Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa"

Transkriptio

1 Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa PEDAFORUM , Sessio 9 Sanna Vehviläinen, projektipäällikkö yliopistopedagogiikan kouluttaja, työnohjaaja (STOry) Campus Conexus, Tampereen yliopisto

2 ??? Onko hallittu kehittäminen nykyisessä muutostahdissa ylipäänsä mahdollista? Koulutus-kehittäminen-ohjaus? Ristiriitaisessa tilanteessa ohjauksellinen, kehittämisimpulsseja hyödyntävä räätälöity toiminta voi edistää uudenlaista toimintaa riittävän hyvää toimintaa tai vieraantumiselta/uupumiselta suojaavaa asettumista tilanteeseen?

3 Taustaa: Campus Conexus ja TAYn koulutusuudistus Tampereen yliopiston mullistanut koulutusuudistus v Siirtyminen tiedekunnista ja laitoksista 9 tieteenalayksikköön Siirtyminen laaja-alaisiin tutkintoihin ( 25 hakukohdetta) Siirtyminen osaamisperustaisiin opetussuunnitelmiin Lisäksi opintohallinnon keskittäminen, OTUKE-yksikön lakkauttaminen ja yliopistopedagogiikan siirtäminen osaksi Kasvatustieteiden yksikön toimintaa

4 Campus Conexus hankkeen ( ) tavoitteena rakentaa opiskelukykyä, yhteisöllisyyttä ja toimivia oppimisen, opetussuunnitelmatyön ja ohjauksen prosesseja korkeakouluihin Hanke hyppäsi liikkuvaan junaan muutoksen keskelle Fasilitointi ja räätälöity tuki, koulutus, kokeileminen ja kehittäminen Tutkimus ja dokumentointi Yliopistopedagogiikan rakentaminen yhteisöjä vahvistavaksi, dialogiseksi yhteistoiminnaksi

5 Mitä ovat ohjaukselliset interventiot? Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan yksilön, ryhmän tai yhteisön työ-, oppimis-, kasvu- tai ongelmanratkaisuprosesseja niin, että ohjattavan/ohjattavien toimijuus vahvistuu (ks. Vehviläinen tulossa Ohjauksellisissa interventioissa toteutetaan koulutuksia, työpajoja, työnohjausta ja mentorointitoimintaa ohjauksen periaatteita soveltaen räätälöidysti ja joustavasti

6 Toimijuuden määrittelyä Sisäinen motivaatio ja sen säilyttäminen pitkäkestoisessa yhteistoiminnassa ja sen säätelyssä (Pietarinen ym. 2008; Deci & Ryan 2008) Aktiivinen vaikuttaminen omaan oppimistoimintaan (Reeve & Tseng 2011) Vahvistuva osallisuus, tekijyys ja asianomistajuus erilaisissa käytännöissä (Wenger 1998; Young & Miller 2004; Säljö 2000; Dysthe ym. 2006; Hopwood 2010; Alanen ym. 2011) Aktiivinen, kriittinen vaikuttaminen osallisuudessa ja konkreettisissa olosuhteissa yhdessä muiden kanssa (Edwards 2005; Fenwick 2008; Jyrkämä 2008; Vähäsantanen ym. 2012; Lipponen & Kumpulainen 2011; Pyhältö & Keskinen 2012, Eteläpelto ym. 2013)

7 Alustavia tuloksia Työnohjauksellisesti painottuneet kollegiaaliset ryhmäinterventiot vahvistavat henkilökunnan subjektiivista (t. yksilöiden) toimijuutta (Vehviläinen & Halttunen 2012; Vehviläinen tulossa a ja b) Tukevat yksilöitä Jaksamisessa Ammatillisessa itsereflektiossa Ammatillisessa ongelmanratkaisussa Oman yhteisön ja toimintaympäristöjen tuntemuksessa Tukevat potentiaalisesti myös yhteisöjä t. yhteisöllisyyttä Harjoittamalla kunnioittavaa dialogia eriävien näkemysten kesken Tukemalla yksilöiden psykologista joustavuutta Verkottamalla opettajia

8 Voivatko ohjausinterventiot vaikuttaa yhteisölliseen toimijuuteen? Jatkonäkökulmia Yhteisöllisen toimijuuden elementtejä 1 Yhteinen toiminnan kohde hahmotetaan uudelleen 2 Luodaan uusia viestinnän ja yhteistyön rakenteita 3 Identiteettimuutoksen ituja: syntyy uusia ryhmäjäsenyyksiä (ks. Mårtensen 2014) 4 Uudella tavalla hahmottuneen tehtävän ympärille kootaan ryhmiä (Janson ym. 2004)

9 Aineistoa ohjauksellisista interventioista yopeda jatkokurssi 15 op, lukuisia ohjauksellisia pilotteja (työpajoja, työnohjausryhmiä) Kurssipalautteita Reflektiopapereita Verkkolukupiirikeskusteluja Oppimispäiväkirjoja Kehittämistehtäviä Muistioita Tässä esitelmässä käytetty ohjausvastaavien kirjoittamia oppimispäiväkirjoja Ohjausvastaavien koulutuksesta ja Vertaisohjauksen kurssilta

10 Taustaa: mitä ovat ohjausvastaavat Koulutusuudistuksen yhteydessä 2011 uudistettiin ja selkiytettiin myös opintojen ohjauksen järjestelmää TAYssa, tämän yhteydessä ohjausvastaavien tehtävä yksiköihin ja tutkintoohjelmiin opintokoordinaattori tai opettaja joka tukee tutkinto-ohjelman pedagogista kehittämistä koordinoi ja tukee tutkinto-ohjelman HOPS-opettajien toimintaa ohjaa ja neuvoo opiskelijoita kuuluu tutkinto-ohjelman (tai tieteenalayksikön) opetussuunnitelmatyöryhmään. (OPETUSNEUVOSTON LINJAUS 10/2011)

11 Tukea: Ohjausvastaavien koulutus 2 op (YOPEDA, CC, YOP) Opintopsykologin koordinoima ohjausvastaavien verkosto, säännölliset tapaamiset Oma intraryhmä ja blogi Campus Conexus pilottina Vertaisohjauksen kurssi 5 op sl 2013 Tehtävään liittyviä ristiriitoja: toteuttaja, lisäresurssi /työrukkanen, asiantuntija vai työyhteisön työskentelyn fasilitoija?? Entä kun on tehtävä mutta ei (arvo)valtaa?

12 1 Muutos siinä miten yhteinen toiminnan kohde t. työn tavoite hahmotetaan Esimerkki 1.1: ohjauksen kohteeksi hahmotetaan työ- ja oppimisprosessit, ei vain niiden tulokset tai tuotokset Toinen keskeinen asia, joka kurssista jäi opiksi, oli eronteko siihen, ohjataanko prosessia vai tuotosta. Huomasin tähän mennessä ajatelleeni ohjausta liikaakin tuotoksen kannalta, vaikka itse ohjauksessa olenkin ajoittain painottanut hyvinkin vahvasti juuri prosessiin liittyviä asioita. Tämmöisen eronteon tiedostaminen auttaa kehittämään työtapoja edelleen.

13 Omassa oppimisprosessissani nivoutuivat syksyllä yhteen yliopistopedagogiikan jatkokurssin ohjausmoduuli ja ohjausvastaavakoulutus. Huomasin, että on hirveän vaikea erotella, missä olen mitäkin oppinut vaan nämä tukivat hyvin toisiaan. Merkittävimpiä oppimiskokemuksia oli oikeastaan kaksi. Ensiksikin, opin ajattelemaan ja tarkastelemaan ohjausta yhteisön toimintana; aikaisemmin olin mieltänyt sen pääosin yksilön toiminnaksi. Toiseksi, opin näkemään ohjauksen oppimisprosessia tukevana toimintana kun aikaisemmin olin ehkä mieltänyt sen enemmän neuvojen antamiseksi. ( ) Yhteisöön liittyvät kehittymistarpeet ovat oikeastaan samat. Huomasin ohjaussuunnitelmaa laadittaessa, että monet mieltävät ohjaamisen neuvomiseksi ja puhe oppimisprosessin tukemisesta oli heille uutta.

14 Esimerkki 1.2: Ohjausvastaavan tehtävä aletaan hahmottaa uudella tavalla Tiivistetysti voidaan sanoa, että ( ) ryhmämme prosessin kohde on ensisijaisesti yhteinen ohjausdokumentti, toissijaisesti ymmärrys kollektiivin mahdollistamasta vertaistuesta. Tällöin kaikki ovat tasavertaisia toimijoita, joiden kohtaamiset fasilitoin. (ohjausvastaava kuvaa rooliaan ohjaussuunnitelman työstämisessä) 14

15 Itseäni on vertaisohjauksen toteuttamisessa auttanut ohjausvastaavan tehtävä. ( ) Muut tuntuvat pitävän ihan luontevana, että ohjausvastaavan työhön kuuluu organisoida ja ohjata erilaista toimintaa. Olen kokenut, että keskustelupaikkojen järjestäminen on myös vahvistanut omaa rooliani siten, että muut opettajat ja ohjaajat ovat aiempaa enemmän tulleet keskustelemaan kanssani, kun heillä on ollut jotain työhön liittyviä asioita tai ongelmia pohdittavanaan. Ehkä alussa ohjausvastaava miellettiin enemmän pelkästään opiskelijoiden ohjauksesta vastaavaksi henkilöksi mutta vähitellen on alettu huomata, että ohjausvastaava voi olla myös muiden ohjaajien tukena.

16 Seuraavaan tapaamiseen kokosin tutkinto-ohjelman koko henkilökunnan (pari vain ei päässyt paikalle), kun olin vihdoin ymmärtänyt, että itse keskustelu on yhtä tärkeä kuin sen seurauksena tehdyt päätökset, koska siinä samalla luodaan yhteinen ymmärrys asioista ja sitoutetaan kaikki näiden päätösten taakse. Keskustelu sujui jo helpommin, kun siirryimme pohtimaan ohjauksen konkreettisia muotoja. Minulle itselleni oli alkanut syntyä laajempi mielikuva ohjaamisesta siitä, että se nivoutuukin oikeastaan kaikkeen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa, tervehtimisestä kirjallisiin ohjeistuksiin ja yritin viedä keskustelua tähän suuntaan. Mielestäni löysimmekin jo noudattamiemme käytänteiden lisäksi jotka nekin oli hyvä kirjata, koska ne eivät kuitenkaan olleet kaikkien tiedossa ja käytössä myös uusia kohtia, joissa ohjausta tarvitaan.

17 Vertaisohjaustilanteissa erityisesti kyky kuunnella ja löytää toisten puheesta se olennainen on mielestäni entisestään harjaantunut. ( ) Aiemmin olen tietoisesti harjaannuttanut näitä taitoja opiskelijoiden kanssa toimiessa, mutta nyt ensi kertaa olen pyrkinyt tähän myös kollegojen kanssa ohjauksesta keskustellessani. Yksinkertaistettuna sanoisin tämän olevan suoraa seurausta siitä, että olen oivaltanut tekeväni vertaisohjausta, en vain rupattelevani työasioista.

18 2 Yhteistyön ja viestinnän rakenteet Esimerkki 2.1 Ohjaussuunnitelma tutkintoohjelmien ja yksiköiden työkaluna ( ) (P)rosessi tuotos -jakoa voi käyttää myös [vertaisohjauksen] kurssin sivutuotteiden hahmottamiseen. Tuotoksena voisi ajatella sitä kohtuullisen toimivaa työyhteisöä, jonka kehittämisessä kurssin harjoituksilla oli oma osuutensa, samoin yksikön ohjaussuunnitelmaa, joka niinikään syntyi osin tämän kurssin kautta. Prosessinäkökulmasta puolestaan kurssi integroitui kauniisti muuhun työhön ja oli avuksi työtoverien keskinäisen vertaistuen ja yhteisöllisyyden kehittämisessä ja toisaalta ohjausvastaavana olon opettelussa.

19 Esimerkki 2.2 Opetuksesta tutut toiminnalliset menetelmät keinona vaikuttaa työyhteisön vuorovaikutukseen ja tavoitteellisuuteen Toinen [kehittymis]tavoitteeni liittyykin kollegaryhmän ohjaukseen. Vaikka minulla on vuosien kokemuksen tuomaa osaamista ohjaamisesta ja erilaisten toiminnallisten menetelmien käytöstä yksilö- ja ryhmäohjaamisessa lähinnä opiskelijoiden keskuudessa on minulla vielä haastetta kollegoiden parissa ohjausvastaavan tehtävässäni. Otan tavoitteekseni pyrkiä käyttämään vielä rohkeammin erilaisia toiminnallisia ryhmäohjauksen keinoja ja muita menetelmiä uudessa (uudelleen muodostuneessa) työyhteisössä tapahtuvan yhteistyön virittämiseksi. Tunnustelua tämä vielä vaatii, koska yhteisössä ovat vellomassa melko vahvanakin organisaatiomuutoksen erilaiset 19 prosessit

20 3 Identiteettimuutoksen ituja: muodostetaan uusia ryhmäjäsenyyksiä Esimerkki 3.1. Ohjausvastaavien ryhmä yksikössä jossa on useita tutkinto-ohjelmia ja ohjausvastaavia Ohjausvastaavien kollektiivin osalta kuluvan syksyn prosessi yksikön ohjaussuunnitelmadokumentin osalta on ( ) kääntymässä voiton puolelle, ja ilokseni olen kokenut, että olemme varsin hyvin löytäneet yhteisen sävelen yhteisen kohteen äärellä. Prosessin fasilitoijana olen kyennyt pitämään toimintaa yllä siten, etteivät muut ole kuormittuneet liikaa ja toisaalta jaettu ponnistuksemme ohjaussuunnitelman parissa on mitä ilmeisimmin positiivisesti heijastunut tutkinto-ohjelmien itsearviointityöhön. Ohjausvastaavan toimenkuva tuntuu kirkastuneen ja sellaista vaikutelmaa olen saanut muunkin henkilökunnan suunnalta, että tehtävällä on merkitys. Mikäli oma toimintani ohjausvastaavien vertaisryhmäohjaajana on auttanut tämän tavoitteen saavuttamisessa, eipä sen hienompaa.

21 4 Tehtäväkeskeisten ryhmien kokoaminen omassa työyhteisössä Esimerkki 4.1 Ohjausvastaavien kokoamat ryhmät joiden kesken valmistellaan ohjaussuunnitelmaa Alkaneen syksyn aikana vertaisohjaukseni kohde on yksikkömme ( ) ohjausvastaavien kollektiivi. Yksikössä on X tutkinto-ohjelmaa, joiden jokaisen oma ohjaussuunnitelma olisi tarkoitus koostaa samoihin kansiin yksikön yhteiseksi ohjaussuunnitelmadokumentiksi. Tällainen järjestely tuottaa riittävän liikkumavaran eri tutkinto-ohjelmien yksilöllisten piirteiden huomioimiseksi ja antaa kollektiivillemme mahdollisuuden ( ) hahmottaa, millaisia yhteisiä käytäntöjä yksikössä on, ja neuvotella siitä, mihin suuntaan niitä olisi tarve kehittää.

22 Loppupohdintaa Nämä ovat uuden toimintatavan ituja, jotka eivät ole toteutuneet kaikkialla Toimintaympäristössä myös vaikeita ns. kaksoissidoksia! Jatkuvasti (ja monin eri tavoin) muuttuvassa toimintaympäristössä pelkät yksittäiset koulutustilaisuudet tai edes pitkäkestoisempi kurssimuotoinen koulutus eivät riitä (ks. esim. Mårtenson 2014) Joustavalla, yhteisöjä lähelle tulevalla ohjauksellisella ja nopeasti reagoivalla toimintatavalla mahdollisuuksia myös vaikeissa muutostilanteissa

23 Lähteet Alanen, R., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Ylönen, S Toimijuus ja asiantuntijaksi kasvaminen monimediaisessa kielenopettamisessa. In E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari ja M. Skog-Södersved. (toim) AFinLan vuosikirja AFinLan vuosikirja 69, Jyväskylä: AfFinLa. Dysthe, O, Samara, A. & Westrheim, K. (2006). Multivoiced supervision of Master s students: a case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher education 31,3: Edwards, A Relational Agency: Learning to be a resourceful practitioner. International Journal of Educational Research. 43: Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review 10: Fenwick, T Understanding relations of individual collective learning in work: a review of research. Management Learning 39 (3): Hopwood, N Doctoral experience and learning from a sociocultural perspective. Studies in Higher Education 35 (7), Janson, A., Howard, L. & Schoenberger-Orgad, M The odyssey of PhD students becoming a community of practice. Business Communication Quarterly 67(2): Jyrkämä, J Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä hahmottelua teoreettis-metodiologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4, Lipponen, L. & Kumpulainen, K Acting as accountable authors: Creating interactional spcaes for agency work in teacher education. Teaching and Teacher Education 27: Märtenson, K Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university. PhD thesis, Lund University

24 Pietarinen, J. Soini, T. Pyhältö, K Pedagoginen hyvinvointi uutta ja tuttua koulun arjesta. Teoksessa Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. (toim.). Pedagoginen hyvinvointi. Kasvatusalan tutkimuksia- Research in Educational Scences 41. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. Pyhältö, K. & Keskinen, J Doctoral student s sense of relational agency in their scholarloy communities. International Journal of Higher Education 1(2): Reeve, J. & Tseng, C-M Agency as a fourth aspect of students engagement during learning activities. Contemporary Educational Psychology 36: Säljö, R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY Vehviläinen, S. & Halttunen, K Kollegiaalinen ryhmätoiminta kohtaamispaikkana ja keskustelutilana: mahdollisuuksia ja jännitteitä. Esitelmä työryhmässä Ammatillinen kestävyysvaje ja rajojen ylitykset akateemisessa työssä, Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto Vehviläinen, S. tulossa a. Ohjaustyön opas yhteistyöllä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus Vehviläinen, S. tulossa b. Työnohjaukselliset ryhmäinterventiot kohtaamispaikkana ja keskustelutilana: mahdollisuuksia ja riskejä. Teoksessa Heroja ym. (toim) Parempaa työelämää tekemässä. Tutkiva ote työnohjaukseen. Vähäsantanen, K. Hökkä, P. Eteläpelto, A. & Rasku-Puttonen, H Opettajien ammatillinen identiteetti, toimijuus ja sitoutuminen väljä- ja tiukkakytkentäisessä koulutusorganisaatiossa. Aikuiskasvatus 2, Wenger, E Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. Young, R. F. and Miller. E.R. (2004). Learning as changing participation: Discourse roles in ESLwriting conferences. Modern Language Journal, 88:

Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa

Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa Korkeakoulututkimuksen symposium 20.8.2014 Jyväskylän yliopisto Sanna Vehviläinen, projektipäällikkö yliopistopedagogiikan

Lisätiedot

Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisyyttä ja yliopistoopettajan toimijuutta rakentamassa

Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisyyttä ja yliopistoopettajan toimijuutta rakentamassa Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisyyttä ja yliopistoopettajan toimijuutta rakentamassa Sanna Vehviläinen, projektipäällikkö yliopistopedagogiikan kouluttaja, työnohjaaja Campus Conexus, Tampereen

Lisätiedot

Ohjauksen onnistumisen avaintekijöitä

Ohjauksen onnistumisen avaintekijöitä Ohjauksen onnistumisen avaintekijöitä 15.9.2017 Ohjataan yhdessä tulevaisuuteen! Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja Opinto- ja uraohjauksen vt. professori, Itä-Suomen yliopisto Ohjauksen kentät

Lisätiedot

Työhönvalmentajan työote - dialogisuus asiakastyön keskiössä

Työhönvalmentajan työote - dialogisuus asiakastyön keskiössä Työhönvalmentajan työote - dialogisuus asiakastyön keskiössä Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja, vanhempi tutkija (TTL) professori, Itä-Suomen yliopisto 22.9.2016 Työterveyslaitos Esittäjän Nimi

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Hyvää akateemista ohjausta etsimässä: ekskursioita

Hyvää akateemista ohjausta etsimässä: ekskursioita Hyvää akateemista ohjausta etsimässä: ekskursioita Metodifestivaalit, Tampereen yliopisto 20.8.2015 Sanna Vehviläinen, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos KT, dosentti, työnohjaaja 1 Aineksia puheenvuoron

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena

Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja projektipäällikkö Campus Conexus Tampereen yliopisto Hammaslääkäripäivät, Helsinki 7.11.2013

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ KOHTI TOIMIJUUTTA - HYVÄN OHJAUSTOIMINNAN ELEMENTIT

YHTEISTYÖSSÄ KOHTI TOIMIJUUTTA - HYVÄN OHJAUSTOIMINNAN ELEMENTIT YHTEISTYÖSSÄ KOHTI TOIMIJUUTTA - HYVÄN OHJAUSTOIMINNAN ELEMENTIT Sanna Vehviläinen KT, dos., työnohjaaja, opinto- ja uraohjauksen professori (vt.), Itä-Suomen yliopisto sanna.vehvilainen@uef.fi http://tyonohjaaja.blogspot.fi

Lisätiedot

PEDAGOGINEN HYVINVOINTI KOULUYHTEISÖSSÄ

PEDAGOGINEN HYVINVOINTI KOULUYHTEISÖSSÄ PEDAGOGINEN HYVINVOINTI KOULUYHTEISÖSSÄ Janne Pietarinen Itä-Suomen yliopisto OPPI-tutkimusryhmä Copyright OPPI-tutkimusryhmä Neljä teesiä 1. Opettaja kuormittuu työnsä eri ulottuvuuksissa laadullisesti

Lisätiedot

Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja (STOry) Opinto- ja uraohjauksen professori UEF

Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja (STOry) Opinto- ja uraohjauksen professori UEF Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja (STOry) Opinto- ja uraohjauksen professori UEF sanna.vehvilainen@uef.fi http://tyonohjaaja.blogspot.fi/ N. 20 vuoden työ tutkijana ohjaus- ja terapiavuorovaikutuksen

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP)

KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) KASVATUSTIETEEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Opintojen rakenne, opintojaksot ja vaihtoehtoiset suoritustavat 2014-2015 KTKP010 Oppiminen ja ohjaus (5 op) Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - tarkastella

Lisätiedot

Campus Conexus Marita Mäkinen & Johanna Annala. Tampere 28.1. 2011 Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät

Campus Conexus Marita Mäkinen & Johanna Annala. Tampere 28.1. 2011 Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilön ja yhteisön asia Campus Conexus Marita Mäkinen & Johanna Annala Tampere 28.1. 2011 Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät University connecting people? Campus

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen Asiantuntijuus yliopistoopetuksen tavoitteena? Anneli Eteläpelto Aikuiskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos e-mail: anneli.etelapelto@cc.jyu.fi (Aikuis)kasvatuksen asiantuntijuuden

Lisätiedot

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa

Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Opintoasiain ja Peda forum päivät 2011, 23.8.2011 Työpaja 3 Sulautuva ohjaus oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa Tiina Pyrstöjärvi ja Leila Saramäki Koulutus ja kehittämispalvelu Aducate, Avoin yliopisto

Lisätiedot

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava 29.3.2012 HOPS välineenä Strategiset rastit: HOPS 29.3.2012 Sami Hautakangas & Liisa Ahlava Kenen/minkä väline? Opiskelijan Ohjausvastaavan / HOPS-opettajan Tutkinto-ohjelman johtajan / vastuutahon Tieteenalayksikön

Lisätiedot

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa?

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Tekijä: Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Muuttaako uusi teknologia oppimista? Miten oppimisen tulisi muuttua?

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Ohjauksen skenaarioista

Ohjauksen skenaarioista Ohjauksen skenaarioista Anu Järvensivu ja Sanna Vehviläinen Ryhmätyöskentely tilaisuudessa TULEVAISUUDEN TYÖ OHJAUKSEN SKENAARIOT koulutus ja työpaja 6.4.2017 klo 8.30 12.15, Joensuu 1 Ohjauksen yleinen

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015

CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO. Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 CASE LASTEN JA NUORTEN ERITYISOHJAAJAN AMMATTITUTKINTO Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy Paula Helakari ja Marja Keväjärvi 10.2.2015 KOULUTTAJAN MERKITYS Tiedän omaavani taidot, joita ohjaamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut

Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut Uusi ohjausosaaminen ja oma ohjaustyö osana kokonaisuutta - HOPS ja kehityskeskustelut TÄNÄÄN 2.10. Henna/Irma Yhteisestä prosessista Missä kehyksessä opetuutori ohjaa? Mikä merkitys HOPS/kehityskeskusteluilla

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa

Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa Ohjaustyön dilemmoista käsitteen ja käytänteiden pohdintaa OHJAUSTYÖN DILEMMAT JA ELÄMÄNKULKUJEN JÄNNITTEET käytäntö tutkimustapaaminen 17.5.2013 Itä-Suomen yliopisto Jussi Silvonen Yliopistotutkija, dosentti

Lisätiedot

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne

Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Kasvatustieteiden laitoksen hyvä käytänne Opiskelijoiden osallistaminen laitoksen toimintaan Lehtori Elina Oksanen, opiskelijat Elina Liinamaa ja Amélie Martikainen Kasvatustieteiden laitos (laitosten

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa

OHJAUSSUUNNITELMA. Filosofian tutkinto-ohjelma. Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa OHJAUSSUUNNITELMA Filosofian tutkinto-ohjelma Ohjaus filosofian tutkinto-ohjelmassa Filosofian tutkinto-ohjelmassa annettava ohjaus kohdistuu sekä opiskelijan opintojen ohjaukseen että opinnäytetöiden

Lisätiedot

Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä

Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä Tampereen yliopisto Sanna Vehviläinen ja Kai Halttunen Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen kehittämisessä Campus Conexus -projektin verkkoaineistot 2012 Ryhmäinterventiot työntekijän ja työyhteisöjen

Lisätiedot

Esr-hanke Campus Conexus. Mitä verkostotoiminta edellyttää?

Esr-hanke Campus Conexus. Mitä verkostotoiminta edellyttää? ITK 2011 Workshop 6.4.2011 Verkostoituva opettajankoulutus mistä nyt tuulee? Esr-hanke Campus Conexus Mitä verkostotoiminta edellyttää? Pekka Kalli, yliopettaja Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere

Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY. Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Tampere Vertaismentorointi johtajuuden tukena Päivi Kupila TaY Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 3.4.2014 Tampere Päivi Kupila Mentorointikokemuksia Yritysmaailma Tehtävien ja osaamisen siirto Tehtävien

Lisätiedot

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen

Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen 12.10.2011 Tampereen yliopiston koulutusuudistus ja opintopalveluiden organisoituminen sekä avoimen yliopiston asemoituminen osastopäällikkö Mikko Markkola 2 Koulutusuudistus-projektin organisaatio JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

Opettajankoulutus jämähtänyttä toimintaa vai huipputuote? Päivi Hökkä Jyväskylän yliopisto

Opettajankoulutus jämähtänyttä toimintaa vai huipputuote? Päivi Hökkä Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutus jämähtänyttä toimintaa vai huipputuote? Päivi Hökkä Jyväskylän yliopisto Menestystarina Jokainen tietoyhteiskunta voi ottaa oppia Suomen poikkeuksellisen menestyksekkäästä koulutusjärjestelmästä

Lisätiedot

PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30. Sanna Vehviläinen, Tampereen yliopisto, Campus Conexus Eetu Heikkinen, Oulun yliopisto

PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30. Sanna Vehviläinen, Tampereen yliopisto, Campus Conexus Eetu Heikkinen, Oulun yliopisto "PITÄÄKÖ YLIOPISTO-OPETTAJAN OSATA KIRJOITTAA KASVATUSTIEDETTÄ? KIRJOITTAMINEN JA ACADEMIC LITERACY YLIOPISTOPEDAGOGISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAMISESSA PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30 Sanna Vehviläinen,

Lisätiedot

Pedagoginen mentorointi (4 op)

Pedagoginen mentorointi (4 op) Pedagoginen mentorointi (4 op) 2012 Esittelyt ja alkutunnelmia Kuka olen, mistä ja millaisesta opistosta tulen ja mitä siellä teen työkseni? Tuntemukset tällä hetkellä/odotukset tälle koulutukselle? Miten

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

UUSIA AVAUKSIA OPETUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN

UUSIA AVAUKSIA OPETUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN UUSIA AVAUKSIA OPETUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN Varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittäminen ja rajojen ylittäminen, KT, lehtori Lastensuojelun kesäpäivät Iisalmi 13.6.2012 1. Millaista osaamista varhaiskasvatus

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa

Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa Student Life kokonaisuus Jyväskylän yliopistossa tavoitteena on luoda optimaaliset edellytykset akateemiselle opiskelulle ja siinä tapahtuvalle oppimiselle sekä tukea myös muilla tavoin opiskelijoiden

Lisätiedot

Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta

Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta Hyvinvointia vuorovaikutuksesta - näkökulmia positiivisesta psykologiasta Markus Talvio FT, LO, tutkija, työnohjaaja Helsingin yliopisto www.markustalvio.com Hyvinvointiin vaikuttavat Deci, E. L. & Ryan,

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen arvioinnin ja johtamisen välineenä

Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen arvioinnin ja johtamisen välineenä Pedagoginen dokumentointi varhaiskasvatuksen arvioinnin ja johtamisen välineenä Johtajuusfoorumi 2017 Lappeenranta LTO, KM, väitöstutkija Kati Rintakorpi kati.rintakorpi@koulutuspalveluillusia.fi www.koulutuspalveluillusia.fi

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen hyödyt ja haasteet työnantajan näkökulmasta

Oppisopimuskoulutuksen hyödyt ja haasteet työnantajan näkökulmasta Oppisopimuskoulutuksen hyödyt ja haasteet työnantajan näkökulmasta Eija Lehtonen eija.lehtonen@omnia.fi / eija.e.lehtonen@gmail.com Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

SERVICE LEARNING MALLI VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ. KAMU-pajaseminaari Niina Manninen, Eija Raatikainen, Mai Salmenkangas

SERVICE LEARNING MALLI VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ. KAMU-pajaseminaari Niina Manninen, Eija Raatikainen, Mai Salmenkangas SERVICE LEARNING MALLI VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KAMU-pajaseminaari 14.5.2014 Niina Manninen, Eija Raatikainen, Mai Salmenkangas Vapaaehtoistoiminnassa oppimisen konteksti Metropoliassa Uusi

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa

Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Opiskelijaosuuskunta oppimisympäristönä fysioterapian ammattikorkeakouluopinnoissa Annamaija Id-Korhonen Lahti University of Applied Sciences Lahden tiedepäivä 12.11.2013 tulevaisuuden palvelut 2020 Sosiaali-

Lisätiedot

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti

Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi Jaana Kullaslahti Miten uraseuranta- ja työelämätietoa käytetään opetussuunnitelmatyössä ammattikorkeakouluissa? Uraseurantafoorumi 11.12.2017 Jaana Kullaslahti Pedagoginen johtaminen ja koulutuksen kehittäminen mitä tietoa?

Lisätiedot

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila Konstruktiivisesti linjakas opetus Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 17.11.2014 Opetuksen linjakkuus (Biggs & Tang 2007) Seuraavat opetuksen osat tukevat toisiaan oppimistavoitteet sisällöt

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 01.12.2011 Valmis tutkinto työelämävalttina -hankkeenpäätösseminaari, Oulu Uraryhmä toiminta Taiteiden tiedekunnassa - Uraryhmä aloitti syksyllä 2010 - Osallistujia 6-8

Lisätiedot

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma,

Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, Uusien opettajien mentoroinnin - kehittämis- ja koulutusohjelma, 2011-2013 Anna Maija Siljander & Hannele Niemi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia & CICERO Learning verkosto 8.5.2012 1 Hankkeen visiona

Lisätiedot

Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittämiseen > Käsikirja > Koulutukset > Verkosto 1 Reilu Peli Toimintamalleja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto. Helena Rasku-Puttonen vararehtori

Jyväskylän yliopisto. Helena Rasku-Puttonen vararehtori Jyväskylän yliopisto Helena Rasku-Puttonen vararehtori JYU. Since 1863. 26.9.2017 1 Profiili Monialainen tiedeyliopisto Maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä Faculty of

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

Tieteellistä viestintää monitieteisesti

Tieteellistä viestintää monitieteisesti Tieteellistä viestintää monitieteisesti Kielikeskuspäivät 30. 31.5.2017 Päivi Torvelainen, lehtori paivi.torvelainen@jyu.fi Teija Lukkari, yliopistonopettaja teija.lukkari@jyu.fi XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella

Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Joustavia polkuja osaamisen tunnistamisella Synergiaseminaari TPY 10.10.2017, Hämeenlinna Anni Karttunen, vastaava asiantuntija Opetushallitus Kansainvälistymispalvelut Visio osaamisperustaisuudesta Viestintää:

Lisätiedot

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1

Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Visio: Arjen riskit hallintaan ennakoiden ja yhteistyössä! 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 1 Kokemuksia työnohjauksesta johdon näkökulmasta 4.5.2014 Yhteiset palvelut/jhaa 2 Työnohjauksen peruskysymyksiä

Lisätiedot

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015

Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Tiimityö jaettua vai jakamatonta vastuuta? Vaasa 11.6.2015 Petteri Mikkola Koko päivä pedagogiikkaa Lapsen itsetunnon ja minäkuvan vahvistaminen Lapsen sosiaalinen asema on aina aikuisten vastuulla Yhteinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 OP) Perusopintojen osaamistavoitteet Perusopinnot suoritettuaan opiskelija: - hahmottaa pedagogisia ilmiöitä erilaisista teoreettisista ja käytännöllisistä näkökulmista

Lisätiedot

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa

Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa Onnistuneen oppimisprosessin edellytyksiä verkossa prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Koulutusteknologian tutkimusyksikkö teknologia kehittyy, mutta ihmisen älykkään toiminnan

Lisätiedot

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa

Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Tiedot, taidot ja osaaminen oppivassa yhteiskunnassa Prof. Sanna Järvelä Oulun yliopisto Oppijan taidot & oppivan yhteiskunnan haasteet Tarvitaan ehjät ja pidemmät työurat. Pään sisällä tehtävän työn osuus

Lisätiedot

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 14.11.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Helsingin

Lisätiedot

Tiedonhaun ohjauskeskustelut Oulun yliopiston Tiedekirjasto Pegasuksessa Pakkoko paras menetelmä?

Tiedonhaun ohjauskeskustelut Oulun yliopiston Tiedekirjasto Pegasuksessa Pakkoko paras menetelmä? Tiedonhaun ohjauskeskustelut Oulun yliopiston Tiedekirjasto Pegasuksessa Pakkoko paras menetelmä? Informaatiolukutaito asiakkaan kohtaamisessa - Miten ja missä? IL-seminaari 18.11.2013, Helsinki Tiina

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi

Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Uraohjaus työllistyvyyden parantamiseksi Koulutuksen ja työelämän yhteistyö 21.3.2013 Arto Saloranta 3/20/2013 Työllistyvyyden käsite Ohjaus ja työllistyvyys Työllistyvyys korkea asteella Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa?

Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Ohjattavasta aktiiviseksi toimijaksi - miten osallistavalla valmentamisella voidaan herätellä aktiivisuutta ja vastuunottoa? Webinaari 9.4.2014 klo 10-11 Opettajankouluttaja, KT Arja Pakkala Lehtori, KM

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Yliopistolaki (2009), 2

Yliopistolaki (2009), 2 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Lisätiedot

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ. HANKETUTKIMUKSEN SATOA OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN e:llä JA ILMAN. KT, tutkijatohtori Päivikki Jääskelä 15.12.

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ. HANKETUTKIMUKSEN SATOA OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN e:llä JA ILMAN. KT, tutkijatohtori Päivikki Jääskelä 15.12. UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ HANKETUTKIMUKSEN SATOA OPETUKSEN KEHITTÄMISEEN e:llä JA ILMAN KT, tutkijatohtori Päivikki Jääskelä 15.12.2015 TUTKIMUSALUEET Opetuksen kehittämisen arviointi First-order barriers

Lisätiedot

KONSULTOIVA TYÖOTE: OHJAUSVUOROVAIKUTUKSEN ERITYISPIIRTEET

KONSULTOIVA TYÖOTE: OHJAUSVUOROVAIKUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Vaativan erityisopetuksen täydennyskoulutus Torniossa 2015-2016 Sirpa Oja 22.-23.2. KONSULTOIVA TYÖOTE: OHJAUSVUOROVAIKUTUKSEN ERITYISPIIRTEET 1 Yhteisen työmme lähtökohdat Konsultaatio OH-laissa (THL

Lisätiedot

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle

Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle Tulevaisuusohjausta kaikille ja kaikkialle - ratkaisu vai ongelma? Educa-messut 24.1.2014 Leena Jokinen Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Vaihtoehtoisten henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamista

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Väitöskirjojen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä case ammattikorkeakoulut

Väitöskirjojen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä case ammattikorkeakoulut Väitöskirjojen hyödyntäminen opetuksen kehittämisessä case ammattikorkeakoulut Peda-forum-päivät Vaasa 16.-17.8.2017 Mervi Friman HAMK/AMOS mervi.friman@hamk.fi Amktut-ryhmä SISÄLTÖ Amktut-hanke Ammattikorkeakouluihin

Lisätiedot

OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN

OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN OSALLISTUMISESTA OSALLISUUTEEN JA TIEDOSTA TOIMIJUUTEEN Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos lasse.lipponen@helsinki.fi Kasvattaako päiväkoti lapsia aloitteelliseen ja

Lisätiedot

Miten tukea luokanopettajaopiskelijoiden myönteistä suhtautumista yhdessä työskentelyyn?!

Miten tukea luokanopettajaopiskelijoiden myönteistä suhtautumista yhdessä työskentelyyn?! Miten tukea luokanopettajaopiskelijoiden myönteistä suhtautumista yhdessä työskentelyyn?! Anne Virtanen*, Johanna Pöysä-Tarhonen*, Piia Näykki**, Päivi Häkkinen* & Sanna Järvelä**! *Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio

LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LUKIOKOULUTUKSEN OPINTO-OHJAUKSEN SUUNTAVIIVOJA 20.4.2017 KT opinto-ohjaaja Helena Kasurinen Lohjan Yhteislyseon lukio LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO Yli 100-vuotias koulu lukio 40 vuotta (vuodesta 1976) OPISKELIJOITA

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen

Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Verkostossa toimiminen ja yhteinen oppiminen Työpaikkojen hyvinvointiverkosto 12.12.2013 Timo Järvensivu, KTT, tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kommentoi alustusta viestiseinällä Verkostoissa

Lisätiedot

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön?

Työnohjaus. Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Haluatko vahvistaa omaa ammatti-identiteettiäsi ja avata uusia näkökulmia työhön? Työnohjaus on prosessi, jossa työntekijät tutkivat ja jäsentävät omaa kokemustaan työstä yhdessä työnohjaajan kanssa. Keskeistä

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

"Onko mulla tilannetajua? Opettajaksi opiskelevien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen

Onko mulla tilannetajua? Opettajaksi opiskelevien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen "Onko mulla tilannetajua? Opettajaksi opiskelevien tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen Emma Kostiainen Ulla Klemola Tommi Mäkinen SOOL seminaari 12.10.2012 Millaista vuorovaikutuksen opiskelu

Lisätiedot

KIRJOITTAMISEN GENREN KEHITTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KIRJOITTAMISEN GENREN KEHITTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA KIRJOITTAMISEN GENREN KEHITTÄMINEN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Esitys perustuu artikkelikäsikirjoitukseen: Lambert P. & Vanhanen-Nuutinen L. Kirjoittamisen genren kehittäminen ammattikorkeakoulussa. Kirjoittamisen

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017

Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 Kohti varhaiskasvatuksen ammattilaisuutta HYVINKÄÄN VASU2017 kohtaa lapsen Välittää lapsista aidosti ja on töissä heitä varten Suhtautuu lapsiin ja heidän tunteisiinsa ja tarpeisiinsa empaattisesti On

Lisätiedot

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere)

Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere) 1 19.6.2014 Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelma (Pori ja Tampere) Johdanto Tässä Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman opintojen ohjaussuunnitelmassa kuvataan opintojen ohjauksen

Lisätiedot