Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

2 Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan ja vuonna 2013 päivitettyyn varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME kerrotaan, miten varhaiskasvatusta toteutetaan päiväkodissamme. Tahdomme tarjota tasokasta ja turvallista hoitoa, kasvatusta ja opetusta 0-6-vuotiaille lapsille yhteistyössä kotien kanssa.

3 Varhaiskasvatuksen arvot ja tavoitteet Tavoitteenamme on luoda puitteet lapsen terveen itsetunnon kehitykselle. Itseään arvostava lapsi pystyy arvostamaan ja kunnioittamaan myös toisia. Kuuntelemme lasta ja olemme aidosti läsnä. Huomioimme jokaisen lapsen yksilölliset tarpeet osana ryhmää. Arjen toiminnassa harjoittelemme päivittäin hyviä tapoja, toisen huomioon ottamista, oikean ja väärän erottamista sekä rehellisyyttä. Opettelemme hyväksymään erilaisuutta. Noudatamme yhteisesti sovittuja sääntöjä. Varhaiskasvatusympäristö Määrlahden päiväkoti sijaitsee Loviisanlahden itäpuolella vajaan kilometrin päässä keskustasta. Päiväkodin suojaisa piha-alue rajoittuu metsikköön ja leikkipuistoon, joka välineineen ja pulkkamäkineen on lasten ahkerassa käytössä ympäri vuoden. Hyödynnämme alueen kaunista luontoa retkeillen mm. lähimetsässä, rannassa ja Ungernin linnoituksella. Päiväkodissamme toimii tällä hetkellä 0-3-vuotiaiden ryhmä Pampulat, 3-4-vuotiaiden ryhmä Vekarat sekä 4-5-vuotiaat Vilperit. Jokaisella ryhmällä on käytössään kaksi huonetta; yksi ruokailuun ja askarteluun, toinen lepoon ja leikkiin sekä omat eteis- ja saniteettitilat. Päiväkodissamme on pieni sali yhteisiä hetkiä varten. Isompien lasten kanssa käydään jumppaamassa läheisessä liikuntahallissa. Aamupala valmistetaan päiväkodin keittiössä. Lounas ja välipala tuodaan valmiina Loviisan kaupungin keskuskeittiöstä.

4 Kielellinen kehitys ja kielen merkitys varhaiskasvatuksessa Kieli on ajattelun pohja ja perusta. Lapsi tarvitsee kieltä kaikessa toiminnassaan. Ruokailut, pukemistilanteet, leikki ja muu toiminta päiväkodin arjessa ovat luontevia tilanteita harjaannuttaa kielellistä kehitystä. Sadut, lorut ja laulut kuuluvat tärkeänä osana toimintaamme ja rikastuttavat kielen oppimista. Olemme suomenkielinen päiväkoti. Tavoitteenamme on vahvistaa suomenkielisten lasten äidinkieltä ja antaa muun kielisille lapsille valmiudet toimia suomenkielellä.

5 Lapselle ominainen tapa toimia Leikkiminen, liikkuminen ja tutkiminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia. Aikuisen tehtävänä on tarjota lapselle mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaan ja kokeilla eri asioita, jolloin jokainen voi löytää omat vahvuutensa. Musiikki, kuvataide, tanssi, draama, kirjallisuus ja kädentaidot ovat osa arkeamme. Toimimme usein pienryhmissä, jolloin voimme huomioida jokaisen lapsen yksilöllisemmin. Leikkiessään lapsi käyttää mielikuvitustaan ja eläytyy leikkiin. Lapsi voi olla vaikka hurja hirviö, kissa, äiti tai isä. Leikissä lapsi käsittelee monia tunteita ja tapahtumia sekä harjoittelee erilaisia taitoja ja sosiaalisia tilanteita. Aikuisen tehtävänä on antaa lapselle riittävästi aikaa, tilaa ja mahdollisuuksia leikille sekä sisällä että ulkona. Havainnoimme leikkiä ja tarvittaessa ohjailemme sitä. Huolehdimme siitä, että halutessaan jokaisella lapsella on leikkikaveri, joskus vaikka aikuinen. Pohja terveille elämäntavoille luodaan jo varhaislapsuudessa. Päiväkodin lähiympäristö luo hyvät mahdollisuudet monipuoliselle liikkumiselle. Ohjattuja liikuntatuokioita sisällä tai ulkona meillä on viikoittain. Tämän lisäksi kannustamme lapsia omaehtoiseen liikkumiseen. Osallistumme Nuoren Suomen liikuntakampanjoihin (Varpaat vauhtiin, Pihaseikkailu). Teemme yhteistyötä Porvoonseudun musiikkiopiston kanssa. Muskari kokoontuu päiväkodin tiloissa kerran viikossa. Opetus tapahtuu päivähoitopäivän aikana ja on maksullista. Osallistuminen muskariin on perheille vapaaehtoista.

6 Orientaatiot Lapset oppivat koko ajan toimiessaan vuorovaikutuksessa ympäristön ja ihmisten kanssa. Orientaatioiden käsitteellä korostetaan sitä, että tarkoituksena ei ole oppiaineiden sisältöjen opiskelu, vaan sellaisten välineiden ja valmiuksien hankinnan aloittaminen, joiden avulla lapsi vähitellen pystyy perehtymään, ymmärtämään ja kokemaan ympäröivän maailman monimuotoisia ilmiöitä. Yksittäisten sisältöjen valinnassa lasten omilla kiinnostuksen kohteilla, tarpeilla ja paikallisilla olosuhteilla on ratkaiseva merkitys. Orientaatiot muodostavat varhaiskasvatuksesta vastaavalle henkilökunnalle kehyksen siitä, mitä aikuisten tulee tarjota lasten toimintaa ja oppimista varten. Kieli on vuorovaikutuksen väline kaikkien orientaatioiden alueilla. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2006, )

7 Kasvatuskumppanuus Kasvatuskumppanuus on tietoista vanhempien ja henkilöstön sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Kasvatuskumppanuudessa hyödynnetään vanhempien ja kasvattajien lasta koskevat tiedot ja kokemukset. Yhteistyön perustana on luottamus, tasavertaisuus ja toisen kunnioittaminen. Henkilöstön vastuulla on luoda tasavertaiset edellytykset toimivalle yhteistyölle ja vuorovaikutukselle perheiden kanssa. Päivähoitohenkilöstöä sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus perhettä koskevista asioista. (THL 2014.) Kasvatuskumppanuusajattelussa painoitetaan vanhempien laajempaa osallistumista ja osallisuutta. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että kiinnitetään huomiota siihen, kuinka vanhempien käsitykset, näkemykset sekä ratkaisuehdotukset tulevat kuulluiksi ja keskustelluiksi vuoropuhelussa päiväkodin henkilöstön kanssa. (Vanhempainilta.fi.) Lapsen aloittaessa päivähoidon toivomme, että tutustumiskäynteihin varataan riittävästi aikaa. Aluksi lapsi ja vanhempi tutustuvat yhdessä päivähoitopaikkaan. Mahdollisuuksien mukaan lapsi voi harjoitella lyhyempää päivää ennen varsinaista päivähoidon aloittamista. Lapselle laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Lapsen VASU) hoitosuhteen alussa. Tätä VASUA tarkistetaan vuosittain, tarvittaessa useamminkin. Lapsen tuonti- ja hakutilanteissa vaihdamme kuulumiset lyhyesti. Syvemmille keskusteluille varataan oma aika. Syksyisin pidämme vanhempainillan. Tämän lisäksi järjestämme juhlia ja erilaisia tapahtumia vuoden mittaan.

8 Kasvun ja oppimisen tuki varhaiskasvatuksessa Lapsi voi tarvita erityistä tukea kehityksensä eri osa-alueilla. Tuen tarjoaminen aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Järjestämme tukea yhteistyössä kiertävän erityislastentarhanopettajan (KELTO) kanssa. KELTO vierailee päiväkodissamme säännöllisesti, noin kerran kuukaudessa. Halutessaan perheet voivat olla suoraan yhteydessä erityislastentarhanopettajaan. Yhteystiedot löytyvät ryhmien ilmoitustaululta. Tukimuodot ja yhteistyötahot mietitään lapsen tarpeiden mukaan. Tarvittaessa ryhmän kasvatushenkilöstö laatii lapselle erityisen tuen suunnitelman, johon kirjataan lapsen tavoitteet, tukimuodot ja seuranta. Tämä suunnitelma sisällytetään osaksi lapsen VASUA. Kerran toimintakauden aikana kokoontuu moniammatillinen lapsen kasvun tukiryhmä. Ryhmän tehtävänä on löytää lapselle sopivat tukimuodot. Tukiryhmässä toimivat terveydenhoitaja, psykologi, erityislastentarhan opettaja, päiväkodinjohtaja ja päiväkodin henkilökuntaa. Monikulttuurinen varhaiskasvatus Monikulttuurinen varhaiskasvatus opettaa lapsia kunnioittamaan erilaisuutta. Monikulttuurista lasta perheineen tuetaan kasvamaan kaksikieliseksi sekä kahden kulttuurin kansalaiseksi. Lapsen identiteetin vahvistamisen kannalta on tärkeää, että hänen kieltään ja kulttuuriaan arvostetaan. Kun lapsi osaa hyvin äidinkieltään, myös suomen kielen oppiminen on helpompaa. Koko päivähoidon arki eri tilanteineen tukee suomen kielen oppimista. Pienryhmätoiminta sekä kahdenkeskiset hetket aikuisen kanssa lukemisineen ja lorutteluineen sekä asioiden nimeäminen ja kuvakorttien käyttäminen auttavat avaamaan suomen kieltä.

9 Moniammatillinen yhteistyö Teemme yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Esikoulu ja koulu : lähikoulumme on Harjurinteen koulu Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Loviisan seudun seurakunnat Erityslastentarhanopettaja Tarja Tuominen Lastensuojelu, perhetyö Loviisan psykiatrinen poliklinikka lasten -ja nuorten vastaanotto Lastenneuvola, psykologi, lasten ja nuorten psykiatrinen sairaanhoitaja, perheneuvola, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti Lastenlinna Eteva

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt

Yksiköt: Kaupungin päiväkodit / perhepäivähoito / avoin varhaiskasvatus Yksityiset päiväkodit / perhepäivähoito Seurakunnat Järjestöt Tämä on Loviisan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Sen lähtökohtana ovat valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet. Sivistyslautakunta hyväksyy joka toinen vuosi päivitetyn suunnitelman. Päivähoitoyksiköt

Lisätiedot

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vihastenkarin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkodissamme on vuosittain noin 72 lasta. Lapset on jaettu ikäryhmittäin neljään toiminnallisesti sopivaan ryhmään. Jokaisen ryhmän toiminnassa huomioidaan

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI PEHTOORIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö Alkusanat s. 3 Johdanto s. 4 Päiväkoti Pehtoorin ja lasten vanhempien yhteiset arvot s. 5 Toiminta-ajatuksemme s. 5 Yhteistyö s. 6 Arki Pehtoorissa

Lisätiedot

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa

6. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset varhaiskasvatuksessa 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Varhaiskasvatus 2.1 Varhaiskasvatus Kankaanpäässä 2.2 Arvot 2.3 Tavoitteet 3. Toteuttaminen 3.1 Varhaiskasvatuksen oppimisympäristö 3.2 Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma

KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma KaalimaanKakaroiden varhaiskasvatussuunnitelma Ryhmäperhepäiväkoti KaalimaanKakarat akarat Tehdas-Mattilantie 13 as 2 Meri-Pori p.050-918 1115/Satu Hukka p.0400-618 847/Anne Niemi Onni on olla ihminen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LAPINNIEMEN JA AKONPUISTON PÄIVÄKOTIEN SEKÄ OSMON JA RAITIN RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

1. Suomi toisena kielenä (S2) opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa Kuvaa käytetty Heli Pukin luvalla SUOMI TOISENA KIELENÄ OPETUSSUUNNITELMA LAPPEENRANNAN VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPET TUKSESSA SEKÄ ESIOPETUKSESSA ANNETTAVASSA PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVASSA OPETUKSESSA

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008

VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 VESIKANSAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2007 2008 Vesikansan päiväkodin toiminta ajatus: Luomme kasvatuskumppanuudessa perheiden kanssa lapselle turvallisen ja suvaitsevan ilmapiirin ympäröivän luonnon

Lisätiedot

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen

Päivähoidon USKONTO- KASVATUS. Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Päivähoidon USKONTO- KASVATUS Onks enkeleitä olemas? -näkökulmia päivähoidon uskontokasvatukseen Työryhmä Aija Anteroinen, Päivi Haapakoski, Virpi Killström, Anne Luoma, Leena Nikkilä, Jaanet Salminen,

Lisätiedot

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen

Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen Saatteeksi Rauman freinetkoulun opetussuunnitelma on koulukohtainen opetussuunnitelma, joka perustuu valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet 2004 ( http://www.oph.fi/info/ops/

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

Mä tanssin kuin myrsky!

Mä tanssin kuin myrsky! Sanna Lepoaho Mä tanssin kuin myrsky! Tanssi-ilmaisu osana päiväkodin varhaiskasvatusta Metropolia Ammattikorkeakoulu Hyvinvointi ja toimintakyky Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi Opinnäytetyö 07.04.2015

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA

ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA ARKI RAISION KAUPUNGIN PÄIVÄHOIDON ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA Raision Kaupunki 1/2008 JOHDANTO... 3 ARKITOIMINTAPEDAGOGIIKKA PIENTEN RYHMISSÄ... 4 JOHDANTO... 5 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS... 6 KIELEN KEHITYS...

Lisätiedot