Anu Huttunen. Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Huttunen. Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä"

Transkriptio

1 Anu Huttunen Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä Helsingin yliopisto Perhe- ja jäämistöoikeuden projekti Pro gradu -tutkielma Professori Urpo Kangas

2 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution Department Yksityisoikeuden laitos Tekijä/Författare Author Anu Huttunen Työn nimi / Arbetets titel Title Henkivakuutukset ja edunsaajalle aiheutuva palautusvastuu PK 3 luvun järjestelmässä Oppiaine /Läroämne Subject Perhe- ja jäämistöoikeus Työn laji/arbetets art Level Pro gradu -tutkielma Aika/Datum Month and year toukokuu 2013 Sivumäärä/ Sidoantal Number of pages XVI + 84 Tiivistelmä/Referat Abstract Tutkielman pääkysymyksenä on ensiksi kuolleen puolison toissijaisten perillisten nauttima suoja lesken ottamien henkivakuutuksien ja niihin liitettyjen edunsaajamääräyksiä varalta. Tutkielmassa pohjustetaan ongelman tarkastelua henkivakuutukseen liittyvien yleisten kysymysten käsittelyllä. Ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaan tutkielman aiherajauksen mukaisesti vapaaehtoisia henkivakuutuksia sijoitus- ja säästämisinstrumenttina sekä niihin liittyvän edunsaajamääräyksen oikeustoimiluonnetta ja suhdetta testamenttiin. Lisäksi luvussa luodaan katsaus henkivakuutuksien verottamiseen ja niiden merkitykseen jäämistösuunnittelukeinona. Lopuksi ensimmäisessä luvussa käsitellään vielä henkivakuutusten aiheuttamia ongelmia perhe- ja jäämistöoikeuden alalla ja erityisesti tutkielman näkökulman mukaisesti PK 3 luvun järjestelmässä. Vastaavanlainen valmisteleva rooli on myös tutkielman toisella pääluvulla, jossa kuvataan PK 3 luvun mukaista jakoa koskevaa säännöstöä, erityisesti toissijaisia perillisiä suojaavia säännöksiä. Luvussa käsitellään lesken perintöoikeutta ja toisaalta toissijaisten perillisten oikeutta lesken disponointeja vastaan. PK 3 luvun pääsäännön mukaan eloonjääneen puolison kuoltua lesken pesä tulee jakaa puoliksi ensiksi kuolleen puolison perillisten ja lesken perillisten kesken. Leski saattaa kuitenkin lahjoittaa omaisuuttaan elinaikanaan, tai esimerkiksi sijoittaa sitä vapaaehtoiseen henkivakuutukseen ja siten olennaisesti vähentää omaisuuttaan. Omille perillisilleen kuuluvasta omaisuudestaan leski saa disponoida haluamallaan tavalla, mutta toissijaisille perillisille kuuluvaa osuutta koskee testamenttauskielto. PK 3 luvussa säädetään vastikkeesta ja lahjansaajan palautusvastuusta toissijaisien perillisten oikeussuojakeinoina. Vastike on oikeussuojakeinoista ensisijainen, ja lesken disponoinnin tulee täyttää vastikeperusteen tunnusmerkit, jotta toissijaiset perilliset voisivat onnistuneesti vedota vastikkeen antamiseen. Kyseessä tulee lain mukaan olla lahja tai siihen rinnastuva oikeustoimi, jolla leski on olennaisesti huonontanut omaisuuttaan ottamatta asianmukaisesti huomioon toissijaisten perillisten oikeutta. Mikäli vastikkeen nojalla laskennallisesti huomioon otetusta lahjasta seuraa, että lesken pesä on riittämätön toteuttamaan toissijaisten perillisten oikeutta, voi kyseeseen tulla lahjansaajan palautusvastuu. Kyseessä siis tulee olla vastikeperusteen edellytykset täyttävä oikeustoimi, jonka huomioon ottaminen johtaa pesän riittämättömyyteen. Palautusvastuuseen ei voida vedota ennen kuin vastikkeen antamista on vaadittu. Lain mukaan palautusvastuu edellyttää toteutuakseen, että kyseessä on vilpillisessä mielessä ollut lahjan saaja. Lahjan saaja on siten joko tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että lesken antama lahja loukkaa toissijaisten perillisten oikeutta. Tutkielman viimeisessä pääluvussa tarkastellaan päätutkimuskysymystä eli sitä, millä tavalla PK 3:3:een otettuja vastiketta ja lahjansaajan palautusvastuuta koskevia säännöksiä voidaan soveltaa lesken ottamiin henkivakuutuksiin. Ensinnäkin luvussa tarkastellaan vastikeperusteen edellytyksien täyttymistä henkivakuutuksien kohdalla. Lain sanamuodon perusteella henkivakuutus ei oikeustoimiluonteensa puolesta aiheuta soveltamisongelmia. Olennaisuus-kriteerin suhteen tarkastelu on tapauskohtaista arviointia, johon vaikuttavat sekä lesken pesän koko että annettu henkivakuutussumma. Mikäli henkivakuutus täyttää vastikkeen tunnusmerkistön ja pesä on riittämätön, ajankohtaistuu mahdollinen henkivakuutuksen edunsaajan palautusvastuu saamastaan vakuutussummasta. Palautusvastuu ei kuitenkaan ole yhtä yksiselitteinen verrattuna vastikkeen antamiseen, sillä kyseessä tulisi lain sanamuodon mukaisesti olla lahja. Henkivakuutuksien oikeustoimiluonnetta tulee siis tarkastella ja tutkia sen mahdollista rinnastumista lahjaan. Lisäkysymyksenä tulee myös pohtia, edellyttääkö PK 3:3.2 toteutuakseen välittömän lahjoituksen tapahtumista. Edunsaaja ei ole välitön lahjansaaja, sillä henkivakuutusjärjestelyissä on kyse kolmannen välityksellä annetusta lahjasta. Edunsaajalta edellytetään vielä tämän lisäksi vilpillistä mieltä. Vilpillisessä mielessä on sekä henkilöllinen että ajallinen ulottuvuus, joista erityisesti vilpillisen mielen määräytymisen ajankohta muodostaa mielenkiintoisen kysymyksen. Vilpillisen mielen määräytymisen tutkimisessa haetaan apua muiden oikeudenalojen vilpillistä mieltä koskevista opeista. Näiden oppien pohjalta ajallinen määräytyminen voi tapahtua joko takaisinsaantinormiston mukaisesti lahjoitustahdonimaisun antamisen hetkellä tai esineoikeudellisen saantosuojan mukaisesti vilpillisen mielen arviointiajankohdaksi voidaan määrätä tradition tapahtuminen. PK 3 luvun järjestelmässä perustellulta vaikuttaisi kallistua määrittämään lahjansaajan vilpillinen mieli tradition hetkellä. Henkivakuutusten kohdalla tradition määräytyminen on oma kysymyksensä. Henkivakuutus on kuolemanvarainen oikeustoimi siten, että edunsaajan oikeus alkaa vasta vakuutuksenottajan kuollessa. Tradition tapahtuminen ei kuitenkaan vielä tapahdu tällöin. Loppuluvussa tutkitaan mahdollisuutta soveltaa maksupalvelulain mukaan tapahtuvaa rahan siirtymistä edunsaajan haltuun keinona ajoittaa vilpittömän mielen suojan ulottuvuus ja voidaanko edunsaajan vilpittömälle mielelle antaa suojaa ennen tätä. Avainsanat Nyckelord Keywords lesken perintöoikeus, toissijaiset perilliset, vastike, lahjansaajan palautusvastuu, henkivakuutus, edunsaaja, vilpillinen mieli Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Helsingin yliopiston pääkirjasto Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 SISÄLLYS LÄHTEET... V LYHENTEET... XVI 1 JOHDANTO Aluksi Tutkielmakysymyksestä, tutkimuksen rakenteesta ja aiheen rajauksesta Metodista Yleistä Ongelmakeskeinen lainoppi Minun metodini Lähteet HENKIVAKUUTUKSET JA NIIDEN MERKITYS JÄÄMISTÖSUUNNITTELUSSA Yleistä Henkivakuutusten yhteiskunnallinen merkitys Henkivakuutukset elämän ja kuoleman varalta Henkivakuutusinstrumentti eri oikeudenaloilla Vapaaehtoinen henkilövakuutus välillisenä varallisuudensiirtona Säästöhenkivakuutus Riskihenkivakuutus Henkivakuutuksen edunsaajamääräys Edunsaajamääräyksen antamisesta Edunsaajamääräyksen tarkoituksenmukaisuus Edunsaajamääräyksen suhde testamenttiin Henkivakuutusten verokohtelu osa perintösuunnittelua Vakuutuskorvausten verotuksellisista eduista yleisesti Tuloverotus Perintö- ja lahjaverotus Henkivakuutukset jäämistösuunnittelun keinoina Henkivakuutuksen aiheuttamista ongelmista perintöoikeudellisessa järjestelmässä PK 3 LUVUN MUKAINEN PUOLISON PERINTÖOIKEUS JA TOISSIJAISTEN PERILLISTEN OIKEUSSUOJAKEINOT Puolison perintöoikeus Leski perillisenä Toissijaiset perilliset ja lesken perilliset Leski testamentinsaajana Lesken oikeudesta määrätä perimästään omaisuudesta Lesken oikeudesta ottaa henkivakuutus Lesken kuolinpesän jako Jaon kohde Jako toissijaisten perillisten ja lesken omien perillisten kesken Reaalinen ja laskennallinen pesä Toissijaisten perillisten oikeussuojakeinot lesken disponointeja vastaan Vastike Vastikeoikeuden edellytykset III

4 3.3.2 Lesken käyttäytyminen olennaisesti huonontanut varallisuutta Lesken käyttäytymisen sopimattomuus Vastike laskennallinen lisäys Lahjansaajan palautusvastuu Toissijaisten perillisten oikeussuojakeino Palautusvastuun syntymisen edellytykset PK 3:3.2:n mukainen palautusvastuu ensisijainen normisto Palautusvastuu koskee vain lahjansaajaa LESKEN OTTAMAN HENKIVAKUUTUKSEN EDUNSAAJALLE AIHEUTUVAN PALAUTUSVASTUUN EDELLYTYKSET Edellytyksenä vastikeperusteen tunnusmerkistön täyttyminen ja pesän riittämättömyys Edellytyksenä lahjan antaminen Lahja oikeudellisena ilmiönä Lahjan käsite Lahja PK 3 luvun järjestelmässä PK 7 luvun säännösten suhteesta PK 3:3.2:n sisältöön Lahjoituksen välittömyyden merkityksestä PK 3:3.2:ssa Henkivakuutuksen edunsaajan rinnastaminen lahjansaajaan Edellytyksenä edunsaajan vilpillinen mieli Lahjansaajan vilpillisen mielen vaatimuksesta Tiesi tai olisi pitänyt tietää Lahjansaajan selonottovelvollisuus Vilpittömän mielen suojan henkilöllinen ulottuvuus Vilpittömän mielen suojan ajallinen ulottuvuus Hallinnansiirto henkivakuutusjärjestelyissä LOPUKSI IV

5 LÄHTEET Kirjallisuus Aalto 1989 Aalto, Esa: Vapaaehtoiset henkilövakuutukset tuloverotuksessa. Teoksessa Suviranta, Antti; Sakki, Olli; Tikka, Kari S. & Myrsky, Matti (toim.): Juhlajulkaisu Lassi Kilpi / Helsinki 1989, s Aalto 1991 Aalto, Johan: Medför en styrelsemedlems kännedom om ett visst sakförhållande att aktiebolaget ifråga är i ond tro beträffande detta sakförhållande? Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1991, s Aarnio 1974 Aarnio, Aulis: Perintöoikeus. Vammala Aarnio 1975 Aarnio, Aulis: Jälkisäädökset. Vammala Aarnio 1989 Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Helsinki Aarnio Kangas 2002 Aarnio, Aulis Kangas, Urpo: Perhevarallisuusoikeus. Jyväskylä Aarnio Kangas 2008 Aarnio, Aulis Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus II. Neljäs, uudistettu laitos. Helsinki Aarnio Kangas 2009 Aarnio, Aulis Kangas, Urpo: Suomen jäämistöoikeus I. Viides, uudistettu laitos. Helsinki Aarnio Savolainen 1968 Aarnio, Aulis Savolainen, Matti: Erään selitysteoksen herättämiä perintökaaren tulkintaongelmia. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 1968, s Airaksinen ym Airaksinen, Manne Pulkkinen, Pekka Rasinaho, Vesa: Osakeyhtiölaki I. Helsinki V

6 Almgren 1956 Almgren, Göran: Om förfoganden över livförsäkring En civilrättslig undersökning. Försäkringsjuridiska föreningens publikation Nr 13. Stockholm Andersson Linnakangas 2006 Andersson, Edward Linnakangas, Esko: Tuloverotus. Seitsemäs, uudistettu painos. Jyväskylä Aure 1970 Aure, Erkki: Milloin lahja on täytetty? Defensor Legis 1970, s Aurejärvi Hemmo 2007 Aurejärvi, Erkki Hemmo, Mika: Velvoiteoikeuden oppikirja. Kolmas painos. Helsinki Beckman 1972 Beckman, Nils: Svensk familjerättspraxis. Femte upplagan. PA Norstedt & Söners förlag. Stockholm Bengtsson 1962 Bengtsson, Bertil: Om gåvobegreppet i civilrätten. Svensk Juristtidning 1962, s Ewald 2004 Ewald, François: Vakuutusyhteiskunnan synty. Teoksessa Hellsten, Katri & Helne, Tuula (toim.): Vakuuttava sosiaalivakuutus? Kelan tutkimusosasto. F.G. Lönnberg 2004, s Hakulinen 1965a Hakulinen, Y.J: Velvoiteoikeus I Yleiset opit. Toinen, laajennettu painos. Helsinki Hakulinen 1965b Hakulinen, Y.J: Velkakirjalaki. Toinen, täydennetty painos. Porvoo Helin 1984 Helin, Markku: Avio-oikeus ja sen suoja. Teoksessa Pöyhönen, Juha (toim.): Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako. Helsinki 1984, s Helin 2000 Helin, Markku: KKO 1999:104. Perintö. Perinnönjako. Avioliitto. Omaisuuden ositus. Lakimies 1/2000, s VI

7 Hellner 1965 Hellner, Jan: Försäkringsrätt. Andra, omarbetade upplagan. Försäkringsjuridiska föreningens publikation Nr 15. Stockholm Hessler 1973 Hessler, Henrik: Allmän sakrätt om det förmögenhetsrättsliga tredjemansskyddets principer. P.A. Norstedt & Söners Förlag. Stockholm Hirvonen 2011 Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen julkaisuja 17. Helsinki Hoppu Hemmo 2006 Hoppu, Esko Hemmo, Mika: Vakuutusoikeus. Porvoo Häyhä 1997 Häyhä, Juha: Johdanto. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Jokela ym Jokela, Teemu Lammi Veera Lohi, Ilkka Silvola, Timo: Vapaaehtoinen henkilövakuutus. Viides, uudistettu painos. Vammala Järvinen 2004 Järvinen, Raija: Yksityisvakuutus sosiaalivakuutuksen täydentäjänä. Teoksessa Hellsten, Katri & Helne, Tuula (toim.): Vakuuttava sosiaalivakuutus? Kelan tutkimusosasto. F.G. Lönnberg 2004, s Kaisto 1997 Kaisto, Janne: Tiesi tai olisi pitänyt tietää. Helsinki Kangas 1982 Kangas, Urpo: Lesken oikeudellinen asema. Oikeusdogmaattinen tutkimus lesken sosiaaliturvan laajuudesta. Vammala Kangas 1993 Kangas, Urpo: Lahja. Helsinki Kangas 1995 Kangas, Urpo: Suomen henkivakuutusoikeus. Helsinki VII

8 Kangas 1997 Kangas, Urpo: Minun metodini. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Kartio 2001a Kartio, Leena: Esineoikeuden perusteet. Jyväskylä Kartio 2001b Kartio, Leena: Esineet ja omaisuus. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Koukonen ym Koukonen, Risto Koskinen, Seppo Tammenmaa, Marketta: Henkivakuutus. Neljäs, uudistettu painos. Helsinki Kolehmainen 2009 Kolehmainen, Antti: Osakeyhtiön ja sen osakkeenomistajan samastaminen perintökaaren ennakkoperintö- ja lakiosasäännöksiä sovellettaessa. Lakimies 4/2009, s Kolehmainen Räbinä 2012 Kolehmainen, Antti Räbinä, Timo: Jäämistösuunnittelu. Liettua Koulu 1999 Koulu, Risto: Palautus- ja korvausvastuu konkurssitakaisinsaannissa. Jyväskylä Lahtinen 1961 Lahtinen, Osvi: Jäämistösaannoista. Lakimies 1961, s Leppänen 1992 Leppänen, Tatu: Vahinkoedellytys konkurssitakaisinsaannissa. Jyväskylä Liukko 2005 Liukko, Jyri: Hyvinvoinnin eetos ja henkivakuutus: Riskin, vastuun ja solidaarisuuden muodonmuutokset. Sosiaali- ja terveysalan tutkimuksia. Kelan tutkimusosasto. Helsinki Lohi 1999 Lohi, Tapani: Ennakkoperinnöstä. Helsinki VIII

9 Lohi 2000 Lohi, Tapani: Lesken eläessä toimitettava jako (PK 3:5a) ja eloonjääneen puolison tasinkoprivilegi. KKO:n ratkaisun 1999:104 arviointia. Lakimies 4/2000, s Lohi 2006 Lohi, Tapani: Pesänjako, vastike ja lahjansaajan palautusvastuu. Helsinki Mähönen Villa 2007 Mähönen, Jukka Villa, Seppo: Osakeyhtiö I Yleiset opit. Vantaa Nial 1933 Nial, Håkan: God tro hos aktiebolag, ond hos styrelseledamot. Svensk Juristtidning 1933, s Norri 1994 Norri, Matti: Leskeysaikana tapahtuneitten omaisuuden enennysten ja -vähennysten huomioon ottaminen jaettaessa perintö lapsettomien aviopuolisoiden jälkeen. Defensor Legis 1994, s Norri 2010 Norri Matti: Perintö ja testamentti. Käytännön käsikirja. Kuudes, uudistettu painos. Hämeenlinna Norros 2011 Norros, Olli: KKO 2011:5 Annettiinko sijoitussidonnaisesta vakuutuksesta riittävät tiedot? Lakimies 4/2011, s Ossa 2007 Ossa, Jaakko: Perheen omaisuuden verosuunnittelu. Juva Ossa 2009 Ossa, Jaakko: Perinnön ja lahjan verokohtelu. Juva Ovaska 1991 Ovaska, Risto K.: Konkurssikäsikirja. Toinen, uudistettu painos. Jyväskylä Puronen 1990 Puronen, Pertti: Lahjaverotuksen ala. Tampere Puronen 2008 Puronen, Pertti: Perintö- ja lahjaverotus. Keuruu IX

10 Puronen 2009 Puronen, Pertti: Näin onnistut perintöverosuunnittelussa. Hämeenlinna Pöyhönen 1997 Pöyhönen, Juha: Filosofia minun metodini? Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Pöyhönen LM 1997 Pöyhönen, Juha: Kohti uutta varallisuusoikeutta. Lakimies 4-5/1997, s Pöyhönen 2000 Pöyhönen, Juha: Uusi varallisuusoikeus. Jyväskylä Railas 2004 Railas, Lauri: Sijoitussidonnaisten henki- ja eläkevakuutusten myynti eurooppaoikeuden valossa. Defensor Legis 2/2004, s Rantala Pentikäinen 2009 Rantala, Jukka Pentikäinen, Teivo: Vakuutusoppi. 11., uudistettu painos. Sastamala Rautiala 1986 Rautiala, Martti: Uusi perintökaari pääpiirteittäin. Kahdeksas, painos. Vammala Räbinä 2006a Räbinä, Timo: Säästöhenki- ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset yksityishenkilön varallisuuden siirron ja suunnittelun välineinä I. Verotus 3/2006, s Räbinä 2006b Räbinä, Timo: Säästöhenki- ja vapaaehtoiset eläkevakuutukset yksityishenkilön varallisuuden siirron ja suunnittelun välineinä II. Verotus 4/2006, s Saarenpää 1984 Saarenpää, Ahti: Havaintoja puolison perintöoikeudesta toisen puolison kuoltua rintaperillisettä. Teoksessa Pöyhönen, Juha (toim.): Puolisoiden omaisuuden ositus ja jako. Helsinki 1984, s Saarenpää 1985 Saarenpää, Ahti: Inter vivos ja mortis causa. Näkökohtia kuoleman vaikutuksesta oikeustoimiin. Teoksessa Tepora, Jarno (toim.): Juhlajulkaisu Simo Zitting / Vammala 1985, s X

11 Saarenpää 1994 Saarenpää, Ahti: Perintö ja jäämistö. Jakosäännösten ja jakoon vaikuttavien säännösten tulkintoja. Kitee Saarnilehto 2001 Saarnilehto, Ari: Johdanto. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Savolainen 1967 Savolainen, Matti: Pesäosuuksien määräämisestä perintökaaren 3 luvun mukaan. Lakimies 1967, s Savolainen 1969 Savolainen, Matti: Puolison perintöoikeudesta. Defensor Legis -lehdessä vuonna 1969 julkaistu artikkelisarja. Hämeenlinna Selmer 1969 Selmer, Knut S.: The Functions of Designation of Beneficiaries in Modern Life Insurance. Teoksessa Hellner, Jan & Nord, Gunnar (toim.): Life Insurance Law in International Perspective. Berlingska Boktryckeriet. Lund 1969, s Siva-työryhmä 2003 Siva-työryhmä: Keskenään kilpailevat säästötuotteet. Siva työryhmän väliraportti. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita. 4/ (käyty ). Sohm 1924 Sohm, Rudolph: Institutiot. Roomalaisen yksityisoikeuden historia ja järjestelmä. 16., suomennettu painos. Porvoo Tuomisto 2001 Tuomisto, Jarmo: Julkisuusperiaate ja vilpittömän mielen suoja. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Tuomisto 2002 Tuomisto, Jarmo: Takaisinsaannista erityisesti maksun ja vakuuden peräyttämisestä konkurssissa. Jyväskylä Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 2009 Vakuutusyhtiöiden keskusliitto: Vakuutus Suomessa (käyty ). XI

12 Vakuutusyhtiöiden keskusliitto 2011 Vakuutusyhtiöiden keskusliitto: Vakuutusyhtiöt Suomessa (käyty ). Walin Lind 2008 Walin, Gösta Lind, Göran: Kommentar till Ärvdabalken. Del I (1 17 kap.) Arv och testamente. Sjätte reviderade upplagan. Författarna och Norstedts Juridik AB, Visby Walin Lind 2009 Walin, Gösta Lind, Göran: Kommentar till Ärvdabalken. Del II (18 25 kap.) Boutredning och arvskifte, försäkringar m.m.. Femte reviderade upplagan. Författarna och Norstedts Juridik AB, Visby Ylöstalo 1954 Ylöstalo, Matti: Testamentin tulkinnasta. Helsinki Ylöstalo 1963 Ylöstalo, Matti: Kirjallisuutta Huttunen, Allan Yhdenmiehen osakeyhtiöstä. Lakimies 1963, s Zitting 1956 Zitting, Simo: Saantosuoja irtaimisto-oikeudessa. Vammala Zitting 1977 Zitting, Simo: Tiesi tai piti tietää. Defensor Legis 1977, s Ämmälä 2001 Ämmälä, Tuula: Omistajanvaihdossopimukset. Teoksessa Saarnilehto, Ari (toim.): Varallisuusoikeus. Juva 2001, s Virallislähteet Ehdotus 1935 Ehdotus perintö- ja testamenttilainsäädännön uudistamiseksi perusteluineen. Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1935:2. Erityisehdotus 1938 Ehdotus hallituksen esitykseksi Eduskunnalle perintölaiksi sekä siihen liittyvä lainvalmistelukunnan mietintö. Lainvalmistelukunnan julkaisuja 1938:5. XII

13 HE 6/1964 Hallituksen esitys Eduskunnalle perintölainsäädännön uudistamisesta. HE 102/1990 Hallituksen esitys Eduskunnalle takaisinsaantia konkurssipesään koskevaksi lainsäädännöksi. HE 114/1993 Hallituksen esitys Eduskunnalle vakuutussopimuslaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. HE 68/1995 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta. HE 93/2012 Hallituksen esitys laiksi perintö- ja lahjaverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. KKO:n lausunto 1941 Korkeimman oikeuden lausunto esitysehdotuksesta perintölaiksi Perintölakivaliokunnan mietintö 1964 Perintölakivaliokunnan mietintö N:o 1 hallituksen esityksen johdosta perintölainsäädännön uudistamisesta. Oikeustapaukset KKO 1931 II 294 KKO 1937 II 525 KKO 1955 II 153 KKO 1967 II 107 KKO 1971 II 32 KKO 1983 II 12 KKO 1988:137 KKO 1994:136 XIII

14 KKO 1997:17 KKO 1997:107 KKO 1999:75 KKO 1999:104 KKO 2005:124 KKO 2011:15 XIV

15 KAAVIOT Kaavio 1: Finanssialan keskusliiton taloudellisen turvallisuuden 4-portainen malli, s. 11. Kaavio 2: Henkivakuutuskorvausten verotus, s. 26. XV

16 LYHENTEET AL avioliittolaki 234/1929 HE hallituksen esitys KK kauppakaari 3/1734 KKO korkein oikeus LahjaL lahjanlupauslaki 625/1947 LM Lakimies Maksupalvelulaki maksupalvelulaki 290/2010 OikTL laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista 228/1929 OYL osakeyhtiölaki 624/2006 PerVL perintö- ja lahjaverolaki 378/1940 PK perintökaari 40/1965 TakSL laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991 TilisiirtoL tilisiirtolaki 821/1999 (kumottu) TuloveroL tuloverolaki 1535/1992 VakSopL vakuutussopimuslaki 543/1994 VKL velkakirjalaki 622/1947 ÄB ärvdabalken 637/1958 XVI

17 1 JOHDANTO 1.1 Aluksi Vakuuttaminen on kiinteä osa nyky-yhteiskuntaa, ja elämä ilman vakuutuksia olisikin pitkälle sattumien varaan rakentuvaa. Henkivakuutukset ovat yksi vakuuttamisen muoto, jonka juuret ulottuvat pitkälle historiaan. Aikaisemmin henkivakuutusjärjestelyllä pyrittiin suojaamaan jälkeläisten taloudellista turvallisuutta oman kuoleman varalta. Henkivakuutusten asema suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on kuitenkin muuttunut paljon teknisen ja taloudellisen kehityksen mukana. Taloudellinen kasvu on johtanut yhteiskunnassamme siihen, että henkivakuutukset ovat saaneet yhä enemmän sijoitusinstrumentin kaltaisia piirteitä ja niistä saatava hyöty ajoitetaan näin myös vakuutuksenottajan oman elämän aikana tapahtuvaksi. Hyvinvointiyhteiskunnassa lakimääräinen sosiaaliturva huolehtii ihmisten perusturvasta, jolloin henkivakuutukset vakuutustuotteiden kehittelyn seurauksena saavat yhä enemmän merkitystä pitkäaikaisen säästämisen ja varojen sijoittamisen muotona perinteisen pankki- obligaatio- ja osakesäästämisen rinnalla 1. Sijoitusluonteestaan huolimatta henkivakuutukset eivät ole kuitenkaan kokonaan menettäneet kuolemanvaraista merkitystään, sillä lähiomaisille suoritettavaan kuolintapaussummaan liittyvä verotusetu edelleen houkuttelee käyttämään henkivakuutuksia osana jäämistösuunnittelua. Erityisesti vakuutuksenottajan elämän loppupuolelle sijoittuva kuolemanvarainen säästöhenkivakuutus on useimmiten omaisuuden sukupolvenvaihdosta ajatellen otettu. Henkivakuutukset ovat vakuutussopimuslain mukaan säännelty itsenäinen järjestelmä, mutta niiden asema perintöoikeudellisessa yhteydessä ei ole täysin mutkaton. Henkivakuutukset voivat aiheuttaa ongelmia esimerkiksi perintökaaren 3 luvun järjestelmässä. Mikäli vakuutuksenottajana on leskeksi jäänyt henkilö, joka on perinyt edesmenneen puolisonsa PK 3 luvun nojalla, voi henkivakuutuksen edunsaajamääräys aiheuttaa ongelmia ensiksi kuolleen puolison perillisten näkökulmasta. Lesken tulisi nimittäin omaisuudestaan määrätessään ottaa huomioon myös ensiksi kuolleen puolison perilliset ja näiden oikeus saada suhteellinen osuus lesken pesästä. Mikäli lesken oikeustoimet loukkaavat toissijaisten perillisten oikeutta, voivat ensiksi kuolleen puolison perilliset ensisijaisesti vaatia PK 3 luvun nojalla vastiketta, ja sen mu- 1 Rantala Pentikäinen 2009, s

18 kaisesti tehtävän laskennallisen lisäyksen myötä saada heille kuuluvan määrän lesken omaisuudesta. Aina vastike oikeussuojakeinona ei kuitenkaan takaa toissijaisten perillisten oikeuden toteutumista, jos lahjan laskennallinen huomioon ottaminen johtaa pesän riittämättömyyteen. Tällöin kysymykseen voi tulla lahjansaajan palautusvastuu. Henkivakuutusten kohdalla tulee ensisijaisesti tutkia, täyttyvätkö vastikeoikeuden edellytykset, ja sen jälkeen, mikäli toissijaisten perillisten pesäosuuksia ei voida täyttää leskeltä jääneestä omaisuudesta, voi kyseeseen tulla edunsaajan palautusvastuu. Palautusvastuu voidaan kuitenkin kohdistaa vain lahjansaajaan, ja sen mukaisesti kyseessä tulisi olla PK 3 luvun mukainen lahja. Tällöin kysymys henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen rinnastumisesta PK 3:3.2:n mukaiseen lahjaan osoittautuu merkitykselliseksi. Henkivakuutuksen edunsaajamääräyksen oikeustoimiluonnetta tulee tutkia ja arvioida sen rinnastumista PK 3 luvun mukaiseen lahjaan. Henkivakuutuksessa on järjestelynä kyse kolmannen hyväksi tehdystä sopimuksesta, ja siten jatkokysymyksenä tilanteeseen liittyy tapahtuneen lahjoituksen välittömyyden merkityksen arviointi. Vaikka henkivakuutus katsottaisiin PK 3:3.2:n mukaiseksi lahjaksi, ei edunsaaja kuitenkaan ole välitön lahjansaaja. Lahja-oikeustoimen lisäksi palautusvastuu edellyttää toteutuakseen lahjansaajan vilpillistä mieltä. Lahjansaaja on siis ollut tietoinen tai hänen olisi pitänyt tietää, että lahjoitus loukkaa toissijaisten perillisten oikeutta. Vilpillisen mielen arvioinnissa on sekä henkilöllinen että ajallinen ulottuvuus, ja henkivakuutusjärjestelyissä erityisesti vilpillisen mielen arvioimisajankohdan määrittäminen vaatii lähempää tarkastelua. 1.2 Tutkielmakysymyksestä, tutkimuksen rakenteesta ja aiheen rajauksesta Tutkielman kysymyksenasettelu rajoittuu teemansa puolesta henkivakuutuksen aiheuttamiin ongelmiin PK 3 luvun järjestelmässä. Tarkoituksena on keskittyä tilanteisiin, joissa ensiksi kuolleen puolisonsa perinyt leski disponoi omaisuudestaan sijoittamalla sitä henkivakuutukseen ja määrää samalla henkivakuutuksen edunsaajasta. Tutkielmassa syvennytään hahmottamaan ensiksi kuolleen puolison perillisten oikeuden suhdetta henkivakuutuksen edunsaajan oikeuteen luottaa saantonsa eli vakuutuskorvauksen pysyvyyteen. Vastakkain ovat toisaalta perintökaaren mukainen toissijaisten perillisten oikeus saada suhteellinen osuus lesken pesästä ja toisaalta lesken oikeus määrätä vapaasti omaisuudestaan ja siten vakuutussopimuslain mukaan määrätä ottamansa henkivakuutuksen edunsaajasta. 2

19 Oman osansa tutkimuskysymyksestä muodostavat edunsaajan suhde PK 3:3:n mukaiseen lahjansaajaan ja vakuutussumman palauttamista koskevan vilpillisen mielen edellytyksen täyttyminen henkivakuutuksen edunsaajamääräyksien yhteydessä. Tutkielman ensimmäinen luku keskittyy henkivakuutuksiin tuotteina ja niihin sisältyvien edunsaajamääräysten tarkoituksenmukaisuuteen. Lisäksi luvussa tarkastellaan henkivakuutuksien verotukseen liittyviä etuja, jotka tekevät niistä houkuttelevia perintösuunnittelun välineitä. Toinen luku tutkielmasta käsittelee PK 3 luvun mukaista lesken perintöoikeutta ja lesken oikeutta määrätä omaisuudestaan perittyään ensiksi kuolleen puolisonsa. Huomiota kiinnitetään myös lesken lähtökohtaiseen oikeuteen ottaa henkivakuutus ja sijoittaa siihen varojaan ja määrätä edunsaajasta. Toisen luvun lopussa luodaan katsaus toissijaisten perillisten oikeussuojakeinoihin lesken disponointeja vastaan. Tutkielman kolmannessa osassa keskitytään edunsaajamääräyksen ja PK 3:3.2:n mukaisen lahjansaajan palautusvastuun väliseen jännitteeseen. Ensinnäkin luvussa luodaan katsaus palautusvastuuta edeltävän vastikeperusteen tunnusmerkistön täyttymiseen ja siihen, minkälainen vakuutussumma voisi täyttää olennaisuuden kriteerin. Luvussa tarkastellaan myös PK 3:3.2:n mukaisen lahjan luonnetta ja välittömästi tapahtuvan lahjoituksen merkitystä. Lopuksi luvussa keskitytään vilpillisen mielen vaatimuksen tarkasteluun ja erityisesti sen täyttymisen edellytyksiin henkivakuutuksen edunsaajan suhteen. Luvussa on tarkoitus löytää vastauksia siihen, millä edellytyksillä henkivakuutuksen edunsaaja joutuisi palautusvastuuseen hänelle osoitetun kuolinkorvauksen suhteen. Tutkielman rajaus keskittää huomion henkivakuutusten osalta tutkimuskysymyksen kannalta relevantteihin sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin ja erityisesti kuolintapauksen perusteella maksettaviin vakuutussummiin. Tutkielman laajuus huomioon ottaen henkivakuutusten käsittelyssä syvennytään vain vapaaehtoisiin henkivakuutuksiin sillä rajauksella, että vapaaehtoiset eläkevakuutukset jätetään tutkimuskysymyksen ulkopuolelle. Edunsaajamääräysten osalta tutkimuksessa rajaudutaan lähinnä tilanteisiin, joissa edunsaajaksi on määrätty luonnollinen täysi-ikäinen henkilö vailla oikeustoimikelpoisuuden rajoituksia. Vilpillisen mielen henkilöllisen ulottuvuuden osalta sivutaan mahdollisuutta nimetä edunsaajaksi myös oikeushenkilö, mutta realistisesti tarkoituksenmukaisempaa on painottaa edunsaajana olevan luonnollisen henkilön aseman tarkastelua. Sillä, onko edunsaajaksi 3

20 määrätty esimerkiksi lesken oma rintaperillinen vai kenties joku täysin ulkopuolinen, ei ole merkitystä arvioitaessa lahjansaajan palautusvastuun syntyedellytyksien täyttymistä. Edunsaajan palautusvelvollisuutta arvioidaan samalla tavalla tavoin riippumatta edunsaajan suhteesta leskeen. Tosin lähiomaisen ollessa edunsaajana, voi vilpillisen mielen täyttymisen kynnys olla matalampi verrattuna leskelle kaukaiseen edunsaajaan. Esimerkiksi lesken oman rintaperillisen voidaan olettaa todennäköisemmin olleen tietoinen siitä, että vakuutuskorvauksen maksaminen saattaa loukata toissijaisten perillisten oikeutta heille kuuluvaan osaan lesken pesästä. Omalle rintaperilliselle annetun vakuutuskorvauksen suhteen voitaisiin siten perustellusti asettaa suurempi selonottovelvollisuus. PK 3 luvun osalta keskitytään tilanteisiin, joissa leski on perinyt ensiksi kuolleen puolisonsa ja tämän jälkeen määrää omaisuudestaan. Puolisolla tarkoitetaan yhtä lailla kuoleman johdosta purkautuneen rekisteröidyn parisuhteen leskeä. PK 3 luvun sisällön tarkastelussa keskitytään lesken oikeuteen disponoida omaisuudestaan ja tämän vastapainona toissijaisten perillisten oikeussuojakeinoihin lesken disponointeja vastaan. Toissijaisten perillisten oikeuskeinoista vastikkeen vaatiminen edeltää aina palautusvastuuseen asettamista PK 3 luvun systematiikassa. Ennen lahjan palauttamisen vaatimista toissijaisten perillisten tulisikin vedota vastikkeen antamiseen ja tältä osin lahjanpalautusvastuun problematiikkaa edeltää aina vastikeedellytysten toteen näyttäminen. Mikäli vastikkeen antamiseen on edellytyksiä, mutta laskennallisten lisäysten johdosta pesä on riittämätön, tutkitaan palautusvastuun täyttymisen kriteerejä. Edellytystensä puolesta lahjanpalautusvastuu erityisesti henkivakuutusten osalta tarjoaa moniulotteisen ja mielenkiintoisen kysymyksenasettelun. johon myös tutkimuskysymyksessä keskitytään. Edunsaajan mahdollinen palautusvastuu ja sen toteuttamisen edellytykset muodostavat kiinnostavan intressiristiriidan lesken disponointioikeuden laajuuden kanssa. 1.3 Metodista Yleistä Oikeustieteellisen tutkimuksen metodi vaihtelee tutkijasta ja tutkimuskohteesta riippuen, vaikka periaatteessa metodin tulisi edustaa riippumattomuutta tutkimuksen kohteesta ja 4

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 4/2008 Loppukuulustelujen 18.4. ja 25.4.2008 tulokset Eronen Taisto Färkkilä Maria Huotari Harri Isoahde Henri Jokineva Eeva Kapanen Ritva Ketola Antti

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu I 29.4.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa tuli ensin toimittaa ositus P:n perillisten ja L:n kesken. Siinä oli puolisoiden

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM PRO Helsinki 2016 8., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Yhteistyössä

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia

Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Luonnontieteiden popularisointi ja sen ideologia Tapauksina Reino Tuokko ja Helsingin Sanomat 1960-luvulla Ahto Apajalahti Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Suomen ja Pohjoismaiden historia Pro

Lisätiedot

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla.

Testamentista. Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Testamentista Ohjeita testamentista sinulle, jolle evankeliointi on tärkeää. Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan alla. Perintö, jonka jätämme jälkeemme voi olla tärkeä asia lähimmäisillemme.

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan

Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Maailman muutosta tallentamassa Marko Vuokolan The Seventh Wave -valokuvasarja avauksena taidevalokuvan aikaan Pro gradu -tutkielma 31.1.2012 Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Filosofian, historian,

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN

METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN METSÄRAHAN SIJOITTAMINEN Tässä esityksessä oleva veroinformaatio sisältää yleistä informaatiota 1.1.2016 voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus- ja verotuskäytännöstä. Se ei ole täydellinen

Lisätiedot

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus

Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Juhlaluento Vakuutuksen ja riskienhallinnan tutkimus Professori Lasse Koskinen Toukokuu 2016 Vakuutus ja riskienhallinta Riskienhallinta ja vakuutustoiminta muodostavat sattuman ja epävarmuuden hallintaan

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas

Perhe- varallisuus- oikeus. Aulis Aarnio Urpo Kangas Perhe- varallisuus- oikeus Aulis Aarnio Urpo Kangas TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja Urpo Kangas Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1512-8

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta

HE 170/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta HE 170/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annetun lain 1 :n ja tuloverolain 87 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin

HE 205/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia pian. Muutosta sovellettaisiin Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintö- ja lahjaverolain 14 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan perintö- ja lahjaverolakia muutettavaksi siten, että ensimmäidollisimman

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva

Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016. Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus osana perintösuunnittelua Mihin henkivakuutusta tarvitaan? VERO 2016 Paula Salonen toimitusjohtaja Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva Henkivakuutus pahan päivän varalle kattamaan äkillisen

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia

Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva. Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia Oikeudet ja velvollisuudet ovat perheen turva Avioliitto, avoliitto ja rekisteröity parisuhde ovat erilaisia t.1 s.63 Omaisuuden osalta: avioliitossa omaisuuden ja velkojen erillisyys, mutta avioliitossa

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Vero-opas Vero-opas 1(14) SISÄLLYS Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä sekä oikeus-

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa

Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Hallintomallit Suomen valtionhallinnon tietohallintostrategioissa Lauri Eloranta Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Viestintä Pro gradu -tutkielma, 2014 Hallintomallit)Suomen)valtionhallinnon)tietohallintostrategioissa

Lisätiedot

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset

Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus. Selekta-vakuutukset Yritysten ja yrittäjien ottamien vakuutusten verotus Selekta-vakuutukset Vero-opas 2 (10) Sisällys Tämä vero-opas sisältää yleistä informaatiota sen laatimishetkellä voimassaolevasta Suomen lainsäädännöstä

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 1.9.2008 YLEINEN OSA Henkilönumero Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtaiset enimmäispistemäärät on mainittu kysymyksen kohdalla. Yhteispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 03.09.2007 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero. Jos jätät vastaamatta kysymykseen,

Lisätiedot

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013

Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Jäämistöoikeuden laskennallisten ongelmien kurssi 2013 Loppukuulustelu II 8.5.2013 Mallivastaukset Tehtävä 1 Tapauksessa piti laskea rintaperillisten lakiosat ja selvittää, mitä kunkin lakiosasta vielä

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia.

HE 71/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksesta annettua lakia. Kansaneläkelaitoksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2010 1 333 MUUTOSVAATIMUS PITKÄAIKAISHOITOMAKSUPÄÄTÖKSESTÄ Terke 2010-2498 Esityslistan asia TJA/19 TJA Terveyslautakunta päätti hylätä tämän päätöksen liitteessä mainitun

Lisätiedot

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro

Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro Turvallisuustutkimuksen strategia kommenttipuheenvuoro 30.1.09 Kari Laitinen Poliisiammattikorkeakoulu kari.m.laitinen@poliisi.fi 5.2.2009 sisällys Turvallisuuden luonne Strategian luonne Tutkimustyön

Lisätiedot

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1

I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I EIS 6 artiklan soveltaminen 1 1. EIS 6 artiklan soveltamisala 1 1.1 Henkilöllinen 1 1.2 Ajallinen 1 1.3 Asiallinen 3 2. EIS 6 artiklan rakenne ja tulkintaperiaatteet

Lisätiedot

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta

avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 201/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii

Sisällys. I Johdanto 1. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 1. Patentinloukkauksen aineellisoikeudelliset edellytykset tutkimuskohteena 1 2. Tutkimuksen metodi 2 3. Oikeuslähteet 2 3.1. Rajaus 2 3.2.

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus

Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus 1/5 Verohallinto Ylitarkastaja Janne Myllymäki PL 325 0052 VERO janne.myllymaki@vero.fi Lausunto koskien Verohallinnon ohjetta Hallintoelimen jäsenen ja toimitusjohtajan palkkion verotus Lausunnonantajasta

Lisätiedot

Tappiontasaus tuloverotuksessa

Tappiontasaus tuloverotuksessa Tappiontasaus tuloverotuksessa Vesa-Pekka Nuotio Yliopistollinen väitöskirja, joka Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Porthanian salissa

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

Sisällys. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 Sisällys Lyhenteet 11 Esipuhe 13 I Johdanto 15 1. Rahoitusmarkkinat.......................... 15 1.1 Arvopaperimarkkinoiden synty ja kehitys..... 15 1.2 Kehitys Suomessa....................... 18 1.3 Rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2017 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 106/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 106/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 51 b ja 51 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elinkeinotulon

Lisätiedot

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI

IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI IKÄÄNTYMISEN ENNAKOINTI Vanhuuteen varautumisen keinot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright Talentum Media Oy ja Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Kustantaja Talentum Media Oy Kansi: Lauri

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä

Jäämistösuunnittelu. Antti Kolehmainen Timo Räbinä Jäämistösuunnittelu Antti Kolehmainen Timo Räbinä TALENTUM HELSINKI 2012 2012 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1740-5 Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad BALTOprint, Liettua 2012 Palaute kirjasta:

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 11812000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi äitiysavustuslain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi äitiysavustuslakia siten, että äitiysavustukseen

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto

Takaisinsaanti. Jarmo Tuomisto Takaisinsaanti Jarmo Tuomisto TALENTUM Helsinki 2012 3., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1710-8

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto

AVIOEHTOSOPIMUKSESTA. Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto AVIOEHTOSOPIMUKSESTA Hanna Sirkiä pankkilakimies Mietoisten Säästöpankki MTK tilaisuus, Lieto 27.10.2016 Mikä on avio-oikeus Avioliitossa olevilla puolisoilla on lähtökohtaisesti ns. aviooikeus toistensa

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 171. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 16.9.2015 Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille.

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 31.8.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki II Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki II TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1329-2 Kariston Kirjapaino Oy Alkusanat ensimmäiseen

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1

Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Metsätilan sukupolvenvaihdos 20.3.2012 1 Vaihtoehdot sukupolvenvaihdoksessa SUKUPOLVENVAIHDOS ELINAIKANA KUOLEMAN JÄLKEEN KAUPPA TÄYTEEN HINTAAN KAUPPA SPV HINTAAN LAHJOITUS TESTAMENTTI EN TEE MITÄÄN Veroluokat

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen.

VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE. Voimassa alkaen. VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE Voimassa 1.12.2014 alkaen. 1 VARAINHOITOVAKUUTUKSEN TUOTESELOSTE VARAINHOITOVAKUUTUS Varainhoitovakuutus...4 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 245/2016 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain 47 :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 175/2016 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Lisäeläkesäännön muuttaminen

Lisäeläkesäännön muuttaminen 1 (7) Lisäeläkesäännön muuttaminen Lisäeläkesäännön 1 1 momentti, 3 1 ja 2 momentti sekä uusi 5 momentti, 4, 5 4 momentti, 9 ja 10. ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1. Nykytila Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen

Fennia- Varainhoitovakuutus. Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Fennia- Varainhoitovakuutus Tuote-esite voimassa 1.6.2013 alkaen Miksi sijoittaa vakuutuksen kautta? Fennia-Varainhoitovakuutus on helppo ja verotuksellisesti järkevä tapa saada sijoitukselle tuottoa.

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara

SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ. 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara SUKUPOLVENVAIHDOS JA MUITA METSÄN OMISTUSJÄRJESTELYJÄ 23.8.2007 Asianajaja Peter Salovaara Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Sukupolvenvaihdos kannattaa suunnitella ajoissa, jotta päästään haluttuun lopputulokseen

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki

Ennakkoperintälaki käytännössä. Tomi Peltomäki Ennakkoperintälaki käytännössä Tomi Peltomäki TALENTUM Helsinki 2015 2., uudistettu painos, 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta

Laki. urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Laki urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (276/2009) 1, 2 :n 2 momentti, 4 :n

Lisätiedot

Datapolitiikka Mitä ja miksi?

Datapolitiikka Mitä ja miksi? Datapolitiikka Mitä ja miksi? 16.3.2016 1 Oikeudellinen raami Miten tutkimusdatasta säädetään? 16.3.2016 2 Oikeus tutkimusdataan? Käytännön kontrollin ja laillisten yksinoikeuksien ero? Käytännön kontrollia

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016)

Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta (HE 71/2016) Esikuntapalvelut Lausunto 18.5.2016 Kela 1/29/2016 Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle Kansaneläkelaitoksen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä

Harri Hietala Keijo Kaivanto. Vuosilomalaki käytännössä Harri Hietala Keijo Kaivanto Vuosilomalaki käytännössä TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-2102-2

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä

Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset. Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä Perunkirjoitus ja perinnön veroseuraamukset Aulis Aarnio Urpo Kangas Pertti Puronen Timo Räbinä TALENTUM Helsinki 2011 Copyright 2011 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Outi Pallari Cd-rom-levykkeen

Lisätiedot

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta

HE 117/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta HE 117/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perintökaaren 7 luvun 3 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perintökaaren lakiosaa koskevia

Lisätiedot

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala

Vero-oikeuden graduseminaari käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn. Apulaisprof. Tomi Viitala Vero-oikeuden graduseminaari 2016-2017 - käytännön näkökulmia gradutyöskentelyyn Apulaisprof. Tomi Viitala Oppimistavoitteet Tutkielma on tiedettä, mutta tutkimustulokset eivät ole tärkeintä Tärkeintä

Lisätiedot

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä.

Kysymyskohtainen enimmäispistemäärä on mainittu kunkin kysymyksen kohdalla. Tentin enimmäispistemäärä on 50 pistettä. Henkilönumero VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO 9.2.2009 YLEINEN OSA Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta

Lisätiedot

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN

VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA ALKAEN VARAINHOITOVAKUUTUS TUOTESELOSTE VOIMASSA 1.12.2014 ALKAEN TUOTESELOSTE Varainhoitovakuutus...3 Varainhoitovakuutuksella hallitset sijoitusomaisuuttasi tehokkaasti... 3 Joustava tapa säästää... 3 Monipuoliset

Lisätiedot

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto

VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT. Professori Juha Karhu Lapin yliopisto VAHINGONKORVAUSOIKEUDEN PERUSONGELMAT Professori Juha Karhu Lapin yliopisto 10.9.2005 Vahinko ja perustellut odotukset perustellut odotukset kaikessa modernissa oikeudessa tärkeitä > luottamuksensuoja

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Näkökulmia sosiaalisten yritysten kilpailuedusta alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Vanhempi tutkija Jari Karjalainen, Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu, PYK Lähtökohdat Miten

Lisätiedot

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen sekä myöhemmin Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen yhteydessä HE 63/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkevakuutusyhtiöistä

Lisätiedot

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI

MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 1 MALLIVASTAUKSET PERHE- JA JÄÄMISTÖOIKEUS TENTTI 20.1.2009 2 Tehtävä 1 / max. 12 pistettä Tehtävässä oli kysymys 2004 kuolleen P:n leskensä L hyväksi tekemän ns. rajoitetun omistusoikeustestamentin oikeusvaikutuksista.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

KIRJANPITOLAKI. kommentaari

KIRJANPITOLAKI. kommentaari KIRJANPITOLAKI kommentaari Timo Kaisanlahti TALENTUM Helsinki 2016 4. uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Toimitus: Leena Viitala Kansi:

Lisätiedot

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen

PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE. Liisa Nieminen PERUS- JA IHMIS- OIKEUDET JA PERHE Liisa Nieminen TALENTUM Helsinki 2013 Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-2098-6 ISBN 978-952-14-2099-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies

Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, Jouni Herkama Lakimies Vakavaraisuus meillä ja muualla Hallinnon koulutus, 25.5.2016 Jouni Herkama Lakimies Twitter: @JouniHerkama Vakavaraisuus ja uudistukset 2017 lyhyesti Mitä vakavaraisuus on? Vakavaraisuudella tarkoitetaan

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin.

Kysymykset 1 12 ovat monivalintatehtäviä. Valitse oikea vaihtoehto. Vain yksi vaihtoehto on oikea. Merkitse vastauksesi kysymyspaperiin. VAKUUTUSMEKLARITUTKINTO, YLEINEN OSA 15.4.2016 Kirjoita jokainen vastaus eri paperille. Merkitse jokaiseen vastauspaperiin ilmoittautuessasi saamasi henkilönumero, älä nimeäsi. Jos jätät vastaamatta johonkin

Lisätiedot