Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt , 215. Voimaantulo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009."

Transkriptio

1 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt , 215. Voimaantulo Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Seinäjoen kaupungin asiakirjahallintoa ja arkistotointa. 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen Arkistolaki (L 831/94) sisältää perusmääräykset kunnallisen arkistotoimen järjestämisestä ja arkistonhoidosta. Arkistolaitos ohjaa kuntien arkistonhoitoa mm. antamalla arkistotointa koskevia yleisohjeita ja määräyksiä. 2 Arkiston ja arkistotoimen merkitys ja sisältö 2.1 Kaupungin arkistotoimi Seinäjoen kaupunki on yksi arkistonmuodostaja. Osa-arkistoja ovat kaupungin valtuusto ja kaupunginhallitus, lautakunnat tai vastaava toimielin virastoineen ja laitoksineen sekä kaupungin yksittäisviranomainen, jolla on laissa säädetty tehtäväpiiri. Arkistoon kuuluvat kaikki ne asiakirjat, jotka ovat saapuneet arkistonmuodostajalle sen tehtävien johdosta tai syntyneet arkistonmuodostajan toiminnan yhteydessä riippumatta siitä, säilytetäänkö niitä keskusarkistossa vai eri työ- ja toimipisteissä. Silloin kun organisaation toiminta muuttuu, on otettava yhteyttä tietopalveluasiantuntijaan. (ks. luku 4.4) Asiakirjalla tarkoitetaan kirjallista tai kuvallista esitystä (paperi, kartonki, muovi) tai sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatua esitystä (filmi, reikäkortti, magneettinauha ja -levy, optinen levy), joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein. (ArkL 6). 2.2 Arkistotoimen tavoitteet Arkistotoimen tavoitteena (ArkL 7) on, että asiakirjat edistävät kaupungin jokapäiväistä toimintaa, tukevat oikeusturvan ja tietosuojan toteutumista ja yksityisen ja yhteisöjen tiedonsaantioikeutta sekä palvelevat tieteellistä tutkimusta. Arkistotoimen tehtävänä on arkistonmuodostajan toiminnasta kertovien asiakirjojen säilyttäminen, asiakirjojen käytettävyydestä ja niihin liittyvästä tietopalvelusta huolehtiminen sekä asiakirjojen säilytysarvon määrittäminen ja säilytysarvoltaan vähäisten asiakirjojen hävittäminen.

2 2 3 Arkistotoimen organisaatio ja tehtävät 3.1 Arkistotoimen johto sekä arkistotointa johtava ja valvova viranhaltija Arkistotoimen järjestäminen kuuluu kaupunginhallitukselle (ArkL 9), jolla on vastuu asiakirjahallinnon ja arkistotoimen organisoinnista, toimeenpanosta ja resursseista. Kaupunginhallitus määrää sen toimihenkilön/toimihenkilöt, joka johtaa arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista (keskusarkistosta). Seinäjoen kaupungin arkistotoimi jakaantuu kolmeen osaan: kaupunginkanslia, sivistys- ja tekniikkakeskus ja sosiaali- ja terveyskeskus. Kullakin osastolla on oma arkistotointa ohjaava, johtava ja valvova toimihenkilö, jonka huolehtii myös arkistotoimen kehittämisestä. Arkistotointa johtava toimihenkilö johtaa kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta omalla alueellaan huolehtii osa-arkistonmuodostajien keskusarkistoon luovuttamien asiakirjojen hoidosta edistää keskusarkistossa säilytettävien asiakirjojen käytettävyyttä hallintotoiminnassa ja tutkimuksen lähdeaineistona päättää asiakirjojen säilytysmenetelmistä, säilytysajoista ja tiedonhallintasuunnitelmista sekä sen muutoksista suorittaa osa-arkistonmuodostajien arkistontarkastuksia huolehtii arkistoalan koulutus- ja tiedotustoiminnasta 3.2 Osa-arkistonmuodostajien ja arkistovastaavien tehtävät Osa-arkistonmuodostaja nimeää arkistolleen arkistovastaavan ja ilmoittaa tietopalveluasiantuntijalle määräämistään arkistovastaavista ja kirjaajista sekä huolehtii arkistotoimesta hallussaan olevan arkiston osalta. Arkistovastuuhenkilö ja arkistovastaava huolehtii, että osa-arkistonmuodostajan asiakirjat rekisteröidään ja arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti huolehtii tiedonhallintasuunnitelman pitämisestä ajan tasalla vastaa hoidossaan olevien asiakirjojen säilyttämisestä ja niihin kohdistuvasta tietopalvelusta siihen asti, kun ne siirretään keskusarkistoon tai hävitetään huolehtii, että määräajan säilytettävät asiakirjat hävitetään ja yli 5 vuotta säilytettävistä asiakirjoista pidetään hävitysluetteloa lähettää keskusarkistolle osa-arkistonmuodostajan arkistoluettelon siirtää pitkäaikaisesti ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat keskusarkistoon annettujen ohjeiden mukaisesti 3.3 Viran- ja toimenhaltijan tehtävät Jokainen viran- ja toimenhaltija hoitaa huolellisesti käsiteltävänään olevia asiakirjoja ja tietoaineistoja pitää asiakirjat ja tietoaineistot tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti järjestettyinä luovuttaa päättyneeseen asiaan liittyvät asiakirjat arkistoitavaksi siten, kun tässä ohjeessa määrätään osallistuu omalta osaltaan tiedonhallintasuunnitelman laadintaan ja säilytysaikojen määrittelyyn.

3 3 4 Arkistonmuodostus 4.1 Arkistonmuodostuksen suunnittelu ja tavoite Arkistonmuodostuksen suunnittelun päätavoite on tietojen saatavuuden parantaminen, tarpeettoman aineiston poistaminen sekä asiakirjojen löytymisen varmistaminen kaikissa käsittely- ja säilytysvaiheissa. Arkistolain ( 8) mukaan arkistonmuodostajan on ylläpidettävä asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sisältävää tiedonhallintasuunnitelmaa. 4.2 Arkistonmuodostuksen menetelmät Arvonmääritys ja seulonta Seulonta tarkoittaa pysyvästi ja määräajan säilytettävien asiakirjojen erottamista ja pitämistä erillään toisistaan. Toiminnassa on pyrittävä siihen, että jo tehtävää hoidettaessa asiakirjat seulotaan tiedonhallintasuunnitelmaa apuna käyttäen. Ennakkoseulonnan edellytyksenä on, että jokainen tietää omien asiakirjojensa osalta mikä on säilytettävää, mikä hävitettävää Asiakirjojen säilytystavat ja arkistointi Arkistolain mukaan ( 8) arkistonmuodostaja määrää asiakirjojensa säilytystavat ja määrittelee ne arkistonmuodostuksen suunnittelun yhteydessä. Tiedonhallintasuunnitelmaan merkitään, minkälaisiin sarjoihin ja mihin järjestykseen asiakirjat arkistoidaan. Arkistointi määrää arkiston lopullisen rakenteen ja sen järjestelmällisyyden. Erityistä huomiota on kiinnitettävä pysyvästi säilytettävien tietojen päällekkäisarkistoinnin välttämiseen. Asiakirjat arkistoi se osa-arkistonmuodostaja, joka on tehnyt asiassa lopullisen päätöksen Asiakirjan säilyttää vain yksi osa-arkistonmuodostaja Pysyvästi säilytettävät asiakirjat laaditaan siten, ettei niiden liitteeksi oteta määräajan säilytettävää aineistoa Julkisuus- ja salassapitosäännösten huomioon ottaminen edellyttää, että julkisten pöytäkirjojen liitteeksi ei arkistoida salassa pidettäviä asiakirjoja Asiakirjojen rekisteröiminen (= kirjaaminen) Rekisteröinti on aputoiminto, joka tukee hallintoa ja muuta toimintaa. Rekisteröinnillä tarkoitetaan niitä merkintöjä, jotka tehdään viranomaiselle käsiteltäväksi jätetyistä tai saapuneista sekä viranomaisen muille lähettämistä asiakirjoista, näiden kulusta sekä eri vaiheissa tehdyistä päätöksistä ja muista toimenpiteistä. Rekisteriä, johon nämä merkinnät tehdään, kutsutaan diaariksi. Seinäjoella on käytössä yhteinen asianhallintajärjestelmä, joka poistaa päällekkäistä kirjausta ja tehostaa tiedon hakua. Asianhallintajärjestelmällä hallitaan kaupungin eri toimielimissä käsittelyssä olevia asioita, niihin liittyviä käsittelyvaiheita, päätöksiä ja täytäntöönpanoja. 4.3 Sähköiset tietoaineistot Arkistolain ( 6) mukaan myös automaattisessa tietojenkäsittelyssä käytettävät sähköiset tietojärjestelmät sisältävät asiakirjoja, samoin niiden tallevälineet. Lain ( 7) mukaan arkistotoimen vaatimukset on otettava huomioon myös arkistonmuodostajan tieto- ja asiakirjahallinnossa, joten sähköisten tietojärjestelmien suunnittelun ja käyttöönoton tulee tapahtua yhteistyössä arkistotoimen kanssa.

4 4 Osa-arkistonmuodostajan on huolehdittava siitä, että sähköiset aineistot säilyvät käyttökelpoisina tiedonhallintasuunnitelmassa vahvistetun määräajan laitteistojen tai ohjelmistojen muutoksista huolimatta. Sähköpostitse saapuvat ja lähtevät asiakirjat arkistoidaan kuten tiedonhallintasuunnitelmaan on merkitty. Myös rekisteröinnissä noudatetaan samoja säännöksiä kuin vastaavien paperimuotoisten asiakirjojen kohdalla. Pysyvästi tai pitkään säilytettävistä sähköisistä aineistoista ja tietojärjestelmistä on otettava arkistotulosteet joko paperille tai mikrofilmille tai arkistolaitoksen erillisellä luvalla magneettinauhalle tai muulle hyväksytylle tallennusvälineelle. Sähköisten tietojärjestelmien ja aineistojen käsittelyssä tulee noudattaa arkistolaitoksen antamia määräyksiä. 4.4 Organisaatiomuutokset ja arkistonmuodostus Arkistonmuodostajan asiakirjat ovat oma kokonaisuutensa, jota provenienssiperiaatteen mukaan ei saa rikkoa. Lisäksi asiakirjat säilytetään siinä keskinäisessä järjestyksessä, johon ne ovat tiedonhallintasuunnitelman ohjeiden mukaan sijoitettu sen jälkeen, kun niiden sisältämä asia on käsitelty. Kun organisaation toiminta lakkaa, ei sen arkistoa yhdistetä toimintaa jatkavan organisaation arkistoon. Toimintaa jatkavan velvollisuutena on säilyttää arkistoa omana kokonaisuutena tai etsiä sille sopiva sijoituspaikka. 5 Asiakirjojen hävittäminen Asiakirjat, joita ei ole määrätty pysyvästi säilytettäviksi, tulee hävittää niille määrätyn säilytysajan jälkeen siten, että tietosuoja on varmistettu. Hävittäminen ennakoidaan arkistoimalla määräajan kuluttua hävitettävät asiakirjat erilleen pysyvästi säilytettävistä. Asiakirjat, joiden säilytysaika on kulunut umpeen, poistetaan arkistosta vuosittain. Yli 5 vuotta säilytettävien asiakirjojen hävittämisestä on pidettävä hävitysluetteloa, jonka allekirjoittavat arkistovastaava ja toinen hävitystapahtumaan osallistunut viran- tai toimenhaltija. Hävitysluettelo lähetetään keskusarkistoon. Asiakirjat tuhotaan polttamalla, silppuamalla tai luovuttamalla ne uusiopaperiteollisuuden käyttöön. Erityistä huolellisuutta on noudatettava salaisten ja harkinnanvaraisesti julkisten tietojen hävittämisessä. 6 Asiakirjojen siirtäminen keskusarkistoon Kaupungin keskusarkisto toimii osa-arkistonmuodostajien päätearkistona. Pysyvästi ja yli 10 vuotta säilytettävät asiakirjat siirretään keskusarkistoon seulottuna ja järjestettynä. Siirrettävä aineisto sijoitetaan asianmukaisiin arkistokoteloihin tai muihin säilytysvälineisiin, joihin tehdään riittävät merkinnät osa-arkistonmuodostajasta ja säilytettävästä aineistosta. Alle 10 vuotta säilytettäviä asiakirjoja ei siirretä varsinaiseen keskusarkistoon, vaan osa-arkistonmuodostaja huolehtii niiden säilyttämisestä hävittämiseen saakka. Lakkautettujen tai toimintansa päättäneiden osa-arkistonmuodostajien asiakirjat järjestetään, luetteloidaan ja siirretään välittömästi keskusarkistoon.

5 5 7 Luettelointi Keskusarkistossa laaditaan pysyvästi ja pitkään säilytettävästä asiakirja-aineistosta arkistoluettelo, joka sisältää tunnistetiedot arkistossa olevista säilytysyksiköistä niin, että ne sen avulla löydetään. Säilytysyksiköitä ryhmiteltäessä käytetään apuna arkistokaavaa. Arkistoluettelon rinnalle laaditaan luettelo määräajan säilytettävistä asiakirjoista. 8 Asiakirjojen säilytys ja suojelu 8.1 Arkistokelpoisuus Arkistolain mukaan ( 11) pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat on laadittava ja tiedot tallennettava pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen siten kuin arkistolaitos erikseen määrää. Arkistovastaavat huolehtivat siitä, että asiakirjojen arkistokelpoisuudesta annettuja ohjeita noudatetaan. Hankinnoista vastaavien tulee noudattaa arkistolaitoksen päätöstä arkistokelpoisista materiaaleista ja menetelmistä. 8.2 Tietoturvallisuus ja asiakirjojen suojelu Tietoturvallisuudella pyritään tietojen, palvelujen, järjestelmien ja tietoliikenteen suojaamiseen ja varmistamiseen sekä normaali- että poikkeusoloissa. Tietoturvallisuuden eri osa-alueiden tavoitteet ja menettelytavat esitellään kaupungin tietoturvallisuussuunnitelmassa. Valmiuslain mukaan poikkeusoloihin varautuminen vaatii ennakkoon tehtyjä toimenpiteitä, joilla voidaan estää asiakirjojen ja tietojen tuhoutuminen mahdollisissa poikkeusoloissa. Tiedonhallintasuunnitelmassa määritellään jokaisen asiakirjan suojaamistarve. Asiakirjat ryhmitellään kolmeen suojeluluokkaan: 1) toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömät asiakirjat 2) tutkimuksellista, juridista tai taloudellisista syistä suojeltavat asiakirjat 3) muut asiakirjat Osa-arkistonmuodostajien on laadittava hallussaan olevien asiakirjojen osalta suunnitelma, jossa määritellään käytännön toimenpiteet asiakirjojen suojelemiseksi poikkeusoloissa sekä suunnitelman toimeenpanohenkilöt. Asiakirjojen suojelusuunnitelma liitetään kaupungin suojelusuunnitelmaan. 8.3 Asiakirjojen säilytysvälineet Käsiarkistossa olevat asiakirjat, joita tarvitaan usein, voidaan säilyttää rengaskansioissa, riippukansioissa tai muissa nopeakäyttöisissä säilytysvälineissä. Pysyvästi tai pitkään säilytettävät asiakirjat sijoitetaan ennen arkistoon siirtämistä arkistokoteloihin. Pöytäkirjat säilytetään sidottuina. Sidoksen paksuun saa olla 8 cm. Pöytäkirjojen sidonnassa ei saa käyttää liimasidontaa. Arkistokotelot on pakattava riittävän täyteen hukkatilan ja asiakirjojen taipumisen välttämiseksi. Pysyvästi ja pitkään säilytettävät irralliset asiakirjat laitetaan vaippalehtien väliin. Ohuet asiakirjaniput voidaan nitoa arkistokelpoisilla niiteillä. Paksummat niput on mahdollista liittää rei ityksestä yhteen puuvillalangalla. Lankakiinnitystä ei saa tehdä liian tiukaksi, jotta luettavuus säilyy. Irtoliittimiä (klemmareita), kumilenkkejä ja muovitaskuja ei saa jättää pysyvästi ja pitkään säilytettäviin asiakirjoihin.

6 6 Kartat ja piirustukset säilytetään vaaka- tai pystyasennossa arkistokaapeissa tai -laatikoissa. Suurikokoiset kartat ja piirustukset, jotka eivät mahdu suorina säilytettäväksi, voidaan kääriä rullalle. Rullan tukena olevan pahvisylinterin on oltava läpimitaltaan vähintään 80 mm ja kartan/piirustuksen suojana on käytettävä paperikäärettä. Koteloihin, laatikoihin, rulliin ja muihin säilytysvälineisiin kirjoitetaan tunnistetietona: osa-arkistonmuodostajan nimi arkistotunnus asiakirjasarjan nimi vuosi/vuodet. Tarvittaessa muitakin tietoja voidaan merkitä tunnistuksen helpottamiseksi. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen korjaus on jätettävä asiantuntijan tehtäväksi. 8.4 Arkistotilat Asiakirjat säilytetään turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Lisäksi pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja säilytetään sellaisissa arkistotiloissa kuin arkistolaitos määrää (ArkL 12). Arkistotilaa ei saa käyttää varastona / arkistoon kuulumattomien tavaroiden säilytyspaikkana. 9 Tietopalvelutehtävät Arkistolain ( 7) mukaan arkistotoimen tehtävänä on huolehtia asiakirjoihin liittyvistä tietopalveluista. Tietopalvelu sisältää asiakirjojen pitämisen tarvitsijoiden saatavissa, jäljennösten ja todistusten toimittamisen niistä. Asiakkaat voivat olla organisaation sisäisiä tai ulkoisia. Lisäksi arkiston tulee palvella tutkimusta. Asiakirjoja voidaan lainata arkistonmuodostajan ulkopuolelle vain toiselle viranomaiselle, arkistolaitoksen yksikölle tai muuhun laitokseen, jossa niiden käyttö on valvottua. Lainauksesta tehdään lainauslomake, josta ilmenee lainattu asiakirja, laina-aika ja lainaajan nimi sekä virasto. 10 Toimintaohjeen soveltaminen, ylläpito ja uusiminen Tiedonhallinnan toimintaohjeen soveltamisesta, ylläpitämisestä ja muuttamisesta vastaa tietopalveluasiantuntija.

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä

Arkistolaitos Helsinki 2010. Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä Arkistolaitos Helsinki 2010 Pysyvästi säilytettävien asiakirjojen ja sähköisten tietoaineistojen korvaaminen mikrofilmillä 1 ARKISTOLAITOS Määräys AL/13157/07.01.01.00/2010 Sisältö Arkistolaitoksen määräys

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA

ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 17.12.2012 AL/21220/07.01.01.03.00/2012 1(4) ARKISTOLAITOKSEN SEULONTASTRATEGIA 1. Seulontatoiminnan perusta ja yleiset tavoitteet Arkistolaitoksen seulontatoiminnassa lähtökohtana on, että julkishallinnon

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ

MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ MUISTIO Eljas Orrman 3.7.2009 KUNNALLISESTA ARKISTONMUODOSTAJA-KÄSITTEESTÄ Normitilanne Tarkasteltaessa kysymystä siitä, voidaanko yhden kunnan kaikkien toimielinten ja muiden organisaatiorakenteiden katsoa

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841

Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta 29.9.2006/841 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset Soveltamisala Tätä lakia sovelletaan «poliisin» lain nojalla «säilyttämien»

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ

KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ KÄYTTÄJÄN TIETOTURVAOHJE 5/2003 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VAHTI 1 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Snellmaninkatu

Lisätiedot

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen

- Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen SUOMEN KUNTALIITTO Sairaalapalvelut Terveydenhuollon ATK-päivät 26. - 27.5.1997 Lahti, Kauppahotelli Grand - Kehittamispaallikkö Heikki Tähtinen Suomen Kuntaliitto Tietosuojan hyvä käytäntö SUOMEN KUNTALIITTO

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

Työelämän tietosuoja

Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Työelämän tietosuoja Johdannoksi Työnantajan toimintaan liittyy tarve kerätä työntekijöiden henkilötietoja. Yksityisyyden suojaan taas kuuluu työnhakijan, työntekijän ja virkamiehen

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS

TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE - TARKASTUS Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi TIETOSUOJAN JA TIETOTURVAN TEE SE ITSE TARKASTUS Henkilötietolaki ohjaa säännöksillään

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2009 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään potilaan asemasta ja oikeuksista

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Arkistolaitos VAPA -palvelu

Arkistolaitos VAPA -palvelu Arkistolaitos VAPA -palvelu Asiakirjallisen aineiston sähköistä siirtoa ja säilyttämistä koskeva sopimus ( Siirto- ja säilytyssopimus ) Arkistolaitos ja [ ] Kansallisarkisto Rauhankatu 17 PL 258, 00171

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013

RT 13-11143 LVI 03-10544 KH X4-00540 SIT 16-610097 Infra 054-710129 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 ST 41.21 KONSULTTITOIMINNAN YLEISET SOPIMUSEHDOT KSE 2013 Nämä konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot soveltuvat käytettäviksi tilaajan ja konsultin välisissä toimeksiannoissa mm. muotoilun, tuotekehitystyön,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot