KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE"

Transkriptio

1 KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄN TIEDONHALLINNAN TOIMINTAOHJE (LUONNOS) LUONNOS Johtoryhmä Hallitus

2 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan toimintaohje Sisällysluettelo 1 Toimintaohjeen merkitys 2 2 Tiedonhallinnan organisointi, vastuut ja tehtävät Tiedonhallinnan organisointi ja vastuu Tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät Toimipaikkojen tiedonhallintavastaavien tehtävät Jokainen työntekijä 4 3 Asiakirja ja sen laatiminen 5 4 Kirjaaminen ja rekisteröinti 5 5 Tietosuoja ja tietoturva 5 6 Arkistotoimi Arkistointi Tiedonhallintasuunnitelma Säilytysaikojen määrittäminen Seulonta ja hävittäminen Tietopalvelutehtävä 7 7 Tiedonhallintaan liittyvät muut ohjeet 8 1

3 1. Toimintaohjeen merkitys Tämä toimintaohje ohjaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tiedonhallinnan järjestämistä, ja sitä on noudatettava kaikissa yhtymän toiminnoissa sekä tehtävissä. Toimintaohje on laadittu voimassa oleva lainsäädäntö (Arkistolaki 831/1994) sekä arkistolaitoksen määräykset, ohjeet ja (soveltuvin osin) suositukset huomioiden. Tiedonhallinta, johon kuuluu myös asiakirjahallinto ja arkistoimi, sisältää yhtymän tehtävien hoitamisessa tarvittavien paperisten ja sähköisten asiakirjojen käytettävyydestä, säilyttämisestä ja löydettävyydestä huolehtimisen, kuten myös asiakirjojen seulomisen ja hävittämisen. Tämä toimintaohje on tarkoitettu kaikille paperisia ja sähköisiä asiakirjoja laativille sekä niiden käsittelyyn osallistuville koulutusyhtymän työntekijöille. Yhtymä toteuttaa tiedonhallinnallisin toimenpitein päivittäiselle toiminnalle ja tietojen käsittelylle lainsäädännöllä asetettuja vaatimuksia, joita ovat julkisuus, avoimuus ja läpinäkyvyys, todennettavuus ja oikeusturva, vastuullisuus sekä tietosuoja ja tietoturva. Hyvän tiedonhallintatavan luomiseksi ja toteuttamiseksi on huolehdittava asiakirjojen ja tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä, suojaamisesta ja eheydestä sekä muusta tietojen laatuun vaikuttavista tekijöistä (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/ ). Tavoitteena on oikea tieto oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikeassa muodossa, mahdollisimman pienin kustannuksin ja vähin toimenpitein. Siten on mahdollista varmistaa toiminnan sujuvuus tehokkaasti ja taloudellisesti. Koulutusyhtymän tiedonhallinnan, asiakirjahallinnon ja arkistotoimen käytännön menettelyohjeessa, joka valmistuu vuoden 2015 aikana, kerrotaan tarkemmin asiakirjojen säilytysajoista, arkistoinnista ja säilyttämisestä sekä seulonnasta ja hävittämisestä. Käytännön menettelyohje sisältää myös asiakirjojen julkisuus ja salassapito - ohjeen, henkilötietojen käsittelyohjeen, asiakirjojen suojelusuunnitelman sekä tietopalveluohjeen. Tämä toimintaohje korvaa koulutusyhtymän hallituksen hyväksymän toimintaohjeen. 2. Tiedonhallinnan organisointi, vastuut ja tehtävät 2.1. Tiedonhallinnan organisointi ja vastuut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä toimii arkistonmuodostajana, ja sillä on kolme tulosaluetta: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus ja konsernipalvelut. Koulutusyhtymän osa-arkistonmuodostajat muodostuvat toimipaikoista kuten myös yhtymän päätearkistot. Arkistolain 9:n mukaisesti arkistotoimen järjestäminen kuuluu yhtymähallitukselle, joka nimeää arkistotointa johtavan toimenhaltijan ja vahvistaa tiedonhallinnan toimintaohjeen. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän johtoryhmä vastaa tulosalueiden tiedonhallinnan asianmukaisesta organisoinnista, resursoinnista ja hoitamisesta. Toimintasäännön mukaan tietohallintopäällikkö vastaa koulutusyhtymän arkisto- ja kirjaamotoimesta. 2

4 2.2. Tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän hallitus on nimennyt tietohallintosihteerin yhtymän arkistotoimesta vastaavaksi toimenhaltijaksi. Tietohallintosihteerin varahenkilönä toimii yhtymän hallintosihteeri. Tiedonhallinnasta vastaavan tehtävät ovat seuraavat: 1. Vastaa koulutusyhtymän tiedonhallinnasta, arkistotoimesta, arkistonmuodostuksesta ja tietopalvelusta sekä päätearkistoista. 2. Esittää toimintaohjeen liiteosaan tehtävät mahdolliset muutokset tietohallintopäällikön hyväksyttäväksi. 3. Tarkistaa tiedonhallintasuunnitelmat ja niihin tulleet muutokset, jotka toimintasäännön mukaan hyväksyy tietohallintopäällikkö. 4. Vastaa, että asiakirjat arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti ja hävitetään tietoturvallisesti säilytysajan umpeuduttua. 5. Vastaa, että pitkään ja pysyvästi säilytettävät asiakirjat on luetteloitu, tiedot tallennettu pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja sekä säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen ja niitä säilytetään sellaisissa arkistotiloissa kuin arkistolaitos erikseen määrää. 6. Vastaa tiedonhallintaa koskevien ohjeiden laadinnasta sekä niiden ajantasaisuudesta. 7. Informoi toimipaikkoja muualta tulleista ohjeista ja määräyksistä sekä sisäisistä ohjeista. 8. Osallistuu osa-arkistonmuodostajien kanssa tiedonhallintasuunnitelmien laatimiseen ja ajan tasalla pitämiseen. 9. Vastaa osa-arkistonmuodostajien neuvonnasta, ohjauksesta ja koulutuksesta. 10. Osallistuu tietohallinnon ja tietojärjestelmien suunnitteluun, jotta järjestelmähankinnoissa huomioidaan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen vaatimukset. 11. Valmistelee tiedonhallintaan liittyvät asiat yhtymähallitukselle. 12. Kehittää tiedonhallintaa kokonaisvaltaisesti yhteistyössä tiedonhallinnan vastuuhenkilöiden ja muiden toimijoiden kanssa Toimipaikkojen tiedonhallintavastaavien tehtävät Yhtymäjohtaja nimeää johtoryhmän esityksestä toimipaikkojen tiedonhallintavastaavat, joiden tehtävät ovat seuraavat: 1. Vastaa omassa toimipaikassaan tiedonhallintaan, arkistotoimeen, arkistonmuodostukseen ja tietopalveluun liittyvistä tehtävistä sekä väli- ja päätearkistosta. 2. Ohjaa ja neuvoo toimipaikkansa henkilöstöä tiedonhallinta-asioissa sekä perehdyttää ohjeistukseen. 3

5 3. Osallistuu tiedonhallintasuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen yhteistyössä muiden tehtäviä hoitavien henkilöiden kanssa. 4. Huolehtii, että asiakirjat arkistoidaan tiedonhallintasuunnitelman mukaisesti ja hävitetään tietoturvallisesti säilytysajan umpeuduttua. 5. Huolehtii, että toimipaikan pitkään sekä pysyvään säilytykseen määrätyt asiakirjat on luetteloitu ja tiedot tallennettu pitkäaikaista säilytystä kestäviä materiaaleja ja säilyvyyden turvaavia menetelmiä käyttäen siten kuin arkistolaitos erikseen määrää. 6. Kehittää toimipaikkansa tiedonhallintaa. Toimipaikkojen tiedonhallintavastaavia nimitettäessä on huomioitava se, että nimitettävällä henkilöllä on riittävät tiedot, taidot ja resurssit tiedonhallintavastaavana toimimiseen Jokainen työntekijä Jokainen asiakirjoja laativa ja käsittelevä työntekijä huolehtii oman tehtävänsä hoidossa syntyvien asiakirjojen huolellisesta käsittelystä, järjestämisestä ja arkistoon siirtämisestä sekä kantaa vastuun seuraavasti: 1. Noudattaa asiakirjastandardeja ja koulutusyhtymän yhteisöilmettä. 2. Noudattaa tiedonhallintasuunnitelmaa ja vastaa oman työtehtävänsä osalta tiedonhallintasuunnitelmasta ja siihen tulevista muutoksista. 3. Noudattaa työssään lainsäädännön määräyksiä ja tiedonhallinnan ohjeita. 4. Vastaa tietojen ja asiakirjojen oikeasta, asianmukaisesta säilyttämisestä. 5. Seuloo, arkistoi ja hävittää omat paperiset ja sähköiset asiakirjansa annettujen ohjeiden mukaisesti. 6. Vastaa tehtäviensä hoitamisessa vireille tulleiden asioiden ja niiden asiakirjojen rekisteröimisestä Dynastyn asianhallintajärjestelmään sekä tallentaa asiakirjat kunkin asiasisällön edellyttämään sähköiseen tietojärjestelmään. Kiinnittää eritystä huomioita siihen, että yllä olevat kohdat koskevat myös sähköisiä asiakirjoja, joita ovat muun muassa sähköpostiasiakirjat ja niiden liitteet, merkinnät rekistereihin sekä tietokoneille tallennetut asiakirjat. Toisiin tehtäviin koulutusyhtymän sisällä tai toiseen organisaatioon siirtyvä työntekijä seuloo omat asiakirjansa ennen muuttoa. Hän myös luovuttaa seuraajalleen ne alkuperäiset asiakirjat, jotka tämän tehtävän hoitamisessa tarvitaan. Muut asiakirjat seulotaan ja arkistoidaan annettujen ohjeiden mukaisesti. 4

6 3. Asiakirja ja sen laatiminen Asiakirja on kirjallista tai kuvallista esitystä taikka sellaista sähköisesti tai muulla vastaavalla tavalla aikaansaatu esitys, joka on luettavissa, kuunneltavissa tai muutoin ymmärrettävissä teknisin apuvälinein (ArkL 8). Asiakirjana voi olla myös sähköpostiviesti. Asiakirjalla tarkoitetaan siis sekä paperisia että sähköisiä asiakirjoja, ja oikeudellisessa mielessä ne ovat samanarvoisia. Asiakirja tarkoittaa määritelmällisesti myös sitä, että asiakirja on saapunut koulutusyhtymään sen tehtävien johdosta tai syntynyt koulutusyhtymän toiminnan yhteydessä. Hyvä asiakirja on luotettava, asiallinen ja kieliasultaan täsmällinen sekä virheetön, selkeä ja johdonmukainen, lyhyt ja ulkoasultaan moitteeton sisältäen myös tarvittavat tunnistetiedot. Säännönmukaisesti yhteen asiakirjaan sisältyy ainoastaan yksi asia tai asiakokonaisuus. 4. Kirjaaminen ja rekisteröinti Kirjaaminen ja rekisteröinti tarkoittavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän käsittelemien asioiden käsittelyvaiheiden sekä niihin liittyvien asiakirjojen merkitsemistä rekisteriin/diaariin/erityisrekisteriin. Yhtymässä on käytössä Dynastyn asianhallintajärjestelmä, johon vireille tulleet asiat ja käsittelyvaiheet kirjataan. Yhtymässä ei ole keskitettyä kirjaamoa, vaan kirjaaminen tapahtuu hajautetusti, ja se on asiaa hoitavan henkilön vastuulla. Kirjaaminen on jokapäiväistä toimintaa julkisuuslain mukaisen hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi. Kirjaaminen helpottaa asiakirjojen löytämistä, tilasto- ja suoritetietojen saamista sekä kunkin asian käsittelyn etenemisen ja päätöksenteon eri vaiheiden seuraamista. Sähköisessä ympäristössä tiedon käytettävyyden varmistamisessa keskeiset metatiedot kuvaavat, luokittelevat ja auttavat tunnistamaan asiakirjallisia tietoja. Metatietojen avulla voidaan helpottaa tietoaineiston hakemista, paikallistamista, tunnistamista ja säilyttämistä, edistää asiakirjojen laatimis-, käsittely- ja tallennusvaiheiden automatisointia sekä luoda yhteyksiä eri tietojärjestelmien välille. 5. Tietosuoja ja tietoturva Tietosuojalla tarkoitetaan esimerkiksi oikeutta luovuttaa henkilötietoja sekä tietojen ja tietojärjestelmien teknistä suojaamista. Tietoturva vuorostaan tarkoittaa keinoja, joilla varmistetaan tietojen, palvelujen järjestelmien ja tietoliikenteen suojaaminen. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä, henkilötietolaki ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta sekä sähköisen viestinnän tietosuojalaki asettavat tietosuojaa ja -turvallisuutta korostavia vaatimuksia tietojen käsittelylle. Tietosuojaan ja -turvaan on kiinnitettävä huomiota koko asiakirjallisen tiedon elinkaaren ajan. Arkistotoimen tehtävänä on osaltaan varmistaa sekä tietosuojan toteutuminen että yksityisten ja yhteisöjen oikeusturvaan liittyvien tietojen ja asiakirjojen säilyminen ja saatavuus (ArkL 7). 5

7 6. Arkistotoimi 6.1. Arkistointi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän arkistotoimen hoidossa noudatetaan arkistolakia, arkistolaitoksen määräyksiä ja ohjeita sekä yhtymän omia ohjeita. Arkistotoimen piiriin asiakirja tulee heti, kun se on laadittu tai saapunut. Lainsäädäntö velvoittaa yhtymää huolehtimaan asiakirjojensa asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä. Jokainen työntekijä on velvollinen hoitamaan arkistointi- ja hävittämisvastuunsa omaan työhönsä liittyvien asiakirjojensa osalta. Arkistotoimen kuuluu varmistaa asiakirjojen käytettävyys, määrittää säilytysarvo sekä aineiston arkistointi ja säilyttäminen, seulonta ja hävittäminen, järjestäminen ja luettelointi. Asiakirjojen on oltava löydettävissä ja käytettävissä nopeasti. Tavoitteena on päivittäisen työn sujuvuus sekä selkeä, arkistonmuodostajan toimintaa hyvin kuvaava päätearkistokokonaisuus. Vastuu asiakirjojen säilyttämisestä vaadittavan ajan, kuten myös niiden asianmukaisesta hävittämisestä säilytysajan päättymisen jälkeen, on toimipaikoilla. Huolellinen arkistointi on tärkeää, koska arkistoon sisältyvällä tiedolla on todistusvoima vain alkuperäisessä tehtävä- ja asiayhteydessä. Sähköisten asiakirjojen todistusvoimaisuus tietojärjestelmässä taataan asiakirjojen hallinnan metatietomäärittelyllä ja sillä, että yhtymä noudattaa arkistotoimen ja asiakirjahallinnon ohjeita toiminnassaan Tiedonhallintasuunnitelma Lain mukaisesta arkistonmuodostussuunnitelmasta käytetään Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä nimitystä tiedonhallintasuunnitelma, johon on merkitty tehtävittäin arkistonmuodostajan eli yhtymän asiakirjat ja muut asiakirjalliset tietoaineistot, ja jonka mukaan asiakirjat ja tietoaineistot rekisteröidään, arkistoidaan sekä seulotaan ja hävitetään. Tiedonhallintasuunnitelma (THS) on koulutusyhtymän ohjeisto kaikelle paperiselle ja sähköiselle asiakirjalliselle tiedolle, rekisteröinnille sekä säilyttämiselle. Tiedonhallintasuunnitelma on tehtävälähtöinen prosessikuvaus sisältäen muun muassa tehtävissä syntyneet asiakirjat, säilytysajat, tietojärjestelmät, säilytystavat ja vastuuhenkilöt. Asiakirjahallinnon tärkeimpänä ohjeena tiedonhallintasuunnitelma auttaa henkilöstöä hallitsemaan tehtävien käsittelyvaiheessa syntyvät paperiset ja sähköiset asiakirja- ja tietoaineistot sekä sijoittamaan ne valmiiksi tulemisen jälkeen oikeaan säilytyspaikkaan. Yhtymän tiedonhallintasuunnitelma laaditaan tehtävittäin. Valmistuttuaan tiedonhallintasuunnitelma tallennetaan Dynasty-tietojärjestelmään liitettyyn tiedonohjausjärjestelmään (Dynasty TOJ) Säilytysaikojen määrittäminen Arkistolain mukaan arkistolaitos määrää, mitkä asiakirjat tai asiakirjoihin sisältyvät tiedot säilytetään pysyvästi. Arkistonmuodostajana Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä määrää tehtävien hoidon tuloksena kertyvien muiden kuin pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilytysajat ottaen huomioon, mitä niistä on erikseen säädetty tai määrätty sekä 6

8 tiedon säilytystarpeen oman toiminnan, oikeusturvan ja tieteellisen tutkimuksen kannalta. Asiakirjojen säilytysajat merkitään tiedonhallintasuunnitelmaan (ArkL 8). Pysyvä sähköinen säilyttäminen edellyttää arkistolaitoksen lupaa. Määräajan, korkeintaan kymmenen vuotta säilytettävät tiedot voidaan säilyttää pelkästään sähköisessä muodossa ilman arkistolaitoksen lupaa sellaisissa tietojärjestelmissä, joissa voidaan turvata tietojen käytettävyys, eheys ja säilyminen sekä pystytään huolehtimaan tarpeettomiksi käyneiden tietojen asianmukaisesta hävittämisestä Seulonta ja hävittäminen Asiakirjojen seulonnan tavoitteena on ennen kaikkea edistää merkittävien tietojen hakumahdollisuutta ja käytettävyyttä sekä vähentää arkiston säilytys- ja käyttökustannuksia. Asiakirjat on hävitettävä säilytysajan umpeuduttua vuosittain siten, että tietosuoja on varmistettu. Julkiset asiakirjat voidaan laittaa paperinkeräykseen. Salassa pidettävät, henkilötietoja sisältävät sekä ei-julkiset asiakirjat on toimitettava lukittuun tietoturvalliseen tietosuoja-astiaan Tietopalvelutehtävä Arkistolain mukaan arkistotoimen tehtävänä on huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, joka sisältää asiakirjojen pitämisen tarvitsijoiden saatavissa sekä jäljennösten ja todistusten antamisen niistä (ArkL 7). Koulutusyhtymän tietopalvelua on hoidettava arkistolain, viranomaistoiminnan julkisuus-, henkilötieto- sekä muun erityislainsäädännön määräykset huomioiden. Viranomaisten eli myös Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin määrätä. Viranomaisen asiakirjana pidetään asiakirjaa, joka on yhtymän laatima tai toimitettu yhtymälle asian käsittelyä varten. Vielä valmistelussa olevista ja salassa pidettävistä tiedoista ja asiakirjoista tietoa antavat yhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, ammattiopiston rehtori sekä aikuiskoulutuksen aikuiskoulutusjohtaja. 7

9 7. Tiedonhallintaan liittyvät muut ohjeet - Yhtymähallituksen päätös tietohallintosihteerin nimittämisestä koulutusyhtymän arkistotoimesta vastaavaksi toimenhaltijaksi - Tiedonhallinnan menettelyohje (valmistuu vuoden 2015 aikana) - Tiedonhallintavastaavien nimiluettelo toimipaikoittain - Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän tehtäväluokitus - Asianhallinnan luokittelu ja ohjeisto - Käytössä olevat tietojärjestelmät ja niiden pääkäyttäjät - Tietojärjestelmä- ja henkilörekisteriselosteet - Tietoturvapolitiikka - Yhteisöilmeen ohjeistukset - Projektihallinnon yleisohje 8

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Tiedonhallinnan toimintaohje Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksynyt 30.3.2009, 215. Voimaantulo 1.1.2009. 1 Yleistä 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus Tiedonhallinnan toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata

Lisätiedot

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225

Arkistotoimen toimintaohje. Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 Arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty johtokunta 29.12.2009 225 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu 1. JOHDANTO... 1 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45

Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 Tietosuoja ja asiakastietojen käsittely sosiaalihuollossa - teematilaisuus, diat 1-45 1 Asiakastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan vaikuttavaa keskeistä lainsäädäntöä 2 Eri organisaatiomuotojen vaikutus

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi RAPORTTI JulkICT-toiminto 13.2.2013 SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA DEMOKRATIAN VAUHDITTAMISOHJELMA Asiakirjahallinnon vaatimusten katselmointi Tomi Voutilainen, BDO Consulting Oy Isamaria Räsänen, Yoso Oy Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194

Henkilöstön tietoturvaohjeet. Johtokunta 7.12.2009 194 Henkilöstön tietoturvaohjeet Johtokunta 7.12.2009 194 Sisällys: 1. Johdanto 3 1.1. Mitä tietoturvallisuudella tarkoitetaan? 3 1.2. Miksi tietoturvallisuus on tärkeää? 4 1.3. Lainsäädäntö tietoturvallisuuden

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje

HELSINGIN KAUPUNKI 1 Salassa pidettävien asioiden ja henkilötietojen käsittely -ohje HELSINGIN KAUPUNKI 1 1 JULKINEN VAI SULJETTU KOKOUS Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat julkisia, jollei kokouksessa käsitellä asiaa tai asiakirjaa, joka on lailla säädetty salassa pidettäväksi tai jollei

Lisätiedot

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004

EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU [10/2004 EDUSKUNNAN TIETOTURVA- JA SÄHKÖPOSTIOHJE EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2004 ISBN 951-53-2676-1 (nid) ISBN 951-53-2677-X

Lisätiedot

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje

Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91. Sisäisen valvonnan ohje Hyväksytty Johtokunta 27.8.2012 91 Sisäisen valvonnan ohje Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SOVELTAMISALA... 3 3. LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN VALVONTA... 3 4. ULKOINEN VALVONTA... 3 5. SISÄINEN VALVONTA...

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Asiakirjahallinnan peruskurssi

Asiakirjahallinnan peruskurssi Asiakirjahallinnan peruskurssi 4.-5.6.2013 11.00-12.00 Asiakirjahallinnan ja arkistotoimen organisointi 12.00-12.30 Asiakirjojen säilyttäminen ja hävittäminen 12.30 13.15 Lounas 13.15-15.30 Asiakirjahallinnan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13

Väestötietojärjestelmän yksityisen sektorin tietopalvelun käytännesäännöt 1.7.2014. Dnro 2061/420/13 tietopalvelun käytännesäännöt Dnro 2061/420/13 2061/420/13 DOKUMENTINHALLINTA Laatinut Tarkastanut Tietopalvelujen yksityissektorin vastuualue Päivi Pösö Hyväksynyt Timo Salovaara VERSION HALLINTA versionro

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD. Tietoturvaohje. Sosiaali- ja terveyspalvelut KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD Tietoturvaohje Sosiaali- ja terveyspalvelut Laatijat Hyväksyjä Tanja Witick, Marjo Meriläinen Tietoturvatyöryhmä 20.10..2009 Kokkolan Sosiaali- ja terveyspalvelut Tietoturvaohje

Lisätiedot

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

OULUN MAAKUNTA-ARKISTO 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012. Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ OULUN MAAKUNTA-ARKISTO TYRNÄVÄN KUNTA / Hallinta ja kehittämisosasto Saap.'L 20 1 2 Arkistotunnus 20_._ _. 27.2.2012 AL/3202/07.01.01.02.01/2012 Tyrnävän kunta Kunnanhallitus Kunnankuja 4 91800 TYRNÄVÄ

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE VIESTIKÄÄMME AKTIIVISESTI, AVOIMESTI NOPEASTI VIISAASTI JA YMMÄRRETTÄVÄSTI Tiedotus- ja matkailusihteeri Heli Kruuna-Rauvola Johtoryhmä 19.10.2004 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO

VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO VALTION PAINATUSKESKUS HELSINKI VALTIONARKISTO Valtionarkiston päätös kunnallisten asiakirjojen hävittämisestä osa 1 Annettu Helsingissä huhtikuun 14. päivänä 1989 Säilytysajat vahvistettu joulukuun 2

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Johtokunta 11.10.2013 Yhtymäkokous 4.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja hyvä johtamis- ja hallintotapa 2 2.1 Strateginen johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: **********

Henkilöstön. tietoturvaohje 4/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Henkilöstön tietoturvaohje KÄYTTÄJÄ: VIRKAMIES SALASANA: ********** Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 4/2013 VAHTI Henkilöstön tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Lisätiedot