1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN... 2 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY... 4"

Transkriptio

1

2 1(8) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän arkistotoimen organisointi ja tehtävät Arkistopäällikön tehtävät Osa-arkistonmuodostajan arkistovastaavan tehtävät Toimipisteiden arkistonhoitajien tehtävät Muun henkilöstön tehtävät ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN, LUETTELOINTI JA SÄILYTYS Asiakirjojen laatiminen, säilytys ja luettelointi Arkistotilat Asiakirjojen suojelu poikkeuksellisissa oloissa ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN ARKISTON TIETOPALVELUTEHTÄVÄT Asiakirjojen lainaaminen ja tutkimusluvat Asiakirjojen julkisuus ja tietosuoja... 6

3 2(8) 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa. Toimintaohjeeseen liittyvät kiinteästi arkistonmuodostussuunnitelma ja arkistopäällikön antamat erilliset ohjeet. Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toiminta-ohjeen hyväksyy Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus. Toimintaohjeen ylläpidosta vastaa arkistopäällikkö. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymässä tulee tämän ohjeen lisäksi noudattaa arkistolakia, arkistolaitoksen määräyksiä ja ohjeita, lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta, henkilötietolakia ja muita erityislakeja sekä Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä ja arkistonhoitoon liittyviä muita ohjeita. 2. ARKISTOTOIMI JA ASIAKIRJAHALLINTO 2.1. Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän arkistoon kuuluvat kaikki tehtävien johdosta saapuneet tai toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat. Asiakirjoja ovat kirjalliset ja kuvalliset esitykset sekä sellaiset sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaadut esitykset, jotka ovat luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein. Arkistotoimen tehtävänä on huolehtia arkistonmuodostajan asiakirja-aineiston säilyvyydestä ja käsittelystä asiakirjan koko elinkaaren ajan sekä tietopalvelun, tietosuojan ja tietoturvan varmistamisesta kaikissa oloissa. Tehtävät toteutetaan kirjaamisen, rekisteröinnin, säilytysaikojen määrittelyn, määräajan säilytettävien asiakirjojen hävittämisen, asiakirjojen järjestämisen, luetteloinnin ja pysyvästi säilytettävän aineiston päätearkistoon siirtämisen avulla. Arkistotoimen vaatimukset on otettava huomioon arkistonmuodostajan tieto- ja asiakirjahallinnossa (ArkL 7 ), mikä edellyttää, että tietojärjestelmien suunnittelu on tehtävä yhteistyössä arkistotointa johtavan kanssa. Arkistonmuodostajan tulee huolehtia siitä, että sähköiset aineistot säilyvät käyttökelpoisina arkistonmuodostussuunnitelmassa vahvistetun määräajan laitteistojen tai ohjelmistojen muutoksista huolimatta. Asiakirjahallintoa ja arkistotointa on hoidettava siten, että se 1. tukee arkistonmuodostajan tehtävien suorittamista, 2. julkisuusperiaate toteutuu 3. ottaa huomioon yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvan ja tietosuojan 4. ja että asiakirjat palvelevat tutkimuksen tiedon lähteinä.

4 3(8) 2.2. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän arkistotoimen organisointi ja tehtävät Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on yksi arkistonmuodostaja. Koulutuskuntayhtymän yhteiset palvelut, yksiköt ja oppilaitokset ovat osa-arkistonmuodostajia. Osa-arkistonmuodostajan arkisto voi muodostua useasta toimipisteestä. Arkistotoimen järjestäminen kuuluu Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitukselle. Koulutuskuntayhtymän arkistotointa johtaa arkistopäällikkö. Kuntayhtymän talousjohtaja hyväksyy käyttöön, kuntayhtymän arkistopäällikön esittelystä kuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelman. Kukin osa-arkistonmuodostaja huolehtii arkistoimesta hallussaan olevan arkiston osalta annettujen ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Osa-arkistonmuodostajan johtava viranhaltija nimeää arkistovastuuhenkilön sekä toimipisteiden arkistonhoitajat sekä ilmoittaa nimeämisestä kuntayhtymän arkistopäällikölle Arkistopäällikön tehtävät 1. ohjaa, johtaa ja kehittää kuntayhtymän arkistotointa ja arkistonmuodostusta 2. vastaa kuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelman sekä asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen ylläpidosta 3. antaa asiakirjahallintoa ja arkistotointa koskevia ohjeita 4. valvoo kuntayhtymän osa-arkistonmuodostajien arkistotoimen tehtävien hoitoa. 5. valvoo, että kuntayhtymän pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja hoidetaan asianmukaisesti 6. kuntayhtymän toimiston päätearkiston säilytys-, hoito- ja tietopalvelutehtävät 7. huolehtii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ja arkistotoimeen liittyvästä koulutuksesta, neuvonnasta ja tietopalvelusta Osa-arkistonmuodostajan arkistovastaavan tehtävät 1. osa-arkistonmuodostajan arkistotoimen suunnittelu, ohjaus ja valvonta 2. toimii yhteyshenkilönä kuntayhtymän arkistopäällikköön ja osallistuminen kuntayhtymän arkistonmuodostussuunnitelman laatimiseen ja ylläpitoon 3. huolehtii osa-arkistonmuodostajan pysyvästi ja pitkään säilytettävien asiakirjojen luetteloinnista 4. huolehtii osa-arkistonmuodostajan asiakirjahallintoon ja arkistotoimeen liittyvästä koulutuksesta, neuvonnasta ja tietopalveluun liittyvistä tehtävistä Toimipisteiden arkistonhoitajien tehtävät 1. hoitaa toimipisteen asiakirjahallintoa ja arkistotointa arkistolainsäädännön ja muun lainsäädännön, arkistonmuodostussuunnitelman ja annettujen ohjeiden mukaisesti 2. vastaa yksikössä säilytettävistä pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista sekä päätearkistotehtävistä 3. huolehtii toimipisteen arkiston säilytys-, hoito ja tietopalvelutehtävistä 4. huolehtii tarvittaessa asiakirjojen siirto päätearkistoon 5. vastaa yksikön asiakirjojen hävittämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti

5 4(8) Muun henkilöstön tehtävät Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän henkilöstö vastaa kukin omalta osaltaan hallussaan olevista asiakirjoista ennen niiden mahdollista siirtämistä päätearkistoon sekä huolehtii hallussaan olevien määräajan (alle 10 vuotta) säilytettävien asiakirjojen sekä omien muistiinpanojen, kopioiden, luonnosten yms. asianmukaisesta hävittämisestä. Mikäli viranhaltijalla on eläkkeelle tai muihin tehtäviin siirtyessään hallussaan keskeneräisten asiakirjojen asiakirjoja, on hänen luovutettava ne kaikki seuraajalleen. Salassa pidettävää aineistoa on käsiteltävä siten, etteivät asiattomat pääse tietoihin käsiksi. Asiakirjat on pidettävä asianmukaisesti järjestettynä ja käsittelyn päätyttyä asiakirjat luovutetaan asianomaisen arkistonmuodostajan arkistoon liitettäviksi arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti seulottuna ja järjestettynä. Salassa pidettävä aineisto hävitetään tietosuoja varmistaen säilytysajan päätyttyä. 3. ARKISTONMUODOSTUS JA ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY Arkistolain (8 ) mukaan, arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja - tavat sisältävää arkistonmuodostussuunnitelmaa. Arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat ja asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. Arkistonmuodostussuunnitelmassa osoitetaan, mitä ja missä muodossa olevia asiakirjoja toiminnan yhteydessä muodostuu, miten, missä ja miten pitkään niitä säilytetään sekä miten aineisto rekisteröidään. Lisäksi suunnitelma sisältää mm. tietoja asiakirjojen julkisuudesta, salassa pidosta ja henkilötietoluonteesta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän asiakirjojen käsittelyä ja arkistointia ohjataan koko kuntayhtymän yhteisellä arkistonmuodostussuunnitelmalla. Arkistonmuodostussuunnitelma pidetään ajan tasalla seuraamalla tehtävissä ja toimintaprosesseissa sekä työmenetelmissä tapahtuvaa kehitystä ja merkitsemällä suunnitelmaan niihin liittyvät tietojen ja asiakirjojen käsittelyssä sekä arkistonmuodostuksessa tapahtuneet muutokset. Jokaisen viran- ja toimenhaltijan velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan muutoksista ja puutteista arkistotoimesta vastaaville tai arkistopäällikölle. Asiakirjallisen tiedon hallinnalla pyritään organisaation toimintaan liittyvien tietojen saatavuuden ja käytettävyyden parantamiseen, tarpeettoman aineiston poistamiseen sekä asiakirjojen ja tietojen löytymisen varmistamiseen kaikissa niiden käsittely- ja säilytysvaiheissa. Tavoitteena on päivittäisen työn sujuminen joustavasti, tehokkaasti ja taloudellisesti.

6 5(8) 4. ASIAKIRJOJEN LAATIMINEN, LUETTELOINTI JA SÄILYTYS 4.1. Asiakirjojen laatiminen, säilytys ja luettelointi 4.2. Arkistotilat Pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat on laadittava ja tiedot tallennettava pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen. Päätearkistoon siirretään pysyvästi ja yli 10 vuotta säilytettävät asiakirjat arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti seulottuina ja järjestettyinä. Siirroista on sovittava ennen siirtoa arkistovastaavan kanssa. Pysyvästi ja yli 10 vuotta säilytettävät asiakirjat luetteloidaan. Arkistoluettelo sisältää arkistossa olevista säilytysyksiköistä tunnistamisessa ja löytymisessä auttavat tarpeelliset tunnistetiedot. Säilytysyksiköt ryhmitellään arkistonmuodostussuunnitelman arkistoluokituksen mukaisesti. Jokaisen osa-arkistonmuodostajan arkistot luetteloidaan omana kokonaisuutenaan. Osa-arkistonmuodostajan tai sen toimipisteen toiminnan lakatessa tulee arkisto järjestää omaksi kokonaisuudekseen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti ja luetteloida. Osa-arkistonmuodostajan eri toimipisteiden lakatessa, niiden arkistot tulee sijoittaa osa-arkistonmuodostajan arkistoon omana kokonaisuutenaan. Kokonaan toimintansa päättävän osa-arkistomuodostajan arkiston sijoittamispaikasta tulee neuvotella kuntayhtymän arkistopäällikön kanssa. Asiakirjat on säilytettävä turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Osa-arkistonmuodostajilla tulee olla riittävät ja asianmukaiset asiakirjojen säilytystilat. Pysyvästi säilytettävät asiakirjat säilytetään arkistolaitoksen määräysten mukaisissa tiloissa. Arkistotiloja saa käyttää vain asiakirjojen säilyttämiseen. Aktiivikäytössä olevat asiakirjat säilytetään toimistohuoneessa ja siirretään arkistototiloihin asian käsittelyn päätyttyä. Toimistohuoneessa säilytettävät salassa pidettävät ja arkaluonteiset tiedot säilytetään lukollisissa kaapeissa ja siirretään arkistotiloihin salassapitomerkinnöin varustetuissa arkistokoteloissa. Arkistotilojen rakentamisessa sekä peruskorjaus- ja muutostöissä noudatetaan arkistolaitoksen arkistotilamääräyksiä. Hankittaessa asiakirjoille uusia säilytystiloja tai korjattaessa vanhoja tiloja, on jo suunnitteluvaiheessa kuultava myös arkistopäällikköä Asiakirjojen suojelu poikkeuksellisissa oloissa Asiakirjojen suojelun tarkoitus on turvata organisaation toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömien sekä tutkimuksellista, oikeudellista tai taloudellisista syistä suojeltavien paperimuodossa olevien asiakirjojen säilyminen ja käytettävyys poikkeusoloissa. Poikkeusolojen varalta organisaation toiminnassa tarvittava aineisto jaetaan käyttötarve- ja turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen kolmeen suojeluluokkaan: Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät asiakirjat Tutkimuksellisista, juridisista tai taloudellisista syistä suojeltavat asiakirjat Muut asiakirjat

7 6(8) Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän suojelusuunnitelma asiakirjojen suojaamisesta poikkeuksellisissa oloissa annetaan erilisenä ohjeena. 5. ASIAKIRJOJEN HÄVITTÄMINEN Määräajan säilytettävät asiakirjat hävitetään niille määrätyn säilytysajan jälkeen. Hävittämisessä on varmistettava asiakirjojen tietosuoja. Hävittämisen helpottamiseksi ja jälkiseulonnan välttämiseksi määräajan säilytettävät asiakirjat arkistoidaan erilleen pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista. Kukin arkistonhoitaja vastaa siitä, että asiakirjat, joiden vähimmäissäilytysaika on kulunut umpeen, poistetaan arkistosta vuosittain. Vuosittain hävitetään ne asiakirjat, joiden säilytysaika on umpeutunut edellisen vuoden loppuun mennessä. Hävitettävistä asiakirjoista laaditaan hävitysluettelo, mikäli asiakirjojen säilytysajaksi on määritelty vähintään viisi (5) vuotta tai kyseessä on kirjanpidon tilikirja tai tositeaineisto. Hävitysluettelon hyväksyy arkistopäällikkö ja osa-arkistonmuodostajan johtava viranhaltija. Asiakirjat saa hävittää vasta sen jälkeen, kun hävitysluettelo on allekirjoitettu. Asiakirjoja, joille ei ole arkistonmuodostussuunnitelmassa määritelty säilytysaikaa ei saa hävittää ennen säilytysajan hyväksymistä. 6. ARKISTON TIETOPALVELUTEHTÄVÄT 6.1. Asiakirjojen lainaaminen ja tutkimusluvat Arkistolain 7 :n mukaan arkistotoimen tehtävänä on huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta. Tietopalvelu sisältää asiakirjojen pitämisen tarvitsijoiden saatavissa ja jäljennösten ja todistusten toimittamisen niistä. Asiakkaat voivat olla organisaation sisäisiä tai ulkoisia. Arkiston tulee palvella myös tutkimusta tiedon lähteenä. Määräajan säilytettävien asiakirjojen lainaamisesta ja osa-arkistonmuodostajan arkistoihin liittyvistä tutkimuspyynnöistä päättää osa-arkistonmuodostajan johtava viranhaltija. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen lainaamisesta päättää kuntayhtymän arkistopäällikkö. Arkistossa olevien määräajan säilytettävien asiakirjojen sisäisestä käytöstä päättää toimipisteen arkistonhoitaja. Asiakirjoja voidaan lainata vain toiselle viranomaiselle, arkistolaitokseen tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua ja säilyttäminen turvallista. Yksityisille henkilöille asiakirjoja ei lainata. Lainatusta asiakirjasta on täytettävä lainauslomake kahtena kappaleena, joista toinen jää arkistoon ja toinen kulkee lainatun asiakirjan mukana. Lainauslomakkeesta ilmenee lainattu asiakirja, laina-aika sekä lainaajan nimi. Lainaaja vastaa asiakirjoista siihen asti, kun ne on palautettu. Asiakirjan lainaamisesta ja palautuksen valvonnasta huolehtii arkistonhoitaja Asiakirjojen julkisuus ja tietosuoja Arkistotoimen tehtävänä on osaltaan varmistaa sekä tietosuojan toteutuminen, että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien tietojen ja asiakirjojen säilyminen ja saatavuus (ArkL 7).

8 7(8) Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Pyyntö voi kohdistua paperiseen tai muussa muodossa olevaan asiakirjaan, pyytäjän ei tarvitse perustella pyyntöään eikä selvittää henkilöllisyyttään, mutta pyynnön kohteena olevan asiakirjan sisältö on yksilöitävä riittävästi. Tieto voidaan antaa suullisesti, antamalla asiakirja nähtäväksi tai jäljennettäväksi tai siitä voidaan antaa kopio, tuloste tai se voidaan antaa sähköisessä muodossa. Asiakirjojen käytön tulee tapahtua valvotusti. Asiakirjakopioista peritään asiakirjojen lunastuksesta vahvistettu maksu. Tietopalvelussa noudatetaan asiakirjojen julkisuudesta ja tietosuojasta annettua lainsäädäntöä (Henkilötietolaki 523/99, Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/99, Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 1030/99). Lisäksi erityislaissa on asiakirjojen salassapitoa koskevia määräyksiä, jotka tulee ottaa huomioon.

9 8(8)

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.

Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10. Valtiontalouden tarkastusviraston määräys Valtiontalouden tarkastusviraston toimintakäsikirja Määräys tietoturvallisuudesta tarkastusvirastossa (sisältää muutokset 17.10.2011) Edita Prima Oy Helsinki 2011

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65

Haapajärven kaupunki. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 Haapajärven kaupunki Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty; kaupunginvaltuusto 14.11.2011 65 SISÄISEN VALVONNAN OHJE 1. Sisäisen valvonnan määrittely Sisäinen valvonta on olennainen osa johtamista. Valvonnan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ OULUN MAAKUNTA-ARKISTO TYRNÄVÄN KUNTA / Hallinta ja kehittämisosasto Saap.'L 20 1 2 Arkistotunnus 20_._ _. 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012 Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

TURUN MAAKUNTA-ARKISTO LUENTO 1(20) Pirkko Haario Asiakirjahallinnon koulutusohjelma VII 28.9.2001

TURUN MAAKUNTA-ARKISTO LUENTO 1(20) Pirkko Haario Asiakirjahallinnon koulutusohjelma VII 28.9.2001 1(20) ASIAKIRJAHALLINNON OMINAISPIIRTEITÄ ERI ORGANISAATIOTYYPEISSÄ Kunnalliset viranomaiset Sisällys sivu Kunnallishallinnon historiaa 2 Kunnallishallinnon tehtävät ja organisaatio 3 Kunnalliset arkistonmuodostajat

Lisätiedot

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät

Tietosuoja. Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus. 2 Soveltamisala. 3 Määritelmät Tietosuoja Tietosuojakäytänne: 1 Käytännesääntöjen tarkoitus Suomen Markkinatutkimusliitto ry (SMTL) on laatinut nämä käytännesäännöt mielipide- ja markkinatutkimuksia (jäljempänä tutkimus) tekeviä jäsenyrityksiään

Lisätiedot