Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Johtokunta hyväksynyt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Johtokunta hyväksynyt ESPOO 2007

2 2 1 Sisällys 1 2 Tiivistelmä Yleistä a) Toiminta-ajatus b) Arvot c) Visio d) Kytkennät KTM:n strategiaan 3 4 Toimintaympäristön muutokset Tulostavoitteet ja toimintalinjaukset a) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus b) Toiminnallinen tuloksellisuus c) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen d) Resurssisuunnitelmat - maksullisen palvelutoiminnan volyymi - henkilöstö - rahoitussuunnitelma

3 2 Tiivistelmä 3 Mittatekniikan keskus asettaa TTS-kaudelle tavoitteensa kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiapolitiikan mukaisesti. Näitten tavoitteiden saavuttamiseksi: - Tutkimuksen vahvimmat alueet nostetaan alan kansainvälisen kärjen tasolle. Tavoite toteutetaan verkottumalla ja hakeutumalla yhteistyöhön huippuosaamiskeskittymien kanssa sekä koti- ja ulkomaisella tutkijanvaihdolla. - Tutkimuksesta ja pätevyydenarvioinnista kertynyt osaaminen tuotteistetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä parantaviksi palveluiksi Tätä varten MIKES hankkii lisää markkina- ja asiakasosaamista. MIKESin toiminta on kansainvälistä, kansallista ja alueellista. - Säädöspohjaiset toiminnot - SI-mittajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä pätevyydenarviointipalvelut - tuotetaan laadukkaasti ja kysynnän vaatimassa laajuudessa. Tehtävien ja palveluitten tuottavuutta ja taloudellisuutta lisätään ja niitä kehitetään asiakaslähtöisesti. - MIKESin luo ja vahvistaa positiivista työnantajakuvaa. Tähän pyritään huippututkimuslaitosaseman ja toimialallaan kansainvälisesti tunnustetun toimijan aseman varmistamisella, mielekkäillä ja haastavilla työtehtävillä, kilpailukykyisellä palkkauksella ja hyvällä johtamisella. 3 Yleistä a) Toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt SI-mittayksiköt ja pätevyydenarviointipalvelut elinkeinoelämän ja julkisen sektorin käyttöön. - MIKES-metrologia tekee metrologista huippututkimusta, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa. - FINAS-akkreditointipalvelu akkreditoi eli toteaa päteviksi laboratorioita, tarkastuslaitoksia, sertifiointielimiä ja erityisalojen toimijoita, esim. ympäristötodentajia sekä arvioi toimielinten toiminnan pätevyyttä säädösten tai erityisvaatimusten mukaan. Toiminta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja sopimuksiin. b) Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. c) Visio Teollisuuden ja kaupan kilpailukyky, viranomaisten toimintamahdollisuudet, sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja turvallisuus paranevat mittausten laadun sekä alan toimijoiden pätevyyden lisääntyessä. Mittatekniikan keskus palvelee tässä tarkoituksessa koko elinkeinoelämää ja julkista hallintoa.

4 d) Kytkennät KTM:n strategiaan 4 Mittatekniikan keskus toteuttaa toiminnassaan ohjaavan ministeriön teknologia- ja innovaatiopoliittisia linjauksia ja sen toimintasuunnitelmat linkittyvät seuraaviin aihealueisiin: Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisille osaamisalueille luodaan pitkäjänteisiä organisaatiorajat ylittäviä osapuolten tutkimusresursseja yhteen kokoavia osaamiskeskittymiä. Näissä strategisissa huippuosaamiskeskittymissä keskitytään kansallisesti tunnistettuihin vahvuuksiin (SHOK). - MIKES hakeutuu mukaan ympäristö-, energia-, metsä- sekä metalli- ja koneteollisuuden aloille muotoutuviin SHOKeihin ja tarjoaa niiden toiminnan ja tutkimushankkeitten keskeiseksi osaksi mittausten luotettavuutta, jäljitettävyyttä ja pätevyyttä. Alueellisia osaamiskeskuksia (OSKE) luodaan verkottamalla valittuihin toimialoihin ja teknologioihin liittyvää eri puolilla maata olevaa osaamista kansallisiksi klustereiksi. - MIKES vahvistaa OSKE-yhteistyötä TE-keskusten kanssa niillä sektoreilla, jotka liittyvät läheisesti SHOKien aluille. Erityisinä osallistumisen alueina tulevat olemaan yhteistyö Uudenmaan ympäristöteknologian osaamiskeskuksen ja Kainuun TE-keskuksen kanssa. Yhdessä Kajaanissa toimivan Measurepolisin ja Kainuun TEkeskuksen kanssa rakennetaan kansallinen verkostohanke mittaustekniikan kehittämiseksi Sektoritutkimustoimintaa kehitetään niin, että laitokset toimivat strategisessa yhteistyössä ministeriön ja muitten tutkimuslaitosten kanssa. - MIKES vahvistaa yhteistyötä muiden sektoritutkimuslaitosten kanssa. Mikesin roolia Otaniemen tiedeyhteisössä vahvistetaan edelleen ja yhteistyötä lisätään erityisesti ympäristötutkimuksen alueilla toimivien tutkimuslaitosten kanssa. Uuden tiedon ja teknologian kehittämisen rinnalla hyödynnetään tehokkaasti muualla maailmassa tuotettua teknologiaa. Verkottumistarve johtavien teknologiamaiden ja alueiden kanssa korostuu. - MIKES osallistuu aktiivisesti Eurametin kautta toteuttavien tutkimushankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Erityisesti toimitalon erikoisominaisuudet pyritään saamaan kansainvälisten huippututkimushankkeiden käyttöön. Yhteistyö elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä lisääntyy. Tavoitteena on, että tutkimus- ja kehitystoiminta johtaisi entistä useammin menestykseen markkinoilla. - MIKES hakeutuu välittäjän rooliin yhteistyön kehittämisessä. Yhdessä Measurepolisin kanssa luodaan kansallinen verkosto, jonka avulla kehitetään mittaustekniikan alueellista osaamista ja sen integroitumista eri toimialoille ja arvoketjuihin. Pätevyydenarviointipalvelu tarjoaa markkinoille pääsyn edellytyksenä olevan varmennuksen tuotteitten testaus- ja tarkastustulosten luotettavuudesta. Näin edistetään yritysten teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden kehittämistä ja säilymistä kansainvälisesti korkealla tasolla, mikä takaa yritysten kilpailukykyisen toimintaympäristön ja lisää mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

5 Teknologia- ja innovaatiopolitiikalla edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tavoitteena on tarjota yrityksille kansainvälisesti korkea innovaatioympäristö, joka houkuttaa mm. tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja MIKES pyrkii varmistamaan, että luotettava, tarkoituksen mukainen ja jäljitettävä mittaaminen on tarpeellisessa määrin osa kansallisia innovaatio- ja teknologiahankkeita. Uusien tuotteitten ja innovaatiotulosten kaupallistamisen tehostuessa yritysten, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kilpailukykyä parannetaan tarjoamalla pätevyydenarviointipalvelua, jolla osoitetaan kansainvälisten pätevyys- ja laatuvaatimusten täyttyminen. Liitynnät hallitusohjelmaan: EU-politiikka; Suomi on aloitteellinen ja aktiivinen EU:n jäsenmaa, joka toimii uudistumisen ytimessä - MIKES toimii aktiivisesti sekä uudistus- ja vaikutushakuisesti metrologiaan ja pätevyydentoteamiseen liittyvissä eurooppalaisissa ja globaaleissa järjestöissä sekä verkostoissa Suomen edun vaatimalla tavalla. Osaaminen, yrittäjyys; Luomalla uutta, vahvaan osaamiseen perustuvaa ja tehokasta tuotantoa Suomi pystyy lisäämään työllisyyttä. - MIKES kokoaa osaamisestaan innovatiivisia palvelu- tai tuotepohjaisia asiakasratkaisuja, jotka osaltaan parantavat elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuotanto- tai palveluprosesseja ja siten lisäävät kilpailukykyä. Hallitus tukee kansainväliseen kärkeen tähtäävän huippuyliopiston muodostamista. - MIKES tekee toimialaansa kuuluvaa tutkimusyhteistyötä jo nykyisen TKK:n kanssa. Tulevan huippuyliopiston kanssa yhteistyö voidaan nostaa edelleen lähemmäs kansainvälistä kärkeä. Yhteistyö on myös väylä kansainvälisen tason tutkijavaihdolle. Alueiden kehittäminen; Hallituksen tavoitteena on edistää alueitten kansainvälistä kilpailukykyä. Lähtökohtana on alueitten omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken. - MIKES tekee yhteistyötä erityisesti Kainuun Measurepolis-hankkeessa. Hankkeen avulla rakennetaan kansallisesti kattava mittaustekniikan osaamisverkosto ja varmistetaan, että mittaustekniikan osaaminen laajenee kansallisesti. Suomella on mahdollisuus olla ympäristöteknologian yritystoiminnassa vahva kansainvälinen toimija. Tämä varmistetaan panostamalla. Ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä kaupallistamiseen - MIKES toteuttaa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n kanssa erillisellä hankerahoituksella ympäristömittausten luotettavuuteen liittyvän hankkeen Uruguayssa. 5 MIKESin toimintasuunnitelmat liittyvät myös seuraaviin kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 2006 julkaistussa tulevaisuuskatsauksessa esitettyihin teemoihin:

6 6 Jalostusteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen. - MIKES hakeutuu valittuihin osaamiskeskittymiin (esim. metsä sekä ympäristö ja energia) aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi ja tarjoaa niissä mittausten laadunhallinnan osaamistaan. Markkinalähtöisten innovaatioiden nostaminen teknologialähtöisten rinnalle. - MIKES lisää markkina- ja asiakasosaamistaan ja pyrkii luomaan asiakaslähtöisiä ja yritysten kilpailukykyä parantavia sovelluksia toimialallaan. Huippututkimuksen turvaaminen. - Keskuksen kansainvälisen tason tutkimusympäristö hyödynnetään omassa toiminnassa sekä kotimaisten ja kansainvälisten ylipistojen sekä metrologian tutkimuslaitosten yhteishankkeissa. - Globaalin kilpailun vaatima erikoistuminen ja verkottuminen. - MIKES tekee aktiivisena osapuolena yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti alansa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kansallisten metrologian laitosten kanssa. - EU:n laajenemisen ja uudistusten tarjoamat mahdollisuudet yhteistyöhön ja osaamisen vientiin käytetään hyväksi metrologian alalla verkottumalla tavoitehakuisesti. - Uusien jäsenmaiden mukaantulo ja EU:n yhteistyön syventyminen sekä akkreditoinnin merkityksen kasvu luovat kansainvälisiä kehityshankkeita, joihin osallistutaan kansainvälisen työnjaon edellyttämällä tavalla. - MIKES osallistuu aktiivisena osapuolena kansainväliseen yhteistyöhön alansa järjestöissä. Hallinnonalalla tiivistetään strategista yhteistyötä ja arvioidaan organisaatiomuutosten tarvetta. - MIKES on aloitteellinen ja aktiivinen osapuoli hallinnonalan yhteistyössä ja päällekkäisten toimintojen karsimisessa toimimalla työnjaon selkeyttämiseksi. Se tarjoaa mittaamisen laadunhallinnan palveluja mahdollisiin tilaaja-tuottaja sovelluksiin sekä pätevyydenarviointipalveluja asiakkaiden tarpeisiin. 4 Toimintaympäristön muutokset 4.1. Toimintaympäristön muutokset hallinnonalalla ja niiden liittymät MIKESin toimialaan - Hallinnonala (KTM:n tulevaisuuskatsauksen mukaan) Kilpailu pakottaa yritykset hakemaan kilpailuetua innovatiivisilla tuotteilla ja toimintatavoilla. Tutkimus- ja kehityspanostuksen odotetaan entistä useammin johtavan asiakastarpeisiin perustuviin innovaatioihin ja menestykseen markkinoilla. Erityisiä kysymyksiä ovat jalostusteollisuuden uusiutumis- ja kilpailukyky. Yhä tärkeämpää on, että teknologiaan liitetään palvelu. Julkisten palveluitten matalan tuottavuuden pääasiallinen syy on kilpailun puute. Julkisten lopputuotepalvelujen tuottavuuden on noustava. Globaali kilpailu pakottaa erikoistumaan ja verkottumaan. Vaatimukseen voidaan vastata eri teknologia- ja teollisuusalojen klusteripohjaisella yhteistyöllä. Myös alueellisiin omiin vahvuuksiin perustuvia klustereita on tarpeen luoda kansallisten osaamiskeskittymien rinnalle.

7 7 Työikäinen väestö vähenee vuoden 2010 jälkeen. Osaavasta työvoimasta syntyy kilpailua. - MIKESin toimintaympäristö Koko MIKESin ja erityisesti sen metrologian yksikön substanssiosaamisen rinnalle on nousemassa asiakasosaaminen. Painopiste on siirtymässä mittajärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä asiakkaille uutta lisäarvoa tuottaviin asiantuntijapalveluihin ja sovelluksiin. Kalibrointipalvelujen kysynnässä ei ole odotettavissa merkittävää kasvua, mutta yritysten kilpailukykyä parantaville innovaatioille ja sovelluksille on markkinoilla tilaa. MIKES hyödyntää tutkimuslaitosasemaansa avaamaan uusia mahdollisuuksia nykyistä merkittävämpiin koti- ja ulkomaisiin yhteishankkeisiin, uusiin rahoitusmahdollisuuksiin ja näiden kautta tutkimustoiminnan tason edelleen nostamiseen. EU:n laajeneminen uusiin jäsenmaihin lisää tilaisuuksia myydä ja soveltaa asiantuntemusta laajemminkin. Elinkeinoelämän rakennemuutokset vaikuttavat akkreditoinnin asiakaskuntaan ja akkreditointipalvelujen toteutukseen. Yhdistymisestä ja kansainvälisen toiminnan lisääntymisestä aiheutuva organisaatioiden kasvu lisää kokonaisvaltaisen, asiakasmyönteisen palvelun ja pätevyyden arvioinnin tarvetta. Samalla asiakkaiden lukumäärä pienenee jossain määrin mutta toisaalta olemassa olevilla asiakkailla on tarve laajentaa akkreditointiaan kattamaan entistä suurempi osa toiminnastaan. Sektorikohtaisten pätevyysvaatimusten yleistyminen lisää erityisalojen arviointiin liittyvien toimeksiantojen määrää. Akkreditoinnin hyödyntäminen enenevässä määrin EU:ssa säädellyllä sektorilla edellyttää arviointipalvelujen uudenlaista soveltamista ja resurssien panostamista pieniä asiakasryhmiä palvelemaan. Kilpailu osaavasta, sitoutuneesta ja tuloksia aikaansaavasta henkilöstöstä kiristyy myös MIKESin toimialalla. Suunnittelukaudelle ajoittuu hallinnonalan tuottavuushanke henkilövähennysvaateineen. MIKESin nykyisen toimintaympäristön olennaisesti aikaisempaa korkeampien kustannusten kattaminen vaatii puolestaan lisäystä omatoimiseen tulonhankintaan. MIKESin talouden tasapaino vaatii näiden tavoitteiden yhteensovittamista. 5 Tulostavoitteet ja toimintalinjaukset a) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kansallisen mittausjärjestelmän ja pätevyydentoteamisjärjestelmän korkea laatu, sovellettavuus ja keskuksen tuottamat palvelut antavat elinkeinoelämälle ja hallinnolle mahdollisuuksia kehittää ja varmentaa kansallista luotettavuus- ja turvallisuustasoa ja toiminnanharjoittajien kilpailukykyä. Keskuksen toiminnalla on vaikutuksia myös kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristön tilaan. Toiminnassaan keskus varmistaa, että asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on käytettävissään mittausten varmentamiseen tarvittavat perustiedot ja riittävä tietämys pätevyydenarviointipalveluista ja niitten käyttömahdollisuuksista. Keskuksen solmimien toimialansa kansainvälisten tunnustamissopimusten kautta tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, kaupan teknisten esteiden poistamista ja kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpanoa. b) Toiminnallinen tuloksellisuus Tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista.

8 8 - MIKES tekee tutkimusyhteistyötä sekä kotimaisten että valittujen ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tässä tarkoituksessa se hyödyntää myös TKK:n kanssa perustettua tutkimusprofessuuria. Metrologiaa sovelletaan yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan mm. TEKESin ja Suomen Akatemian sekä EU:n rahoittamissa hankkeissa. - imeran (EUROMET-yhteistyö) tarjoamat mahdollisuudet tutkimusresurssien tehokkaaksi suuntaamiseksi käytetään hyväksi. Kotimaisen teollisuuden strategiset tarpeet otetaan ennakoivasti huomioon. Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat - MIKES tarjoaa mittausten asiantuntijalaitoksena palveluja yli hallinnonalarajojen. Tutkimustyön tulosten ja osaamisen siirtoa elinkeinoelämän käyttöön tehostetaan lisäämällä monitasoista yhteistyötä ja asiantuntipalvelujen tarjontaa. Johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia. - MIKES uudistaa suunnittelukaudella orientaatiotaan ja organisaatiotaan suure- ja toiminto-perusteisesta asiakasratkaisuihin perustuvaksi. Esimieskoulutukseen ja johtamisen työvälineisiin kiinnitetään huomiota. Asiakaslähtöinen toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. - Käytetään hyväksi Otaniemen tiede- ja teknologia-ympäristön tarjoamat yhteistyöja synergiamahdollisuudet. Yhteistyöverkosto ja konsortiot avaavat uusia palvelumahdollisuuksia. MIKES ottaa aloitteellisen toimijan roolin. Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja. - Elinkeinoelämään suuntautuvan yhteistyön kehittämisen tueksi toteutetaan koulutus- ja tiedotushankkeita. Niissä paneudutaan mittaamisen merkitykseen ja arvioidaan sen vaikutusta tuottavuuteen sekä kilpailukykyyn toimialoittain. Tutkijanvaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa lisääntyy. - Kaksinsuuntaiselle tutkijavaihdolle luodaan sopimuspohjainen menettely valittujen huippuosaamiskeskittymien kanssa. Tutkijavaihto on tavoitteellista ja hankekohtaista. Otaniemeen perustettava huippuyliopisto on yksi väylä tutkijavaihtoon. - Yhdessä Metrologian neuvottelukunnan kanssa MIKES pyrkii edistämään metrologian alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla ja osallistuu oppimateriaalin tuottamiseen. Omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä. - Omatoimisen rahoituksen tavoitteena on kattaa nykyisen käytettävissä olevan rahoituksen ja toimintamenojen välinen erotus seuraavien kahden vuoden kuluessa. Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy. - Sisäistä ja ulkoista viestintää lisätään määrällisesti ja laadullisesti tarkoituksen mukaisesti kohdistettuna viestintästrategian mukaisesti. Viestintää tukeutuu toteutettaviin hankkeisiin. Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus paranevat. - MIKES keskittyy ydinosaamiseensa. Muussa tarpeellisessa toiminnassa käytetään hyväksi alihankintaa ja yhteistyöverkostoa. Projektiosaamista lisätään.

9 9 - Suunnittelukauden aikana talous- ja palkkahallinnon palvelut siirretään tuotettaviksi hallinnonalan yhteiseen palvelukeskukseen. Tietohallinnon palvelujen lisätarve toteutetaan alihankintana. Kehittämistoimissa hakeudutaan mukaan hallinnonalan kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin. Hallinnonalan tuottavuusohjelma MIKESin henkilöstön vähenemätavoite suunnittelukaudella on 5 ja se toteutuu eläkepoistuman kautta. Vähennys kohdistuu kaikkiin yksiköihin. Talous- ja palkkahallinnon siirrolla palvelukeskukseen ei arvioida olevan henkilövaikutuksia, koska palvelut on tähänkin asti hankittu toiselta virastolta. MIKES arvioi ja priorisoi suunnittelukaudella toimintaansa ja määrittää tulevat painopistealueet hallinnonalan tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. c) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee. - MIKES tukee henkilöstönsä työkyvyn ja motivaation ylläpitoa asiantuntijavetoisin hankkein. Eläköitymisen ja tuottavuushankkeitten henkilöstövaikutukset ennakoidaan ja niihin valmistaudutaan ajoissa. Toiminnan tehostamisen, varahenkilöitten niukkuuden ja omarahoitusosuuden lisäämisvaateitten aiheuttamaa henkistä kuormittumista ehkäistään työterveyshuollon asiantuntijoiden avustuksella, toimen sisältöjä sekä palkitsemisjärjestelmää ja johtamista kehittämällä. Keskuksen osaaminen kehittyy ja sen ylläpito varmistetaan. - MIKES pyrkii varmistamaan ja hankkimaan linjaustensa mukaisen toiminnan vaatiman osaamisen. Tämä tapahtuu lisäämällä yhteistyötä ja verkottumalla yliopistojen, alan asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. MIKES osallistuu ja tarjoaa tilaisuuksia koti- ja ulkomaiseen tutkijavaihtoon, sekä tarjoaa mahdollisuuksia opinnäytetöihin. - Keskuksen työnantajakuva on houkutteleva. - MIKES pyrkii lisäämään mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja tunnettuuttaan sidosryhmiensä ja yhteistyökumppaneittensa joukossa. Tähän pyritään luomalla MIKESille oman toiminnan tuloksena huippututkimuslaitos-imago sekä muulla toimialallaan merkittävän toimijan maine. d) Resurssisuunnitelmat Henkilöresurssien kehitys Toteutuneet henkilömäärät Toteutuneet / toteutuvat htv:t 64,4 64,6 68, ,8 66,8 65,8 64,8 Tuottavuusohjelman mukainen tavoitehenkilömäärä Eläkepoistuma Tuottavuusohjelman *) mukaiset htv-vähennykset virastossa (kumuloituva) Henkilömääriin sisältyvät vuoden lopussa voimassa olevat vakinaiset ja vähintään 6 kk kestävät määräaikaiset palvelussuhteet. Henkilötyövuosiin sisältyvät lisäksi alle 6 kk:n palvelussuhteet ja tuntityöntekijät. *) Arvioitu poistuma eläkkeelle 65 vuoden iässä

10 Maksullisen palvelutoiminnan volyymi yksiköittäin 10 Metrologian yksikön tulot (1000 ) Tot 2006 Suunn 2007 TAE Suunn TTS TTS TTS TTS Kalibrointitulot Asiantuntijapalvelut Muu rahoitus (EU- ja muut yhteishankkeet) SA -rahoitus Tulot yhteensä Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit TOT 2006 SUUN 2007 TAE TTS TTS TTS TT Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS todentajat Vertailumittausjärjestäjät YHTEENSÄ Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit (EVI, EELA, ym.) Yhteensä Akkreditointiyksikön tulot (1000 ) TOT 2006 SUUN 2007 TAE SUUN TTS TTS TTS TTS Akkreditoinnit Muut YHTEENSÄ Henkilöresurssit Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa (Vakinaiset ja yli 6 kk kestävät määräaikaiset palvelussuhteet) TOT 2006 SUUN 2007 TAE Suun TTS TTS TTS TTS Akkreditointiyksikkö Metrologian yksikkö *) Palvelut ja hallinto **) MIKES yhteensä *) Metrologian yksikön hankkeissa on lisäksi vuosittain 4-6 osa- tai määräaikaista henkilöä **) Lukuun sisältyy ylijohtaja ja johdon sihteeri

11 11

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 2011. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 2011. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008 2011 Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 ESPOO 2006 2 1 Sisällys 1 2 Tiivistelmä Yleistä a) Toiminta-ajatus b) Arvot c) Visio d) Kytkennät KTM:n strategiaan 3 4

Lisätiedot

Talousarvioesitys vuodelle 2008

Talousarvioesitys vuodelle 2008 Talousarvioesitys vuodelle 05. (32.20.05) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille ehdotetaan nettomäärärahaa 5 111 000 euroa Määrärahaa saa käyttää myös: 1. EU:n hyväksymien

Lisätiedot

Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on

Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2006 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus on mittaustieteeseen erikoistunut

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008. Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008. Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008 Johtokunta hyväksynyt 3.9.2003 Helsinki 2003 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE 2005 2008 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2008 Johtokunta hyväksynyt 12.09.2008 Espoo 2008 2 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2008 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen kolmas

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006. Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2006 Johtokunta hyväksynyt 14.9.2006 Espoo 2006 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2006 2 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010. Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Johtokunta hyväksynyt 12.09.2005 Helsinki 2005 1. STRATEGINEN SUUNNITELMA VUOSILLE - 2 1.1 Mittatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja visio Toiminta-ajatus Mittatekniikan

Lisätiedot

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat

3 Toimintaympäristön muutokset. b. Toiminnallinen tuloksellisuus c. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen esurssisuunnitelmat 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Sisällys 2 1 Johdanto 2 Yleistä a. Toiminta-ajatus ajatus b. Arvot c. Visio d. Strategiakytkennät S 3 Toimintaympäristön muutokset 4 Mittatekniikan keskuksen ksen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2007. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2007. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2007 Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007 Espoo 2007 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2007 2 1. Yleistä Mittatekniikan keskuksen toinen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin

Tekesin strategia. Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Tekesin strategia Innovaatiotoiminnasta eväitä ihmisten, yritysten, ympäristön ja yhteiskunnan hyvinvointiin Toiminta-ajatus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu

Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet. Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Akkreditoinnin kehittyminen ja tulevaisuuden haasteet Christina Waddington-Walden Akkreditointipäällikkö FINAS-akkreditointipalvelu Miten akkreditointi on kehittynyt kummajaisesta aivan tavalliseksi työkaluksi

Lisätiedot

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009

Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa. Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Yhteistyö ohrasta olueksi -tuotantoketjussa Silja Home Oy Panimolaboratorio-Bryggerilaboratorium Ab 22.4.2009 Ohrasta olueksi tuotantoketjun tutkimus Tuotantoketjulla pitkäjänteinen yhteistyö Panimolaboratorio

Lisätiedot

FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen

FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen FINAS Finnish Accreditation Service Risto Suominen/Varpu Rantanen 15.6.2017 Akkreditointi tarkoittaa kansallisen akkreditointielimen antamaa todistusta siitä, että vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus

ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA. Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen ohjelmallisen kehittämisen kokonaisuus ITÄ-SUOMEN KEHITTÄMISSTRATEGIA Itä-Suomen kilpailukyky- ja työllisyystavoitteen strategia (EAKR, ESR) Itä-Suomen kilpailukyky-

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet

Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Alueiden kehitysnäkymät Kestävän kasvun ja uudistamisen mahdollisuudet Elinkeinoministeri Olli Rehn Alueelliset kehitysnäkymät 2/2015 julkistamistilaisuus Jyväskylä 24.9.2015 Team Finland -verkoston vahvistaminen

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät

SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät SHOK - Strategisen huippuosaamisen keskittymät Innovaatioyhteistyöstä maailmanluokan läpimurtoja Tiede Hyvinvointi Strategia Huippuosaaminen Yhteistyö Kehitys Kasvu Talous innovaatiot Tulevaisuus Tutkimus

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.

Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11. Elintarvikealalle strategisen huippuosaamisen keskittymä MIKSI, MITEN JA MILLAINEN? Elintarvike-ja ravitsemusohjelma ERA Anu Harkki 13.11.2006 Miksi huippuosaamisen keskittymä? Hyödyt kansalaisille Hyödyt

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA

KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA KANSAINVÄLISYYTTÄ JA KILPAILUKYKYÄ TEKESIN EAKR-PROJEKTEILLA Tekesin toiminta-ajatus Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy

ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Juha Levy ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistus vuodelle 2017 Yleistä tarkistuksesta Viime syksynä laadittu sopimus on monivuotinen (16-19) Nyt tarkistus sopimukseen vuodelle 2017 mahdollisimman kevyesti Uutta

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö

Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa. ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö Riistatiedon merkitys hallinnonalan päätöksenteossa ylitarkastaja Janne Pitkänen Maa- ja metsätalousministeriö 22.1.2013 Tänään kuulette... 1. Riistatiedon merkityksestä riistakonsernin strategiassa riistatieto

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi

BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ. Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi BUILT ENVIRONMENT INNOVATIONS RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Strategisen huippuosaamisen keskittymä (SHOK) www.rym.fi RAKENNETTU YMPÄRISTÖ LUO HYVINVOINTIA JA KILPAILUKYKYÄ Kuva: Vastavalo Rakennetulla ympäristöllä

Lisätiedot

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen?

Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Liha-alan tutkimusseminaari 11.10.2012 Valtion tutkimuslaitoksia uudistetaan - miten käy ruoan ja uusiutuvien luonnonvarojen tutkimuksen? Tutkimusjohtaja Mikko Peltonen Maa- ja metsätalousministeriö Esityksen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009

Metsäklusteri Oy:n ohjelmat. Christine Hagström-Näsi 10.9.2009 Metsäklusteri Oy:n ohjelmat Metsäklusteri Oy Perustettu maaliskuussa 2007 Toiminta käynnistynyt syyskuussa 2007 Yksi Suomen kuudesta SHOKista Metsäklusteri Oy Toteuttaa Suomen metsäklusterin tutkimusstrategiaa

Lisätiedot

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty

Riistakonsernin tutkimusstrategia. Hyväksytty Riistakonsernin tutkimusstrategia Hyväksytty 3.5.2013 MMM:n tutkimus- ja kehittämisstrategia 2012-2017 Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan perustehtävä (toiminta-ajatus) Tuotamme ennakoivasti tietoa, osaamista

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9

Oma Häme. Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen. Minna Takala / / versio 0.9 Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Elinkeinoelämän ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja rahoittaminen Minna Takala / 20.2.2017 / versio 0.9 Analyysityökaluna Trello

Lisätiedot

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten

Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu: mitä, miksi, miten Henkilöstösuunnittelu tulevaisuuden toiminnan suuntaajana - teema-aamupäivä Juha Eskelinen, KTT Melkior Oy 23.9.2015 Viestit 2 Haasteina kiristynyt talous, teknologiamurros,

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009

Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009. Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Mittatekniikan keskuksen toiminnan kehittyminen alkuvuonna 2009 Johtokunta hyväksynyt 17.9.2009 Espoo 2009 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA ALKUVUONNA 2009 1. Yleistä 2 Mittatekniikan keskuksen toiminta

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen. Ylijohtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen reformi tuumasta toimeen Ylijohtaja Mika Tammilehto 1.11.2016 Reformin toimeenpanon lähtökohdat toimintaympäristö ja sen osaamisvaatimukset muuttuvat asiakaskunnan (yksilöt ja

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

CEMIS-seminaari 2012

CEMIS-seminaari 2012 CEMIS-seminaari 2012 CEMIS - Mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskus 1.11.2012 Risto Oikari CEMISin rakenne Mittaustekniikan Tutkimusyksikkö CEMIS-OULU Tietojärjestelmät osaamisalue

Lisätiedot

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017

GTK/373/02.00/2016. Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Ei julkinen GTK/373/02.00/2016 Geologian tutkimuskeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2017 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TAE 2017 1 LIITEMUISTIO Ei julkinen 32.20.01 Geologian tutkimuskeskuksen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet

Fiksu kaupunki 2013-2017. Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Fiksu kaupunki 2013-2017 Kokonaislaajuus 100 M, josta Tekesin osuus noin puolet Energiatehokas ja kestävä Uusien ratkaisujen testaus Käyttäjät mukaan Rakentuu paikallisille vahvuuksille Elinvoimainen elinkeinoelämä

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi

Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi Arvioinneista eväitä maaseutuverkostoyksikölle tiedottamisen, koulutuksen, hyvien käytäntöjen ja kansainvälistymisen tueksi, maaseutuverkostoyksikkö/mmm Sivu 1 8.12.2008 Maaseutuverkosto Manner-Suomen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK INNOVAATIOPOLITIIKAN MUUTOSTRENDIT MIKSI JA MITEN? Johtaja Timo Kekkonen, Innovaatioympäristö ja osaaminen, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK Mikä on innovaatio innovaatiostrategia innovaatiopolitiikka???

Lisätiedot

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki

Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta. johtaja, FT Maire Mäki Koulutuksen arviointi alueen näkökulmasta johtaja, FT Maire Mäki 1 Haasteita julkisille palveluille ja niiden arvioinnille Säästö- ja tuottavuustavoitteet haastavat julkisen palvelutoiminnan; Korkeaa laatua

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi

Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Luonnos 9.1.2015 Suuntaviivat (tavoitteet) aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle Uudistuvan

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo

SAATE TK Valtiovarainministeriö. Kirjaamo SAATE TK-21-975-07 9042008 Valtiovarainministeriö Kirjaamo Liitteenä on Tilastokeskuksen talousarvioehdotus vuodelle 2009 Liitteenä on myös Cognos Planning-järjestelmällä tehdyt rahoitustaulukot: - peruslaskelma

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014-

Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tutkimuksen painopistealueet sisäasiainministeriön hallinnonalalla Sisäasiainministeriön hallinnonalan tutkimusstrategia 2014- Tiina Ranta-Lassila, sisäasiainministeriö Kuopio 27.9.2013 27.9.2013 Tausta

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Hallinto 01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentilta vähennetään 6 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Määrärahan

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio

Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Centre for Arctic Geoinnovations Jukka Teräs, Nordregio Luosto Classic Business Forum 8.8.2014 Nordregio ( established in 1997) is a leading international Nordic research institute in the broad field of

Lisätiedot

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.

VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4. VTT Group 2010 Tutkimuskeskus ja osakeyhtiöitä yhteistyössä Laboratorioiden tulevaisuus Suomessa Finntesting, Kevätseminaari 2010, 19.4.2010 Pekka Salmi, Asiakkuusjohtaja VTT Expert Services Oy 19.4.2010

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus

Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin. Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesistä palveluja kansainvälistymisen eri vaiheisiin Toimialajohtaja Reijo Kangas Tekes, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Kasva uusille markkinoille Kehitä tuotteistasi kansainvälisesti

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

23.1.2012 Measurepolis Development Oy

23.1.2012 Measurepolis Development Oy 23.1.2012 Measurepolis Development Oy 1 Miksi mittaus- ja tietojärjestelmien keskittymä Kajaanissa? Pitkät perinteet - Kajaani Oy perusti elektroniikkateollisuuden 40 vuotta sitten ja loi siten perustan

Lisätiedot

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen

Kansallisen metsäohjelman linjaukset. Joensuu Marja Kokkonen Kansallisen metsäohjelman linjaukset Joensuu 28.4.2009 Marja Kokkonen 1 MIKSI KANSALLINEN METSÄOHJELMA 2015? Toimintaympäristön muutos: Tuotannon ja talouden globalisaatio Venäjän puutullit ja markkinat

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)

Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Toimintalinja 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) Yleistä Osaamiskeskittymien ja kaupunkien merkitys korostuu Harvaan asutun alueen kilpailukyvyn kehittämisessä hyödynnetään

Lisätiedot

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015

Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Valviran strategiset linjaukset 2011 2015 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan keskusvirasto. sosiaali- ja terveydenhuollon, alkoholihallinnon

Lisätiedot

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi

Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa. Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Suomalainen osaaminen ja tulevaisuuden painopisteet Kiinteistö- ja Rakennusalan tietotekniikassa Näkemyksiä, kommentteja keskustelun pohjaksi Reijo Kangas Tekes San Jose, USA Taustaa Ratas 1980-1990 luvulla

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus.

Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Uuden strategiamme ytimen voikin tiivistää muutamaan sanaan: ydintehtävät, keskittyminen, yhteistyö, vaikuttavuus ja luottamus. Väestörekisterikeskuksen uusi strategia linjaa virastomme toimintaa uuden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen - Mitä tulisi tehdä ja mitä teemme yhdessä, mikä on TIETOKEKOn ja JUHTAn roolit? Seminaari 09.06.2015 Sirpa Alitalo & Markku

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus

Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Luonnonvarakeskus sektoritutkimuslaitosten tulevaisuus Hannu Raitio Riistapäivät 2013 Lahti 23.1.2013 Tutkimuslaitosuudistuksen taustaa Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhteiskunnallinen merkitys on kaikkialla

Lisätiedot

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio

Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio Kansallinen paikkatietostrategia - päivitetty versio 1.4.2014 Paikkatietostrategia 2005-2010 ensimmäisen kansallisen paikkatietostrategian (Paikkatietoasiain neuvottelukunta) Painopiste: paikkatietoinfrastruktuurin

Lisätiedot

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto

15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rakennerahasto-ohjelman valtakunnalliset hankkeet 15.1.2014 Neuvotteleva virkamies Jaana Valkokallio TEM, alueosasto Rahoituksen jakautuminen (pl. alueellinen yhteistyö) Valtakunnalliset teemat EAKR ESR

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot