Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista"

Transkriptio

1 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa luonnoksessa käytettyä numerointia. Jos numerointi on muuttunut, Finanssivalvonnan muutoskommentin yhteyteen on merkitty muutetun kohdan numero lopullisissa määräyksissä ja ohjeissa.) KS Yleiset kommentit Finanssivalvonnan kommentti Finanssialan Keskusliitto () Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat määräys- ja ohjeluonnokset ja luonnos standardista 5.3 sisäpiiri-ilmoituksista ja -rekistereistä poikkeavat kirjoitusasultaan toisistaan useissa eri kohdissa (esimerkiksi määräys- ja ohjeluonnoksen luvussa kohdat 34 ja 35 ovat erillisiä kappaleita, kun standardiluonnoksessa 5.3 luvussa ne ovat esitetty suluissa esimerkkinä). Osin eroavaisuudet perustuvat eri aikaan voimaan tulevaan lainsäädäntöön, mutta kaikkia eroavaisuuksia ei voida selvittää tällä. Ohjeiden luettavuutta parantaisi, jos ne olisivat samansisältöisiä niissä tilanteissa, kun taustalla oleva lainsäädäntö on samansisältöinen. Jos asiaa halutaan linjata markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden osalta eri tavalla, linjausten tulee olla perusteltuja. Markkinaosapuolten julkista sisäpiirirekisteriä koskevat säännökset siirrettiin alkaen arvopaperimarkkinalaista (AML) näitä yhteisöjä koskeviin erityislakeihin. Näiden lakien ja AML:n säännösten sisällöllisten eroavaisuuksien vuoksi Finanssivalvonta päätti antaa oman määräyksen ja ohjeen markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkisesta sisäpiirirekisteristä. Uusi määräys ja ohje on osa Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman uudistamishanketta. Uusien määräysten ja ohjeiden rakenne ja kirjoitustapa poikkeavat jossain määrin vanhoista standardeista. Liikkeeseenlaskijoiden julkista sisäpiirirekisteriä koskeviin standardin 5.3 julkista sisäpiirirekisteriä koskeviin lukuihin 5-6 ei ole tehty kuin vähäisiä teknisiä muutoksia, koska AML:n 19 luvun 7 :n siirtymäsäännöksen mukaan liikkeeseenlaskijoiden julkisen sisäpiirirekisterin pitämiseen sovelletaan kumotun AML:n 5 luvun 3 ja 4, 6 ja 7 :n säännöksiä siihen saakka, kunnes valtiovarainministeriö antaa asetuksen AML:n (746/2012) 12 luvun 3-4 :n sekä 13 luvun 2-5 :n soveltamisesta. Finanssivalvonnan tarkoituksena on muuttaa liikkeeseenlaskijoita koskeva standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) määräykseksi ja ohjeeksi siinä vaiheessa, kun valtiovarainministeriö antaa edellä mainitun

2 Pörssi Useassa kohdassa määräyksiä ja ohjeita puhutaan osakkeista ja rahoitusvälineistä. Osake on yksi rahoitusväline. Ehdotamme että määräyksissä ja ohjeissa asia ilmaistaan joko osakkeet ja muut rahoitusvälineet tai sitten puhutaan vain rahoitusvälineistä. Lisäksi luvun (Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit) kohdassa 26 puhutaan arvopapereista ja johdannaissopimuksista, kun oikea termi on rahoitusväline. Terminologian yhdenmukaisuus määräyksissä ja ohjeissa tulee varmistaa. Määräysten ja ohjeiden antamisen ja noudattamisen aikataulu on hankala. Laki on tullut jo voimaan. Toisaalta kun määräykset ja ohjeet aiheuttavat muutoksia jäsentemme toimintatapoihin, niiden antaminen keskellä kesää olisi ongelmallista. Olisi hyvä, jos määräykset ja ohjeet annettaisiin joko aikaisemmin tai myöhemmin. Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevien määräysten ja ohjeiden jatkovalmistelussa tulee kiinnittää huomiota käytettyjen käsitteiden johdonmukaisuuteen. Tältä osin lakiin ei sisälly merkittäviä siirtymäsäännöksiä, joten vanhan lainsäädännön mukaisten termien (esim. arvopa- 2 (9) asetuksen. Finanssivalvonnan käsityksen mukaan Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevan määräyksen ja ohjeen luvut 4-5 ja standardin 5.3 luvut 5-6 eivät asiallisesti eroa toisistaan niissä tilanteissa, joissa taustalla oleva sääntely on samansisältöinen. Finanssivalvonnan valvontatyössään tekemien havaintojen johdosta markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden rekisterinpitäjän velvollisuuksia koskevaan lukuun 6 on lisätty ohjeistusta luotettavasta rekisterinpidosta. Sijoituspalvelulain 7 luvun 17 :n, rahastoyhtiölain 99 :n, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 41 :n sekä arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 26 :n mukaan sisäpiiriläisen on ilmoitettava säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, koskevat tiedot sisäpiirirekisteriin. Sijoituspalvelulain 1 luvun 10 :ssä oleva rahoitusvälineen määritelmä on edellä mainittua laajempi. Finanssivalvonta katsoo, että määräyksessä ja ohjeessa käytetyn terminologian tulee vastata edellä mainittujen lakien terminologiaa. Finanssivalvonta on muuttanut luvun (Arvoosuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit) kohdan (28) terminologian vastaamaan laissa käytettyä terminologiaa. Siirtymäsäännösten mukaan kumottavan lain nojalla annettuja Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita voidaan soveltaa kuuden kuukauden ajan lain voimaantulosta, jos ne eivät ole ristiriidassa uuden lain kanssa. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvussa 1.1 (Soveltamisala) käytetyn termin arvopaperipörssi pörssiksi.

3 peripörssi) käyttäminen ei ole tarkoituksenmukaista. 3 (9) Pörssi Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevat säännökset palautettiin hallituksen esitykseen (HE 32/2012) sisältyviin lakiehdotuksiin - syksyllä 2011 julkisen kuulemisen kohteena oleviin lakiehdotuksiin säännöksiä ei sisältynyt. Kyse on tältä osin yleisestä eurooppalaisesta tasosta poikkeavasta sääntelystä, joka osaltaan lisää markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden hallinnollista taakkaa ja on omiaan vaikuttamaan negatiivisesti Suomen arvopaperimarkkinoiden houkuttelevuuteen. Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkista sisäpiirirekisteriä koskevan määräys- ja ohjeluonnoksen ("sisäpiirirekisteriluonnos") mukainen sisäpiiriläisen ilmoitusvelvollisuus on varsin laaja. Sisäpiirirekisteriluonnoksessa Finanssivalvonta suosittaa, että sisäpiirirekisteriläiset ilmoittavat selvyyden vuoksi kaikki arvopaperiomistuksensa (5 000 euron rajan soveltumatta) ja niiden muutokset sisäpiirirekisteriin. Sisäpiirirekisterin ylläpidosta aiheutuu markkinaosapuolille ja rahastoyhtiöille huomattavaa hallinnollista taakkaa, vaikka sinänsä rekisterinpitäjän velvollisuuksia sekä Finanssivalvonnalle annettavaa selvitystä koskevia uusia määräyksiä ja ohjeita voidaan pitää sisäpiirirekisterisääntelyä selventävinä. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja poistanut määräyksen ja ohjeen luvuista 4 ja 5 kommentissa mainitun Finanssivalvonnan suosituksen. Luku 1.1 Soveltamisala Finanssivalvonnan kommentti Luvun 1.1 kohdassa 2 lakiviittaus sijoituspalvelulain 1 luku 3 ja 5 :ään jää hieman epäselväksi. Sijoituspalvelulain 1 luvun 3 :ssä luetellaan ne sijoituspalvelulain säännökset, joita sovelletaan niihin ulkomaisiin sijoituspalveluyrityksiin, jotka tarjoavat sijoituspalveluja Suomessa. Sijoituspalvelulain 1 luvun 5 :n säännös koskee ulkomaisia luottolaitoksia, jotka tarjoavat sijoituspalveluja Suomessa. Sijoituspalvelulain 1 luvun 6 :ssä luetellaan vastaavasti ne sijoituspalvelulain säännökset, joita sovelletaan ulkomaisiin rahastoyhtiöihin, jotka tarjoavat sijoituspalvelua Suomessa. Finanssivalvonta on lisännyt määräyksen ja ohjeen luvun 1.1 kohdan (2) lakiviittaukseen sijoituspalvelulain 1 luvun 6 :n. Edellä mainittujen lainkohtien mukaan julkista sisäpiirirekisteriä koskevia säännöksiä ei sovelleta ulkomaisen sijoituspalveluyri-

4 4 (9) tyksen, luottolaitoksen tai rahastoyhtiön Suomessa sijaitsevaan sivuliikkeeseen. Luku 4.3 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri Finanssivalvonnan kommentti Sijoituspalvelulain 7 luvun 17 :n 2 momentin mukaan sisäpiiriläisellä tarkoitetaan mm. sijoituspalveluyrityksen palveluksessa olevaa henkilöä, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. Lakiesityksen perusteluissa ei ole kuvattu, mitä tarkoitetaan henkilöllä, joka päätehtävänään osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen. Sisäpiiriläisiä koskevassa kohdassa olisi syytä esimerkein kuvata, minkälaisia työtehtäviä sijoituspalvelun tarjoamiseen osallistuvat henkilöt hoitavat. Käsityksemme mukaan henkilön ei pidä katsoa osallistuvan sijoituspalvelun tarjoamiseen, jos hän ei aktiivisesti käytä omaa harkintavaltaa sijoituspalvelun tarjoamisessa, kuten esimerkiksi tukitoiminnossa työskentelevät henkilöt, jotka pelkästään saattavat loppuun aiemmin päätettyjä liiketoimia (esim. back office-, custody- tai muut vastaavat toimihenkilöt). Tämä koskee esimerkiksi luvun 4.2 kohdissa 6 ja 9 esitettyä. Henkilöpiirin tulisi mielestämme olla sama kuin aiemminkin. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvun 4.3 kohdassa (8) olevaa ohjetta siten, että Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen ja rahastoyhtiön palveluksessa olevia henkilöitä, jotka päätehtävänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen, ovat ainakin sijoitusanalyytikot, meklarit, salkunhoitajat ja corporate finance -toiminnoissa työskentelevät henkilöt. Tämän lisäksi rekisterinpitäjän tulee itse määritellä mahdolliset muut sen palveluksessa olevat henkilöt, jotka päätehtävänään osallistuvat sijoituspalvelun tarjoamiseen tai, jotka muutoin saavat säännöllisesti haltuunsa osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa. Luku 4.4 Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet Finanssivalvonnan kommentti Luvun 4.3 (Ilmoitettavat osakkeet ja rahoitusvälineet) kohdassa 11 todetaan, että ilmoitusvelvollisuus koskee säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevia osakkeita ja sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella. Selvyyden vuoksi virke tulisi muotoilla siten, että ilmoitusvelvollisuus koskee Suomessa säännellyllä markkinalla tai Suomessa monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena. Luvun 4.4 kohdassa (11) viitataan sijoituspalvelulain 17 :n 1 momenttiin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 42 :n 2 momenttiin ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 27 :n 1 momenttiin. Luvun 5.3 kohdassa (8) viitataan sijoitusrahastolain 99 :n 1 momenttiin. Ko. lainkohtien sanamuodot vastaavat kohdassa (11) ja (8) esitettyä. Finanssivalvonta on huomioinut ehdotuksen ja muuttanut luvun 4.4 kohdassa (12) ja luvun 5.3 kohdassa (9) olevat Finanssivalvonnan tulkinnat vastamaan esitettyä. Luku Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset Finanssivalvonnan kommentti Luvussa (Sisäpiiri-ilmoituksen muutokset) todetaan aiemman standardin mukaisesti, että alaikäisen lapsen osalta Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvun kohtaa (21) siten, että " Finanssival-

5 KKK sisäpiiri-ilmoituksen määräaika alkaa kulua väestörekisteriin merkitsemisestä. Lapsen synnyttyä sairaalasta saadaan väliaikainen tunnus, jonka perusteella lapsi merkitään väestörekisteriin. Väliaikaisella tunnuksella ei voida kuitenkaan merkitä lasta SIRE -järjestelmään. Väestörekisteriin merkitsemisessä on alueellisesti maistraattikohtaisia eroja, eikä sisäpiiriläinen saa riittävän ajoissa tietoa siitä, milloin lapsi on merkitty väestörekisteriin. Epäselväksi jää, tarkoitetaanko ohjeessa väestörekisteriin merkitsemisellä lapsen nimen merkitsemistä väestörekisteriin. Lisäksi 7 päivän määräajan tulisi alkaa kulumaan väestörekisterin merkitsemisestä ja siitä kun ilmoitusvelvollinen on saanut merkinnästä tiedon. Alaikäisen lapsen osalta seitsemän päivän määräajan tulisi alkaa kulua siitä, kun ilmoitusvelvollinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin (4.4.2). 5 (9) vonnan tulkinnan mukaan sisäpiiri-ilmoituksen tekemistä koskeva seitsemän (7) päivän määräaika alkaa kulua alaikäisen lapsen osalta siitä, kun sisäpiiriläinen on saanut tiedon lapsen merkitsemisestä väestörekisteriin. Mikäli lapsen nimiin ennen tätä ajankohtaa hankitaan osakkeita tai sellaisia rahoitusvälineitä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella, lapsi tulee merkitä sisäpiirirekisteriin rahoitusvälineiden hankintahetkellä." Luvun kohtaa (18) on muutettu vastaavasti. Luku Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt rahoitusvälineet Finanssivalvonnan kommentti Luvussa (Arvo-osuusjärjestelmään liitetyt arvopaperit) kohta 27 tulisi jakaa siten, että viimeinen ranskalainen viiva alkaa erillisenä kappaleena. Saman päivän sisällä useammassa erässä toteutetusta toimeksiannosta ei tarvitse tehdä täydennysilmoitusta, eikä asiaa tulisi käsitellä samassa kappaleessa täydennysilmoituksen kanssa. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut lukujen ja muotoilua esitetyllä tavalla. Luku Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta Finanssivalvonnan kommentti Luvun (Poikkeukset ilmoitusvelvollisuudesta) kohdassa Sijoituspalvelulaissa tai sitä koskevassa hallituksen esityksessä ei 31 on syytä määritellä voittoa tavoittelematon yhteisö. Käsittääkö yhteisö esimerkiksi kannatusyhdistyksen tai testamentti- tavoittelemattomalla yhteisöllä. Ottaen huomioon mahdollisuuksi- ole määritelty sitä, mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan voittoa rahaston? Erityisesti yhteisön määritteleminen olisi tarpeen en moninaisuuden ja liittymät muuhun lainsäädäntöön Finanssivalvonta ei katso tässä yhteydessä mahdolliseksi määritellä voit- liikkeeseenlaskijan lähipiirin kuuluvan vaikutusvaltayhteisön osalta. toa tavoittelematonta yhteisöä. Luku 5.2 Sisäpiiriläiset ja lähipiiri (rahastoyhtiöt) Finanssivalvonnan kommentti Luvun 5.2 (Sisäpiiriläiset ja lähipiiri) kohdassa 5 pitäisi todeta, etteivät osuudenomistajien valitsemat hallituksen jäsenet ole sisäpiiriläisiä. Finanssivalvonta katsoo, että kommentissa esitetty ilmenee määräyksen ohjeen luvun 5.2 kohdasta (4), jonka mukaan rahastoyhtiön sisäpiiriläisiä ovat rahastoyhtiön yhtiökokouksen valitsema hallituksen jäsen ja varajäsen. Tela Jakson 5 ("Rahastoyhtiön julkinen sisäpiirirekisteri") jaksossa Rahastoyhtiön sisäpiiriläiset on määritelty sijoitusrahastolain 99

6 5.2 ("Sisäpiiriläiset ja lähipiiri") on kohdassa (5) lueteltu rahastoyhtiön sisäpiiriläiset. Listauksessa ei ole kuitenkaan mainittu yhtäältä listayhtiöiden kohdalla sovellettavaa kriteeriä yhtiön palveluksessa olevasta henkilöstä, joka saa säännöllisesti sisäpiirintietoa tai jolla on säännöllinen pääsy sisäpiirintietoon (jakson 4 ["Markkinaosapuolten julkinen sisäpiirirekisteri"] kohta 4.2 ["Sisäpiiriläiset ja lähipiiri"] sekä standardi 5.3 liikkeeseenlaskijoista). Rahastoyhtiön palveluksessa olevat henkilöt voivat suhteellisen säännöllisesti saada osakkeita ja rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiirintietoa, etenkin mikäli rahastoyhtiö on samassa konsernissa kuin muita sijoituspalveluita tarjoava yhteisö tai yhtiö. Siksi olisi tarkoituksenmukaista, että rahastoyhtiöiden sisäpiirirekisterin määritelmä olisi vähintään yhtä laaja kuin listayhtiön. Sinänsä rahastoyhtiön kohdalla on henkilötahona henkilöt, jotka voivat vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamiseen. Tämä ei kuitenkaan vielä välttämättä kaikissa tilanteissa kata mm. analyysitoimintaa harjoittavia tahoja rahastoyhtiössä, vaan ainoastaan salkunhoidossa työskentelevät henkilöt. 6 (9) :ssä. Lainkohdan mukaan sisäpiiri- ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta rahastoyhtiön palveluksessa olevaa taikka rahastoyhtiön puolesta tai lukuun toimivaa, jolla on mahdollisuus vaikuttaa sijoitusrahaston varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen. Finanssivalvonta ei voi laajentaa sijoitusrahastolain 99 :n soveltamisalaa määräyksellä ja ohjeella. Luku 6.3 Sisäpiirirekisterin luotettavuuden varmistaminen Finanssivalvonnan kommentti Luvussa 6.2 (Rekisterin luotettavuuden varmistaminen) kohdan 11 sanamuoto estää virheen korjaamisen. Kohta pitäisi muotoilla vastaavalla tavalla kuin yrityskohtaisessa sisäpiirirekisterissä on todettu virheen korjaamisesta (standardi 5.3 luku 7.4 kohta 25). Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja lisännyt määräyksen ja ohjeen lukuun 6.3 (Sisäpiirirekisterin luotettavuuden varmistaminen) kohtaan (11) esitetyn tulkinnan. Pörssi Luvun 6.3 uuden määräyksen kohdan (11) mukaan rekisterinpito tulee järjestää siten, että tietoja ei voi jälkikäteen muuttaa tai poistaa. Sisäpiirirekisteriluonnosta voisi täydentää ohjeella siitä, miten mahdolliset virheelliset tiedot voidaan korjata. Luvun 6.2 kohdassa 15 tulisi mainita myös sähköpostitse toimitetut ilmoituslomakkeet. Luvun 6.2 kohdassa 17 olisi hyvä määritellä ilman aiheetonta viivytystä. Aikatulkinta ei saa muodostua kohtuuttoman lyhyeksi. Finanssivalvonta katsoo, että luvun 6.3 kohta (15) sisältää esitetyn mahdollisuuden. Sijoituspalvelulain 7 luvun 19 :n 3 momentin, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n 3 momentin, arvoosuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :n 3 momentin ja sijoitusrahastolain 101 a :n 3 momentin

7 7 (9) mukaan sisäpiirirekisterin ylläpito on järjestettävä luotettavalla tavalla. Edellä mainituissa lainkohdissa ei säädetä siitä, miten nopeasti rekisterimerkinnät tulee tehdä. Rekisterin luotettavaan ylläpitoon kuitenkin liittyy se, että rekisterin tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. Finanssivalvonnan käsityksen mukaan rekisterimerkinnät tulee tehdä viipymättä, ja Finanssivalvonta on muuttanut luvun 6.4 kohdan (17) kuulumaan "Ilmoitetut tiedot merkitään sisäpiirirekisteriin viipymättä". Samassa yhteydessä luvun 6.4 kohta (17) on muutettu määräyksestä ohjeeksi. Luku 6.4 Rekisterimerkinnät Finanssivalvonnan kommentti Luvussa 6.3 (Rekisterimerkinnät) kohtaa 18 pitäisi täydentää siten, että rekisterinpitäjän tulee pyytää sisäpiiriläistä täydentämään ilmoitusta, jos se on ilmeisen puutteellinen. Rekisterinpitäjä ei voi tietää ilmoituksen sisällössä olevista puutteista, jos ne eivät ilmene suoraan lomakkeelta. Luku 6.6 Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä Luvussa 6.5 (Tietojen antaminen sisäpiirirekisteristä) kohdassa 26 todetaan, että julkisten tietojen nähtävillä pitopaikka voi olla rekisterinpitäjän pääkonttorissa. Käytännössä rekisterinpitäjän pitäisi voida saattaa tiedot nähtäville myös johonkin muuhun paikkaan kuin pääkonttoriinsa. Tietojen pitäminen nähtävillä rekisterinpitäjän kotipaikkakunnalla tulisi olla riittävää. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja lisännyt luvun 6.4 (Rekisterimerkinnät) kohtaan (18) sanan ilmeinen. Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja lisännyt määräyksen ja ohjeen lukuun 6.6 kohtaan (24) suosituksen, jonka mukaan rekisterinpitäjän tulisi ilmoittaa internet -sivuillaan, miten rekisterin tiedoista on mahdollisuus saada otteita ja jäljennöksiä. Luku 7.1 Finanssivalvonnalle annettava selvitys Finanssivalvonnan kommentti Luvussa 7.1 (Finanssivalvonnalle annettava selvitys) määrätään Finanssivalvonnalle toimitettavasta selvityksestä. Rekisterinpitäjän toimitusjohtajan allekirjoituksen sijasta rekisterinpitäjän compliance -toiminnosta tai riskienhallinnasta vastuullisen taikka sen kenen vastuulla rekisterinhallinta on, tulisi voida allekirjoittaa selvitys. Tela Luvun 7 ("Raportointi Finanssivalvonnalle") jakson 7.1 ("Finanssivalvonnalle annettava selvitys") uudet ohjeet rekisterin raportoinnista FIVA:lle ovat samoin järkeviä, mutta kohdan (3) selvitys ilmoitusvelvollisuuden valvonnasta on sikäli vaikea, etta lähtökohtaisesti ilmoitusvelvollisuuden valvonta toteutuu rekisterin ylläpidolla sekä mm. ohjeistuksella henkilöstölle rekisteröinnin Finanssivalvonta on huomioinut kommentin ja muuttanut määräyksen ja ohjeen luvun 7.1 kohtaa (5) seuraavasti: "Finanssivalvonnalle toimitettavan selvityksen tulee olla rekisterinpitäjän toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön allekirjoittama."

8 Pörssi perusteista. Lisäksi kohdassa (5) mainittu määräys selvityksen toimittamisesta valvonnan ajankohdista on samassa mielessä vaikea, koska lähtökohtaisesti valvonta perustuu työntekijöiden jatkuvalle ilmoitusvelvollisuudelle. Lisäksi määräys siitä, että rekisteriselvityksen tulee olla toimitusjohtajan allekirjoittama, voisi sisältää vaihtoehtoina esim. lakiasiainjohtajan tai compliance - toiminnosta vastaavan henkilon, tai riskienhallinnasta vastaavan henkilon allekirjoituksen, mikäli joku näistä on nimetty rekisterin ylläpidosta vastaavaksi henkilöksi. Luvun 7.1 kohdan 3 selvityksen sisältö tulisi rajoittaa laissa sekä Finanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa säädettyihin seikkoihin. Rahkl: n 3 luvun 43 : n mukaan Pörssin tulee vuosittain toimittaa Finanssivalvonnalle sisäpiirirekisteriä koskevat tiedot. Velvollisuus vuosi- ilmoituksen tekemiseen on uusi ja sitä koskeva tarkempi sääntely sisältyy sisäpiirirekisteriluonnoksen lukuun 7. Vuosi-ilmoituksen tulee muun ohella sisältää tiedot rekisterinpitäjän suorittaman sisäpiirirekisterin ylläpitäjän suorittamasta valvonnasta ja valvonnan ajankohdista. Pörssi katsoo, että valvontamenetelmistä ja -tavoista päättäminen ja valvonnan tarkoituksenmukainen toteuttaminen tulisi jättää rekisterinpitäjän päätettäväksi erityisesti huomioiden sisäpiirirekisteriluonnoksen soveltamisalaan kuuluvien toimijoiden luonne. Koska velvollisuus vuosi-ilmoituksen tekemiseen Finanssivalvonnalle on edellä mainitusti uusi, on kohtuullista, että vuosiselvitys tulee ensimmäisen kerran toimittaa mennessä. 8 (9) Määräyksen ja ohjeen luvun 7.1 kohta (3) vastaa sijoituspalvelulain 7 luvun 19 :n 4 momenttia, sijoitusrahastolain 101 a :n 4:n momenttia, kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 2 luvun 43 :n 4 momenttia ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 28 :n 4 momentin säännöksiä. Tämän lisäksi Finanssivalvonta voi antaa tarkempia määräyksiä selvityksestä ja sen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Sijoituspalveluyrityksen, sijoituspalveluja tarjoavan luottolaitoksen, rahastoyhtiön, pörssin ja arvopaperikeskuksen sisäpiirirekisterin ylläpito on järjestettävä luotettavalla tavalla. Luotettava rekisterinpito edellyttää sisäpiiriläisten ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvontaa sekä rekisterin luotettavuuden varmistamista. Finanssivalvonnalle vuosittain toimitettavasta selvityksestä tulee ilmetä muun muassa selvitys rekisterinpitäjän valvontamenetelmistä ja -tavoista sekä valvonnan ajankohdista. Määräys ei estä rekisterinpitäjää päättämästä valvontamenetelmien tai tapojen sisällöstä, kunhan ne mahdollistavat luotettavan rekisterin ylläpitämisen. Luku 7.2 Selvityksen toimittaminen Finanssivalvonnan kommentti OP-Pohjola Osk Pyydämme täydentämään Finanssivalvonnalle annettavan selvityksen toimittamista koskevaa kohtaa (luku 7.2) siten, että talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvat jäsenluottolaitokset toimittavat selvityksensä talletuspankkien yhteen liittymästä Sijoituspalvelulain 7 luvun 23 :n 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi antaa määräyksiä selvityksestä ja sen toimittamisesta Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonnalla ei ole valtuutta määrätä siitä, että talletuspankkien yhteenliittymään kuuluvat

9 annetussa laissa tarkoitetulle keskusyhteisölle sen antamien ohjeiden mukaisesti. Keskusyhteisö toimittaa selvitykset Finanssivalvonnalle. Finanssivalvonta voi tarvittaessa määrätä, että selvitys on annettava myös suoraan Finanssivalvonnalle. 9 (9) jäsenluottolaitokset antaisivat selvityksen niiden keskusyhteisölle. Finanssivalvonta kuitenkin toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa siitä, että keskusyhteisö kerää ilmoitukset jäsenluottolaitoksilta ja toimittaa ne kootusti Finanssivalvonnalle.

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista 1 (6) Määräykset ja ohjeet 2013 Standardi 5.3 (Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit) muutokset Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty standardin kohtien numerointi vastaa lausunnolla olleessa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2013

Määräykset ja ohjeet x/2013 Määräykset ja ohjeet x/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten, työeläkevakuutusyhtiöiden ja Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 Muutospäivä: 1.6.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro FIVA 14/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista 1 (5) 14.6.2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2013

Määräykset ja ohjeet X/2013 Määräykset ja ohjeet X/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro x/01.00/2013 Antopäivä x.x.2013 Voimaantulopäivä x.x.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta /2014 Laki. työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2014 1046/2014 Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS

MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS MARKKINOIDEN VÄÄRINKÄYTTÖASETUS YHTIÖN HALLINNON JÄSENEN NÄKÖKULMA Työeläkevakuuttajat TELA 23.8.2016 Lakiasiainjohtaja Leena Siirala Ilmarinen Hallintoelinten roolista TYÖELÄKEYHTIÖN HALLINTOJÄRJESTELMÄ

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.6. Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.6 Ilmoitus toiminnan ulkoistamisesta Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 + FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm]

SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN. [pvm] SISÄPIIRI JA TIEDOTTAMINEN [pvm] SISÄPIIRINTIEDON VÄÄRINKÄYTTÖ SISÄPIIRILÄISYYS KAUPANKÄYNTI YHTIÖN OSAKKEILLA TIEDOTTAMISVELVOLLISUUS 2 MITÄ ON SISÄPIIRINTIETO? TÄSMÄLLISTÄ Huhut, spekulaatiot, epävarma

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2018

Määräykset ja ohjeet 2/2018 Määräykset ja ohjeet 2/2018 Kaupparaportointi, tarjouskirjanpito ja kellotahdistus MiFID II:n Dnro FIVA 20/01.00/2017 Antopäivä 12.12.2017 Voimaantulopäivä 3.1.2018 FINANSSIVALVONTA puh. 09 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (29) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen, suositus Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 15.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 luku 7:

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa

METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET. 1. Taustaa 1 (6) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJEET 1. Taustaa 2. Sisäpiiritietoa koskeva sääntely Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) :n momentin 20 kohta ja 6

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 :n muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 21 kohta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 6/2016

Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräykset ja ohjeet 6/2016 Määräyksiä ja ohjeita tiedonantovelvollisuudesta Dnro FIVA 6/01.00/2016 Antopäivä 7.6.2016 Voimaantulopäivä 3.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2016

Määräykset ja ohjeet 7/2016 Määräykset ja ohjeet 7/2016 Ohjeet moitteettomista palkitsemisjärjestelmistä sekä palkitsemiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista Dnro FIVA 11/01.00/2016 Antopäivä 30.8.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittely Dnro FIVA 15/01.00/2012 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 1.1.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2

Standardi 5.3. Nimi ja nro 2 Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (27) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 01.01.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Muutokset alleviivattu 1 (10) Sijoitusrahastolain 99 :n 1 momentissa tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n nojalla

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/

PALAUTE LAUSUNTOPYYNNÖLLÄ 9/2005SAATUIHIN LAUSUNTOIHIN 1 (10) RAHOITUSTARKASTUS. Dnro 9/121/ 1 (10) SAADUISTA LAUSUNNOISTA LIIKKEESEENLASKIJAN JA OSAKKEEN- OMISTAJAN TIEDONANTOVELVOLLISUUS JA SISÄPIIRI-ILMOITUKSET JA -REKISTERIT STANDARDILUONNOKSET Rahoitustarkastus järjestää hyvän hallintotavan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2/2015

Määräykset ja ohjeet 2/2015 Määräykset ja ohjeet 2/2015 Elvytyssuunnitelmien laadinta ja varhainen puuttuminen Dnro FIVA 7/01.00/2015 Antopäivä 14.10.2015 Voimaantulopäivä Luvut 2, 3 ja 4: 1.11.2015; luvut 5 ja 6: 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2

Standardiluonnos 5.3. Nimi ja nro 2 Standardiluonnos 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (28) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet ja rakenne 5 3 Normiperusta 6 4 Julkinen sisäpiirirekisteri

Lisätiedot

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.7. Rahoitusriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.7 Rahoitusriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 2/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE

CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE CAVERION OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. JOHDANTO Tämä Caverion Oyj:n sisäpiiriohje koskee kaikkia Caverion Oyj:ssä tai jossakin sen konserniyhtiössä (yhdessä Yhtiö ) työ- tai toimisuhteessa olevia henkilöitä.

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014)

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA. SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) B 18 SISÄPIIRINTIEDON HALLINTAA KOSKEVA SUOSITUS (10.3.2006, muut. 16.6.2014) Suomen Asianajajaliiton hallitus on 16.6.2014 antanut sisäpiirintiedon hallinnasta asianajotoimistoissa seuraavan suosituksen:

Lisätiedot

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 5. 3 S i s ä p i i r i - i l m o i t u k s e t j a - r e k i s t e r i t Määräykset ja ohjeet M i t e n l u e t s t a n d a r d i a Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 :n 2 momentin 7 kohta ja 32 b :n 5 momentin 4 kohta, sellaisina

Lisätiedot

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Finanssivalvonta pyytää lausuntoa työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta. Organisaation/henkilön nimi: Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo / Harri Christensen Ilmoita mikäli lausunto tulee merkitä salaiseksi: salainen/julkinen hallintoa koskevien määräysten ja ohjeiden luonnoksesta.

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista

Määräys sisäpiiri-ilmoituksista lukien toistaiseksi 1 (13) Arvopaperimarkkinalain 5 luvun 2 :ssä sekä 4a luvun 8 :ssä tarkoitetuille ilmoitusvelvollisille Määräys sisäpiiri-ilmoituksista Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS

Määräykset ja ohjeet X/ LUONNOS Määräykset ja ohjeet X/2011 - LUONNOS 5.2 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.x.2011 Voimaantulopäivä x.x.2011 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä.

MAR:lla tarkoitetaan Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetusta N:o 596/2014 markkinoiden väärinkäytöstä. 1 (5) METSÄ BOARD OYJ:N SISÄPIIRIOHJE 1. Tausta ja sääntelypohja 2. Määritelmät Metsä Board Oyj ja sen konserniyhtiöt (jäljempänä yhdessä Metsä Board tai yhtiö) noudattavat sisäpiiriasioissa Suomen lainsäädäntöä,

Lisätiedot

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017

Palaute määräyksistä ja ohjeista 4/2015 (Dnro FIVA 9/01.00/2015) Lausuntopyyntö 4/2017 Dnro FIVA 11/01.00/2017 Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus Sosiaali- ja terveysministeriö Valtiovarainministeriö Vakuutuskassat ry 4.3.1 (kohta 24) 4.3.1 (kohta 25) 4.3.1

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla)

Julkinen. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) 1 (5) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Sisäpiiritiedon julkistaminen ja julkistamisen lykkääminen (MAR 17 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 (5) YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N HALLITUKSEN 24.8.2006 VAHVISTAMAT SISÄPIIRIOHJEET YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N TYÖNTEKIJÖILLE JA LUOTTAMUSHENKILÖILLE 1 LAINSÄÄDÄNTÖ 1.1 Arvopaperimarkkinalaki Tämä ohje korvaa

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA3.1. Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2013

Määräykset ja ohjeet 10/2013 Määräykset ja ohjeet 10/2013 Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitusvelvollisuus Dnro FIVA 11/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831

Lisätiedot

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Laki. Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 :n 1 momentin 6 kohta, 4 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä

Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Muistio 1 (5) Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu: Yhteenveto ja palaute lausunnoista Viittaus Kommentit perusteluineen (ja mahdollinen muotoiluehdotus) Finanssivalvonnan vastaus

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta

Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Pitkäaikaissäästäminen Finanssivalvonnan näkökulmasta Vero 2010 -tapahtuma 10. 11.3.2010 Päivi Turunen Esityksen sisältö Mikä Finanssivalvonta on ja mitä se tekee? Mikä on Finanssivalvonnan rooli pitkäaikaissäästämisessä?

Lisätiedot

Ei lausuttavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Ei lausuttavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto 1 1 (7) I. Yleistä palautetta Lausunnon antaja Lausunto Finanssivalvonnan kommentti 1. Ei ole Valtiovarainministeriö Ei lausuttavaa Ei lausuttavaa 2. Määräyksiä ja ohjeita pidetään perusteltuina ja kannatettavina

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj

Sisäpiiriohje. SRV Yhtiöt Oyj 30.10.2013. SRV Yhtiöt Oyj Sisäpiiriohje 30.10.2013 2 (17) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 3 Määritelmät... 4 4 Sisäpiirintieto ja kielletty sisäpiirintiedon käyttö... 5 4.1 Sisäpiirintieto... 5 4.2 Sisäpiirintiedon

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Laki. arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan arvopaperimarkkinalain (746/2012) 1 luvun :n 1 momentin 8 kohta, 13 ja 14 luku, 15 luvun :n 2 momentti ja 16 luvun 3,

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Julkinen LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA Lausunto 1 (6) Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntönne VM004:00/2009 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena

arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89, 7.12.1989 kaupankäynnin kohteena RAHOITUSTARKASTUS OHJE 204.2 1(5) Antopäivä: 14.1.1994 Vaihde (90) 18 351 Voimassaoloaika: 14.2.1994 lukien toistaiseksi Sijoitusyhtiöille, joiden Korvaa ohjeen: arvopaperit ovat julkisen 6.02 Dnro 1243/8.9/89,

Lisätiedot

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.

HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset. Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9. HE 11/2015 Avoimuusdirektiivin täytäntöönpano ja eräät muut muutokset Marianna Uotinen, erityisasiantuntija Eduskunnan talousvaliokunta15.9.2015 Avoimuusdirektiivin muutosten täytäntöönpano - keskeisimmät

Lisätiedot

Soveltaminen (luku 1)

Soveltaminen (luku 1) Palaute 1 (5) Palaute saaduista lausunnoista: Rahoituspalvelun tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat - standardi 2.1 sekä rahoituspalvelujen ja -välineiden markkinointi -standardi 2.2 Lausuntopyynnössä

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN

DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN Directors Institute of Finland Hallitusammattilaiset ry 7.6.2016 DIF-TIETOPANKKI SISÄPIIRINTIETO JA TIEDOTTAMINEN OSIO UUDISTUU Sääntelyuudistusten myötä

Lisätiedot

Julkinen. Viittaus on informatiivinen, sillä vastaavia perusteluja ei ole esitetty myöhemmissä hallituksen esityksissä.

Julkinen. Viittaus on informatiivinen, sillä vastaavia perusteluja ei ole esitetty myöhemmissä hallituksen esityksissä. 1 (6) 10.6.2013 Julkinen Määräykset ja ohjeet 11/2013 Sijoitussuositusten laatiminen ja levittäminen Yhteenveto ja palaute lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet

Standardi 5.3. Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit. Määräykset ja ohjeet Standardi 5.3 Sisäpiiri-ilmoitukset ja -rekisterit Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen LAUSUNTO 1 (3) Minna Helle 26.4.2012 Finanssivalvonta kirjaamo@finanssivalvonta.fi Dnro 5/204/2011 Finanssivalvonnan kannanottoluonnos 21.3.2012 Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT

SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT POHJOLA CORPORATE FINANCE OY 1 (3) Liite 1 SIJOITUSPALVELUN TARJOAMISESSA NOUDATETTAVAT ASIAKASLUOKITTELUUN, TIEDONANTOVELVOLLISUUTEEN JA SELONOTTOVELVOLLISUUTEEN LIITTYVÄT MENETTELYTAVAT 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖKYSELY HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Sosiaalijohto - Socialledning ry 2. Vastauksen kirjanneen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2016

Määräykset ja ohjeet 5/2016 Määräykset ja ohjeet 5/2016 Tuotehallintamenettely Dnro FIVA 7/01.00/2016 Antopäivä 24.5.2016 Voimaantulopäivä 5.9.2016 Muutospäivä 30.8.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot

Sisällysluettelo. Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot 1 (15) Kysymyksiä ja vastauksia (Q&A) - Johtohenkilöiden liiketoimet (MAR 19 artikla) MAR-asetukseen liittyvät tulkinnat ja kannanotot MAR on asetuksena suoraan sovellettavaa EU-lainsäädäntöä. Myös MARin

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen

Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Sisäpiiriluetteloiden ylläpito ja johdon liiketoimien raportointi Sire palvelua käyttäen Asiakastilaisuudet liikkeeseenlaskijoille Maaliskuu 2016 1 Sisältö Velvollisuudet ja luettelot Liiketoimet Palvelun

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot