TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt

2 1 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN VAIKUTTAVUUS TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET LIITE

3 2 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN Mittatekniikan keskukselle toimintavuosi 2006 oli monella tapaa merkittävä. Vuosi 2006 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi uusissa tiloissa. Uusi toimitalo sai runsaasti näkyvyyttä sekä arkkitehtuurin että tekniikan alan julkaisuissa. Taloon tehtiin useita kymmeniä tutustumiskäyntejä sekä kotimaasta että ulkomailta. Jo nyt voidaan sanoa, että talo on alallaan yksi parhaimmin toimivista kokonaisuuksista koko maailmassa. Uuden toimitalon käyttöönotto sitoi vielä runsaasti resursseja, mutta keskeisimmät toiminnalliset tulostavoitteet saavutettiin. Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön integroituminen eteni hyvin ja varsin haasteellisia tutkimushankkeita käynnistettiin yhdessä TKKn ja VTTn kanssa. MIKES-metrologia ja FINAS-akkreditointi osallistuivat aktiivisesti kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Metrologian yksikön palveluihin kohdistunut kysyntä tyydytettiin kokonaan. Yksikkö sai Suomen Akatemialta ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä rahoitusta kolmeen useampivuotiseen hankkeeseen. Myös useita pienempiä yhteistyöhankkeita käynnistettiin toimintavuoden aikana. Yhteinen tutkimusprofessuuri Teknillisen korkeakoulun kanssa on nopeuttanut liittymistä Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön ja edesauttanut useitten yhteishankkeitten käynnistymistä. Akkreditointiyksikkö vastasi vuonna 2006 kaikilta osin palveluittensa kysyntään. Yksikön toimintavolyymi nousi uuteen ennätykseensä ja toteutui kustannusvastaavana. Yksikkö on myös parantanut tuloksellisuuttaan useana peräkkäisenä vuotena. Vuoden 2005 lopulla eduskunta vahvisti uudet pätevyydentoteamistoimintaa koskevat säädökset. Säädösten mukainen akkreditointiasiain valtuuskunta nimitettiin vuoden alkupuolella vahvistamaan akkreditointitoiminnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Akkreditointiasiain valtuuskunnan ja johtokunnan yhteistyö käynnistyi hyvin. Mittatekniikan keskus on vuoden 2005 lopulta lähtien soveltanut palvelutuotannossaan asiakaslähtöistä ja asiakasratkaisuihin perustuvaa lähestymistapaa. Muutosprosessin toteuttamista varten käynnistettiin toimialakohtaisia hankkeita valittujen toimialojen kanssa. Kajaanin teknologiakeskuksen kanssa käynnistettiin mittaustekniikan kehittämisohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueella ja MIKES-forum -toimintaa jatkettiin. Henkilökunta on varauksetta hyväksynyt uudet toimitilat uutena mahdollisuutena. Uudet yhteen paikkaan kootut toiminnot ovat lisänneet yksiköiden välistä vuorovaikutusta ja parantaneet henkilöstön viihtyvyyttä. Erinomaiset tutkimusolosuhteet mahdollistavat toiminnan nostamisen kokonaan uudelle tasolle. Valtion hallinnon yleisen tuottavuusohjelman henkilövähennysvaateen toteuttaminen on edelleenkin suuri haaste, koska uuden toimitalon vuokra- ja käyttökustannukset vaativat maksullisen palvelutoiminnan merkittävää lisäystä. Mittatekniikan keskus valmistautuu haasteeseen innovatiivisesti johtamista, henkilöstön osaamista ja yhteistoimintaa kehittämällä sekä tukemalla tilaaja-tuottajamallin kansallista toteuttamista. Timo Hirvi Ylijohtaja

4 3 Toimintakertomus MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Akkreditointi toimielinten pätevyys laboratoriot,sertifiointielimet, tarkastuslaitokset, EMAS, jne. vaikuttavuus laatu, luotettavuus terveys, turvallisuus kilpailukyky elinkeinoelämä viranomaiset kuluttajat Metrologia mittaustulosten oikeellisuus mittauslaitteet, mittaajat, mittausmenetelmät asiantuntijat, tutkijat Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Tutkimuslaitosten mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Kuva 1 MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja -alue Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Kuvan esimerkki tarkoittaa, että jokaista suomalaista kohden voitaisiin päivittäin tehdä kaksi jäljitettävää mittausta. Arkikokemuksen mukaan mittaustapahtumia on enemmän TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) ylläpito ja kehittäminen. Sen tehtävänä on suorittaa myös säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyviä tehtäviä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus on mittaustieteeseen erikoistunut tutkimuslaitos ja pätevyyden toteamisen asiantuntijakeskus. Sen keskeisenä tehtävänä on olla varmistamassa, että Suomessa tehdyt mittaukset, testaukset, tarkastukset ja sertifioinnit ovat luotettavia ja kansainvälisesti tunnustettuja. Se vaikuttaa toiminnallaan kaupan ja teollisuuden kilpailukykyä sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ja turvallisuutta parantavasti. Mittatekniikan keskus tekee metrologista tutkimusta, kehittää kansallista mittausjärjestelmää ja tuottaa toimielinten pätevyyttä ja luotettavuutta todentavia akkreditointipalveluja teollisuuden, kaupan ja julkishallinnon tarpeiden mukaisesti. Visio Mittatekniikan keskus on toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka vahvistaa näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Kumppanuus on keino lisätä vaikuttavuutta. Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on - vahva, kansainvälistä tasoa oleva, perustoimintaa kehittävä ja uusia sovelluksia tuottava tutkimustoiminta - kilpailukykyiset, asiakkaiden tarpeiden mukaan tuotteistetut tutkimus-, asiantuntija- ja arviointipalvelut - toimialan mahdollisuudet näkevä johto sekä motivoitunut, osaava, innovatiivinen ja kehittymiskykyinen henkilöstö

5 4 Toimintakertomus 2006 Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton. Strategiset tavoitteet ja kytkentä kauppa- ja teollisuusministeriön strategiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön keskeisenä elinkeinopoliittisena tehtävänä on parantaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä. Teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteena on edistää taloudellista kasvua ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja niiden avulla työllisyyttä ja hyvinvointia. Erilaiset laadun peruspalvelut, joihin kuuluvat mm. metrologiset palvelut ja akkreditointipalvelut, ovat tärkeä osa yritysten toimintaympäristöä. Niiden taso ja saatavuus ovat yritystoiminnan menestystekijöitä ja ne kytkeytyvät muun muassa teknologian hyödyntämiseen, yritysten kansainvälistymiseen sekä osaamiseen ja innovaatioihin perustuvien yritysten syntyyn ja kasvuun. Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla osa kansallista innovaatioympäristöä sekä tukea sidosryhmiensä ja asiakkaittensa menestymistä. Keskuksen solmimien toimialansa kansainvälisten tunnustamissopimusten kautta tuetaan yritysten kilpailukykyä, kaupan teknisten esteiden poistamista ja kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpanoa Tavoitteiden saavuttamiseksi - keskus tunnistaa ennakoivasti asiakkaittensa ja muiden sidosryhmiensä tarpeet - keskuksen tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään jatkuvasti ja ne ovat tarpeita vastaavalla tasolla - keskus on tunnettu, tunnustettu sekä haluttu asiantuntija ja toimii osana kansallisia laatuketjuja - keskus soveltaa kumppanuutta keskuksen sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2006: Toiminta on kansallisille mittanormaali- ja akkreditointitoiminnoille vahvistettujen strategisten linjausten mukaista ja tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä: - asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat, - keskuksen toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa, - tekninen luotettavuus ja turvallisuus edistyvät Suomessa sekä - keskuksen palvelujen tunnettuus lisääntyy. MIKES-metrologian integroituminen Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön on päässyt alkuun. Esimerkiksi VTT:n kvanttroniikan ryhmän ja TKK:n kylmälaboratorion kanssa on meneillään varsin haasteellisia tutkimushankkeita. Erillishankkeet TEKES-Tupas ohjelmassa ovat toimineet päänavauksina yritysyhteistyöhön ja luoneet tilaisuuksia sovellutusorientoidummalle toimintatavalle. MIKES-metrologia osallistui kansainväliseen EUROMETin ja CIPM:n toimintaan aktiivisesti. Kokousten määrä on edelleen lisääntynyt. Tähän oli osasyy EUROMETin uudelleen organisointi EURAMET ev:ksi ja siihen liittyvät EU-komission kannusteet yhteisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi SI-järjestelmän eri osa-alueilla sekä SI-järjestelmän uudistamisessa. Uusi toimitalo Otaniemessä on lisännyt merkittävästi MIKES-metrologian tutkimus- ja kalibrointipalvelujen tunnettuutta aikaisemmasta. Samaan tulokseen on päästy myös lisääntyneen koulutustoiminnan tuloksena. Edellisiin vuosiin verrattuna kasvoi eniten kemian metrologian koulutus. Akkreditointi- ja arviointipalvelujen kysyntä tyydytettiin kokonaan. Uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin 13 kpl ja prosessissa on 16 hakemusta. Tämä osoittaa, että akkreditointia hyödynnetään lisääntyvästi ja asiakaskunta kokee saavansa siitä lisäarvoa. Pätevyydenarvioinnin hyväksikäyttö on lisääntynyt myös lakisääteisellä

6 5 Toimintakertomus 2006 sektorilla ja FINAS-akkreditointipalvelu on osallistunut kommenteillaan säädösvalmisteluun samoin kuin kahdenväliseen yhteistyöhön eri viranomaistahojen kanssa. Uudet arviointialueet - päästökauppatodentajien akkreditointi, kliinisten laboratorioiden erityisstardardin mukainen akkreditointi sekä metsäsertifioinnin ja vertailumittausjärjestäjien akkreditointi - toteutettiin kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. FINAS loi myös valmiudet Venäjän metsäsertifiointiin, missä tavoitteena on Suomen metsäteollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen takaamalla kansainväliset vaatimukset täyttävä puuraaka-aineen saanti. FINAS osallistuu aktiivisesti akkreditoinnin kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Suomessa laajasti sovellettu metsäsertifioinnin PEFC ohjelma on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisesti ja saanut julkisen sektorin hyväksynnän mm. Saksassa ja Englannissa. FINASin edustaja toimii metsäsertifioinnin työryhmän vetäjänä IAF:ssä. FINAS on kommentoinut säädellyn sektorin arviointitoiminnan kehittämissuunnitelmia SOGSin ja EA:n kautta. Ilmoitettujen laitosten ja kliinisten laboratorioiden osalta FINAS on ollut aktiivinen mm. pätevyysalueiden esitystapaan liittyvissä kysymyksissä Hallinto- ja tukipalveluyksikkö on tukenut substanssiyksiköitten toimintaa järjestämällä uuteen toimitaloon ja sen volyymiin mitoitetut talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, toimitila- ja muut tarvittavat palvelut. Yksikkö on ylläpitänyt ja kehittänyt sisäistä ja ulkoista viestintää mm. julkaisemalla kahdesti vuodessa ilmestyvää tiedotuslehteä, sisäisiä ja ulkoisia verkkosivuja ja avustanut yksiköitä niiden julkaisutoiminnassa. Ylijohtaja on avannut keskustelu- ja neuvotteluyhteyksiä Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön, eri hallinnonalojen organisaatioihin, tutkimustoiminnan rahoittajiin ja elinkeinoelämään. Hallinto- ja tukipalveluyksikön toiminta on painottunut vaikuttavuuden osalta keskuksen ja sen palveluitten tunnettuuden lisäämisen. Taulukko 1: YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kriittiset menestystekijät Tavoitteet v Seurantaindikaattorit Toteutuma v Mittaus- ja akkreditointipalvelujen asiakkaiden pätevyysja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat MIKES käynnistää toimialakohtaiset keskustelut mittausten laadun parantamiseksi ja hakeutuu toimijaksi ainakin kahteen Toteutuneitten MIKESforumien lukumäärä, tavoite 2-3 Aseman vakiintuneisuus laatuketjuissa MIKES-forumit eivät toteutuneet täysin suunnitellussa muodossa. Keskustelut ja eri asteinen yhteistyö käynnistyivät tai jatkuivat SITRAn ympäristöohjelmassa ja metsä- ja ympäristöklusterissa (TKK, KCL) sekä teknologiateollisuudessa MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa laatuketjuun MIKES on aktiivinen toimija alansa kvyhteistyössä Suomen mukana olon aste alan kansainvälisissä sopimuksissa Uusien säädösten mukaisten muutosten toteutuminen käytännössä MIKES-metrologia -osallistui kansainvälisiin CMC-arviointeihin, imera/roadmapvalmisteluun, NICen CFI-hankkeeseen, - koordinoi EUROMET.T-K6 avainvertailua ja useita EUROMET-hankkeita, - järjesti pohjoismaisen painekokouksen ja massaseminaarin, kaksi EUROMETin työryhmäkokousta ja INTMET-kokouksen MIKESissä, - valittiin BIPM.L-K11 avainvertailun alueelliseksi referenssilaboratorioksi ja osallistui n. 20 avainvertailuun - tuotti kalibrointi- ja muita palveluja n 10 maahan - ylijohtaja MIKESin edustajana CITACissa ja EUROMET/MetChemissä Arviointitoiminta järjestetään kvvaatimuksia vastaavaksi FINAS-akkreditointipalvelu -sai hyväksynnän ISO vaatimusstandardin täyttymisestä - osallistui 44 alansa kansainväliseen kokoukseen ja antoi 34 lausuntoa - osallistui kahteen EA:n edellyttämään arviointiin - isännöi IAF:n ja ILAC:n johtoryhmien kokoukset Hallinto- ja tukipalvelut - sovitti keskuksen johtamis- ja hallintomenettelyt annettuja uusia säädöksiä vastaaviksi

7 6 Toimintakertomus 2006 Tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa mittausten laadun paranemisen myötä ja MIKESin palvelujen tunnettuus lisääntyy Nimetään 2-3 sopimuslaboratoriota kemian metrologian alueelle Lisätään kohdennettua tiedotustoimintaa ja näkyvyyttä tiedotusvälineissä Mittausten luotettavuusnäkökulma osaksi eri alojen tutkimushankkeita Toteutuneet nimeämiset MIKESin ja uuden toimitalon saaman julkisuuden määrä Ulkopuolisten tutkimushankkeitten lukumäärä, tavoite 2-3 MIKES-metrologia - sai uuden toimitalonsa laboratoritilat ja tutkimuslaitteet suurimmalta osin toimintakuntoon - sai RF-toiminnalleen KML-statuksen - käynnisti kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ja valmisteli kolmea uutta rahoitushakemusta - sai Teknologiateollisuuden 100-vuotisrahastolta merkittävän rahoituksen kvanttimetrologiakolmiohankkeelle - toimi useissa yhteishankkeissa yritysten, järjestöjen ja eri yhteenliittymien kanssa - esittäytyi mm. Fysiikan päivillä ja lehtiartikkeleissa, sekä erilaisissa julkaisuissa - sai runsaasti huomiota uudelle toimitalolleen Otaniemen tiedeja teknologiayhteisössä, mediassa ja kv-yhteistyössä FINAS-akkreditointipalvelu - osallistui alansa säädösvalmisteluun useiden ministeriöiden kanssa - antoi 17 alansa kotimaisia asiantuntijalausuntoa - kommentoi säädellyn sektorin arviointitoiminnan kehittämissuunnitelmaa SOGSin ja EAn kautta - toimi akkreditointiin ja pätevyydenarviointiin liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä 7 viraston tai yhteisön kanssa -osallistui VANKin ja sen jaostojen toimintaan Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Vuoden aikana keskus on tehnyt kotimaista yhteistyötä mm. seuraavien yhteistyökumppaneitten kanssa: MIKES-metrologia Nano- ja mittausteknologian tutkijakouluhankkeet Yhteinen tutkimusprofessuuri TKK:n kanssa ja alan opetusta TKK:lla Tutkimusyhteistyötä mm. TKK:n, VTT:n, JY:n ja OY:n, kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa Neuvottelukunta-, johtoryhmä ja valmisteluyhteistyötä (SYKE, GL, IL) Tutkimushankeyhteistyötä (SA, TEKES, FinNano, Finnpro CLIC, SLY,SFS, HelsinkiNano ym) TUPAS-neuvotteluja n. 10 eri pk-yrityksen kanssa Neuvottelut SYKE:n kanssa sopimuslaboratoriotoiminnasta FINAS-akkreditointipalvelu Elintarvikelainsäädännön uusimiseen liittyvään säädösvalmisteluun osallistuminen sekä elintarvikeanalytiikkaan ja sen arviointiin liittyvä yhteistyö MMM:n ja Eviran kanssa Päästökauppatodentajien akkreditointiin liittyvä yhteistyö Energiamarkkinaviraston ja KTM:n kanssa Jäsenenä STM:n kliinisen auditoinnin seurantaryhmässä Yhteistyö TUKESin kanssa liittyen erityisesti painelaitteisiin ja hisseihin Osallistuminen ilmoitettujen ja tarkastuslaitosten kansalliseen yhteistyöhön (painelaitteet, nostolaitteet) Ajoneuvolainsäädäntöön liittyvä yhteistyö LVM:n ja AKEn kanssa Metsäsertifiointiin ja Venäjän metsäsertifiointiohjelman kehittämiseen liittyvä yhteistyö Suomen Metsäsertifiointi ry:n ja Suomen Metsäteollisuus ry:n kanssa Jäsenyys VANK-T, -P ja V:ssä, sihteerinä ja jäsenenä VANK-P:n kolmessa työryhmässä Hallinto- ja tukipalvelut Ylijohtaja on valittu jäseneksi teknillisten tieteitten akatemiaan. Yhteistyösopimus Kajaanin Measurepolis-ohjelman kanssa mittaustekniikan edistämisestä Kainuun talousalueella

8 7 Toimintakertomus 2006 Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKES on toteuttanut mm. seuraavissa yhteyksissä: MIKES-metrologia Toiminta lämpötilan, kosteuden, sähkön ja pituuden CMC-listojen arvioinnissa Osallistuminen n. 20 käynnissä olevaan avainvertailuun EUROMET.T-K6 aivainvertailun ja usean EUROMET-hankkeen koordinointi Valittiin BIPM.L-K11 avainvertailun alueelliseksi referenssilaboratorioksi Osallistuminen imera/roadmap valmisteluun kaikilla suurealueilla ja mukanaolo imeran pilotprojektissa (JAPS) Pohjoismaisen painekokouksen järjestäminen EUROMET TC-T ja INTMET kokousten järjestäminen Osallistuminen EUROMET TC-TF, TC-AUV, TC-Q, TC-M, TC-EM ja TC-F kokouksiin Osallistuminen NICen CFI-hankkeeseen Kalibrointipalvelujen toimittaminen Viroon, Ruotsiin, USAan, Etelä-Afrikkaan, Italiaan, Espanjaan, Tanskaan, Turkkiin ja Bulgariaan Kastelämpötilanormaalin kehittäminen Kroatiaan Aiesopimus yhteistyöstä Latvian LNMC:n kanssa FINAS-akkreditointipalvelu IAF:n ja ILACin johtoryhmä- ja niiden liitännäiskokousten isännöinti kesäkuussa 2006 Osallistuminen 44 kansainväliseen akkreditointialan kokoukseen Annettu 34 kansainvälistä lausuntoa akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä Osallistuminen 17 kansainväliseen äänestykseen FINASin pääarvioijat ovat toimineet EA:n arvioijana kahdessa EA-arvioinnissa Säädellyn sektorin arviointitoiminnan kehittämissuunnitelmien kommentointi mm. SOGSin ja EA:n kautta IAF:n ja PEFC:n (metsäsertifiointi) yhteistyön edistäminen IAF:ssä ko. työryhmän vetäjänä ja Venäjän metsäsertifointiohjelman kehittämiseen osallistuminen FINASin selvitys akkreditointielinten vaatimusstandardin ISO täyttymisestä hyväksytty (varmistaa FINASin pysymisen eurooppalaisessa ja kansainvälisissä vastavuoroisuussopimuksissa) Taulukko 2: Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta kpl MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet Esitykset kv. konferensseissa Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskuksen verkkosivujen ulkoasu uusittiin vuodenvaihteessa Kertomusvuonna sivuille tehtiin erillistä käyntiä ( vuonna 2005, vuonna 2003 ja vuonna 2002). Sivuilla käyntimäärä lisääntyi edellisvuodesta 38 %. Valtakunnallisessa, maakunnallisissa ja paikallislehdissä sekä asiakasjulkaisuissa oli vuonna 2006 noin 30 MIKESin toimintoja koskevaa artikkelia tai uutista. Määrä on yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

9 8 Toimintakertomus 2006 MIKESin toimitalo sai edelleen näkyvyyttä arkkitehtuurin ja tekniikan alan julkaisuissa. Taloon on tehty useita kymmeniä tutustumiskäyntejä sekä kotimaasta että ulkomailta. Tammikuussa 2006 järjestettyyn talon käyttöönottotilaisuuteen osallistui n. 200 keskuksen sidosryhmien edustajaa TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2006 Keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa: - kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja, - omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä sekä - keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy. MIKES-metrologiassa toteutettiin TEKES-TUPAS hankkeita pk-yritysten kanssa. Projektiluontoiset hankkeet toteutettiin MIKESin suurekohtaisten ryhmien yhteishankkeina. Myös perustutkimushankkeet aktivoituivat. Selkein lisäys omatoimisessa rahoituksessa oli yhteistyössä yritysten kanssa toteutuneissa hankkeissa, perustutkimushankkeissa ja koulutustoiminnassa. Metrologian tulot, kun myös Suomen Akatemian momentin käyttö lasketaan tuloksi, ylittivät suunnitelman 6 %. Yksikkö lisäsi TA-rahoituksen ulkopuolista rahoitusta 15 %, kun tavoite oli 5-10 %. Akkreditointiyksikön toiminnallinen tulos ylitti suunnitelmat. Maksullisen palvelutoiminnan tulokertymä kasvoi edellisvuodesta 4,5 %. Yksikkö on parantanut tuloksellisuuttaan useana peräkkäisenä vuotena. Vuonna 2006 tulot ylittivät suunnitelman noin 5,6 %. Yksikön kokonaiskustannuksista katettiin maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla 77 %. Vuoden 2006 tulostavoitteet toteutuivat, sillä palvelujen kysyntä voitiin tyydyttää kokonaan ja samalla toiminta laajeni uusille arviointialueille. Yksikkö oli aktiivisena toimijana sekä kotimaisessa että alansa kansainvälisessä yhteistyössä. Vuoden 2006 alussa tulivat voimaan uudet pätevyydentoteamistoimintaa koskevat säädökset, jotka selkeyttävät yksikön riippumattomuutta ja puolueettomuutta ja vahvistavat sen asemaa ns. kolmantena osapuolena. Säädösmuutoksen mukainen toiminta alkoi vuoden 2006 alkupuoliskolla. Akkreditointiasiain valtuuskunnan työskentely käynnistyi kesäkuussa. Taulukko 3: TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS, tehokkuus Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso v Seurantamittarit Toteutuma v Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranevat, kun metrologiatoiminnot kootaan uuteen toimitaloon Uuteen toimintaympäristöön sopeutetut menettelyt Saavutetut synergiahyödyt Integroituminen Otaniemen tiede- ja teknologiaympäristöön Yhteistyön laatu ja määrä MIKES-metrologia - yhdenmukaisti kalibrointitoimeksiantojen käsittelyä (Serverbase-ohjelmisto) - lisäsi asiantuntijatiimien käyttöä (ATK, laitesuunnittelu) - toteutti uusimuotoista ryhmien välistä yhteistyötä (TUPAS, kuusi yhteistä tutkimushanketta, yhteistyötä asiantuntijapalveluissa ja ylläpidossa) - teki yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeissa Otaniemen alueella (VTT, TKK, KCL, Innofactor) Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja Uutta toimintaympäristöä varten laaditaan toimintastrategia Strategian valmiusaste; tavoitteena soveltamisvalmius seuraavassa TTS:ssa MIKES-metrologia - teki onnistuneita kokeiluja uuden toimintamallin pohjaksi FINAS-akkreditointipalvelu - siirsi laatujärjestelmänsä sähköiseen muotoon - keskeytti toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin ja jatkoi valmistelua uudelta pohjalta Hallinto- ja tukipalvelut - johtoryhmä haki uutta toimintamallia ulkopuolisen yhteistyökumppanin avustuksella - valmisteli toimintastrategian laadintaa yhteistyössä johtokunnan ja akkreditointiasian valtuuskunnan kanssa ja jatkaa prosessia vuonna 2007

10 9 Toimintakertomus 2006 Tutkijavaihto alan yliopistojen ja laitosten kanssa alkaa Omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus Kv-tason tutkijavaihdon määrä 2-3 henkilöä Maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muuta ulkoista rahoitusta lisätään 5-10 % Lisätään kohdennettua tiedotustoimintaa ja näkyvyyttä tiedotusvälineissä Kansainvälisestikin huipputasoinen laboratorioinvestointi hyödynnetään mittaustieteen ja erityisesti nanoteknologian hankkeissa Pätevyydenarviointitoiminnan läpimenoaikoja lyhennetään Tutkijavaihdon toteutunut laajuus Tulojen ja ulkoisen rahoituksen määrän lisäys Erilaisen viestinnän ja palautteen kokonaismäärä Uuden laboratoriorakennuksen erikoisolosuhteitten hyödyntäminen yhteistyöhankkeissa, tavoite 2-3 Läpimenoaikojen muutos Tutkijavaihto toteutui metrologian yksikössä tutkijavierailuina (LNE, Ranska; Tarton Yliopisto, UME, Turkki) Metrologian yksikkö lisäsi TA-rahoituksen ulkopuolista rahoitusta (15%) Akkreditointiyksikön laskutus kasvoi n (4,5 %) MIKES-metrologia - esiintyi messuilla ja konferensseissa (Fysiikan päivät, ISHM 2006, Nanoscale 2006, EFTF, NTNE) - harjoitti tutkimus- ja koulutusyhteistyötä informaatiomielessä (VTT, TKK, LTY, TTY, EKAMK, GL, JY, OY, Measurepolis, KCL) - sai uuden toimitalonsa avulla runsaasti huomiota kotimaisilta ja ulkomaisilta sidosryhmiltä ja yli 30 artikkelilla mediassa FINAS-akkreditointipalvelu - julkaisi 4 FINAS-bulletiinia, uusi Tiedote10:n ja päätös P1:n - piti 21 esitelmää eri yhteyksissä - uusi verkkosivujaan Hallinto- ja tukipalvelut - uudisti verkkosivujen ulkoasun ja sisältöä - verkkosivulla vierailujen määrä kasvoi lähes 40 % edellisvuodesta MIKES-metrologia - hyödynsi toimitalonsa erikoisominaisuuksia mm. nanopintailmiöiden (NRC) ja lämpötilaominaisuuksien karakterisoinnissa (AcWaCo), - käytti hyväksi talon erikoisratkaisujen uutisarvon mielenkiinnon herättäjänä (kymmeniä kotimaisia ja ulkomaisia vierailuja ja tutustumiskäyntejä) FINAS-akkreditointipalvelu - lyhensi hieman palvelujen toimitusaikoja seurantajärjestelmää kehittämällä, mutta jäi vielä tavoitteena olleesta 20 %:n tavoitteesta Mittatekniikan keskuksen toiminnot jakautuvat kahteen päävastuualueeseen, MIKES-metrologia ja FINASakkreditointipalvelu sekä niitä tukeviin hallinto- ja tukipalveluihin. Vuoden 2006 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten (mm. pääomakustannukset ja lomapalkkavelan muutos) jakautuminen on esitetty jäljempänä. Hallinto- ja tukipalveluyksikön kustannuksia ei taulukossa ole kohdistettu vastuualueille. Taulukko 4: Henkilöstö (htv) ja kustannukset (milj. ) vastuualueittain vuonna 2006 HENKILÖSTÖ KUSTANNUKSET htv tavoite-% toteutuma -% milj. tavoite-% toteutuma -% Metrologia 36,7 57,0 56,9 6,052 68,6 67,1 Akkreditointi 18,6 29,0 28,8 1,978 21,8 21,9 Hallinto- ja tukipalvelut 9,3 14,0 14,3 0,985 9,5 10,9 64,6 100,0 100,0 9, ,0 100,0 Henkilöresurssit kohdentuivat lähes suunnitellusti. Metrologian yksikössä henkilötyövuosisuunnitelma oli 37, akkreditointiyksikössä 18,8 ja hallinto- ja tukipalveluyksikössä 9,1. Kokonaiskustannukset v jäivät arvioidusta 9,2 milj. eurosta n. 0,2 milj. euroa eli 2 %. Uuden toimitalon ensimmäisen vuoden käyttökustannukset arvioitiin laskennallisesti. Sähkön ja kaukolämmön kulutukset toteutuivat laskettua pienempinä. Vuoden 2006 tulossopimuksessa maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen lisäystavoite oli 5-10 % (n euroa). Tulojen toteutunut lisäys oli 15 %.

11 10 Toimintakertomus 2006 Taulukko 5: Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen kehitys vuosina TP TP TP Muutos Muutos Tavoite Poikk % 2006 % Maksullisen palvelutoiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot Muu ulkopuolinen rahoitus Toimintatulot yhteensä Maksullisen palvelutoiminnan tuottojen määrä palasi vuoden 2005 taantuman jälkeen tavoitetasoon. MIKES - toimitilahankkeeseen ja vuoden 2005 loppupuolelle ajoittuneeseen muuttoon sitoutuneet henkilöresurssit voitiin nyt kohdentaa täysimääräisesti kalibrointipalvelujen tuottamiseen. RF-toiminta sai kansallisen mittanormaalilaboratorion statuksen MIKES-metrologia Kuva 2: Toiminnan rahoituslähteet 2006*) Kuva 3: Kustannukset 2006 **) Metrologian toiminnan rahoitus 6,1 milj. vuonna 2006 MIKES-metrologian kokonaiskustannukset 6,7 milj. vuonna 2006 Kalibroinnit 6 % Asiantuntijapalvelut 5 % Metrologian tutkimusyhteistyö (EU, Tekes, SA, yritykset) 2 % Talousarviorahoitus 87 % KMN:n palvelut 8 % Korot ja poistot 8 % Muut kustannukset 12 % Vuokrat 30 % Henkilöstö 27 % Ylläpito 15 % *) hallinto- ja tukipalveluyksikön toiminnan rahoituksesta henkilötyövuosien suhteessa metrologian yksikölle kohdistuva osuus mukana talousarviorahoituksen osuudessa **) hallinto- ja tukipalveluyksikön kustannukset kohdistettu henkilötyövuosien suhteessa metrologian muihin kustannuksiin MIKES-metrologian muu kuin toimintamenomomentin kautta tullut rahoitus eli ns. ulkopuolinen tulorahoitus (maksullisen palvelutoiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot sekä Suomen Akatemian rahoitus) kasvoi edellisvuodesta 43 % ja oli 5 % enemmän kuin tavoite vuonna MIKES-metrologian kustannusrakenteen ja kustannustason muutos aiempiin vuosiin verrattuna oli merkittävä. Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisvuoden 4,3 milj. eurosta 6,7 milj. euroon. Toimitilakustannukset olivat yhteensä 2,2 milj. euroa eli 33 % kokonaiskustannuksista (7 % v eli 0,3 milj. euroa). KMNpalvelut (kansallisilta mittanormaalilaboratorioilta ostetut palvelut) vähenivät edellisvuodesta euroa. Henkilöstökulujen määrä väheni edellisvuodesta 1 % ( euroa).

12 11 Toimintakertomus 2006 Kuva 4: Metrologian yksikön tuotot asiakassektoreittain MIKES-metrologian tuotot, 0,7 milj. sektoriryhmittäin vuonna 2006 Tuotot valtion virastoilta 15 % Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 % Yhteistoiminnan tuotot EU:lta 4 % Tuotot elinkeinoelämältä 80 % MIKES-metrologian suurin asiakasryhmä oli edelleen yksityinen sektori, jolta saatujen tuottojen määrä kasvoi edellisvuodesta 8 % -yksikköä. Julkisen sektorin asiakkaiden osuus väheni edellisvuodesta 29 %. Kalibrointija asiantuntijapalvelujen kysyntä voitiin tyydyttää kokonaan. Yksikkö sai ensimmäistä kertaa Suomen Akatemialta rahoitusta kolmeen useampivuotiseen hankkeeseen. Yhteinen tutkimusprofessuuri Teknillisen korkeakoulun (vuodesta 2005 alkaen) kanssa on helpottanut integroitumista Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön ja auttanut useitten yhteishankkeitten käynnistymistä. Taulukko 6: Metrologian yksikön maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja tuottavuuden kehitys nimellishinnoin muutos, % Kalibrointituotot, Asiantuntijapalv.- ja koulutus, konsultointi, Maksullisen palvelutoiminnan tuotot yhteensä, Tuotot, 1000 /htv 121,8 124,1 130,5 5 Maksullisen palvelutoiminnan htv 4,3 4,0 5, FINAS -akkreditointipalvelu Kuva 5: Toiminnan rahoituslähteet 2006*) Kuva 6: Kustannukset 2006 **) FINAS-akkreditointitoiminnan rahoitus 2,2 milj. vuonna 2006 FINAS-akkreditoinnin kokonaiskustannukset 2,3 milj. vuonna 2006 Talousarviorahoitus 23 % Matkat 7 % Vuokrat 7 % Muut kulut 2 % Korot ja poistot 2 % Henkilöstökulut 44 % Koulutustoiminta 4 % Akkreditointituotot 73 % Osto-palvelut 38 % *) hallinto- ja tukipalveluyksikön toiminnan rahoituksesta henkilötyövuosien suhteessa FINAS-akkreditointipalvelulle kohdistuva osuus sisältyy talousarviorahoituksen osuuteen **) hallinto- ja tukipalveluyksikön kustannukset kohdistettu henkilötyövuosien suhteessa akkreditoinnin ostopalveluihin FINAS-akkreditoinnin henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoden 0,957 milj. eurosta 1,017 milj. euroon eli 6 %. Arvioijapalvelujen määrän 0,491 milj. euroa kasvu oli hitaampaa eli 3 %. Muut kulut, jotka syntyivät suurimmalta osaltaan matkustuspalveluista, vähenivät edellisvuodesta 5 %.

13 12 Toimintakertomus 2006 Kuva 7: Akkreditointiyksikön tuotot asiakassektoreittain FINAS-akkreditoinnin tuotot, 1,7 milj., vuonna 2006 sektoriryhmittäin Tuotot valtion virastoilta 23 % Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 19 % Tuotot elinkeinoelämältä 58 % FINAS-akkreditoinnin suurin asiakasryhmä oli edelleen yksityissektori, jolta saatujen tuottojen määrä väheni edellisvuodesta 5 % -yksikköä. Julkisen sektorin asiakkaiden osuus kasvoi edellisvuodesta 20 %. Taulukko 7: Akkreditointiyksikön maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja tuottavuuden kehitys nimellishinnoin muutos, % Arvioidut toimielimet, kpl FINASin kokonaistuotot, Arvioidut toimielimet, kpl/htv 19,9 19,3 19,9 3 Tuotot, 1000 /htv Pääarvioijaresurssi, htv 11,8 12,2 11,6-5 FINAS-akkreditointipalvelun toiminnan tuottavuus parantui edellisvuodesta, kun sitä mitataan maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla henkilötyövuotta kohden Hallinto- ja tukipalvelut Talous-, henkilöstö- ja palkkahallinto-, tietohallinto-, toimitila- ja muut hallintopalvelut on tuotettu osaksi alihankintana. Alihankinnalla on katettu uuden toimitalon ja toiminnan volyymin kasvusta johtuva palvelujen lisätarve. Vuoden 2006 aikana valmistui ATK-sisäverkko sekä toimisto- ja neuvottelutilat kattava langaton verkko MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Mittatekniikan keskuksen suoritetuotannon tuloutusperusteet on vahvistettu maksuperustelain (150/92) 9 :n ja kauppa- ja teollisuusministeriön mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista antamalla päätöksellä (1145/1996). Maksuista 68 % kertyi näiden päätösten perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja 32 % liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Ministeriön ja MIKESin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2006 asetetaan tavoitteeksi, että keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus kokonaisuutena toteutui 101 %:sti (kustannusvastaavuusprosentti 102,8 % vuonna 2005). Suoriteryhmien kesken kustannusvastaavuus vaihteli 71 %:n ja 103 %:n välillä ( % vuonna 2005). Uuden toimitalon käyttöönoton myötä ( lukien) viraston toimitilakustannusten osuus vuotuisista kokonaiskustannuksista nousi aiempien vuosien 6 %:n keskimääräistasosta n. 30 %:iin. Metrologian toiminnassa toimitilakustannusten kohdistaminen T&K toimintaan ja toisaalta maksulliseen palvelutoimintaan on arvioitu suhteessa 85 % ja 15 %. Jakoperusteena on metrologian maksulliseen palvelutoimintaan käytetty työaika suhteessa metrologian yksikön käytettävissä olevaan kokonaistyöaikaan.

14 13 Toimintakertomus 2006 Julkisoikeudelliset suoritteet olivat täysin kustannusvastaavia koko MIKES -tasolla. Akkreditointiyksikön julkisoikeudellisten suoritteiden, joiden tuottojen osuus MIKESin kaikista julkisoikeudellisista suoritteista on 99 %, kustannusvastaavuus oli 101 % (104 % vuonna 2005). Taulukko 8: MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET Tot Tot Tot Tavoite 1000 euroa TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-) Muiden suoritteiden kustannusvastaavuusprosentti oli 101 (98 % vuonna 2005). MIKESin liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kertyvät 87 %:sti metrologian yksikön kalibrointi- ja asiantuntijapalveluista. Metrologian yksikön markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus oli 103 %.

15 14 Toimintakertomus 2006 Taulukko 9: MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISET MUUT SUORITTEET Tot Tot Tot Tavoite 1000 euroa TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot =Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = Osuus yhteiskustannuksista =KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-) YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS Yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeita oli yhteensä neljä, kolme Suomen Akatemian hanketta sekä EU:n puiteohjelman imera-hanke. Suomen Akatemian momenttiin MIKESillä oli euron kirjausoikeus. Yhden hankkeen osalta kirjausoikeus oli yksivuotinen, kahden hankkeen osalta kesto on vuoteen 2008 ja Vuoden 2006 kirjausoikeutta käytettiin euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan osalta erikseen ministeriö ei asettanut tulostavoitteita. Toiminnan tuloksellisuuden tavoitteisiin kuului maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen lisäystavoite 5 10 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan osuus tämän tavoitteen saavuttamisessa oli 1 %. Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoituksen volyymi ylitti kertomusvuonna ensimmäistä kertaan euron rajan. Vertailutietoa aiemmilta vuosilta ei ole.

16 15 Toimintakertomus 2006 Taulukko 10: YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2006 Tot 2006 % TUOTOT yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus % - EU:lta saatu rahoitus % - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % = erilliskustannukset yhteensä % yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - muut yhteiskustannukset % = osuus yhteiskustannuksista yhteensä % = kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS = tuotot - kustannukset Kustannusvastaavuus-% 56,0 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuden alhainen taso johtui yleiskustannusten käsittelyn menettelyistä. Suomen Akatemian hankkeille kohdistettiin kirjanpidollisesti 12,5 %:n suuruinen yleiskustannusosuus. imera-hankkeen osalta rahoitus perustui pääosiltaan suoriin kustannuksiin, jolloin välillisten kustannusten osuus jäi kattamatta. 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET Tulostavoite vuodelle 2006: Keskuksen kehittämis-, palvelu- ja tutkimustoiminta vastaavat sovittuja linjauksia, tukevat sidosryhmien toimintaa ja täyttävät kansalliset ja kansainväliset tasovaatimukset: - tutkimus- ja kehitystoiminta on korkeatasoista, sovellettavaa ja muutoshakuista, - palvelujen saatavuus säilyy vähintään nykytasolla sekä - johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia. MIKES-metrologian laboratorioiden kehityksessä hankittua osaamista on sovellettu yritysten kanssa toteutetuissa hankkeissa. Myös perustutkimusprojektit ovat korkealuokkaisia. Tavoitteena on ollut osallistuminen

17 16 Toimintakertomus 2006 EURAMET e.v.:ssä, komission osarahoituksella tehtävään tutkimustyöhön. Aikaleimapalvelun kehittäminen Väestörekisterikeskuksen kanssa on edennyt teknisesti ja tarvittavien lainsäädäntöuudistuksien osalta. Vuonna 2006 MIKES-metrologian suurtaajuuden mittaukset saatiin kansallisen mittanormaalitoiminnan piiriin. Myös värähtelymittapaikan kehittäminen edistyi. Metrologian ryhmäpäällikkökoulutus jatkui HAUS-VIRE koulutuksena. Kalibrointipalvelua tukeva Serverbaseohjelmisto otettiin tuotantokäyttöön. FINAS-akkreditointipalvelu täyttää kansainväliset laatuvaatimukset, kun akkreditointien vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa. FINAS on edelleen allekirjoittajana kaikissa tähän mennessä eri tasoilla solmituissa sopimuksissa. Taulukko 11: TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS, laadunhallinta Kriittiset menestystekijät Tavoitteet v Seurantamittarit Toteutuma v Tutkimus- ja kehitystoiminta on korkeatasoista, sovellettavaa ja muutoshakuista Käynnistetään mittaustekniikan tutkijakoulu Tutkijakouluhanke ei saanut rahoitusta ja jäi toteutumatta Palveluiden saatavuus säilyy vähintään nykytasolla Johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia Otaniemen tiedeyhteisön kanssa on käynnissä 2 3 yhteistutkimushanketta Lisätään yhteistyötä alan yliopistojen kanssa Arviointipalvelut säilyvät nykytasolla Metrologian palvelutarjonta lisääntyy Itsearvioinnilla osoitettujen 2-3 kehityskohteen toteutus Säädösmuutoksista johtuvien muutosten toimeenpano Tutkijakoulun toteutumislaajuus Uuden tutkijakoulun suunnittelun eteneminen Otaniemen yhteisössä toteutuneitten hankkeitten määrä Yliopistoyhteistyön laajuus Toteutuneitten hankkeitten ja palvelutarjonnan volyymi Keskuksen toimintojen uudelleenorganisoinnin aste Otaniemen tiede- ja teknologianyhteisön kanssa käynnistyivät hankkeet - Metrologiakolmio (MIKES, TKK, VTT) - Tietoliikennetaajuuksien syntetisointi (MIKES, TKK) Koulutus- ja tutkimusyhteistyötä toteutui TKKn, OYn, TTYn, HYn, JYn ja Tarton YOn kanssa MIKES-metrologia - aloitti suurtaajuusmetrologian ja koordinaattimittausten kalibrointi- ja mittauspalvelun - suunnitteli aikaleimapalvelun toteutusta (MIKES, VRK, VTT, Fujitsu) - kehitti värähtelymittapaikkaa FINAS-akkreditointipalvelu - tyydytti koko akkreditointipalvelujen kysynnän - toteutti arvioinnit toimintajärjestelmänsä edellyttämässä laajuudessa (pääarvioijien arviointikäyntipäiviä 277) - toteutti päästökauppatodentajien arvioinnin toisen vaiheen (akkreditoituja todentajia 8 kpl) - toteutti kliinisen alan (ISO 15189) akkreditointeja 3 kpl - akkreditoi ensimmäisen vertailumittausten järjestäjän - akkreditoi 13 uutta kohdetta MIKES-metrologia - jatkoi ryhmäpäälliköitten johtamiskoulutusta (HAUS-VIRE) - kehitti tiedotusvalmiuksiaan (KAIKU-hanke) - yhdenmukaisti toimintatapojaan (mm. kalibrointitoimeksiantojen hallinta) FINAS-akkreditointipalvelu - päivitti asiakirjansa uusiutuneitten säädösten mukaisiksi Akkreditointiasian valtuuskunta aloitti toimintansa akkreditointitoiminnan ohjaajana ja piti ensimmäisenä toimivuotenaan 4 kokousta. Hallinto- ja tukipalvelut - uusi työjärjestyksen, taloussäännön sekä muuta sisäistä ohjeistusta uuden lainsäädännön ja muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia vastaaviksi (henkilöstö- ja tasa-arvopolitiikka) Mittatekniikan keskus saavutti suurimmilta osin sille vuodeksi 2006 asetetut tulostavoitteet. Pätevyydenarviointien kysyntä tyydytettiin kokonaan ja julkisoikeudelliset arviointipalvelut toteutettiin kustannusvastaavasti. Metrologian yksikön toimintaan vaikutti edelleen merkittävästi toiminnan kokoaminen yhteen ja uuden tutkimuslaitosrakennuksen käyttöönotto. Kalibrointi- ja asiantuntijapalvelujen kysyntä tyydytettiin ja palvelutoiminnan volyymi toteutui suunnitellusti. Myös kehittämis- ja ylläpitohankkeet toteutettiin suunnitellusti. Rakennuksen ainutkertaisuus ja sen ratkaisut ovat jo sellaisinaan ylittäneet uutiskynnyksen ja tuoneet keskukselle näkyvyyttä ja myönteistä julkisuutta.

18 17 Toimintakertomus 2006 Taulukko 12: MIKES-metrologian päättyneet, käynnissä olevat sekä käynnistyvät tutkimus- ja kehitysprojektit ja -hankkeet 2006 (MIKESin sisäiset hankkeet) Hanketyyppi (* Hankkeen kesto Kokonais-arvio Huom! hankkeesta/ saavutettu tulos (** MIKES Sähkö (sähkö, aika, akustiikka, taajuus) Impedanssimetrologian kehitys t Hanke eteni muuten suunnitellusti, mutta induktanssimittauksiin ei vielä päästy. Suurtaajuusmetrologian kehitys k Vuosien työn tuloksena mittapaikalle saatiin KMLstatus, mutta vuoden 2006 tavoitteet eivät toteutuneet suunnitellusti. AC-Josephson-jännitenormaali (MIKES + VTT) t Edistytty on, mutta ei aivan suunnitellusti NTP y Järjestelmä toimii mainiosti. Uusia asiakkaitakin on saatu, mutta lisääkin saisi olla. Pienten virtojen mittaus k Hyvä lopputulos käytettyihin resursseihin nähden; diplomityö valmistui puolessa vuodessa. Vaihtojännite ja vaihtovirta k ,5 Suunniteltu laitehankinta ei toteutunut mutta eteenpäin on menty. Kiihtyvyysmittapaikan perustaminen k ,5 Edistystä on tapahtunut, mutta asiakashankkeiden vuoksi kehitys tyssäsi syksyllä. Akt. µaaltokomp. Integr.j-piireihin t Hanke toteutettu vuonna 2006 lähinnä VTT:n toimesta. Mikromekaaninen jännitenormaali t Hanke käynnistyy vuonna Quantun metrology triangle (SA) t Virtapumpun kehitys on edennyt mutta läpimurtoa ei ole saavutettu. MIKES Pituus (pituus, konepaja) Nanometrologia t&k Edistynyt hienosti 2006, artikkeli Meas. Sci. Tech. Optinen taajuuskampa t Valittu BIPM.L-K11 referenssilaitteeksi, artikkeli IEEE trans. inst. meas. Kulman mittausten jäljitettävyys k Ei saatu DI-työn tekijää, edennyt resurssipulan vuoksi hitaasti CMM -jäljitettävyys k Projekti lisännyt paljon osaamista. Tekniset ongelmat hidastaneet etenemistä Single-frequency synthesis a telecommnication wavelengts t Hanke edennyt suunitelmien mukaan Jäljitettävyys (SA) ja mittausepävarmuus konenäköjärjestelmissä (SA) t Hanke edennyt hieman suunnitelmaa hitaammin, johtuen ulkopuolisten toimeksiantoen kuormituksesta Hilavakion määritys laserdifraktometrillä k Hanke käynnistyy vuonna 2007 Porrasmittapala-interferometri k Hanke käynnistyy vuonna 2007 MIKES Lämpötila ja Massa (lämpötila, kosteus, virtaus, massa, paine) Metrologinen CBT - Coulombin saartoon perustuva lämpömittari (MIKES + TKK Kylmälaboratorio) t Valmistusmenetelmän kehittämiseen mennyt odotettua enemmän aikaa ja työtä. Kaasuvirtausmittarien kalibrointialueen laajentaminen k Projektin päätös 1. vuosipuoliskolla 2006 muuton vuoksi. Infrapunalämpömittareiden kalibroinnin kehittäminen lämpötila-alueella 100 C 1600 C t Eteni suunnitelman mukaisesti muuten paitsi filtteriradiometrin karakterisointi siirtyi vuodelle Jatkohanke käynnistyy Kilogramman realisointi t Häviömittaukset saatiin päätökseen, projektin kokonaistavoitetta ei saavutettu. Jatko riippuu ulkoa saatavasta rahoituksesta (imera). Tyhjiöpunnitukset t Ilman tiheysmääritys saadaan valmiiksi helmikuussa Pintatutkimusosuus on viivästynyt pituusryhmän resurssipulan vuoksi. PTU-laitteisto k Alihankinnassa ollut ongelmia. Projekti jatkuu vuonna 2007, jolloin tehostetaan hankkeen johtamista. Paineen jäljitettävyyden johtaminen männän ja sylinterin dimensiomittauksista Puhtaiden metallipintojen kontaminoituminen metrologian sovellutuksissa k Hanketta jatketaan vuonna Pituusryhmän resurssipula on hidastanut hankkeen etenemistä t Hanke käynnistyy vuonna 2007 Monikaasukalibroinnit virtaus- ja kosteusmittareille t Hanke käynnistyy vuonna 2007 *) t = tutkimus, k = kehitys, y = ylläpito **) 5 = erinomainen, 4 = hyvä, 3 = tyydyttävä, 2 = välttävä, 1 = huono tulos

19 18 Toimintakertomus 2006 MIKES-metrologian päättyneet, käynnissä olevat sekä käynnistyvät tutkimus- ja kehitysprojektit ja -hankkeet 2006 (Sopimuslaboratorioiden kanssa toteutetut hankkeet) Hanketyyppi (* Hankkeen kesto Kokonais-arvio Huom! hankkeesta/ saavutettu tulos (** TKK Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Suurjännitemittausten kansallisten mittanormaalijärjestelmien kehitys - Sähkön laatusuureiden kalibroinnin ja jäljitettävyyden k Resurssipula viivästyttänyt projektin etenemistä. kehittäminen - ESD-kalibrointivalmiuksien kehittäminen (jatkohanke) k Projekti tehdään loppuun Suurjännitemittausten kansallisten mittanormaalijärjestelmien ylläpito y jatkuva 4 MIKES TKK Mittaustekniikka Spektrisen irradianssin ja radianssin aallonpituusalueiden laajentaminen (jatkohanke) Värinäyttöjen ja kolorimetrien kalibrointilaitteisto (jatkohanke) k Projektin työ on viivästynyt jonkin verran laitteiston rikkoutumisen vuoksi. k Projekti edennyt suunnitellusti. LED-valolähteiden metrologia (jatkohanke) t&k Saatu suunnitelmia parempia tuloksia, mutta myös kustannukset ovat olleet suuremmat. Fluoresenssireferenssi (jatkohanke) k Projekti eteni lähes suunnitellusti. Optisen kuidun epälineaarisuuden mittausjärjestely t Projekti eteni lähes suunnitellusti. (jatkohanke) Infrapunareferenssilaitteisto k Projekti eteni suunniteltua nopeammin, myös kustannukset olivat ennakoitua suuremmat. Optisten suureiden kansallisen mittanormaalilaboratorion y jatkuva 4 ylläpito TTY Tuotantotekniikka Sopimuslaboratorion ylläpito (koordinaattimittaus) y Sopimus päättyi 2006 lopussa. Lahti Precision Oy 20 kn:n voimanormaalin ohjauksen uusinnan suunnittelu k Projektiraportin viimeistely alkuvuonna Nm:n vääntömomenttinormaalin laakeroinnin uusinta ja mittauskyvyn varmennus k Projektiraportin viimeistely alkuvuonna Vääntömomenttikalibrointi eri tyyppisillä laitteilla ja kalibrointimenetelmillä ja niiden varmentaminen t Projektiraportin viimeistely alkuvuonna Voiman ja vääntömomentin jäljitettävyyden ylläpito y Ilmatieteen laitos Eräiden kaasumaisten yhdisteiden kalibrointivalmiuksien y jatkuva 4 ylläpito *) t = tutkimus, k = kehitys, y = ylläpito **) 5 = erinomainen, 4 = hyvä, 3 = tyydyttävä, 2 = välttävä, 1 = huono tulos Taulukko 13: Metrologian yksikön maksullisen palvelutoiminnan suoritemäärä laboratoriokohtaisesti v Mittalaitteiden kalibroinnit ryhmittäin, kpl Tot Tot Tot Tot Muutos % Massa, paine Pituus Lämpötila, kosteus Sähkö, aika ja taajuus, akustiikka Yhteensä

20 19 Toimintakertomus 2006 FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditointiyksikön toimintavolyymin kehitystä on seurattu akkreditoitujen toimielinten vuoden lopun kumulatiivisella sekä aktiivisesti toimivien toimielinten lukumäärällä. Pitempään akkreditoituna olleet toimielimet laajentavat ja kohdentavat pätevyysalueitaan paremmin tarpeitaan vastaaviksi ja isommat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen alle. Taulukko 14: Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen ja aktiivinen määrä Tot 2004 Tot 2005 Tot 2006 Muutos ed. vuod., % Suunn Poikk. kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen % Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot ,0-15,6 49 ei as. 0,0 Testauslaboratoriot ,5-1,2 230 ei as. 1,7 Sertifiointielimet ,4 15,8 30 ei as. 0,0 Tarkastuslaitokset ,0-11,1 26 ei as. 0,0 EMAS -todentajat ,0 0,0 2 ei as. 0,0 Vertailumittaus ,0 Yhteensä ,0-2, ,2 Yhdistetty toiseen akkreditointiin *) Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset , ,1 Erit. vaatimuksiin perustuvat arv , ,0 Yhteensä , ,8 Arvioinnin tulot , ,3 *)Useat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen alle. Tämä kasvattaa akkreditoitujen toimielinten päätevyysalueiden laajuutta, mutta toisaalta vähentää aktiivisesti toimivien akkreditoitujen toimielinten lukumäärää PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU Kansallinen mittanormaalijärjestelmä, kalibrointipalvelu ja akkreditointipalvelu (FINAS) täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset, jos mittaus- ja kalibrointitulosten ja akkreditointien vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa ja metrologiatoiminnoissa osallistumalla metrisopimuksen jäsenmaiden metrologian laitosten vastavuoroisen tunnustamissopimuksen (CIPM/MRA) mukaisesti menestyksellisesti kansainvälisiin vertailumittauksiin sekä täyttämällä sopimuksen mukaiset laatujärjestelmävaatimukset ns. self declaration -periaatteen pohjalta. Toimintajärjestelmän kehittämisessä sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) ja standardin SFS-EN ISO 9001:2000 periaatteita. Yksiköiden toimintajärjestelmien kehittämisessä otetaan lisäksi huomioon myös niiden toimintaan liittyvät kansainväliset laatustandardivaatimukset, jotka on yksilöity yksiköiden laatukäsikirjoissa. Ylijohtaja hyväksyy koko Mittatekniikan keskusta koskevan toimintajärjestelmäkuvauksen. Ylijohtajan apuna on laatupäällikkö. Yksiköiden laadunvarmistuksesta vastaavat johtajat apunaan yksikön laatuvastaava. MIKES-metrologia Metrologian yksikössä noudatetaan sekä SFS-EN ISO 9001:2000 että SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardeja. Laatuasioita käsitellään yksikön johtajan johdolla ryhmäpäälliköiden kokouksissa. Vuosittain järjestetään sisäisiä auditointeja ja johdon katselmuksia. Vuosittain raportoidaan myös EUROMET TC-Q:lle laatutoiminnasta ja laatujärjestelmän kehityksestä. Joka neljäs vuosi kutsutaan ulkomainen metrologian asiantuntijoista koottu arvioijaryhmä arvioimaan yksikön laatujärjestelmää. Kalibrointipalveluista kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta tavoitteena parantaa palvelujen saatavuutta, ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Jokaisen kalibrointitodistuksen mukana lähetetään asiakaspalautelomake. Saadun palautteen keskiarvo vuonna 2006 oli 4,3 (max 5). Vastaava luku vuonna 2005 oli 4,5 ja vuonna ,2.

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008 Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Espoo 2008 2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2008 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen kolmas

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 Helsinki 2005 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE - 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Mittatekniikan

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Mitä akkreditointi on? Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Sisällys 2 1 Johdanto 2 Yleistä a. Toiminta-ajatus ajatus b. Arvot c. Visio d. Strategiakytkennät S 3 Toimintaympäristön muutokset 4 Mittatekniikan keskuksen ksen

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen

MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen MTT, Metla, RKTL ja Tiken tilastot matkalla Luonnonvarakeskukseen Yhdessä olemme vahvempia 12.2.2014 1 Luonnonvarakeskuksen perustamisen taustaa Hallinnonalan tutkimuslaitosten yhteistyön tiivistäminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Laatuvastaavien perehdytys

Laatuvastaavien perehdytys Laatuvastaavien perehdytys Perehdytyksen tavoite Laatuvastaava ymmärtää oman tehtäväosuutensa yliopiston laadunhallintatyössä Laatuvastaavan tehtävistä: Koordinoi yksikössä laadunhallintatyötä Toimii laaturyhmän

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 182/53/01 11.06.2001 Työministeriö TYÖMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa työministeriön tilintarkastuksesta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

VUODEN 2014 ULKOISEEN

VUODEN 2014 ULKOISEEN VUODEN 2014 ULKOISEEN AUDITOINTIIN VALMISTAUTUMINEN Koulutusneuvosto 9.2.2012 pirjo.halonen@jyu.fi 050 428 5315 Ulkoinen auditointi Edellinen auditointi 2008. Toteuttaja Korkeakoulujen arviointineuvosto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS T&K -TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI KAJAANISSA

YHTEISTYÖSOPIMUS T&K -TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI KAJAANISSA YHTEISTYÖSOPIMUS T&K -TOIMINNAN KEHITTÄMISEKSI KAJAANISSA Yhteistyösopijaosapuolet Oulun yliopisto (OY) VTT Elektroniikka (VTT) Kajaanin ammattikorkeakoulu (AMK) (jäljempänä yhdessä sopijaosapuolet) sopivat

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 Ympäristöministeriön raportteja 12 2008 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 12 2008 Ympäristöministeriön

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja

Tuloksellinen kunta on kaikkien etu. Kunta-alan tuloksellisuuskampanja Tuloksellinen kunta on kaikkien etu Kunta-alan tuloksellisuuskampanja 2011-2014 Hallitusohjelman kirjaukset Valtio: Nykyinen valtionhallinnon tuottavuusohjelma korvataan uudella vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmalla,

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

13.9.2010 Dnro 67/142/2010

13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Liite16 1 (2) 13.9.2010 Dnro 67/142/2010 Tulossopimusraportti 1.1. 30.6.2010 Oheisena Niuvanniemen sairaalan ja THL:n väliseen vuoden 2010 tulossopimukseen perustuva raportti sairaalan toiminnasta ajalla

Lisätiedot

FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate. Taija Rissanen

FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate. Taija Rissanen FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaate Julkaistiin 27.6.2016 FINASin sivuilla: https://www.finas.fi/ajankohtaista/julkaisut /Sivut/default.aspx Suora linkki: https://www.finas.fi/tiedostot%201/julkais

Lisätiedot

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely

OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien esittely Työseminaari Vaasassa - Laadunhallintajärjestelmien itsearviointiosaaminen Vaasa 15.1.2015 klo 9.15-10.45 OKM:n laaturyhmän linjaukset Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin toteutus ja kriteerien

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005

OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 237/53/05 Opetusministeriö 30.5.2006 OPETUSMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUO- DELTA 2005 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa opetusministeriön tilintarkastuksesta varainhoitovuodelta 2005 tämän

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Johtokunta käsitellyt 22.9.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriön MIKESille asettamat at tulostavoitteet vuodelle 2011: Toiminnan kytkentä työ-

Lisätiedot

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 - Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi MITTAUSTEKNIIKAN ERIKOISTUMISOPINNOT Tervetuloa

Lisätiedot

FINASin tietoisku. Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija

FINASin tietoisku. Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija FINASin tietoisku Giselle Nick-Mäenpää, pääarvioija FINAS Tukesin viidenneksi yksiköksi 1.1.2015 alkaen Henkilökunta Johtajavaihdos Uusi aloittaa 1.1.2016 Vt. johtaja Risto Suominen Pääarvioijissa muutoksia

Lisätiedot

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano

Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma toimeenpano Kansallinen ilmastonmuutoksen sopeutumissuunnitelma 2022 - toimeenpano Kuntien ilmastokampanjan tapaaminen 23.4.2015 24.4.2015 1 Ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma 2022 24.4.2015 2 Tausta IPCC II,

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Hyvä Tekesin asiakas!

Hyvä Tekesin asiakas! RAPORTOINTIPYYNTÖ 5.6.2009 «Organisaatio» «Yksikko» «Etunimet» «Sukunimi» «Postiosoite» «Postinumero» «Postitoimipaikka» Hyvä Tekesin asiakas! Pyydämme teitä ystävällisesti täyttämään jälkiraportointilomakkeen

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus

SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus SAFIR2014 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus 2011-2014 Kaisa Simola SAFIR2014-tutkimusohjelman johtaja 21.3.2013 2 Kansallinen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimus Rahoitus: voimayhtiöt,

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a

MAAHANMUUTTOVIRASTON. Strateg a MAAHANMUUTTOVIRASTON Strateg a 2013 2017 VISIO 2017 Maahanmuutosta kansalaisuuteen johtava asiantuntija, yhteistyökumppani ja palveluosaaja. Maahanmuuttovirasto on johtava toimija oleskeluluvan käsittelystä

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Valtion tuottavuustilasto 2007

Valtion tuottavuustilasto 2007 Julkinen talous 2008 Valtion tuottavuustilasto 2007 Valtion tuottavuuden kasvu hidastui vuonna 2007 Valtion virastojen ja laitosten tuottavuuskehitys heikkeni vuonna 2007 edellisvuoteen verrattuna. Työn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit

YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit YM:n T&K toiminnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus, sektoritutkimuksen uudet järjestelyt ja asiantuntijapaneelit Tutkimusjohtaja 8.5.2014 Laura Höijer 2 Esitelmän rakenne 1. Yleistä YM:n T&K toiminnasta

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat MUISTIO 1(2) 15.03.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain (1090/2002) 48 2. momentin (226/2009) nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit

Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit Veli-Pekka Esala - Heikki Lehto - Heikki Tikka Konepajatekniset mittaukset ja kalibroinnit T E K N I N E N T I E D O T U S 3 2 0 0 3 A L K U S A N A T Tarkoitus Tämä tekninen tiedotus on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen

Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 1/11 Kysely: Vuoden 2015 valvonnan toteutuminen Sivu 2/11 Yleiset kysymykset Tulojen kohdentaminen Onko valvonnasta saadut tulot kohdennettu ympäristöterveydenhuoltoon? Täysin Valvontasuunnitelmaan

Lisätiedot

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016

Kasvun ja oppimisen palvelualue 2016 Kaupunginhallitus 5.10.2016 Kuopion kaupungin talousarvio 2016 sekä vuosien 2016-2019 toimintaja taloussuunnitelma Sivu 87: sivun loppuun lisätään kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminnalliset tavoitteet

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot