Potilastiedon arkisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Potilastiedon arkisto"

Transkriptio

1 Potilastiedon arkisto Tre , CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte

2 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta THL koodistopalvelu Terveyskeskus Yksityinen terveydenhuolto Omakanta Apteekki Sairaalat Reseptikeskus Potilastiedonarkisto Tiedonhallintapalvelu Keskeiset terveystiedot Suostumus ja tahdonilmaukset THL OPER

3 Potilastiedon arkisto Toiminnallinen arkisto potilastietojen säilytykseen Ei tarvita paikallista sähköistä tai paperiarkistointia käyttämiseen Tiedot saadaan (potilaan suostumuksella) käyttöön kaikkialla missä niitä tarvitaan kun niitä tarvitaan THL / OPER 3

4 Potilastiedon arkisto mahdollistaa Tietojen yhteiskäytön valtakunnallisesti Irrottaa tiedon rekisterinpitäjästä ja organisaatiosta Standardoitu, rakenteistettu tieto mahdollistaa toimittajasta riippumattoman kehittämisen potilasturvallisuus paranee, vältetään päällekkäisiä tutkimuksia ja tuetaan valinnanvapauden toteutumista potilaskeskeisen tiedon ylläpidon, yksityinen -julkinen sektori Kansalaiselle mahdollisuus omien tietojensa katseluun vähentää tietojen luovutuksen tarvetta terveydenhuollon yksiköissä ja lisää mahdollisuuksia sähköisiin palveluihin Jatkossa myös: mm. toimintakäytäntöjen kehittäminen arkiston avulla (mm. ylläpidettävä terveys- ja hoitosuunnitelma), kansallisen tilastoinnin kehittäminen THL / OPER 4

5 Omakanta - kansalaisen kanava Kanta-tietoihin hyödyntää muita Kanta-palveluja Vahva tunnistaminen lakisääteinen henkilökohtainen palvelu yli 18-vuotiaille suomeksi ja ruotsiksi 5

6 Mikä muuttuu? Potilaskertomustiedon rakenne ja kirjaaminen yhtenäistyvät Potilastietojärjestelmien sähköiset potilaskertomukset ja niiden tietosisällöt muodostuvat kansallisesti yhtenäisistä rakenteista Yhdenmukainen rakenne syntyy käyttäen kansallisia luokituksia ja koodistoja Organisaatiokohtaisten näkymien käyttö loppuu/ vähenee Potilastiedon arkiston tiedot tallennetaan kansallisille näkymille, jolloin toinen organisaatio voi käyttää niitä omassa potilastietojärjestelmässään Jos käytössä on omia näkymiä, ne on muunnettava vastaavaan kansalliseen näkymään ennen kuin asiakokonaisuus tallennetaan potilastiedon arkistoon Hoitoprosessin vaihe tulee huomioiduksi aiempaa paremmin Organisaatiokohtaisten otsikoiden käyttö loppuu/ vähenee Jos käytössä on omia otsikoita, ne on muunnettava vastaavaan kansalliseen otsikkoon ennen kuin asiakokonaisuus tallennetaan potilastiedon arkistoon Potilaan keskeiset hoitotiedot kirjataan kansallisesti sovituilla luokituksilla sekä tarvittaessa tietoa täydennetään omin sanoin, kuvailevasti, täydentäen jne. turhaa toistoa välttäen keskeisistä tiedoista koosteita THP:n avulla Merkintöjen palvelutapahtumakohtaisuus Potilasasiakirjamerkinnät kiinnitetään aina johonkin palvelutapahtumaan Oper/Outi Lehtokari 6

7 Potilastiedon arkistoon tallennettavien tietosisältöjen vaiheistus > 2016 Erikoisala- ja palvelukohtaiset, ammatilliset näkymät sekä hoitotyön yhteenveto Neuvoloiden ja koulu/opiskelija th näkymät Riskitiedot, lääkitys, diagnoosit, toimenpiteet jne Laboratorion sekä radiologian pyynnöt ja lausunnot Ylläpidettävä henkilötietolomake Tahdonilmaukset Terveys- ja hoitosuunnitelma Lähetteet ja hoitopalautteet, Suun terveydenhuollon asiakirjat Todistukset ja lausunnot Ilmoitukset kansallisiin rekistereihin Paikallinen lomake Hoitotyön päivittäismerkinnät Elinluovutuspöytäkirja Suostumusten haun ja asiakirjojen luovutushaut toisesta organisaatiosta Ostopalveluiden arkistointi Muut asiakirjat Tiedonhallintapalvelun koosteiden näyttäminen 2016 kokonaisuudessa THL OPER

8 Yksityisen terveydenhuollon Potilastiedon arkistoon liittyminen THL/OPER 8

9 Yksityinen terveydenhuolto/ liittyjät ja liittymisvelvollisuus Velvollisuus liittyä arkiston käyttäjäksi, jos arkistoi asiakirjat sähköisesti. Aikataulu mennessä Liittymisvelvoite määritellään Asiakastietolaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) Velvoite koskee terveydenhuollon palvelunantajia Terveydenhuollon ammatinharjoittajat ja palvelun tuottajat (l. yksityisestä terveydenhuollosta) Työterveyshuollon omana toimintana järjestävät yritykset (Asiakastietolaki) Suun terveydenhuollon liittyminen mennessä (rakenteinen tietosisältö pilotointivaiheessa) Myös ensihoidon arkistointi aloitetaan myöhemmin Ensihoitokertomus määrittelyvaiheessa Tietojärjestelmähankkeet Erica ja Kejo THL OPER

10 Yksityisen terveydenhuollon erityispiirteet Potilastiedon arkistoon liittymisessä Yksityinen terveydenhuolto on heterogeeninen ja laaja toimijakenttä Arviolta liittyjää, kun itsenäiset ammatinharjoittajat lasketaan mukaan Uusia ammattiryhmiä liittyy Osalle aivan uutta, osa ottanut käyttöön sähköisen reseptin Yritykset erikokoisia Muutoksia paljon: yritysostot, lopetukset, aloitukset Tietojärjestelmien käyttö vaihtelevaa - yrityksen koko Auditoitujen tietojärjestelmien määrä Liittymisten volyymi suuri, miten aikataulutetaan liittymishakemukset ja testaukset Kelan suuntaan järkevästi ja sujuvasti THL OPER

11 Yksityisen terveydenhuollon erityispiirteet.. Rekisterinpitäjyys Toimitaan nykyisen lainsäädännön puitteissa, eli jokainen ammatinharjoittaja ja muu terveydenhuollon palvelun antaja vastaa omasta potilasrekisteristään Esim. lääkäriaseman yhteydessä toimivat ammatinharjoittajat ovat rekisterinpitäjiä Keskinäiset vastuut arkiston käytössä ja rekisterinpitäjyydessä on sovittava sopimukset Potilasasiakirjat (ja palvelutapahtumat) tallennetaan kunkin rekisterinpitäjän rekisteriin Jos samaan käyntiin/osastojaksoon osallistuu useita ammatinharjoittajia/yritysten työntekijöitä, niin palvelutapahtuman tiedot kootaan toimintayksikön (sairaalan) rekisteriin Potilaiden oikeus kieltää tietojen luovutus: kohdistetaan palvelutapahtumiin (ja niihin palvelun antajiin, joiden rekisteriin on tallennettu kieltoa tekevän potilaan palvelutapahtum(i)a.) THL OPER Anna Kärkkäinen

12 Liittymismallit Arkistoon liittymisen malleja ollaan kehittämässä Kelan kanssa Kimppamalli lähtökohtaisesti samanlainen kuin reseptissä (esim. lääkäriasemien kimppaliittyminen) Arkistoitaville asiakirjoille näkyviin sekä lääkäriaseman että ammatinharjoittajan tm tieto Kehitetään vielä toimintamalli pienille yrityksille ja ammatinharjoittajille -> tavoitteena kimppa myös näiden toimijoiden liittymiseen Paljon uusia ammattiryhmiä lääkäreiden lisäksi käyttäjäksi THL OPER Anna Kärkkäinen

13 Liittymisestä aiheutuvat kustannukset Arkistoon liittymisestä aiheutuu kustannuksia Potilastietojärjestelmän päivittäminen ja sanomaliikennekustannukset (kustannukset järjestelmätoimittajan hinnoittelun mukaisesti liittymisvaiheen investointina/ palvelumaksuna) Toimikorttien hankinta (terveydenhuollon ammattihenkilöiden kortit maksuttomia), kortinlukijalaite jos ei vielä ole Koulutukset ja käyttöönoton valmistautumisen työpanos Arkiston käyttömaksut Kansaneläkelaitoksen kustannukset Kanta-palveluiden ylläpidosta laskutetaan Kanta-palveluiden käyttäjiltä Maksuperuste määritellään maksuasetuksessa, jota valmistellaan vuodelle THL OPER

14 Ostopalvelut Kantaan tulossa myöhemmin toiminnallisuus, joka mahdollistaa ostopalvelutilanteissa että: Palveluntuottaja voi arkistoida suoraan järjestäjän rekisteriin Järjestäjä voi antaa hoidossa tarvittavat tiedot palveluntuottajan käyttöön potilaan suostumuksesta ja kielloista riippumatta Järjestäjä tallentaa Kantaan ostopalvelun valtuutuksen, jota vasten asiakirjat arkistoidaan ja haetaan THL OPER

15 Kanta-palveluihin liittymisen raamit Kanta-palveluihin liittymisen ja käytön edellytykset Valmistelun käynnistäminen = Päätös -> suunnittelu: aikataulut Vastuut * Käyttöönottoon valmistautuminen Hakemus Kelalle = Liittyjän omavalvontasuunnitelman varattava aikaa n. 3 6 kk Liittyminen Kela tarkistaa hakemuksen ja antaa luvan käyttöönottokokeeseen Käyttöönottokoe tuotantoympäristössä Lupa Käyttö Tietoturvatietosuojapolitiikka Ohjeet potilastietojen käsittelystä Yhtenäiset toimintamallit, koulutus * Auditoitu, Kantavaatimukset täyttävä ptjjärjestelmä Varmenteet Henkilö- ja palvelinvarmenteet Kanta-info 15

16 Potilastiedon arkiston käyttöönotto Käyttöönottoa edeltävät tehtäväkokonaisuudet Auditointi (Omavalvontasuunnitelma) Projektin hallinnointi Viestintä Varmenteiden hankinta ja käyttö Rekisteritiedot Koodistopalveluun Hallinnolliset päätökset Teknisen ympäristön toteutus Organisaatioiden toimintamallit Henkilöstön koulutus ja muu tukimateriaali Arkiston hallinta Kanta-palvelun liittymissopimus ja käyttöönottokoe Käyttöönotto ja käytön aloittaminen Jatkuvuuden varmistaminen Perustiedot Potilastiedon arkistosta Ohje: Avaa kaavio diaesityksenä, jolloin saat prosessin eri vaiheet näkyviin vaiheittain. Laatikoiden yhteydessä olevista pienistä neliöistä aukeaa linkit Kanta-sivuilla oleviin materiaaleihin.

17 Omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajan, Kansaneläkelaitoksen ja Kanta-välityspalvelun tuottajan on laadittava tietoturvaan ja tietosuojaan sekä tietojärjestelmien käyttöön liittyvä omavalvontasuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 19 h, sellaisena kuin se on laissa 250/2014. Laki sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) 22 b, sellaisena kuin se on laissa 251/2014 Omavalvontasuunnitelman laatiminen ja suunnitelman mukainen toiminta on jatkoa Kanta-palveluiden käyttöönoton yhteydessä tehdyille tietoturva-auditoinneille

18 Omavalvontasuunnitelmaan sisällytettävät selvitykset ja vaatimukset pääpiirteittäin 1. Tietojärjestelmien käyttäjiltä vaadittava koulutus ja kokemus 2. Tietojärjestelmien asianmukaisen käytön kannalta tarpeelliset käyttöohjeet 3. Tietojärjestelmien käyttö valmistajan antaman ohjeistuksen mukaisesti 4. Tietojärjestelmien asennus, ylläpito ja päivitys 5. Tietojärjestelmien käyttöympäristö 1. Tietoturvan ja tietosuojan seuranta ja valvonta 2. Käyttövaltuushallinta ja tunnistautuminen järjestelmiin 3. Tekniset vaatimukset 4. Fyysisten tilojen turvallisuus 5. Työasemien turvallisuus 6. Potilastietojärjestelmiin liitetyt muut tietojärjestelmät tai muut järjestelmät 7. Valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyminen OPER 18

19 Määräys ja mallipohja omavalvontasuunnitelmasta THL/OPER valmistelee määräystä omavalvontasuunnitelmasta (l h :n 4 mom.) ja omavalvontasuunnitelmaan sisällytettävistä selvityksistä ja vaatimuksista Lausuntokierros 10-11/2014 Julkaisu mennessä OPER laatii myös mallipohjan omavalvontasuunnitelmalle Julkaisu 10/2014 Omavalvontasuunnitelmassa kyse ei ole pelkästään kansallisten palveluiden käyttöönottovaiheen tehtävistä vaan jatkuvasta, riittävän tietoturvan ja asianmukaisten käytäntöjen varmistamisesta. Omavalvontasuunnitelmien avulla vahvistetaan terveydenhuollon toimijoiden tietoturvakäytäntöjä entisestään Omavalvontasuunnitelman toteutumista on myös seurattava Kanta-info 19

20 Omavalvontasuunnitelma Omavalvontasuunnitelma tulee olla laadittuna ennen Kantapalveluihin liittymistä Organisaatiot, jotka ovat liittyneet Kantapalveluihin ennen lain voimaantuloa laativat omavalvontasuunnitelman mennessä Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolla se tulee olla laadittuna mennessä Kanta-info 20

21 Kansallinen tuki ja koulutusmateriaalit THL OPER

22 Arkistoon liittymisen tukeminen kansallisesti earkki-projekti: projektiin osallistuvien pilottien tuki Mm. viestintä ja help-desk THL:n tarjoama tuki: kohderyhmänä kaikki liittyjät Toimintamallikoulutukset Paasitornissa thl.fi/tapahtumakalenteri Oma aloitusseminaari Paasitornissa yksityisen th:n liittymisprosessi Kanta.fi sivulle liittymisen tukimateriaalia Järjestelmätoimittajakohtaiset/toimialakohtaiset tukikokoukset 2015 Viestintä Seminaareihin ym. tilaisuuksiin osallistuminen Uutiskirjeet, jaettavaksi edelleen esim. yrittäjäjärjestöjen kautta Alueelliset tilaisuudet tarpeen mukaan Esim. Omavalvontasuunnitelman toteuttamisen tuki THL / OPER 22

23 Käyttöönottoon valmistautumisen keskeiset tietolähteet Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja kanta.fi-sivuilla: Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkiston toimintamallit kanta.fi-sivuilla: Toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille Potilasasiakirja-opas STM: Potilasasiakirjaopas Rakenteisen kirjaamisen opas: Potilastiedon arkiston verkkokoulu: Arkiston verkkokoulu THL OPER

24 Potilastiedon arkiston kansalliset toimintamallikoulutukset (syksy 2014) Aihe: Potilastiedon arkiston kansalliset toimintamallit Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on perehtyä Potilastiedon arkiston kansallisiin toimintamalleihin ja muutosten vaikutukseen käytännön työhön. Paikka: Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki Ajankohdat: ti klo 09:00-14:00 Juho Rissanen sali, Paasitorni ke klo 09:00-14:00 Juho Rissanen sali, Paasitorni to klo 09:00-14:00 Juho Rissanen sali, Paasitorni ke klo 09:00-14:00 Juho Rissanen sali, Paasitorni Koulutuksiin on mahdollista osallistua myös webcast yhteyden kautta (ei edellytä videolaitteistoa) Kutsut + ilmoittautumislomakkeet on julkaistaan THL:n tapahtumakalenterissa https://tapahtumakalenteri.thl.fi/web/thl/ (hae kalenterista päivämäärällä)

25 Koodistopalvelin apuna Pääkäyttäjät, jotka tekevät tietojärjestelmän ylläpitoa Määrittelytyöhön osallistuvat Kaikki rakenteisen potilaskertomuksen koodistot kootusti koodistot/potilaskertomus Kaikki Kanta-arkiston koodistot koodistot/kanta Näistä useimmat teknisiä koodistoja, mutta joukossa myös potilaskertomukseen liittyviä, kuten earkisto- luovutuksen peruste

26 Yksityisen terveydenhuollon palveluja tarjoavien sähköisen reseptin käyttöönottojen tilanne Käyttöönotot 175 yksityisen th:n palveluja tarjoavaa toimijaa liittynyt Kantapalveluun sähköisen lääkemääräyksen käyttäjäksi Liittyneissä eri kokoisia yrityksiä: toimipisteitä n. 500 Liittyneiden tiedot löytyvät: Liittymisiä edistetään niin kauan, kuin on tarpeen 1. > 5000 reseptiä laatien yksityisen th:n palveluja tuottavien kanssa: liittymisvelvoite mennessä 2. muut yksityisen th:n palveluja tarjoavien, itsenäisten ammatinharjoittajien ja Ahvenanmaan liittymisvelvoite mennessä alkaen sähköinen resepti on pakollinen mukaan lukien lääkäreille, joilla ammattioikeuteen liittyvä oikeus laatia lääkemääräyksiä Kanta-info 26

27 Kiitos! Kysymykset ja kommentit osoitteeseen Potilastiedon arkisto 27

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen

Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen Kanta-arkisto ja rakenteinen kirjaaminen XI DRG käyttäjäpäivät Tampere 12.-13.12.2013 12.12.2013 1 Taustat ja sidonnaisuudet LL (1989), anestesiologia (1996) Hämeenlinna (KHKS 1997-2011) 1997 -> kahinointia

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon operatiivisen ohjauksen yksikkö (OPER) Toimintakertomus 2012 toimintakertomus 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo.... 3 Johdanto... 4 OSA I: SOSIAALI- JA

Lisätiedot

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013

Hallitus 283 11.12.2013. Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 Hallitus 283 11.12.2013 Hankintapäätös, earkistojärjestelmän käyttöönottoprojekti 1266/02.08.00.04.00.03.05/2013 EKSTPHAL 283 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevan

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014

Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus. Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Potilastiedon arkisto 2. vaiheen tietosisällöt ja toiminnallisuus Projektipäällikkö Anna Kärkkäinen 10.10.2014 Kanta-palveluiden tulevat toiminnallisuudet ja sisällöt Potilastiedon arkiston hyödyntäminen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas

Terveydenhuollon rakenteisen kirjaamisen opas OHJAUS kirjaamisen opas Keskeisten kertomusrakenteiden kirjaaminen sähköiseen potilaskertomukseen OSA 1 Jukka Lehtovirta Riikka Vuokko (toim.) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi 1 2014 OHJAUS

Lisätiedot

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut

KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu. Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa-palvelut/Omien tietojen katselu Sosiaaliturvan ABC toimittajalle, 31.05.2012 projektipäällikkö Sanna Kavén, Kela, KanTa-palvelut KanTa Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto

Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto Versio 1.0 Julkaistu 10.2.2014 Kysymyksiä ja vastauksia Potilastiedon arkiston toimintamallit ja käyttöönotto 1 Muutoshistoria Versio Muutos 1.0 Ensimmäinen versio 2 Sisällys Yleistä... 6 Työterveyshuollon

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne

Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Sähköisen lääkemääräyksen käytön ja käyttöönottojen tilanne Terveydenhuollon ATK-päivät Turun kongressikeskus Logomo 28. 29.5.2013 Projektipäällikkö Riitta Konttinen 21.5.2013 Riitta Konttinen 1 Esityksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri

Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri Valtakunnallinen sotekokonaisarkkitehtuuri #sotetieto -seminaari 11.6.2014 JARI PORRASMAA Asiat Sote-kokonaisarkkitehtuuri - rakenne Strategioiden vaikutus kokonaisarkkitehtuuriin Kehittämisen kivijalka

Lisätiedot

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08

Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 Sairaalaviesti Sjukhusinfo 2/08 toukokuu maj Sisältö Sairaalaviesti 2/2008 Tiedote ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisija Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh. (09) 7711 www.kunnat.net

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 5/2011 1(23) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 12.30-16.00 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Kokoustila Monitoimi A, 1. krs, Lintulahdenkuja 4, Helsinki Puheenjohtaja

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma 1 (10) johtoryhmä 10.3.2015 38, yhtymähallitus 30.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri

STM/THL/Kela Kuvantamisen valtakunnallinen arkkitehtuuri 1 Sanasto Termi Selite Viittaus Affinity Domain Assigning Authority DICOM EMR tai HIS IHE ATNA IHE BPPC IHE CT IHE IOCM IHE PIX IHE XCA IHE XCA-I Yhden XDS-rekisterin laajuinen alue, toiselta nimeltään

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA

ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Omistaja HANKESUUNNITELMA 1(25) ereseptin käyttöönotto Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella HANKESUUNNITELMA Versio 1.0/6.9.2011 Hankkeen nimi Vastuuorganisaatio Yhteyshenkilöt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011 Ilkka Winblad Jarmo Reponen Päivi Hämäläinen Tieto- ja viestintäteknologian käyttö terveydenhuollossa vuonna 2011 Tilanne ja kehityksen suunta RAPORTTI 3 2012 Ilkka Winblad, Jarmo Reponen, Päivi Hämäläinen

Lisätiedot

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1

KanTa. Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka. v. 1.1 1.1.2011 1/12 KanTa Kelan KanTa-palvelujen tietoturvapolitiikka v. 1.1 1.1.2011 2/12 Sisällys 1 Johdanto...3 2 Tietoturvallisuusperiaatteet...4 3 Vastuut...4 4 Menettelyt tietoturvallisuuden ja tietosuojan

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö

Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Rakenteinen kirjaaminen ja toimintaterapianimikkeistö Hei mä TOImin! päivät JAMK 4.5.15 Virpi Aralinna, ETT, TtM, NIKO työryhmän jäsen, TOI:n projektityöntekijä Esityksen sisältö Rakenteinen kirjaaminen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12

LOPPURAPORTTI. Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti. Sitran selvityksiä 12 Sitran selvityksiä 12 LOPPURAPORTTI Kansallisen tason sähköisten potilastietojärjestelmien toteuttamisvaihtoehtojen vertailu - KATTAVA-projekti Janne Aaltonen Antti Ailio Pauli Kilpikivi Pirkko Nykänen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen sähköinen arkistointi Vaatimukset ja toiminnallinen määrittely SOSIAALIALAN TIETOTEKNOLOGIAHANKE SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Suomen Kuntaliitto Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous

Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Pöytäkirja 8/2012 1(21) Koodistopalvelun johtoryhmän kokous Aika Tiistai klo 9.30 12.30 Paikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Saunakabinetti 8krs. Paciuksenkatu 21, Helsinki Puheenjohtaja Hämäläinen

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot