TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi, diat 1-16

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi, diat 1-16"

Transkriptio

1 SIHTEERITYÖN JA ASIAKIRJAHALLINNON TUTKINTOTOIMIKUNNAN INFOTILAISUUS , Elinkeinoelämän keskusliito TIEDONHALLINTA OPPILAITOKSISSA - Näyttötutkintoon liittyvien asiakirjatietojen käsittely ja arkistointi, diat

2 1 Hyvä tiedonhallintapa asiakirjahallinnossa Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) edellyttää hyvää tiedonhallintatapaa, sen 18 :n mukaan viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä. Hyvän tiedonhallinnan käsitteen avulla on pyritty liittämään yhteen viranomaisten tietoaineistoihin liittyvien erilaisten intressien huomioon ottamista koskevat velvoitteet. Hyvä tiedonhallintatapa - kattaa koko informaation elinkaaren - sitoo yhteen erilaiset informaation käsittelyyn liittyvät vaatimukset - luo edellytykset tasapainoiselle tietojenkäsittelyn kehittämiselle Hyvän tiedonhallintatavan toimenpidetasot - Tietoaineistojen kartoitus ja arviointi - Ohjeistus - Dokumentointi - Koulutus - Suunnittelu - Valvonta ja seuranta (Anna-Riitta Wallin, oikeusneuvos, oikeusministeriö) 2 Maaret Botska

3 Asiakirjahallinnossa hyvä tiedonhallintatapa tarkoittaa asiakirjatietojen Saatavuutta Asiakirjojen ja tietoaineistojen konkreettinen saatavuus Asiakirjojen julkisuusaste sekä tietosuojan ja tietoturvan varmistaminen Viranomaisen velvollisuus edistää toimintansa avoimuutta Käytettävyyttä Kirjaamisen tai muun rekisteröinnin, arkistoinnin ja luetteloinnin suunnittelu Erilaiset hakumahdollisuudet turvattava asiakirjojen fyysisen muodon vaihteluista huolimatta Asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen säilytysarvon määrittely Säilymistä Asiakirjat laaditaan arkistokelpoisia menetelmiä käyttäen Säilytetään tiloissa, joissa ovat turvassa tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä Eheyttä Tiedon muodon säilyttäminen tahattomalta tai lainvastaiselta muuttamiselta Asiakirjojen käsittelyketjujen luotettavuus ja aukottomuus Suojaamista Varautuminen poikkeusoloihin Tarpeettoman aineiston hävittäminen koko asiakirjan elinkaaren ajan 3 Maaret Botska

4 2 Hyvän hallinnon ja tiedonhallintatavan sisältäviä säännöksien vaikutuksia asiakirjahallintaan Arkistolaki 831/1994 Arkistot liittyvät kiinteästi hallintoon, kansalaisten oikeusturvaan ja demokratian toteutumiseen (viranomaisten toiminnan valvonta, vapaa mielipiteen muodostus), minkä vuoksi niiden muodostumista, säilyttämistä ja käyttöä ohjaa lainsäädäntö. Erityisesti tämä koskee viranomaisarkistoja, mutta tietyiltä osin myös yksityisiä arkistoja. Arkistolaissa on säädetty arkistonmuodostajat ja painotettu erityisesti arkistonmuodostajien omaa vastuuta arkistotoimensa järjestämisessä arkistolaitoksen tehtävistä ja velvoitteista arkistotoimen tehtävistä ja tavoitteista velvoittaa arkistonmuodostajan määräämään, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään sähköisten aineistojen osalta käytettävyyden varmistamiseen kuuluu niiden tallentamisen ja tulostamisen suunnittelu siten, että tietojen käyttö on helppoa ja taloudellista myös tulevaisuudessa 1 LUKU Lain soveltamisala LUKU Arkistolaitos LUKU Arkistotoimi ja sen järjestäminen LUKU Asiakirjojen laatiminen, säilyttäminen ja käyttö LUKU Yksityiset arkistot LUKU Erinäiset säännökset yksityisarkistoista 4 Maaret Botska

5 Arkistonmuodostajalle säädetyt tehtävät tulevat suoraan arkistolaista: Arkistonmuodostajan on määrättävä, miten sen arkistotoimen suunnittelu, vastuu ja käytännön hoito järjestetään (ArkL 8.1 ) Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Asiakirjojen säilytysaikoja määrättäessä on otettava huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty. (ArkL 8.2 ) Huolehtia arkistokelpoisuudesta; Pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat on laadittava ja tiedot tallennettava pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen siten kuin arkistolaitos erikseen määrää (Arkl 11 ) Asiakirjoja on säilytettävä siten, että ne ovat turvassa (ArkL 12 ) Säilyttää asiakirjat turvallisesti; tuhoutumiselta, vahingoittumiselta ja asiattomalta käytöltä. Pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja on säilytettävä sellaisissa arkistotiloissa kuin arkistolaitos erikseen määrää (ArkL 12 ) Asiakirjat, joita ei ole määrätty pysyvästi säilytettäviksi tulee hävittää niille määrätyn säilytysajan jälkeen siten, että tietosuoja on varmistettu (ArkL 13 ) huolehtia asiakirjojen lainaamisesta toiselle viranomaiselle tai arkistolaitokseen ( 15) arkistolaitos voi antaa valtiolle sitovia ohjeita: Siirtää pysyvästi säilytettävät asiakirjat asianomaiseen arkistoon sekä vastata asiakirjojen luovutuskuntoon saattamisesta ja siirtokustannuksista, ArkL 14 asiakirjojen rekisteröinti ja luettelointi ( 16) 5 Maaret Botska

6 Hallintolaki, 434/ hyvän hallinnon keskeiset perusteet, hallintoasian käsittelystä hallintopäätöksen ja muun asiakirjan tiedoksiannosta - myös sähköisessä asioinnissa huomioitavaa mm. asiakkaiden tasapuolisuusvaatimus, tehokkuusja tarkoituksenmukaisuus, laatu, palvelun asianmukaisuus, neuvotteluvelvollisuus, hyvän kielenkäytön vaatimus, viranomaisten yhteistyö Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 621/1999 = julkisuuslaki Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta, eheydestä ja muista tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä - hyvä tiedonhallintatapa 18 - salassapito- ja luokitusmerkintä 25 - asiakirjasalaisuus ja vaitiolovelvollisuus 22 ja 23 Asetus viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta, 1030/1999 julkisuusasetus - asiakirjojen, tietojärjestelmien ja tietojärjestelmissä olevien tietojen saatavuus, käytettävyys, säilyvyys ja tietoturvallisuus varmistettava - tietojärjestelmäselosteet ja arkistonmuodostussuunnitelma pidettävä esillä,7 Henkilötietolaki 523/1999 Henkilötietojen käsittelyn tulee olla laillista, huolellista, hyvän tietojenkäsittelytavan mukaista ja suunnitelmallista. Käsittelyssä tulee toimia niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja siihen liittyviä perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettyä perustetta. - mm. huolellisuusvelvoite 5, suunnitteluvelvoite 10 ja suojaamisvelvoite luku 7 (arkistointi ja hävittäminen) - arkaluonteisten tietojen ja henkilötunnuksenkäsittely (11-13 ) 6 Maaret Botska

7 3 Hyvä tiedonhallintatapa sekä näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvät asiakirjat ja asiakirjojen arkistointi Otteita NÄYTTÖTUTKINTO-OPPAASTA, 2012:11, s (diat 7-10,14) Näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvät asiakirjat Sopiminen Näyttötutkintojen järjestämissopimus Näyttötutkintojen järjestämissopimuksen yhteyshenkilöt ja tutkintokohtaiset vastuuhenkilöt Näyttötutkinnon järjestämissuunnitelma Mahdollinen arvioijaluettelo Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, johon dokumentoidaan - näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, - tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistaminen. Opetushallituksen selvitys näyttötutkintojen järjestämisedellytyksistä Sopimus koulutuksen tai tutkinnon hankkijan kanssa 7

8 Näyttötutkintotilaisuuksien aikana syntyvät asiakirjat Näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen liittyvät dokumentit Arviointilomakkeet Arviointiesitys tutkinnon osan suorittamisesta Yhteenveto koko tutkinnon suorittamisesta Tutkinnon suorittajan itsearviointi Tutkinnon suorittajan tuottamat dokumentit Tutkintomaksujen tilittämiseen liittyvät asiakirjat ja tositteet Asiakirjat, jotka lähetetään tutkintotoimikunnalle, mutta joista näyttötutkinnon järjestäjän arkistoon jää kopiot Tutkintotodistus Todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta Arviointiesitys tutkinnon osan suorittamisesta Tutkintotoimikunnalle lähetettävä yhteenveto koko tutkinnon suorittamisesta Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä koulutuksen järjestämislupa Sopimus koulutuksen tai tutkinnon hankkijan kanssa Suunnitelma tarvittavan ammattitaidon hankkimisesta Oppisopimus ja henkilökohtainen opiskeluohjelma Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma Osallistumistodistus tutkintoon ja tutkinnon osan valmistavasta koulutuksesta Osallistumistodistus tutkintoon ja tutkinnon osaan valmistavasta oppisopimuskoulutuksesta opintosuorituksia koskevat tiedot 8

9 Asiakirjojen arkistointi ja säilyttäminen Vastuu tutkintotodistusten arkistoinnista on näyttötutkinnon järjestäjällä! Näyttötutkinnon järjestäjä ottaa kopiot allekirjoitetuista tutkintotodistuksista ja antaa tarvittaessa kopion siitä näyttötutkinnon suorittajalle. Arkistolaitos on määrännyt KA 321/43/03 tekemällään päätöksellä pysyvästi säilytettäväksi tutkintotodistukset ja todistukset tutkinnon osan tai osien suorittamisesta, mikäli tietoja ei ole tallennettu opintorekisteriin. Näyttötutkinnon järjestämisestä syntyvät asiakirjat on liitettävä osaksi organisaation arkistonmuodostussuunnitelmaa (AMS). Siihen kirjataan asiakirjaryhmittäin mm. tietoja asiakirjojen säilytysajoista, säilytyspaikasta sekä vastuista. Näyttötutkinnon järjestäjä vastaa näyttötukintojen järjestämisessä ja henkilökohtaistamisessa syntyvien asiakirjojen säilyttämisestä vaaditun ajan Tutkinnon suorittajaa koskevia asiakirjoja säilytetään niin kauan kuin tutkinnon suorittaminen on kesken Kun tutkintotodistus tai todistus tutkinnon osan tai osien suorittamisesta on annettu, arvioinnin oikaisun hakuaika on kulunut umpeen tai arvioinnin oikaisupyyntö on käsitelty tutkintotoimikunnassa, voidaan asiakirjat todistuksia lukuun ottamatta hävittää tai palauttaa tutkinnon suorittajalle Tutkintosuoritusten arviointia koskevat dokumentit tulee säilyttää siinä laajuudessa, että niiden pohjalta voidaan tarvittaessa tehdä uusi arviointi Oppisopimusta ja sen liitteenä olevaa henkilökohtaista opiskeluohjelmaa ja henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa säilytetään 10 vuoden ajan johtuen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain säännöksistä. 9

10 Asiakirjojen säilytysmuoto Tutkintosuoritusten arvioinnit ja henkilökohtaistamista koskeva asiakirja voidaan laatia sähköisessä muodossa. Arkistoitavat asiakirjat tulee olla paperimuodossa. Arkistoitavissa asiakirjoissa tulee olla hyväksymistä ja päivittämistä koskevat tiedot allekirjoituksineen ja päiväyksineen. Kuntaliiton julkaisut avuksi säilytysaikojen määritystyöhön Kunnallisten asiakirjojen säilytysajat. Määräykset ja suositukset. Opetustoimi, osa 12 Säilytysaikamääräykset ja -suositukset koskevat arkistolain 6 :n tarkoittamia asiakirjoja ja niihin rinnastettavia tietoaineistoja, joita kertyy kuntiin ja kuntayhtymiin niiden tehtävien hoidon tuloksena.nämä julkaisut sisältävät sekä suosituksia että määräyksiä. Suositusten tarkoitus on auttaa arkistonmuodostajia määrittämään, kuinka kauan säilytetään niitä asiakirjoja ja tietoja, joita arkistolaitos ei ole määrännyt pysyvästi säilytettäväksi. Määräykset perustuvat arkistolaitoksen päätökseen pysyvästi säilytettävistä kunnallisista asiakirjoista ja ne ovat voimassa lähtien. Julkaisun voi ladata suoraan pdf- muodossa osoitteesta 10

11 12. OPETUSTOIMI Otteita Kuntaliiton julkaisusta ss KUNNALLISTEN ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAT Määräykset ja suositukset Toiminto /tehtävä Asiakirjanimike tai Asiakirjan Säilytysaika- Säilytysaikaperuste tietosisältö laatimisperuste määräys/-suositus tai muu huomautus Ammatillinen lisäkoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon ja L ammatillisesta katso myös kohta oppisopimuskoulutus erikoisammattitutkinnon järjestämistä koskevat aikuiskoulutuksesta 631/1998 asiakirjat: A ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998 Tutkinnon järjestämislupahakemukset ja -päätökset voa + 10v liitteineen (sis. opetussuunnitelman/näyttösuunnitelman) Ostopalveluna näyttötutkintoon valmentavan koulutuksen järjestämiseen liittyvät asiakirjat (tarjoukset, sopimukset, rahoituspäätökset ja kustannusarviot katso taloushallinto kohta 2.3 Laskentatoimi, Laskutus materiaalitoimi/logistiikka ja kohta 4.1 Hankinnat Tutkintojen järjestämissopimukset voa + oma tarve niin kauan kuin tutkinnon suorittaminen ja niitä koskevat opetushallituksen määräykset on mahdollista Tutkintotoimikunnalle ja opetusviranomaiselle toimitettavat tiedoksiannot (mm. kustannuksista ym.) sekä vastaavat valvontaa ja seurantaa varten laadittavat asiakirjat Henkilökohtaiset näyttösuunnitelmat opiskeluaika + oma tarve (niin kauan kuin tutkinnon suorittaminen Näyttöön ilmoittautumislistat on mahdollista) Suorituslistat Näyttöaineistot (näyttökoesuoritukset) 11

12 12. OPETUSTOIMI Otteita Kuntaliiton julkaisusta ss KUNNALLISTEN ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAT Määräykset ja suositukset Toiminto /tehtävä Asiakirjanimike tai Asiakirjan Säilytysaika- Säilytysaikaperuste tietosisältö laatimisperuste määräys/-suositus tai muu huomautus Näyttötutkintojen arviointia ja opinnoissa etenemisen seurantaa varten pidettävät rekisterit tai vastaavat asiakirjat Oppilaitokselle suoritetut opiskelijan arvioin- titiedot rekisteröidään kuten muidenkin opiskelijoiden arviointitiedot. Katso kohta opiskelija-arviointien rekisteröinti. Näyttötutkinnon tutkintotodistukset Opetushallituksen näyttö- säilytetään pysyvästi, arkistolaitoksen päätös tutkinto-opas 2003 mikäli tietoja ei ole KA 321/43/03 tallennettu opinto- rekisteriin / 50v Näyttötutkintotoimikunta antaa todistukset, mutta oppilaitoksilla on pääsääntöisesti tutkintotodistusten säilytysvelvollisuus. Näyttötutkintotoimikunnan pöytäkirjat ja A ammatillisesta oma tarve Eivät kuulu oppilaitoksen arkistoon, vaan suoritettujen näyttötutkintojen arvioinnit aikuiskoulutuksesta 812/1998 näyttötutkintotoimikunnan pöytäkirjojen ja suoritettujen tutkintojen arviointien säilyttämisestä huolehtii opetushallitus. 12

13 12. OPETUSTOIMI Ote Kuntaliiton julkaisun sivulta 36 KUNNALLISTEN ASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAT Määräykset ja suositukset Toiminto /tehtävä Asiakirjanimike tai Asiakirjan Säilytysaika- Säilytysaikaperuste tietosisältö laatimisperuste määräys/-suositus tai muu huomautus Oppisopimuskoulutus Oppisopimuskoulutusta koskevat opetusohjelmat L ammatillisesta voa + 10v/2v oikeusturva huomioitava Opiskelijan ja oppilaitoksen väliset sopimukset koulutuksesta 630/1998 Oppisopimuskoulutusta koskevat yhteistoiminta- A ammatillisesta sopimukset muiden koulutukseen osallistuvien kanssa koulutuksesta 811/1998 L ammatillisesta Koulutuskertomukset aikuiskoulutuksesta 631/1998 (sisältää työssäoppimisen väli- ja loppuarvioinnin, A ammatillisesta työssäoppimisen palautteet) aikuiskoulutuksesta 812/1998 Koulutuskorvaushakemukset Opintotosuoritus/-arvostelukortti (arvosanoja sisältävä) säilytetään pysyvästi arkistolaitoksen päätös KA 321/43/03 Tutkintotodistusjäljennökset säilytetään pysyvästi, arkistolaitoksen päätös mikäli tietoja ei ole KA 321/43/03 siirretty opintosuorituskorttiin / 50v Ilmoitus opetushallitukselle oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä vastuussa olevista voa + oma tarve Opiskelijaluettelot tutkintomaksua varten 13

14 Salassa pidettävät asiakirjat Osa näyttötutkintojen järjestämisessä syntyvästä aineistosta on salassa pidettävää, mm Henkilökohtaistamista koskevat asiakirjat, tutkinnon suorittajien henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallinen arviointi, arvioijien omat muistiinpanot, mahdolliset arviointipöytäkirjat ja eräät Sora-lainasäädännön toimeenpanoon liittyvät asiakirjat Julkisuuslain 24 :ssä on luettelo asiakirjojen salassapitoperusteista. Näyttötutkintotoimintaa koskevat lähinnä seuraavat kohdat: 17: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön tai 4 :n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liike- tai ammattisalaisuudesta, 22: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja pääsy- tai muusta kokeesta tai testistä, jos tiedon antaminen vaarantaisi kokeen tai testin tarkoituksen toteutumisen tai testin käyttämisen vastaisuudessa; 29: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suoritetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokeesta tai sen tuloksesta 30: oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapauttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät oppilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevia tietoja, 31: asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön ilmoittamasta salaisesta puhelinnumerosta 20: asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta, 14

15 Salassa pidettäviä asiakirjoja säilytetään niin, etteivät asiattomat pääse niitä tutkimaan ja niissä on oltava merkintä salassapidosta ja salassapidon perusteista. Otteita julkisuuslain ko. pykälästä: 31 ( /495) Viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaaminen Viranomaisen asiakirjaa ei saa pitää salassa, kun salassapidolle laissa säädetty tai lain nojalla määrätty aika on kulunut tai kun asiakirjan salassa pidettäväksi määrännyt viranomainen on peruuttanut salassapitoa koskevan määräyksen. Viranomaisen laatiman asiakirjan salassapitoaika lasketaan asiakirjaan merkitystä päivämäärästä tai, jollei asiakirjassa ole päivämäärää, sen valmistumisesta. Yksityisen viranomaiselle antaman asiakirjan salassapitoaika lasketaan päivästä, jona viranomainen on asiakirjan saanut. Viranomaisen asiakirjan salassapitoaika on 25 vuotta, jollei toisin ole säädetty tai lain nojalla määrätty. Yksityiselämän suojaamiseksi 24 :n 1 momentin kohdassa salassa pidettäväksi säädetyn asiakirjan tai niitä vastaavan muussa laissa salassa pidettäväksi säädetyn tai muun lain nojalla salassa pidettäväksi määrätyn asiakirjan salassapitoaika on 50 vuotta sen henkilön kuolemasta, jota asiakirja koskee tai, jollei tästä ole tietoa, 100 vuotta. uus_ja_tietosuoja_opetustoimessa.pdf 15

16 Yhteistyöstä kiittäen Maaret Botska, erityisasiantuntija, asiakirjahallinto ja arkistotoimi, puh: Maaret Botska

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2011:4 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2011:4 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2011:4 ISBN 978-952-13-4701-6 (nid.) ISBN 978-952-13-4702-3

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006

3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus. Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8. Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 3. muuttamaton painos tekijät ja Opetushallitus Taitto Mainostoimisto Avenue Oy ISBN 952-13-1934-8 Paino Tammer-Paino Oy, Tampere 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO I Julkisuus ja yksityisyys ovat perusoikeuksia...

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.)

NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 NÄYTTÖTUTKINTOMESTARI, KOULUTUSOHJELMA (25 op.) Määräykset ja ohjeet 2012:43 Opetushallitus ja tekijät Määräykset ja ohjeet 2012:43 ISBN 978-952-13-5283-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5284-3

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN KOULUTUKSEN ITSEARVIOINTIIN LIITTYVISSÄ KYSELYISSÄ Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 ITSEARVIOINTIIN LIITTYVÄN KYSELYN TOTEUTTAMINEN Kyselyn

Lisätiedot

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN

DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN DUUNIVALMENTAJA OPPISOPIMUS AUTTAA TAIDOLLA TYÖHÖN SISÄLLYS OPPISOPIMUSKOULUTUS 5 Mitä on oppisopimuskoulutus? 5 OPPISOPIMUS 7 Kirjallinen työsopimus 7 Opiskelun/työsuhteen päätoimisuus 7 Koeaika 7 Oppisopimus

Lisätiedot

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ

09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 09.05.2011 OHJE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ ETSIVÄSSÄ NUORISOTYÖSSÄ 2 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN SUUNNITTELU Kun kunnassa aloitetaan henkilötietojen käsittelyn suunnittelu etsimällä vastaukset alla oleviin

Lisätiedot

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus

Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Yrittäjän ammattitutkinto, prosessikuvaus Point College/Aikuiskoulutus Tutkintoon hakeutuminen Oikean tutkinnon valinta Tutkintovastaava selvittää yhdessä tutkintoon hakeutujan kanssa hänen aikaisemman

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13 tietopalvelun käytännesäännöt Dnro 2061/420/13 2061/420/13 DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Tietopalvelujen yksityissektorin vastuualue Päivi Pösö Hyväksynyt Timo Salovaara VERSION HALLINTA versionro

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot