SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014"

Transkriptio

1 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme toimii neljä ryhmää; pienten ryhmä Nasut, 3-5-vuotiaat Nallet, esiopetusryhmä Tiikerit sekä vuotiaiden integroitu erityisryhmä Kengut. Henkilökuntaa päiväkodissamme on yhteensä 15, joista neljä lastentarhanopettajaa, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, seitsemän lastenhoitajaa, yksi erityisavustaja sekä kaksi laitoshuoltajaa. Johtajamme vastuulle kuuluu kaksi päivähoitoyksikköä, Syrjälän ja Haikalan päiväkodit. Ruokahuollosta vastaa liikelaitos Aleksia. Toiminta-ajatus Kasvatuskumppaneina jaamme arjen kanssanne, päiväkotiarjessa kehitämme pienryhmätoimintaa. Arvot Yhteiset arvot antavat suunnan toiminnallemme. Päiväkotimme tärkeimmät arvot kunnan arvoihin pohjautuen ovat: avoimuus, turvallisuus, lämpö ja välittäminen sekä vastuullisuus. Toimimme avoimessa yhteistyössä lasten, vanhempien sekä henkilökunnan kesken. Tarjoamme lapsille sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallisen hoito- ja kasvuympäristön. Kasvatamme lapsia lämmöllä ja välittäen. Yhteisillä pelisäännöillä toimiminen tekee lapsen päivästä turvallisen. Tavoitteenamme on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Jokaisella kasvatusvastuullisella työntekijällä on oma pienryhmä, jonka toiminnasta hän vastaa. Työntekijöillä on vastuu omasta perustehtävästään sekä oman tietotaitonsa jakamisesta työyhteisön muille jäsenille. 2

3 Toimiva kasvattajayhteisö Toimintamme perustuu pienryhmätoiminnan kehittämiseen. Tavoitteenamme on oppia toinen toisiltamme. Opimme myös vuorovaikutuksessa lasten kanssa joka päivä uusia asioita. Vastuun turvallisuudesta ja tavoitteiden toteutumisesta kannamme yhdessä. Toiminnassamme lähdemme siitä, että leikki on tärkeää lapsen arjessa. Suuressa työyhteisössä tiedottamisella on keskeinen rooli. Viikoittaisessa koko talon palaverissa käsitellään ajankohtaisia yhteisiä asioita. Lisäksi jokaisella ryhmällä on oma viikkopalaveri, jossa käydään läpi ryhmän asioita sekä suunnitellaan ja arvioidaan toimintaa. Kaksi kertaa toimintakaudessa on päiväkodin kehittämispäivä. Tarpeen vaatiessa järjestämme myös suunnitteluiltoja. Henkilökunta on jaettu kolmeen tiimiin: henkilöstö-, viestintä ja talous- ja pedagogiikkatiimi. Tiimien tehtäviin kuuluu niiden vastuualueesta riippuen mm. yksikön varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman ajan tasalla pitäminen, hankinnat, laskujen tarkistus, työvuorolistojen päivittäminen sekä sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen. Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu. Henkilöstöllä on puolestaan koulutuksensa antama ammatillinen osaaminen. Yhdessä nämä luovat parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin turvaamiselle. Yhteistyömuotoja: Alkukeskustelu ennen päivähoidon alkamista Ennen hoidon alkua päiväkodista otetaan yhteyttä perheeseen ja sovitaan yhteinen keskusteluaika. Alkukeskustelussa käymme läpi lapsen tapoja ja tottumuksia sekä vanhempien toiveita. 3

4 Lapsen ja perheen tutustumiskäynnit Ennen päivähoidon aloittamista perheillä on mahdollisuus tutustua yhdessä lapsen kanssa päiväkodin tiloihin, aikuisiin ja muihin lapsiin. Kasvatuskeskustelut Kasvatuskeskustelu käydään syyskauden aikana. Vanhemmat osallistuvat lapsensa varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan. Suunnitelmaan kirjataan lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyviä asioita ja tavoitteita. Päivittäiset keskustelut Kuulumisia vaihdetaan päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa. Tiedottaminen Vanhemmat voivat lukea ryhmän toiminnasta esillä olevasta kuukausiohjelmasta, joka on kunkin ryhmän eteisen seinällä. Erillisiä tiedotteita laitetaan esille tai jaetaan kotiin tarpeen mukaan. Muuta: vanhempainillat, yhteiset juhlat ja tapahtumat, ja lisäksi yhteistyö vanhempaintoimikunnan kanssa. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Leikin ja oppimisen ilo Leikillä on tärkeä merkitys lapsen päivässä. Leikki on tärkein oppimisen väylä päiväkodissamme. Lasten vapaata, itseohjautuvaa leikkiä tuetaan järjestämällä aikaa, leikkiin innostavia tiloja sekä välineitä aikuisen valvonnassa. Leikkiessä syntyvät parhaat ystävyyssuhteet ja lasten vuorovaikutustaidot kehittyvät. Aikuinen ohjaa lasta kokeilemaan uusia vaihtoehtoja ja tilanteita sekä auttaa lasta löytämään uusia ystäviä. Vuorovaikutustaidot kehittyvät myös pienryhmäpedagogiikan avulla. Päiväkodissamme lapset oppivat mallioppimisen ja ohjauksen avulla vuorovaikutustilanteissa aikuisilta ja toisilta lapsilta. Oppimista tapahtuu yrittämisten ja onnistumisten sekä erehdysten ja kokeilujen kautta kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapset oppivat kukin omalla persoonallisella tavallaan; kokei- 4

5 lemalla, näkemällä, haistamalla, maistamalla ja tutkimalla päiväkodin arjen toiminnoissa. Lapset oppivat ja heille opetetaan asioita päivän eri toiminnoissa esim. pukeutumis-, ruokailu-, WC-, sekä päiväunitilanteissa, oman ikätasonsa ja taitojensa mukaisesti. Ohjatuissa tuokioissa (mm. liikunta- ja lauluhetkillä, satuhetkillä ja askartelutilanteissa sekä erilaisilla retkillä ja tapahtumissa) lapsi kokee oppimisen ja onnistumisen iloa. Havainnoimme ja seuraamme lasten kehitystä ja oppimista mm. havainnointilomakkeiden avulla. Keskustelemme oppimisesta sekä henkilökunnan että vanhempien kesken. Tällä tavoin voimme tukea lasten erilaisia tapoja oppia. Kieli ja vuorovaikutus Vuorovaikutustilanteet tarjoavat oivan mahdollisuuden lapsen kielellisten taitojen ja sanavaraston kehittymiseen. Lapsi tarvitsee lähelleen kasvattajan, joka tuntee hänen yksilöllisen kommunikointitapansa. Pienryhmätoiminnan avulla tämäkin mahdollistuu. Päiväkodissamme arkisissa vuorovaikutustilanteissa käytämme rikasta kieltä, ilmeitä ja eleitä puhuessamme lapsille ja aikuisille. Lorut, laulut, riimit, ja lukeminen kuuluvat jokapäiväiseen toimintaamme. Sanoilla leikittely kiinnittää lapsen huomiota kielen muotoon ja rakenteeseen, ja näin harjaannuttaa kielellisen tietoisuuden aluetta. Kengujen ryhmässä kommunikoinnin tukena käytetään lisäksi kuvia ja tukiviittomia. Varhaiskasvatusympäristö Päiväkodin henkilökunta muodostuu erilaisen koulutuksen ja työkokemuksen omaavista aikuisista, jotka yhdessä vastaavat ja huolehtivat päiväkodin lapsista. Päiväkodissamme on hyvät ja monipuoliset tilat, jotka mahdollistavat rauhaisan ja turvallisen leikkiympäristön lapsille. Iso salimme antaa liikuntaan mukavat 5

6 puitteet lisäksi lähes kaikki päiväkodin tilat ovat lasten käytössä. Lelut ja muut tarvikkeet ovat lasten saatavilla. Ympäristö on monipuolinen vaihtelevine metsämaastoineen ja leikkipuistoineen. Päiväkodin piha on suuri, ja se on mäkineen, pikkumetsiköineen sekä kallioineen oiva leikkipaikka lapsille. Päiväkodin sisätilat suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se aktivoi lapsia monipuoliseen toimintaan. Piirustus- ja askarteluvälineet sekä pelit ja palapelit ovat lasten saatavilla. Iso sali houkuttelee lapsia omaehtoiseen liikuntaan ja leikkiin. Verstaassa nikkaroidaan projektiluontoisesti ja pikkukeittiössä leivotaan, eri leikkipisteet esim. kotileikkihuone ja rakenteluhuone ovat lasten suosiossa. Sisällölliset orientaatiot Lapset oppivat koko ajan erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa. Varhaiskasvatuksessa puhumme sisällöllisistä orientaatioista. Orientaation käsitteellä tarkoitetaan sitä, että tavoitteena ei ole oppiaineiden sisältöjen opiskelu vaan sellaisten valmiuksien hankkiminen, jotka auttavat lasta ymmärtämään ja kokemaan ympäröivää maailmaa. Varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt muodostuvat seuraavien orientaatioiden ympärille: matemaattinen orientaatio luonnontieteellinen orientaatio historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio esteettinen orientaatio eettinen orientaatio uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Lapsen päivään sisältyy vapaan leikin lisäksi aikuisen suunnittelemaa ja ohjaamaa toimintaa. Toiminta suunnitellaan siten, että lapsi saa kokemuksia monipuolisesta toiminnasta hyödyntäen lapsen vahvuuksia ja tukien heikompia alueita. Yksi toimintahetki voi tarjota lapselle kokemusta monelta eri alueelta. esim. 6

7 lauluhetkellä musiikkinautinnon lisäksi voidaan rytmittää, tutustua numeroihin, liikkua ja harjoittaa puheenmotoriikkaa. Hyödynnämme myös arkisia, joka päivä toistuvia tilanteita; kuuntelemme ja keskustelemme, pohdimme ja kyselemme ja otamme selvää asioista yhdessä lasten kanssa. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Kun huoli lapsesta herää, pyrimme yhdessä vanhempien sekä yhteistyötahojemme(esim. varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja ja neuvola) kanssa löytämään lasta auttavat tukitoimet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Nurmijärven kunnassa on varhaisen avoimen yhteistyön malli, jota noudatamme. Tarvittaessa teemme lapselle yhdessä vanhempien kanssa tuki- ja kuntoutussuunnitelman, joka liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Suunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet ja erityisen tuen tarve sekä asetetaan tavoitteet lapsen kasvulle ja kehitykselle. Oleellisena osana kuntoutussuunnitelmaa ovat konkreettiset menetelmät ja tukitoimet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle annetaan mahdollisuus toimia ryhmässä omien taitojensa ja kykyjensä mukaan. Jokaisella lapsella on oikeus tarvitsemaansa tukeen. Toiminnan suunnittelussa oleellisena asiana on kokonaiskuvan luominen lapsesta, hänen vahvuuksistaan ja kiinnostuksen kohteistaan sekä kehitystasostaan ja avuntarpeestaan. 7

8 Yhteistyötahot Syrjälän koulu Koulun opettajat ja oppilaat kutsuvat meitä aika ajoin näyttelyihin, juhlien kenraaliharjoituksiin ym. tapahtumiin. Esiopetusikäiset tutustuvat koulun tiloihin, oppitunteihin ja kouluruokala Tammenterhoon. Erityistyöntekijät Konsultaatioapua saamme erityistyöntekijöiltä, joita ovat psykologit, neuvolan terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen konsultoiva erityisopettaja sekä puhe-, fysio- ja toimintaterapeutit. Erityistä tukea tarvitsevien lasten asioissa olemme yhteistyössä edellä mainittujen tahojen lisäksi erityiskoulujen, lastensairaaloiden sekä kasvatus- ja perheneuvolan kanssa. Perheiden tukena toimii myös päivähoidon perhetyöntekijä. Varpu- hankkeen myötä kunnassa on koulutettu verkostokonsultteja, jotka ovat käytettävissä erillisten palaverien vetäjinä silloin, kun huolet halutaan ottaa puheeksi. Kirjasto- ja kulttuuritoimi Kirjastoauto pysähtyy päiväkodin viereen kerran viikossa. Lisäksi teemme kävelyretkiä kirjastolle. Seurakunta Seurakunnan työntekijät käyvät päiväkodissa pitämässä lapsille tuokioita muutaman kerran toimintakauden aikana. Mahdollisuuksien mukaan käymme joulukirkossa tai muissa seurakunnan järjestämissä tilaisuuksissa Klaukkalan kirkossa. 8

9 Nurmijärven musiikkiopisto Kerran viikossa päiväkotipäivän aikana lasten on mahdollista osallistua maksulliseen musiikkileikkikouluun, jonka järjestää Nurmijärven musiikkiopisto päiväkodin tiloissa. Muskari on tarkoitettu yli 3-vuotiaille. Arviointi, kehittäminen ja seuranta Tarkistamme varhaiskasvatussuunnitelmamme vuosittain, jotta se palvelisi meitä jokapäiväisessä arjessa. Kehitämme vasua vanhemmilta, lapsilta sekä omasta kokemuksestamme saadun palautteen avulla. 9

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011

Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 Savitaipaleen kunta Hallinto- ja sivistysosasto Kirkkotie 6 54800 SAVITAIPALE kunta@savitaipale.fi (05)614 011 Savitaipaleen kunnan ESIOPETUSSUUNNITELMA 2011 SISÄLLYS. 2 1. ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS..

Lisätiedot

VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011

VILLÄHTEEN PÄIVÄKO ODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011 VILLÄHTEEN PÄIVÄ ÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 14.10.2011 Sisällys 1. VILLÄHTEEN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUSS JA ARVOT... 1 1.1. Toiminta-ajatus... 1 1.2. Villähteen päiväkodin perusarvot... 2 1.2.1

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa

Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen polkuja Nastolassa Kasvun ja oppimisen tuen kehittämissuunnitelma Nastola 2013 Susanna Kulonen Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Kehittämissuunnitelmatyö... 1 3. Kolmiportaisen tuen

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.

ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ. Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6. ESI- JA PERUSOPETUKSEN PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA HOLLOLA JA KÄRKÖLÄ Opetushallituksen määräyksen 50/011/2010 mukaiset päivitykset 14.6.2011 (Päivitys 13.12.2011, 11.2.2014) 2 SISÄLTÖ Opetussuunnitelman

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot