Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Johtokunta hyväksynyt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012. Johtokunta hyväksynyt 10.9.2007"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Johtokunta hyväksynyt ESPOO 2007

2 2 1 Sisällys 1 2 Tiivistelmä Yleistä a) Toiminta-ajatus b) Arvot c) Visio d) Kytkennät KTM:n strategiaan 3 4 Toimintaympäristön muutokset Tulostavoitteet ja toimintalinjaukset a) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus b) Toiminnallinen tuloksellisuus c) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen d) Resurssisuunnitelmat - maksullisen palvelutoiminnan volyymi - henkilöstö - rahoitussuunnitelma

3 2 Tiivistelmä 3 Mittatekniikan keskus asettaa TTS-kaudelle tavoitteensa kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiapolitiikan mukaisesti. Näitten tavoitteiden saavuttamiseksi: - Tutkimuksen vahvimmat alueet nostetaan alan kansainvälisen kärjen tasolle. Tavoite toteutetaan verkottumalla ja hakeutumalla yhteistyöhön huippuosaamiskeskittymien kanssa sekä koti- ja ulkomaisella tutkijanvaihdolla. - Tutkimuksesta ja pätevyydenarvioinnista kertynyt osaaminen tuotteistetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä parantaviksi palveluiksi Tätä varten MIKES hankkii lisää markkina- ja asiakasosaamista. MIKESin toiminta on kansainvälistä, kansallista ja alueellista. - Säädöspohjaiset toiminnot - SI-mittajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä pätevyydenarviointipalvelut - tuotetaan laadukkaasti ja kysynnän vaatimassa laajuudessa. Tehtävien ja palveluitten tuottavuutta ja taloudellisuutta lisätään ja niitä kehitetään asiakaslähtöisesti. - MIKESin luo ja vahvistaa positiivista työnantajakuvaa. Tähän pyritään huippututkimuslaitosaseman ja toimialallaan kansainvälisesti tunnustetun toimijan aseman varmistamisella, mielekkäillä ja haastavilla työtehtävillä, kilpailukykyisellä palkkauksella ja hyvällä johtamisella. 3 Yleistä a) Toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus varmistaa kansainvälisesti hyväksytyt SI-mittayksiköt ja pätevyydenarviointipalvelut elinkeinoelämän ja julkisen sektorin käyttöön. - MIKES-metrologia tekee metrologista huippututkimusta, kehittää mittaussovelluksia teollisuudelle ja toteuttaa SI-järjestelmän mittayksiköt Suomessa. - FINAS-akkreditointipalvelu akkreditoi eli toteaa päteviksi laboratorioita, tarkastuslaitoksia, sertifiointielimiä ja erityisalojen toimijoita, esim. ympäristötodentajia sekä arvioi toimielinten toiminnan pätevyyttä säädösten tai erityisvaatimusten mukaan. Toiminta perustuu kansainvälisiin standardeihin ja sopimuksiin. b) Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. MIKES sitoutuu lisäksi koko valtionhallinnon yhteisiin toimintatapoihin ja arvopohjaan, joihin kuuluvat mm. avoimuus, tasa-arvo, toiminnan tuloksellisuus, laatu, jatkuva kehittyminen, palveluperiaate sekä puolueettomuus ja riippumattomuus. c) Visio Teollisuuden ja kaupan kilpailukyky, viranomaisten toimintamahdollisuudet, sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointi ja turvallisuus paranevat mittausten laadun sekä alan toimijoiden pätevyyden lisääntyessä. Mittatekniikan keskus palvelee tässä tarkoituksessa koko elinkeinoelämää ja julkista hallintoa.

4 d) Kytkennät KTM:n strategiaan 4 Mittatekniikan keskus toteuttaa toiminnassaan ohjaavan ministeriön teknologia- ja innovaatiopoliittisia linjauksia ja sen toimintasuunnitelmat linkittyvät seuraaviin aihealueisiin: Elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kannalta keskeisille osaamisalueille luodaan pitkäjänteisiä organisaatiorajat ylittäviä osapuolten tutkimusresursseja yhteen kokoavia osaamiskeskittymiä. Näissä strategisissa huippuosaamiskeskittymissä keskitytään kansallisesti tunnistettuihin vahvuuksiin (SHOK). - MIKES hakeutuu mukaan ympäristö-, energia-, metsä- sekä metalli- ja koneteollisuuden aloille muotoutuviin SHOKeihin ja tarjoaa niiden toiminnan ja tutkimushankkeitten keskeiseksi osaksi mittausten luotettavuutta, jäljitettävyyttä ja pätevyyttä. Alueellisia osaamiskeskuksia (OSKE) luodaan verkottamalla valittuihin toimialoihin ja teknologioihin liittyvää eri puolilla maata olevaa osaamista kansallisiksi klustereiksi. - MIKES vahvistaa OSKE-yhteistyötä TE-keskusten kanssa niillä sektoreilla, jotka liittyvät läheisesti SHOKien aluille. Erityisinä osallistumisen alueina tulevat olemaan yhteistyö Uudenmaan ympäristöteknologian osaamiskeskuksen ja Kainuun TE-keskuksen kanssa. Yhdessä Kajaanissa toimivan Measurepolisin ja Kainuun TEkeskuksen kanssa rakennetaan kansallinen verkostohanke mittaustekniikan kehittämiseksi Sektoritutkimustoimintaa kehitetään niin, että laitokset toimivat strategisessa yhteistyössä ministeriön ja muitten tutkimuslaitosten kanssa. - MIKES vahvistaa yhteistyötä muiden sektoritutkimuslaitosten kanssa. Mikesin roolia Otaniemen tiedeyhteisössä vahvistetaan edelleen ja yhteistyötä lisätään erityisesti ympäristötutkimuksen alueilla toimivien tutkimuslaitosten kanssa. Uuden tiedon ja teknologian kehittämisen rinnalla hyödynnetään tehokkaasti muualla maailmassa tuotettua teknologiaa. Verkottumistarve johtavien teknologiamaiden ja alueiden kanssa korostuu. - MIKES osallistuu aktiivisesti Eurametin kautta toteuttavien tutkimushankkeiden käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Erityisesti toimitalon erikoisominaisuudet pyritään saamaan kansainvälisten huippututkimushankkeiden käyttöön. Yhteistyö elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten ja korkeakoulujen välillä lisääntyy. Tavoitteena on, että tutkimus- ja kehitystoiminta johtaisi entistä useammin menestykseen markkinoilla. - MIKES hakeutuu välittäjän rooliin yhteistyön kehittämisessä. Yhdessä Measurepolisin kanssa luodaan kansallinen verkosto, jonka avulla kehitetään mittaustekniikan alueellista osaamista ja sen integroitumista eri toimialoille ja arvoketjuihin. Pätevyydenarviointipalvelu tarjoaa markkinoille pääsyn edellytyksenä olevan varmennuksen tuotteitten testaus- ja tarkastustulosten luotettavuudesta. Näin edistetään yritysten teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden kehittämistä ja säilymistä kansainvälisesti korkealla tasolla, mikä takaa yritysten kilpailukykyisen toimintaympäristön ja lisää mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

5 Teknologia- ja innovaatiopolitiikalla edistetään elinkeinoelämän kilpailukykyä. Tavoitteena on tarjota yrityksille kansainvälisesti korkea innovaatioympäristö, joka houkuttaa mm. tutkimus- ja tuotekehitystoimintoja MIKES pyrkii varmistamaan, että luotettava, tarkoituksen mukainen ja jäljitettävä mittaaminen on tarpeellisessa määrin osa kansallisia innovaatio- ja teknologiahankkeita. Uusien tuotteitten ja innovaatiotulosten kaupallistamisen tehostuessa yritysten, elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kilpailukykyä parannetaan tarjoamalla pätevyydenarviointipalvelua, jolla osoitetaan kansainvälisten pätevyys- ja laatuvaatimusten täyttyminen. Liitynnät hallitusohjelmaan: EU-politiikka; Suomi on aloitteellinen ja aktiivinen EU:n jäsenmaa, joka toimii uudistumisen ytimessä - MIKES toimii aktiivisesti sekä uudistus- ja vaikutushakuisesti metrologiaan ja pätevyydentoteamiseen liittyvissä eurooppalaisissa ja globaaleissa järjestöissä sekä verkostoissa Suomen edun vaatimalla tavalla. Osaaminen, yrittäjyys; Luomalla uutta, vahvaan osaamiseen perustuvaa ja tehokasta tuotantoa Suomi pystyy lisäämään työllisyyttä. - MIKES kokoaa osaamisestaan innovatiivisia palvelu- tai tuotepohjaisia asiakasratkaisuja, jotka osaltaan parantavat elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tuotanto- tai palveluprosesseja ja siten lisäävät kilpailukykyä. Hallitus tukee kansainväliseen kärkeen tähtäävän huippuyliopiston muodostamista. - MIKES tekee toimialaansa kuuluvaa tutkimusyhteistyötä jo nykyisen TKK:n kanssa. Tulevan huippuyliopiston kanssa yhteistyö voidaan nostaa edelleen lähemmäs kansainvälistä kärkeä. Yhteistyö on myös väylä kansainvälisen tason tutkijavaihdolle. Alueiden kehittäminen; Hallituksen tavoitteena on edistää alueitten kansainvälistä kilpailukykyä. Lähtökohtana on alueitten omiin vahvuuksiin ja osaamiseen perustuva erikoistuminen, toimijoiden välinen yhteistyö ja verkottuminen alueiden kesken. - MIKES tekee yhteistyötä erityisesti Kainuun Measurepolis-hankkeessa. Hankkeen avulla rakennetaan kansallisesti kattava mittaustekniikan osaamisverkosto ja varmistetaan, että mittaustekniikan osaaminen laajenee kansallisesti. Suomella on mahdollisuus olla ympäristöteknologian yritystoiminnassa vahva kansainvälinen toimija. Tämä varmistetaan panostamalla. Ympäristöteknologian tutkimus- ja kehittämistoimintaan sekä kaupallistamiseen - MIKES toteuttaa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen ja VTT:n kanssa erillisellä hankerahoituksella ympäristömittausten luotettavuuteen liittyvän hankkeen Uruguayssa. 5 MIKESin toimintasuunnitelmat liittyvät myös seuraaviin kauppa- ja teollisuusministeriön vuonna 2006 julkaistussa tulevaisuuskatsauksessa esitettyihin teemoihin:

6 6 Jalostusteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen. - MIKES hakeutuu valittuihin osaamiskeskittymiin (esim. metsä sekä ympäristö ja energia) aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi ja tarjoaa niissä mittausten laadunhallinnan osaamistaan. Markkinalähtöisten innovaatioiden nostaminen teknologialähtöisten rinnalle. - MIKES lisää markkina- ja asiakasosaamistaan ja pyrkii luomaan asiakaslähtöisiä ja yritysten kilpailukykyä parantavia sovelluksia toimialallaan. Huippututkimuksen turvaaminen. - Keskuksen kansainvälisen tason tutkimusympäristö hyödynnetään omassa toiminnassa sekä kotimaisten ja kansainvälisten ylipistojen sekä metrologian tutkimuslaitosten yhteishankkeissa. - Globaalin kilpailun vaatima erikoistuminen ja verkottuminen. - MIKES tekee aktiivisena osapuolena yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti alansa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kansallisten metrologian laitosten kanssa. - EU:n laajenemisen ja uudistusten tarjoamat mahdollisuudet yhteistyöhön ja osaamisen vientiin käytetään hyväksi metrologian alalla verkottumalla tavoitehakuisesti. - Uusien jäsenmaiden mukaantulo ja EU:n yhteistyön syventyminen sekä akkreditoinnin merkityksen kasvu luovat kansainvälisiä kehityshankkeita, joihin osallistutaan kansainvälisen työnjaon edellyttämällä tavalla. - MIKES osallistuu aktiivisena osapuolena kansainväliseen yhteistyöhön alansa järjestöissä. Hallinnonalalla tiivistetään strategista yhteistyötä ja arvioidaan organisaatiomuutosten tarvetta. - MIKES on aloitteellinen ja aktiivinen osapuoli hallinnonalan yhteistyössä ja päällekkäisten toimintojen karsimisessa toimimalla työnjaon selkeyttämiseksi. Se tarjoaa mittaamisen laadunhallinnan palveluja mahdollisiin tilaaja-tuottaja sovelluksiin sekä pätevyydenarviointipalveluja asiakkaiden tarpeisiin. 4 Toimintaympäristön muutokset 4.1. Toimintaympäristön muutokset hallinnonalalla ja niiden liittymät MIKESin toimialaan - Hallinnonala (KTM:n tulevaisuuskatsauksen mukaan) Kilpailu pakottaa yritykset hakemaan kilpailuetua innovatiivisilla tuotteilla ja toimintatavoilla. Tutkimus- ja kehityspanostuksen odotetaan entistä useammin johtavan asiakastarpeisiin perustuviin innovaatioihin ja menestykseen markkinoilla. Erityisiä kysymyksiä ovat jalostusteollisuuden uusiutumis- ja kilpailukyky. Yhä tärkeämpää on, että teknologiaan liitetään palvelu. Julkisten palveluitten matalan tuottavuuden pääasiallinen syy on kilpailun puute. Julkisten lopputuotepalvelujen tuottavuuden on noustava. Globaali kilpailu pakottaa erikoistumaan ja verkottumaan. Vaatimukseen voidaan vastata eri teknologia- ja teollisuusalojen klusteripohjaisella yhteistyöllä. Myös alueellisiin omiin vahvuuksiin perustuvia klustereita on tarpeen luoda kansallisten osaamiskeskittymien rinnalle.

7 7 Työikäinen väestö vähenee vuoden 2010 jälkeen. Osaavasta työvoimasta syntyy kilpailua. - MIKESin toimintaympäristö Koko MIKESin ja erityisesti sen metrologian yksikön substanssiosaamisen rinnalle on nousemassa asiakasosaaminen. Painopiste on siirtymässä mittajärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä asiakkaille uutta lisäarvoa tuottaviin asiantuntijapalveluihin ja sovelluksiin. Kalibrointipalvelujen kysynnässä ei ole odotettavissa merkittävää kasvua, mutta yritysten kilpailukykyä parantaville innovaatioille ja sovelluksille on markkinoilla tilaa. MIKES hyödyntää tutkimuslaitosasemaansa avaamaan uusia mahdollisuuksia nykyistä merkittävämpiin koti- ja ulkomaisiin yhteishankkeisiin, uusiin rahoitusmahdollisuuksiin ja näiden kautta tutkimustoiminnan tason edelleen nostamiseen. EU:n laajeneminen uusiin jäsenmaihin lisää tilaisuuksia myydä ja soveltaa asiantuntemusta laajemminkin. Elinkeinoelämän rakennemuutokset vaikuttavat akkreditoinnin asiakaskuntaan ja akkreditointipalvelujen toteutukseen. Yhdistymisestä ja kansainvälisen toiminnan lisääntymisestä aiheutuva organisaatioiden kasvu lisää kokonaisvaltaisen, asiakasmyönteisen palvelun ja pätevyyden arvioinnin tarvetta. Samalla asiakkaiden lukumäärä pienenee jossain määrin mutta toisaalta olemassa olevilla asiakkailla on tarve laajentaa akkreditointiaan kattamaan entistä suurempi osa toiminnastaan. Sektorikohtaisten pätevyysvaatimusten yleistyminen lisää erityisalojen arviointiin liittyvien toimeksiantojen määrää. Akkreditoinnin hyödyntäminen enenevässä määrin EU:ssa säädellyllä sektorilla edellyttää arviointipalvelujen uudenlaista soveltamista ja resurssien panostamista pieniä asiakasryhmiä palvelemaan. Kilpailu osaavasta, sitoutuneesta ja tuloksia aikaansaavasta henkilöstöstä kiristyy myös MIKESin toimialalla. Suunnittelukaudelle ajoittuu hallinnonalan tuottavuushanke henkilövähennysvaateineen. MIKESin nykyisen toimintaympäristön olennaisesti aikaisempaa korkeampien kustannusten kattaminen vaatii puolestaan lisäystä omatoimiseen tulonhankintaan. MIKESin talouden tasapaino vaatii näiden tavoitteiden yhteensovittamista. 5 Tulostavoitteet ja toimintalinjaukset a) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kansallisen mittausjärjestelmän ja pätevyydentoteamisjärjestelmän korkea laatu, sovellettavuus ja keskuksen tuottamat palvelut antavat elinkeinoelämälle ja hallinnolle mahdollisuuksia kehittää ja varmentaa kansallista luotettavuus- ja turvallisuustasoa ja toiminnanharjoittajien kilpailukykyä. Keskuksen toiminnalla on vaikutuksia myös kansalaisten terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristön tilaan. Toiminnassaan keskus varmistaa, että asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on käytettävissään mittausten varmentamiseen tarvittavat perustiedot ja riittävä tietämys pätevyydenarviointipalveluista ja niitten käyttömahdollisuuksista. Keskuksen solmimien toimialansa kansainvälisten tunnustamissopimusten kautta tuetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä, kaupan teknisten esteiden poistamista ja kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpanoa. b) Toiminnallinen tuloksellisuus Tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista.

8 8 - MIKES tekee tutkimusyhteistyötä sekä kotimaisten että valittujen ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tässä tarkoituksessa se hyödyntää myös TKK:n kanssa perustettua tutkimusprofessuuria. Metrologiaa sovelletaan yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan mm. TEKESin ja Suomen Akatemian sekä EU:n rahoittamissa hankkeissa. - imeran (EUROMET-yhteistyö) tarjoamat mahdollisuudet tutkimusresurssien tehokkaaksi suuntaamiseksi käytetään hyväksi. Kotimaisen teollisuuden strategiset tarpeet otetaan ennakoivasti huomioon. Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat - MIKES tarjoaa mittausten asiantuntijalaitoksena palveluja yli hallinnonalarajojen. Tutkimustyön tulosten ja osaamisen siirtoa elinkeinoelämän käyttöön tehostetaan lisäämällä monitasoista yhteistyötä ja asiantuntipalvelujen tarjontaa. Johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia. - MIKES uudistaa suunnittelukaudella orientaatiotaan ja organisaatiotaan suure- ja toiminto-perusteisesta asiakasratkaisuihin perustuvaksi. Esimieskoulutukseen ja johtamisen työvälineisiin kiinnitetään huomiota. Asiakaslähtöinen toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. - Käytetään hyväksi Otaniemen tiede- ja teknologia-ympäristön tarjoamat yhteistyöja synergiamahdollisuudet. Yhteistyöverkosto ja konsortiot avaavat uusia palvelumahdollisuuksia. MIKES ottaa aloitteellisen toimijan roolin. Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja. - Elinkeinoelämään suuntautuvan yhteistyön kehittämisen tueksi toteutetaan koulutus- ja tiedotushankkeita. Niissä paneudutaan mittaamisen merkitykseen ja arvioidaan sen vaikutusta tuottavuuteen sekä kilpailukykyyn toimialoittain. Tutkijanvaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa lisääntyy. - Kaksinsuuntaiselle tutkijavaihdolle luodaan sopimuspohjainen menettely valittujen huippuosaamiskeskittymien kanssa. Tutkijavaihto on tavoitteellista ja hankekohtaista. Otaniemeen perustettava huippuyliopisto on yksi väylä tutkijavaihtoon. - Yhdessä Metrologian neuvottelukunnan kanssa MIKES pyrkii edistämään metrologian alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla ja osallistuu oppimateriaalin tuottamiseen. Omatoiminen rahoitus lisääntyy palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä. - Omatoimisen rahoituksen tavoitteena on kattaa nykyisen käytettävissä olevan rahoituksen ja toimintamenojen välinen erotus seuraavien kahden vuoden kuluessa. Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina lisääntyy. - Sisäistä ja ulkoista viestintää lisätään määrällisesti ja laadullisesti tarkoituksen mukaisesti kohdistettuna viestintästrategian mukaisesti. Viestintää tukeutuu toteutettaviin hankkeisiin. Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus paranevat. - MIKES keskittyy ydinosaamiseensa. Muussa tarpeellisessa toiminnassa käytetään hyväksi alihankintaa ja yhteistyöverkostoa. Projektiosaamista lisätään.

9 9 - Suunnittelukauden aikana talous- ja palkkahallinnon palvelut siirretään tuotettaviksi hallinnonalan yhteiseen palvelukeskukseen. Tietohallinnon palvelujen lisätarve toteutetaan alihankintana. Kehittämistoimissa hakeudutaan mukaan hallinnonalan kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin. Hallinnonalan tuottavuusohjelma MIKESin henkilöstön vähenemätavoite suunnittelukaudella on 5 ja se toteutuu eläkepoistuman kautta. Vähennys kohdistuu kaikkiin yksiköihin. Talous- ja palkkahallinnon siirrolla palvelukeskukseen ei arvioida olevan henkilövaikutuksia, koska palvelut on tähänkin asti hankittu toiselta virastolta. MIKES arvioi ja priorisoi suunnittelukaudella toimintaansa ja määrittää tulevat painopistealueet hallinnonalan tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. c) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee. - MIKES tukee henkilöstönsä työkyvyn ja motivaation ylläpitoa asiantuntijavetoisin hankkein. Eläköitymisen ja tuottavuushankkeitten henkilöstövaikutukset ennakoidaan ja niihin valmistaudutaan ajoissa. Toiminnan tehostamisen, varahenkilöitten niukkuuden ja omarahoitusosuuden lisäämisvaateitten aiheuttamaa henkistä kuormittumista ehkäistään työterveyshuollon asiantuntijoiden avustuksella, toimen sisältöjä sekä palkitsemisjärjestelmää ja johtamista kehittämällä. Keskuksen osaaminen kehittyy ja sen ylläpito varmistetaan. - MIKES pyrkii varmistamaan ja hankkimaan linjaustensa mukaisen toiminnan vaatiman osaamisen. Tämä tapahtuu lisäämällä yhteistyötä ja verkottumalla yliopistojen, alan asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden toimijoiden kanssa. MIKES osallistuu ja tarjoaa tilaisuuksia koti- ja ulkomaiseen tutkijavaihtoon, sekä tarjoaa mahdollisuuksia opinnäytetöihin. - Keskuksen työnantajakuva on houkutteleva. - MIKES pyrkii lisäämään mielenkiintoa toimintaansa kohtaan ja tunnettuuttaan sidosryhmiensä ja yhteistyökumppaneittensa joukossa. Tähän pyritään luomalla MIKESille oman toiminnan tuloksena huippututkimuslaitos-imago sekä muulla toimialallaan merkittävän toimijan maine. d) Resurssisuunnitelmat Henkilöresurssien kehitys Toteutuneet henkilömäärät Toteutuneet / toteutuvat htv:t 64,4 64,6 68, ,8 66,8 65,8 64,8 Tuottavuusohjelman mukainen tavoitehenkilömäärä Eläkepoistuma Tuottavuusohjelman *) mukaiset htv-vähennykset virastossa (kumuloituva) Henkilömääriin sisältyvät vuoden lopussa voimassa olevat vakinaiset ja vähintään 6 kk kestävät määräaikaiset palvelussuhteet. Henkilötyövuosiin sisältyvät lisäksi alle 6 kk:n palvelussuhteet ja tuntityöntekijät. *) Arvioitu poistuma eläkkeelle 65 vuoden iässä

10 Maksullisen palvelutoiminnan volyymi yksiköittäin 10 Metrologian yksikön tulot (1000 ) Tot 2006 Suunn 2007 TAE Suunn TTS TTS TTS TTS Kalibrointitulot Asiantuntijapalvelut Muu rahoitus (EU- ja muut yhteishankkeet) SA -rahoitus Tulot yhteensä Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit TOT 2006 SUUN 2007 TAE TTS TTS TTS TT Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS todentajat Vertailumittausjärjestäjät YHTEENSÄ Muut arvioinnit Ilmoitetut laitokset Erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit (EVI, EELA, ym.) Yhteensä Akkreditointiyksikön tulot (1000 ) TOT 2006 SUUN 2007 TAE SUUN TTS TTS TTS TTS Akkreditoinnit Muut YHTEENSÄ Henkilöresurssit Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa (Vakinaiset ja yli 6 kk kestävät määräaikaiset palvelussuhteet) TOT 2006 SUUN 2007 TAE Suun TTS TTS TTS TTS Akkreditointiyksikkö Metrologian yksikkö *) Palvelut ja hallinto **) MIKES yhteensä *) Metrologian yksikön hankkeissa on lisäksi vuosittain 4-6 osa- tai määräaikaista henkilöä **) Lukuun sisältyy ylijohtaja ja johdon sihteeri

11 11

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2007 Johtokunta hyväksynyt 12.3.2008 1 Toimintakertomus 2007 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2007 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

1.1. JOHDON KATSAUS...1

1.1. JOHDON KATSAUS...1 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös vuodelta 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2012 Sisältö 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1. JOHDON KATSAUS...1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS...2

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 1 SISÄLLYSLUETTELO: 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 2 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 3 2.1. Toiminnallinen vaikuttavuus 4 2.2. Toiminnallinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2012 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös Johtokunta hyväksynyt 8.3.2013 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS... 2 1.2.1

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2009 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 1/2008 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan toiminta-

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014. MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2014 MIKESin toiminta 2013 Uusi VTT Oy aloittaa 1.1.2015 CLEEN ja MIKES vaikuttavat Kiinassa 1 MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN TIEDOTUSLEHTI 1 l 2014 SISÄLTÖ 1/2014

Lisätiedot

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015

Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011 2015 Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2 Linjaus 2011 2015 Esipuhe Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen

Lisätiedot

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut

METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METLA 857/200/2011 Konsernipalvelut METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN (jäljempänä METLA) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 1. Vuosien 2013 2016 strategiset tavoitteet 1.1. Perustehtäviin vaikuttavat toimintaympäristön

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua

Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011. MIKESin toimintavuosi 2010. Kemia osa hyvää elämää. Akkreditoinnit ylläpitävät laatua Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 MIKESin toimintavuosi 2010 Kemia osa hyvää elämää Akkreditoinnit ylläpitävät laatua 1 Mittatekniikan keskuksen tiedotuslehti 1 l 2011 SISÄLTÖ 1/2011 8 12

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 29.10.2004 523/033/2004/HAT + YLE TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2006-2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET...2 2. PÄÄMÄÄRÄ...4 3. SUUNNITTELUKAUDEN PAINOPISTEET JA NIIDEN RESURSOINTI...4

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten

Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:66, ensipainos Jussi Huttunen, Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Sosiaali- ja terveysministeriön alaisten virastojen ja laitosten voimavarojen uudelleen suuntaaminen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 ESPOO 2013 11.9.2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2018 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 2 3. TOIMINTALINJAUKSET... 2 3.1. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus...

Lisätiedot

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010

STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 1 STRATEGIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA KAUDELLE 2007-2010 SISÄLTÖ Sivu 1. SUUNNITELMAN TAUSTA JA TARKOITUS 3 2. STRATEGIA 4 2.1. Vaasan yliopiston arvot 4 2.2. Vaasan yliopiston visio 2020 4 2.2.1. Yliopiston

Lisätiedot

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO

Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO 2 0 0 9 Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta TIN TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Kansainvälistyvä koulutus, tutkimus ja innovaatiotoiminta Tutkimus- ja innovaationeuvosto Helsinki

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan

TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO. Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTO Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Uudistava Suomi: tutkimus- ja innovaatiopolitiikan suunta 2015 2020 Tutkimus- ja innovaationeuvosto

Lisätiedot

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012

Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Dnro 7562/000/2007 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2012 Helsinki Marraskuu 2007 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 1. Vuosien 2009-2012 strategiset tavoitteet...4 1.1. Perustehtäviin

Lisätiedot

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015

Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Dnro 5799/0000/2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2015 Helsinki Marraskuu 2010 ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2015

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA S e l v i t y s o s a : Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan (TEM-konserni) perustehtävänä on huolehtia Suomen innovaatiotoiminnan ja yritysten

Lisätiedot

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012

SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 SUOMEN AKATEMIAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009 2012 Hyväksytty 2.10.2007 SISÄLLYS YHTEENVETO 1. JOHDANTO 3 2. HAASTEELLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 3. YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAVUUS 8 4. TOIMINNALLINEN

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa

Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa Työterveyslaitoksen strategia 2006 2010 Ratkaisuja työterveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi yhdessä asiakkaiden ja kumppanien kanssa 1 Toiminta ajatus Edistämme työn terveellisyyttä ja turvallisuutta

Lisätiedot

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen

Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen Valtion tiede- ja teknologianeuvosto Helsinki 2003 ISBN 951-53-2483-3 ISBN 951-53-2483-1 (PDF) Tiivistelmä Suomen viime vuosien taloudellinen ja yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä

Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Selvitys VTT:n, GTK:n ja MIKESin mahdollisesta yhdistämisestä sekä VTT:n hallintomallin uudistamistarpeesta ja mahdollisesta yhtiöittämisestä Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksianto 16.10.2012 VPSolutio

Lisätiedot

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma

Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 Taloudellisten ulkosuhteiden toimintaohjelma Valtioneuvoston periaatepäätös 16.5.2012 2 SISÄLLYS 1 Lähtökohdat...5

Lisätiedot

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018

Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS E/319/221/2013 Geologian tutkimuskeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015-2018 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TTS 2015-2018 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 1 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot