Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä."

Transkriptio

1 Kuntasuunnittelulautakunta Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Kuntasuunnittelulautakunta Kuntasuunnittelulautakunta Kunnanhallitus Perttulan osayleiskaava 936/ /2013 KUNLA 107 Perttulan osayleiskaavaa on laadittu osayleiskaavaohjelmaan pe rus tuen. Suunnittelua on tehty kunnan omana työnä. Perttulan osayleiskaava on maaseutualueen osayleiskaava, jolla ohja taan alueen maankäyttöä ja rakentamista. Alueelle ei ole ta voit teena laatia asemakaavoja. Osayleiskaavan laatimista varten on alueen luon to sel vi tys päivitetty vuonna Osayleiskaavan laatimista ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaavat sekä yleiskaavan sisältövaatimukset. Lisäksi valtuuston hyväksymät Nur mi jär ven kuntastrategia ja Nurmijärven maankäytön ke hi tys ku va 2050 ohjaavat osayleiskaavan laatimista omalta osaltaan. Osayleiskaava kattaa Perttulan, Uotilan ja Numlahden maa re kis te riky lät kokonaan ja Röykän asemakaavoitetun alueen eteläpuolisen osan Korven maarekisterikylästä. Osayleiskaava on periaatteiltaan vastaava kuin viimeksi laadittu Lepsä män osayleiskaava, joka sai lainvoiman loppuvuodesta 2012 ja tuli voimaan vuoden 2013 alussa. Rakentamismahdollisuuksien ar vioin ti perustuu mitoitusvyöhykkeisiin, tilajaotushistoriaan ja emä ti lan sijaintiin yhdyskuntarakenteessa ja maisemassa sekä emätilan alueel la toteutuneeseen rakentamiseen. Yhdyskuntarakenteellisen sijain nin arviointi perustuu etäisyyteen maantiestä, yksityistiestä ja kou lus ta.. Osayleiskaava on kuulutettu vireille tulleeksi kesäkuussa Yleisö ti lai suus pidettiin kesäkuussa 2012 ja tilaisuudessa esiteltiin osayleis kaa van laatimisperiaatteita ja tehtyjä selvityksiä Osayleiskaavaluonnos on tavoitteena saada kun ta suun nit te lu lau takun nan käsiteltäväksi vielä vuoden 2013 aikana.

2 Osayleiskaavan lähtökohtia, ratkaisuperiaatteita ja mi toi tus vyö hykkei tä esitellään kokouksessa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on liitteenä. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Yritysvaikutusten arviointi: Kuntasuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi Perttulan osa yleis kaavan laatimistilanteen, lähtökohdat ja ratkaisuperiaatteet tiedoksi ja keskustelee niistä. Päätökseen kuuluu liite nro 2. KUNLA 134 Perttulan osayleiskaavaa on laadittu yleiskaavaohjelman mukaisesti. Vuorovaikutus ja tiedottaminen Osayleiskaavan vireilletulosta on ilmoitettu kesäkuussa 2012 sekä leh ti kuu lu tuk sel la että kirjeellä maanomistajille. Osallistumis- ja arvioin ti suun ni tel ma sekä suunnittelualueen alustava rajaus ovat olleet näh tä vil lä kesäkuusta 2012 alkaen. Kunnanvirastolla järjestettiin kesäkuussa 2012 kaavan laatimista kos ke va yleisötilaisuus, jossa esiteltiin aluetta koskevia selvityksiä. Ti lai suu des ta tiedotettiin suunnittelualueella ja suunnittelualueen ulko puo lel la asuville maanomistajille, joiden osoite oli tiedossa. Samas sa yhteydessä jaettiin suunnittelun lähtökohtia koskeva kysely, jo hon saatiin 53 vastausta. Lyhyt yhteenveto vastauksista on kaa vase los tuk ses sa. Yleistä Osayleiskaavaa on laadittu omana työnä. Kaavatyöhön liittyviä sel vityk siä on teetetty konsultilla. Kaavan aloitusvaiheen vi ran omais neuvot te lu pidettiin toukokuussa Suunnittelualueen väestö on tällä hetkellä lähes ja työpaikkoja alu eel la on noin 400. Asuntoja alueella on lähes 700. Tavoitteita

