Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista"

Transkriptio

1 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa luonnoksessa käytettyä numerointia. Jos numerointi on muuttunut, Finanssivalvonnan muutoskommentin yhteyteen on merkitty muutetun kohdan numero lopullisissa määräyksissä ja ohjeissa.) KS Yleiset kommentit Finanssivalvonnan kommentti Finanssialan Keskusliitto () Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat määräys- ja ohjeluonnokset ja luonnos standardista 5.3 sisäpiiri-ilmoituksista ja -rekistereistä poikkeavat kirjoitusasultaan toisistaan useissa eri kohdissa (esimerkiksi määräys- ja ohjeluonnoksen luvussa kohdat 34 ja 35 ovat erillisiä kappaleita, kun standardiluonnoksessa 5.3 luvussa ne ovat esitetty suluissa esimerkkinä). Osin eroavaisuudet perustuvat eri aikaan voimaan tulevaan lainsäädäntöön, mutta kaikkia eroavaisuuksia ei voida selvittää tällä. Ohjeiden luettavuutta parantaisi, jos ne olisivat samansisältöisiä niissä tilanteissa, kun taustalla oleva lainsäädäntö on samansisältöinen. Jos asiaa halutaan linjata markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden osalta eri tavalla, linjausten tulee olla perusteltuja. Markkinaosapuolten julkista sisäpiirirekisteriä koskevat säännökset siirrettiin alkaen arvopaperimarkkinalaista (AML) näitä yhteisöjä koskeviin erityislakeihin. Näiden lakien ja AML:n säännösten sisällöllisten eroavaisuuksien vuoksi Finanssivalvonta päätti antaa oman määräyksen ja ohjeen markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkisesta sisäpiirirekisteristä. Uusi määräys ja ohje on osa Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman uudistamishanketta. Uusien määräysten ja ohjeiden rakenne ja kirjoitustapa poikkeavat jossain määrin vanhoista standardeista. Liikkeeseenlaskijoiden julkista sisäpiirirekisteriä koskeviin standardin 5.3 julkista sisäpiirirekisteriä koskeviin lukuihin 5-6 ei ole tehty kuin vähäisiä teknisiä muutoksia, koska AML:n 19 luvun 7 :n siirtymäsäännöksen mukaan liikkeeseenlaskijoiden julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen sovelletaan kumotun AML:n 5 luvun 3 ja 4, 6 ja 7 :n säännöksiä siihen saakka, kunnes valtiovarainministeriö antaa asetuksen AML:n (746/2012) 12 luvun 3-4 :n sekä 13 luvun 2-5 :n soveltamisesta. Finanssivalvonnan tarkoituksena on muuttaa liikkeeseenlaskijoita koskeva standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) määräykseksi ja ohjeeksi siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeriö antaa edellä mainitun

2 Pörssi Useassa kohdassa määräyksiä ja ohjeita puhutaan osakkeista ja rahoitusvälineistä. Osake on yksi rahoitusväline. Ehdotamme että määräyksissä ja ohjeissa asia ilmaistaan joko osakkeet ja muut rahoitusvälineet tai sitten puhutaan vain rahoitusvälineistä. Lisäksi luvun (Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit) kohdassa 26 puhutaan arvopapereista ja johdannaissopimuksista, kun oikea termi on rahoitusväline. Terminologian yhdenmukaisuus määräyksissä ja ohjeissa tulee varmistaa. Määräysten ja ohjeiden antamisen ja noudattamisen aikataulu on hankala. Laki on tullut jo voimaan. Toisaalta kun määräykset ja ohjeet aiheuttavat muutoksia jäsentemme toimintatapoihin, niiden antaminen keskellä kesää olisi ongelmallista. Olisi hyvä, jos määräykset ja ohjeet annettaisiin joko aikaisemmin tai myöhemmin. Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevien määräysten ja ohjeiden jatkovalmistelussa tulee kiinnittää huomiota käytettyjen käsitteiden johdonmukaisuuteen. Tältä osin lakiin ei sisälly merkittäviä siirtymäsäännöksiä, joten vanhan lainsäädännön mukaisten termien (esim. arvopa- 2 (9) asetuksen. Finanssivalvonnan käsityksen mukaan Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevan määräyksen ja ohjeen luvut 4-5 ja standardin 5.3 luvut 5-6 eivät asiallisesti eroa toisistaan niissä tilanteissa, joissa taustalla oleva sääntely on samansisältöinen. Finanssivalvonnan valvontatyössään tekemien havaintojen johdosta markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden rekisterinpitäjän velvollisuuksia koskevaan lukuun 6 on lisätty ohjeistusta luotettavasta rekisterinpidosta. Sijoituspalvelulain 7 luvun 17 :n, rahastoyhtiölain 99 :n, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 41 :n sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 26 :n mukaan sisäpiiriläisen on ilmoitettava säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, koskevat tiedot sisäpiirirekisteriin. Sijoituspalvelulain 1 luvun 10 :ssä oleva rahoitusvälineen määritelmä on edellä mainittua laajempi. Finanssivalvonta katsoo, että määräyksessä ja ohjeessa käytetyn terminologian tulee vastata edellä mainittujen lakien terminologiaa. Finanssivalvonta on muuttanut luvun (Arvoosuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit) kohdan (28) terminologian vastaamaan laissa käytettyä terminologiaa. Siirtymäsäännösten mukaan kumottavan lain nojalla annettuja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita voidaan soveltaa kuuden kuukauden ajan lain voimaantulosta, jos ne eivät ole ristiriidassa uuden lain kanssa. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvussa 1.1 (Soveltamisala) käytetyn termin arvopaperipörssi pörssiksi.

3 peripörssi) käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. 3 (9) Pörssi Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat säännökset palautettiin hallituksen esitykseen (HE 32/2012) sisältyviin lakiehdotuksiin - syksyllä 2011 julkisen kuulemisen kohteena oleviin lakiehdotuksiin säännöksiä ei sisältynyt. Kyse on tältä osin yleisestä eurooppalaisesta tasosta poikkeavasta sääntelystä, joka osaltaan lisää markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden hallinnollista taakkaa ja on omiaan vaikuttamaan negatiivisesti Suomen arvopaperimarkkinoiden houkuttelevuuteen. Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevan määräys- ja ohjeluonnoksen ("sisäpiirirekisteriluonnos") mukainen sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuus on varsin laaja. Sisäpiirirekisteriluonnoksessa Finanssivalvonta suosittaa, että sisäpiirirekisteriläiset ilmoittavat selvyyden vuoksi kaikki arvopaperiomistuksensa (5 000 euron rajan soveltumatta) ja niiden muutokset sisäpiirirekisteriin. Sisäpiirirekisterin ylläpidosta aiheutuu markkinaosapuolille ja rahastoyhtiöille huomattavaa hallinnollista taakkaa, vaikka sinänsä rekisterinpitäjän velvollisuuksia sekä Finanssivalvonnalle annettavaa selvitystä koskevia uusia määräyksiä ja ohjeita voidaan pitää sisäpiirirekisterisääntelyä selventävinä. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja poistanut määräyksen ja ohjeen luvuista 4 ja 5 kommentissa mainitun Finanssivalvonnan suosituksen. Luku 1.1 Soveltamisala Finanssivalvonnan kommentti Luvun 1.1 kohdassa 2 lakiviittaus sijoituspalvelulain 1 luku 3 ja 5 :ään jää hieman epäselväksi. Sijoituspalvelulain 1 luvun 3 :ssä luetellaan ne sijoituspalvelulain säännökset, joita sovelletaan niihin ulkomaisiin sijoituspalveluyrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja Suomessa. Sijoituspalvelulain 1 luvun 5 :n säännös koskee ulkomaisia luottolaitoksia, jotka tarjoavat sijoituspalveluja Suomessa. Sijoituspalvelulain 1 luvun 6 :ssä luetellaan vastaavasti ne sijoituspalvelulain säännökset, joita sovelletaan ulkomaisiin rahastoyhtiöihin, jotka tarjoavat sijoituspalvelua Suomessa. Finanssivalvonta on lisännyt määräyksen ja ohjeen luvun 1.1 kohdan (2) lakiviittaukseen sijoituspalvelulain 1 luvun 6 :n. Edellä mainittujen lainkohtien mukaan julkista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä ei sovelleta ulkomaisen sijoituspalveluyri-

4 4 (9) tyksen, luottolaitoksen tai rahastoyhtiön Suomessa sijaitsevaan sivuliikkeeseen. Luku 4.3 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri Finanssivalvonnan kommentti Sijoituspalvelulain 7 luvun 17 :n 2 momentin mukaan sisäpiiriläisellä tarkoitetaan mm. sijoituspalveluyrityksen palveluksessa olevaa henkilöä, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. Lakiesityksen perusteluissa ei ole kuvattu, mitä tarkoitetaan henkilöllä, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen. Sisäpiiriläisiä koskevassa kohdassa olisi syytä esimerkein kuvata, minkälaisia työtehtäviä sijoituspalvelun tarjoamiseen osallistuvat henkilöt hoitavat. Käsityksemme mukaan henkilön ei pidä katsoa osallistuvan sijoituspalvelun tarjoamiseen, jos hän ei aktiivisesti käytä omaa harkintavaltaa sijoituspalvelun tarjoamisessa, kuten esimerkiksi tukitoiminnossa työskentelevät henkilöt, jotka pelkästään saattavat loppuun aiemmin päätettyjä liiketoimia (esim. back office-, custody- tai muut vastaavat toimihenkilöt). Tämä koskee esimerkiksi luvun 4.2 kohdissa 6 ja 9 esitettyä. Henkilöpiirin tulisi mielestämme olla sama kuin aiemminkin. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvun 4.3 kohdassa (8) olevaa ohjetta siten, että Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön palveluksessa olevia henkilöitä, jotka päätehtävänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen, ovat ainakin sijoitusanalyytikot, meklarit, salkunhoitajat ja corporate finance -toiminnoissa työskentelevät henkilöt. Tämän lisäksi rekisterinpitäjän tulee itse määritellä mahdolliset muut sen palveluksessa olevat henkilöt, jotka päätehtävänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen tai, jotka muutoin saavat säännöllisesti haltuunsa osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. Luku 4.4 Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet Finanssivalvonnan kommentti Luvun 4.3 (Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet) kohdassa 11 todetaan, että ilmoitusvelvollisuus koskee säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella. Selvyyden vuoksi virke tulisi muotoilla siten, että ilmoitusvelvollisuus koskee Suomessa säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena. Luvun 4.4 kohdassa (11) viitataan sijoituspalvelulain 17 :n 1 momenttiin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 42 :n 2 momenttiin ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 27 :n 1 momenttiin. Luvun 5.3 kohdassa (8) viitataan sijoitusrahastolain 99 :n 1 momenttiin. Ko. lainkohtien sanamuodot vastaavat kohdassa (11) ja (8) esitettyä. Finanssivalvonta on huomioinut ehdotuksen ja muuttanut luvun 4.4 kohdassa (12) ja luvun 5.3 kohdassa (9) olevat Finanssivalvonnan tulkinnat vastamaan esitettyä. Luku Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset Finanssivalvonnan kommentti Luvussa (Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset) todetaan aiemman standardin mukaisesti, että alaikäisen lapsen osalta Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvun kohtaa (21) siten, että " Finanssival-

5 KKK sisäpiiri-ilmoituksen määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä. Lapsen synnyttyä sairaalasta saadaan väliaikainen tunnus, jonka perusteella lapsi merkitään väestörekisteriin. Väliaikaisella tunnuksella ei voida kuitenkaan merkitä lasta SIRE -järjestelmään. Väestörekisteriin merkitsemisessä on alueellisesti maistraattikohtaisia eroja, eikä sisäpiiriläinen saa riittävän ajoissa tietoa siitä, milloin lapsi on merkitty väestörekisteriin. Epäselväksi jää, tarkoitetaanko ohjeessa väestörekisteriin merkitsemisellä lapsen nimen merkitsemistä väestörekisteriin. Lisäksi 7 päivän määräajan tulisi alkaa kulumaan väestörekisterin merkitsemisestä ja siitä kun ilmoitusvelvollinen on saanut merkinnästä tiedon. Alaikäisen lapsen osalta seitsemän päivän määräajan tulisi alkaa kulua siitä, kun ilmoitusvelvollinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin (4.4.2). 5 (9) vonnan tulkinnan mukaan sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua alaikäisen lapsen osalta siitä, kun sisäpiiriläinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin. Mikäli lapsen nimiin ennen tätä ajankohtaa hankitaan osakkeita tai sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, lapsi tulee merkitä sisäpiirirekisteriin rahoitusvälineiden hankintahetkellä." Luvun kohtaa (18) on muutettu vastaavasti. Luku Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahoitusvälineet Finanssivalvonnan kommentti Luvussa (Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit) kohta 27 tulisi jakaa siten, että viimeinen ranskalainen viiva alkaa erillisenä kappaleena. Saman päivän sisällä useammassa erässä toteutetusta toimeksiannosta ei tarvitse tehdä täydennysilmoitusta, eikä asiaa tulisi käsitellä samassa kappaleessa täydennysilmoituksen kanssa. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut lukujen ja muotoilua esitetyllä tavalla. Luku Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta Finanssivalvonnan kommentti Luvun (Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta) kohdassa Sijoituspalvelulaissa tai sitä koskevassa hallituksen esityksessä ei 31 on syytä määritellä voittoa tavoittelematon yhteisö. Käsittääkö yhteisö esimerkiksi kannatusyhdistyksen tai testamentti- tavoittelemattomalla yhteisöllä. Ottaen huomioon mahdollisuuksi- ole määritelty sitä, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan voittoa rahaston? Erityisesti yhteisön määritteleminen olisi tarpeen en moninaisuuden ja liittymät muuhun lainsäädäntöön Finanssivalvonta ei katso tässä yhteydessä mahdolliseksi määritellä voit- liikkeeseenlaskijan lähipiirin kuuluvan vaikutusvaltayhteisön osalta. toa tavoittelematonta yhteisöä. Luku 5.2 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri (rahastoyhtiöt) Finanssivalvonnan kommentti Luvun 5.2 (Sisäpiiriläiset ja lähipiiri) kohdassa 5 pitäisi todeta, etteivät osuudenomistajien valitsemat hallituksen jäsenet ole sisäpiiriläisiä. Finanssivalvonta katsoo, että kommentissa esitetty ilmenee määräyksen ohjeen luvun 5.2 kohdasta (4), jonka mukaan rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen ja varajäsen. Tela Jakson 5 ("Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirirekisteri") jaksossa Rahastoyhtiön sisäpiiriläiset on määritelty sijoitusrahastolain 99

6 5.2 ("Sisäpiiriläiset ja lähipiiri") on kohdassa (5) lueteltu rahastoyhtiön sisäpiiriläiset. Listauksessa ei ole kuitenkaan mainittu yhtäältä listayhtiöiden kohdalla sovellettavaa kriteeriä yhtiön palveluksessa olevasta henkilöstä, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa tai jolla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon (jakson 4 ["Markkinaosapuolten julkinen sisäpiirirekisteri"] kohta 4.2 ["Sisäpiiriläiset ja lähipiiri"] sekä standardi 5.3 liikkeeseenlaskijoista). Rahastoyhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat suhteellisen säännöllisesti saada osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa, etenkin mikäli rahastoyhtiö on samassa konsernissa kuin muita sijoituspalveluita tarjoava yhteisö tai yhtiö. Siksi olisi tarkoituksenmukaista, että rahastoyhtiöiden sisäpiirirekisterin määritelmä olisi vähintään yhtä laaja kuin listayhtiön. Sinänsä rahastoyhtiön kohdalla on henkilötahona henkilöt, jotka voivat vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamiseen. Tämä ei kuitenkaan vielä välttämättä kaikissa tilanteissa kata mm. analyysitoimintaa harjoittavia tahoja rahastoyhtiössä, vaan ainoastaan salkunhoidossa työskentelevät henkilöt. 6 (9) :ssä. Lainkohdan mukaan sisäpiiri- ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta rahastoyhtiön palveluksessa olevaa taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivaa, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen. Finanssivalvonta ei voi laajentaa sijoitusrahastolain 99 :n soveltamisalaa määräyksellä ja ohjeella. Luku 6.3 Sisäpiirirekisterin luotettavuuden varmistaminen Finanssivalvonnan kommentti Luvussa 6.2 (Rekisterin luotettavuuden varmistaminen) kohdan 11 sanamuoto estää virheen korjaamisen. Kohta pitäisi muotoilla vastaavalla tavalla kuin yrityskohtaisessa sisäpiirirekisterissä on todettu virheen korjaamisesta (standardi 5.3 luku 7.4 kohta 25). Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja lisännyt määräyksen ja ohjeen lukuun 6.3 (Sisäpiirirekisterin luotettavuuden varmistaminen) kohtaan (11) esitetyn tulkinnan. Pörssi Luvun 6.3 uuden määräyksen kohdan (11) mukaan rekisterinpito tulee järjestää siten, että tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa. Sisäpiirirekisteriluonnosta voisi täydentää ohjeella siitä, miten mahdolliset virheelliset tiedot voidaan korjata. Luvun 6.2 kohdassa 15 tulisi mainita myös sähköpostitse toimitetut ilmoituslomakkeet. Luvun 6.2 kohdassa 17 olisi hyvä määritellä ilman aiheetonta viivytystä. Aikatulkinta ei saa muodostua kohtuuttoman lyhyeksi. Finanssivalvonta katsoo, että luvun 6.3 kohta (15) sisältää esitetyn mahdollisuuden. Sijoituspalvelulain 7 luvun 19 :n 3 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n 3 momentin, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :n 3 momentin ja sijoitusrahastolain 101 a :n 3 momentin

7 7 (9) mukaan sisäpiirirekisterin ylläpito on järjestettävä luotettavalla tavalla. Edellä mainituissa lainkohdissa ei säädetä siitä, miten nopeasti rekisterimerkinnät tulee tehdä. Rekisterin luotettavaan ylläpitoon kuitenkin liittyy se, että rekisterin tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. Finanssivalvonnan käsityksen mukaan rekisterimerkinnät tulee tehdä viipymättä, ja Finanssivalvonta on muuttanut luvun 6.4 kohdan (17) kuulumaan "Ilmoitetut tiedot merkitään sisäpiirirekisteriin viipymättä". Samassa yhteydessä luvun 6.4 kohta (17) on muutettu määräyksestä ohjeeksi. Luku 6.4 Rekisterimerkinnät Finanssivalvonnan kommentti Luvussa 6.3 (Rekisterimerkinnät) kohtaa 18 pitäisi täydentää siten, että rekisterinpitäjän tulee pyytää sisäpiiriläistä täydentämään ilmoitusta, jos se on ilmeisen puutteellinen. Rekisterinpitäjä ei voi tietää ilmoituksen sisällössä olevista puutteista, jos ne eivät ilmene suoraan lomakkeelta. Luku 6.6 Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä Luvussa 6.5 (Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä) kohdassa 26 todetaan, että julkisten tietojen nähtävillä pitopaikka voi olla rekisterinpitäjän pääkonttorissa. Käytännössä rekisterinpitäjän pitäisi voida saattaa tiedot nähtäville myös johonkin muuhun paikkaan kuin pääkonttoriinsa. Tietojen pitäminen nähtävillä rekisterinpitäjän kotipaikkakunnalla tulisi olla riittävää. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja lisännyt luvun 6.4 (Rekisterimerkinnät) kohtaan (18) sanan ilmeinen. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja lisännyt määräyksen ja ohjeen lukuun 6.6 kohtaan (24) suosituksen, jonka mukaan rekisterinpitäjän tulisi ilmoittaa internet -sivuillaan, miten rekisterin tiedoista on mahdollisuus saada otteita ja jäljennöksiä. Luku 7.1 Finanssivalvonnalle annettava selvitys Finanssivalvonnan kommentti Luvussa 7.1 (Finanssivalvonnalle annettava selvitys) määrätään Finanssivalvonnalle toimitettavasta selvityksestä. Rekisterinpitäjän toimitusjohtajan allekirjoituksen sijasta rekisterinpitäjän compliance -toiminnosta tai riskienhallinnasta vastuullisen taikka sen kenen vastuulla rekisterinhallinta on, tulisi voida allekirjoittaa selvitys. Tela Luvun 7 ("Raportointi Finanssivalvonnalle") jakson 7.1 ("Finanssivalvonnalle annettava selvitys") uudet ohjeet rekisterin raportoinnista FIVA:lle ovat samoin järkeviä, mutta kohdan (3) selvitys ilmoitusvelvollisuuden valvonnasta on sikäli vaikea, etta lähtökohtaisesti ilmoitusvelvollisuuden valvonta toteutuu rekisterin ylläpidolla sekä mm. ohjeistuksella henkilöstölle rekisteröinnin Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvun 7.1 kohtaa (5) seuraavasti: "Finanssivalvonnalle toimitettavan selvityksen tulee olla rekisterinpitäjän toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön allekirjoittama."

8 Pörssi perusteista. Lisäksi kohdassa (5) mainittu määräys selvityksen toimittamisesta valvonnan ajankohdista on samassa mielessä vaikea, koska lähtökohtaisesti valvonta perustuu työntekijöiden jatkuvalle ilmoitusvelvollisuudelle. Lisäksi määräys siitä, että rekisteriselvityksen tulee olla toimitusjohtajan allekirjoittama, voisi sisältää vaihtoehtoina esim. lakiasiainjohtajan tai compliance - toiminnosta vastaavan henkilon, tai riskienhallinnasta vastaavan henkilon allekirjoituksen, mikäli joku näistä on nimetty rekisterin ylläpidosta vastaavaksi henkilöksi. Luvun 7.1 kohdan 3 selvityksen sisältö tulisi rajoittaa laissa sekä Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa säädettyihin seikkoihin. Rahkl: n 3 luvun 43 : n mukaan Pörssin tulee vuosittain toimittaa Finanssivalvonnalle sisäpiirirekisteriä koskevat tiedot. Velvollisuus vuosi- ilmoituksen tekemiseen on uusi ja sitä koskeva tarkempi sääntely sisältyy sisäpiirirekisteriluonnoksen lukuun 7. Vuosi-ilmoituksen tulee muun ohella sisältää tiedot rekisterinpitäjän suorittaman sisäpiirirekisterin ylläpitäjän suorittamasta valvonnasta ja valvonnan ajankohdista. Pörssi katsoo, että valvontamenetelmistä ja -tavoista päättäminen ja valvonnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen tulisi jättää rekisterinpitäjän päätettäväksi erityisesti huomioiden sisäpiirirekisteriluonnoksen soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden luonne. Koska velvollisuus vuosi-ilmoituksen tekemiseen Finanssivalvonnalle on edellä mainitusti uusi, on kohtuullista, että vuosiselvitys tulee ensimmäisen kerran toimittaa mennessä. 8 (9) Määräyksen ja ohjeen luvun 7.1 kohta (3) vastaa sijoituspalvelulain 7 luvun 19 :n 4 momenttia, sijoitusrahastolain 101 a :n 4:n momenttia, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n 4 momenttia ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :n 4 momentin säännöksiä. Tämän lisäksi Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä selvityksestä ja sen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen, rahastoyhtiön, pörssin ja arvopaperikeskuksen sisäpiirirekisterin ylläpito on järjestettävä luotettavalla tavalla. Luotettava rekisterinpito edellyttää sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvontaa sekä rekisterin luotettavuuden varmistamista. Finanssivalvonnalle vuosittain toimitettavasta selvityksestä tulee ilmetä muun muassa selvitys rekisterinpitäjän valvontamenetelmistä ja -tavoista sekä valvonnan ajankohdista. Määräys ei estä rekisterinpitäjää päättämästä valvontamenetelmien tai tapojen sisällöstä, kunhan ne mahdollistavat luotettavan rekisterin ylläpitämisen. Luku 7.2 Selvityksen toimittaminen Finanssivalvonnan kommentti OP-Pohjola Osk Pyydämme täydentämään Finanssivalvonnalle annettavan selvityksen toimittamista koskevaa kohtaa (luku 7.2) siten, että talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvat jäsenluottolaitokset toimittavat selvityksensä talletuspankkien yhteen liittymästä Sijoituspalvelulain 7 luvun 23 :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä selvityksestä ja sen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnalla ei ole valtuutta määrätä siitä, että talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvat

9 annetussa laissa tarkoitetulle keskusyhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusyhteisö toimittaa selvitykset Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta voi tarvittaessa määrätä, että selvitys on annettava myös suoraan Finanssivalvonnalle. 9 (9) jäsenluottolaitokset antaisivat selvityksen niiden keskusyhteisölle. Finanssivalvonta kuitenkin toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa siitä, että keskusyhteisö kerää ilmoitukset jäsenluottolaitoksilta ja toimittaa ne kootusti Finanssivalvonnalle.

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014. 171/2014 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 171/2014 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013

UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 UUSI ARVOPAPERIMARKKINALAKI 1.1.2013 ASIANAJOTOIMISTO MERILAMPI OY 1 Uusi arvopaperimarkkinalaki 1.1.2013 (40128) 1. ARVOPAPERIMARKKINALAINSÄÄDÄNNÖN KOKONAISUUDISTUS Arvopaperimarkkinalainsäädännön kokonaisuudistuksen

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9.

Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus. Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. Arvopaperikeskusasetus, hallintarekisteröinti ja omistuksen julkisuus Listayhtiöiden neuvottelukunta 12.9. 1 TAUSTA 2 Sääntelyn tausta Komission pitkäaikaisena tavoitteena ollut luoda tehokkaat eurooppalaiset

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Epäilyttävien liiketoimien ilmoittaminen Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä. LISTAYHTIÖN OMAT OSAKKEET 1 Ohjeen tarkoitus ja soveltamisala 1.1 Tämä ohje täydentää omien osakkeiden hankintaa koskevia arvopaperipörssin sääntöjen 5.3 luvun ja sääntökohtien 3.5.10 3.5.14 säännöksiä.

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen.

1 (6) Jokainen yksi Merkintäoikeus oikeuttaa merkitsemään yhden Antiosakkeen. 1 (6) OSAKEANNIN EHDOT Suominen Yhtymän ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään enintään 30 000 000 uuden osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa maksullisessa osakeannissa.

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on tämän muistion alla. 2. HAKEMUS TULLA LUOKITELLUKSI TOISESSA ASIAKASLUOKASSA ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD)

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN MUUT- TAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (MAR/MAD) Valtiovarainministeriö Dnro 10/2016 9.3.2016 1 (5) valtiovarainministerio@vm.fi janne.hayrynen@vm.fi anu.pietarinen@vm.fi Lausuntopyyntönne: VM019:00/2016, 15.2.2016 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA

Lisätiedot

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet

eq-konsernin palkitsemisperiaatteet eq-konsernin palkitsemisperiaatteet Sisällys eq-konsernin palkitsemisperiaatteet... 3 1. Palkitsemista ohjaavat periaatteet ja tavoitteet... 3 2. Päätöksentekojärjestys... 3 3. Palkitsemisessa noudatettavat

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Dnro FIVA 13/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus

Valtiovarainministeriön asetus Valtiovarainministeriön asetus joukkorahoituksen saajan tiedonantovelvollisuuden sisällöstä ja rakenteesta Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään joukkorahoituslain (734/2016) 21 :n nojalla:

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 9 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 11/2013

Määräykset ja ohjeet 11/2013 Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Dnro FIVA 12/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi. Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (7) 10.6.2013 Julkinen Määräykset ja ohjeet 12/2013 Kaupparaportointi Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012. 751/2012 Laki. arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2012 751/2012 Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE

SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE SAMPO-KONSERNIN SISÄPIIRI- JA KAUPANKÄYNTIOHJE Sisältö Sivu 3 A. Soveltamisala 1. Ohjeen soveltamisala ja perusteena olevat säädökset 1.1 Soveltamisala 1.2 Ohjeen perusteena olevat säädökset 4 B. Sisäpiirintieto

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama

Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Vaihtoehtoinen markkinapaikka osakkeiden ja joukkolainojen listaukseen miten eroaa pörssilistauksesta? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Sisältö Yhtiöiden listautumisvaihtoehdot Suomessa Miksi vaihtoehtoinen

Lisätiedot

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA

OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN KUULUVIEN LUOTTOLAITOSTEN OMISTAMIEN LUOTTO- JA RAHOITUSLAITOSTEN OSAKKEIDEN JA OSUUKSIEN ILMOITTAMISESTA RAHOITUSTARKASTUS OHJE Nro 301.5 Dnro 3/220/97 Antopäivä: 26.3.1997 Voimassaoloaika: 23.5.1997 lukien toistaiseksi 1 (3) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle OHJE OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄÄN

Lisätiedot

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano

Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Arvopaperikeskusasetuksen kansallinen täytäntöönpano Muutoslait selkeyttävät oikeustilaa Asetus tuli voimaan 17.9.2014. Asetus on sellaisenaan sovellettavaa oikeutta. Ei tarvitse panna täytäntöön kuten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

Eduskunnan talousvaliokunnalle. Lausun kunnioittavasti käsitykseni hallituksen esityksestä sen relevanttien kohtien osalta.

Eduskunnan talousvaliokunnalle. Lausun kunnioittavasti käsitykseni hallituksen esityksestä sen relevanttien kohtien osalta. Seppo Villa kauppaoikeuden professori Helsingin yliopisto Hallituksen esitys HE 21/2015 vp eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE EFORE OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. MÄÄRITELMÄT 3 3. SISÄPIIRISÄÄNTELY 4 3.1 Miksi sisäpiirisäännöt ovat tärkeitä? 4 3.2 Sisäpiirintiedon väärinkäytön kielto 5 3.3 Julkistamaton

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin /369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin 19.5.2006/369 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain soveltamisala Tätä lakia sovelletaan suomalaisten korkeakoulujen palveluksessa olevien

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Componentan sisäpiiriohjeet

Componentan sisäpiiriohjeet Voimassa 23.3.2012 alkaen 1 (10) Componentan sisäpiiriohjeet 1. PÄÄPERIAATTEET Listatun yhtiön johdolla ja muilla työntekijöillä saattaa olla hallussaan tietoa, joka vaikuttaa yhtiön liikkeeseen laskemien

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA5.1. Kaupparaportointi. Määräykset ja ohjeet Standardi RA5.1 Kaupparaportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 313/2015 Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 313/2015 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1(7) HALLITUKSEN EHDOTUS VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE 24.3.2011 YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI 1 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan TOIMINIMI (täyttäkää aina) Sulautumisen vastaanottava säätiö / Kombinaatiosulautumisessa syntyvä säätiö n nimi Y-tunnus Sulautuvat säätiöt / osakeyhtiöt / asunto-osakeyhtiöt / osuuskunnat / asunto-osuuskunnat

Lisätiedot

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi

Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Lausunto 1 (8) Arvopaperimarkkinayhdistys ry info@cgfinland.fi Yleistä suosituksesta ja sen valmistelusta Arvopaperimarkkinayhdistys ry (AMY) on pyytänyt Finanssivalvonnan lausuntoa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen: Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3.

Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. FK Ftnanssialan Keskusliitto FCjFinansbranschens Centralförbund Rahoitustarkastukselle Luotettava hallinto ja toiminnan järjestäminen - standardiluonnos 1.3. Käsillä olevaan luonnokseen luotettavaa hallintoa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Certeum Oy 31.03.2015 13:33:51 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.03.2015 Toiminimi: Certeum Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 2617068-1 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2012

Määräykset ja ohjeet 2/2012 Määräykset ja ohjeet 2/2012 Vastuuvelan suojaaminen, kirjanpito- ja Dnro FIVA 10/01.00/2011 Antopäivä 23.2.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS

FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 (8) Vastaanottaja Honkarakenne Oyj FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN 40 :SSÄ TARKOITETTU JULKINEN HUOMAUTUS 1 Päätös 2 Kuuleminen 3 Honkarakenne Oyj:n menettely asiassa Finanssivalvonta antaa Finanssivalvonnasta

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot