Anu Huttunen. Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Huttunen. Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä"

Transkriptio

1 Anu Huttunen Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution Department Yksityisoikeuden laitos Tekijä/Författare Author Anu Huttunen Työn nimi / Arbetets titel Title Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä Oppiaine /Läroämne Subject Perhe- ja jäämistöoikeus Työn laji/arbetets art Level Pro gradu -tutkielma Aika/Datum Month and year toukokuu 2013 Sivumäärä/ Sidoantal Number of pages XVI + 84 Tiivistelmä/Referat Abstract Tutkielman pääkysymyksenä on ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten nauttima suoja lesken ottamien henkivakuutuksien ja niihin liitettyjen edunsaajamääräyksiä varalta. Tutkielmassa pohjustetaan ongelman tarkastelua henkivakuutukseen liittyvien yleisten kysymysten käsittelyllä. Ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaan tutkielman aiherajauksen mukaisesti vapaaehtoisia henkivakuutuksia sijoitus- ja säästämisinstrumenttina sekä niihin liittyvän edunsaajamääräyksen oikeustoimiluonnetta ja suhdetta testamenttiin. Lisäksi luvussa luodaan katsaus henkivakuutuksien verottamiseen ja niiden merkitykseen jäämistösuunnittelukeinona. Lopuksi ensimmäisessä luvussa käsitellään vielä henkivakuutusten aiheuttamia ongelmia perhe- ja jäämistöoikeuden alalla ja erityisesti tutkielman näkökulman mukaisesti PK 3 luvun järjestelmässä. Vastaavanlainen valmisteleva rooli on myös tutkielman toisella pääluvulla, jossa kuvataan PK 3 luvun mukaista jakoa koskevaa säännöstöä, erityisesti toissijaisia perillisiä suojaavia säännöksiä. Luvussa käsitellään lesken perintöoikeutta ja toisaalta toissijaisten perillisten oikeutta lesken disponointeja vastaan. PK 3 luvun pääsäännön mukaan eloonjääneen puolison kuoltua lesken pesä tulee jakaa puoliksi ensiksi kuolleen puolison perillisten ja lesken perillisten kesken. Leski saattaa kuitenkin lahjoittaa omaisuuttaan elinaikanaan, tai esimerkiksi sijoittaa sitä vapaaehtoiseen henkivakuutukseen ja siten olennaisesti vähentää omaisuuttaan. Omille perillisilleen kuuluvasta omaisuudestaan leski saa disponoida haluamallaan tavalla, mutta toissijaisille perillisille kuuluvaa osuutta koskee testamenttauskielto. PK 3 luvussa säädetään vastikkeesta ja lahjansaajan palautusvastuusta toissijaisien perillisten oikeussuojakeinoina. Vastike on oikeussuojakeinoista ensisijainen, ja lesken disponoinnin tulee täyttää vastikeperusteen tunnusmerkit, jotta toissijaiset perilliset voisivat onnistuneesti vedota vastikkeen antamiseen. Kyseessä tulee lain mukaan olla lahja tai siihen rinnastuva oikeustoimi, jolla leski on olennaisesti huonontanut omaisuuttaan ottamatta asianmukaisesti huomioon toissijaisten perillisten oikeutta. Mikäli vastikkeen nojalla laskennallisesti huomioon otetusta lahjasta seuraa, että lesken pesä on riittämätön toteuttamaan toissijaisten perillisten oikeutta, voi kyseeseen tulla lahjansaajan palautusvastuu. Kyseessä siis tulee olla vastikeperusteen edellytykset täyttävä oikeustoimi, jonka huomioon ottaminen johtaa pesän riittämättömyyteen. Palautusvastuuseen ei voida vedota ennen kuin vastikkeen antamista on vaadittu. Lain mukaan palautusvastuu edellyttää toteutuakseen, että kyseessä on vilpillisessä mielessä ollut lahjan saaja. Lahjan saaja on siten joko tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että lesken antama lahja loukkaa toissijaisten perillisten oikeutta. Tutkielman viimeisessä pääluvussa tarkastellaan päätutkimuskysymystä eli sitä, millä tavalla PK 3:3:een otettuja vastiketta ja lahjansaajan palautusvastuuta koskevia säännöksiä voidaan soveltaa lesken ottamiin henkivakuutuksiin. Ensinnäkin luvussa tarkastellaan vastikeperusteen edellytyksien täyttymistä henkivakuutuksien kohdalla. Lain sanamuodon perusteella henkivakuutus ei oikeustoimiluonteensa puolesta aiheuta soveltamisongelmia. Olennaisuus-kriteerin suhteen tarkastelu on tapauskohtaista arviointia, johon vaikuttavat sekä lesken pesän koko että annettu henkivakuutussumma. Mikäli henkivakuutus täyttää vastikkeen tunnusmerkistön ja pesä on riittämätön, ajankohtaistuu mahdollinen henkivakuutuksen edunsaajan palautusvastuu saamastaan vakuutussummasta. Palautusvastuu ei kuitenkaan ole yhtä yksiselitteinen verrattuna vastikkeen antamiseen, sillä kyseessä tulisi lain sanamuodon mukaisesti olla lahja. Henkivakuutuksien oikeustoimiluonnetta tulee siis tarkastella ja tutkia sen mahdollista rinnastumista lahjaan. Lisäkysymyksenä tulee myös pohtia, edellyttääkö PK 3:3.2 toteutuakseen välittömän lahjoituksen tapahtumista. Edunsaaja ei ole välitön lahjansaaja, sillä henkivakuutusjärjestelyissä on kyse kolmannen välityksellä annetusta lahjasta. Edunsaajalta edellytetään vielä tämän lisäksi vilpillistä mieltä. Vilpillisessä mielessä on sekä henkilöllinen että ajallinen ulottuvuus, joista erityisesti vilpillisen mielen määräytymisen ajankohta muodostaa mielenkiintoisen kysymyksen. Vilpillisen mielen määräytymisen tutkimisessa haetaan apua muiden oikeudenalojen vilpillistä mieltä koskevista opeista. Näiden oppien pohjalta ajallinen määräytyminen voi tapahtua joko takaisinsaantinormiston mukaisesti lahjoitustahdonimaisun antamisen hetkellä tai esineoikeudellisen saantosuojan mukaisesti vilpillisen mielen arviointiajankohdaksi voidaan määrätä tradition tapahtuminen. PK 3 luvun järjestelmässä perustellulta vaikuttaisi kallistua määrittämään lahjansaajan vilpillinen mieli tradition hetkellä. Henkivakuutusten kohdalla tradition määräytyminen on oma kysymyksensä. Henkivakuutus on kuolemanvarainen oikeustoimi siten, että edunsaajan oikeus alkaa vasta vakuutuksenottajan kuollessa. Tradition tapahtuminen ei kuitenkaan vielä tapahdu tällöin. Loppuluvussa tutkitaan mahdollisuutta soveltaa maksupalvelulain mukaan tapahtuvaa rahan siirtymistä edunsaajan haltuun keinona ajoittaa vilpittömän mielen suojan ulottuvuus ja voidaanko edunsaajan vilpittömälle mielelle antaa suojaa ennen tätä. Avainsanat Nyckelord Keywords lesken perintöoikeus, toissijaiset perilliset, vastike, lahjansaajan palautusvastuu, henkivakuutus, edunsaaja, vilpillinen mieli Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Helsingin yliopiston pääkirjasto Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 SISÄLLYS LÄHTEET... V LYHENTEET... XVI 1 JOHDANTO Aluksi Tutkielmakysymyksestä, tutkimuksen rakenteesta ja aiheen rajauksesta Metodista Yleistä Ongelmakeskeinen lainoppi Minun metodini Lähteet HENKIVAKUUTUKSET JA NIIDEN MERKITYS JÄÄMISTÖSUUNNITTELUSSA Yleistä Henkivakuutusten yhteiskunnallinen merkitys Henkivakuutukset elämän ja kuoleman varalta Henkivakuutusinstrumentti eri oikeudenaloilla Vapaaehtoinen henkilövakuutus välillisenä varallisuudensiirtona Säästöhenkivakuutus Riskihenkivakuutus Henkivakuutuksen edunsaajamääräys Edunsaajamääräyksen antamisesta Edunsaajamääräyksen tarkoituksenmukaisuus Edunsaajamääräyksen suhde testamenttiin Henkivakuutusten verokohtelu osa perintösuunnittelua Vakuutuskorvausten verotuksellisista eduista yleisesti Tuloverotus Perintö- ja lahjaverotus Henkivakuutukset jäämistösuunnittelun keinoina Henkivakuutuksen aiheuttamista ongelmista perintöoikeudellisessa järjestelmässä PK 3 LUVUN MUKAINEN PUOLISON PERINTÖOIKEUS JA TOISSIJAISTEN PERILLISTEN OIKEUSSUOJAKEINOT Puolison perintöoikeus Leski perillisenä Toissijaiset perilliset ja lesken perilliset Leski testamentinsaajana Lesken oikeudesta määrätä perimästään omaisuudesta Lesken oikeudesta ottaa henkivakuutus Lesken kuolinpesän jako Jaon kohde Jako toissijaisten perillisten ja lesken omien perillisten kesken Reaalinen ja laskennallinen pesä Toissijaisten perillisten oikeussuojakeinot lesken disponointeja vastaan Vastike Vastikeoikeuden edellytykset III

4 3.3.2 Lesken käyttäytyminen olennaisesti huonontanut varallisuutta Lesken käyttäytymisen sopimattomuus Vastike laskennallinen lisäys Lahjansaajan palautusvastuu Toissijaisten perillisten oikeussuojakeino Palautusvastuun syntymisen edellytykset PK 3:3.2:n mukainen palautusvastuu ensisijainen normisto Palautusvastuu koskee vain lahjansaajaa LESKEN OTTAMAN HENKIVAKUUTUKSEN EDUNSAAJALLE AIHEUTUVAN PALAUTUSVASTUUN EDELLYTYKSET Edellytyksenä vastikeperusteen tunnusmerkistön täyttyminen ja pesän riittämättömyys Edellytyksenä lahjan antaminen Lahja oikeudellisena ilmiönä Lahjan käsite Lahja PK 3 luvun järjestelmässä PK 7 luvun säännösten suhteesta PK 3:3.2:n sisältöön Lahjoituksen välittömyyden merkityksestä PK 3:3.2:ssa Henkivakuutuksen edunsaajan rinnastaminen lahjansaajaan Edellytyksenä edunsaajan vilpillinen mieli Lahjansaajan vilpillisen mielen vaatimuksesta Tiesi tai olisi pitänyt tietää Lahjansaajan selonottovelvollisuus Vilpittömän mielen suojan henkilöllinen ulottuvuus Vilpittömän mielen suojan ajallinen ulottuvuus Hallinnansiirto henkivakuutusjärjestelyissä LOPUKSI IV

5 LÄHTEET Kirjallisuus Aalto 1989 Aalto, Esa: Vapaaehtoiset henkilövakuutukset tuloverotuksessa. Teoksessa Suviranta, Antti; Sakki, Olli; Tikka, Kari S. & Myrsky, Matti (toim.): Juhlajulkaisu Lassi Kilpi / Helsinki 1989, s Aalto 1991 Aalto, Johan: Medför en styrelsemedlems kännedom om ett visst sakförhållande att aktiebolaget ifråga är i ond tro beträffande detta sakförhållande? Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1991, s Aarnio 1974 Aarnio, Aulis: Perintöoikeus. Vammala Aarnio 1975 Aarnio, Aulis: Jälkisäädökset. Vammala Aarnio 1989 Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Helsinki Aarnio Kangas 2002 Aarnio, Aulis Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä Aarnio Kangas 2008 Aarnio, Aulis Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus II. Neljäs, uudistettu laitos. Helsinki Aarnio Kangas 2009 Aarnio, Aulis Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus I. Viides, uudistettu laitos. Helsinki Aarnio Savolainen 1968 Aarnio, Aulis Savolainen, Matti: Erään selitysteoksen herättämiä perintökaaren tulkintaongelmia. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1968, s Airaksinen ym Airaksinen, Manne Pulkkinen, Pekka Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki I. Helsinki V

6 Almgren 1956 Almgren, Göran: Om förfoganden över livförsäkring En civilrättslig undersökning. Försäkringsjuridiska föreningens publikation Nr 13. Stockholm Andersson Linnakangas 2006 Andersson, Edward Linnakangas, Esko: Tuloverotus. Seitsemäs, uudistettu painos. Jyväskylä Aure 1970 Aure, Erkki: Milloin lahja on täytetty? Defensor Legis 1970, s Aurejärvi Hemmo 2007 Aurejärvi, Erkki Hemmo, Mika: Velvoiteoikeuden oppikirja. Kolmas painos. Helsinki Beckman 1972 Beckman, Nils: Svensk familjerättspraxis. Femte upplagan. PA Norstedt & Söners förlag. Stockholm Bengtsson 1962 Bengtsson, Bertil: Om gåvobegreppet i civilrätten. Svensk Juristtidning 1962, s Ewald 2004 Ewald, François: Vakuutusyhteiskunnan synty. Teoksessa Hellsten, Katri & Helne, Tuula (toim.): Vakuuttava sosiaalivakuutus? Kelan tutkimusosasto. F.G. Lönnberg 2004, s Hakulinen 1965a Hakulinen, Y.J: Velvoiteoikeus I Yleiset opit. Toinen, laajennettu painos. Helsinki Hakulinen 1965b Hakulinen, Y.J: Velkakirjalaki. Toinen, täydennetty painos. Porvoo Helin 1984 Helin, Markku: Avio-oikeus ja sen suoja. Teoksessa Pöyhönen, Juha (toim.): Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako. Helsinki 1984, s Helin 2000 Helin, Markku: KKO 1999:104. Perintö. Perinnönjako. Avioliitto. Omaisuuden ositus. Lakimies 1/2000, s VI

7 Hellner 1965 Hellner, Jan: Försäkringsrätt. Andra, omarbetade upplagan. Försäkringsjuridiska föreningens publikation Nr 15. Stockholm Hessler 1973 Hessler, Henrik: Allmän sakrätt om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm Hirvonen 2011 Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17. Helsinki Hoppu Hemmo 2006 Hoppu, Esko Hemmo, Mika: Vakuutusoikeus. Porvoo Häyhä 1997 Häyhä, Juha: Johdanto. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Jokela ym Jokela, Teemu Lammi Veera Lohi, Ilkka Silvola, Timo: Vapaaehtoinen henkilövakuutus. Viides, uudistettu painos. Vammala Järvinen 2004 Järvinen, Raija: Yksityisvakuutus sosiaalivakuutuksen täydentäjänä. Teoksessa Hellsten, Katri & Helne, Tuula (toim.): Vakuuttava sosiaalivakuutus? Kelan tutkimusosasto. F.G. Lönnberg 2004, s Kaisto 1997 Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää. Helsinki Kangas 1982 Kangas, Urpo: Lesken oikeudellinen asema. Oikeusdogmaattinen tutkimus lesken sosiaaliturvan laajuudesta. Vammala Kangas 1993 Kangas, Urpo: Lahja. Helsinki Kangas 1995 Kangas, Urpo: Suomen henkivakuutusoikeus. Helsinki VII

8 Kangas 1997 Kangas, Urpo: Minun metodini. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Kartio 2001a Kartio, Leena: Esineoikeuden perusteet. Jyväskylä Kartio 2001b Kartio, Leena: Esineet ja omaisuus. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Koukonen ym Koukonen, Risto Koskinen, Seppo Tammenmaa, Marketta: Henkivakuutus. Neljäs, uudistettu painos. Helsinki Kolehmainen 2009 Kolehmainen, Antti: Osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan samastaminen perintökaaren ennakkoperintö- ja lakiosasäännöksiä sovellettaessa. Lakimies 4/2009, s Kolehmainen Räbinä 2012 Kolehmainen, Antti Räbinä, Timo: Jäämistösuunnittelu. Liettua Koulu 1999 Koulu, Risto: Palautus- ja korvausvastuu konkurssitakaisinsaannissa. Jyväskylä Lahtinen 1961 Lahtinen, Osvi: Jäämistösaannoista. Lakimies 1961, s Leppänen 1992 Leppänen, Tatu: Vahinkoedellytys konkurssitakaisinsaannissa. Jyväskylä Liukko 2005 Liukko, Jyri: Hyvinvoinnin eetos ja henkivakuutus: Riskin, vastuun ja solidaarisuuden muodonmuutokset. Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksia. Kelan tutkimusosasto. Helsinki Lohi 1999 Lohi, Tapani: Ennakkoperinnöstä. Helsinki VIII

9 Lohi 2000 Lohi, Tapani: Lesken eläessä toimitettava jako (PK 3:5a) ja eloonjääneen puolison tasinkoprivilegi. KKO:n ratkaisun 1999:104 arviointia. Lakimies 4/2000, s Lohi 2006 Lohi, Tapani: Pesänjako, vastike ja lahjansaajan palautusvastuu. Helsinki Mähönen Villa 2007 Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I Yleiset opit. Vantaa Nial 1933 Nial, Håkan: God tro hos aktiebolag, ond hos styrelseledamot. Svensk Juristtidning 1933, s Norri 1994 Norri, Matti: Leskeysaikana tapahtuneitten omaisuuden enennysten ja -vähennysten huomioon ottaminen jaettaessa perintö lapsettomien aviopuolisoiden jälkeen. Defensor Legis 1994, s Norri 2010 Norri Matti: Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. Kuudes, uudistettu painos. Hämeenlinna Norros 2011 Norros, Olli: KKO 2011:5 Annettiinko sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta riittävät tiedot? Lakimies 4/2011, s Ossa 2007 Ossa, Jaakko: Perheen omaisuuden verosuunnittelu. Juva Ossa 2009 Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu. Juva Ovaska 1991 Ovaska, Risto K.: Konkurssikäsikirja. Toinen, uudistettu painos. Jyväskylä Puronen 1990 Puronen, Pertti: Lahjaverotuksen ala. Tampere Puronen 2008 Puronen, Pertti: Perintö- ja lahjaverotus. Keuruu IX

10 Puronen 2009 Puronen, Pertti: Näin onnistut perintöverosuunnittelussa. Hämeenlinna Pöyhönen 1997 Pöyhönen, Juha: Filosofia minun metodini? Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Pöyhönen LM 1997 Pöyhönen, Juha: Kohti uutta varallisuusoikeutta. Lakimies 4-5/1997, s Pöyhönen 2000 Pöyhönen, Juha: Uusi varallisuusoikeus. Jyväskylä Railas 2004 Railas, Lauri: Sijoitussidonnaisten henki- ja eläkevakuutusten myynti eurooppaoikeuden valossa. Defensor Legis 2/2004, s Rantala Pentikäinen 2009 Rantala, Jukka Pentikäinen, Teivo: Vakuutusoppi. 11., uudistettu painos. Sastamala Rautiala 1986 Rautiala, Martti: Uusi perintökaari pääpiirteittäin. Kahdeksas, painos. Vammala Räbinä 2006a Räbinä, Timo: Säästöhenki- ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset yksityishenkilön varallisuuden siirron ja suunnittelun välineinä I. Verotus 3/2006, s Räbinä 2006b Räbinä, Timo: Säästöhenki- ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset yksityishenkilön varallisuuden siirron ja suunnittelun välineinä II. Verotus 4/2006, s Saarenpää 1984 Saarenpää, Ahti: Havaintoja puolison perintöoikeudesta toisen puolison kuoltua rintaperillisettä. Teoksessa Pöyhönen, Juha (toim.): Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako. Helsinki 1984, s Saarenpää 1985 Saarenpää, Ahti: Inter vivos ja mortis causa. Näkökohtia kuoleman vaikutuksesta oikeustoimiin. Teoksessa Tepora, Jarno (toim.): Juhlajulkaisu Simo Zitting / Vammala 1985, s X

11 Saarenpää 1994 Saarenpää, Ahti: Perintö ja jäämistö. Jakosäännösten ja jakoon vaikuttavien säännösten tulkintoja. Kitee Saarnilehto 2001 Saarnilehto, Ari: Johdanto. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Savolainen 1967 Savolainen, Matti: Pesäosuuksien määräämisestä perintökaaren 3 luvun mukaan. Lakimies 1967, s Savolainen 1969 Savolainen, Matti: Puolison perintöoikeudesta. Defensor Legis -lehdessä vuonna 1969 julkaistu artikkelisarja. Hämeenlinna Selmer 1969 Selmer, Knut S.: The Functions of Designation of Beneficiaries in Modern Life Insurance. Teoksessa Hellner, Jan & Nord, Gunnar (toim.): Life Insurance Law in International Perspective. Berlingska Boktryckeriet. Lund 1969, s Siva-työryhmä 2003 Siva-työryhmä: Keskenään kilpailevat säästötuotteet. Siva työryhmän väliraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita. 4/ (käyty ). Sohm 1924 Sohm, Rudolph: Institutiot. Roomalaisen yksityisoikeuden historia ja järjestelmä. 16., suomennettu painos. Porvoo Tuomisto 2001 Tuomisto, Jarmo: Julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Tuomisto 2002 Tuomisto, Jarmo: Takaisinsaannista erityisesti maksun ja vakuuden peräyttämisestä konkurssissa. Jyväskylä Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 2009 Vakuutusyhtiöiden keskusliitto: Vakuutus Suomessa (käyty ). XI

12 Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 2011 Vakuutusyhtiöiden keskusliitto: Vakuutusyhtiöt Suomessa (käyty ). Walin Lind 2008 Walin, Gösta Lind, Göran: Kommentar till Ärvdabalken. Del I (1 17 kap.) Arv och testamente. Sjätte reviderade upplagan. Författarna och Norstedts Juridik AB, Visby Walin Lind 2009 Walin, Gösta Lind, Göran: Kommentar till Ärvdabalken. Del II (18 25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m.. Femte reviderade upplagan. Författarna och Norstedts Juridik AB, Visby Ylöstalo 1954 Ylöstalo, Matti: Testamentin tulkinnasta. Helsinki Ylöstalo 1963 Ylöstalo, Matti: Kirjallisuutta Huttunen, Allan Yhdenmiehen osakeyhtiöstä. Lakimies 1963, s Zitting 1956 Zitting, Simo: Saantosuoja irtaimisto-oikeudessa. Vammala Zitting 1977 Zitting, Simo: Tiesi tai piti tietää. Defensor Legis 1977, s Ämmälä 2001 Ämmälä, Tuula: Omistajanvaihdossopimukset. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Virallislähteet Ehdotus 1935 Ehdotus perintö- ja testamenttilainsäädännön uudistamiseksi perusteluineen. Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:2. Erityisehdotus 1938 Ehdotus hallituksen esitykseksi Eduskunnalle perintölaiksi sekä siihen liittyvä lainvalmistelukunnan mietintö. Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938:5. XII

13 HE 6/1964 Hallituksen esitys Eduskunnalle perintölainsäädännön uudistamisesta. HE 102/1990 Hallituksen esitys Eduskunnalle takaisinsaantia konkurssipesään koskevaksi lainsäädännöksi. HE 114/1993 Hallituksen esitys Eduskunnalle vakuutussopimuslaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. HE 68/1995 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. HE 93/2012 Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. KKO:n lausunto 1941 Korkeimman oikeuden lausunto esitysehdotuksesta perintölaiksi Perintölakivaliokunnan mietintö 1964 Perintölakivaliokunnan mietintö N:o 1 hallituksen esityksen johdosta perintölainsäädännön uudistamisesta. Oikeustapaukset KKO 1931 II 294 KKO 1937 II 525 KKO 1955 II 153 KKO 1967 II 107 KKO 1971 II 32 KKO 1983 II 12 KKO 1988:137 KKO 1994:136 XIII

14 KKO 1997:17 KKO 1997:107 KKO 1999:75 KKO 1999:104 KKO 2005:124 KKO 2011:15 XIV

15 KAAVIOT Kaavio 1: Finanssialan keskusliiton taloudellisen turvallisuuden 4-portainen malli, s. 11. Kaavio 2: Henkivakuutuskorvausten verotus, s. 26. XV

16 LYHENTEET AL avioliittolaki 234/1929 HE hallituksen esitys KK kauppakaari 3/1734 KKO korkein oikeus LahjaL lahjanlupauslaki 625/1947 LM Lakimies Maksupalvelulaki maksupalvelulaki 290/2010 OikTL laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929 OYL osakeyhtiölaki 624/2006 PerVL perintö- ja lahjaverolaki 378/1940 PK perintökaari 40/1965 TakSL laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991 TilisiirtoL tilisiirtolaki 821/1999 (kumottu) TuloveroL tuloverolaki 1535/1992 VakSopL vakuutussopimuslaki 543/1994 VKL velkakirjalaki 622/1947 ÄB ärvdabalken 637/1958 XVI

17 1 JOHDANTO 1.1 Aluksi Vakuuttaminen on kiinteä osa nyky-yhteiskuntaa, ja elämä ilman vakuutuksia olisikin pitkälle sattumien varaan rakentuvaa. Henkivakuutukset ovat yksi vakuuttamisen muoto, jonka juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Aikaisemmin henkivakuutusjärjestelyllä pyrittiin suojaamaan jälkeläisten taloudellista turvallisuutta oman kuoleman varalta. Henkivakuutusten asema suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on kuitenkin muuttunut paljon teknisen ja taloudellisen kehityksen mukana. Taloudellinen kasvu on johtanut yhteiskunnassamme siihen, että henkivakuutukset ovat saaneet yhä enemmän sijoitusinstrumentin kaltaisia piirteitä ja niistä saatava hyöty ajoitetaan näin myös vakuutuksenottajan oman elämän aikana tapahtuvaksi. Hyvinvointiyhteiskunnassa lakimääräinen sosiaaliturva huolehtii ihmisten perusturvasta, jolloin henkivakuutukset vakuutustuotteiden kehittelyn seurauksena saavat yhä enemmän merkitystä pitkäaikaisen säästämisen ja varojen sijoittamisen muotona perinteisen pankki- obligaatio- ja osakesäästämisen rinnalla 1. Sijoitusluonteestaan huolimatta henkivakuutukset eivät ole kuitenkaan kokonaan menettäneet kuolemanvaraista merkitystään, sillä lähiomaisille suoritettavaan kuolintapaussummaan liittyvä verotusetu edelleen houkuttelee käyttämään henkivakuutuksia osana jäämistösuunnittelua. Erityisesti vakuutuksenottajan elämän loppupuolelle sijoittuva kuolemanvarainen säästöhenkivakuutus on useimmiten omaisuuden sukupolvenvaihdosta ajatellen otettu. Henkivakuutukset ovat vakuutussopimuslain mukaan säännelty itsenäinen järjestelmä, mutta niiden asema perintöoikeudellisessa yhteydessä ei ole täysin mutkaton. Henkivakuutukset voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi perintökaaren 3 luvun järjestelmässä. Mikäli vakuutuksenottajana on leskeksi jäänyt henkilö, joka on perinyt edesmenneen puolisonsa PK 3 luvun nojalla, voi henkivakuutuksen edunsaajamääräys aiheuttaa ongelmia ensiksi kuolleen puolison perillisten näkökulmasta. Lesken tulisi nimittäin omaisuudestaan määrätessään ottaa huomioon myös ensiksi kuolleen puolison perilliset ja näiden oikeus saada suhteellinen osuus lesken pesästä. Mikäli lesken oikeustoimet loukkaavat toissijaisten perillisten oikeutta, voivat ensiksi kuolleen puolison perilliset ensisijaisesti vaatia PK 3 luvun nojalla vastiketta, ja sen mu- 1 Rantala Pentikäinen 2009, s

18 kaisesti tehtävän laskennallisen lisäyksen myötä saada heille kuuluvan määrän lesken omaisuudesta. Aina vastike oikeussuojakeinona ei kuitenkaan takaa toissijaisten perillisten oikeuden toteutumista, jos lahjan laskennallinen huomioon ottaminen johtaa pesän riittämättömyyteen. Tällöin kysymykseen voi tulla lahjansaajan palautusvastuu. Henkivakuutusten kohdalla tulee ensisijaisesti tutkia, täyttyvätkö vastikeoikeuden edellytykset, ja sen jälkeen, mikäli toissijaisten perillisten pesäosuuksia ei voida täyttää leskeltä jääneestä omaisuudesta, voi kyseeseen tulla edunsaajan palautusvastuu. Palautusvastuu voidaan kuitenkin kohdistaa vain lahjansaajaan, ja sen mukaisesti kyseessä tulisi olla PK 3 luvun mukainen lahja. Tällöin kysymys henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen rinnastumisesta PK 3:3.2:n mukaiseen lahjaan osoittautuu merkitykselliseksi. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen oikeustoimiluonnetta tulee tutkia ja arvioida sen rinnastumista PK 3 luvun mukaiseen lahjaan. Henkivakuutuksessa on järjestelynä kyse kolmannen hyväksi tehdystä sopimuksesta, ja siten jatkokysymyksenä tilanteeseen liittyy tapahtuneen lahjoituksen välittömyyden merkityksen arviointi. Vaikka henkivakuutus katsottaisiin PK 3:3.2:n mukaiseksi lahjaksi, ei edunsaaja kuitenkaan ole välitön lahjansaaja. Lahja-oikeustoimen lisäksi palautusvastuu edellyttää toteutuakseen lahjansaajan vilpillistä mieltä. Lahjansaaja on siis ollut tietoinen tai hänen olisi pitänyt tietää, että lahjoitus loukkaa toissijaisten perillisten oikeutta. Vilpillisen mielen arvioinnissa on sekä henkilöllinen että ajallinen ulottuvuus, ja henkivakuutusjärjestelyissä erityisesti vilpillisen mielen arvioimisajankohdan määrittäminen vaatii lähempää tarkastelua. 1.2 Tutkielmakysymyksestä, tutkimuksen rakenteesta ja aiheen rajauksesta Tutkielman kysymyksenasettelu rajoittuu teemansa puolesta henkivakuutuksen aiheuttamiin ongelmiin PK 3 luvun järjestelmässä. Tarkoituksena on keskittyä tilanteisiin, joissa ensiksi kuolleen puolisonsa perinyt leski disponoi omaisuudestaan sijoittamalla sitä henkivakuutukseen ja määrää samalla henkivakuutuksen edunsaajasta. Tutkielmassa syvennytään hahmottamaan ensiksi kuolleen puolison perillisten oikeuden suhdetta henkivakuutuksen edunsaajan oikeuteen luottaa saantonsa eli vakuutuskorvauksen pysyvyyteen. Vastakkain ovat toisaalta perintökaaren mukainen toissijaisten perillisten oikeus saada suhteellinen osuus lesken pesästä ja toisaalta lesken oikeus määrätä vapaasti omaisuudestaan ja siten vakuutussopimuslain mukaan määrätä ottamansa henkivakuutuksen edunsaajasta. 2

19 Oman osansa tutkimuskysymyksestä muodostavat edunsaajan suhde PK 3:3:n mukaiseen lahjansaajaan ja vakuutussumman palauttamista koskevan vilpillisen mielen edellytyksen täyttyminen henkivakuutuksen edunsaajamääräyksien yhteydessä. Tutkielman ensimmäinen luku keskittyy henkivakuutuksiin tuotteina ja niihin sisältyvien edunsaajamääräysten tarkoituksenmukaisuuteen. Lisäksi luvussa tarkastellaan henkivakuutuksien verotukseen liittyviä etuja, jotka tekevät niistä houkuttelevia perintösuunnittelun välineitä. Toinen luku tutkielmasta käsittelee PK 3 luvun mukaista lesken perintöoikeutta ja lesken oikeutta määrätä omaisuudestaan perittyään ensiksi kuolleen puolisonsa. Huomiota kiinnitetään myös lesken lähtökohtaiseen oikeuteen ottaa henkivakuutus ja sijoittaa siihen varojaan ja määrätä edunsaajasta. Toisen luvun lopussa luodaan katsaus toissijaisten perillisten oikeussuojakeinoihin lesken disponointeja vastaan. Tutkielman kolmannessa osassa keskitytään edunsaajamääräyksen ja PK 3:3.2:n mukaisen lahjansaajan palautusvastuun väliseen jännitteeseen. Ensinnäkin luvussa luodaan katsaus palautusvastuuta edeltävän vastikeperusteen tunnusmerkistön täyttymiseen ja siihen, minkälainen vakuutussumma voisi täyttää olennaisuuden kriteerin. Luvussa tarkastellaan myös PK 3:3.2:n mukaisen lahjan luonnetta ja välittömästi tapahtuvan lahjoituksen merkitystä. Lopuksi luvussa keskitytään vilpillisen mielen vaatimuksen tarkasteluun ja erityisesti sen täyttymisen edellytyksiin henkivakuutuksen edunsaajan suhteen. Luvussa on tarkoitus löytää vastauksia siihen, millä edellytyksillä henkivakuutuksen edunsaaja joutuisi palautusvastuuseen hänelle osoitetun kuolinkorvauksen suhteen. Tutkielman rajaus keskittää huomion henkivakuutusten osalta tutkimuskysymyksen kannalta relevantteihin sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin ja erityisesti kuolintapauksen perusteella maksettaviin vakuutussummiin. Tutkielman laajuus huomioon ottaen henkivakuutusten käsittelyssä syvennytään vain vapaaehtoisiin henkivakuutuksiin sillä rajauksella, että vapaaehtoiset eläkevakuutukset jätetään tutkimuskysymyksen ulkopuolelle. Edunsaajamääräysten osalta tutkimuksessa rajaudutaan lähinnä tilanteisiin, joissa edunsaajaksi on määrätty luonnollinen täysi-ikäinen henkilö vailla oikeustoimikelpoisuuden rajoituksia. Vilpillisen mielen henkilöllisen ulottuvuuden osalta sivutaan mahdollisuutta nimetä edunsaajaksi myös oikeushenkilö, mutta realistisesti tarkoituksenmukaisempaa on painottaa edunsaajana olevan luonnollisen henkilön aseman tarkastelua. Sillä, onko edunsaajaksi 3

20 määrätty esimerkiksi lesken oma rintaperillinen vai kenties joku täysin ulkopuolinen, ei ole merkitystä arvioitaessa lahjansaajan palautusvastuun syntyedellytyksien täyttymistä. Edunsaajan palautusvelvollisuutta arvioidaan samalla tavalla tavoin riippumatta edunsaajan suhteesta leskeen. Tosin lähiomaisen ollessa edunsaajana, voi vilpillisen mielen täyttymisen kynnys olla matalampi verrattuna leskelle kaukaiseen edunsaajaan. Esimerkiksi lesken oman rintaperillisen voidaan olettaa todennäköisemmin olleen tietoinen siitä, että vakuutuskorvauksen maksaminen saattaa loukata toissijaisten perillisten oikeutta heille kuuluvaan osaan lesken pesästä. Omalle rintaperilliselle annetun vakuutuskorvauksen suhteen voitaisiin siten perustellusti asettaa suurempi selonottovelvollisuus. PK 3 luvun osalta keskitytään tilanteisiin, joissa leski on perinyt ensiksi kuolleen puolisonsa ja tämän jälkeen määrää omaisuudestaan. Puolisolla tarkoitetaan yhtä lailla kuoleman johdosta purkautuneen rekisteröidyn parisuhteen leskeä. PK 3 luvun sisällön tarkastelussa keskitytään lesken oikeuteen disponoida omaisuudestaan ja tämän vastapainona toissijaisten perillisten oikeussuojakeinoihin lesken disponointeja vastaan. Toissijaisten perillisten oikeuskeinoista vastikkeen vaatiminen edeltää aina palautusvastuuseen asettamista PK 3 luvun systematiikassa. Ennen lahjan palauttamisen vaatimista toissijaisten perillisten tulisikin vedota vastikkeen antamiseen ja tältä osin lahjanpalautusvastuun problematiikkaa edeltää aina vastikeedellytysten toteen näyttäminen. Mikäli vastikkeen antamiseen on edellytyksiä, mutta laskennallisten lisäysten johdosta pesä on riittämätön, tutkitaan palautusvastuun täyttymisen kriteerejä. Edellytystensä puolesta lahjanpalautusvastuu erityisesti henkivakuutusten osalta tarjoaa moniulotteisen ja mielenkiintoisen kysymyksenasettelun. johon myös tutkimuskysymyksessä keskitytään. Edunsaajan mahdollinen palautusvastuu ja sen toteuttamisen edellytykset muodostavat kiinnostavan intressiristiriidan lesken disponointioikeuden laajuuden kanssa. 1.3 Metodista Yleistä Oikeustieteellisen tutkimuksen metodi vaihtelee tutkijasta ja tutkimuskohteesta riippuen, vaikka periaatteessa metodin tulisi edustaa riippumattomuutta tutkimuksen kohteesta ja 4

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys

Hannes Männistö. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Hannes Männistö Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen pätemättömyys Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas 5.5.2014 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS

Lisätiedot

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta

Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Mitä asiakkaan on hyvä tietää henkivakuutuksesta Studia monetaria 25.10.2011 Esityksen sisältö Mitä henkivakuutuksella tarkoitetaan? Erilaisia henkivakuutuksia Riskihenkivakuutuksen ottamisesta Edunsaajamääräyksestä

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Kuka minut perii? 21.9.2012 OTK, VT Minna Kuohukoski, SAMK Perillinen oltava elossa perittävän kuolinhetkellä (Perintökaari 40/1965, 1 L 1 ) ei merkitystä oikeustoimikelpoisuudella, syyntakeisuudella,

Lisätiedot

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012

Henkivakuutuksia eri tarpeisiin. Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Henkivakuutuksia eri tarpeisiin Sijoitus-Invest 14. 15.11.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 14.11.2012 Finanssivalvonta Suomen rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Kilpailuja sopimus. Antti Aine

Kilpailuja sopimus. Antti Aine Antti Aine Kilpailuja sopimus Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa 1, lauantaina

Lisätiedot

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa

Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Vakuutussijoittaminen pähkinänkuoressa Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Merja Junnonen Tarjolla olevat tuotteet Eläkevakuutukset/säästö- ja sijoitusvakuutukset Sijoitussidonnaiset/laskuperustekorkoiset Yksilölliset

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2015 Kurssitehtävät Kaikissa tehtävissä voit lähteä siitä, että perittävän oikeudenomistajat vetoavat osituksessa tai jaossa kaikkiin mahdollisiin lahjoihin

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus

Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Portfolio Bond Sijoitusvakuutus Tehokas ja joustava sijoitusvaihtoehto SEB Life on Pohjoismaiden johtava asiakkaalle räätälöityihin henkivakuutussijoituksiin erikoistunut henkivakuutus yhtiö. Henkivakuutusyhtiö

Lisätiedot

Pitkäaikaissäästämisen verotus

Pitkäaikaissäästämisen verotus Pitkäaikaissäästämisen verotus Katariina Sorvanto lakimies Veronmaksajain Keskusliitto ry Mistä on kyse? Pitkäaikaissäästämisessä tietyin ehdoin 1) Säästösumma on vähennyskelpoinen verotuksessa 2) Säästövarojen

Lisätiedot

LESKEN TASINKOPRIVILEGI JA PERINTÖKAAREN 3 LUVUN MUKAINEN PESÄNJAKO

LESKEN TASINKOPRIVILEGI JA PERINTÖKAAREN 3 LUVUN MUKAINEN PESÄNJAKO LESKEN TASINKOPRIVILEGI JA PERINTÖKAAREN 3 LUVUN MUKAINEN PESÄNJAKO Kati Perälä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Pro gradu -tutkielma Huhtikuu 2013 Tiedekunta/Osasto

Lisätiedot

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi 1 Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnan lakivaliokunnalle Perintökaari tuli voimaan 1.1.1966 ja

Lisätiedot

RAJOITETTU OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI JA SII- TÄ AIHEUTUVAT RAJOITUKSET LESKEN MÄÄRÄÄ- MISVALTAAN

RAJOITETTU OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI JA SII- TÄ AIHEUTUVAT RAJOITUKSET LESKEN MÄÄRÄÄ- MISVALTAAN RAJOITETTU OMISTUSOIKEUSTESTAMENTTI JA SII- TÄ AIHEUTUVAT RAJOITUKSET LESKEN MÄÄRÄÄ- MISVALTAAN Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Maisteritutkielma Kevät 2014 Pauliina

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Sijoittajan perintöverosuunnittelu

Sijoittajan perintöverosuunnittelu Sijoittajan perintöverosuunnittelu Katariina Sorvanto Lakimies Veronmaksajat Mistä perintö- ja lahjaveroa maksetaan? Yleensä kun joko perinnönjättäjä tai -saaja tai lahjanantaja tai -saaja asui kuolinhetkellä/lahjoitushetkellä

Lisätiedot

Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta. Lakiosan täydennys

Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta. Lakiosan täydennys Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Lakiosan täydennys Niko Taivainen Pro gradu -tutkielma Perhe- ja jäämistöoikeus Esine- ja perheoikeuden yhteisprojekti Projektin ohjaajat: Tapani Lohi

Lisätiedot

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi 1 Asia: HE72/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esitys eduskunnalle

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK

FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK FINANSSIALAN NÄKÖKULMIA HYVINVOINNIN KEHITTÄMISEEN Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä 3.6.2009, Timo Silvola, FK Taloudellisen turvallisuuden markkinat Lainsäädännön takaaman järjestyksen

Lisätiedot

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro

Perinnöstä ja sen verotuksesta. Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Perinnöstä ja sen verotuksesta Kokkolan Seudun Arvopaperisäästäjät ry 2.9.2010 Asianajaja, varatuomari, Mika Talviaro Illan aiheita Perintöverosuunnittelu Verottomat lahjat Kesämökin lahjoitus Testamentti

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 15.5.2012 Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä

Lisätiedot

Velat osituksessa erityiskysymyksiä - takaus ja välitilan velat Siviilioikeuden dos., OikN Pertti Välimäki Dispositio 1. takaukset osituksessa 2. välitilanaikaiset keskinäiset velat Lähteet Takaus: Välimäki:

Lisätiedot

Kansainvälistyvät perhesuhteet

Kansainvälistyvät perhesuhteet Kansainvälistyvät perhesuhteet Juha Auvinen asianajaja, varatuomari, LL. M. Eur. Yleisiä huomioita avioliittolaki, perintökaari, kansainväliset sopimukset (EU, Pohjoismaat) kansainvälinen yksityisoikeudellinen

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa

Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksessa huomioitavaa Testamenttilahjoituksella voit poiketa lakimääräisestä perimysjärjestyksestä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Voit halutessasi lahjoittaa testamentilla omaisuuttasi

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Yksityinen sektori on julkisen kumppani

Yksityinen sektori on julkisen kumppani Yksityinen sektori on julkisen kumppani FK FC Finansbranschens Centralförbund Sisältö Tutkimuksen taustaa 2 Vapaaehtoinen vakuutus julkisen turvan täydentäjänä 2 Vastuu lähiomaisen hoivasta koetaan usein

Lisätiedot

Säästö- ja henkivakuutusselvitys

Säästö- ja henkivakuutusselvitys FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund SISÄLLYS Henkivakuutusmarkkinat Suomessa... 1 Maksutulo on pysynyt vakaana... 2 Vakuutussäästöt kasvavat tasaisesti... 2 Vakuutussäästäminen...

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 5.9.2013 Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUTUTKINNON (APV1) VAATIMUKSET

SIJOITUSPALVELUTUTKINNON (APV1) VAATIMUKSET SIJOITUSPALVELUTUTKINNON (APV1) VAATIMUKSET Tutkinnon perusteet, rakenne ja vaatimukset VOIMASSA 1.1.2015 LÄHTIEN 1 SIJOITUSPALVELUTUTKINNON (APV1) VAATIMUKSET Sisällysluettelo Finanssialan Keskusliiton

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Vero-opas 1(14) SISÄLLYS Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus-

Lisätiedot

AINOALLE RINTAPERILLISELLE ANNETUN LAHJAN HUOMIOON OTTAMINEN ENNAKKOPERINTÖNÄ

AINOALLE RINTAPERILLISELLE ANNETUN LAHJAN HUOMIOON OTTAMINEN ENNAKKOPERINTÖNÄ AINOALLE RINTAPERILLISELLE ANNETUN LAHJAN HUOMIOON OTTAMINEN ENNAKKOPERINTÖNÄ Lapin yliopisto Pro gradu Anssi Kiiskinen Perhe ja jäämistöoikeus Syksy 2011 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta Työn

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Selekta-vakuutukset Vero-opas 2 (10) Sisällys Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Arvioin esityksen suhdetta perustuslakiin seuraavassa tilannetyypeittäin.

Arvioin esityksen suhdetta perustuslakiin seuraavassa tilannetyypeittäin. 1 Markku Helin Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Perustuslakivaliokunta on pyytänyt lausuntoani hallituksen esityksestä perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palauttamisvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 162. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 6.9.2012 Tehtävästä 1 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 7

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat

Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa. Keskeinen lainsäädäntö. Avioliittolain peruslähtökohdat Varallisuussuhteet perhe ja jäämistöoikeudellisessa valossa Keskeinen lainsäädäntö Avioliittolaki (234/1929). Laki rekisteröidystä parisuhteesta (950/2001). Laki avopuolisoiden yhteystalouden purkamisesta

Lisätiedot

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 29.11.2013 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 1 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN KEHITYKSESTÄ 2013 2 ARVIO VAKUUTUSMARKKINOIDEN

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 12.5.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 1.9.2008 YLEINEN OSA Henkilönumero Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Pohjoismainen oikeus uuteen nousuun! Johan Bärlund Pohjoismaisen oikeuden professori NAF:n kokous 7.10.2015

Pohjoismainen oikeus uuteen nousuun! Johan Bärlund Pohjoismaisen oikeuden professori NAF:n kokous 7.10.2015 uuteen nousuun! Johan Bärlund Pohjoismaisen oikeuden professori NAF:n kokous 7.10.2015 Mitä on pohjoismainen oikeus? Yhteisnimitys Islannin, Norjan, Ruotsin, Suomen ja Tanskan oikeudelle + ylikansallinen

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTEN HENKIVAKUUTUSTEN EDUNSAAJAMÄÄRÄYKSET

VAPAAEHTOISTEN HENKIVAKUUTUSTEN EDUNSAAJAMÄÄRÄYKSET Johanna Okslahti VAPAAEHTOISTEN HENKIVAKUUTUSTEN EDUNSAAJAMÄÄRÄYKSET Opinnäytetyö Bioalat ja liiketalous Turku Syksy 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Bioalat ja liiketalous Koulutusohjelma: Liiketalous

Lisätiedot

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja

Avioehto. Marica Twerin/Maatalouslinja 11.1. Avioehto Marica Twerin/Maatalouslinja Avio-oikeus Avioliiton solmimisella ei ole vaikutusta puolisoiden omistusoikeuteen. Yhteisesti hankittu omaisuus tai yhteisesti taatut velat ovat yhteisiä. Avio-oikeudella

Lisätiedot

HYVINVOINNIN RAHOITTAMINEN

HYVINVOINNIN RAHOITTAMINEN HYVINVOINNIN RAHOITTAMINEN Talous tutuksi -koulutus Syksy 2014 Piritta Poikonen Asiantuntija 1 HENKILÖRISKIT UHKAAVAT HYVINVOINTIA Tapaturma Työttömyys Työkyvyttömyys Sairastuminen Puolison tai huoltajan

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 03.09.2007 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 (5) Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta 1 Sijoituskorien asiakasmateriaalin laadussa kehitettävää Finanssivalvonta selvitti sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA

SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamistieteiden laitos SIJOITUSSIDONNAISTEN SÄÄSTÖHENKIVAKUUTUSTEN KÄYTETTÄVYYS JA VERTAILTAVUUS SIJOITTAJAN NÄKÖKULMASTA Vakuutustiede Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2015 Tekijä:

Lisätiedot

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota?

Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Vakuutustuotteiden sijoituskorit - mihin seikkoihin asiakkaan kannattaa kiinnittää huomiota? Sijoitus-Invest 2014, Wanha Satama Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 12.11.2014

Lisätiedot

Markku Helin. Eduskunnan lakivaliokunnalle

Markku Helin. Eduskunnan lakivaliokunnalle 1 Markku Helin Eduskunnan lakivaliokunnalle Lakivaliokunta on pyytänyt lausuntoani hallituksen esityksestä perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palauttamisvelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 72/2015

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Omaisuus ja hoiva eri omaisuuslajit vanhushoivan rahoituksessa. 10.11.2011 Markus Lahtinen

Omaisuus ja hoiva eri omaisuuslajit vanhushoivan rahoituksessa. 10.11.2011 Markus Lahtinen Omaisuus ja hoiva eri omaisuuslajit vanhushoivan rahoituksessa 10.11.2011 Markus Lahtinen Teemat Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja hoivan rahoitus: Mistä rahat vanhushoivan rahoitukseen tulevaisuudessa?

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén

Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa. Mia Hoffrén Virhevastuu asunnon ja asuinkiinteistön kaupassa Mia Hoffrén TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2115-0 ISBN

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta

Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Jäämistösuunnittelun välineet ja ikääntyvä yhteiskunta Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Maisteritutkielma Syksy 2013 Milla Henriikka Turunen Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Jukka Rantala VAKUUTUSOPPI. Lukijalle Sisällysluettelo. OSA 1 YLEINEN OSA: Vakuuttamisen ja vakuutustoiminnan perusteet

Jukka Rantala VAKUUTUSOPPI. Lukijalle Sisällysluettelo. OSA 1 YLEINEN OSA: Vakuuttamisen ja vakuutustoiminnan perusteet Jukka Rantala VAKUUTUSOPPI Lukijalle Sisällysluettelo OSA 1 YLEINEN OSA: Vakuuttamisen ja vakuutustoiminnan perusteet 1 VAKUUTUKSEN HISTORIAA 1.1 Vakuutuksen alkujuuret 1.2 Kuljetusvakuutus 1.3 Maaseudun

Lisätiedot

MITEN VOISIMME VARAUTUA HYVINVOINTIMME RAHOITTAMISEEN ELÄMÄN EHTOOPUOLELLA? Piia-Noora Kauppi 10.4.2013

MITEN VOISIMME VARAUTUA HYVINVOINTIMME RAHOITTAMISEEN ELÄMÄN EHTOOPUOLELLA? Piia-Noora Kauppi 10.4.2013 MITEN VOISIMME VARAUTUA HYVINVOINTIMME RAHOITTAMISEEN ELÄMÄN EHTOOPUOLELLA? Piia-Noora Kauppi 10.4.2013 1 LUOTTAMUS ON HYVINVOINNIN YTIMESSÄ 2 FINANSSIALAN MALLI, JOKA HYLÄTTIIN Säästäminen verokannustettua

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot

Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot Ohje 1 (8) (Viimeisin muutos 31.12.2014) VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetaulukot VQ-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa vakuutusmeklarien liiketoiminnasta. Tietoja käytetään

Lisätiedot

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti?

YLEISTÄ. Testamentin teko-ohjeet. Miksi on syytä tehdä testamentti? Testamentin teko-ohjeet YLEISTÄ Miksi on syytä tehdä testamentti? Sukulaisten perintöoikeus on rajoitettu omiin jälkeläisiin, vanhempiin, sisaruksiin, sisarusten lapsiin, isovanhempiin ja heidän lapsiinsa

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

SIJOITUSPALVELUTUTKINNON (APV1) VAATIMUKSET

SIJOITUSPALVELUTUTKINNON (APV1) VAATIMUKSET SIJOITUSALVELUTUTKINNON (AV1) VAATIMUKSET Tutkinnon perusteet, rakenne ja vaatimukset VOIMASSA 1.1.2016 LÄHTIEN 1 SIJOITUSALVELUTUTKINNON (AV1) VAATIMUKSET Sisällysluettelo AV-TUTKINNOT... 2 TUTKINTOJEN

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 31.8.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi:

Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: 1 Esimerkki naimattoman henkilön testamentista ystävänsä hyväksi: Allekirjoittanut Liisa Marjatta Virtanen (031256-4828) määrään viimeisenä tahtonani, että omaisuuteni on kokonaisuudessaan menevä täydellä

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta

Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Perusasioita jäämistöstä, testamenteista sekä edunvalvonnasta Helsinki 29.9.2015 Asianajotoimisto Reims & Co Oy AVIOLIITOSTA JA AVIO-OIKEUDESTA - Puolisot saavat avio-oikeuden toistensa omaisuuteen avioliittoon

Lisätiedot

KAPITALISAATIOSOPIMUS

KAPITALISAATIOSOPIMUS KAPITALISAATIOSOPIMUS Kapitalisaatiosopimukset ja niiden verokohtelu yrityksen näkökulmasta kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä Yritysjuridiikan pro gradu -tutkielma Laatija: Elina Simoinen Ohjaajat:

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PERINNÖSTÄ, TESTAMENTISTA JA HENKIVAKUU- TUSKORVAUKSESTA LUOPUMINEN PERINTÖVEROTUKSESSA

PERINNÖSTÄ, TESTAMENTISTA JA HENKIVAKUU- TUSKORVAUKSESTA LUOPUMINEN PERINTÖVEROTUKSESSA PERINNÖSTÄ, TESTAMENTISTA JA HENKIVAKUU- TUSKORVAUKSESTA LUOPUMINEN PERINTÖVEROTUKSESSA Hanna Kauppila 75031 Vero-oikeus Pro gradu -tutkielma Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Joulukuu 2016

Lisätiedot