Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa"

Transkriptio

1 Ohjaukselliset interventiot yhteisöllisen toimijuuden rakentajana yliopistossa PEDAFORUM , Sessio 9 Sanna Vehviläinen, projektipäällikkö yliopistopedagogiikan kouluttaja, työnohjaaja (STOry) Campus Conexus, Tampereen yliopisto

2 ??? Onko hallittu kehittäminen nykyisessä muutostahdissa ylipäänsä mahdollista? Koulutus-kehittäminen-ohjaus? Ristiriitaisessa tilanteessa ohjauksellinen, kehittämisimpulsseja hyödyntävä räätälöity toiminta voi edistää uudenlaista toimintaa riittävän hyvää toimintaa tai vieraantumiselta/uupumiselta suojaavaa asettumista tilanteeseen?

3 Taustaa: Campus Conexus ja TAYn koulutusuudistus Tampereen yliopiston mullistanut koulutusuudistus v Siirtyminen tiedekunnista ja laitoksista 9 tieteenalayksikköön Siirtyminen laaja-alaisiin tutkintoihin ( 25 hakukohdetta) Siirtyminen osaamisperustaisiin opetussuunnitelmiin Lisäksi opintohallinnon keskittäminen, OTUKE-yksikön lakkauttaminen ja yliopistopedagogiikan siirtäminen osaksi Kasvatustieteiden yksikön toimintaa

4 Campus Conexus hankkeen ( ) tavoitteena rakentaa opiskelukykyä, yhteisöllisyyttä ja toimivia oppimisen, opetussuunnitelmatyön ja ohjauksen prosesseja korkeakouluihin Hanke hyppäsi liikkuvaan junaan muutoksen keskelle Fasilitointi ja räätälöity tuki, koulutus, kokeileminen ja kehittäminen Tutkimus ja dokumentointi Yliopistopedagogiikan rakentaminen yhteisöjä vahvistavaksi, dialogiseksi yhteistoiminnaksi

5 Mitä ovat ohjaukselliset interventiot? Ohjaus on yhteistoimintaa, jossa tuetaan ja edistetään ohjattavan yksilön, ryhmän tai yhteisön työ-, oppimis-, kasvu- tai ongelmanratkaisuprosesseja niin, että ohjattavan/ohjattavien toimijuus vahvistuu (ks. Vehviläinen tulossa Ohjauksellisissa interventioissa toteutetaan koulutuksia, työpajoja, työnohjausta ja mentorointitoimintaa ohjauksen periaatteita soveltaen räätälöidysti ja joustavasti

6 Toimijuuden määrittelyä Sisäinen motivaatio ja sen säilyttäminen pitkäkestoisessa yhteistoiminnassa ja sen säätelyssä (Pietarinen ym. 2008; Deci & Ryan 2008) Aktiivinen vaikuttaminen omaan oppimistoimintaan (Reeve & Tseng 2011) Vahvistuva osallisuus, tekijyys ja asianomistajuus erilaisissa käytännöissä (Wenger 1998; Young & Miller 2004; Säljö 2000; Dysthe ym. 2006; Hopwood 2010; Alanen ym. 2011) Aktiivinen, kriittinen vaikuttaminen osallisuudessa ja konkreettisissa olosuhteissa yhdessä muiden kanssa (Edwards 2005; Fenwick 2008; Jyrkämä 2008; Vähäsantanen ym. 2012; Lipponen & Kumpulainen 2011; Pyhältö & Keskinen 2012, Eteläpelto ym. 2013)

7 Alustavia tuloksia Työnohjauksellisesti painottuneet kollegiaaliset ryhmäinterventiot vahvistavat henkilökunnan subjektiivista (t. yksilöiden) toimijuutta (Vehviläinen & Halttunen 2012; Vehviläinen tulossa a ja b) Tukevat yksilöitä Jaksamisessa Ammatillisessa itsereflektiossa Ammatillisessa ongelmanratkaisussa Oman yhteisön ja toimintaympäristöjen tuntemuksessa Tukevat potentiaalisesti myös yhteisöjä t. yhteisöllisyyttä Harjoittamalla kunnioittavaa dialogia eriävien näkemysten kesken Tukemalla yksilöiden psykologista joustavuutta Verkottamalla opettajia

8 Voivatko ohjausinterventiot vaikuttaa yhteisölliseen toimijuuteen? Jatkonäkökulmia Yhteisöllisen toimijuuden elementtejä 1 Yhteinen toiminnan kohde hahmotetaan uudelleen 2 Luodaan uusia viestinnän ja yhteistyön rakenteita 3 Identiteettimuutoksen ituja: syntyy uusia ryhmäjäsenyyksiä (ks. Mårtensen 2014) 4 Uudella tavalla hahmottuneen tehtävän ympärille kootaan ryhmiä (Janson ym. 2004)

9 Aineistoa ohjauksellisista interventioista yopeda jatkokurssi 15 op, lukuisia ohjauksellisia pilotteja (työpajoja, työnohjausryhmiä) Kurssipalautteita Reflektiopapereita Verkkolukupiirikeskusteluja Oppimispäiväkirjoja Kehittämistehtäviä Muistioita Tässä esitelmässä käytetty ohjausvastaavien kirjoittamia oppimispäiväkirjoja Ohjausvastaavien koulutuksesta ja Vertaisohjauksen kurssilta

10 Taustaa: mitä ovat ohjausvastaavat Koulutusuudistuksen yhteydessä 2011 uudistettiin ja selkiytettiin myös opintojen ohjauksen järjestelmää TAYssa, tämän yhteydessä ohjausvastaavien tehtävä yksiköihin ja tutkintoohjelmiin opintokoordinaattori tai opettaja joka tukee tutkinto-ohjelman pedagogista kehittämistä koordinoi ja tukee tutkinto-ohjelman HOPS-opettajien toimintaa ohjaa ja neuvoo opiskelijoita kuuluu tutkinto-ohjelman (tai tieteenalayksikön) opetussuunnitelmatyöryhmään. (OPETUSNEUVOSTON LINJAUS 10/2011)

11 Tukea: Ohjausvastaavien koulutus 2 op (YOPEDA, CC, YOP) Opintopsykologin koordinoima ohjausvastaavien verkosto, säännölliset tapaamiset Oma intraryhmä ja blogi Campus Conexus pilottina Vertaisohjauksen kurssi 5 op sl 2013 Tehtävään liittyviä ristiriitoja: toteuttaja, lisäresurssi /työrukkanen, asiantuntija vai työyhteisön työskentelyn fasilitoija?? Entä kun on tehtävä mutta ei (arvo)valtaa?

12 1 Muutos siinä miten yhteinen toiminnan kohde t. työn tavoite hahmotetaan Esimerkki 1.1: ohjauksen kohteeksi hahmotetaan työ- ja oppimisprosessit, ei vain niiden tulokset tai tuotokset Toinen keskeinen asia, joka kurssista jäi opiksi, oli eronteko siihen, ohjataanko prosessia vai tuotosta. Huomasin tähän mennessä ajatelleeni ohjausta liikaakin tuotoksen kannalta, vaikka itse ohjauksessa olenkin ajoittain painottanut hyvinkin vahvasti juuri prosessiin liittyviä asioita. Tämmöisen eronteon tiedostaminen auttaa kehittämään työtapoja edelleen.

13 Omassa oppimisprosessissani nivoutuivat syksyllä yhteen yliopistopedagogiikan jatkokurssin ohjausmoduuli ja ohjausvastaavakoulutus. Huomasin, että on hirveän vaikea erotella, missä olen mitäkin oppinut vaan nämä tukivat hyvin toisiaan. Merkittävimpiä oppimiskokemuksia oli oikeastaan kaksi. Ensiksikin, opin ajattelemaan ja tarkastelemaan ohjausta yhteisön toimintana; aikaisemmin olin mieltänyt sen pääosin yksilön toiminnaksi. Toiseksi, opin näkemään ohjauksen oppimisprosessia tukevana toimintana kun aikaisemmin olin ehkä mieltänyt sen enemmän neuvojen antamiseksi. ( ) Yhteisöön liittyvät kehittymistarpeet ovat oikeastaan samat. Huomasin ohjaussuunnitelmaa laadittaessa, että monet mieltävät ohjaamisen neuvomiseksi ja puhe oppimisprosessin tukemisesta oli heille uutta.

14 Esimerkki 1.2: Ohjausvastaavan tehtävä aletaan hahmottaa uudella tavalla Tiivistetysti voidaan sanoa, että ( ) ryhmämme prosessin kohde on ensisijaisesti yhteinen ohjausdokumentti, toissijaisesti ymmärrys kollektiivin mahdollistamasta vertaistuesta. Tällöin kaikki ovat tasavertaisia toimijoita, joiden kohtaamiset fasilitoin. (ohjausvastaava kuvaa rooliaan ohjaussuunnitelman työstämisessä) 14

15 Itseäni on vertaisohjauksen toteuttamisessa auttanut ohjausvastaavan tehtävä. ( ) Muut tuntuvat pitävän ihan luontevana, että ohjausvastaavan työhön kuuluu organisoida ja ohjata erilaista toimintaa. Olen kokenut, että keskustelupaikkojen järjestäminen on myös vahvistanut omaa rooliani siten, että muut opettajat ja ohjaajat ovat aiempaa enemmän tulleet keskustelemaan kanssani, kun heillä on ollut jotain työhön liittyviä asioita tai ongelmia pohdittavanaan. Ehkä alussa ohjausvastaava miellettiin enemmän pelkästään opiskelijoiden ohjauksesta vastaavaksi henkilöksi mutta vähitellen on alettu huomata, että ohjausvastaava voi olla myös muiden ohjaajien tukena.

16 Seuraavaan tapaamiseen kokosin tutkinto-ohjelman koko henkilökunnan (pari vain ei päässyt paikalle), kun olin vihdoin ymmärtänyt, että itse keskustelu on yhtä tärkeä kuin sen seurauksena tehdyt päätökset, koska siinä samalla luodaan yhteinen ymmärrys asioista ja sitoutetaan kaikki näiden päätösten taakse. Keskustelu sujui jo helpommin, kun siirryimme pohtimaan ohjauksen konkreettisia muotoja. Minulle itselleni oli alkanut syntyä laajempi mielikuva ohjaamisesta siitä, että se nivoutuukin oikeastaan kaikkeen kommunikointiin opiskelijoiden kanssa, tervehtimisestä kirjallisiin ohjeistuksiin ja yritin viedä keskustelua tähän suuntaan. Mielestäni löysimmekin jo noudattamiemme käytänteiden lisäksi jotka nekin oli hyvä kirjata, koska ne eivät kuitenkaan olleet kaikkien tiedossa ja käytössä myös uusia kohtia, joissa ohjausta tarvitaan.

17 Vertaisohjaustilanteissa erityisesti kyky kuunnella ja löytää toisten puheesta se olennainen on mielestäni entisestään harjaantunut. ( ) Aiemmin olen tietoisesti harjaannuttanut näitä taitoja opiskelijoiden kanssa toimiessa, mutta nyt ensi kertaa olen pyrkinyt tähän myös kollegojen kanssa ohjauksesta keskustellessani. Yksinkertaistettuna sanoisin tämän olevan suoraa seurausta siitä, että olen oivaltanut tekeväni vertaisohjausta, en vain rupattelevani työasioista.

18 2 Yhteistyön ja viestinnän rakenteet Esimerkki 2.1 Ohjaussuunnitelma tutkintoohjelmien ja yksiköiden työkaluna ( ) (P)rosessi tuotos -jakoa voi käyttää myös [vertaisohjauksen] kurssin sivutuotteiden hahmottamiseen. Tuotoksena voisi ajatella sitä kohtuullisen toimivaa työyhteisöä, jonka kehittämisessä kurssin harjoituksilla oli oma osuutensa, samoin yksikön ohjaussuunnitelmaa, joka niinikään syntyi osin tämän kurssin kautta. Prosessinäkökulmasta puolestaan kurssi integroitui kauniisti muuhun työhön ja oli avuksi työtoverien keskinäisen vertaistuen ja yhteisöllisyyden kehittämisessä ja toisaalta ohjausvastaavana olon opettelussa.

19 Esimerkki 2.2 Opetuksesta tutut toiminnalliset menetelmät keinona vaikuttaa työyhteisön vuorovaikutukseen ja tavoitteellisuuteen Toinen [kehittymis]tavoitteeni liittyykin kollegaryhmän ohjaukseen. Vaikka minulla on vuosien kokemuksen tuomaa osaamista ohjaamisesta ja erilaisten toiminnallisten menetelmien käytöstä yksilö- ja ryhmäohjaamisessa lähinnä opiskelijoiden keskuudessa on minulla vielä haastetta kollegoiden parissa ohjausvastaavan tehtävässäni. Otan tavoitteekseni pyrkiä käyttämään vielä rohkeammin erilaisia toiminnallisia ryhmäohjauksen keinoja ja muita menetelmiä uudessa (uudelleen muodostuneessa) työyhteisössä tapahtuvan yhteistyön virittämiseksi. Tunnustelua tämä vielä vaatii, koska yhteisössä ovat vellomassa melko vahvanakin organisaatiomuutoksen erilaiset 19 prosessit

20 3 Identiteettimuutoksen ituja: muodostetaan uusia ryhmäjäsenyyksiä Esimerkki 3.1. Ohjausvastaavien ryhmä yksikössä jossa on useita tutkinto-ohjelmia ja ohjausvastaavia Ohjausvastaavien kollektiivin osalta kuluvan syksyn prosessi yksikön ohjaussuunnitelmadokumentin osalta on ( ) kääntymässä voiton puolelle, ja ilokseni olen kokenut, että olemme varsin hyvin löytäneet yhteisen sävelen yhteisen kohteen äärellä. Prosessin fasilitoijana olen kyennyt pitämään toimintaa yllä siten, etteivät muut ole kuormittuneet liikaa ja toisaalta jaettu ponnistuksemme ohjaussuunnitelman parissa on mitä ilmeisimmin positiivisesti heijastunut tutkinto-ohjelmien itsearviointityöhön. Ohjausvastaavan toimenkuva tuntuu kirkastuneen ja sellaista vaikutelmaa olen saanut muunkin henkilökunnan suunnalta, että tehtävällä on merkitys. Mikäli oma toimintani ohjausvastaavien vertaisryhmäohjaajana on auttanut tämän tavoitteen saavuttamisessa, eipä sen hienompaa.

21 4 Tehtäväkeskeisten ryhmien kokoaminen omassa työyhteisössä Esimerkki 4.1 Ohjausvastaavien kokoamat ryhmät joiden kesken valmistellaan ohjaussuunnitelmaa Alkaneen syksyn aikana vertaisohjaukseni kohde on yksikkömme ( ) ohjausvastaavien kollektiivi. Yksikössä on X tutkinto-ohjelmaa, joiden jokaisen oma ohjaussuunnitelma olisi tarkoitus koostaa samoihin kansiin yksikön yhteiseksi ohjaussuunnitelmadokumentiksi. Tällainen järjestely tuottaa riittävän liikkumavaran eri tutkinto-ohjelmien yksilöllisten piirteiden huomioimiseksi ja antaa kollektiivillemme mahdollisuuden ( ) hahmottaa, millaisia yhteisiä käytäntöjä yksikössä on, ja neuvotella siitä, mihin suuntaan niitä olisi tarve kehittää.

22 Loppupohdintaa Nämä ovat uuden toimintatavan ituja, jotka eivät ole toteutuneet kaikkialla Toimintaympäristössä myös vaikeita ns. kaksoissidoksia! Jatkuvasti (ja monin eri tavoin) muuttuvassa toimintaympäristössä pelkät yksittäiset koulutustilaisuudet tai edes pitkäkestoisempi kurssimuotoinen koulutus eivät riitä (ks. esim. Mårtenson 2014) Joustavalla, yhteisöjä lähelle tulevalla ohjauksellisella ja nopeasti reagoivalla toimintatavalla mahdollisuuksia myös vaikeissa muutostilanteissa

23 Lähteet Alanen, R., Huhta, A., Taalas, P., Tarnanen, M. & Ylönen, S Toimijuus ja asiantuntijaksi kasvaminen monimediaisessa kielenopettamisessa. In E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari ja M. Skog-Södersved. (toim) AFinLan vuosikirja AFinLan vuosikirja 69, Jyväskylä: AfFinLa. Dysthe, O, Samara, A. & Westrheim, K. (2006). Multivoiced supervision of Master s students: a case study of alternative supervision practices in higher education. Studies in Higher education 31,3: Edwards, A Relational Agency: Learning to be a resourceful practitioner. International Journal of Educational Research. 43: Eteläpelto, A., Vähäsantanen, K., Hökkä, P. & Paloniemi, S What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review 10: Fenwick, T Understanding relations of individual collective learning in work: a review of research. Management Learning 39 (3): Hopwood, N Doctoral experience and learning from a sociocultural perspective. Studies in Higher Education 35 (7), Janson, A., Howard, L. & Schoenberger-Orgad, M The odyssey of PhD students becoming a community of practice. Business Communication Quarterly 67(2): Jyrkämä, J Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä hahmottelua teoreettis-metodiologiseksi viitekehykseksi. Gerontologia 4, Lipponen, L. & Kumpulainen, K Acting as accountable authors: Creating interactional spcaes for agency work in teacher education. Teaching and Teacher Education 27: Märtenson, K Influencing teaching and learning microcultures. Academic development in a research-intensive university. PhD thesis, Lund University

24 Pietarinen, J. Soini, T. Pyhältö, K Pedagoginen hyvinvointi uutta ja tuttua koulun arjesta. Teoksessa Lappalainen, K., Kuittinen, M. & Meriläinen, M. (toim.). Pedagoginen hyvinvointi. Kasvatusalan tutkimuksia- Research in Educational Scences 41. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura. Pyhältö, K. & Keskinen, J Doctoral student s sense of relational agency in their scholarloy communities. International Journal of Higher Education 1(2): Reeve, J. & Tseng, C-M Agency as a fourth aspect of students engagement during learning activities. Contemporary Educational Psychology 36: Säljö, R Oppimiskäytännöt. Sosiokulttuurinen näkökulma. WSOY Vehviläinen, S. & Halttunen, K Kollegiaalinen ryhmätoiminta kohtaamispaikkana ja keskustelutilana: mahdollisuuksia ja jännitteitä. Esitelmä työryhmässä Ammatillinen kestävyysvaje ja rajojen ylitykset akateemisessa työssä, Työelämän tutkimuspäivät, Tampereen yliopisto Vehviläinen, S. tulossa a. Ohjaustyön opas yhteistyöllä kohti toimijuutta. Helsinki: Gaudeamus Vehviläinen, S. tulossa b. Työnohjaukselliset ryhmäinterventiot kohtaamispaikkana ja keskustelutilana: mahdollisuuksia ja riskejä. Teoksessa Heroja ym. (toim) Parempaa työelämää tekemässä. Tutkiva ote työnohjaukseen. Vähäsantanen, K. Hökkä, P. Eteläpelto, A. & Rasku-Puttonen, H Opettajien ammatillinen identiteetti, toimijuus ja sitoutuminen väljä- ja tiukkakytkentäisessä koulutusorganisaatiossa. Aikuiskasvatus 2, Wenger, E Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: Cambridge University Press. Young, R. F. and Miller. E.R. (2004). Learning as changing participation: Discourse roles in ESLwriting conferences. Modern Language Journal, 88:

Vuorovaikutustutkimus ja akateeminen ohjaus: ohjauskeskustelun työkalut ja orientaatiot

Vuorovaikutustutkimus ja akateeminen ohjaus: ohjauskeskustelun työkalut ja orientaatiot Vuorovaikutustutkimus ja akateeminen ohjaus: ohjauskeskustelun työkalut ja orientaatiot Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja Projektipäällikkö, Campus Conexus, Tampereen yliopisto 25.3.2013 sanna.m.vehvilainen@uta.fi

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä TYÖNOHJAUS OPINTO-OHJAAJAN

Lisätiedot

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.)

Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNITELMAAN OPETUS- SUUNNI- LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie uuteen Tie UUTEEN OPETUS- OPETUS- SUUNNI- SUUNNITELMAAN T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Tie UUTEEN OPETUS- SUUNNI- T E L M A A N LIISA MARTTILA (TOIM.) Ulkoasu ja taitto: Mene Creative Oy Tampereen

Lisätiedot

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa

Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala. KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa Henna Heinilä Leena Nuutila Salme Rautiainen Janne Mertala KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen ammattikorkeakoulussa HAAGA-HELIA PUHEENVUOROJA 3/2012 KOHTAAMINEN KESKIÖSSÄ Näkökulmia ohjaukseen

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS

OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS Marita Mäkinen, Johanna Annala, Vesa Korhonen, Sanna Vehviläinen, Ann-Marie Norrgrann, Pekka Kalli ja Päivi Svärd (toim.) OSALLISTAVA KORKEAKOULUTUS Campus Conexus Korkeakouluopiskelijan

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717

Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä ISSN 1796-4717 Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ohjauksen kehittämishankkeita ja käytänteitä VERKOSTOYHTEISTYÖ Virtaa

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Jalkanen, Juha; Järvenoja, Marjaana; Litola, Kristiina

Lisätiedot

Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Toini Harra & Elisa Mäkinen (toim.) Korkeakoulu opettajuuden uudet nuotit Metropolia

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

RAJALLA Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon

RAJALLA Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon Marjaana Julkunen Panu Väänänen (toim.) RAJALLA Aikuiskasvatus suuntaa verkkoon Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 25 Marjaana Julkunen, Panu Väänänen (toim.) RAJALLA

Lisätiedot

A S I A K A S L E H T I

A S I A K A S L E H T I ASIAKASLEHTI SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 4 UNELMIEN TYÖKULTTUURI LUODAAN SE YHDESSÄ 8 KONSULTOIVA TYÖOTE ASENNETTA JA ROHKEUTTA ASIANTUNTIJATYÖHÖN 11 JOHTORYHMÄ KOKO ORGANISAATION PEILI Miten työ maistuu?

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta C 9 Irma Mänty ja Pasi Nissinen IDEASTA TOTEUTUKSEEN - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 9 Ideasta toteutukseen - verkko-opetuksen suunnittelu ja hallinta

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka

Rakennuspalikoita. ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa. Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka 1 Rakennuspalikoita ohjauksen arkeen ja opiskeluun ammatillisessa koulutuksessa Kristiina Akanyildiz ja Noora Puhakka Sisällys Dialogia ei ole ilman toivoa. Toivo kasvaa ihmisen vaillinaisuudesta, jonka

Lisätiedot

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia

HOPS-OHJAUS. osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos Maarit Ansela Elina Plihtari (toim.) 83 HOPS-OHJAUS osaamista, yhteistyötä ja hyvinvointia Leena Penttinen Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Kehittämisestä käytäntöön

Kehittämisestä käytäntöön Kehittämisestä käytäntöön tekoja aikuisopiskelijan oppimisen edistämiseksi Leena Koivumäki & Tuija Strandén-Mahlamäki HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA D: ARTIKKELIT 5 Leena Koivumäki

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta

Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Opiskelijan ohjauksen hyvät käytännöt sosiaalityön käytännön opettajaksi kouluttautuvien näkökulmasta Katriina Rinkinen Helsingin yliopisto sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityön oppiaine Socca - Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

KERRO KAVERILLE KANS Kokemuksia ja näkemyksiä Laurean P2P-opiskelusta

KERRO KAVERILLE KANS Kokemuksia ja näkemyksiä Laurean P2P-opiskelusta Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anette Lääveri, Karoliina Korkalainen, Milla-Maria Oinonen ja Julien Oyer (toim.) KERRO KAVERILLE KANS Kokemuksia ja näkemyksiä Laurean P2P-opiskelusta Laurea Julkaisut

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Laadullinen tutkimus jalkapalloseurojen vapaaehtoistoimijoiden ja päätoimisten seurajohtajien käsityksistä hyvästä vapaaehtoisten johtamisesta jalkapalloseurassa

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot