TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007 Johtokunta hyväksynyt

2 1 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VUODEN 2007 TOIMINTAAN VAIKUTTAVUUS TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET, LIITE

3 2 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2007 TOIMINTAAN Vuosi 2007 oli toinen täysi toimintavuosi Otaniemessä. Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön integroituminen eteni hyvin. Uusi talo on osoittautunut hyvin toimivaksi ja se on antanut hyödyllistä lisäarvoa koko Otaniemen tiedeyhteisölle. Talo on yksi parhaimmin toimivista kokonaisuuksista koko maailmassa. Kotimaisia ja kansainvälisiä vierailijoita oli lähes päivittäin. Samalla muodostui uusia kumppanuuksia ja useita merkittäviä tutkimushankkeita käynnistyi. Toimintaa kehitettiin KTM:n vahvistamien teknologia- ja innovaatiopolitiikan linjausten mukaisesti ja se linkitettiin keskeisiin hallitusohjelman ja kansallisen teknologiapolitiikan aihealueisiin. Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö saivat aivan uudenlaista ulottuvuutta. Kotimaisessa yhteistyössä keskeisenä painopisteenä oli Kajaanissa toimivan Measurepolisin kanssa kansallisen toimintaverkoston rakentaminen ja metrologian nostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi osaamisalaksi. Metrologian neuvottelukunnan toiminta uudistettiin tukemaan verkottumista ja metrologian sovellutuksiin tähtäävää toimintaa. Metrologian yksikön perustoiminnan tulostavoitteet saavutettiin hyvin ja palvelukysyntä voitiin tyydyttää kokonaan. Yksikkö menestyi erinomaisesti EU:n 7. puiteohjelman ERA-NET+ hankehaussa. Suomalaiset ovat mukana 13 metrologiaohjelman (EMRP) tutkimushankkeessa. Tutkimushankkeiden edetessä odotusten mukaisesti metrologia laajenee Artikla 169:n tutkimusohjelmaksi. Suomen akatemian ja Teknologiateollisuuden säätiön rahoittamat tutkimushankkeet jatkuivat ja useita pienempiä yhteistyöhankkeita käynnistettiin toimintavuoden aikana. Vuoden lopulla valmistui ensimmäinen uudessa toimitalossa tehty väitöskirja. Akkreditointiyksikkö vastasi vuonna 2007 palveluitten kysyntään kaikilta osin ja teki jälleen erittäin hyvän tuloksen. Yksikkö on parantanut tuloksellisuuttaan useana peräkkäisenä vuotena. Akkreditointiasiainvaltuuskunnan toiminta käynnistyi suunnitelman mukaisesti ja sen yhteistyö johtokunnan kanssa eteni hyvin. Johtoryhmä ja johtoelimet pitivät yhteisen strategiapäivän keväällä, jonka tulokset ohjasivat vuoden 2008 tavoitteiden asettamista. Vuoden 2005 lopulta lähtien on sovellettu asiakaslähtöistä ja asiakasratkaisuihin perustuvaa lähestymistapaa palvelutuotannossa. Muutosprosessi eteni viime vuonna suunnitelman mukaisesti ja toteuttamista varten käynnistettiin toimialakohtaisia hankkeita valittujen toimialojen kanssa. Keskeisiä päämääriä ovat sektoritutkimuslaitos-aseman vahvistaminen ja aktiivinen osallistuminen strategisten huippuosaamiskeskittymien ja alueellisten osaamiskeskusten klustereiden toimintaan. Uudet työskentelyolot mahdollistivat toiminnan nostamisen kokonaan uudelle tasolle ja lisäsivät yksiköiden välistä vuorovaikutusta ja paransivat henkilöstön viihtyvyyttä. Toisaalta työn määrä ja tehtävien haastavuus toivat esiin työssä jaksamiseen liittyviä seikkoja, joihin yhdessä työterveyshuollon kanssa kiinnitettiin erityishuomiota. Valtion hallinnon yleisen tuottavuusohjelman henkilövähennysvaateen toteuttaminen on osoittautumassa erittäin suureksi haasteeksi. Metrologiaan ja akkreditointiin liittyviä perustehtäviä kehitetään yleisen tuottavuusohjelman mukaisesti. Toisaalta uusi toimitalo on mahdollistanut toiminnan kasvattamisen ja aivan uudenlaisten tutkimushankkeiden käynnistymisen. Uudet tutkimushankkeet lisäävät laboratorioiden käyttöastetta ja tuottavat paremman katteen erittäin korkeille vuokra- ja käyttökustannuksille. Timo Hirvi Ylijohtaja

4 3 Toimintakertomus MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Akkreditointi toimielinten pätevyys laboratoriot,sertifiointielimet, tarkastuslaitokset, EMAS, jne. vaikuttavuus laatu, luotettavuus terveys, turvallisuus kilpailukyky elinkeinoelämä viranomaiset kuluttajat Metrologia mittaustulosten oikeellisuus mittauslaitteet, mittaajat, mittausmenetelmät asiantuntijat, tutkijat Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Tutkimuslaitosten mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Kuva 1 MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja -alue Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Kuvan esimerkki tarkoittaa, että jokaista suomalaista kohden voitaisiin päivittäin tehdä kaksi jäljitettävää mittausta. Arkikokemuksen mukaan mittaustapahtumia on enemmän TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) ylläpito ja kehittäminen. Sen tehtävänä on suorittaa myös säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyviä tehtäviä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt SI-mittayksiköt ja pätevyydenarviointipalvelut elinkeinoelämän ja julkisen sektorin käyttöön. - MIKES-metrologia tekee metrologista huippututkimusta, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa. - FINAS-akkreditointipalvelu akkreditoi eli toteaa päteviksi laboratorioita, tarkastuslaitoksia, sertifiointielimiä ja erityisalojen toimijoita, esim. ympäristötodentajia sekä arvioi toimielinten toiminnan pätevyyttä säädösten tai erityisvaatimusten mukaan. Toiminta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja sopimuksiin. Visio Teollisuuden ja kaupan kilpailukyky, viranomaisten toimintamahdollisuudet, sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja turvallisuus paranevat mittausten laadun sekä alan toimijoiden pätevyyden lisääntyessä. Mittatekniikan keskus palvelee tässä tarkoituksessa koko elinkeinoelämää ja julkista hallintoa. Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta.

5 4 Toimintakertomus 2007 MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton. Strategiset tavoitteet ja kytkentä kauppa- ja teollisuusministeriön strategiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön keskeisenä elinkeinopoliittisena tehtävänä on parantaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä. Teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteena on edistää taloudellista kasvua ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja niiden avulla työllisyyttä ja hyvinvointia. Erilaiset laadun peruspalvelut, joihin kuuluvat mm. metrologiset palvelut ja akkreditointipalvelut, ovat tärkeä osa yritysten toimintaympäristöä. Niiden taso ja saatavuus ovat yritystoiminnan menestystekijöitä ja ne kytkeytyvät muun muassa teknologian hyödyntämiseen, yritysten kansainvälistymiseen sekä osaamiseen ja innovaatioihin perustuvien yritysten syntyyn ja kasvuun. Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla osa kansallista innovaatioympäristöä sekä tukea sidosryhmiensä ja asiakkaittensa menestymistä. Keskuksen solmimien toimialansa kansainvälisten tunnustamissopimusten kautta tuetaan yritysten kilpailukykyä, kaupan teknisten esteiden poistamista ja kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpanoa Tavoitteiden saavuttamiseksi - keskus tunnistaa ennakoivasti asiakkaittensa ja muiden sidosryhmiensä tarpeet - keskuksen tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään jatkuvasti ja ne ovat tarpeita vastaavalla tasolla - keskus on tunnettu, tunnustettu sekä haluttu asiantuntija ja toimii osana kansallisia laatuketjuja - keskus soveltaa kumppanuutta keskuksen sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2007: Toiminta on kansalliselle mittaustekniikan kehittämiselle ja pätevyyden toteamistoiminnalle vahvistettujen strategisten linjausten mukaista ja tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä: asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat, keskuksen toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa, tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa. MIKES-metrologian integroituminen Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön on jatkunut. Esimerkiksi VTT:n kvantroniikan ryhmän ja TKK:n kylmälaboratorion kanssa on meneillään varsin haasteellisia tutkimushankkeita. Nämä hankkeet ovat laajentumassa ERA-NET+ hankkeiksi. Otaniemi-yhteistyö on oleellisesti tukenut mukaanpääsyä näihin EU-hankkeisiin. Kotimaassa yritysyhteistyö on laajentunut tunnettuutemme lisääntymisen myötä. Kalibrointitoiminnan osalta toimintavolyymi on jonkin verran kasvanut mm. ulkomaisten toimeksiantojen osalta. Koulutustoiminta on myös ollut kasvavaa. MIKES-metrologia osallistui kansainväliseen EUROMETin ja CIPM:n toimintaan aktiivisesti. Kokousten määrä on edelleen lisääntynyt. Tähän oli osasyy EUROMETin uudelleen organisointi EURAMET ev:ksi ja siihen liittyvät EU-komission kannusteet yhteisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Alkuvaiheessa, vuonna 2007 muodostettiin 63 M hankekokonaisuus eurooppalaisten metrologiainstituuttien kesken. Strategisesti erinomaisesti ajoitettu EUROMETin sähkömetrologian teknisten komiteoiden kokous kesäkuussa MIKESissä antoi hyvät puitteet mainitun hankekokonaisuuden valmisteluun. MIKESin uusi toimitalo, Otaniemen tiedeyhteisö ja erityisesti osaamisen taso vakuuttivat kansainvälisen kokousväen. Akkreditointi- ja arviointipalveluja tarjottiin kysynnän mukaan ja kaikki uudet hakemukset sekä nykyisten asiakkaiden esittämät laajennukset ja muutokset on käsitelty. Uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin 9 kpl ja vuoden 2007 lopussa käsittelyssä oli 13 uutta hakemusta. Tämä osoittaa, että akkreditointia hyödynnetään

6 5 Toimintakertomus 2007 yhteiskunnassa ja se lisää luottamusta laboratorioiden, sertifiointielinten, tarkastuslaitosten ja todentajien toiminnan pätevyyteen ja uskottavuuteen. Myös asiakaskunta kokee saavansa akkreditoinnista lisäarvoa toiminnalleen. Jatkuvasti kerättävän asiakaspalautteen taso on säilynyt korkeana keskiarvon ollessa v ,4 (max 5). Pätevyydenarvioinnin hyväksikäyttö on edelleen lisääntynyt myös lakisääteisellä sektorilla ja FINAS-akkreditointipalvelu on osallistunut kommenteillaan säädösvalmisteluun samoin kuin kahdenväliseen yhteistyöhön eri viranomaistahojen kanssa. Uutena arviointialueena toteutettiin elintarviketurvallisuussertifioinnin akkreditointi käyttäen kansainvälisiä arviointivaatimuksia. Kliinisten laboratorioiden erityisstardardin mukaista akkreditointia sovellettiin ensimmäisen kerran patologian osa-alueen arviointiin. Laboratorioakkreditoinnin uuden standardiversion mukaiset arvioinnit toteutettiin Suomessa täsmällisesti kansainvälisesti sovitun implementointiaikataulun mukaisesti. FINAS osallistuu aktiivisesti akkreditoinnin kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden toimintaan osallistumalla komiteoiden ja työryhmien kokouksiin sekä kommentoimalla työn alla olevia asiakirjoja. FINAS on myös kommentoinut EU komission New Legislative Framework asiakirjoja ja kehittämissuunnitelmia SOGSin ja EA:n kautta. FINAS on ollut aktiivinen mm. ilmoitettujen laitosten arviointimenettelyjen yhdenmukaistamiseen ja pätevyysalueen esitystapaan liittyvissä kysymyksissä. FINASin edustajat osallistuivat viiteen EA:n vertaisarviointiin arviointiryhmän johtajina tai jäseninä. FINAS on myös valmistautunut omaan, vuoden 2008 keväällä toteutettavaan vertaisarviointiinsa laatujärjestelmää päivittämällä. Taulukko 1: YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Toiminta on kansalliselle mittaustekniikan kehittämiselle ja pätevyyden toteamistoiminnalle vahvistettujen strategisten linjausten mukaista ja tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä: Kriittiset menestystekijät Mittaustekniikkaa ja akkreditointipalveluja käyttävien asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa Tavoitetaso 2007 Asiakaslähtöisten sovellusten aikaansaaminen metsä-, ympäristöja terveydenhuoltosektoreilla Mukanaolo Otaniemen nanoteknologiahankkeissa Vahvistuva alueellinen yhteistyö ympäristöhankkeissa Metrologian yksikön mukanaolo Euromet - projekteissa ja artikla 169:n valmistelussa Akkreditointiyksikön toiminta ILACin, EAn ja IAFn komiteoissa ja työryhmissä Arviointikriteeri/ mittari Sektorikohtaisten MIKES-foorumien määrä Hankkeitten määrä ja taso Yhteistyön määrä ja taso Suomen kansallisten etujen toteutuminen Toteuma vuonna 2007 Metrologia - Osallistui metrologian neuvottelukunnassa metsä-, ympäristö ja energia-, terveys ja hyvinvointi- sekä metalli asiantuntijaryhmien työhön. - Osallistui mukana Nano-Helsinki yhteistyöhön (mm. esillä NTNE-konferenssissa). - Sai rahoituspäätöksen 9 nano-hankkeelle (ERANET, TEKES, yritykset). - Vei eteenpäin Kajaanissa Measurepolis-yhteistyötä. - Valmisteli yhteistyön käynnistämistä Oulun yliopiston kanssa FINAS - Uutena arviointialueena elintarviketurvallisuussertifioinnin akkreditointi ja ISO standardin soveltaminen patologian akkreditointeihin. Metrologia - Pääsi mukaan 13 ERANET+ hankkeeseen (haettavana 21). Suomen osuus n. kaksinkertainen kuin muitten pohjoismaiden yhteensä - Ylläpiti mittayksikköjärjestelmää suunnitelman mukaisesti ja käynnisti mittauspalvelujen arviointihankkeen. FINAS - Osallistunut 31 äänestykseen, antanut lausuntoja tai vastannut 43 kyselyyn, osallistunut 52 kokoukseen ja isännöinyt niistä 4. - Osallistunut 5 EAn peer-evaluointiin. - Osallistunut ilmoitettujen laitosten arviointimenttelyjen yhdenmukaistamiseen ja pätevyysalueen määrittelyyn EAssa. - Toiminut IAFn PEFC metsäsertifiointiryhmän puheenjohtajana.

7 Tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa mittausten laadun paranemisen myötä MIKES on mukana toimijana ja vaikuttaa 2-3 merkittävässä laatuketjussa Hankkeiden lukumäärä ja laajuus 6 Toimintakertomus 2007 Metrologia - Metrologian neuvottelukuntaan on saatu vahva metsä- ja ympäristöalan sidosryhmäedustus. - Järjesti metallin ja ympäristömittausten laatuketjuissa koulutusta ja tilaustutkimusta sekä tuotti metsälaatuketjussa diplomityön yritysrahoitteisena. FINAS - Toiminut yhteistyössä TUKESin, STUKin, EVIRAn ja EMVn kanssa. - Osallistunut VANK P:n pätevyydenarvioinnin ja akkreditoinnin hyödyntämistä koskevaan viranomaisseminaariin. - Antanut kotimaisia lausuntoja 10 kpl. Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Vuoden aikana keskus on tehnyt kotimaista yhteistyötä mm. seuraavien yhteistyökumppaneitten kanssa: MIKES-metrologia Nano-Helsinki, NTNE Yhteinen tutkimusprofessuuri TKK:n kanssa ja alan opetusta TKK:lla Tutkimusyhteistyötä mm. TKK:n, VTT:n, JY:n ja OY:n, kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa Measurepolis Metrologian neuvottelukunta SHOK ja OSKE osallistuminen Neuvotteluja SYKE:n kanssa sopimuslaboratoriotoiminnasta FINAS-akkreditointipalvelu Elintarvike- ja vesianalytiikkaan ja sen arviointiin liittyvä yhteistyö MMM:n, Eviran ja STTV:n kanssa Päästökauppatodentajien akkreditointiin liittyvä yhteistyö Energiamarkkinaviraston ja KTM:n kanssa Jäsenenä STM:n kliinisen auditoinnin seurantaryhmässä Yhteistyö TUKESin kanssa liittyen erityisesti painelaitteisiin ja hisseihin Yhteistyö STUKin kanssa liittyen akkreditoinnin hyväksikäyttöön NDT-testauksessa Osallistuminen ilmoitettujen ja tarkastuslaitosten kansalliseen yhteistyöhön (painelaitteet, nostolaitteet) Jäsenyys VANK-T, -P ja V:ssä, sihteerinä ja jäsenenä VANK-P:n kolmessa työryhmässä Käsitelty 10 säädösvalmisteluun liittyvää lausuntopyyntöä Hallinto- ja tukipalvelut Ylijohtaja ja kehityspäällikkö ovat edistäneet verkottumista ja yhteistyötä mm. Kajaanin Measurepolishankkeen ja Oulun yliopiston kanssa. Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKES on toteuttanut mm. seuraavissa yhteyksissä: MIKES-metrologia Toiminta CMC-listojen arvioinnissa Osallistuminen n. 20 käynnissä olevaan avainvertailuun EUROMET.T-K6 avainvertailun ja usean EUROMET-hankkeen koordinointi Toimiminen BIPM.L-K11 avainvertailun alueellisena referenssilaboratoriona Osallistuminen ERA-NET+ hakuun EUROMET TC-EM kokouksen järjestäminen Osallistuminen EUROMET TC-TF, TC-AUV, TC-Q, TC-M, TC-EM, TC-IM ja TC-F kokouksiin

8 7 Toimintakertomus 2007 Osallistuminen NICen CFI-hankkeen toteuttamiseen Kalibrointipalvelujen toimittaminen Viroon, Ruotsiin, Etelä-Afrikkaan, Italiaan, Espanjaan ja Tanskaan Kastelämpötilanormaalin kehittäminen Kroatiaan EURAMET e.v.:n toiminnassa mukana: EMPR-komiteassa ja BoD:ssä FINAS-akkreditointipalvelu Osallistuminen 52 kansainväliseen akkreditointialan kokoukseen Neljän EA-kokouksen isäntänä toimiminen Annettu 43 kansainvälistä lausuntoa akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä Osallistuminen 31 kansainväliseen äänestykseen FINASin pääarvioijat ovat toimineet ryhmänjohtajina ja arvioijana viidessä EA-arvioinnissa EU komission New Legislative Framework asiakirjojen ja kehittämissuunnitelmien kommentointi SOGSin ja EA:n kautta. Toimiminen IAF:n metsäsertifiointityöryhmän puheenjohtajana ISO/IEC 17025:2005 standardiversion mukaiset laboratorioakkreditoinnit on toteutettu kansainvälisen implementointiaikataulun mukaisesti Taulukko 2: Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta kpl MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet Esitykset kv. konferensseissa Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskus on saanut näkyvyyttä n. 10 sanoma-, ammatti- ja paikallislehdessä julkaistuissa uutisissa tai artikkeleissa sekä aamutelevisiossa. Vuonna 2007 MIKES toimi Otaniemen tekniikan päivien puheenjohtajana. Keskuksen verkkosivuille tehtiin vuoden aikana käyntiä. ( käyntiä vuonna 2006 ja käyntiä vuonna 2005). MIKESin toimitalo on edelleen herättänyt kiinnostusta. Vuoden aikana talossa vieraili n. 600 henkilöä TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2007 Keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa: kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja, omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä sekä keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy. MIKES-metrologiassa toteutettujen yrityshankkeiden määrä ja samalla niiden koko kasvoi. Projektiluontoiset hankkeet toteutettiin MIKESin suurekohtaisten ryhmien yhteishankkeina. Myös perustutkimushankkeet aktivoituivat. Metrologian tulot, kun myös Suomen Akatemian momentin käyttö lasketaan tuloksi, kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 13 %. Vuoden aikana perustettu markkinointiryhmä on aloittanut toimintansa. Ryhmä tukee yksiköitten toimintaa luomalla yhteyksiä, tekemällä palveluotteita tunnetuksi ja toimimalla asiakasrajapinnassa. Palveluitten myynnin kasvuun ryhmän toiminta ei käynnistymisvuonna ehtinyt vaikuttaa.

9 8 Toimintakertomus 2007 Akkreditointiyksikön tuloksellisuus säilyi hyvänä. Yksikön toiminnallinen tulos ylitti jonkin verran suunnitelmat. Maksullisen palvelutoiminnan tulokertymä kasvoi suunnitelmien mukaisesti edellisvuodesta noin 2 %. Edellisenä vuonna tulot ylittivät suunnitelman noin 6 %. Yksikön kokonaiskustannuksista katettiin maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla 75 %. Vuoden 2007 tulostavoitteet toteutuivat, sillä palvelujen kysyntä voitiin tyydyttää kokonaan ja samalla toiminta laajeni uusille arviointialueille. Yksikkö oli aktiivisena toimijana sekä kotimaisessa että alansa kansainvälisessä yhteistyössä. Taulukko 3: TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS, tehokkuus Keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa: Kriittiset Tavoitetaso 2007 Arviointikriteeri/ Toteuma vuonna 2007 menestystekijät mittari Uusi toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta Voimavarojen ja tulosten suhde Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja Tutkijanvaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa lisääntyy Omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus Toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan ulkoisella ja sisäisellä verkottumisella. Pätevyydenarvioinnin toimitusajat lyhenevät. Organisaatioon muodostetaan asiakastarpeista johdettuja osaamiskeskittymiä Kv tason tutkijanvaihdon määrä 2-3 henkilöä vuodessa TA rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen lisäys 0,3 milj. euroa toteutetaan lisäämällä yhteishankkeita Yhteistyöhankkeissa voimavarat keskitetään 3-4 painopistealueelle Substanssitoiminnassa haetaan kustannustehokkuutta keskittymällä Uusimuotoisten toimintojen määrä ja tuloksekkuus Vaihtotutkijoitten määrä ja taso Tulojen määrä Yhteydenottojen määrä ja hankkeitten toteutuminen Tulokset suhteutettuna resursseihin Metrologia - Verkottui mm. Measurepolis- ja EMRP-hankkeissa. FINAS - Otti käyttöön toimitusaikaseurantajärjestelmän ensimmäisen version ja lyhentänyt arviointikäynneillä annettuja korjausaikatauluja. Vaikutus toimitusaikoihin ei vielä nähtävissä. Yhteiset - Yksiköitten tukeminen verkostoitumisessa, yhteishankkeissa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Metrologia - Sai uusimuotoisia tiimejä käyttäen myönteisen rahoituspäätöksen 23 hankkeelle. - Käynnisti mittausteknisten palveluitten ja koulutuksen tuotteistuksen yksiköitten välisenä hankkeena. FINAS - Toteutettu sisäisten palvelujen uudelleenjärjestely (laskutus-, koulutus- yms). Metrologia - Lähetti vaihtotutkijoita Japaniin (1 kk), Ranskaan (2 + 1 vko) ja Saksaan (1 vko) sekä otti vastaan vaihtotutkijan Virosta (5 vko) Metrologia - Lisäsi ulkopuolista rahoitusta edellisvuodesta 135 tuhatta euroa. FINAS - Kustannusvastaavuuden vaatima tulorahoituksen lisäys toteutui. Metrologia - Keskitti voimavarojaan tuloksellisesti ERA-NET + hankkeisiin (13), sekä ympäristö, metalli- ja metsä SHOKeihin (5). FINAS - Asiakas- ja sidosryhmäyhteyksiä on ylläpidetty julkaisu- ja esitelmätoiminnalla (Bulletiini, tiedotteet, 20 esitelmää). MIKES - Julkisoikeudelliset suoritteet tuotettu kustannusvastaavasti. - Markkinasuoritteet vähintään kustannusvastaavia. - Tuottavuus pysynyt edellisen vuoden tasolla. Mittatekniikan keskuksen toiminnot jakautuvat kahteen päävastuualueeseen, MIKES-metrologiaan ja FINASakkreditointipalveluun sekä niitä tukeviin hallinto- ja tukipalveluihin. Vuoden 2007 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten (mm. pääomakustannukset ja lomapalkkavelan muutos)

10 9 Toimintakertomus 2007 jakautuminen on esitetty jäljempänä. Viraston yhteisten toimintojen kustannuksia ei taulukossa ole kohdistettu vastuualueille. Taulukko 4: Henkilöstö (htv) ja kustannukset (milj. ) vastuualueittain vuonna 2007 TP 2005 TP 2006 HENKILÖSTÖ 2007 KUSTANNUKSET 2007 htv milj. htv milj. htv tavoite-% toteutuma -% milj. tavoite-% toteutuma -% Metrologia 36,9 4,252 36,7 6,052 39,2 55,9 56,9 6,114 66,4 65,9 Akkereditointi 18,1 1,789 18,6 1,978 19,8 30,3 28,8 2,063 22,4 22,3 Hallinto- ja tukipalvelut 9,4 1,598 9,3 0,985 9,9 13,8 14,4 1,094 11,2 11,8 64,4 7,639 64,6 9,015 69,0 100,0 100,0 9, ,0 100,0 Henkilöresurssit kohdentuivat lähes suunnitellusti. Metrologian yksikössä henkilötyövuosisuunnitelma oli 36,5 htv, akkreditointiyksikössä 19,75 htv ja hallinto- ja tukipalveluyksikössä 9 htv. Kokonaishenkilötyövuosisuunnitelma oli 65,25 htv, mikä ylittyi lähes 4 htv. Ylitys johtuu uusien hankkeitten vaatiman erikoisosaamisen rekrytoinnista. Kokonaiskustannukset ylittyivät arvioidusta 9,2 milj. eurosta 0,8 %. Taulukko 5: Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen kehitys vuosina TP TP TP Muutos Muutos Tavoite Poikk % 2007 % Maksullisen palvelutoiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot Talousarviotalouden sisäinen yht.rahoitt.rahoitus (SA) Toimintatulot yhteensä Vuoden 2007 talousarvion tulostavoitteiden mukaan maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muuta ulkoista rahoitusta lisätään n euroa vuoden 2005 tasosta. Toteutunut lisäys oli euroa. Lisäyksestä n. 2 %-yksikköä on seurausta yksikköhintojen korotuksesta. Vuoden 2007 tulossopimuksessa tavoitteena oli TA -rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen lisäys 0,3 milj. euroa lisäämällä yhteishankkeita. Tämä tavoite toteutui 80 %. Yhteishankkeista kertynyt rahoitus oli yhteensä euroa. Tulossopimuksen maksullisen palvelutoiminnan volyymin kasvutavoite oli vähintään 10 %. Vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna tavoite ylittyi ja oli 14 % MIKES-metrologia Kuva 2: Toiminnan rahoituslähteet 2007*) Kuva 3: Kustannukset 2007 **) Metrologian toiminnan rahoitus 6,2 milj. vuonna 2007 MIKES -metrologian kokonaiskustannukset 6,7 milj. vuonna 2007 Asiantuntijapalvelut 5 % Kalibroinnit 6 % Metrologian tutkimusyhteistyö (EU, Tekes, SA, yritykset) 4 % Talousarviorahoitus 85 % KMN:n palvelut 6 % Korot ja poistot 7 % Muut kustannukset 13 % Vuokrat 30 % Henkilöstö 29 % Ylläpito 14 % *) Viraston yhteisen toiminnan rahoituksesta henkilötyövuosien suhteessa metrologian yksikölle kohdistuva osuus mukana talousarviorahoituksen osuudessa **) Viraston yhteisten toimintojen kustannukset kohdistettu henkilötyövuosien suhteessa metrologian muihin kustannuksiin

11 10 Toimintakertomus 2007 MIKES-metrologian muun kuin toimintamenomomentin kautta tulleen rahoituksen (maksullisen palvelutoiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot) osuus kasvoi edellisvuodesta 2 %-yksikköä talousarviorahoituksen osuuden vähetessä saman verran. MIKES-metrologian sekä kustannustason että -rakenteen muutokset edellisvuoteen verrattuna olivat vähäisiä. Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,1 milj. euroa (1½ %). Toimitilakustannukset olivat yhteensä 2,3 milj. euroa eli 33 % kokonaiskustannuksista (33 % v. 2006). KMN-palvelujen (kansallisilta mittanormaalilaboratorioilta ostetut palvelut) osuus väheni edellisvuoden 8 prosentista 6 prosenttiin. Henkilöstökustannusten osuus ja määrä kasvoivat edellisvuodesta. Osuus kasvoi 2 %-yksikköä ja määrä 12 % eli 0,2 milj. euroa. Kuva 4: Metrologian yksikön tuotot asiakassektoreittain Tuotot valtion virastoilta 12 % MIKES -metrologian tuotot sektoriryhmittäin 0,8 milj. vuonna 2007 Tuotot EU:lta 5 % Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 % Tuotot elinkeinoelämältä 82 % MIKES-metrologian suurin asiakasryhmä oli edelleen yksityinen sektori, jolta saatujen tuottojen määrä sekä osuus kasvoivat edellisvuodesta. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön myöntämästä kolmen vuoden euron tutkimusrahoituksesta tuloutettiin kertomusvuonna euroa. Julkisen sektorin asiakkaiden osuus väheni edellisvuoden 16 %:sta 13 %:iin.. Yksiköllä oli käytössään myös Suomen Akatemian euron rahoitus kahteen useampivuotiseen hankkeeseen. Rahoituksen käyttöaste oli 93 %. Yhteinen tutkimusprofessuuri Teknillisen korkeakoulun (vuodesta 2005 alkaen) kanssa on helpottanut integroitumista Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön ja auttanut useitten yhteishankkeitten käynnistymistä. Taulukko 6: Metrologian yksikön maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja tuottavuuden kehitys nimellishinnoin muutos, % Kalibrointituotot, Asiantuntijapalv.- ja koulutus, konsultointi, Maksullisen palvelutoiminnan tuotot yhteensä, Tuotot, 1000 /htv 125,6 130,5 122,4-6 Maksullisen palvelutoiminnan htv 4,0 5,2 5, FINAS -akkreditointipalvelu Kuva 5: Toiminnan rahoituslähteet 2007*) Kuva 6: Kustannukset 2007 **) FINAS -akkreditoinnin rahoitus 2,3 milj. vuonna 2007 FINAS-akkreditoinnin kokonaiskustannukset 2,4 milj. vuonna 2007 Asiantuntija- ja koulutuspalvelut 4 % Talousarviorahoitus 25 % Akkreditointipalvelut 71 % Vuokrat 7 % Matkat 7 % Ostopalvelut 38 % Muut kulut 1 % Korot ja poistot 1 % Henkilöstökulut 46 %

12 11 Toimintakertomus 2007 *) Viraston yhteisen toiminnan rahoituksesta henkilötyövuosien suhteessa FINAS -akkreditointipalvelulle kohdistuva osuus sisältyy talousarviorahoituksen osuuteen **) Viraston yhteisten toimintojen kustannukset kohdistettu henkilötyövuosien suhteessa akkreditoinnin ostopalveluihin FINAS akkreditoinnin kokonaisrahoituksessa talousarviorahoituksen osuus kasvoi 2 %-yksikköä, mikä oli vastaavasti akkreditointipalveluista saatavien tulojen osuuden vähenemä. FINAS -akkreditoinnin henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoden 1,017 milj. eurosta 1,087 milj. euroon eli 7 %. Kasvu koostuu yhden henkilötyövuoden lisäyksestä ja palkkojen yleiskorotuksesta. Myös henkilöstökustannusten osuus kokonaiskustannuksista kasvoi edellisvuoden 44 %.sta 46 %:iin. Arvioijapalvelujen kasvu oli 3 % eli n euroa. Muut kulut, jotka koostuivat lähinnä matkoista ja toimitilavuokrista, vähenivät edellisvuodesta 2 %. Kuva 7: Akkreditointiyksikön tuotot asiakassektoreittain 2007 FINAS -akkreditoinnin tuotot sektoriryhmittäin 1,7 milj. v Tuotot valtion virastoilta 21 % Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 19 % Tuotot elinkeinoelämältä 60 % FINAS -akkreditoinnin suurin asiakasryhmä oli edelleen yksityinen sektori, jolta saatujen tuottojen määrä ja osuus kasvoi edellisvuodesta. Elinkeinoelämältä saadut tuotot olivat yhteensä 1,0 milj. euroa ja niiden määrä kasvoi edellisvuodesta 6 %. Julkisen sektorin asiakkaiden määrä väheni edellisvuodesta 3 %. Taulukko 7: Akkreditointiyksikön maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja tuottavuuden kehitys nimellishinnoin muutos, % Arvioidut toimielimet, kpl FINASin kokonaistuotot, Arvioidut toimielimet, kpl/htv 19,3 19,9 15,4-23 Tuotot, 1000 /htv Pääarvioijaresurssi, htv 12,2 11,6 13,6 17 FINAS -akkreditointipalvelun toiminnan tuottavuus heikkeni edellisvuodesta, kun tuottavuutta mitataan arvioitujen toimielinten määrällä suhteutettuna käytettävissä olevaan pääarvioijaresurssiin tai maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla henkilötyövuotta kohden. Arvioitujen toimielinten määrä kuitenkin supistuu arvioitavien toimielinten yhdistymisten sekä pätevyysalueiden laajentumisen vuoksi. Vuoden 2007 aikana yksi pääarvioijista vaihtui ja yksikköön palkattiin lisäksi yksi uusi, joten myös uusien henkilöiden perehdytys vaikutti osaltaan tuottavuuden kehitykseen Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluyksikön menot olivat 987 t euroa vuonna 2007 ja edellisenä vuonna 907 t euroa. Menojen lisäys 8,7 % koostuu vuoden alussa palkatun kehityspäällikön palkkauksesta ja yhden henkilön koko vuoden kestäneen sairausloman sijaisen palkoista sekä yhteisiin menoihin kirjatuista toimitalohankkeen loppuun saattamisesta aiheutuneista menoista MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Mittatekniikan keskuksen suoritetuotannon tuloutusperusteet on vahvistettu maksuperustelain (150/92) 9 :n ja kauppa- ja teollisuusministeriön mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista antamalla päätöksellä (1145/1996).

13 12 Toimintakertomus 2007 Maksuista 68 % kertyi näiden päätösten perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja 32 % liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Suhde pysyi edellisvuoden tasolla. Ministeriön ja MIKESin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2007 asetettiin tavoitteeksi, että keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus kokonaisuutena toteutui 100 %:sti. Suoriteryhmien kesken kustannusvastaavuus vaihteli 99,8 %:n ja 101 %:n välillä ( % vuonna 2006). Metrologian toiminnassa toimitilakustannusten kohdistaminen t&k toimintaan ja toisaalta maksulliseen palvelutoimintaan on arvioitu suhteessa 85 % ja 15 %. Jakoperusteena on metrologian maksulliseen palvelutoimintaan käytetty työaika suhteessa metrologian yksikön käytettävissä olevaan kokonaistyöaikaan. Julkisoikeudelliset suoritteet olivat kustannusvastaavia koko MIKES -tasolla. Akkreditointiyksikön julkisoikeudellisten suoritteiden, joiden tuottojen osuus MIKESin kaikista julkisoikeudellisista suoritteista on 99 %, kustannusvastaavuus oli 100 % (101 % vuonna 2006). Taulukko 8: MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET Tot Tot Tot Tavoite 1000 euroa TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-) Muiden suoritteiden kustannusvastaavuusprosentti oli 101 (101 % vuonna 2006). MIKESin liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kertyvät 87 %:sti metrologian yksikön kalibrointi- ja asiantuntijapalveluista. Metrologian yksikön markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus oli 101 % (103% vuonna 2006).

14 13 Toimintakertomus 2007 Taulukko 9: MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISET MUUT SUORITTEET Tot Tot Tot Tavoite 1000 euroa TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot =Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = Osuus yhteiskustannuksista =KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-) YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS Yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeita oli neljä, kaksi Suomen Akatemian hanketta, EU:n puiteohjelman imera-hanke sekä kvanttimetrologiakolmiohanke (TKK-VTT-MIKES), jonka osarahoittajana oli Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Suomen Akatemian momenttiin MIKESillä oli euron kirjausoikeus. Vuoden 2007 kirjausoikeutta käytettiin euroa. Akatemian hankkeiden kesto on vuoteen 2008 ja Tulossopimuksen toiminnan tuloksellisuuden tavoitteisiin kuului TA-rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen lisäys 0,3 milj. euroa. TA-rahoituksen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2006 oli 0,142 milj. euroa ja kertomusvuonna 0,238 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoituksen volyymi ylitti euron rajan vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vertailutietoa vuodelta 2005 ei ole.

15 14 Toimintakertomus 2007 Taulukko 10: YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Tot Tot TUOTOT yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus % - EU:lta saatu rahoitus % - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus % - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % = erilliskustannukset yhteensä % yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - muut yhteiskustannukset % = osuus yhteiskustannuksista yhteensä % = kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS = tuotot - kustannukset Kustannusvastaavuus-% 56,0 % 66,5 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuden alhainen taso johtui yleiskustannusten käsittelyn menettelyistä. Suomen Akatemian hankkeille kohdistettiin kirjanpidollisesti 12,5 %:n suuruinen yleiskustannusosuus. Kustannusvastaavuuden paraneminen aiheutui imera-hankkeen rahoitusosuuden kasvusta. 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET Tulostavoite vuodelle 2007: Keskuksen kehittämis-, palvelu- ja tutkimustoiminta vastaavat sovittuja linjauksia, tukevat sidosryhmien toimintaa ja täyttävät kansalliset ja kansainväliset tasovaatimukset: tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista, palvelujen saatavuus ja laatu paranevat johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia. MIKES -metrologian laboratorioiden kehityksessä hankittua osaamista on sovellettu yritysten kanssa toteutetuissa hankkeissa.. Tavoitteena on ollut osallistuminen EURAMET e.v.:ssä, komission osarahoituksella tehtävään tutkimustyöhön. ERA-NET+ onnistui Suomen osalta erinomaisesti: Suomi on mukana 13 (kokonaismäärä 21) toteutettavaksi valituista tutkimusprojektissa. Kokonaisvolyymiltaan osallistumme n. 2 M laajuisen tutkimuspaketin toteuttamiseen. Volyymi on lähes 2 kertaa suurempi, kuin muiden pohjoismaiden osallistuminen yhteensä. FINAS -akkreditointipalvelu täyttää kansainväliset laatuvaatimukset, kun akkreditointitoiminnan vastavuoroinen vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa (ns. MLA-

16 15 Toimintakertomus 2007 ja MRA-sopimukset). FINAS on edelleen allekirjoittajana kaikissa tähän mennessä eri tasoilla solmituissa sopimuksissa. Taulukko 11: TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS, laadunhallinta Keskuksen kehittämis-, palvelu- ja tutkimustoiminta vastaavat sovittuja linjauksia, tukevat sidosryhmien toimintaa ja täyttävät kansalliset ja kansainväliset tasovaatimukset: Kriittiset Tavoitetaso 2007 Arviointikriteeri/ Toteuma vuonna 2007 menestystekijät mittari Tutkimus- ja Otaniemen Hankkeiden määrä Metrologia kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista tiedeyhteisön kanssa käynnistetään 2-3 tutkimushanketta ja taso - Toteutuneita yhteishankkeita TKK:n kylmälaboratorion ja VTT:n kanssa (kvanttimetrologiakolmio, CBT ja Josephson), TKK Fysiikan kanssa (pietsotutkimus) ja MIKES TKK mittaustekniikan kanssa (Puuston mittaus, IR) - Uusia hakemuksia TKK puu (puukuitukomposiittien Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat uuden toimintaympäristön myötä Johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia Palvelutuotannon kehittyminen varmistetaan nykyresurssein. Maksullisen palvelutoiminnan volyymin kasvutavoite vähintään 10 % Toimintaorganisaatio sovitetaan tukemaan asiakaslähtöistä toimintaa Palveluvolyymin ja arvon kasvu Asiakastarpeista johdettujen hankkeitten määrä mikromekaniikka) ja VTT (etäluettavat anturit, biohiili) Metrologia - Lisäsi maksullisen palvelutoiminnan tuloutusta 18 %. - Tuotteisti koordinaattimittauspalvelut ja aloitti niitten markkinoinnin. - Kansainvälistä yhteistyötä mm. Viron, Latvian, Etelä- Afrikan, Kroatian, Tanskan NMI:t, sekä yritysasiakkaita Japanista, Italiasta, Espanjasta, Ruotsista ja Tanskasta. FINAS - Toteutti SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardiversion mukaiset laboratorioarvioinnit kv implementointiaikataulun mukaisesti. Metrologia - Käynnisti markkinointitiimien toiminnan koordinaattimittauksissa, nanometrologiassa ja takymetrikalibroinneissa. - Toteutti 13 asiakastarpeista johdettua hanketta. FINAS - Otti käyttöön sähköiset arviointilomakkeet. - Laati kv-kriteerien mukaiset käynti- ja arviointisuunnitelmat. Yhteiset - Sisäisten palvelujen uudelleenjärjestely - Markkinointitoiminnan resursointi ja vastuutus Mittatekniikan keskus saavutti suurimmilta osin sille vuodeksi 2007 asetetut tulostavoitteet. Akkreditoinnin ja muun pätevyydenarvioinnin kysyntä tyydytettiin kokonaan ja julkisoikeudelliset arviointipalvelut toteutettiin kustannusvastaavasti.. Kalibrointi- ja asiantuntijapalvelujen kysyntä tyydytettiin ja palvelutoiminnan volyymi toteutui suunnitellusti. Myös kehittämis- ja ylläpitohankkeet toteutettiin suunnitellusti.

17 16 Toimintakertomus 2007 Taulukko 12: MIKES-metrologian päättyneet, käynnissä olevat sekä käynnistyvät tutkimus- ja kehitysprojektit ja - hankkeet 2007 (MIKESin sisäiset hankkeet) Hanketyyppi (* Hankkeen kesto Kokonaisarvio hankkeesta/ saavutettu tulos (** Huom! MIKES Sähkö (sähkö, aika, akustiikka, taajuus) Impedanssimetrologian kehitys t Hanke eteni muuten suunnitellusti, mutta induktanssimittauksiin ei vielä päästy. AC-Josephson-jännitenormaali (MIKES + VTT) t Edistytty on, mutta ei aivan suunnitellusti NTP y Järjestelmä toimii mainiosti. Uusia asiakkaitakin on saatu, mutta lisääkin saisi olla. Pienten virtojen mittaus k Tästä aiheesta ei ollut varsinaista kehityshanketta vuonna 2007, mutta työ on edennyt mainiosti: on kehitetty aivan uudenlainen menetelmä, josta on esim. tehty keksintöilmoitus. Kiihtyvyysmittapaikan perustaminen k Edistystä on tapahtunut erityisesti kesällä harjoittelijan avustuksella, mutta mittapaikkaa ei ole saatu vielä Mikromekaaninen jännitenormaali Pietsojen polarisaatio t t Diplomityö aloitettiin toukokuussa Tasajännitenormaalin prototyyppi on saatu valmiiksi ja varsin lupaavia mittaustuloksia on saatu. Diplomityön kirjoittaminen on edennyt pitkälle mutta jatkuu vielä Asiakas lk k ää sai ämitä 2008 halusi eikä työaikaakaan mennyt arvioitua enempää. Taloudellisesti(kin) kannattava hanke. Vaihemittaus 2.5 MHz t Tämän asiakashankkeen mittaukset onnistuivat hyvin, vaikka lopputulos ei ollutkaan aivan toivotun kaltainen eikä jatkohanketta ole ainakaan vielä saatu. Hanke vei arvioitua enemmän työaikaa. Kvanttimetrologiakolmio (MIKES) t Virtapumpun kehitys etenee erinomaisesti ja resistanssinormaalin kehityskin varsin hyvin mutta nollailmaisimesta voi tulla pullonkaula. Kryostaatin hankinta saatiin vireille ennen joulua; lupaava toimittajakandidaatti Otaniemessä. Quantun metrology triangle (SA) t Toukokuussa aloittanut postdoc on pannut toimeksi ohutkalvovastusten kehittämisen ja kryostaattitilauksen valmistelun kanssa. Virtapumpun kehittämisessä saavutettiin huomattavaa edistystä. MIKES Pituus Nanometrologia t&k Hanke edistynyt hyvin, ensimäiset interferometriset AFM mittaukset on tehty. Kulman mittausten jäljitettävyys k Hanke muutamia viimeistelyjä vaille valmis. Hoidetaan valmiiksi ylläpitoprojektin sisällä CMM -jäljitettävyys k Hanke edistyy pikku hiljaa. Asiakastoimeksiannot priorisoitu edelle. Single-frequency synthesis a telecommnication t Hanke edennyt suunitelmien mukaan wavelengts (SA) Puuston biomassan mittaus t&k Ihan ok tuloksia. Hanke DI-työn viimeistelyä vaille valmis Hilavakion määritys laserdifraktometrillä k Erinomaisia tuloksia. Artikkeli työn alla. Porrasmittapala-interferometri k Esisuunnittelu tehty. Varsinainen suunnittelu ja kokoaminen alkaa 2008 MIKES Lämpötila ja Massa (lämpötila, kosteus, virtaus, massa, paine) Metrologinen CBT - Coulombin saartoon perustuva lämpömittari (MIKES + TKK Kylmälaboratorio) t , jatkokausi Infrapunalämpömittareiden kalibroinnin kehittäminen t , jatkokausi PTU-laitteisto k , jatkokausi Paineen jäljitettävyyden johtaminen männän ja sylinterin dimensiomittauksista Puhtaiden metallipintojen kontaminoituminen metrologian sovellutuksissa k , jatkokausi Valmistusmenetelmän kehittämiseen mennyt odotettua enemmän aikaa ja työtä. Vuoden lopulla selkeitä edistysaskeleita valmistusmenetelmässä. Ensimmäiset mittaukset olivat lupaavia. Päätettiin jatkaa hanketta vuonna Esitys Tempmeko-konferenssissa, josta myös lehtiartikkeli. Yhteistyö imeran puitteissa toteutui onnistuneesti, mistä on artikkeli tekeillä. Projekti eteni lähes päivitetyn suunnitelman mukaisesti. Hanketta päätettiin jatkaa vuonna Projekti edistyi vuonna 2007 hyvin. Tuloksia julkaistiin IMEKO TC3&TC16 - konferenssissa. Hanke on myös herättänyt kiinnostusta yhteistyökumppaneissa teollisuudessa 3 imeran puitteissa toteutui viikon tutkijavierailu LNE:llä. Tulokset osoittavat, että LNE:n jäljitettävyyslenkki voitaisiin korvata MIKESin sisäisellä. Tämä on tavoitteena projektin jatkolla. t AFM-mittaukset viivästyneet pituusryhmän kiireiden vuoksi. Vakuumi- ja UV-altistuksen vaikutusta tutkittu. Monikaasukalibroinnit virtaus- ja kosteusmittareille t Vuonna 2007 hanke viivästyi jonkin verran EMRP-hankkeiden valmistelun vuoksi; ongelmia kuitenkin valmistajan löytämisessä mittaussäiliölle. Hankinnat ja kirjallisuushaut tehty. *) t = tutkimus, k = kehitys, y = ylläpito **) 5 = erinomainen, 4 = hyvä, 3 = tyydyttävä, 2 = välttävä, 1 = huono tulos

18 17 Toimintakertomus 2007 MIKES-metrologian päättyneet, käynnissä olevat sekä käynnistyvät tutkimus- ja kehitysprojektit ja - hankkeet 2006 (Sopimuslaboratorioiden kanssa toteutetut hankkeet) Hanketyyppi (* Hankkeen kesto Kokonaisarvio hankkeesta/ saavutettu tulos (** Huom! TKK Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Sähkönlaatumittausten kalibrointi (jatkohanke) k Kenttäkelpoinen tasa- ja vaihtosähkökalibrointilaitteisto k Hanke lykkääntyi ja siirtyi osaksi EMRPhanketta. Pulssimittausten kehitys k Suurjännitemittausten kansallisten mittanormaalijärjestelmien ylläpito y jatkuva 4 MIKES TKK Mittaustekniikka Spektrisen irradianssin ja radianssin aallonpituusalueiden laajentaminen (jatkohanke) k Projekti edennyt suunnitelmien mukaisesti lukuunottamatta Germanium-detektoriin Värinäyttöjen ja kolorimetrien kalibrointilaitteisto (jatkohanke) k Projekti saatettu päätökseen. Suunnitelmaa muutettiiin siten, että luminanssin LED-valolähteiden metrologia (jatkohanke) t&k Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja sitä jatketaan 2008 ainakin LED-vertailun Fluoresenssireferenssi (jatkohanke) k Projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Optisen kuidun epälineaarisuuden mittausjärjestely (jatkohanke) t Vertailun järjestämistä lukuunottamatta projekti on saatettu päätökseen. Infrapunareferenssilaitteisto (jatkohanke) k Projekti on edennyt suunnitellusti. Heijastushäviöiden määritys absoluuttisen kvanttidetektorin ennustettavassa vasteessa Optisten suureiden kansallisen mittanormaalilaboratorion ylläpito Lahti Precision Oy t Vastuita ja työn tavoitteita muutettu projektin aikana. Aiheeseen liittyvä patenttihakemus y jatkuva 4 jä Vääntömomentin mittaamisen hyödyntäminen ruuviliitoksissa, tiedon siirto teollisuuteen k Voiman ja vääntömomentin jäljitettävyyden ylläpito y jatkuva 4 Ilmatieteen laitos Eräiden kaasumaisten yhdisteiden y jatkuva 4 kalibrointivalmiuksien ylläpito *) t = tutkimus, k = kehitys, y = ylläpito **) 5 = erinomainen, 4 = hyvä, 3 = tyydyttävä, 2 = välttävä, 1 = huono tulos Taulukko 13: Metrologian kalibrointisuoritteet laboratoriokohtaisesti v Mittalaitteiden kalibroinnit ryhmittäin, kpl Tot Tot Tot Tot Tot Muutos % Lämpö ja massa (paine ja kosteus) Pituus Sähkö, aika ja taajuus, akustiikka Yhteensä Kalibrointipalvelujen kysyntä väheni edellisvuodesta 11 %. Resursseja käytettiin vastaavasti enemmän asiantuntijapalvelujen ja muissa maksullisen palvelutoiminnan hankkeissa.

19 18 Toimintakertomus 2007 FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditointiyksikön toimintavolyymin kehitystä on seurattu akkreditoitujen toimielinten vuoden lopun kumulatiivisella sekä aktiivisesti toimivien toimielinten lukumäärällä. Pitempään akkreditoituna olleet toimielimet laajentavat ja kohdentavat pätevyysalueitaan paremmin tarpeitaan vastaaviksi ja isommat organisaatiot yhdistävät akkreditointejaan yhden tunnuksen alle. Taulukko 14: Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen ja aktiivinen määrä Tot 2004 Tot 2005 Tot 2006 Tot 2007 Muutos, % kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen kumul. aktiivinen Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot ,0-7,4 Testauslaboratoriot ,0-10,4 Sertifiointielimet ,0-4,5 Tarkastuslaitokset ,8-6,3 EMAS -todentajat ,0 0,0 Vertailumittaus ,0 0,0 Yhteensä ,6-9,1 Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset ,3 Erit. vaatimuksiin perustuvat arv ,8 Yhteensä ,3 Arvioinnin tulot , PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU Kansallinen mittanormaalijärjestelmä, kalibrointipalvelu ja akkreditointipalvelu (FINAS) täyttävät kansainväliset laatuvaatimukset, jos mittaus- ja kalibrointitulosten ja akkreditointien vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa ja metrologiatoiminnoissa osallistumalla metrisopimuksen jäsenmaiden metrologian laitosten vastavuoroisen tunnustamissopimuksen (CIPM/MRA) mukaisesti menestyksellisesti kansainvälisiin vertailumittauksiin sekä täyttämällä sopimuksen mukaiset laatujärjestelmävaatimukset ns. self declaration -periaatteen pohjalta. Toimintajärjestelmän kehittämisessä sovelletaan Euroopan laatupalkintokriteeristön (EFQM) ja standardin SFS-EN ISO 9001:2000 periaatteita. Yksiköiden toimintajärjestelmien kehittämisessä otetaan lisäksi huomioon myös niiden toimintaan liittyvät kansainväliset laatustandardivaatimukset, jotka on yksilöity yksiköiden laatukäsikirjoissa. Ylijohtaja hyväksyy koko Mittatekniikan keskusta koskevan toimintajärjestelmäkuvauksen.. Yksiköiden laadunvarmistuksesta vastaavat johtajat apunaan yksikön laatuvastaava. MIKES-metrologia Metrologian yksikössä noudatetaan sekä SFS-EN ISO 9001:2000 että SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardeja. Laatuasioita käsitellään yksikön johtajan johdolla ryhmäpäälliköiden kokouksissa. Vuosittain järjestetään sisäisiä auditointeja ja johdon katselmuksia. Vuosittain raportoidaan myös EUROMET TC-Q:lle laatutoiminnasta ja laatujärjestelmän kehityksestä. MIKES ja CMI ovat sopineet vertaisarvioinnista pituuden, paineen ja yleisten laatudokumenttien alueella. Kalibrointipalveluista kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta tavoitteena parantaa palvelujen saatavuutta, ajantasaisuutta ja luotettavuutta. Jokaisen kalibrointitodistuksen mukana lähetetään asiakaspalautelomake. Saadun palautteen keskiarvo vuonna 2007 oli 4,6 (max. 5). Vastaava luku vuonna 2006 oli 4,3 ja vuonna ,5. Metrologian yksikön tutkimustoiminnan edellytykset paranivat edelleen vuoden 2007 aikana. Teknillisen korkeakoulun kanssa jo aiemmin perustettu tutkimusprofessorin virka laajensi keskuksen kontaktipintaa sekä akateemiseen tutkimusympäristöön että yrityksiin. Uuden tutkimuslaitosrakennuksen sijoittuminen Otaniemen tiede- ja teknologiaympäristöön on osoittautunut toiminnan kannalta onnistuneeksi.

20 19 Toimintakertomus 2007 FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin monenkeskisiin tunnustamissopimuksiin kuuluminen edellyttää, että akkreditointielin täyttää kansainvälisen standardin ISO/IEC vaatimukset. Yksikössä toimii yksikön johtajan johdolla laaturyhmä. Sisäiset auditoinnit, johdon katselmus sekä koko yksikön laatupäivä järjestetään vuosittain. Muuta laatukoulutusta järjestetään tarpeen mukaan. Asiakastyytyväisyyskyselyjä tehdään säännöllisesti, seuraava toteutetaan vuoden 2008 syksyllä. EA:n arviointiryhmä arvioi yksikön toimintajärjestelmän joka neljäs vuosi. Seuraava arviointi on vuonna 2008 ja siihen valmistautuminen on ollut työn alla vuonna Akkreditointiyksikkö kerää jatkuvasti asiakaspalautetta arviointikäynneistä. Jokaisen arviointikäynnin yhteydessä jätettävän asiakastyytyväisyys -kyselyn tulokset ovat säilyneet korkealla tasolla vuodesta toiseen. Palautteita saatiin vuonna 2007 yhteensä 66 käynnistä. Palautusprosentti oli 36 % (vuonna %). Palautteen keskiarvo vuonna 2007 oli 4,4 (Max 5). Vastaava luku vuonna 2006 oli 4,3 ja vuonna ,4. Ohessa on esitetty pääarvioijien toimintaa (vuodet ) ja arvioinnin hyödyllisyyttä (vuodet ) kuvaavien kysymysten vastausten keskiarvot eri vuosina. Kuva 8: FINASin asiakaspalaute - saatu arvosana pääarvioijien toiminnasta - kokemukset arvioinnin hyödyllisyydestä Lead Assessor performance Assessment value and beneficiality 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Year 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2, Year 1.5 HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN Tulostavoite vuodelle 2007 Keskuksen tiedot, osaaminen ja menettelyt ovat tarkoituksenmukaisia ja vastaavat toimialan kansallisia sekä kansainvälisiä vaatimuksia ja sopimuksia: henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee MIKESin osaaminen kehittyy ja sen ylläpito varmistetaan sekä MIKESin työnantajakuva on houkutteleva. Taulukko 15: Yhteenveto talousarviossa 2007 asetettujen henkisten voimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteista ja niiden toteutumasta Toteutunut Toteutunut Tavoite Toteutunut Henkilötyövuosien kehitys Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee - sairauspoissaolopäivät/htv 3,4 4,4 <4,0 8,1 Organisaation osaaminen kasvaa - koulutuspäivät/htv 3,5 4,7 4,0 3,9 - vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä 76,1 72,7 78,5 78,0 -tutkijakoulutuksen saaneiden osuus %-henkilöstöstä 32,8 33,3 37,5 35,0 Organisaation työnantajakuva on huokutteleva - lähtövaihtuvuus, % 3,1 6,0 < 10,0 3,0 - työhakemukset/avoin työpaikka >25 10

Talousarvioesitys vuodelle 2008

Talousarvioesitys vuodelle 2008 Talousarvioesitys vuodelle 05. (32.20.05) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 5 111 000 euroa Määrärahaa saa käyttää myös: 1. EU:n hyväksymien

Lisätiedot

Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on

Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus on mittaustieteeseen erikoistunut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008 Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Espoo 2008 2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2008 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen kolmas

Lisätiedot

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Miten akkreditointi on kehittynyt kummajaisesta aivan tavalliseksi työkaluksi

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2007. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2007. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2007 Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007 Espoo 2007 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2007 2 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 Johtokunta hyväksynyt 8.3.2010 1 Toimintakertomus 2009 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2009 TOIMINTAAN... 2 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006 Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 Espoo 2006 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2006 2 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009 Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Espoo 2009 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2009 1. Yleistä 2 Mittatekniikan keskuksen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 3 2.1. Toiminnallinen vaikuttavuus 4 2.2. Toiminnallinen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008. Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008. Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008 Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003 Helsinki 2003 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 1 24.3.2006 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2007 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 60. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007 ESPOO 2007 2 1 Sisällys 1 2 Tiivistelmä Yleistä a) Toiminta-ajatus b) Arvot c) Visio d) Kytkennät KTM:n strategiaan 3 4

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen

FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen 15.6.2017 Akkreditointi tarkoittaa kansallisen akkreditointielimen antamaa todistusta siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Sisällys 2 1 Johdanto 2 Yleistä a. Toiminta-ajatus ajatus b. Arvot c. Visio d. Strategiakytkennät S 3 Toimintaympäristön muutokset 4 Mittatekniikan keskuksen ksen

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo

FINAS - akkreditointipalvelu. Tuija Sinervo FINAS - akkreditointipalvelu Tuija Sinervo ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä akkreditointi on FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kansainvälisyys Akkreditointiprosessi AKKREDITOINTI Kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. SAATE TK-21-837-10 7.4.2011 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2012. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1

FINAS - akkreditointipalvelu. Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-87-1 1(6) Periaatteet laboratorioiden laadunvarmistusja Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013.

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo. Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. SAATE TK-21-1084-11 2.4.2012 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013. Ehdotuksen liitteenä on peruslaskelma. Tilastokeskus ei esitä erillistä kehittämisvaihtoehtoa

Lisätiedot

Mittausten jäljitettävyysketju

Mittausten jäljitettävyysketju Mittausten jäljitettävyysketju FINAS-päivä 22.1.2013 Sari Saxholm, MIKES @mikes.fi p. 029 5054 432 Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt mittayksiköt ja pätevyyden arviointipalvelut

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016

Espoo E/80/223/2015. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo Ei julkinen E/80/223/2015 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2016 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2016 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu

SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT. Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu SERTIFIOINNIN JA AKKREDITOINNIN EROT Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu Sertifiointi Vaatimusten mukaisuuden toteamista Asiakas määrittelee tuotteen ja palvelun laatuvaatimukset asiakasohjautuva

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 Helsinki 2005 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE - 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Mittatekniikan

Lisätiedot

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013

10.4.2012 E/77/223/2012. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 E/77/223/2012 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2013 LIITEMUISTIO 1 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 2011 2012 2013 toteutuma arvio arvio Henkilöstökulut

Lisätiedot

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018

Muistion liite: kustannusvastaavuustaulukot 1-8 / Valtiovarainministeriön asetus Väestörekisterikeskuksen suoritteiden maksuista vuosina 2017 ja 2018 TAULUKKO 1. KANSALAISVARMETEEN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA KANSALAISVARMENNE 2015 2016 2017 2018 TOTEUMA Ennuste Ennuste Ennuste TUOTOT 1 918 716 2 112 000 2 112 000 2 112 000 aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA LIITE 1 KAIKKI MOMENTIT YHTEENSÄ LAPIN POLIISILAITOS Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudelliset suoritteet 3. Liiketaloudelliset

Lisätiedot

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE

AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE AKKREDITOINNIN VAATIMUKSET TESTAUSMENETELMILLE JA KALIBROINNILLE Tuija Sinervo FINAS-akkreditointipalvelu AKKREDITOINTI Pätevyyden toteamista Perustuu kansainvälisiin standardeihin (ISO/IEC 17025, ISO/IEC

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-881-09 31.3.2010 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen annettujen kehysten puitteisiin laadittu talousarvioehdotus vuodelle 2011. Tilastokeskuksen ehdotus vuosia 2011-2014

Lisätiedot

Toiminnalle asetetut tavoitteet vuodelle 2016 ja niiden toteutuma

Toiminnalle asetetut tavoitteet vuodelle 2016 ja niiden toteutuma FINAS-akkreditointi Toimintakertomus ja tilinpäätös 216 1 FINASin vuosi 216 Akkreditointia 25-vuotta Vuosi 216 oli FINAS-akkreditointipalvelulle merkkivuosi. Suomessa nykymuotoinen akkreditointitoiminta

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 2011. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 2011. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 2011 Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 ESPOO 2006 2 1 Sisällys 1 2 Tiivistelmä Yleistä a) Toiminta-ajatus b) Arvot c) Visio d) Kytkennät KTM:n strategiaan 3 4

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen

Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa. Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Akkreditointi mittausten luotettavuutta vahvistamassa Akkreditointipäällikkö Christina Waddington-Walden Pääarvioija Mika Penttinen Mitä akkreditointi on? Akkreditointi on kansainvälisiin kriteereihin

Lisätiedot

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (7) 20.11.2014 Dnro VK/1077/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtiokonttori Määräys 1 (8) 20.11.2014 Dnro VK/1078/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman laatiminen Valtion talousarviosta annetun asetuksen 55 :n 1 momentin

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2006 Dnro 25/20/2005 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2006 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 1(3) Päivämäärä Dnro Metsäosasto 23.1.2002 250/06/2002 Viite Asia MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODEKSI 2002 Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Akkreditointi menestyksen takeena

Akkreditointi menestyksen takeena Akkreditointi menestyksen takeena VANK seminaari 14.6.2013 Säätytalo, Helsinki Dos. Jaakko-Juhani Himberg Akkreditointiasiain valtuuskunnan pj JJH VANK-seminaari 14.6.2013 1 Strategian määritelmiä (Mantere

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012

KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KULUTTAJAVIRASTON TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2012 KUV/1543/21/2011 01. Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomäärärahat 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 838 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

HE 42/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

HE 42/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TILASTOKESKUKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 2 (6) Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2007 Tilastokeskuksen vuoden 2007 talousarvioehdotus perustuu Tilastokeskuksen ehdotukseen vuosia 2007-2011

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2011 Johtokunta käsitellyt 22.9.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriön MIKESille asettamat at tulostavoitteet vuodelle 2011: Toiminnan kytkentä työ-

Lisätiedot

10. Säteilyturvakeskus

10. Säteilyturvakeskus 10. Säteilyturvakeskus S e l v i t y s o s a : Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta. Toimintaympäristön

Lisätiedot

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06

EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Dnro 78/20/06 EI JULKINEN ENNEN BUDJETIN JULKISTAMISTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Dnro 78/20/06 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TAE 2007 30. Yrityspolitiikka 21. Patentti- ja rekisterihallituksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2011 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 42/20/10 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2005 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 32. Metsäntutkimuslaitoksen tulot Momentille arvioidaan

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet

Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet FINAS-akkreditointipalvelu Espoo 2013 ISBN 978-952-6682-01-3 1(6) Arvioinnin tekninen tuki FINASin periaatteet Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-820-06 6.6.2007 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen päivitetty talousarvioehdotus vuodelle 2008. Liitteenä on kopiot Cognos Planning-järjestelmällä tehdyistä rahoitustaulukoista.

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI

JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI JOHTOKYKYMITTAUKSEN AKKREDITOINTI UUTTA! Nyt akkreditoidulla menetelmällä analysoidut johtokykystandartit meiltä. Kansainvälistä huippuosaamista kemian metrologian alueella Suomessa jo vuodesta 2005 alkaen.

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/01 30.5.2001 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/01 01.06.2000 Maa- ja metsätalousministerö METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

KH KV

KH KV Kiteen kaupungin palveluohjelma 2010 KH 10.5.2010 112 KV 17.5.2010 26 Sisältö 1. Palveluohjelman tarkoitus ja suhde kaupunkistrategiaan... 1-2 2. Palveluohjelman oleellisimmat päämäärät, toteuttaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 134/53/02 16.4.2002 Maa- ja metsätalousministeriö Metsäntutkimuslaitos METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i

CEMIS. K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i K A M K : i s t a S u o m e n t e k e v i n a m m a t t i k o r k e a k o u l u Y h t e i s t y ö s e m i n a a r i 2 5. 1 1. 2 0 1 0 CEMIS Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 24.11.2010

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Valtiovarainministeriö Kirjaamo. VM/13/02.02.01.01/2009, ohje 5.2.2009. Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010 1(5) Pvm Datum 342009 Dnro Dnr TK-21-893-08 Vastaanottaja Mottagare Valtiovarainministeriö Kirjaamo Viite Ref Asia Ärende VM/13/02020101/2009, ohje 522009 Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2010

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA TAMPEREEN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA TAMPEREEN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 1(5) Talousarvioesitys 30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto Selvitysosa: Valtion tilastotoimen tehtävänä on vastata yhteiskuntaoloja ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet

Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Alakohtaiset arviointiohjelmat -FINASin toimintaperiaatteet Helsinki 2016 FINAS - akkreditointipalvelu Alkusanat Tämän FINAS-akkreditointipalvelun arviointiperiaatteen on laatinut VANK-P:n (Vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1

MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 MAASEUTUELINKEINO- VIRANOMAISTEN TALVIPÄIVÄT 26.1.2011 12.1.2011 1 Maaseutuviraston asiakasstrategia MAVI:n asiakkaat ja muut sidosryhmät ASIAKKAAT (keitä varten) Viljelijät Maaseutuyritykset Maaseudun

Lisätiedot

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari

Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari Ajankohtaista kehityspoliittisella osastolla Kansalaisjärjestöseminaari 10.12.2008 Riitta Oksanen Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö (KEO-10) Kehityspoliittinen ohjelma 2007 Kohti oikeudenmukaista

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi

Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi Periaatteet standardien SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 ja SFS-EN ISO 15189:2007 mukaisen näytteenottotoiminnan arvioimiseksi FINAS - akkreditointipalvelu Espoo 2012 ISBN 978-952-5610-85-7 1(7) Periaatteet standardien

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006

RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 186/53/06 Liikenne- ja viestintäministeriö Ratahallintokeskus 14.5.2007 RATAHALLINTOKESKUKSEN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2006 Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa Ratahallintokeskuksen tilintarkastuksesta

Lisätiedot

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen

TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010. Riitta Mustonen TUTKIMUSINFRASTRUKTUURIHAKU FIRI 2010 Riitta Mustonen 1 12.5.2010 FIRI 2010 -haun tutkimus- ja innovaatiopoliittiset perusteet Osa kansallista ja kansainvälistä tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa; tutkijat

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki

1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kunta- ja aluehallinto-osasto Lainsäädäntöneuvos Sami Kouki 14.12.2015 1(7) VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS VÄESTÖREKISTERIKESKUKSEN SUORIT- TEIDEN MAKSUISTA VUOSINA 2015 JA 2016

Lisätiedot