PIENEN KUNNAN NÄKÖKULMIA SOSIAALIHUOLLON KELPOISUUSLAKIIN JA TÄYDENNYSKOULUTUSVELVOITTEESEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENEN KUNNAN NÄKÖKULMIA SOSIAALIHUOLLON KELPOISUUSLAKIIN JA TÄYDENNYSKOULUTUSVELVOITTEESEEN"

Transkriptio

1 1 Sirpa Ylikerälä / vs. sosiaalijohtaja/ Hauhon kunta. Kommenttipuheenvuoro Hämeenlinnassa pidetyssä Etelä-Suomen lääninhallituksen, Verso Oy:n ja Pikassos Oy:n järjestämässä koulutustilaisuudessa Täydennyskoulutus ja kelpoisuusehdot uudistunut lainsäädäntö. PIENEN KUNNAN NÄKÖKULMIA SOSIAALIHUOLLON KELPOISUUSLAKIIN JA TÄYDENNYSKOULUTUSVELVOITTEESEEN Kelpoisuuslain perimmäisten tavoitteiden merkitys asiakkaan aseman parantamiseksi muistetaan aina nostaa esille kelpoisuuslaista puhuttaessa. Asiakkaan elämä ja tarpeet lienevät aina sosiaalihuollon työntekijöiden sydämen asioita - oli kelpoisuuslakia tai ei. Mutta ihan rehellisesti sanottuna, on joskus ihanaa sallia itselleen ajatus siitä, että työntekijän aseman parantaminen vasta hyvä juttu onkin. Eikä se ole asiakkaalta pois, päinvastoin. Väsynyt, alipalkattu ja työpaikan vaihtamisesta alati haaveileva työntekijä ei ole työn teon laadukkuudessa ehkä ihan huipputekijä. Sosiaalialan kehittämishankkeen ja kelpoisuuslain tavoitteet, sosiaalialan koulutuksen ja ammattihenkilöstön aseman ja arvostuksen nostaminen, hivelevät ihan hyvällä tavalla sosiaalialan ammattilaisen itsetuntoa yhteiskunnassa, jossa arvostus on jostain syystä aika tavalla kytköksissä riihikuivaan rahaan eli maksettavaan palkkaan. Mutta tokihan me sitä rahaakin mielellämme ottaisimme. Itsekin työnantajan asemassa tiedän toki hyvin, että sosiaalialan palkkaus ei ole mikään helppo kysymys. Sosiaalialan kehittämishankkeessa henkilöstön saanti, osaamisen kehittäminen ja työolojen kehittäminen ovat tärkeitä tavoitteita. Kehittämishankkeessa ollaan tältäkin osin oikealla asialla. Ajankohdasta voi ehkä sanoa, että ollaan liikkeellä yhdennellätoista hetkellä tai jopa niin kuin lainlaatimisen kanssa usein on, tilanne on jo päällä siinä vaiheessa kun lainsäädäntö on saatu valmiiksi. Henkilöstön saanti on sosiaalihuollossa vaikeutunut jo nyt, vaikka julkisen sektorin henkilöstön suurin eläköityminen on vasta tulossaan. Kehittämishankkeen, kuntien ja valtion toiminnan kärkien tulisi olla erityisesti henkilöstön saannin turvaamisessa, sillä mitä pienemmällä henkilöstöllä sosiaalipalveluja tuotetaan, sitä kapeammaksi ja vähäisemmäksi käyvät käytännössä mahdollisuudet osaamisen ja työolojen kehittämiseen. Kelpoisuuslaki tuo juridisen kehikon ja taustan sosiaalihuollon kenttään, jossa eri ammattinimikkeet, koulutukset, tutkinnot ja työtehtävät ovat jo vuosia eläneet iloisen kirjavassa rinnakkaiselossa. Nähtäväksi jää miten juridiikka muuttuu käytännöksi. Kelpoisuuksien määrittelyn taustalla oleva logiikka on selkeä ja kiistaton: työtehtävän sisältö eli työnkuva itsessään ja suhteessa muihin työnkuviin määrittää työtehtävään vaadittavan kelpoisuuden ja kelpoisuus tuo puolestaan työnkuvalle nimikkeen. Työnkuvien määrittelyihin, työtehtävien eriyttämiseen ja jakamiseen meidän tulee sosiaalihuollon sisällä pyrkiäkin entistä vahvemmin ponnistuksin. Samalla kun määrittelemme sosiaalihuollon työtehtäviä uudestaan kentän sisällä, joudumme myös määrittelemään ja jopa puolustamaan sosiaalisen asiantuntijuuden pätevyyttä ja tarvetta ulospäin niin kuin sanotaan rajapinnoilla esimerkiksi suhteessa kasvatuksen ja terveydenhuollon kenttiin. Lainsäädännössä on nyt määriteltynä neljä sosiaalialan tehtäväaluetta: sosiaalityö, sosiaaliohjaus, varhaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen työ ja ammatillinen johtaminen. Näistä muutamia huomioita.

2 2 Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus Työelämän kokemukset erityisesti ovat opettaneet minua kammoksumaan asioiden mustavalkoisuutta. Sosiaalialan työ ei ole joko / tai, mustaa tai valkoista (tarkoitettu joko maistereille tai sosionomeille) vaan sekä että. Kelpoisuuslaissa edellä mainittu jako sosiaalityöhön ja sosiaaliohjaukseen selventävät ainakin sosiaalialan ammattilaisille jo suhteellisen selkeästi sitä, millaisesta työnjaosta tässä on kysymys. Molempia ammattiryhmiä tarvitaan sekä maistereita että sosionomeja. Työ on tosin määriteltävä siten, että erilaiset koulutustaustat ja työnkuvat täydentävät toisiaan. Toinen dikotomia, jonka kautta elämä usein valitettavasti näyttäytyy on idealismi ja realismi. Laki ja sen sisältö ovat hyvät, mutta aika ja yhteiskunnallinen tilanne on väärä sen idealistiseen toteuttamiseen sekä että mallilla. Vastavalmistuvat maisterit katoavat, samoin kuin osa kokeneimmistakin vai oliko se osa uupuneista työntekijöistä. Minne se ei näyttäydy Hauhon maalaiskunnan näkövinkkelistä. Sen tiedän, että työntekijäpula näyttää kohtelevan tasa-arvoisesti sekä suuria kaupunkeja että pieniä kuntia. Tosin pienessä kunnassa on erittäin usein se tilanne, että työntekijöistä puuttuu prosentuaalisesti paljon yhdenkin sosiaalityöntekijän puuttuessa. Hauholla se tekee 50%. Realismia on mielestäni kuitenkin se, että työkuvien ja sisältöjen uudelleenjakoon ei ole rehellisesti sijaa ennen kuin sosiaalityön työolot on saatu kuntoon.tällaisina työolojen tekijöinä pidän erityisesti akateemisen työn vaatimaa ja työn vaativuuden mukaista palkkausta, sellaista työntekijäkohtaista asiakasmäärää, joka mahdollistaa eettisesti laadukkaan työn ja joka on hallittavissa. Työoloista puhuttaessa on puhuttava myös erityisesti sosiaalityön työssä jaksamisesta, mahdollisuudesta työn kehittämiseen ja työssä kehittymiseen, työn tuloksellisuuden ja mielekkyyden kokemuksiin. Uskon, että vasta tämän jälkeen on mahdollista kehittää sosiaalityön sisältöjä niin, että järkevät työnkuvat ovat mahdollisia niin sosionomeille kuin yliopistotutkinnon omaaville ammattilaisille. Ainakin tällä tavalla voimme yrittää viedä aktiivisesti eteenpäin väistämätöntä muutosta sosiaalityössä ennen kuin muutos vie meitä. Ja kuitenkin tästä idealistisesta eetoksesta huolimatta: Kun olen muutaman viikon päästä valitsemassa Hauholle toista sosiaalityöntekijää, harras toiveeni (jota toivon, ettei ammattiliittoni ole kuulemassa) on se, että saisin pieneen kuntaan ennemmin kokemuksen kautta vahvan ammattilaisen ilman maisterin pätevyyttä kuin vastavalmistuneen maisterin ilman alan työkokemusta. Suuremmassa työyhteisössä tämäkään ei ole ongelma samassa mittakaavassa kuin pienessä työyhteisössä, joka on erittäin haavoittuvainen ja kipeästi sidoksissa jokaisen yksittäisen työntekijän osaamiseen ja taitoihin. Tässä yhteydessä en voi olla tuomatta esiin kantaani kunta- ja palvelurakenneuudistukseen. Hämeenlinnan seudulla seitsemän kuntaa äänestää suurkunnan muodostamisesta. Sosiaalialan työolot, pätevät työntekijät ja mahdollisuus erikoistumisen kautta laadukkaisiin palveluihin ovat yksi osa niistä tekijöitä, minkä vuoksi henkilökohtaisesti toivon poliittisilta päättäjiltä viisautta katsoa tulevaisuuteen eli laajapohjaisen sosiaalihuollon kentän mahdollistamiseen

3 3 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa sosionomit ovat edelleen hyvin pieni ammattikunta lastentarhanopettajien joukossa, erityisesti näin on esiopetuksessa. Kuitenkin sosionomit ovat tärkeä osa myös varhaiskasvatuksen moniammatillisuutta etenkin tuoden esiin sosiaalisen näkökulmaa kasvatukseen ja hoivaan. Ja erityisesti tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, jossa sosiaalihuollollinen varhaiskasvatus on ohenemassa ja opetuksen ja kasvatuksen ottaessa enemmän sijaa. Kelpoisuuslaki on hyvä taustatuen antaja sosionomien sijoittumiselle varhaiskasvatuksen kenttään Hoivatyö Etenkin vanhustenpalveluissa sosiaalihuollon hoivatyö on siirtymässä kovaa vauhtia kohti sairauden ja terveydenhoitoa. Tälle on olemassa pätevät perustelut, koska vanhusten hoitaminen sairaalaympäristössä on taloudellisesti erittäin kallista ja inhimillisesti katsoen - epäinhimillistä. Mutta samalla on huolehdittava siitä, että vanhustenpalveluja on tuottamassa myös sosiaalialan koulutuksen saaneita ammattilaisia, kuten sosionomeja. Esimerkiksi Hauholla niin avopalveluissa kuin vanhainkodissakin on huomattava määrä henkilöstöstä sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Mielestäni esim. sosiaalialan tehtävärakenneuudistuksessa valtiovalta voisi myös miettiä sitä, miten sovitetaan yhteen vanhustenhuollon hoivatyön mitoitukset yhteen moniammatillisen tehtävärakenteen kanssa. Eli miten hoivatyön mitoitus mahdollistaa sosionomien eli geronomien palkkaamisen erityisesti vanhustenhuoltoon? Käytännössä tilanne lienee se, että kunta mielummin medikalisoi entisestään sosiaalihuollon hoivatyötä kuin pilaa mainettaan yleisönosastokirjoituksilla, kanteluilla ja lääninhallituksen moitteilla mitoitusten alittamisesta kuin huolehtimalla siitä, että vanhustenhuollon asiakasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti huomioiden myös sosiaalisen näkökulman. Johtaminen Kelpoisuuslaissa esiin nostettu edellytys riittävästä johtamistaidosta ammatillisissa johtotehtävissä on erittäin tärkeä täydennys ajatellen sosiaalialan henkilöstön kokonaisuutta. Kanta-Hämeen ja Hämeenlinnan seudulla on jo selvästi havaittavissa se, että esimiestehtäviin ei ole runsaasti halukkuutta. Tosiasia on se, että vanhemman sosiaalijohdon tai johtotehtävissä toimivien sukupolven jälkeen ei juurikaan ole kasvamassa tilalle uutta sukupolvea. Ja kasvaminen olisi tässä nimenomaan tärkeä tekijä riittävän johtamistaidon hankkimiseen. Johtaminen edellyttää kuitenkin aina myös substanssikokemusta. Johtamistaidon koulutukset ovat yksi keino, mutta ei ehkä riittävä keino, johtamistaidon hallinnan saavuttamiseen. Tässä yhteydessä käännän katsettani vanhempien kollegojen suuntaan joilla olisi vielä mahdollisuuksia jakaa omaa tietoaan, kokemustaan ja osaamistaan.

4 4 Täydennyskoulutusvelvoitteesta Myös tässä yhteydessä näen jaon idealismi ja realismin. Idealismi löytyy täydennyskoulutusoppaasta, joka itsessään on hyvin laadittu käsikirja kunnille. Realismi: Olen yrittänyt kysyä Hauholla sosiaalitoimen henkilöstöpäälliköltä, koulutuspäälliköltä ja kehittämispäälliköltä, missä vaiheessa meidän strateginen suunnittelumme ja tavoitteiden asettaminen onkaan ja onko henkilöstöpoliittinen ohjelma siinä vaiheessa, että siihen voidaan synkronoida uusi täydennyskoulutusohjelmamme. Kysyn myös joko suunnitelmamme eri ammattiryhmien, eri koulutustaustojen omaavien ja erilaista työn vaativuutta tekevien työntekijöiden lyhyt- ja pitkäkestoisesta täydennyskoulutuksesta on valmistumassa. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että joudun kyselemään näitä asioita itseltäni. En ole vielä saanut näihin muihin rooleihini sisältyviä velvoitteita valmiiksi. Mutta ei se mitään, aikaahan tulee aina lisää. Tosin myöskin uusia töitä ja uusia velvoitteita Tämä kertokoon pienen kunnan valmiuksista, rahoituksesta puhumattakaan. Onneksi on Hämeenlinnan seutukunta, sosiaalialan osaamiskeskus ja paikallisia ammatillisia oppilaitoksia. Siihen asti kun oikeat suunnitelmat ja toteuttamismallit valmistuvat, voimme ainakin käydä atk-ohjelmien päivityskoulutuksissa, sillä niitä riittää pienen kunnan sosiaalityöntekijöille.. Todettakoon, että pidän itseäni hyvinkin kehitys- ja koulutusmyönteisenä ihmisenä, mutta jotenkin kouluttautumisen suunnitelmallisuus työnantajan näkökulmasta ei tunnu aina taipuvan kovin helposti konkretiaksi, joka todella hyödyttäisi ammatillisen osaamisen kehittymistä. Täydennyskoulutuksen sisällöillä näen olevan kaksi tärkeää, osittain toisilleen vastakkaistakin, tehtävää. Ensinnäkin tulevaisuuden työelämässä tarvitaan laaja-alaista työelämäosaamista, johon sisältyy mm. monipuolisia vuorovaikutustaitoja, ryhmä- ja yhteistyötaitoja, kehittämis- ja muutososaamista, joustamista työnsisällöissä, kykyä kriittisyyteen ja erityisesti kykyä ja halua totuttujen toimintakulttuurien ja käytäntöjen kriittiseeen arviointiin ja muutoshalukkuuteen. Laaja-alaisuuden lisäksi tarvitaan edellisen vastakohtana tai sitä täydentäen erikoistumista, vaikkapa muistihäiriöisten hoitamiseen, erityisvarhaiskasvatukseen tai huolto- ja tapaamisselvitysten tekemiseen muutamia mainitakseni. Meillä on paljon opittavaa, myös toisiltamme. Suljen ympyrän palaamalla vielä kerran sosionomeihin ja etenkin paikalliseen Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomikoulutukseen, jossa opetus perustuu sosiokonstruktivismin lähtökohdille. Tästä löytyy hyviä mottoja myös täydennyskoulutusvelvoitteen miettimiseen: - oppiminen ei ole tiedon passiivista vastaanottamista - oppija etsii ja rakentaa merkityksiä aktiivisesti tulkiten uutta tietoa aiempien tietojen ja kokemusten pohjalta - oppija on toimiva, tunteva, tietoa prosessoiva kokonaisuus, ei vain aivot

5 5 - oppimista tapahtuu sosiaalisissa, vuorovaikutuksellisissa ja yhteistoiminnallisissa prosesseissa ja käytännöllisissä yhteyksissä - tieto rakentuu sosiaalisen yhteisön ja kulttuurin tasolla Ja erityisesti, summa summaarum, tämänkin koulutuspäivän teemoihin liittyen: tieto on suhteellista, muuttuvaa ja väliaikaista! Kiitos!

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.)

ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) ja viestintää kohti toimivaa työelämäyhteistyötä Heli Aarnisalo & Jenni Iivonen Pilvi Lempiäinen (toim.) Kirjoittajat: Aarnisalo Heli (FM) Iivonen Jenni (VTM) Lempiäinen Pilvi (VTM) Javarus Tanja (HTM)

Lisätiedot

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset

PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset PÄIJÄT-SOS -OSAHANKE Aikuissosiaalityön työntekijäkyselyn tulokset Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2012 w w w. s o s - h a n k e. f i Sisällys 1 JOHDANTO... 4 2 TAUSTATIEDOT... 5 2.1 Sukupuoli... 5 2.2

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta

Lisätiedot

Olisiko jo tekojen aika?

