TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt

2 1 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN VAIKUTTAVUUS TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET LIITE

3 2 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN Mittatekniikan keskukselle toimintavuosi 2006 oli monella tapaa merkittävä. Vuosi 2006 oli ensimmäinen täysi toimintavuosi uusissa tiloissa. Uusi toimitalo sai runsaasti näkyvyyttä sekä arkkitehtuurin että tekniikan alan julkaisuissa. Taloon tehtiin useita kymmeniä tutustumiskäyntejä sekä kotimaasta että ulkomailta. Jo nyt voidaan sanoa, että talo on alallaan yksi parhaimmin toimivista kokonaisuuksista koko maailmassa. Uuden toimitalon käyttöönotto sitoi vielä runsaasti resursseja, mutta keskeisimmät toiminnalliset tulostavoitteet saavutettiin. Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön integroituminen eteni hyvin ja varsin haasteellisia tutkimushankkeita käynnistettiin yhdessä TKKn ja VTTn kanssa. MIKES-metrologia ja FINAS-akkreditointi osallistuivat aktiivisesti kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Metrologian yksikön palveluihin kohdistunut kysyntä tyydytettiin kokonaan. Yksikkö sai Suomen Akatemialta ja Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiöltä rahoitusta kolmeen useampivuotiseen hankkeeseen. Myös useita pienempiä yhteistyöhankkeita käynnistettiin toimintavuoden aikana. Yhteinen tutkimusprofessuuri Teknillisen korkeakoulun kanssa on nopeuttanut liittymistä Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön ja edesauttanut useitten yhteishankkeitten käynnistymistä. Akkreditointiyksikkö vastasi vuonna 2006 kaikilta osin palveluittensa kysyntään. Yksikön toimintavolyymi nousi uuteen ennätykseensä ja toteutui kustannusvastaavana. Yksikkö on myös parantanut tuloksellisuuttaan useana peräkkäisenä vuotena. Vuoden 2005 lopulla eduskunta vahvisti uudet pätevyydentoteamistoimintaa koskevat säädökset. Säädösten mukainen akkreditointiasiain valtuuskunta nimitettiin vuoden alkupuolella vahvistamaan akkreditointitoiminnan riippumattomuutta ja puolueettomuutta. Akkreditointiasiain valtuuskunnan ja johtokunnan yhteistyö käynnistyi hyvin. Mittatekniikan keskus on vuoden 2005 lopulta lähtien soveltanut palvelutuotannossaan asiakaslähtöistä ja asiakasratkaisuihin perustuvaa lähestymistapaa. Muutosprosessin toteuttamista varten käynnistettiin toimialakohtaisia hankkeita valittujen toimialojen kanssa. Kajaanin teknologiakeskuksen kanssa käynnistettiin mittaustekniikan kehittämisohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueella ja MIKES-forum -toimintaa jatkettiin. Henkilökunta on varauksetta hyväksynyt uudet toimitilat uutena mahdollisuutena. Uudet yhteen paikkaan kootut toiminnot ovat lisänneet yksiköiden välistä vuorovaikutusta ja parantaneet henkilöstön viihtyvyyttä. Erinomaiset tutkimusolosuhteet mahdollistavat toiminnan nostamisen kokonaan uudelle tasolle. Valtion hallinnon yleisen tuottavuusohjelman henkilövähennysvaateen toteuttaminen on edelleenkin suuri haaste, koska uuden toimitalon vuokra- ja käyttökustannukset vaativat maksullisen palvelutoiminnan merkittävää lisäystä. Mittatekniikan keskus valmistautuu haasteeseen innovatiivisesti johtamista, henkilöstön osaamista ja yhteistoimintaa kehittämällä sekä tukemalla tilaaja-tuottajamallin kansallista toteuttamista. Timo Hirvi Ylijohtaja

4 3 Toimintakertomus MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Akkreditointi toimielinten pätevyys laboratoriot,sertifiointielimet, tarkastuslaitokset, EMAS, jne. vaikuttavuus laatu, luotettavuus terveys, turvallisuus kilpailukyky elinkeinoelämä viranomaiset kuluttajat Metrologia mittaustulosten oikeellisuus mittauslaitteet, mittaajat, mittausmenetelmät asiantuntijat, tutkijat Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Tutkimuslaitosten mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Kuva 1 MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja -alue Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Kuvan esimerkki tarkoittaa, että jokaista suomalaista kohden voitaisiin päivittäin tehdä kaksi jäljitettävää mittausta. Arkikokemuksen mukaan mittaustapahtumia on enemmän TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) ylläpito ja kehittäminen. Sen tehtävänä on suorittaa myös säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyviä tehtäviä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus on mittaustieteeseen erikoistunut tutkimuslaitos ja pätevyyden toteamisen asiantuntijakeskus. Sen keskeisenä tehtävänä on olla varmistamassa, että Suomessa tehdyt mittaukset, testaukset, tarkastukset ja sertifioinnit ovat luotettavia ja kansainvälisesti tunnustettuja. Se vaikuttaa toiminnallaan kaupan ja teollisuuden kilpailukykyä sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ja turvallisuutta parantavasti. Mittatekniikan keskus tekee metrologista tutkimusta, kehittää kansallista mittausjärjestelmää ja tuottaa toimielinten pätevyyttä ja luotettavuutta todentavia akkreditointipalveluja teollisuuden, kaupan ja julkishallinnon tarpeiden mukaisesti. Visio Mittatekniikan keskus on toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka vahvistaa näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Kumppanuus on keino lisätä vaikuttavuutta. Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on - vahva, kansainvälistä tasoa oleva, perustoimintaa kehittävä ja uusia sovelluksia tuottava tutkimustoiminta - kilpailukykyiset, asiakkaiden tarpeiden mukaan tuotteistetut tutkimus-, asiantuntija- ja arviointipalvelut - toimialan mahdollisuudet näkevä johto sekä motivoitunut, osaava, innovatiivinen ja kehittymiskykyinen henkilöstö

5 4 Toimintakertomus 2006 Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton. Strategiset tavoitteet ja kytkentä kauppa- ja teollisuusministeriön strategiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön keskeisenä elinkeinopoliittisena tehtävänä on parantaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä. Teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteena on edistää taloudellista kasvua ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja niiden avulla työllisyyttä ja hyvinvointia. Erilaiset laadun peruspalvelut, joihin kuuluvat mm. metrologiset palvelut ja akkreditointipalvelut, ovat tärkeä osa yritysten toimintaympäristöä. Niiden taso ja saatavuus ovat yritystoiminnan menestystekijöitä ja ne kytkeytyvät muun muassa teknologian hyödyntämiseen, yritysten kansainvälistymiseen sekä osaamiseen ja innovaatioihin perustuvien yritysten syntyyn ja kasvuun. Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla osa kansallista innovaatioympäristöä sekä tukea sidosryhmiensä ja asiakkaittensa menestymistä. Keskuksen solmimien toimialansa kansainvälisten tunnustamissopimusten kautta tuetaan yritysten kilpailukykyä, kaupan teknisten esteiden poistamista ja kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpanoa Tavoitteiden saavuttamiseksi - keskus tunnistaa ennakoivasti asiakkaittensa ja muiden sidosryhmiensä tarpeet - keskuksen tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään jatkuvasti ja ne ovat tarpeita vastaavalla tasolla - keskus on tunnettu, tunnustettu sekä haluttu asiantuntija ja toimii osana kansallisia laatuketjuja - keskus soveltaa kumppanuutta keskuksen sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2006: Toiminta on kansallisille mittanormaali- ja akkreditointitoiminnoille vahvistettujen strategisten linjausten mukaista ja tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä: - asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat, - keskuksen toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa, - tekninen luotettavuus ja turvallisuus edistyvät Suomessa sekä - keskuksen palvelujen tunnettuus lisääntyy. MIKES-metrologian integroituminen Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön on päässyt alkuun. Esimerkiksi VTT:n kvanttroniikan ryhmän ja TKK:n kylmälaboratorion kanssa on meneillään varsin haasteellisia tutkimushankkeita. Erillishankkeet TEKES-Tupas ohjelmassa ovat toimineet päänavauksina yritysyhteistyöhön ja luoneet tilaisuuksia sovellutusorientoidummalle toimintatavalle. MIKES-metrologia osallistui kansainväliseen EUROMETin ja CIPM:n toimintaan aktiivisesti. Kokousten määrä on edelleen lisääntynyt. Tähän oli osasyy EUROMETin uudelleen organisointi EURAMET ev:ksi ja siihen liittyvät EU-komission kannusteet yhteisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi SI-järjestelmän eri osa-alueilla sekä SI-järjestelmän uudistamisessa. Uusi toimitalo Otaniemessä on lisännyt merkittävästi MIKES-metrologian tutkimus- ja kalibrointipalvelujen tunnettuutta aikaisemmasta. Samaan tulokseen on päästy myös lisääntyneen koulutustoiminnan tuloksena. Edellisiin vuosiin verrattuna kasvoi eniten kemian metrologian koulutus. Akkreditointi- ja arviointipalvelujen kysyntä tyydytettiin kokonaan. Uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin 13 kpl ja prosessissa on 16 hakemusta. Tämä osoittaa, että akkreditointia hyödynnetään lisääntyvästi ja asiakaskunta kokee saavansa siitä lisäarvoa. Pätevyydenarvioinnin hyväksikäyttö on lisääntynyt myös lakisääteisellä

6 5 Toimintakertomus 2006 sektorilla ja FINAS-akkreditointipalvelu on osallistunut kommenteillaan säädösvalmisteluun samoin kuin kahdenväliseen yhteistyöhön eri viranomaistahojen kanssa. Uudet arviointialueet - päästökauppatodentajien akkreditointi, kliinisten laboratorioiden erityisstardardin mukainen akkreditointi sekä metsäsertifioinnin ja vertailumittausjärjestäjien akkreditointi - toteutettiin kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. FINAS loi myös valmiudet Venäjän metsäsertifiointiin, missä tavoitteena on Suomen metsäteollisuuden kilpailukyvyn varmistaminen takaamalla kansainväliset vaatimukset täyttävä puuraaka-aineen saanti. FINAS osallistuu aktiivisesti akkreditoinnin kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden toimintaan. Suomessa laajasti sovellettu metsäsertifioinnin PEFC ohjelma on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisesti ja saanut julkisen sektorin hyväksynnän mm. Saksassa ja Englannissa. FINASin edustaja toimii metsäsertifioinnin työryhmän vetäjänä IAF:ssä. FINAS on kommentoinut säädellyn sektorin arviointitoiminnan kehittämissuunnitelmia SOGSin ja EA:n kautta. Ilmoitettujen laitosten ja kliinisten laboratorioiden osalta FINAS on ollut aktiivinen mm. pätevyysalueiden esitystapaan liittyvissä kysymyksissä Hallinto- ja tukipalveluyksikkö on tukenut substanssiyksiköitten toimintaa järjestämällä uuteen toimitaloon ja sen volyymiin mitoitetut talous-, henkilöstö-, tietohallinto-, toimitila- ja muut tarvittavat palvelut. Yksikkö on ylläpitänyt ja kehittänyt sisäistä ja ulkoista viestintää mm. julkaisemalla kahdesti vuodessa ilmestyvää tiedotuslehteä, sisäisiä ja ulkoisia verkkosivuja ja avustanut yksiköitä niiden julkaisutoiminnassa. Ylijohtaja on avannut keskustelu- ja neuvotteluyhteyksiä Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön, eri hallinnonalojen organisaatioihin, tutkimustoiminnan rahoittajiin ja elinkeinoelämään. Hallinto- ja tukipalveluyksikön toiminta on painottunut vaikuttavuuden osalta keskuksen ja sen palveluitten tunnettuuden lisäämisen. Taulukko 1: YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Kriittiset menestystekijät Tavoitteet v Seurantaindikaattorit Toteutuma v Mittaus- ja akkreditointipalvelujen asiakkaiden pätevyysja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat MIKES käynnistää toimialakohtaiset keskustelut mittausten laadun parantamiseksi ja hakeutuu toimijaksi ainakin kahteen Toteutuneitten MIKESforumien lukumäärä, tavoite 2-3 Aseman vakiintuneisuus laatuketjuissa MIKES-forumit eivät toteutuneet täysin suunnitellussa muodossa. Keskustelut ja eri asteinen yhteistyö käynnistyivät tai jatkuivat SITRAn ympäristöohjelmassa ja metsä- ja ympäristöklusterissa (TKK, KCL) sekä teknologiateollisuudessa MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa laatuketjuun MIKES on aktiivinen toimija alansa kvyhteistyössä Suomen mukana olon aste alan kansainvälisissä sopimuksissa Uusien säädösten mukaisten muutosten toteutuminen käytännössä MIKES-metrologia -osallistui kansainvälisiin CMC-arviointeihin, imera/roadmapvalmisteluun, NICen CFI-hankkeeseen, - koordinoi EUROMET.T-K6 avainvertailua ja useita EUROMET-hankkeita, - järjesti pohjoismaisen painekokouksen ja massaseminaarin, kaksi EUROMETin työryhmäkokousta ja INTMET-kokouksen MIKESissä, - valittiin BIPM.L-K11 avainvertailun alueelliseksi referenssilaboratorioksi ja osallistui n. 20 avainvertailuun - tuotti kalibrointi- ja muita palveluja n 10 maahan - ylijohtaja MIKESin edustajana CITACissa ja EUROMET/MetChemissä Arviointitoiminta järjestetään kvvaatimuksia vastaavaksi FINAS-akkreditointipalvelu -sai hyväksynnän ISO vaatimusstandardin täyttymisestä - osallistui 44 alansa kansainväliseen kokoukseen ja antoi 34 lausuntoa - osallistui kahteen EA:n edellyttämään arviointiin - isännöi IAF:n ja ILAC:n johtoryhmien kokoukset Hallinto- ja tukipalvelut - sovitti keskuksen johtamis- ja hallintomenettelyt annettuja uusia säädöksiä vastaaviksi

7 6 Toimintakertomus 2006 Tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa mittausten laadun paranemisen myötä ja MIKESin palvelujen tunnettuus lisääntyy Nimetään 2-3 sopimuslaboratoriota kemian metrologian alueelle Lisätään kohdennettua tiedotustoimintaa ja näkyvyyttä tiedotusvälineissä Mittausten luotettavuusnäkökulma osaksi eri alojen tutkimushankkeita Toteutuneet nimeämiset MIKESin ja uuden toimitalon saaman julkisuuden määrä Ulkopuolisten tutkimushankkeitten lukumäärä, tavoite 2-3 MIKES-metrologia - sai uuden toimitalonsa laboratoritilat ja tutkimuslaitteet suurimmalta osin toimintakuntoon - sai RF-toiminnalleen KML-statuksen - käynnisti kaksi Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta ja valmisteli kolmea uutta rahoitushakemusta - sai Teknologiateollisuuden 100-vuotisrahastolta merkittävän rahoituksen kvanttimetrologiakolmiohankkeelle - toimi useissa yhteishankkeissa yritysten, järjestöjen ja eri yhteenliittymien kanssa - esittäytyi mm. Fysiikan päivillä ja lehtiartikkeleissa, sekä erilaisissa julkaisuissa - sai runsaasti huomiota uudelle toimitalolleen Otaniemen tiedeja teknologiayhteisössä, mediassa ja kv-yhteistyössä FINAS-akkreditointipalvelu - osallistui alansa säädösvalmisteluun useiden ministeriöiden kanssa - antoi 17 alansa kotimaisia asiantuntijalausuntoa - kommentoi säädellyn sektorin arviointitoiminnan kehittämissuunnitelmaa SOGSin ja EAn kautta - toimi akkreditointiin ja pätevyydenarviointiin liittyvissä kysymyksissä yhteistyössä 7 viraston tai yhteisön kanssa -osallistui VANKin ja sen jaostojen toimintaan Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Vuoden aikana keskus on tehnyt kotimaista yhteistyötä mm. seuraavien yhteistyökumppaneitten kanssa: MIKES-metrologia Nano- ja mittausteknologian tutkijakouluhankkeet Yhteinen tutkimusprofessuuri TKK:n kanssa ja alan opetusta TKK:lla Tutkimusyhteistyötä mm. TKK:n, VTT:n, JY:n ja OY:n, kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa Neuvottelukunta-, johtoryhmä ja valmisteluyhteistyötä (SYKE, GL, IL) Tutkimushankeyhteistyötä (SA, TEKES, FinNano, Finnpro CLIC, SLY,SFS, HelsinkiNano ym) TUPAS-neuvotteluja n. 10 eri pk-yrityksen kanssa Neuvottelut SYKE:n kanssa sopimuslaboratoriotoiminnasta FINAS-akkreditointipalvelu Elintarvikelainsäädännön uusimiseen liittyvään säädösvalmisteluun osallistuminen sekä elintarvikeanalytiikkaan ja sen arviointiin liittyvä yhteistyö MMM:n ja Eviran kanssa Päästökauppatodentajien akkreditointiin liittyvä yhteistyö Energiamarkkinaviraston ja KTM:n kanssa Jäsenenä STM:n kliinisen auditoinnin seurantaryhmässä Yhteistyö TUKESin kanssa liittyen erityisesti painelaitteisiin ja hisseihin Osallistuminen ilmoitettujen ja tarkastuslaitosten kansalliseen yhteistyöhön (painelaitteet, nostolaitteet) Ajoneuvolainsäädäntöön liittyvä yhteistyö LVM:n ja AKEn kanssa Metsäsertifiointiin ja Venäjän metsäsertifiointiohjelman kehittämiseen liittyvä yhteistyö Suomen Metsäsertifiointi ry:n ja Suomen Metsäteollisuus ry:n kanssa Jäsenyys VANK-T, -P ja V:ssä, sihteerinä ja jäsenenä VANK-P:n kolmessa työryhmässä Hallinto- ja tukipalvelut Ylijohtaja on valittu jäseneksi teknillisten tieteitten akatemiaan. Yhteistyösopimus Kajaanin Measurepolis-ohjelman kanssa mittaustekniikan edistämisestä Kainuun talousalueella

8 7 Toimintakertomus 2006 Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKES on toteuttanut mm. seuraavissa yhteyksissä: MIKES-metrologia Toiminta lämpötilan, kosteuden, sähkön ja pituuden CMC-listojen arvioinnissa Osallistuminen n. 20 käynnissä olevaan avainvertailuun EUROMET.T-K6 aivainvertailun ja usean EUROMET-hankkeen koordinointi Valittiin BIPM.L-K11 avainvertailun alueelliseksi referenssilaboratorioksi Osallistuminen imera/roadmap valmisteluun kaikilla suurealueilla ja mukanaolo imeran pilotprojektissa (JAPS) Pohjoismaisen painekokouksen järjestäminen EUROMET TC-T ja INTMET kokousten järjestäminen Osallistuminen EUROMET TC-TF, TC-AUV, TC-Q, TC-M, TC-EM ja TC-F kokouksiin Osallistuminen NICen CFI-hankkeeseen Kalibrointipalvelujen toimittaminen Viroon, Ruotsiin, USAan, Etelä-Afrikkaan, Italiaan, Espanjaan, Tanskaan, Turkkiin ja Bulgariaan Kastelämpötilanormaalin kehittäminen Kroatiaan Aiesopimus yhteistyöstä Latvian LNMC:n kanssa FINAS-akkreditointipalvelu IAF:n ja ILACin johtoryhmä- ja niiden liitännäiskokousten isännöinti kesäkuussa 2006 Osallistuminen 44 kansainväliseen akkreditointialan kokoukseen Annettu 34 kansainvälistä lausuntoa akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä Osallistuminen 17 kansainväliseen äänestykseen FINASin pääarvioijat ovat toimineet EA:n arvioijana kahdessa EA-arvioinnissa Säädellyn sektorin arviointitoiminnan kehittämissuunnitelmien kommentointi mm. SOGSin ja EA:n kautta IAF:n ja PEFC:n (metsäsertifiointi) yhteistyön edistäminen IAF:ssä ko. työryhmän vetäjänä ja Venäjän metsäsertifointiohjelman kehittämiseen osallistuminen FINASin selvitys akkreditointielinten vaatimusstandardin ISO täyttymisestä hyväksytty (varmistaa FINASin pysymisen eurooppalaisessa ja kansainvälisissä vastavuoroisuussopimuksissa) Taulukko 2: Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta kpl MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet Esitykset kv. konferensseissa Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskuksen verkkosivujen ulkoasu uusittiin vuodenvaihteessa Kertomusvuonna sivuille tehtiin erillistä käyntiä ( vuonna 2005, vuonna 2003 ja vuonna 2002). Sivuilla käyntimäärä lisääntyi edellisvuodesta 38 %. Valtakunnallisessa, maakunnallisissa ja paikallislehdissä sekä asiakasjulkaisuissa oli vuonna 2006 noin 30 MIKESin toimintoja koskevaa artikkelia tai uutista. Määrä on yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna.

9 8 Toimintakertomus 2006 MIKESin toimitalo sai edelleen näkyvyyttä arkkitehtuurin ja tekniikan alan julkaisuissa. Taloon on tehty useita kymmeniä tutustumiskäyntejä sekä kotimaasta että ulkomailta. Tammikuussa 2006 järjestettyyn talon käyttöönottotilaisuuteen osallistui n. 200 keskuksen sidosryhmien edustajaa TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2006 Keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa: - kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja, - omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä sekä - keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy. MIKES-metrologiassa toteutettiin TEKES-TUPAS hankkeita pk-yritysten kanssa. Projektiluontoiset hankkeet toteutettiin MIKESin suurekohtaisten ryhmien yhteishankkeina. Myös perustutkimushankkeet aktivoituivat. Selkein lisäys omatoimisessa rahoituksessa oli yhteistyössä yritysten kanssa toteutuneissa hankkeissa, perustutkimushankkeissa ja koulutustoiminnassa. Metrologian tulot, kun myös Suomen Akatemian momentin käyttö lasketaan tuloksi, ylittivät suunnitelman 6 %. Yksikkö lisäsi TA-rahoituksen ulkopuolista rahoitusta 15 %, kun tavoite oli 5-10 %. Akkreditointiyksikön toiminnallinen tulos ylitti suunnitelmat. Maksullisen palvelutoiminnan tulokertymä kasvoi edellisvuodesta 4,5 %. Yksikkö on parantanut tuloksellisuuttaan useana peräkkäisenä vuotena. Vuonna 2006 tulot ylittivät suunnitelman noin 5,6 %. Yksikön kokonaiskustannuksista katettiin maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla 77 %. Vuoden 2006 tulostavoitteet toteutuivat, sillä palvelujen kysyntä voitiin tyydyttää kokonaan ja samalla toiminta laajeni uusille arviointialueille. Yksikkö oli aktiivisena toimijana sekä kotimaisessa että alansa kansainvälisessä yhteistyössä. Vuoden 2006 alussa tulivat voimaan uudet pätevyydentoteamistoimintaa koskevat säädökset, jotka selkeyttävät yksikön riippumattomuutta ja puolueettomuutta ja vahvistavat sen asemaa ns. kolmantena osapuolena. Säädösmuutoksen mukainen toiminta alkoi vuoden 2006 alkupuoliskolla. Akkreditointiasiain valtuuskunnan työskentely käynnistyi kesäkuussa. Taulukko 3: TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS, tehokkuus Kriittiset menestystekijät Tavoitetaso v Seurantamittarit Toteutuma v Kustannustehokkuus ja vaikuttavuus paranevat, kun metrologiatoiminnot kootaan uuteen toimitaloon Uuteen toimintaympäristöön sopeutetut menettelyt Saavutetut synergiahyödyt Integroituminen Otaniemen tiede- ja teknologiaympäristöön Yhteistyön laatu ja määrä MIKES-metrologia - yhdenmukaisti kalibrointitoimeksiantojen käsittelyä (Serverbase-ohjelmisto) - lisäsi asiantuntijatiimien käyttöä (ATK, laitesuunnittelu) - toteutti uusimuotoista ryhmien välistä yhteistyötä (TUPAS, kuusi yhteistä tutkimushanketta, yhteistyötä asiantuntijapalveluissa ja ylläpidossa) - teki yhteistyötä tutkimus- ja kehityshankkeissa Otaniemen alueella (VTT, TKK, KCL, Innofactor) Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja Uutta toimintaympäristöä varten laaditaan toimintastrategia Strategian valmiusaste; tavoitteena soveltamisvalmius seuraavassa TTS:ssa MIKES-metrologia - teki onnistuneita kokeiluja uuden toimintamallin pohjaksi FINAS-akkreditointipalvelu - siirsi laatujärjestelmänsä sähköiseen muotoon - keskeytti toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin ja jatkoi valmistelua uudelta pohjalta Hallinto- ja tukipalvelut - johtoryhmä haki uutta toimintamallia ulkopuolisen yhteistyökumppanin avustuksella - valmisteli toimintastrategian laadintaa yhteistyössä johtokunnan ja akkreditointiasian valtuuskunnan kanssa ja jatkaa prosessia vuonna 2007

10 9 Toimintakertomus 2006 Tutkijavaihto alan yliopistojen ja laitosten kanssa alkaa Omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus Kv-tason tutkijavaihdon määrä 2-3 henkilöä Maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muuta ulkoista rahoitusta lisätään 5-10 % Lisätään kohdennettua tiedotustoimintaa ja näkyvyyttä tiedotusvälineissä Kansainvälisestikin huipputasoinen laboratorioinvestointi hyödynnetään mittaustieteen ja erityisesti nanoteknologian hankkeissa Pätevyydenarviointitoiminnan läpimenoaikoja lyhennetään Tutkijavaihdon toteutunut laajuus Tulojen ja ulkoisen rahoituksen määrän lisäys Erilaisen viestinnän ja palautteen kokonaismäärä Uuden laboratoriorakennuksen erikoisolosuhteitten hyödyntäminen yhteistyöhankkeissa, tavoite 2-3 Läpimenoaikojen muutos Tutkijavaihto toteutui metrologian yksikössä tutkijavierailuina (LNE, Ranska; Tarton Yliopisto, UME, Turkki) Metrologian yksikkö lisäsi TA-rahoituksen ulkopuolista rahoitusta (15%) Akkreditointiyksikön laskutus kasvoi n (4,5 %) MIKES-metrologia - esiintyi messuilla ja konferensseissa (Fysiikan päivät, ISHM 2006, Nanoscale 2006, EFTF, NTNE) - harjoitti tutkimus- ja koulutusyhteistyötä informaatiomielessä (VTT, TKK, LTY, TTY, EKAMK, GL, JY, OY, Measurepolis, KCL) - sai uuden toimitalonsa avulla runsaasti huomiota kotimaisilta ja ulkomaisilta sidosryhmiltä ja yli 30 artikkelilla mediassa FINAS-akkreditointipalvelu - julkaisi 4 FINAS-bulletiinia, uusi Tiedote10:n ja päätös P1:n - piti 21 esitelmää eri yhteyksissä - uusi verkkosivujaan Hallinto- ja tukipalvelut - uudisti verkkosivujen ulkoasun ja sisältöä - verkkosivulla vierailujen määrä kasvoi lähes 40 % edellisvuodesta MIKES-metrologia - hyödynsi toimitalonsa erikoisominaisuuksia mm. nanopintailmiöiden (NRC) ja lämpötilaominaisuuksien karakterisoinnissa (AcWaCo), - käytti hyväksi talon erikoisratkaisujen uutisarvon mielenkiinnon herättäjänä (kymmeniä kotimaisia ja ulkomaisia vierailuja ja tutustumiskäyntejä) FINAS-akkreditointipalvelu - lyhensi hieman palvelujen toimitusaikoja seurantajärjestelmää kehittämällä, mutta jäi vielä tavoitteena olleesta 20 %:n tavoitteesta Mittatekniikan keskuksen toiminnot jakautuvat kahteen päävastuualueeseen, MIKES-metrologia ja FINASakkreditointipalvelu sekä niitä tukeviin hallinto- ja tukipalveluihin. Vuoden 2006 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten (mm. pääomakustannukset ja lomapalkkavelan muutos) jakautuminen on esitetty jäljempänä. Hallinto- ja tukipalveluyksikön kustannuksia ei taulukossa ole kohdistettu vastuualueille. Taulukko 4: Henkilöstö (htv) ja kustannukset (milj. ) vastuualueittain vuonna 2006 HENKILÖSTÖ KUSTANNUKSET htv tavoite-% toteutuma -% milj. tavoite-% toteutuma -% Metrologia 36,7 57,0 56,9 6,052 68,6 67,1 Akkreditointi 18,6 29,0 28,8 1,978 21,8 21,9 Hallinto- ja tukipalvelut 9,3 14,0 14,3 0,985 9,5 10,9 64,6 100,0 100,0 9, ,0 100,0 Henkilöresurssit kohdentuivat lähes suunnitellusti. Metrologian yksikössä henkilötyövuosisuunnitelma oli 37, akkreditointiyksikössä 18,8 ja hallinto- ja tukipalveluyksikössä 9,1. Kokonaiskustannukset v jäivät arvioidusta 9,2 milj. eurosta n. 0,2 milj. euroa eli 2 %. Uuden toimitalon ensimmäisen vuoden käyttökustannukset arvioitiin laskennallisesti. Sähkön ja kaukolämmön kulutukset toteutuivat laskettua pienempinä. Vuoden 2006 tulossopimuksessa maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen lisäystavoite oli 5-10 % (n euroa). Tulojen toteutunut lisäys oli 15 %.

11 10 Toimintakertomus 2006 Taulukko 5: Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen kehitys vuosina TP TP TP Muutos Muutos Tavoite Poikk % 2006 % Maksullisen palvelutoiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot Muu ulkopuolinen rahoitus Toimintatulot yhteensä Maksullisen palvelutoiminnan tuottojen määrä palasi vuoden 2005 taantuman jälkeen tavoitetasoon. MIKES - toimitilahankkeeseen ja vuoden 2005 loppupuolelle ajoittuneeseen muuttoon sitoutuneet henkilöresurssit voitiin nyt kohdentaa täysimääräisesti kalibrointipalvelujen tuottamiseen. RF-toiminta sai kansallisen mittanormaalilaboratorion statuksen MIKES-metrologia Kuva 2: Toiminnan rahoituslähteet 2006*) Kuva 3: Kustannukset 2006 **) Metrologian toiminnan rahoitus 6,1 milj. vuonna 2006 MIKES-metrologian kokonaiskustannukset 6,7 milj. vuonna 2006 Kalibroinnit 6 % Asiantuntijapalvelut 5 % Metrologian tutkimusyhteistyö (EU, Tekes, SA, yritykset) 2 % Talousarviorahoitus 87 % KMN:n palvelut 8 % Korot ja poistot 8 % Muut kustannukset 12 % Vuokrat 30 % Henkilöstö 27 % Ylläpito 15 % *) hallinto- ja tukipalveluyksikön toiminnan rahoituksesta henkilötyövuosien suhteessa metrologian yksikölle kohdistuva osuus mukana talousarviorahoituksen osuudessa **) hallinto- ja tukipalveluyksikön kustannukset kohdistettu henkilötyövuosien suhteessa metrologian muihin kustannuksiin MIKES-metrologian muu kuin toimintamenomomentin kautta tullut rahoitus eli ns. ulkopuolinen tulorahoitus (maksullisen palvelutoiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot sekä Suomen Akatemian rahoitus) kasvoi edellisvuodesta 43 % ja oli 5 % enemmän kuin tavoite vuonna MIKES-metrologian kustannusrakenteen ja kustannustason muutos aiempiin vuosiin verrattuna oli merkittävä. Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisvuoden 4,3 milj. eurosta 6,7 milj. euroon. Toimitilakustannukset olivat yhteensä 2,2 milj. euroa eli 33 % kokonaiskustannuksista (7 % v eli 0,3 milj. euroa). KMNpalvelut (kansallisilta mittanormaalilaboratorioilta ostetut palvelut) vähenivät edellisvuodesta euroa. Henkilöstökulujen määrä väheni edellisvuodesta 1 % ( euroa).

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010

Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Dnro VATT/348/202/2010 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2010 Helsinki 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 3 1.1 JOHDON KATSAUS 3 1.2 VAIKUTTAVUUS 4 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus

J7/2006. Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011. Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen 2007 2011 Metrologian neuvottelukunta Mittatekniikan keskus Espoo 2006 Julkaisu J7/2006 Kansallinen mittanormaalitoiminta ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012. MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 MIKES mukana kaikilla elämänaloilla Akkreditointi EU-lainsäädäntöön CLEEN ajaa kestävää kehitystä 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2012 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN

1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1. 31.12.2005 SISÄLLYS 1. Johdon katsaus toimintaan... 5 2. Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Toiminnan vaikuttavuus... 7 2.1.1 Alueellinen vaikuttavuus... 7

Lisätiedot

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010

TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 TULLILAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 15.3.2011 SISÄLLYSLUETTELO - 2-1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus 3 1.1.1 Toimintaympäristön keskeisimmät muutokset 3 1.1.2 Toiminnan keskeisimmät tulokset

Lisätiedot

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004

Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 Dn:o 195/035/2005 MAA- JA ELINTARVIKETALOUDEN TUTKIMUSKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2004 31.3.2005 Sisällysluettelo 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN...2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 2.1. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS...3

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus Toimintakertomus SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN... 3 2 TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 4 3 TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS... 6 3.1 TOIMINNAN TUOTTAVUUS... 6 3.2 TOIMINNAN TALOUDELLISUUS...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö

Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö Tilinpäätös 2013 Etelä-Suomen aluehallintovirasto - kirjanpitoyksikkö 30/2014 Etelä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja Julkaisija Etelä-Suomen aluehallintovirasto / hallintopalvelut Julkaisun nimi:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tekijät Julkaisun laji Toimintakertomus HAK/2011/163 Julkaisun nimi HÄTÄKESKUSLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2010 Hätäkeskuslaitoksen toiminnallisen

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2012 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12013 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖDCENTRALSVERKET Dokumentin päivämmrä: 14.3.2013 Tekijät:

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013

TILINPÄÄTÖS. Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012. Dnro 728/24/2013 TILINPÄÄTÖS Maaseutuviraston (Mavi) tilinpäätös vuodelta 2012 Dnro 728/24/2013 1 (57) SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakertomus... 2 1.1. Johdon katsaus... 2 1.2. Vaikuttavuus... 3 1.2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014

ESPOO 2015. VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 ESPOO 2015 VTT:n tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Johdon katsaus... 1 1.2 Vaikuttavuus... 2 1.2.1. VTT:n kansainvälinen ja kansallinen vaikuttavuus... 4 1.2.2 Strategisen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 2003 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 179. toimintavuosi SISÄLTÖ PÄÄJOHTAJAN

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006

Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Sisäasiainministeriö -tiliviraston tilinpäätös 2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 17/2007 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 19.3.2007 Tekijät (toimielimestä, toimielimen

Lisätiedot

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013

( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET. Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 ( ) HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Hätäkeskuslaitos - kirjanpitoyksikön tilinpäätös 2013 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 12014 Kuvaliulehti HÄTÄKESKUSLAITOS NÖOCENTRALSVERKET Julkaisun paivämäärä: 7.3.2014

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008

Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISU 6/2009 SISÄASIAINMINISTERIÖ Hallinto Sisäasiainministeriö - tiliviraston tilinpäätös 2008 Helsinki 2009 Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009

Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Dnro 569/00.01.03/2009 TEM 2820/00.03.01.02/2009 Tilinpäätös vuodelta 2010 KILPAILUVIRASTO Dnro 569/00.01.03/2009; TEM 2820/00.03.01.02/2009 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005

Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 1 Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 2005 115. toimintavuosi Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus 5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 5 2.2 Toiminnan tuloksellisuus

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa

Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 164 TUTKIMUKSIA Turun ammattikorkeakoulun YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2012 Innovaatioilla kohti tulevaa TOIMINTA-AJATUS: Turun AMK antaa monialaista korkeakouluopetusta

Lisätiedot