RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys varhaiskasvatuksessa 7. Lapselle ominainen tapa toimia 8. Sisällölliset orientaatiot 8.1. Luonnontieteellinen orientaatio 8.2. Esteettinen orientaatio 8.3. Matemaattinen orientaatio 8.4. Eettinen orientaatio 8.5. Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 8.6. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 9. Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa 10. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa 11. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa

3 Arvot VASTUULLISUUS Olemme vastuullisia ja sitoutuneita työhömme. YHTEISTYÖ- JA PALVELUHENKISYYS Huomioimme lasten ja perheiden yksilölliset tarpeet ja pyrimme löytämään vaihtoehtoja ja ratkaisuja yhdessä perheiden kanssa. AVOIMUUS Luottamus ja avoimuus perheiden kanssa on meille tärkeää. Työyhteisössä asioihin tartutaan, niistä keskustellaan ja asioista voidaan olla myös eri mieltä. UUDISTUMISKYKY Kehitämme toimintaamme lapsen parasta ja kokonaisuutta ajatellen. Haluamme kokeilla erilaisia toimintatapoja.

4 2. Toiminta-ajatus Toimimme kasvatuskumppanuushengessä perheitä kuunnellen ja lapset yksilöinä huomioiden. Toimintamme tapahtuu pääosin pienryhmissä, jolloin jokainen lapsi tulee nähdyksi ja kuulluksi.

5 3. Varhaiskasvatusympäristö Röykän päiväkoti koostuu kolmesta erillisestä talosta. Kangastiellä toimii neljä ryhmää: Menninkäiset, Metsäläiset, Tiitiäiset ja Naavannuput. Röykän koulun tiloissa toimii osapäiväesiopetusryhmä Maahiset ja Poikkeuspolulla toimii Metsämarjojen ryhmä. Varhaiskasvatusympäristö on turvallinen ja viihtyisä. Lasten leikkiympäristöä muutamme lasten toiveiden, iän, kiinnostuksen, kokeilunhalun ja uteliaisuuden myötä. Lapset voivat jättää leikkejään seuraavaan päivään jatkettavaksi. Leluja ja pelejä kierrätämme aika ajoin ryhmästä toiseen, jolloin lapset saavat leikkeihinsä uusia kokemuksia. Leikeissä suunnittelemme, havainnoimme ja tuemme vuorovaikutusta. Hyödynnämme monipuolisesti päiväkodin lähiympäristöä, metsää ja koulun liikuntasalia. Pienryhmät käyttävät aktiivisesti kaikkia päiväkodin tiloja.

6 4. Toimiva kasvattajayhteisö Hyvä työilmapiiri syntyy, kun jokainen työntekijä saa olla oma itsensä. Hänen taitojaan ja erikoisosaamista hyödynnetään ja arvostetaan työyhteisössä. Avoin keskustelu lisää työniloa ja yhteishenkeä kasvattajien kesken. Jokainen ryhmä tekee vuosittain ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman, jonka jokainen ryhmänjäsen allekirjoittaa. Ryhmävasu on ryhmän toimintasuunnitelma, joka pohjautuu lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin Röykän päiväkodissa ryhmillä on oman ryhmän palaveri kerran viikossa. Siellä käydään ryhmän kuulumiset ja ajankohtaiset asiat. Poikkeuspolulla toimivalla Metsämarjojen ryhmällä on koko ryhmän kasvattajien palaveri kerran kuussa ja viikoittain työparin kanssa suunnittelupalaveri. Joka toinen viikko on kaikkien ryhmien yhteinen toimintayksikönkokous. Kokouksessa käsitellään ryhmien kuulumiset, viikkokatsaus, ajankohtaiset tiimien asiat ja esimiehen kokoukseen tuomat asiat. Kerran kuussa keskustellaan henkilökunnalta nousevien teemojen pohjalta työn iloista ja haasteista. Keskustelulla edistetään työhyvinvointia. Päiväkodin henkilökunta pitää yhdessä esimiehen kanssa kehittämispäivän syksyllä ja keväällä. Siellä keskustellaan työyhteisön kehittämisestä, toimintatavoista sekä suunnitellaan ryhmien toimintaa. Henkilökunnalla on kaksi kertaa toimintavuodessa iltapalaveri, jossa käsitellään ajankohtaisia asioita. Päiväkodissamme toimii pedagogiikka-, henkilöstö- ja talous- ja viestintätiimi, joilla on omat tehtävänsä ja vastuualueensa. Kullakin tiimillä on oma tiimivastaavansa.

7 Esimies on läsnä päiväkodissa 1-2 kertaa viikossa. Muina aikoina hänet tavoittaa puhelimitse. Esimies pitää kehityskeskustelun jokaisen työntekijän kanssa kerran vuodessa. Toimenkuva päivitetään kehityskeskustelun yhteydessä. Uudelle työntekijälle toimenkuva tehdään työsuhteen alkaessa. Ennen päivähoidon aloittamista lapsen vanhemmat tekevät palvelusopimuksen päiväkodin esimiehen kanssa, jonka jälkeen perheet käyvät aloituskeskustelun omahoitajan kanssa. Aloituskeskustelu voidaan pitää, vanhempien toiveiden mukaisesti, joko lapsen kotona tai päiväkodilla. Näin luodaan perusta hyvälle kasvatuskumppanuudelle.

8 5. Oppimisen ilo Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Lapsi oppii uusia asioita käyttämällä kaikkia aistejaan. Aikuisen esimerkki vahvistaa vuorovaikutusta. Toimiessaan vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa lapset liittävät asioita ja tilanteita kokemuksiinsa sekä tuntemuksiinsa. Turvalliset ihmissuhteet ovat oppimisen ja myönteisen oppimisasenteen perusta. Oppimista tapahtuu kaikissa päivän toiminnoissa ja perushoitotilanteissa. Kasvattajat kuuntelevat lasta ja antavat lapsen tehdä ehdotuksia, ilmaista ajatuksia ja valita toimintoja. Pienryhmässä toimiminen mahdollistaa lapsen yksilöllisen kohtaamisen, rohkaisee lapsia ja auttaa keskittymään luoden oppimisen iloa.

9 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys varhaiskasvatuksessa Päivittäiset toimintarutiinit opettavat lapsille eri tilanteisiin liittyvää kieltä. Kasvattajat antavat lapselle mallin hyvästä kielenkäytöstä. Lapset muotoilevat kielen avulla leikin tarkoitusta, kuvailevat sen etenemistä ja säätelevät vuorovaikutusta toisiin lapsiin. Kasvattajat tunnistavat lasten yksilölliset tavat kommunikoida ja rohkaisevat lapsia vuorovaikutukseen. Samalla vahvistetaan myönteistä minäkuvaa ja itsensä hyväksymistä ryhmän jäsenenä. Riimittelyt, lorut, sadut ja laulut kuuluvat jokaiseen päivään. Näillä herätellään lasten kielellistä tietoisuutta ja tuetaan lasten luontaista taipumusta sanoilla leikittelyyn. Monenlaiset luovan toiminnan muodot esim. nukketeatteri, roolileikit ja talon tuokiot kannustavat lapsia luovuuteen ja kasvattavat luottamusta omiin taitoihin.

10 7. Lapselle ominainen tapa toimia Lapset saavat kokea päivittäin liikkumisen, leikkimisen, tutkimisen ja taiteellisen kokemisen. Aikuiset ottavat huomioon lasten toiveet toiminnan suunnittelussa. Pienryhmät tekevät toiminnasta monipuolisen, jolloin pystymme paremmin huomioimaan lapsen yksilöllisyyden. Toiminta ei ole aina samanlaista kaikille lapsille. Pienryhmät voivat tehdä samaan aikaan eri toimintoja erilaisessa ympäristössä. Lapset leikkivät päivittäin omien kiinnostustensa mukaisia leikkejä. Aikuinen havainnoi leikkiä ja mahdollistaa tilojen ja leikkimateriaalien luovan käytön. Tarvittaessa aikuinen voi myös ohjata leikkiä tai olla leikissä mukana.

11 Orientaatiot 8.1. Luonnontieteellinen orientaatio Kaikki päiväkotimme ryhmät sijaitsevat lähellä metsää, siksi pääsemme usein metsäretkille. Metsä- ja kävelyretkillä tutkimme ja havainnoimme luontoa eri vuoden aikoina. Metsässä voimme rakentaa majoja, kerätä marjoja, tutustua sieniin, kasvustoon ja kuunnella luonnonääniä. Omalla pihalla ulkoillessa saamme nauttia ja leikkiä luonnon materiaaleilla (mm. hiekka, kivet, lehdet, lumi) vaihtuvissa sääolosuhteissa. Metsä toimii loistavana oppimisympäristönä. Hyödynnämme luonnon materiaaleja askartelussa ja tutustumme luonnon kiertokulkuun esim. kasvattamalla siemenistä kukkia. Tietoa eläimistä, kasveista ja luonnonilmiöistä saamme kirjoista, internetistä ja retkiltä. Keskustelemme lasten kanssa luonnonilmiöistä, vuodenajoista ja luonnonkiertokulusta Esteettinen orientaatio Lapset saavat ilmaista itseään teatterin, taiteen, musiikin, liikunnan ja leikin kautta. Lapsilla on mahdollisuus maalata, muovailla, esittää eri teatterimuotoja ja kuunnella musiikkia. Näin he saavat kokea aistinautintoja ja ymmärtää kauneuden monimuotoisuutta. Keskustelemme paljon erilaisista tunteista, aistimuksista ja kokemuksista lasten kanssa Matemaattinen orientaatio Päiväkodissamme lajitellaan, lasketaan, vertaillaan ja päätellään päivittäin eri toimintojen yhteydessä ikätaso huomioiden. Rohkaisemme lasta itsenäiseen ajatteluun ja ongelmanratkaisuun.

12 8.4. Eettinen orientaatio Eettisen kasvatuksen pohjana on aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus. Lasten jokapäiväisissä tilanteissa opetellaan oikean ja väärän, hyvän ja pahan sekä totuuden ja valheen näkökulmaa. Aikuinen antaa toiminnallaan mallin kunnioituksesta, oikeudenmukaisuudesta ja tasavertaisuudesta. Lasten mielipiteitä kuullaan ja kunnioitetaan. Pelot, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lasten elämään. Niitä käsitellään lasten kanssa niin että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Kunnioitamme ja tuemme perheen ja lapsen vakaumusta, sekä opettelemme erilaisuuden hyväksymistä. Perustamme uskontokasvatuksen kulttuuriperintöön ja tapoihin. Vastaamme lasten kysymyksiin ja käymme pohdiskelua kuunnellen lapsen herkkyyttä. Kirkkovuoden tapahtumiin, jouluun ja pääsiäiseen valmistautuminen näkyy suomalaisia perinteitä käyttäen. Joulukirkossa käymme joka toinen vuosi. Seurakunnan lastenohjaajat vierailevat päiväkodissamme 1-2 kertaa vuodessa Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Lapselle kerrotaan menneistä ajoista perinneleikkien, tarinoiden ja esineiden avulla. Vietämme isovanhempienpäivää ja itsenäisyyspäivää.

13 9. Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa Vanhempien, lasten ja henkilökunnan kuuleminen on aitoa ja läsnä olevaa kaikkien osapuolten kesken. Avoin vuorovaikutus on pohja hyvälle kasvatuskumppanuudelle. Vuosittain lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma (VASU). Vanhemmilla on mahdollisuus antaa palautetta koko henkilökunnalle suullisesti, kirjallisesti ja esimiehen kautta Henkilökunta on vaitiolovelvollinen ja täten luottamuksellisistakin asioista voidaan puhua. Lapsen tuonti -ja hakutilanteissa vaihdamme päivittäin kuulumisia. Syksyisin kokoonnumme vanhempainiltaan, jolloin pohdimme yhdessä, mitä asioita vanhemmat pitävät tärkeänä lapsensa hoidossa. Saamme palautetta toiminnastamme myös asiakastyytyväisyyskyselyiden kautta. Päiväkodissamme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, joka kerää varoja erilaisten tapahtumien yhteydessä. Näillä varoilla mahdollistuu mm. kevätretket ja teatteriesitykset.

14 10. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Kohtaamme erilaisen lapsen avoimesti ja hyväksyvästi. Erityistä tukea tarvitsevat lapset hyötyvät pienryhmätoiminnasta. Muutamme oppimisympäristöä ja toimintatapoja. Ryhmäkokoa pienennetään tarpeen vaatiessa. Havaittuamme lapsessa erityistä tuen tarvetta, keskustelemme ensin vanhempien kanssa ja otamme yhteyttä varhaiskasvatuksen konsultoivaan erityislastentarhanopettajaan (KELTO). Lapsen tuentarpeesta riippuen teemme yhteistyötä puheterapeutin, toimintaterapeutin tai psykologin kanssa. Neuvolan ikävuositarkastuksiin lähetämme tietoa lapsesta ja saamme palautetta mahdollisista toimenpiteistä jatkossa. Lapselle tehdään tarvittaessa tuki ja kuntoutussuunnitelma. Esiopetusvuoden aikana lapselle tehdään tarvittaessa pedagoginen arvio ja -selvitys. Pidennetyn oppivelvollisuuden lapselle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) toimintakauden alussa, joka tarkistetaan 1-2 kertaa toimintakauden aikana.

15 11. Yhteistyö varhaiskasvatuksessa Teemme yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Röykän päiväkodin vanhempaintoimikunta mm. mahdollistaa retket Röykän koulu jumppasalin käyttö kerran viikossa, yhteistyö esi- ja alkuopetuksen välillä esiopetusryhmä Maahiset toimii koulun tiloissa Perhepäivähoito varahoito yhteiset tapahtumat Kirjasto Kirjastoauto kerran viikossa Seurakunta Joulukirkko Seurakuntahetket päiväkodilla Musiikkiopisto Musiikkileikkikoulu kerran viikossa päiväkodin tiloissa Jäähalli Eskariluistelut Varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettaja (KELTO) Konsultointia lasten asioissa, osallistuminen lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekoon tarvittaessa käy seuraamassa ryhmän toimintaa tarpeen mukaan 1-2 kertaa toimintakaudessa ja pitää palaverin ko. ryhmän kanssa Päivähoidon perhetyöntekijä Konsultointia kasvatukseen liittyvissä asioissa Neuvola Tiedonsiirto lapsesta vuositarkastusten yhteydessä Kasvatus- ja perheneuvola Yhteistyö perheiden kanssa tarvittaessa Puhe- ja toimintaterapeutit Yhteistyö tuki -ja kuntoutustoiminnassa Psykologi Esiopetuksessa kouluvalmiustutkimukset Yhteistyö tuki -ja kuntoutustoiminnassa Seurat Tilojen vuokraus esim. joulujuhliin Hiihtoladut pk:n pihalle

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Alhonniitun päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma 1/9 ALHONNIITUN PÄIVÄKODIN TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme hoitoa, kasvatusta ja opetusta myönteisessä ilmapiirissä,

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys

1. Johdanto. 2. Alkun historia ja nykyisyys 2008 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto 2. Alkun historia ja nykyisyys 3. Mitä pidämme tärkeänä? toimintamme arvoperusta 3.1. Lasten, vanhempien ja henkilökunnan arvot 4. Kasvatuskumppanuus 5. Oppiminen ja

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1 Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1. Rymysten ryhmän kuvailu 2 Perushoito 2 2. Rymysten arvot ja tavoitteet 3 3. Rymysten varhaiskasvatusympäristö 4 4. Kielellinen kehitys ja kielen merkitys

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot