat värittömiä, valtakunnalliset syventävät ovat kurssit sinisiä ja koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lisätiedot

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen.

Merkittiin tiedoksi lomatukihakemuksineen. ^EUTUTYÖVÄEN LTTO R.Y. PÖYTÄKRJA 13/1984 VALOKUNNAN KOKOUS 5 JG Luonnos SAL-lomatuk ja lomalle hakemnen -lomakkeesta Merkttn tedoks lomatukhakemuksneen. 9 Tauno Hltusen apuraha-anomus SAK:n kulttuurrahastolle

Lisätiedot

Vanhustenviikko Kotkassa

Vanhustenviikko Kotkassa Vanhustenviikko 2.-9.10.2016 Kotkassa Sunnuntai 2.10.2016 Vanhusten viikon pääjuhla Seuratalo Sampo, Sampokuja 6. Tilaisuus alkaa kahvituksella kello 13. Juhla klo 14-15.30. Juhlassa monipuolinen ohjelma.

Lisätiedot

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso

Rippikoulun seurakuntayhteysjakso Rippikoulun seurakuntayhteysjakso vuoden 2011 rippikoulussa Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Ohjeita: Kynä mukaan Vastaa kysymyksiin ennen kuin tulet hakemaan merkintää seurakunnan työntekijöiltä 1.

Lisätiedot

Ristin tiellä kohtaat itsesikin

Ristin tiellä kohtaat itsesikin sltaleht.f Tamperelanen seurakuntaleht Maalskuu Elokuu 2015 2016 Tampereen seurakunten hljanen vkko ja pääsänen Tapahtumalte Janne Ruotsalanen Emertuspspa Juha Phkala: Rstn tellä kohtaat tseskn Svut 8

Lisätiedot

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016

UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Satutunti UUTISKIRJE MAALISKUU 2016 Saduttaako? Joka kuukauden ensimmäinen tiistai on hyvä aika suunnistaa kirjastoon kuuntelemaan millaisia jänniä tarinoita satutäti Katrilla on tällä kertaa kerrottavana.

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS

SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS SUOMI LATAAMINEN LAITEPARI NÄYTTÖTILAT PUHELUT ILMOITUKSET AKTIVITEETTI 06 07 11 12 13 14 UNITILA TAVOITTEET MUISTUTUKSET ÄÄNIKOMENNOT MUSIIKKI ETÄISYYSHÄLYTYS 15 16 17 18 19 19 YLEISKUVAUS VASEN panke

Lisätiedot

A = B = T = Merkkijonon A osamerkkijono A[i..j]: n merkkiä pitkä merkkijono A:

A = B = T = Merkkijonon A osamerkkijono A[i..j]: n merkkiä pitkä merkkijono A: Merkkjonot (strngs) n merkkä ptkä merkkjono : T T T G T n = 18 kukn merkk [], mssä 0 < n, kuuluu aakkostoon Σ, jonka koko on Σ esm. bttjonot: Σ = {0,1} ja Σ = 2, DN: Σ = {,T,,G} ja Σ = 4 tetokoneen aakkosto

Lisätiedot

LUKUJÄRJESTYS Kevät 2010 kevätlukukausi 4.1.2010 3.6.2010

LUKUJÄRJESTYS Kevät 2010 kevätlukukausi 4.1.2010 3.6.2010 Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Ryhmä: LH09 1 3. jakso 2 kello ma 4.1 ti 5.1 ke 6.1 to 7.1 pe 8.1 ma 11.1 ti 12.1 ke 13.1 to14.1. pe 15.1 KTO HTT Loppiainen OPO TYÖS 8.00-8.45 9.00-9.45 KTO HTT VAPAA

Lisätiedot

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013

3.vsk Länsimaisen musiikin historia (1 b Barokki-Romantiikka)/Matti Huttunen Koodi A Keväällä 2013 Muokattu 4.9.2012 1 Musiikkikasvatuksen koulutus, vuosikurssit 3. 5. Maunonkadun toimipiste Huom! v Kaikille opintojaksoille tulee ilmoittautua web-oodissa. v Tarkista aikataulu AINA ennen opetuksen alkua..

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db t n R He em n m e H p j h töl Ky He n He ele P v r ht p Se u sv sle s rju h h hj mp L L p Le ve tu s T hj p s s ng s g pp n l P ln pp Se l s g mp h t u u uh s ht n K Hu p Pu n K vu u t hm s g Tu ht V r

Lisätiedot

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen.

Pyörimisliike. Haarto & Karhunen. Pyörmslke Haarto & Karhunen www.turkuamk.f Pyörmslke Lttyy jäykän kappaleen pyörmseen akselnsa ympär Pyörmsenerga on pyörmsakseln A ympär pyörvän kappaleen osasten lke-energoden summa E r Ek mv mr mr www.turkuamk.f

Lisätiedot