Olisiko jo tekojen aika? Olisiko jo tekojen aika? Embargo 13.3.2013 klo 12.30 Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä lastensuojelun nykytilasta Olisiko jo tekojen aika? Lastensuojelun asiakastyössä toimivien näkemyksiä

Lisätiedot

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle

Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Työelämään! Opas työuraa sosiaalialalla aloittavalle Hyvä sosiaalialan opiskelija 3 Tartu ylpeänä sosiaalialan työhön 4 Sosiaalialan ammattilainen on luotu vaikuttamaan 6 Kelpoisuuslaki on vankka perusta

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin

SOSIAALITURVA. Miltä näyttää ura sosiaalialalla? sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05. Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin SOSIAALITURVA sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14/05 Töitä riittää, mutta osalle vain pätkittäin Opiskelija on rikkaus työpaikalla Opintolaina opiskelijoiden toimeentuloturvana Helsingissä opiskelijat

Lisätiedot

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola

PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola PEREHDYTYS TOTTA VAI TARUA? Vastavalmistuneiden opettajien ja heidän rehtoreidensa kokemuksia perehdytyksestä Susanna Honkaniemi ja Maija Kaappola Kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielma Syksy 2013 Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuneiden sosionomien (AMK) ajatuksia omasta osaamisesta ja sijoittumisesta työelämään Elina Ahonen Mari-Kaisa Harjula Opinnäytetyö Marraskuu 2011 Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN

VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN YHDISTÄMISELLÄ VAMMAISET KESKENÄÄN SOSIAALITURVA 8/05 Laki velvoittaa taas täydennyskoulutukseen Teknisiin apuvälineisiin perehtymiseen tarvitaan aikaa ja apua Vammaisten lastensuojelu jää helposti vamman varjoon VAMMAISPALVELULAIN JA KEHITYSVAMMALAIN

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen

Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Onnistuneen lastensuojeluprosessin johtaminen Hanna Heinonen ja Päivi Sinko l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Onnistuneen

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki

Lisätiedot

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Työhyvinvointia johtamaan! Kunta-alan strategisen hyvinvoinnin kehittämisohjelma KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2011 KT Kuntatyönantajat 2011

Lisätiedot

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi

TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT. Johtaminen avainasemassa muutoksessa. Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta. n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA 2 09 F MUUT Johtaminen avainasemassa muutoksessa Tehyn näkemyksiä sosiaali- ja terveysalan johtamisesta n Tarja Honkalampi TEHYN JULKAISUSARJA F: 2/09 Johtaminen avainasemassa muutoksessa

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti

tarvitaan monenlaista koulutusta sosiaalialan riippumaton ammattilehti 1 sosiaalialan riippumaton ammattilehti 14 2006 Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on arvioitava, toteutuuko lapsen etu vankilassa Pelko ei kuulu toimenkuvaan Pitääkö kuljetuspalveluita järjestää, vaikka

Lisätiedot

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA Santra Kapanen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Kuvailulehti Tekijä(t) Kapanen, Santra Työn nimi Sosionomi päiväkodin johtajana

Lisätiedot

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA

Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA Oman työn ohjaimissa 1 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilainen OMAN TYÖN OHJAIMISSA 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä

SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA. Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä SOSIAALITYÖN PROFESSION ASEMA KUNNALLISTEN HYVINVOINTIPALVELUJEN RAKENNEMUUTOKSESSA Toimintatutkimus Raahen kuntayhtymässä Marjo Kokkaret ja Päivi Nurkkala Pro gradu Sosiaalityö Jyväskylän yliopisto Kokkolan

Lisätiedot

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille

Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Rahoitusalan palkkakeskusteluopas toimihenkilöille ja esimiehille Minna Ahtiainen Kirsi Arvola Timo Höykinpuro Jari Kaitosuo Johanna Lähteenmäki Ville-Veikko Rantamaula Ira Saarnio Raili Vuojolainen 2

Lisätiedot

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko

Ari Haapanen. Monimuotoisuusbarometri 2007. ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana. monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana monikko monikko Ari Haapanen Monimuotoisuusbarometri 2007 - ikä ja monikulttuurisuus haasteena ja voimavarana

Lisätiedot

Lausunnon keskeinen sisältö:

Lausunnon keskeinen sisältö: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT ry. 1 Asia: Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi: Suomen varhaiskasvatuksen erityisopettajat SVEOT

Lisätiedot

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2013 SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA Ia Karvinen SELVITYS EHKÄISEVÄN LASTENSUOJELUN PALVELUISTA VARSINAIS-SUOMESSA

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 14.10.2005 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oulun toimintayksikkö PL 58, 90015 Oulun kaupunki Puh. (08) 558 44113, faksi (08) 558 44032 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO MUUTTUVA VARHAISKASVATUS...3 2 MENETELMÄ

Lisätiedot