3 Osayleiskaavan merkittävin tavoite on maaseutualueen ja etenkin ky lä kes kuk sen kehittäminen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisin kei noin. Toisaalta tavoitteena on ohjata alueelle kohdistuva ra ken tamis pai ne sijoittumaan edullisesti yhdyskuntarakenteessa ja mai semas sa, jotta alueen vetovoimatekijät ja maaseutumaisuus säi lyi si vät. Kaavaratkaisun tavoitteena on kuitenkin olla toteuttamisen suh teen joustava erilaisissa tilanteissa. Kaavaratkaisu Perttulan osayleiskaava-alueelle kohdistuu rakentamispaine kuten ku ten koko Nurmijärven alueelle. Toisaalta Valkeissuon ja Ku ha järven peltoaukeat ja niitä rajaavat Perttulan ja Uotilan kylänmäet ovat maa kun nal li ses ti arvokasta kulttuuriympäristöä. Suunnittelualueen ominaisuuksia on pyritty ilmentämään kaa va kartal la. Alueelle on osoitettu kyläalueita suunnittelualueen keskiosaan Pert tu lan ja Uotilan kylänmäkien läheisyyteen. Näille kyläalueille suosi taan rakentamisen sijoittumista. Kyläalue on tarkoitettu myös ky län ja sitä ympäröivän alueen asutuksen tarvitsemaan pal ve lu ra ken ta miseen. Kyläalueiden läheisyydessä sijaitsevat laajat pel to alu eet Valkeissuo ja Kuhajärvi on osoitettu maatalousalueena, joka on maise man kannalta merkittävä. Näille alueille ei pääsääntöisesti saa raken taa. Valkeissuo ja Kuhajärvi ovat suurimmalta osaltaan mah dollis ta tulva-aluetta. Muut alueet on osoitettu maa- ja met sä ta lous alueina. Tällä on haluttu korostaa kyläalueita ja toisaalta alueen maa seutu mais ta luonnetta. Maa- ja metsätalousalueet on ensisijaisesti tarkoitettu maa- ja metsä ta lou den harjoittamiseen ja niillä sallitaan haja-asutusluonteinen ra ken ta mi nen osayleiskaavan mitoituksen mukaisesti. Rakentamismahdollisuuksien arviointi perustuu emätilakohtaiseen tar kas te luun mitoitusvyöhykkeittäin. Rakentamismahdollisuuksien sijain ti tilan alueella määräytyy kaavamerkintöjen ja -määräysten perus teel la, niitä ei ole osoitettu kaavakartalla sitovasti ra ken nus paikkoi na. Tämän jous ta vuu den mahdollistaa se, että kaavamääräysten mu kaan ra ken ta mi nen tulee sijoittaa tilan edullisimmalla vyö hyk keellä si jait se val le alueelle. Tällöin rakennuspaikan vähimmäiskoko on m². Jos uusi rakentaminen sijoitetaan tilan epäedullisemmalle vyö hyk keel le tulee poiketa kaavamääräyksestä ja tällöin ra ken nuspai kan vä him mäis ko ko on suurempi. Osayleiskaavassa on erikseen osoitettu ammattioppilaitoksen ja Uoti lan koulun alueet julkisten palvelujen ja hallinnon alueina. Vaak sinjär ven loma-asutus on osoitettu loma-asuntoalueena.

4 Alueen eteläosassa on osoitettu oleva paikallinen moottorirata ja oleva asuntovaunualue. Luonto-, rakennusperintö- ja muinaisjäännökset on osoitettu niitä kos ke vien selvitysten perusteella. Mitoituksen mukaan alueelle on mahdollista muodostaa lähes 300 uut ta rakennuspaikkaa. Lisäksi yli m² rakennuspaikoilla on raken nus jär jes tyk sen edellytysten täyttyessä mahdollisuus ns. si vuasun non rakentamiseen. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan sisältövaatimukset aset tavat osayleiskaavan laatimiselle perustan. Sisältövaatimusten mukaan yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. yh dys kunta ra ken teen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys, olemas sa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö, mahdollisuudet lii ken teen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä ener gia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ym pä ris tön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla. Nä mä seikat on selvitettävä ja otettava huomioon. Yleis kaa va se lostuk ses sa esitetään yleiskaavan toteuttamisen vaikutusten arviointi. Osayleiskaavalla ohjataan rakentamisen sijoittumista yh dys kun ta raken tees sa edullisille alueille, joita ovat olevan tiestön varret. Kaa vassa rakentamisen sijoittumista suositaan lähelle alakoulua, jotta ei olisi tarvetta koulukuljetuksiin. Kaavassa on osoitettu kevyen liikenteen yh teys tar ve Lopentien, Perttulantien ja Nummenpääntien varsille, jotta näiden teiden liikenneturvallisuus paranisi. Näiden kevyen lii kenteen väylien toteuttamisen ajankohta ei ole tiedossa. Kaavaratkaisu mahdollistaa alueella toimivan vesiosuuskunnan toimin nan tukemisen, koska suuri osa rakentamismahdollisuuksista on to teu tet ta vis sa vesiosuuskunnan verkoston lähellä. Suunnittelualueelta on tehty luontoselvitys, jonka perusteella kaa varat kai sus sa on esitetty arvokkaiden luontokohteiden säilymisen kannal ta tarpeelliset merkinnät ja määräykset. Alueen väestö kasvaa vähäisessä määrin vuosittain. Asutuksen lisään ty mi nen lisää myös yksityisautojen käyttöä ja liikennettä alu eella. Toisaalta kaavaratkaisulla voidaan osa tulevasta rakentamisesta oh ja ta kyläalueille lähelle Lopentietä, mitä pitkin kulkee jouk ko lii kenteen vuoroja. Yritysvaikutusten arviointi:

5 Osayleiskaava mahdollistaa kylän ja sitä ympäröivän asutuksen tarvit se man palvelurakentamisen kyläalueella. Lisäksi asumisen yh teyteen saa sijoittaa ympäristöä häiritsemättömiä työtiloja, kuitenkin niin, että rakennuspaikan pääkäyttötarkoituksen tulee olla asuminen. Alu eel le on näin ollen mahdollista syntyä joitain työpaikkoja. Suun nitte lu alu een työpaikkojen määrä on vaihdellut 400 molemmin puo lin. Osayleiskaavan mitoitus mahdollistaa lähes 300 uuden ra ken nus paikan muodostamisen. Rakentamismahdollisuuksien toteutuessa raken ta mi nen työllistää vähäisessä määrin. Viime vuosina alueelle on rakentunut vuosittain muutamia omakotitaloja, mikä ra ken ta mi sen määrä jatkunee tulevaisuudessa. Rakentamisen ohjauksella turvataan maa- ja metsätalouselinkeinon har joit ta mis ta alueella. Uudisrakentaminen saattaa paikoitellen asettaa rajoituksia maa- ja metsätalouden harjoittamiselle. Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää Perttulan osa yleis kaa valuon nok sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi ja kaavan val mis te luai neis ton MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa asetettavaksi nähtä vil le vähintään 30 päivän ajaksi. Päätökseen kuuluu liite nro 1. KH 1 Kunnanhallitus päättää kuntasuunnittelulautakunnan esityksen mukai ses ti hyväksyä Perttulan osayleiskaavaluonnoksen. Osayleiskaavaluonnos ja kaavan valmisteluaineisto asetetaan MRA 30 :n mukaisessa tarkoituksessa nähtäville vähintään 30 päivän ajak si kuntasuunnittelulautakunnan esittämässä muodossa. Päätökseen kuuluu liite nro 1. _

6 KUNLA 163 Perttulan osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä vä li sen ajan. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot 10 taholta ja se lä hetet tiin tiedoksi 21 taholle mahdollista lausuntoa varten. Lau sun to ja saatiin 14 kpl. Mielipiteitä saatiin noin 50 kpl. Lausunnoissa esitettiin tarkistuksia kaavamääräyksiin ja täy den nyksiä selostukseen ja vaikutusten arviointiin sekä joitain tarkistuksia kaa va mer kin töi hin. Mielipiteissä esitettiin pääosin mielipiteen esittäjän kiinteistölle lisää ra ken ta mis mah dol li suuk sia. Maanomistajat halusivat myös siirtää raken ta mis mah dol li suuk sia tilalta toiselle. Lisäksi esitettiin maan käyt tömer kin tä jen ja mitoitusvyöhykkeiden rajojen muutoksia. Kokouksessa esitellään lausuntojen perusteella kehitettyä osa yleiskaa va eh do tus ta, kaavamääräyksiä ja vastineita annettuihin lau suntoi hin. Kaava-aineistoa täydennetään seuraavaan käsittelyyn. Kuntasuunnittelulautakunta aloittaa Perttulan osa yleis kaa va eh do tuksen, kaavamääräysten ja lausuntojen vastineluonnosten käsittelyn. KUNLA 18 Osayleiskaavaehdotusta on täydennetty ja tarkistettu mm. lisäämällä kaa va kart taan sekä maakunnalliset että paikalliset ekologiset yh teydet, osoittamalla arvokkaat maisema-alueet, pilaantuneet maa-alueet ja osoittamalla ominaisuusmerkintänä maakuntakaavan mu kaises ti alue, jolla on maakunnallisesti merkittäviä kiviainesvaroja. Koko kun nan lepakkoselvityksen mukainen alue Sahamäen - Kuhakosken alu eel le on lisätty. Kaavamääräyksiä on täydennetty em. kaavakartan lisäysten osalta. Li säk si kaavamääräyksiä on tarkennettu lausunnoissa esityin tavoin. Kuntasuunnittelulautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se hyväksyy liitteen mukaiset vastineet Perttulan osa yleis kaa va luonnok ses ta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä tehdyt muutok set ja täydennykset kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin. Kun tasuun nit te lu lau ta kun ta esittää, että kunnanhallitus hyväksyy Perttulan osa yleis kaa va eh do tuk sen nähtäville asetettavaksi MRA 19 :n edellyt tä mäl lä tavalla vähintään 30 päivän ajaksi.

7 Esittelijän muutosesitys: Kaavakarttaa täydennetään Valkjärventien ja Luhtajoen välisellä alueella sijaitsevan kiinteistön osalta osoittamalla se M-6 -alueeksi. Mitoituskartassa esitetyt rakentamismahdollisuuksien siirrot lisätään kaavamääräyksiin. Esitys hyväksyttiin esittelijän tekemällä muutoksella. Lisäksi kuntasuunnittelulautakunta oikeutti tekemään kaava-asiakirjoihin teknisiä korjauksia ennen nähtäville asettamista. Päätökseen kuuluu liite nro 4. KH 74 Kunnanhallitus päättää kuntasuunnittelulautakunnan esityksen mukai ses ti hyväksyä liitteen mukaiset vastineet Perttulan osa yleis kaava luon nok ses ta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä tehdyt muu tok set ja täydennykset kaavakarttaan ja kaavamääräyksiin. Kunnanhallitus hyväksyy Perttulan osayleiskaavaehdotuksen näh tävil le asetettavaksi MRA 19 :n edellyttämällä tavalla vähintään 30 päi vän ajaksi kuntasuunnittelulautakunnan esittämässä muodossa. Lisäksi kunnanhallitus oikeuttaa tekemään kaava-asiakirjoihin tek nisiä korjauksia ennen nähtäville asettamista. Päätökseen kuuluu liite nro 3. _

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista.

Lautakunta keskustelee Haapajärven keskustan osayleis kaavan uudistamisesta ja laajentamisesta tehdyn tarjouksen pohjalta ja päättää jatkotoimista. Tekninen lautakunta 5 20.01.2011 Tekninen lautakunta 74 16.06.2011 Tekninen lautakunta 123 24.11.2011 Tekninen lautakunta 18 15.03.2012 Tekninen lautakunta 28 12.04.2012 Tekninen lautakunta 58 06.09.2012

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.)

Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti nro 55.) Tekninen lautakunta 20 02.04.2015 Kunnanhallitus 127 13.04.2015 Tekninen lautakunta 49 12.06.2015 Kunnanhallitus 234 22.06.2015 Moottorikelkkareittisuunnitelma Pahkajärvi-Nälkäjärvi-Kortemännikkö (reitti

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22

Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015. Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta. Maankäyttölautakunta 22 Maankäyttölautakunta 22 11.02.2015 Lausunto Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta Maankäyttölautakunta 22 Uudenmaan liitto on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Uudenmaan 4. vai hemaa kun ta kaa van

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava

Sonkajärven keskustaajaman osayleiskaava Kaavoitustoimikunta 2 30.08.2012 Kaavoitustoimikunta 6 10.12.2012 Kunnanhallitus 241 18.12.2012 Kaavoitustoimikunta 1 26.03.2013 Kunnanhallitus 291 02.12.2013 Kaavoitustoimikunta 1 17.04.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8

Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Nummelan keskustan asemakaava, kaava 95 kaavaselostuksen liite 8 Kaava N 95, Nummelan keskustan asemakaavamuutos, vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin Asemakaavaehdotus

Lisätiedot

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN

OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN Kaupunginhallitus 130 16.06.2014 OHJEET VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEKSI JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEIDEN JATKAMINEN KH 130 Talousarvion valmistelusta

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013

Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rakennus- ja ympäristölautakunta 35 04.03.2015 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen 2014 743/11.02.02/2013 Rymla 35 Valtioneuvoston asetuksessa kunnan ympäristöterveydenhuollon val

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS

Vastaanottajaa. Päivämäärä EHDOTUS Vastaanottajaa Ulvilan kaupunki Päivämäärä EHDOTUS 29.4.20144 (tark. 27.10.2014) KAASMARKUN OSAYLEISKAAVAA KAAVASELOSTUS KAASMARKUN OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS Kuvaus Osayleiskaavaehdotuksen selostus,

Lisätiedot

Lammasluodon asemakaavamuutos

Lammasluodon asemakaavamuutos Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 57 12.06.2014 20 12.03.2015 Lammasluodon asemakaavamuutos 1105/10.03.01/2013 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 12.06.2014 57 Arkkitehti

Lisätiedot

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat

Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat Ympäristölautakunta 180 09.12.2014 Metsähallitus / Ympäristölupahakemus kallion louhinnalle ja murskaukselle tilalle Valtion metsämaat RN:o 1:1 kylään Valtion metsämaat 546/54.540/2014 YMPLTK 180 Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju)

Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) Tekninen lautakunta 97 28.04.2015 Tekninen lautakunta 105 12.05.2015 Tekniikka- ja ympäristöpalvelujen investoinnit pitkällä aikavälillä (Elinympäristön kehittäminen -palveluketju) 3972/02.01.00/2014 Tela

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA. Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo: Kaupunginhallitus 142 18.05.2015 LAUSUNTO TE-PALVELUIDEN TUOTTAMISTA KOSKEVASTA ELY-KESKUKSEN PÄÄTÖSLUONNOKSESTA 327/00.04.00/2015 KH 18.05.2015 142 Valmistelija vs. kaupunginjohtaja Sampo Kangastalo:

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013

Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 Kaupunginhallitus 14 13.04.2015 Valtuutettujen tekemät aloitteet vuonna 2014 ja sitä ennen v. 2010-2013 183/00.05.00/2013 Kh 14 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003,

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA

YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA Kv 14.11.2013 35 LIITE 18 YPÄJÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVA 1 JOHDANTO 1.1 OSAYLEISKAAVA Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 56 18.09.2013 Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat

Lisätiedot

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 15.12.2014 TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAAN LIITTYVÄT YT-NEUVOTTELUT Kaupunginhallitus 311 Kaupunginhallitus päätti 16.9.2014. että Oriveden kaupunki aloittaa ko ko hen ki lö kun

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS

Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan L iminga anportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS Limingan kunta Limingan Ankkurilahden Haaransillan Liminganportin osayleiskaava 2040 KAAVASELOSTUS 13.4.2015 hyväksyttyy KV 25.5.2015 33 Johdanto Tämän osayleiskaavan pohjana on vuonna 1997 käynnistetty

Lisätiedot