Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna Johtokunta hyväksynyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006"

Transkriptio

1 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006 Johtokunta hyväksynyt Espoo 2006

2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta uudessa ympäristössä on käynnistynyt keskeisiltä osin tulossuunnitelman mukaisesti. Toiminnan volyymi on toteutunut alkuvuonna suunnitellusti. Kokonaismenot ovat toteutuneet alkuvuonna hieman arvioitua pienempinä. Maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat kokonaisuutena kertyneet suunnitelman mukaisesti. Metrologian yksikkö sekä hallinto- ja tukipalveluyksikkö ovat perustoiminnan lisäksi käyttäneet edelleen merkittävän työpanoksen uuteen toimitalon käyttöönottoon ja sen ohjeistukseen. Hallintoa ovat työllistäneet myös valtionhallinnon tuottavuus- ja palvelukeskushankkeisiin liittyvät selvitystyöt. Mittatekniikan keskuksesta annettua lakia on muutettu vuoden 2006 alusta lukien. Pätevyyden arviointi ja akkreditointi säädetään siinä mittatekniikan keskuksen akkreditointiyksikön tehtäväksi. Kansallisen akkreditointielimen (FINAS-akkreditointipalvelu) toimintaa ohjaamaan ja valvomaan on nimitetty akkreditointiasian valtuuskunta. Akkreditointiyksikön toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Arviointipalveluiden kysyntä on pysynyt edellisvuoden tasolla.. FINAS on osallistunut aktiivisesti toimialan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Asiakastyytyväisyys on edelleen pysynyt korkeana. Metrologian yksikön uudet laboratoriotilat on saatu pääosiltaan käyttökuntoon ja tulossuunnitelman mukainen toiminta on käynnistynyt. Tilojen hienosäätö ja laitteiden ja järjestelmien käyttöönotto ovat kuitenkin edelleen työllistäneet henkilökuntaa. Sektoritutkimuslaitosasema, tiivistyvät yhteydet Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön, ensimmäiset Akatemian rahoittamat tutkimushankkeet, uusien toimitilojen mahdollisuudet ja laadittava pitemmän aikavälin toimintastrategia antavat metrologian yksikölle hyvät lähtökohdat. 2. Hallinto- ja tukipalveluyksikkö Yhteistyössä Perfecto Oy:n kanssa toteutettiin alkuvuonna johtoryhmätyöskentelyn kehittämiseen keskittynyt koulutushanke. Tiedotuslehden alkuvuoden numero ilmestyi toukokuussa ja ulkoasultaan sekä rakenteeltaan uusitut sisäiset verkkosivut otettiin käyttöön maaliskuussa. Koko henkilöstölle on pidetty kaksi informaatio- ja keskustelutilaisuutta. Toimintaympäristön muutosten vaatimuksesta on uusittu menettelyjä ja ohjeistusta, kuten taloussääntö, tilipuitteet ja henkilöstölle tarkoitettu MIKES-opas. Valtion uudistettu maksuaikakortti ohjeistuksineen on otettu käyttöön. Työterveyshuollon palvelusopimus on uusittu Hanselin tekemän kilpailutuksen pohjalta ja työterveyshuollon kanssa on tehty uutta toimitilaa koskeva työpaikkaselvitys. Työsuojelun toimintaohjelman edellyttämä työpaikan riskien kartoitus on käynnistetty. Johtokunta ja johtoryhmä ovat pitäneet yhteisen strategiapäivän, jonka tulosten mukaisesti päivitetään seuraava toiminta- ja taloussuunnitelma.

3 3 Uuden toimitalon käyttöönotto ja sen vaatimien hankintojen, korjaus-, asennus- ja muutostöitten suunnittelu sekä toteutuksen valvonta ovat edelleen vaatineet merkittävän työpanoksen hallinto- ja tukipalveluyksiköltä. Mittatekniikan keskuksen henkilöstö yksiköittäin (tilanne ) Yksikkö Tot Tot Tot Suunn tot Hallinto- ja tukipalvelut Metrologian yksikkö Akkreditointiyksikkö Yhteensä *) Harjoittelijat 3 3 *) Vakinaiset tai vähintään 6 kk kestävät määräaikaiset työ- ja virkasuhteet. Metrologian yksikössä kesäkaudella olleitten harjoittelijoiden palkkakustannuksiin ovat osallistuneet korkeakoulut. 3. Akkreditointiyksikkö Vuoden alussa voimaan tulleen säädösmuutoksen mukainen toiminta on käynnistynyt vuoden alkupuoliskolla. FINASin selvitys akkreditointielinten vaatimusstandardin ISO17011 täyttymisestä on hyväksytty EA:n tasolla. Akkreditointiyksikön tulostavoitteet ovat alkuvuonna toteutuneet vuoden 2006 suunnitelmaa noudattaen. Arvioinnit on toteutettu laadittujen käyntiaikataulujen mukaisesti ja tulot ovat kertyneet ennakoidulla tavalla. Asiakastyytyväisyyttä seurataan jatkuvasti ja se on edelleen säilynyt korkealla tasolla (4,5 / 5). FINAS on järjestänyt alkuvuonna mm. kolme ISO/IEC 17025:2005 koulutustilaisuutta, arvioijakurssin sekä kansainvälisen seminaarin ja julkaissut kaksi FINASBulletiinia. Laatujärjestelmä on siirretty sähköiseen käyttömuotoon. Pätevyyden toteamistoimintaa palvelevan tietojärjestelmän hankintaprosessi on käynnistynyt. FINASin edustajat ovat ottaneet osaa kansainväliseen yhteistyöhön osallistumalla mm. 23:een EA:n, ILACin ja IAF:n komitea- ja työryhmäkokoukseen. Käsittelyssä on ollut 11 kansainvälisistä lausuntoa ja 9 äänestystä sekä 10 kotimaista lausuntoa. Akkreditointiin ja säädellyn sektorin arviointitoimintaan liittyvää yhteistyötä on ollut eri hallinnonalojen ministeriöiden ja viranomaisten kanssa.

4 4 Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Suunn Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset Vertailumittausjärjestäjät EMAS todentajat YHTEENSÄ Ilmoitetut laitokset Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit (EVI, EELA, ym.) Uudelleenakkreditoinnit Muutospäätökset Akkreditointiyksikön tulot vuosina (1000 EUR) Suunn Akkreditoinnit (53 %) Muut (73 %) YHTEENSÄ (54 %) 4. Metrologian yksikkö Metrologian yksikön toimintaympäristö tilat ja laitteet uudessa toimitalossa on alkuvuoden aikana saatu pääosin toimintakuntoon. MIKES-metrologia on vuoden alusta alkaen toiminut sektoritutkimuslaitosstatuksella ja hakeutunut aktiivisesti mukaan Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön. Uusi laboratoriorakennus ratkaisuineen on tuonut MIKESille medianäkyvyyttä ja herättänyt runsaasti sekä kotimaista että kansainvälistä mielenkiintoa. Uusissa tiloissa on järjestetty mm. pohjoismainen painekokous, EUROMET-kokouksia sekä useita suurekohtaisia seminaareja ja kursseja yhteistyökumppanien kanssa. Julkaisuissa, messuesiintymisissä ja yhteistyössä on hyödynnetty toimitalon uutuusarvoa. Talon erityisominaisuuksia hyödynnetään myös uusissa hankkeissa. MIKES-metrologia on hakeutunut aktiiviseen tutkimus- ja kehittämisyhteistyöhön yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Integroituminen osaksi laatuketjuja (teknologiateollisuus, metsä- ja ympäristöala) on päässyt alkuun. Kaksi MIKES-forumia on valmisteltavana. Suurtaajuusmetrologia on nimetty kansalliseksi mittanormaalilaboratorioksi ja alueen tutkimus- ja kalibrointipalvelujen markkinointi on aloitettu. Aikaleimapalvelun toteutusta valmistellaan yhteishankkeena Väestörekisterikeskuksen kanssa ja värähtelymittapaikka on kehitteillä. Ensimmäinen TEKESin Mitta-TUPAS-hanke on valmistunut. Akatemian rahoituksella on käynnissä kolme hanketta: kvanttimetrologiakolmio, taajuuskampa tietoliikenneaallonpituudelle ja väitöskirjatyön viimeistely pituusmetrologian alalta. Lisäksi akatemian rahoitusta on haettu mm. kryogeenisen primäärimittanormaalin kehitykseen. Yliopistoyhteistyötä on tehty kotimaisten lisäksi Tarton yliopiston kanssa. Metrologian tutkijakoululle ei saatu rahoitusta. Maksullisen palvelutoiminnan tulot ovat n 2 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suuremmat.

5 5 Kansainvälinen tutkijavaihto on päässyt alkuun. Lyhytaikaisia tutkijavierailuja on ollut Ranskasta, Turkista ja Virosta. Kotimaisia korkeakouluharjoittelijoita on kesäkaudella 5 (joista 2 TKK:n palveluksessa), opinnäytetyöntekijöitä on 3 ja jatko-opiskelijoita 7. Yksikön sisäistä toimintaa on pyritty tehostamaan työn organisointia ja järjestelmiä kehittämällä, sisäistä yhteistyötä lisäämällä sekä Pilot-luonteisin kokeiluin. Lähiesimieskoulutusta, varahenkilöitten perehdyttämistä ja muuta sisäistä koulutusta on jatkettu. Metrologian yksikön maksullinen toiminta Kalibrointi- ja muut tulot vuosina (1000 EUR) Suunn Kalibrointitulot Asiantuntijapalvelut (68 %) 95 (34 %) Muut tulot (EU, ym) (35 %) SA-rahoitus (15 %) Yhteensä (44 %) Metrologian yksikkö on saanut euroa Suomen Akatemian myöntämää rahoitusta. Tästä euroa on käytettävissä vuonna 2006 ja loppu jakautuu kolmelle seuraavalle vuodelle. Kirjanpidossa SA-rahoitus ei näy tulojen lisääntymisenä vaan kirjautuu menojen vähennykseksi.

6 6 5. Mittatekniikan keskuksen talouden kehittyminen alkuvuonna 2006 MITTATEKNIIKAN KESKUS TUOTTO- JA KULULASKELMA (1000 euroa) TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama % 2006 % % Toiminnan tuotot: Maksullisen toiminnan tuotot , , ,9 Muut toiminnan tuotot , , ,0 Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , ,9 Henkilöstökulut , , ,0 Vuokrat , , ,6 Palvelujen ostot , , ,2 Muut kulut , , ,1 Poistot , , ,4 Kulut yhteensä , , ,4 Jäämä I , , ,8 Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot 0 1 0,0 0 Rahoituskulut 0 0 0,0 Yhteensä 0 1 0,0 0 Jäämä II , , ,8 MÄÄRÄRAHASEURANTA / KOKO TALOUS (1000 euroa) TOT TOT Muutos SUUNN. Poikkeama Ennuste Tulossuunn. Poikkeama Poikkeama % 2006 % % - siirtynyt edellisiltä vuosilta , myönnetty (TA+LTA)/talousarvioehdo käytetty, netto , jäljellä , siirtynyt / siirtyy seuraavalle vuodelle

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009 Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Espoo 2009 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2009 1. Yleistä 2 Mittatekniikan keskuksen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilinpäätöksistä vuodelta 2011 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/2011 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 21.9. 2 Sisältö TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 2/ 1. TALOUSTILANNE... 3 1.1 Yleinen taloustilanne... 3 1.2 Porvoon kaupungin talousarvion toteutuminen...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 5 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti... 5 2.2 Viranomaispalvelut... 12

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014. Suomenlinnan hoitokunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Suomenlinnan hoitokunta Dnro 6/02/06/01/2015 2 (27) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 5 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...

Lisätiedot

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012

Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Dnro VATT/7/202/2013 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2012 Helsinki 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TRAFI/339/02.00.00/2014

TRAFI/339/02.00.00/2014 TRAFI/339/02.00.00/2014 Liikenteen turvallisuusviraston tilinpäätös vuodelta TRAFI/339/02.00.00/2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Tulostavoitteet ja seurattavat

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011

TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 2011 TIKEN TOIMINTAKERTOMUS 73685 2 (31) TIKEN TOIMINTAKERTOMUS SISÄLTÖ 1 Johdon katsaus... 3 2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 3 Toiminnallinen tehokkuus... 6 3.1 Toiminnan tuottavuus... 6 3.2 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Dnro 1/031/2007 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 Helsinki 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot