TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007"

Transkriptio

1 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007 Johtokunta hyväksynyt

2 1 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS JOHDON KATSAUS VUODEN 2007 TOIMINTAAN VAIKUTTAVUUS TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET PALVELUKYKY SEKÄ SUORITTEIDEN JA JULKISHYÖDYKKEIDEN LAATU HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA JA KEHITTÄMINEN TILINPÄÄTÖSANALYYSI RAHOITUKSEN RAKENNE TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE SISÄISEN VALVONNAN ARVIOINTI- JA VAHVISTUSLAUSUMA ARVIOINTIEN TULOKSET YHTEENVETO HAVAITUISTA VÄÄRINKÄYTÖKSISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMALASKELMA TUOTTO- JA KULULASKELMA TASE LIITETIEDOT ALLEKIRJOITUS TOIMINTAKERTOMUKSEN LIITTEET, LIITE

3 2 Toimintakertomus TOIMINTAKERTOMUS 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2007 TOIMINTAAN Vuosi 2007 oli toinen täysi toimintavuosi Otaniemessä. Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön integroituminen eteni hyvin. Uusi talo on osoittautunut hyvin toimivaksi ja se on antanut hyödyllistä lisäarvoa koko Otaniemen tiedeyhteisölle. Talo on yksi parhaimmin toimivista kokonaisuuksista koko maailmassa. Kotimaisia ja kansainvälisiä vierailijoita oli lähes päivittäin. Samalla muodostui uusia kumppanuuksia ja useita merkittäviä tutkimushankkeita käynnistyi. Toimintaa kehitettiin KTM:n vahvistamien teknologia- ja innovaatiopolitiikan linjausten mukaisesti ja se linkitettiin keskeisiin hallitusohjelman ja kansallisen teknologiapolitiikan aihealueisiin. Alueellinen ja kansainvälinen yhteistyö saivat aivan uudenlaista ulottuvuutta. Kotimaisessa yhteistyössä keskeisenä painopisteenä oli Kajaanissa toimivan Measurepolisin kanssa kansallisen toimintaverkoston rakentaminen ja metrologian nostaminen kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi osaamisalaksi. Metrologian neuvottelukunnan toiminta uudistettiin tukemaan verkottumista ja metrologian sovellutuksiin tähtäävää toimintaa. Metrologian yksikön perustoiminnan tulostavoitteet saavutettiin hyvin ja palvelukysyntä voitiin tyydyttää kokonaan. Yksikkö menestyi erinomaisesti EU:n 7. puiteohjelman ERA-NET+ hankehaussa. Suomalaiset ovat mukana 13 metrologiaohjelman (EMRP) tutkimushankkeessa. Tutkimushankkeiden edetessä odotusten mukaisesti metrologia laajenee Artikla 169:n tutkimusohjelmaksi. Suomen akatemian ja Teknologiateollisuuden säätiön rahoittamat tutkimushankkeet jatkuivat ja useita pienempiä yhteistyöhankkeita käynnistettiin toimintavuoden aikana. Vuoden lopulla valmistui ensimmäinen uudessa toimitalossa tehty väitöskirja. Akkreditointiyksikkö vastasi vuonna 2007 palveluitten kysyntään kaikilta osin ja teki jälleen erittäin hyvän tuloksen. Yksikkö on parantanut tuloksellisuuttaan useana peräkkäisenä vuotena. Akkreditointiasiainvaltuuskunnan toiminta käynnistyi suunnitelman mukaisesti ja sen yhteistyö johtokunnan kanssa eteni hyvin. Johtoryhmä ja johtoelimet pitivät yhteisen strategiapäivän keväällä, jonka tulokset ohjasivat vuoden 2008 tavoitteiden asettamista. Vuoden 2005 lopulta lähtien on sovellettu asiakaslähtöistä ja asiakasratkaisuihin perustuvaa lähestymistapaa palvelutuotannossa. Muutosprosessi eteni viime vuonna suunnitelman mukaisesti ja toteuttamista varten käynnistettiin toimialakohtaisia hankkeita valittujen toimialojen kanssa. Keskeisiä päämääriä ovat sektoritutkimuslaitos-aseman vahvistaminen ja aktiivinen osallistuminen strategisten huippuosaamiskeskittymien ja alueellisten osaamiskeskusten klustereiden toimintaan. Uudet työskentelyolot mahdollistivat toiminnan nostamisen kokonaan uudelle tasolle ja lisäsivät yksiköiden välistä vuorovaikutusta ja paransivat henkilöstön viihtyvyyttä. Toisaalta työn määrä ja tehtävien haastavuus toivat esiin työssä jaksamiseen liittyviä seikkoja, joihin yhdessä työterveyshuollon kanssa kiinnitettiin erityishuomiota. Valtion hallinnon yleisen tuottavuusohjelman henkilövähennysvaateen toteuttaminen on osoittautumassa erittäin suureksi haasteeksi. Metrologiaan ja akkreditointiin liittyviä perustehtäviä kehitetään yleisen tuottavuusohjelman mukaisesti. Toisaalta uusi toimitalo on mahdollistanut toiminnan kasvattamisen ja aivan uudenlaisten tutkimushankkeiden käynnistymisen. Uudet tutkimushankkeet lisäävät laboratorioiden käyttöastetta ja tuottavat paremman katteen erittäin korkeille vuokra- ja käyttökustannuksille. Timo Hirvi Ylijohtaja

4 3 Toimintakertomus MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Todistusten / jäljitettävien mittausten lukumäärä Akkreditointi toimielinten pätevyys laboratoriot,sertifiointielimet, tarkastuslaitokset, EMAS, jne. vaikuttavuus laatu, luotettavuus terveys, turvallisuus kilpailukyky elinkeinoelämä viranomaiset kuluttajat Metrologia mittaustulosten oikeellisuus mittauslaitteet, mittaajat, mittausmenetelmät asiantuntijat, tutkijat Kansalliset mittanormaalilaboratoriot Akkreditoidut kalibrointilaboratoriot ~ 30 kpl Teollisuuden kalibroinnit ja mittaukset Tutkimuslaitosten mittaukset Akkreditoidut testauslaboratoriot ~ 200 kpl Julkisen sektorin mittaukset Lakisääteisen metrologian mittaukset -kauppa Kuva 1 MIKESin toiminnan vaikuttavuusprosessi ja -alue Mittatekniikan keskuksen vuotuinen kalibrointisuoritteiden määrä on noin Mittalaitteen kalibroinnista alkava vaikutusketju laajenee nopeasti. Kuvan esimerkki tarkoittaa, että jokaista suomalaista kohden voitaisiin päivittäin tehdä kaksi jäljitettävää mittausta. Arkikokemuksen mukaan mittaustapahtumia on enemmän TOIMINTA-AJATUS, VISIO, ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET Mittatekniikan keskuksen säädösperusteiset tehtävät: Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kansallisen mittausjärjestelmän (metrologiajärjestelmä) ja pätevyyden toteamisjärjestelmän (akkreditointijärjestelmä) ylläpito ja kehittäminen. Sen tehtävänä on suorittaa myös säännöksissä ja määräyksissä edellytettyjä mittauspalvelutoimintaan ja testauslaboratorioiden pätevyyden toteamiseen liittyviä tehtäviä. Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt SI-mittayksiköt ja pätevyydenarviointipalvelut elinkeinoelämän ja julkisen sektorin käyttöön. - MIKES-metrologia tekee metrologista huippututkimusta, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa. - FINAS-akkreditointipalvelu akkreditoi eli toteaa päteviksi laboratorioita, tarkastuslaitoksia, sertifiointielimiä ja erityisalojen toimijoita, esim. ympäristötodentajia sekä arvioi toimielinten toiminnan pätevyyttä säädösten tai erityisvaatimusten mukaan. Toiminta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja sopimuksiin. Visio Teollisuuden ja kaupan kilpailukyky, viranomaisten toimintamahdollisuudet, sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja turvallisuus paranevat mittausten laadun sekä alan toimijoiden pätevyyden lisääntyessä. Mittatekniikan keskus palvelee tässä tarkoituksessa koko elinkeinoelämää ja julkista hallintoa. Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta.

5 4 Toimintakertomus 2007 MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. Toimintatapa Keskuksen toiminta on asiakaslähtöistä, joustavaa ja kilpailukykyistä. Asiantuntemuksen korkeaa tasoa varmistetaan verkottumalla kansallisesti ja kansainvälisesti. Henkilöstön hyvinvoinnista ja osaamisen kehittymisestä huolehditaan. Keskus on toiminnassaan riippumaton ja puolueeton. Strategiset tavoitteet ja kytkentä kauppa- ja teollisuusministeriön strategiaan Kauppa- ja teollisuusministeriön keskeisenä elinkeinopoliittisena tehtävänä on parantaa yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä. Teknologia- ja innovaatiopolitiikan tavoitteena on edistää taloudellista kasvua ja elinkeinoelämän kilpailukykyä ja niiden avulla työllisyyttä ja hyvinvointia. Erilaiset laadun peruspalvelut, joihin kuuluvat mm. metrologiset palvelut ja akkreditointipalvelut, ovat tärkeä osa yritysten toimintaympäristöä. Niiden taso ja saatavuus ovat yritystoiminnan menestystekijöitä ja ne kytkeytyvät muun muassa teknologian hyödyntämiseen, yritysten kansainvälistymiseen sekä osaamiseen ja innovaatioihin perustuvien yritysten syntyyn ja kasvuun. Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla osa kansallista innovaatioympäristöä sekä tukea sidosryhmiensä ja asiakkaittensa menestymistä. Keskuksen solmimien toimialansa kansainvälisten tunnustamissopimusten kautta tuetaan yritysten kilpailukykyä, kaupan teknisten esteiden poistamista ja kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpanoa Tavoitteiden saavuttamiseksi - keskus tunnistaa ennakoivasti asiakkaittensa ja muiden sidosryhmiensä tarpeet - keskuksen tietoja, taitoja ja osaamista kehitetään jatkuvasti ja ne ovat tarpeita vastaavalla tasolla - keskus on tunnettu, tunnustettu sekä haluttu asiantuntija ja toimii osana kansallisia laatuketjuja - keskus soveltaa kumppanuutta keskuksen sisällä, kansallisesti ja kansainvälisesti TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2007: Toiminta on kansalliselle mittaustekniikan kehittämiselle ja pätevyyden toteamistoiminnalle vahvistettujen strategisten linjausten mukaista ja tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä: asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat, keskuksen toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa, tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa. MIKES-metrologian integroituminen Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön on jatkunut. Esimerkiksi VTT:n kvantroniikan ryhmän ja TKK:n kylmälaboratorion kanssa on meneillään varsin haasteellisia tutkimushankkeita. Nämä hankkeet ovat laajentumassa ERA-NET+ hankkeiksi. Otaniemi-yhteistyö on oleellisesti tukenut mukaanpääsyä näihin EU-hankkeisiin. Kotimaassa yritysyhteistyö on laajentunut tunnettuutemme lisääntymisen myötä. Kalibrointitoiminnan osalta toimintavolyymi on jonkin verran kasvanut mm. ulkomaisten toimeksiantojen osalta. Koulutustoiminta on myös ollut kasvavaa. MIKES-metrologia osallistui kansainväliseen EUROMETin ja CIPM:n toimintaan aktiivisesti. Kokousten määrä on edelleen lisääntynyt. Tähän oli osasyy EUROMETin uudelleen organisointi EURAMET ev:ksi ja siihen liittyvät EU-komission kannusteet yhteisen tutkimushankkeen toteuttamiseksi. Alkuvaiheessa, vuonna 2007 muodostettiin 63 M hankekokonaisuus eurooppalaisten metrologiainstituuttien kesken. Strategisesti erinomaisesti ajoitettu EUROMETin sähkömetrologian teknisten komiteoiden kokous kesäkuussa MIKESissä antoi hyvät puitteet mainitun hankekokonaisuuden valmisteluun. MIKESin uusi toimitalo, Otaniemen tiedeyhteisö ja erityisesti osaamisen taso vakuuttivat kansainvälisen kokousväen. Akkreditointi- ja arviointipalveluja tarjottiin kysynnän mukaan ja kaikki uudet hakemukset sekä nykyisten asiakkaiden esittämät laajennukset ja muutokset on käsitelty. Uusia akkreditointipäätöksiä tehtiin 9 kpl ja vuoden 2007 lopussa käsittelyssä oli 13 uutta hakemusta. Tämä osoittaa, että akkreditointia hyödynnetään

6 5 Toimintakertomus 2007 yhteiskunnassa ja se lisää luottamusta laboratorioiden, sertifiointielinten, tarkastuslaitosten ja todentajien toiminnan pätevyyteen ja uskottavuuteen. Myös asiakaskunta kokee saavansa akkreditoinnista lisäarvoa toiminnalleen. Jatkuvasti kerättävän asiakaspalautteen taso on säilynyt korkeana keskiarvon ollessa v ,4 (max 5). Pätevyydenarvioinnin hyväksikäyttö on edelleen lisääntynyt myös lakisääteisellä sektorilla ja FINAS-akkreditointipalvelu on osallistunut kommenteillaan säädösvalmisteluun samoin kuin kahdenväliseen yhteistyöhön eri viranomaistahojen kanssa. Uutena arviointialueena toteutettiin elintarviketurvallisuussertifioinnin akkreditointi käyttäen kansainvälisiä arviointivaatimuksia. Kliinisten laboratorioiden erityisstardardin mukaista akkreditointia sovellettiin ensimmäisen kerran patologian osa-alueen arviointiin. Laboratorioakkreditoinnin uuden standardiversion mukaiset arvioinnit toteutettiin Suomessa täsmällisesti kansainvälisesti sovitun implementointiaikataulun mukaisesti. FINAS osallistuu aktiivisesti akkreditoinnin kansainvälisten yhteistyöorganisaatioiden toimintaan osallistumalla komiteoiden ja työryhmien kokouksiin sekä kommentoimalla työn alla olevia asiakirjoja. FINAS on myös kommentoinut EU komission New Legislative Framework asiakirjoja ja kehittämissuunnitelmia SOGSin ja EA:n kautta. FINAS on ollut aktiivinen mm. ilmoitettujen laitosten arviointimenettelyjen yhdenmukaistamiseen ja pätevyysalueen esitystapaan liittyvissä kysymyksissä. FINASin edustajat osallistuivat viiteen EA:n vertaisarviointiin arviointiryhmän johtajina tai jäseninä. FINAS on myös valmistautunut omaan, vuoden 2008 keväällä toteutettavaan vertaisarviointiinsa laatujärjestelmää päivittämällä. Taulukko 1: YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS Toiminta on kansalliselle mittaustekniikan kehittämiselle ja pätevyyden toteamistoiminnalle vahvistettujen strategisten linjausten mukaista ja tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä sekä elinkeinoelämän kilpailukykyä: Kriittiset menestystekijät Mittaustekniikkaa ja akkreditointipalveluja käyttävien asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteet toteutuvat Suomessa Tavoitetaso 2007 Asiakaslähtöisten sovellusten aikaansaaminen metsä-, ympäristöja terveydenhuoltosektoreilla Mukanaolo Otaniemen nanoteknologiahankkeissa Vahvistuva alueellinen yhteistyö ympäristöhankkeissa Metrologian yksikön mukanaolo Euromet - projekteissa ja artikla 169:n valmistelussa Akkreditointiyksikön toiminta ILACin, EAn ja IAFn komiteoissa ja työryhmissä Arviointikriteeri/ mittari Sektorikohtaisten MIKES-foorumien määrä Hankkeitten määrä ja taso Yhteistyön määrä ja taso Suomen kansallisten etujen toteutuminen Toteuma vuonna 2007 Metrologia - Osallistui metrologian neuvottelukunnassa metsä-, ympäristö ja energia-, terveys ja hyvinvointi- sekä metalli asiantuntijaryhmien työhön. - Osallistui mukana Nano-Helsinki yhteistyöhön (mm. esillä NTNE-konferenssissa). - Sai rahoituspäätöksen 9 nano-hankkeelle (ERANET, TEKES, yritykset). - Vei eteenpäin Kajaanissa Measurepolis-yhteistyötä. - Valmisteli yhteistyön käynnistämistä Oulun yliopiston kanssa FINAS - Uutena arviointialueena elintarviketurvallisuussertifioinnin akkreditointi ja ISO standardin soveltaminen patologian akkreditointeihin. Metrologia - Pääsi mukaan 13 ERANET+ hankkeeseen (haettavana 21). Suomen osuus n. kaksinkertainen kuin muitten pohjoismaiden yhteensä - Ylläpiti mittayksikköjärjestelmää suunnitelman mukaisesti ja käynnisti mittauspalvelujen arviointihankkeen. FINAS - Osallistunut 31 äänestykseen, antanut lausuntoja tai vastannut 43 kyselyyn, osallistunut 52 kokoukseen ja isännöinyt niistä 4. - Osallistunut 5 EAn peer-evaluointiin. - Osallistunut ilmoitettujen laitosten arviointimenttelyjen yhdenmukaistamiseen ja pätevyysalueen määrittelyyn EAssa. - Toiminut IAFn PEFC metsäsertifiointiryhmän puheenjohtajana.

7 Tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa mittausten laadun paranemisen myötä MIKES on mukana toimijana ja vaikuttaa 2-3 merkittävässä laatuketjussa Hankkeiden lukumäärä ja laajuus 6 Toimintakertomus 2007 Metrologia - Metrologian neuvottelukuntaan on saatu vahva metsä- ja ympäristöalan sidosryhmäedustus. - Järjesti metallin ja ympäristömittausten laatuketjuissa koulutusta ja tilaustutkimusta sekä tuotti metsälaatuketjussa diplomityön yritysrahoitteisena. FINAS - Toiminut yhteistyössä TUKESin, STUKin, EVIRAn ja EMVn kanssa. - Osallistunut VANK P:n pätevyydenarvioinnin ja akkreditoinnin hyödyntämistä koskevaan viranomaisseminaariin. - Antanut kotimaisia lausuntoja 10 kpl. Yhteistyösopimukset ja projektit, verkottuminen Mittatekniikan keskuksen tavoitteena on olla toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka tukee näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Vuoden aikana keskus on tehnyt kotimaista yhteistyötä mm. seuraavien yhteistyökumppaneitten kanssa: MIKES-metrologia Nano-Helsinki, NTNE Yhteinen tutkimusprofessuuri TKK:n kanssa ja alan opetusta TKK:lla Tutkimusyhteistyötä mm. TKK:n, VTT:n, JY:n ja OY:n, kanssa Tutkimusyhteistyötä yritysten kanssa Measurepolis Metrologian neuvottelukunta SHOK ja OSKE osallistuminen Neuvotteluja SYKE:n kanssa sopimuslaboratoriotoiminnasta FINAS-akkreditointipalvelu Elintarvike- ja vesianalytiikkaan ja sen arviointiin liittyvä yhteistyö MMM:n, Eviran ja STTV:n kanssa Päästökauppatodentajien akkreditointiin liittyvä yhteistyö Energiamarkkinaviraston ja KTM:n kanssa Jäsenenä STM:n kliinisen auditoinnin seurantaryhmässä Yhteistyö TUKESin kanssa liittyen erityisesti painelaitteisiin ja hisseihin Yhteistyö STUKin kanssa liittyen akkreditoinnin hyväksikäyttöön NDT-testauksessa Osallistuminen ilmoitettujen ja tarkastuslaitosten kansalliseen yhteistyöhön (painelaitteet, nostolaitteet) Jäsenyys VANK-T, -P ja V:ssä, sihteerinä ja jäsenenä VANK-P:n kolmessa työryhmässä Käsitelty 10 säädösvalmisteluun liittyvää lausuntopyyntöä Hallinto- ja tukipalvelut Ylijohtaja ja kehityspäällikkö ovat edistäneet verkottumista ja yhteistyötä mm. Kajaanin Measurepolishankkeen ja Oulun yliopiston kanssa. Kansainvälinen toiminta Mittatekniikan keskuksen kansainvälisen toiminnan tavoitteena on MIKESin toimialan kansainvälisten sopimusten tavoitteiden toteutuminen Suomessa. Tätä tavoitetta MIKES on toteuttanut mm. seuraavissa yhteyksissä: MIKES-metrologia Toiminta CMC-listojen arvioinnissa Osallistuminen n. 20 käynnissä olevaan avainvertailuun EUROMET.T-K6 avainvertailun ja usean EUROMET-hankkeen koordinointi Toimiminen BIPM.L-K11 avainvertailun alueellisena referenssilaboratoriona Osallistuminen ERA-NET+ hakuun EUROMET TC-EM kokouksen järjestäminen Osallistuminen EUROMET TC-TF, TC-AUV, TC-Q, TC-M, TC-EM, TC-IM ja TC-F kokouksiin

8 7 Toimintakertomus 2007 Osallistuminen NICen CFI-hankkeen toteuttamiseen Kalibrointipalvelujen toimittaminen Viroon, Ruotsiin, Etelä-Afrikkaan, Italiaan, Espanjaan ja Tanskaan Kastelämpötilanormaalin kehittäminen Kroatiaan EURAMET e.v.:n toiminnassa mukana: EMPR-komiteassa ja BoD:ssä FINAS-akkreditointipalvelu Osallistuminen 52 kansainväliseen akkreditointialan kokoukseen Neljän EA-kokouksen isäntänä toimiminen Annettu 43 kansainvälistä lausuntoa akkreditointiin liittyvissä kysymyksissä Osallistuminen 31 kansainväliseen äänestykseen FINASin pääarvioijat ovat toimineet ryhmänjohtajina ja arvioijana viidessä EA-arvioinnissa EU komission New Legislative Framework asiakirjojen ja kehittämissuunnitelmien kommentointi SOGSin ja EA:n kautta. Toimiminen IAF:n metsäsertifiointityöryhmän puheenjohtajana ISO/IEC 17025:2005 standardiversion mukaiset laboratorioakkreditoinnit on toteutettu kansainvälisen implementointiaikataulun mukaisesti Taulukko 2: Mittatekniikan keskuksen julkaisutoiminta kpl MIKESin julkaisusarja Tieteelliset artikkelit kv. julkaisuissa Muut julkaisut Opinnäytteet Esitykset kv. konferensseissa Tunnettuuden ja näkyvyyden kehitys Mittatekniikan keskus on saanut näkyvyyttä n. 10 sanoma-, ammatti- ja paikallislehdessä julkaistuissa uutisissa tai artikkeleissa sekä aamutelevisiossa. Vuonna 2007 MIKES toimi Otaniemen tekniikan päivien puheenjohtajana. Keskuksen verkkosivuille tehtiin vuoden aikana käyntiä. ( käyntiä vuonna 2006 ja käyntiä vuonna 2005). MIKESin toimitalo on edelleen herättänyt kiinnostusta. Vuoden aikana talossa vieraili n. 600 henkilöä TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS TOIMINNAN TALOUDELLISUUS JA TUOTTAVUUS Tulostavoite vuodelle 2007 Keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa: kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja, omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä sekä keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy. MIKES-metrologiassa toteutettujen yrityshankkeiden määrä ja samalla niiden koko kasvoi. Projektiluontoiset hankkeet toteutettiin MIKESin suurekohtaisten ryhmien yhteishankkeina. Myös perustutkimushankkeet aktivoituivat. Metrologian tulot, kun myös Suomen Akatemian momentin käyttö lasketaan tuloksi, kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 13 %. Vuoden aikana perustettu markkinointiryhmä on aloittanut toimintansa. Ryhmä tukee yksiköitten toimintaa luomalla yhteyksiä, tekemällä palveluotteita tunnetuksi ja toimimalla asiakasrajapinnassa. Palveluitten myynnin kasvuun ryhmän toiminta ei käynnistymisvuonna ehtinyt vaikuttaa.

9 8 Toimintakertomus 2007 Akkreditointiyksikön tuloksellisuus säilyi hyvänä. Yksikön toiminnallinen tulos ylitti jonkin verran suunnitelmat. Maksullisen palvelutoiminnan tulokertymä kasvoi suunnitelmien mukaisesti edellisvuodesta noin 2 %. Edellisenä vuonna tulot ylittivät suunnitelman noin 6 %. Yksikön kokonaiskustannuksista katettiin maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla 75 %. Vuoden 2007 tulostavoitteet toteutuivat, sillä palvelujen kysyntä voitiin tyydyttää kokonaan ja samalla toiminta laajeni uusille arviointialueille. Yksikkö oli aktiivisena toimijana sekä kotimaisessa että alansa kansainvälisessä yhteistyössä. Taulukko 3: TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS, tehokkuus Keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa: Kriittiset Tavoitetaso 2007 Arviointikriteeri/ Toteuma vuonna 2007 menestystekijät mittari Uusi toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta Voimavarojen ja tulosten suhde Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja Tutkijanvaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa lisääntyy Omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus Toiminnan tehokkuutta ja tuloksellisuutta parannetaan ulkoisella ja sisäisellä verkottumisella. Pätevyydenarvioinnin toimitusajat lyhenevät. Organisaatioon muodostetaan asiakastarpeista johdettuja osaamiskeskittymiä Kv tason tutkijanvaihdon määrä 2-3 henkilöä vuodessa TA rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen lisäys 0,3 milj. euroa toteutetaan lisäämällä yhteishankkeita Yhteistyöhankkeissa voimavarat keskitetään 3-4 painopistealueelle Substanssitoiminnassa haetaan kustannustehokkuutta keskittymällä Uusimuotoisten toimintojen määrä ja tuloksekkuus Vaihtotutkijoitten määrä ja taso Tulojen määrä Yhteydenottojen määrä ja hankkeitten toteutuminen Tulokset suhteutettuna resursseihin Metrologia - Verkottui mm. Measurepolis- ja EMRP-hankkeissa. FINAS - Otti käyttöön toimitusaikaseurantajärjestelmän ensimmäisen version ja lyhentänyt arviointikäynneillä annettuja korjausaikatauluja. Vaikutus toimitusaikoihin ei vielä nähtävissä. Yhteiset - Yksiköitten tukeminen verkostoitumisessa, yhteishankkeissa, tiedotuksessa ja markkinoinnissa. Metrologia - Sai uusimuotoisia tiimejä käyttäen myönteisen rahoituspäätöksen 23 hankkeelle. - Käynnisti mittausteknisten palveluitten ja koulutuksen tuotteistuksen yksiköitten välisenä hankkeena. FINAS - Toteutettu sisäisten palvelujen uudelleenjärjestely (laskutus-, koulutus- yms). Metrologia - Lähetti vaihtotutkijoita Japaniin (1 kk), Ranskaan (2 + 1 vko) ja Saksaan (1 vko) sekä otti vastaan vaihtotutkijan Virosta (5 vko) Metrologia - Lisäsi ulkopuolista rahoitusta edellisvuodesta 135 tuhatta euroa. FINAS - Kustannusvastaavuuden vaatima tulorahoituksen lisäys toteutui. Metrologia - Keskitti voimavarojaan tuloksellisesti ERA-NET + hankkeisiin (13), sekä ympäristö, metalli- ja metsä SHOKeihin (5). FINAS - Asiakas- ja sidosryhmäyhteyksiä on ylläpidetty julkaisu- ja esitelmätoiminnalla (Bulletiini, tiedotteet, 20 esitelmää). MIKES - Julkisoikeudelliset suoritteet tuotettu kustannusvastaavasti. - Markkinasuoritteet vähintään kustannusvastaavia. - Tuottavuus pysynyt edellisen vuoden tasolla. Mittatekniikan keskuksen toiminnot jakautuvat kahteen päävastuualueeseen, MIKES-metrologiaan ja FINASakkreditointipalveluun sekä niitä tukeviin hallinto- ja tukipalveluihin. Vuoden 2007 henkilöresurssien käyttö ja vastuualueille kohdistettujen kustannusten (mm. pääomakustannukset ja lomapalkkavelan muutos)

10 9 Toimintakertomus 2007 jakautuminen on esitetty jäljempänä. Viraston yhteisten toimintojen kustannuksia ei taulukossa ole kohdistettu vastuualueille. Taulukko 4: Henkilöstö (htv) ja kustannukset (milj. ) vastuualueittain vuonna 2007 TP 2005 TP 2006 HENKILÖSTÖ 2007 KUSTANNUKSET 2007 htv milj. htv milj. htv tavoite-% toteutuma -% milj. tavoite-% toteutuma -% Metrologia 36,9 4,252 36,7 6,052 39,2 55,9 56,9 6,114 66,4 65,9 Akkereditointi 18,1 1,789 18,6 1,978 19,8 30,3 28,8 2,063 22,4 22,3 Hallinto- ja tukipalvelut 9,4 1,598 9,3 0,985 9,9 13,8 14,4 1,094 11,2 11,8 64,4 7,639 64,6 9,015 69,0 100,0 100,0 9, ,0 100,0 Henkilöresurssit kohdentuivat lähes suunnitellusti. Metrologian yksikössä henkilötyövuosisuunnitelma oli 36,5 htv, akkreditointiyksikössä 19,75 htv ja hallinto- ja tukipalveluyksikössä 9 htv. Kokonaishenkilötyövuosisuunnitelma oli 65,25 htv, mikä ylittyi lähes 4 htv. Ylitys johtuu uusien hankkeitten vaatiman erikoisosaamisen rekrytoinnista. Kokonaiskustannukset ylittyivät arvioidusta 9,2 milj. eurosta 0,8 %. Taulukko 5: Maksullisen palvelutoiminnan tulojen ja muun ulkopuolisen rahoituksen kehitys vuosina TP TP TP Muutos Muutos Tavoite Poikk % 2007 % Maksullisen palvelutoiminnan tulot Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot Talousarviotalouden sisäinen yht.rahoitt.rahoitus (SA) Toimintatulot yhteensä Vuoden 2007 talousarvion tulostavoitteiden mukaan maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muuta ulkoista rahoitusta lisätään n euroa vuoden 2005 tasosta. Toteutunut lisäys oli euroa. Lisäyksestä n. 2 %-yksikköä on seurausta yksikköhintojen korotuksesta. Vuoden 2007 tulossopimuksessa tavoitteena oli TA -rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen lisäys 0,3 milj. euroa lisäämällä yhteishankkeita. Tämä tavoite toteutui 80 %. Yhteishankkeista kertynyt rahoitus oli yhteensä euroa. Tulossopimuksen maksullisen palvelutoiminnan volyymin kasvutavoite oli vähintään 10 %. Vuoden 2005 tilinpäätökseen verrattuna tavoite ylittyi ja oli 14 % MIKES-metrologia Kuva 2: Toiminnan rahoituslähteet 2007*) Kuva 3: Kustannukset 2007 **) Metrologian toiminnan rahoitus 6,2 milj. vuonna 2007 MIKES -metrologian kokonaiskustannukset 6,7 milj. vuonna 2007 Asiantuntijapalvelut 5 % Kalibroinnit 6 % Metrologian tutkimusyhteistyö (EU, Tekes, SA, yritykset) 4 % Talousarviorahoitus 85 % KMN:n palvelut 6 % Korot ja poistot 7 % Muut kustannukset 13 % Vuokrat 30 % Henkilöstö 29 % Ylläpito 14 % *) Viraston yhteisen toiminnan rahoituksesta henkilötyövuosien suhteessa metrologian yksikölle kohdistuva osuus mukana talousarviorahoituksen osuudessa **) Viraston yhteisten toimintojen kustannukset kohdistettu henkilötyövuosien suhteessa metrologian muihin kustannuksiin

11 10 Toimintakertomus 2007 MIKES-metrologian muun kuin toimintamenomomentin kautta tulleen rahoituksen (maksullisen palvelutoiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot) osuus kasvoi edellisvuodesta 2 %-yksikköä talousarviorahoituksen osuuden vähetessä saman verran. MIKES-metrologian sekä kustannustason että -rakenteen muutokset edellisvuoteen verrattuna olivat vähäisiä. Kokonaiskustannukset kasvoivat edellisvuodesta 0,1 milj. euroa (1½ %). Toimitilakustannukset olivat yhteensä 2,3 milj. euroa eli 33 % kokonaiskustannuksista (33 % v. 2006). KMN-palvelujen (kansallisilta mittanormaalilaboratorioilta ostetut palvelut) osuus väheni edellisvuoden 8 prosentista 6 prosenttiin. Henkilöstökustannusten osuus ja määrä kasvoivat edellisvuodesta. Osuus kasvoi 2 %-yksikköä ja määrä 12 % eli 0,2 milj. euroa. Kuva 4: Metrologian yksikön tuotot asiakassektoreittain Tuotot valtion virastoilta 12 % MIKES -metrologian tuotot sektoriryhmittäin 0,8 milj. vuonna 2007 Tuotot EU:lta 5 % Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 1 % Tuotot elinkeinoelämältä 82 % MIKES-metrologian suurin asiakasryhmä oli edelleen yksityinen sektori, jolta saatujen tuottojen määrä sekä osuus kasvoivat edellisvuodesta. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön myöntämästä kolmen vuoden euron tutkimusrahoituksesta tuloutettiin kertomusvuonna euroa. Julkisen sektorin asiakkaiden osuus väheni edellisvuoden 16 %:sta 13 %:iin.. Yksiköllä oli käytössään myös Suomen Akatemian euron rahoitus kahteen useampivuotiseen hankkeeseen. Rahoituksen käyttöaste oli 93 %. Yhteinen tutkimusprofessuuri Teknillisen korkeakoulun (vuodesta 2005 alkaen) kanssa on helpottanut integroitumista Otaniemen tiede- ja teknologiayhteisöön ja auttanut useitten yhteishankkeitten käynnistymistä. Taulukko 6: Metrologian yksikön maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja tuottavuuden kehitys nimellishinnoin muutos, % Kalibrointituotot, Asiantuntijapalv.- ja koulutus, konsultointi, Maksullisen palvelutoiminnan tuotot yhteensä, Tuotot, 1000 /htv 125,6 130,5 122,4-6 Maksullisen palvelutoiminnan htv 4,0 5,2 5, FINAS -akkreditointipalvelu Kuva 5: Toiminnan rahoituslähteet 2007*) Kuva 6: Kustannukset 2007 **) FINAS -akkreditoinnin rahoitus 2,3 milj. vuonna 2007 FINAS-akkreditoinnin kokonaiskustannukset 2,4 milj. vuonna 2007 Asiantuntija- ja koulutuspalvelut 4 % Talousarviorahoitus 25 % Akkreditointipalvelut 71 % Vuokrat 7 % Matkat 7 % Ostopalvelut 38 % Muut kulut 1 % Korot ja poistot 1 % Henkilöstökulut 46 %

12 11 Toimintakertomus 2007 *) Viraston yhteisen toiminnan rahoituksesta henkilötyövuosien suhteessa FINAS -akkreditointipalvelulle kohdistuva osuus sisältyy talousarviorahoituksen osuuteen **) Viraston yhteisten toimintojen kustannukset kohdistettu henkilötyövuosien suhteessa akkreditoinnin ostopalveluihin FINAS akkreditoinnin kokonaisrahoituksessa talousarviorahoituksen osuus kasvoi 2 %-yksikköä, mikä oli vastaavasti akkreditointipalveluista saatavien tulojen osuuden vähenemä. FINAS -akkreditoinnin henkilöstökulut kasvoivat edellisvuoden 1,017 milj. eurosta 1,087 milj. euroon eli 7 %. Kasvu koostuu yhden henkilötyövuoden lisäyksestä ja palkkojen yleiskorotuksesta. Myös henkilöstökustannusten osuus kokonaiskustannuksista kasvoi edellisvuoden 44 %.sta 46 %:iin. Arvioijapalvelujen kasvu oli 3 % eli n euroa. Muut kulut, jotka koostuivat lähinnä matkoista ja toimitilavuokrista, vähenivät edellisvuodesta 2 %. Kuva 7: Akkreditointiyksikön tuotot asiakassektoreittain 2007 FINAS -akkreditoinnin tuotot sektoriryhmittäin 1,7 milj. v Tuotot valtion virastoilta 21 % Tuotot kunnilta ja kuntayhtymiltä 19 % Tuotot elinkeinoelämältä 60 % FINAS -akkreditoinnin suurin asiakasryhmä oli edelleen yksityinen sektori, jolta saatujen tuottojen määrä ja osuus kasvoi edellisvuodesta. Elinkeinoelämältä saadut tuotot olivat yhteensä 1,0 milj. euroa ja niiden määrä kasvoi edellisvuodesta 6 %. Julkisen sektorin asiakkaiden määrä väheni edellisvuodesta 3 %. Taulukko 7: Akkreditointiyksikön maksullisen palvelutoiminnan volyymin ja tuottavuuden kehitys nimellishinnoin muutos, % Arvioidut toimielimet, kpl FINASin kokonaistuotot, Arvioidut toimielimet, kpl/htv 19,3 19,9 15,4-23 Tuotot, 1000 /htv Pääarvioijaresurssi, htv 12,2 11,6 13,6 17 FINAS -akkreditointipalvelun toiminnan tuottavuus heikkeni edellisvuodesta, kun tuottavuutta mitataan arvioitujen toimielinten määrällä suhteutettuna käytettävissä olevaan pääarvioijaresurssiin tai maksullisen palvelutoiminnan tuotoilla henkilötyövuotta kohden. Arvioitujen toimielinten määrä kuitenkin supistuu arvioitavien toimielinten yhdistymisten sekä pätevyysalueiden laajentumisen vuoksi. Vuoden 2007 aikana yksi pääarvioijista vaihtui ja yksikköön palkattiin lisäksi yksi uusi, joten myös uusien henkilöiden perehdytys vaikutti osaltaan tuottavuuden kehitykseen Hallinto- ja tukipalvelut Hallinto- ja tukipalveluyksikön menot olivat 987 t euroa vuonna 2007 ja edellisenä vuonna 907 t euroa. Menojen lisäys 8,7 % koostuu vuoden alussa palkatun kehityspäällikön palkkauksesta ja yhden henkilön koko vuoden kestäneen sairausloman sijaisen palkoista sekä yhteisiin menoihin kirjatuista toimitalohankkeen loppuun saattamisesta aiheutuneista menoista MAKSULLISEN TOIMINNAN TULOS JA KANNATTAVUUS Mittatekniikan keskuksen suoritetuotannon tuloutusperusteet on vahvistettu maksuperustelain (150/92) 9 :n ja kauppa- ja teollisuusministeriön mittatekniikan keskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista antamalla päätöksellä (1145/1996).

13 12 Toimintakertomus 2007 Maksuista 68 % kertyi näiden päätösten perusteella hinnoitelluista julkisoikeudellisista suoritteista ja 32 % liiketaloudellisesti hinnoitelluista markkinasuoritteista. Suhde pysyi edellisvuoden tasolla. Ministeriön ja MIKESin välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2007 asetettiin tavoitteeksi, että keskuksen toiminta on innovatiivista, taloudellista, tehokasta ja kustannusvastaavaa. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus kokonaisuutena toteutui 100 %:sti. Suoriteryhmien kesken kustannusvastaavuus vaihteli 99,8 %:n ja 101 %:n välillä ( % vuonna 2006). Metrologian toiminnassa toimitilakustannusten kohdistaminen t&k toimintaan ja toisaalta maksulliseen palvelutoimintaan on arvioitu suhteessa 85 % ja 15 %. Jakoperusteena on metrologian maksulliseen palvelutoimintaan käytetty työaika suhteessa metrologian yksikön käytettävissä olevaan kokonaistyöaikaan. Julkisoikeudelliset suoritteet olivat kustannusvastaavia koko MIKES -tasolla. Akkreditointiyksikön julkisoikeudellisten suoritteiden, joiden tuottojen osuus MIKESin kaikista julkisoikeudellisista suoritteista on 99 %, kustannusvastaavuus oli 100 % (101 % vuonna 2006). Taulukko 8: MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISET JULKISOIKEUDELLISET SUORITTEET Tot Tot Tot Tavoite 1000 euroa TUOTOT maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä KUSTANNUKSET maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = osuus yhteiskustannuksista = kokonaiskustannukset yhteensä YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-) Muiden suoritteiden kustannusvastaavuusprosentti oli 101 (101 % vuonna 2006). MIKESin liiketaloudellisten suoritteiden tuotot kertyvät 87 %:sti metrologian yksikön kalibrointi- ja asiantuntijapalveluista. Metrologian yksikön markkinasuoritteiden kustannusvastaavuus oli 101 % (103% vuonna 2006).

14 13 Toimintakertomus 2007 Taulukko 9: MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA MAKSUPERUSTELAIN MUKAISET MUUT SUORITTEET Tot Tot Tot Tavoite 1000 euroa TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot - maksullisen toiminnan myyntituotot maksullisen toiminnan muut tuotot =Tuotot yhteensä KUSTANNUKSET Maksullisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat henkilöstökustannukset vuokrat palvelujen ostot muut erilliskustannukset = Erilliskustannukset yhteensä KÄYTTÖJÄÄMÄ Maksullisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset poistot korot muut yhteiskustannukset = Osuus yhteiskustannuksista =KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ YLIJÄÄMÄ (+)/ALIJÄÄMÄ (-) YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUS Yhteisrahoitteisen toiminnan hankkeita oli neljä, kaksi Suomen Akatemian hanketta, EU:n puiteohjelman imera-hanke sekä kvanttimetrologiakolmiohanke (TKK-VTT-MIKES), jonka osarahoittajana oli Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö. Suomen Akatemian momenttiin MIKESillä oli euron kirjausoikeus. Vuoden 2007 kirjausoikeutta käytettiin euroa. Akatemian hankkeiden kesto on vuoteen 2008 ja Tulossopimuksen toiminnan tuloksellisuuden tavoitteisiin kuului TA-rahoituksen ulkopuolisen rahoituksen lisäys 0,3 milj. euroa. TA-rahoituksen ulkopuolinen rahoitus vuonna 2006 oli 0,142 milj. euroa ja kertomusvuonna 0,238 milj. euroa. Yhteisrahoitteisen toiminnan rahoituksen volyymi ylitti euron rajan vuoden 2006 tilinpäätöksessä. Vertailutietoa vuodelta 2005 ei ole.

15 14 Toimintakertomus 2007 Taulukko 10: YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA Tot Tot TUOTOT yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus % - EU:lta saatu rahoitus % - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus % - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot = tuotot yhteensä % KUSTANNUKSET yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet, tavarat % - henkilöstökustannukset % - vuokrat % - palvelujen ostot % - muut erilliskustannukset % = erilliskustannukset yhteensä % yhteisrahoitteisen toiminnan osuus yhteiskustannuksista - tukitoimintojen kustannukset % - poistot % - muut yhteiskustannukset % = osuus yhteiskustannuksista yhteensä % = kokonaiskustannukset yhteensä KUSTANNUSVASTAAVUUS = tuotot - kustannukset Kustannusvastaavuus-% 56,0 % 66,5 % Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuden alhainen taso johtui yleiskustannusten käsittelyn menettelyistä. Suomen Akatemian hankkeille kohdistettiin kirjanpidollisesti 12,5 %:n suuruinen yleiskustannusosuus. Kustannusvastaavuuden paraneminen aiheutui imera-hankkeen rahoitusosuuden kasvusta. 1.4 TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA SUORITTEIDEN MÄÄRÄT JA AIKAANSAADUT JULKISHYÖDYKKEET Tulostavoite vuodelle 2007: Keskuksen kehittämis-, palvelu- ja tutkimustoiminta vastaavat sovittuja linjauksia, tukevat sidosryhmien toimintaa ja täyttävät kansalliset ja kansainväliset tasovaatimukset: tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista, palvelujen saatavuus ja laatu paranevat johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia. MIKES -metrologian laboratorioiden kehityksessä hankittua osaamista on sovellettu yritysten kanssa toteutetuissa hankkeissa.. Tavoitteena on ollut osallistuminen EURAMET e.v.:ssä, komission osarahoituksella tehtävään tutkimustyöhön. ERA-NET+ onnistui Suomen osalta erinomaisesti: Suomi on mukana 13 (kokonaismäärä 21) toteutettavaksi valituista tutkimusprojektissa. Kokonaisvolyymiltaan osallistumme n. 2 M laajuisen tutkimuspaketin toteuttamiseen. Volyymi on lähes 2 kertaa suurempi, kuin muiden pohjoismaiden osallistuminen yhteensä. FINAS -akkreditointipalvelu täyttää kansainväliset laatuvaatimukset, kun akkreditointitoiminnan vastavuoroinen vertailukelpoisuus on kansainvälisesti tunnustettu. Akkreditointitoiminnassa tämä osoitetaan olemalla mukana EA:n, ILACin ja IAF:n monenkeskisissä akkreditointien tunnustamissopimuksissa (ns. MLA-

16 15 Toimintakertomus 2007 ja MRA-sopimukset). FINAS on edelleen allekirjoittajana kaikissa tähän mennessä eri tasoilla solmituissa sopimuksissa. Taulukko 11: TOIMINNALLINEN TULOKSELLISUUS, laadunhallinta Keskuksen kehittämis-, palvelu- ja tutkimustoiminta vastaavat sovittuja linjauksia, tukevat sidosryhmien toimintaa ja täyttävät kansalliset ja kansainväliset tasovaatimukset: Kriittiset Tavoitetaso 2007 Arviointikriteeri/ Toteuma vuonna 2007 menestystekijät mittari Tutkimus- ja Otaniemen Hankkeiden määrä Metrologia kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista tiedeyhteisön kanssa käynnistetään 2-3 tutkimushanketta ja taso - Toteutuneita yhteishankkeita TKK:n kylmälaboratorion ja VTT:n kanssa (kvanttimetrologiakolmio, CBT ja Josephson), TKK Fysiikan kanssa (pietsotutkimus) ja MIKES TKK mittaustekniikan kanssa (Puuston mittaus, IR) - Uusia hakemuksia TKK puu (puukuitukomposiittien Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat uuden toimintaympäristön myötä Johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia Palvelutuotannon kehittyminen varmistetaan nykyresurssein. Maksullisen palvelutoiminnan volyymin kasvutavoite vähintään 10 % Toimintaorganisaatio sovitetaan tukemaan asiakaslähtöistä toimintaa Palveluvolyymin ja arvon kasvu Asiakastarpeista johdettujen hankkeitten määrä mikromekaniikka) ja VTT (etäluettavat anturit, biohiili) Metrologia - Lisäsi maksullisen palvelutoiminnan tuloutusta 18 %. - Tuotteisti koordinaattimittauspalvelut ja aloitti niitten markkinoinnin. - Kansainvälistä yhteistyötä mm. Viron, Latvian, Etelä- Afrikan, Kroatian, Tanskan NMI:t, sekä yritysasiakkaita Japanista, Italiasta, Espanjasta, Ruotsista ja Tanskasta. FINAS - Toteutti SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardiversion mukaiset laboratorioarvioinnit kv implementointiaikataulun mukaisesti. Metrologia - Käynnisti markkinointitiimien toiminnan koordinaattimittauksissa, nanometrologiassa ja takymetrikalibroinneissa. - Toteutti 13 asiakastarpeista johdettua hanketta. FINAS - Otti käyttöön sähköiset arviointilomakkeet. - Laati kv-kriteerien mukaiset käynti- ja arviointisuunnitelmat. Yhteiset - Sisäisten palvelujen uudelleenjärjestely - Markkinointitoiminnan resursointi ja vastuutus Mittatekniikan keskus saavutti suurimmilta osin sille vuodeksi 2007 asetetut tulostavoitteet. Akkreditoinnin ja muun pätevyydenarvioinnin kysyntä tyydytettiin kokonaan ja julkisoikeudelliset arviointipalvelut toteutettiin kustannusvastaavasti.. Kalibrointi- ja asiantuntijapalvelujen kysyntä tyydytettiin ja palvelutoiminnan volyymi toteutui suunnitellusti. Myös kehittämis- ja ylläpitohankkeet toteutettiin suunnitellusti.

17 16 Toimintakertomus 2007 Taulukko 12: MIKES-metrologian päättyneet, käynnissä olevat sekä käynnistyvät tutkimus- ja kehitysprojektit ja - hankkeet 2007 (MIKESin sisäiset hankkeet) Hanketyyppi (* Hankkeen kesto Kokonaisarvio hankkeesta/ saavutettu tulos (** Huom! MIKES Sähkö (sähkö, aika, akustiikka, taajuus) Impedanssimetrologian kehitys t Hanke eteni muuten suunnitellusti, mutta induktanssimittauksiin ei vielä päästy. AC-Josephson-jännitenormaali (MIKES + VTT) t Edistytty on, mutta ei aivan suunnitellusti NTP y Järjestelmä toimii mainiosti. Uusia asiakkaitakin on saatu, mutta lisääkin saisi olla. Pienten virtojen mittaus k Tästä aiheesta ei ollut varsinaista kehityshanketta vuonna 2007, mutta työ on edennyt mainiosti: on kehitetty aivan uudenlainen menetelmä, josta on esim. tehty keksintöilmoitus. Kiihtyvyysmittapaikan perustaminen k Edistystä on tapahtunut erityisesti kesällä harjoittelijan avustuksella, mutta mittapaikkaa ei ole saatu vielä Mikromekaaninen jännitenormaali Pietsojen polarisaatio t t Diplomityö aloitettiin toukokuussa Tasajännitenormaalin prototyyppi on saatu valmiiksi ja varsin lupaavia mittaustuloksia on saatu. Diplomityön kirjoittaminen on edennyt pitkälle mutta jatkuu vielä Asiakas lk k ää sai ämitä 2008 halusi eikä työaikaakaan mennyt arvioitua enempää. Taloudellisesti(kin) kannattava hanke. Vaihemittaus 2.5 MHz t Tämän asiakashankkeen mittaukset onnistuivat hyvin, vaikka lopputulos ei ollutkaan aivan toivotun kaltainen eikä jatkohanketta ole ainakaan vielä saatu. Hanke vei arvioitua enemmän työaikaa. Kvanttimetrologiakolmio (MIKES) t Virtapumpun kehitys etenee erinomaisesti ja resistanssinormaalin kehityskin varsin hyvin mutta nollailmaisimesta voi tulla pullonkaula. Kryostaatin hankinta saatiin vireille ennen joulua; lupaava toimittajakandidaatti Otaniemessä. Quantun metrology triangle (SA) t Toukokuussa aloittanut postdoc on pannut toimeksi ohutkalvovastusten kehittämisen ja kryostaattitilauksen valmistelun kanssa. Virtapumpun kehittämisessä saavutettiin huomattavaa edistystä. MIKES Pituus Nanometrologia t&k Hanke edistynyt hyvin, ensimäiset interferometriset AFM mittaukset on tehty. Kulman mittausten jäljitettävyys k Hanke muutamia viimeistelyjä vaille valmis. Hoidetaan valmiiksi ylläpitoprojektin sisällä CMM -jäljitettävyys k Hanke edistyy pikku hiljaa. Asiakastoimeksiannot priorisoitu edelle. Single-frequency synthesis a telecommnication t Hanke edennyt suunitelmien mukaan wavelengts (SA) Puuston biomassan mittaus t&k Ihan ok tuloksia. Hanke DI-työn viimeistelyä vaille valmis Hilavakion määritys laserdifraktometrillä k Erinomaisia tuloksia. Artikkeli työn alla. Porrasmittapala-interferometri k Esisuunnittelu tehty. Varsinainen suunnittelu ja kokoaminen alkaa 2008 MIKES Lämpötila ja Massa (lämpötila, kosteus, virtaus, massa, paine) Metrologinen CBT - Coulombin saartoon perustuva lämpömittari (MIKES + TKK Kylmälaboratorio) t , jatkokausi Infrapunalämpömittareiden kalibroinnin kehittäminen t , jatkokausi PTU-laitteisto k , jatkokausi Paineen jäljitettävyyden johtaminen männän ja sylinterin dimensiomittauksista Puhtaiden metallipintojen kontaminoituminen metrologian sovellutuksissa k , jatkokausi Valmistusmenetelmän kehittämiseen mennyt odotettua enemmän aikaa ja työtä. Vuoden lopulla selkeitä edistysaskeleita valmistusmenetelmässä. Ensimmäiset mittaukset olivat lupaavia. Päätettiin jatkaa hanketta vuonna Esitys Tempmeko-konferenssissa, josta myös lehtiartikkeli. Yhteistyö imeran puitteissa toteutui onnistuneesti, mistä on artikkeli tekeillä. Projekti eteni lähes päivitetyn suunnitelman mukaisesti. Hanketta päätettiin jatkaa vuonna Projekti edistyi vuonna 2007 hyvin. Tuloksia julkaistiin IMEKO TC3&TC16 - konferenssissa. Hanke on myös herättänyt kiinnostusta yhteistyökumppaneissa teollisuudessa 3 imeran puitteissa toteutui viikon tutkijavierailu LNE:llä. Tulokset osoittavat, että LNE:n jäljitettävyyslenkki voitaisiin korvata MIKESin sisäisellä. Tämä on tavoitteena projektin jatkolla. t AFM-mittaukset viivästyneet pituusryhmän kiireiden vuoksi. Vakuumi- ja UV-altistuksen vaikutusta tutkittu. Monikaasukalibroinnit virtaus- ja kosteusmittareille t Vuonna 2007 hanke viivästyi jonkin verran EMRP-hankkeiden valmistelun vuoksi; ongelmia kuitenkin valmistajan löytämisessä mittaussäiliölle. Hankinnat ja kirjallisuushaut tehty. *) t = tutkimus, k = kehitys, y = ylläpito **) 5 = erinomainen, 4 = hyvä, 3 = tyydyttävä, 2 = välttävä, 1 = huono tulos

18 17 Toimintakertomus 2007 MIKES-metrologian päättyneet, käynnissä olevat sekä käynnistyvät tutkimus- ja kehitysprojektit ja - hankkeet 2006 (Sopimuslaboratorioiden kanssa toteutetut hankkeet) Hanketyyppi (* Hankkeen kesto Kokonaisarvio hankkeesta/ saavutettu tulos (** Huom! TKK Sähköverkot ja suurjännitetekniikka Sähkönlaatumittausten kalibrointi (jatkohanke) k Kenttäkelpoinen tasa- ja vaihtosähkökalibrointilaitteisto k Hanke lykkääntyi ja siirtyi osaksi EMRPhanketta. Pulssimittausten kehitys k Suurjännitemittausten kansallisten mittanormaalijärjestelmien ylläpito y jatkuva 4 MIKES TKK Mittaustekniikka Spektrisen irradianssin ja radianssin aallonpituusalueiden laajentaminen (jatkohanke) k Projekti edennyt suunnitelmien mukaisesti lukuunottamatta Germanium-detektoriin Värinäyttöjen ja kolorimetrien kalibrointilaitteisto (jatkohanke) k Projekti saatettu päätökseen. Suunnitelmaa muutettiiin siten, että luminanssin LED-valolähteiden metrologia (jatkohanke) t&k Projekti on edennyt suunnitelmien mukaan ja sitä jatketaan 2008 ainakin LED-vertailun Fluoresenssireferenssi (jatkohanke) k Projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Optisen kuidun epälineaarisuuden mittausjärjestely (jatkohanke) t Vertailun järjestämistä lukuunottamatta projekti on saatettu päätökseen. Infrapunareferenssilaitteisto (jatkohanke) k Projekti on edennyt suunnitellusti. Heijastushäviöiden määritys absoluuttisen kvanttidetektorin ennustettavassa vasteessa Optisten suureiden kansallisen mittanormaalilaboratorion ylläpito Lahti Precision Oy t Vastuita ja työn tavoitteita muutettu projektin aikana. Aiheeseen liittyvä patenttihakemus y jatkuva 4 jä Vääntömomentin mittaamisen hyödyntäminen ruuviliitoksissa, tiedon siirto teollisuuteen k Voiman ja vääntömomentin jäljitettävyyden ylläpito y jatkuva 4 Ilmatieteen laitos Eräiden kaasumaisten yhdisteiden y jatkuva 4 kalibrointivalmiuksien ylläpito *) t = tutkimus, k = kehitys, y = ylläpito **) 5 = erinomainen, 4 = hyvä, 3 = tyydyttävä, 2 = välttävä, 1 = huono tulos Taulukko 13: Metrologian kalibrointisuoritteet laboratoriokohtaisesti v Mittalaitteiden kalibroinnit ryhmittäin, kpl Tot Tot Tot Tot Tot Muutos % Lämpö ja massa (paine ja kosteus) Pituus Sähkö, aika ja taajuus, akustiikka Yhteensä Kalibrointipalvelujen kysyntä väheni edellisvuodesta 11 %. Resursseja käytettiin vastaavasti enemmän asiantuntijapalvelujen ja muissa maksullisen palvelutoiminnan hankkeissa.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan

MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005. MIKES siirtyy uuteen aikaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 2005 MIKES siirtyy uuteen aikaan 1 2005 Sisältö 3 4 8 Pääkirjoitus......................................... 3 4 MIKES oleellinen osa Otaniemen tiedeyhteisöä............

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009 Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Espoo 2009 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2009 1. Yleistä 2 Mittatekniikan keskuksen toiminta

Lisätiedot

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011

E/3/211/2012 15.3.2012. Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 E/3/211/2012 15.3.2012 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2011 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 Johdon katsaus 1 1.2 Vaikuttavuus 3 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1

TILINPÄÄTÖS 2006 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 Metsäntutkimuslaitoksen tilinpäätös 2006 1 SISÄLTÖ 1 JOHDON KATSAUS... 3 2 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS... 5 2.1 Tutkimustiedon tuottaminen, hankkiminen ja käytäntöön vienti... 5 2.2 Viranomaispalvelut... 12

Lisätiedot

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa

Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 2 l 2011 Uusi mittauslaitelaki kohentaa arkipäivän metrologiaa Loistavia tuloksia EMRP-hankkeissa Akkreditoinnin merkitys kasvaa 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12. Helsinki 2012 Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy, Helsinki 2012 Sisällys 1 Toimintakertomus.................................

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen

Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen Työ- ja elinkeinoministeriön kannanotto hallinnonalansa kirjanpitoyksiköiden sekä talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen tilinpäätöksistä vuodelta 2011 Sisältö Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006

Dnro 97/035/2007. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 Dnro 97/035/2007 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2006 13.3.2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 JOHDON KATSAUS... 3 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Luotettavuuden tuotteistamisella kilpailukyky kuntoon MIKESin ylijohtaja Timo Hirvi eläkkeelle EU satsaa akkreditointitoimintaan

Luotettavuuden tuotteistamisella kilpailukyky kuntoon MIKESin ylijohtaja Timo Hirvi eläkkeelle EU satsaa akkreditointitoimintaan 2 2014 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti Luotettavuuden tuotteistamisella kilpailukyky kuntoon MIKESin ylijohtaja Timo Hirvi eläkkeelle EU satsaa akkreditointitoimintaan MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA

GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA GEODEETTISEN LAITOKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2008 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus... 4 1.3.1 Toiminnan taloudellisuus...

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014

Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Espoo E/57/224/2015 Geologian tutkimuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2014 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tilinpäätös vuodelta 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 1.1 Johdon katsaus

Lisätiedot

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011

Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Dnro VATT/76/202/2012 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2011 Helsinki 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 JOHDON KATSAUS 1.2 VAIKUTTAVUUS 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

Pelastusopiston tilinpäätös 2014

Pelastusopiston tilinpäätös 2014 Pelastusopiston tilinpäätös 2014 PELAStVSOPIStO SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDON KATSAUS..................... 4 2 VALTIOKONSERNIN JA HALLINNONALAN YHTEISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN....... 6 3 KOULUTUS...............................................

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos TILINPÄÄTÖS 2008 Helsinki 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. VAIKUTTAVUUS...4 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...7 1.3.1 Toiminnallinen

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2014 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 7 2.1 Vaikuttavuus... 7 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 7 2.1.2 Toteutuneiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilinpäätös 99550 126/321/2013 1 (36) MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN TIETOPALVELUKESKUKSEN TILINPÄÄTÖS SISÄLTÖ 1 Toimintakertomus... 2 1.1 Johdon katsaus...

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat

Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. 31.12.2010 Unigrafia Oy Helsinki 2011 Sisällys 1 Toimintakertomus...5 1.1 Johdon katsaus toimintaan...5 1.2 Vaikuttavuus...6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11

Lisätiedot