VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS VAKUUTUSTUTKINTO 165. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS Tehtävistä 1 ja 9 voi saada enintään 3 pistettä, tehtävästä 5 enintään 2 pistettä, tehtävistä 2-4, 6-8,10 ja 11 voi saada enintään 4 pistettä kustakin tehtävästä. Tutustu lisäksi tehtävän 11 arvosteluun ja pisteytykseen. Huom. Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. 1. Vastuunvalinta Henkilövakuutuksissa on vakuutuksen kohteena fyysinen henkilö. Vakuutuksissa maksettavat korvaukset on määritelty vakuutetulle henkilölle sattuvien tapahtumien eli vakuutustapahtumien kautta. Jos vakuutettavan henkilön osalta ennuste vakuutustapahtuman sattumiseen on normaalista poikkeava, tämä yleensä otetaan tavalla tai toisella huomioon vakuutuksen myöntämisratkaisussa. Mainitse kolme henkilövakuutuslajia joiden myöntämisratkaisussa ei kuitenkaan käytännössä tehdä vastuunvalintaa. Selosta lisäksi lyhyesti, miksi vastuunvalintaa ei tehdä. Yhteensä 3 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus ss ) 2. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus a) Mikä tai mitkä yhtiöt myöntävät työntekijäin ryhmähenkivakuutuksia? b) Kenellä on velvollisuus ottaa vakuutus? c) Kuka määrää edunsaajan tässä vakuutuksessa? d) Mitä työntekijän vakuutusturvalle tapahtuu, kun hänen työsuhteensa päättyy? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus ss ) 3. Yksilöllisen eläkevakuutuksen säästöjen ennenaikaista nostamista on voimakkaasti rajoitettu ja takaisinosto on sallittu vain erityistilanteissa. Selosta minkälaisissa tilanteissa kertyneet vakuutussäästöt voi nostaa ennen eläkeiän alkamista (takaisinostoperusteet). Yhteensä enintään 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 4. Vakuutussäästöille kertyvä tuotto Kuvaile oppikirjassa esitetyt 2 periaatetta, joiden mukaan asiakkaan sijoittamalle pääomalle voi kertyä tuottoa vakuutuksen sisällä. Miten yhtiö vastaa pääoman säilymisestä kummassakin tapauksessa? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut )

2 5. Mitkä ovat vakuutuksenottajan oikeudet ja velvollisuudet henkilövakuutuksessa? Yhteensä 2 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu 218 ja 235) 6. Henkivakuutuksen panttaus. a) Kenellä on oikeus pantata henkivakuutus? Tarvitaanko panttaukseen jonkun suostumus? Jos, niin kenen? b) Miten velkojiin nähden pätevä panttaus tapahtuu? c) Minkä vakuudeksi panttaus voi tapahtua? d) Pantinsaajan saatava on erääntynyt eikä velkaa, jonka vakuudeksi henkivakuutus on pantattu, ole maksettu. Mitä pantinsaajan tulee tehdä saadakseen saatavansa pantista? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut , 337) 7. Yksityishenkilön ottama sijoitussidonnainen säästöhenkivakuutus ja verotus a) Selosta tällaisen vakuutuksen maksujen vähennyskelpoisuus verotuksessa. b) Selosta verotus rahastoja vaihdettaessa vakuutuksen sisällä. c) Selosta verotus, kun säästösumma vakuutusajan päättyessä maksetaan vakuutuksenottajalle hänen itsensä ollessa myös vakuutettuna. d) Miten mahdollinen sijoitustappio otetaan verotuksellisesti huomioon tällaisessa vakuutuksessa vakuutuksen päättyessä? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 298, , ) 8. Edunsaaja on aiheuttanut kuolemanvaravakuutuksen vakuutustapahtuman. Mikä on vakuutusyhtiön vastuu a) kyseiseen edunsaajaan nähden b) muihin edunsaajiin tai korvaukseen oikeutettuihin nähden? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus ss ): 9. Mitä tietoja on kerrottava henkilövakuutuksen irtisanomisilmoituksessa, jonka vakuutusyhtiö lähettää vakuutusmaksun laiminlyönnin johdosta? Yhteensä 3 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus ss ) 10. Vakuutussopimuslaissa on säädetty sosiaalisesta maksuesteestä. Selosta lyhyesti, mitä sillä tarkoitetaan ja miten se vaikuttaa vakuutuksen voimassaoloon. Yhteensä 4 p (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 292) 11. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata. Kysymyksen kukin alakohta (a-h) arvostellaan siten, että puuttuva vastaus antaa 0 pistettä, oikea vastaus + 0,5 pistettä ja virheellinen vastaus 0,5 pistettä. Koko vastauksesta annettava pienin pistemäärä on kuitenkin 0. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 166, , 196, 198, 199, 236):

3 a b c d e f g h Yksityistapaturmavakuutuksen voimassaoloaikana sattuneen tapaturman hoitokuluja voidaan korvata yleensä myös vakuutuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta, kuitenkin enintään vakuutusmäärään saakka. Yksityistapaturmavakuutuksen perusteella maksetaan päiväkorvausta kunkin tapaturman aiheuttamasta työkyvyttömyydestä yleensä enintään vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Yksityistapaturmavakuutuksen perusteella maksettavasta kuolemantapaus-korvauksesta voidaan vähentää saman tapaturman johdosta aikaisemmin maksettu haittakorvaus. Sairauskuluvakuutuksen pitää olla voimassa silloin, kun sairaanhoitokulu syntyy, jotta kulut olisivat korvattavia. Vakuutetulla on oma-aloitteinen tiedonantovelvollisuus terveydentilastaan sairauskuluvakuutusta haettaessa. Matkan keskeytymisestä maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä vain silloin, kun vakuutettu joutuu matkalla sairaalahoitoon tai palaa kotiin ennenaikaisesti. Matkustajavakuutuksesta korvataan kohtuulliset vainajan kotiinkuljetuskustannukset, vaikka kuolemantapaus ei olisikaan aiheutunut muutoin korvattavasta vakuutustapahtumasta. Matkustajavakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttaman vamman hoitokulut enintään yhden vuoden ajalta tapaturman sattumisesta. Oikein/Väärin VAKUUTUSTUTKINTO 164. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS Tehtävistä 1-3, 5, 6 ja 9 voi saada enintään 4 pistettä kustakin tehtävästä, tehtävistä 4 ja 10 yhteensä enintään 5 pistettä kustakin tehtävästä sekä tehtävistä 7 ja 8 yhteensä enintään 3 pistettä kustakin tehtävästä. Tutustu lisäksi tehtävän 10 arvosteluun ja pisteytykseen. Huom. Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. 1. Miten omaiset edunsaajamääräystä tulkitaan vakuutussopimuslain mukaan? Yhteensä enintään 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu ) 2. Vastuunvalinta Selvitä lyhyesti seuraavat vastuunvalintaan liittyvät käsitteet: a) Erikoisvastuu? b) Erikoisvastuuaika? c) Rajoitusehto d) Lykkäys Yhteensä 4 p (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu )

4 3. Vakuutusyhtiöiden valvonta a) Mikä viranomainen valvoo vakuutusyhtiöitä? b) Mainitse 4 tilannetta, joissa valvontaviranomainen voi puuttua vakuutusyhtiön toimintaan. c) Mitä vakuutusyhtiölain tarjoamia keinoja tämä viranomainen voi käyttää virheelliseksi havaitun toiminnan korjaamiseksi? Yhteensä enintään 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus ss ) 4. Muutoksenhaku Vakuutussopimuslain mukaan vakuutusyhtiön on vakuutusta koskevassa päätöksessään annettava tietoja niistä oikeusturvakeinoista, joita päätökseen tyytymättömällä on käytettävissään. Kerro, mihin ja miten vakuutusyhtiön päätökseen tyytymätön asiakas voi valittaa? Yhteensä 5 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus ss ): 5. Joustavamaksuinen vakuutus a) Mitkä henkivakuutustuotteet voivat olla joustavamaksuisia? b) Joustavamaksuissa vakuutuksissa tehdään vakuutusyhtiön kanssa maksusuunnitelma. Mikä on sen merkitys? c) Miten Universal life tekniikalla toteutettu vakuutus toimii käytännössä? d) Mitä tapahtuu jos joustavamaksuisen vakuutuksen rahasto loppuu kesken vakuutusajan? Yhteensä 4 p (Vapaaehtoinen henkilövakuutus ss. 289) 6. Vakuutusyhtiö tekee ennakonpidätyksen yksityishenkilölle maksettavasta veronalaisesta vakuutuskorvauksesta ja eläkkeestä. Mitä veroa ja minkä suuruinen ennakonpidätys (%) tehdään seuraavista vakuutussuorituksista/eläkkeistä silloin, kun saaja ei esitä verokorttia? a) Päiväkorvaus työttömyyden perusteella b) Sairauskulukorvaus c) Säästöhenkivakuutuksen tuotto, kun säästösumma maksetaan vakuutuksenottajalle, joka on itse myös vakuutettuna d) Vanhuuseläke (vuosimaksuinen vakuutus) (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 7. Kuolintapauskorvauksen verotus yksityishenkilön verotuksessa. a) Selosta kuolintapauskorvauksen verotus tuloverotuksessa. b) Miten kuolintapauskorvausta verotetaan perintöverotuksessa? Yhteensä 3 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut )

5 8. Liiketoimintaan liittyvä henkilövakuutustarve Kerro lyhyesti, minkälaisia henkilövakuutustarpeita yrityksen liiketoiminnassa voi ilmetä. Kerro myös, minkälaisilla vakuutusratkaisuilla näihin tarpeisiin voidaan vastata. Yhteensä 3 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 89 91): 9. Selosta yksityistapaturmavakuutuksen vastuunvalinnan kaksi tarkoitusta ja niitä kuvaavat esimerkit. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 273) 10. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata. Kysymyksen kukin alakohta (a-j) arvostellaan siten, että puuttuva vastaus antaa 0 pistettä, oikea vastaus + 0,5 pistettä ja virheellinen vastaus 0,5 pistettä. Koko vastauksesta annettava pienin pistemäärä on kuitenkin 0. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 122, 182, 184, 188, 194, 220, 306, 315, 360 ja ehdot s ): a b c d e f g h i j Paineen huomattavasta vaihtelusta johtuva vammautuminen, esim. sukeltajantauti, katsotaan tapaturmaksi. Pysyvän haitan korvaus on veronalaista tuloa. Matkavakuutus on voimassa myös vakuutetun omalla vapaa-ajan asunnolla, jos se sijaitsee yli 50 km:n päässä hänen kotipaikastaan. Jos vakuutustapahtuma on aiheutunut vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta, yksityistapaturmavakuutuksesta vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan vain alentaa. Pysyvän haitan haitta-astetta määrättäessä otetaan huomioon sekä vamma laatu että vakuutetun yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti ja harrastukset. Yksityistapaturmavakuutuksissa kilpaurheilu ja sen harjoittelu on tavallisesti suljettu vakuutusturvan piiristä. Yksityistapaturmavakuutuksessa pätevä edunsaajamääräys edellyttää, että se on ilmoitettu vakuutusyhtiölle kirjallisesti. Jos matka keskeytyy matkanjärjestäjän konkurssin vuoksi, matkustajavakuutuksesta korvataan matkan keskeytyminen. Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa kesken sovittua vakuutuksen voimassaoloaikaa irtisanoa säästöhenkivakuutus päättymään. Kapitalisaatiosopimukset ovat aina määräaikaisia. Oikein/Väärin

6 VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN Jokaisesta tehtävästä voi saada enintään 4 pistettä. Tutustu lisäksi tehtävän 10 arvosteluun ja pisteytykseen. Huom. Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. 1. Henkilövakuutussopimuksen osapuolet ja muut sopimukseen liittyvät henkilöt. a) Luettele henkilövakuutussopimuksen osapuolet ja muut sopimukseen keskeisesti liittyvät henkilöt. b) Mikä on kunkin henkilön sopimukseen perustuva asema vakuutuksessa? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 2. Edunsaajamääräys. Selvitä, miten omaiset-edunsaajamääräystä tulkitaan vakuutussopimuslakiin sisältyvän tulkintaolettaman mukaan. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu ) 3. Vastuunvalinta henkilövakuutuksissa a) Mihin pyritään henkilövakuutuksissa tehtävällä vastuunvalinnalla? b) Milloin vastuunvalinta tehdään? c) Terveydentilaltaan heikentynyt henkilö hakee itselleen henkilövakuutusta. Mitä erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja vakuutusyhtiöllä on käytettävissään sen tehdessä vakuutusratkaisua hakijan terveydentilan perusteella? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu 237 ja sekä ) 4. Miten sijoitussidonnaisten säästövakuutusten liikekulut syntyvät? Kerro lisäksi kaksi tapaa, joilla ne pyritään kattamaan. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu 98) 5. Vakuutussäästäminen ja rahanpesu. Asiakkaan tuntemiseksi vakuutusyhtiön on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava tämän henkilöllisyys. Rahanpesuyrityksen tunnistaminen jää suurelta osin vakuutus-myyjien ja vakuutusvirkailijoiden "vainuherkkyyden" varaan. Joitakin esimerkkejä epäilyttävistä tilanteista voidaan kuitenkin antaa. Selosta lyhyesti vähintään neljä tällaista tilannetta. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 6. Vakuutusyhtiön on korvaustoiminnassaan noudatettava sellaisia periaatteita, että asiakkaan etu tulee parhaalla mahdollisella tavalla otetuksi huomioon. Selosta lyhyesti seuraavia korvaustoiminnan yleisiä periaatteita. a) Korvauskäsittelyn nopeus b) Yhden hakemuksen periaate c) Velvollisuus maksaa riidaton osa korvausta d) Perusteltu päätös

7 (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 7. Pantattu henkivakuutus. Henkivakuutuksen perusteella maksettava kuolemantapauskorvaus on ja edunsaajana on vakuutetun aviopuoliso. Vakuutetulla oli kuollessaan asuntolainaa Henkivakuutus on pantattu tämän lainan vakuudeksi. Miten ja kenelle kuolemantapauskorvaus maksetaan ja miten korvausta verotetaan? (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 8. Selosta maksamattomuuden takia irtisanotun henkilövakuutuksen saattaminen uudelleen voimaan. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu 293) 9. Matkan keskeytymisellä tarkoitetaan jo alkaneen matkan muuttumista vakuutusehdoissa määritellyistä syistä. Näiden syiden tulee pakottavasti keskeyttää vakuutetun matka. a) Luettele kyseiset syyt. b) Mitkä ovat mahdollisia korvauksia matkan keskeytyessä? (Matkavakuutusehdot sivut ja 20 21; Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 195 ja 199) 10. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata. Kysymyksen kukin alakohta (a-h) arvostellaan siten, että puuttuva vastaus antaa 0 pistettä, oikea vastaus + 0,5 pistettä ja virheellinen vastaus 0,5 pistettä. Koko vastauksesta annettava pienin pistemäärä on kuitenkin 0. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 166, 184, 185, 190, 198, 236, 249, 315) a b c d e f g h Oikein/Väärin Yksityistapaturmavakuutuksen voimassaoloaikana sattuneen tapaturman hoitokuluja voidaan korvata yleensä myös vakuutuksen päättymisen jälkeiseltä ajalta, kuitenkin enintään vakuutusmäärään saakka. Matkustajavakuutuksesta korvataan tapaturman aiheuttaman vamman hoitokulut enintään yhden vuoden ajalta tapaturman sattumisesta Pysyvän haitan haitta-astetta määrättäessä otetaan huomioon sekä vamman laatu että vakuutetun yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti ja harrastukset. Jos vakuutustapahtuma on aiheutunut vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta, yksityistapaturmavakuutuksesta vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan vain alentaa Sairauskuluvakuutuksen pitää olla voimassa silloin, kun sairaanhoitokulu syntyy, jotta kulut olisivat korvattavia. Vakuutetulla on oma-aloitteinen tiedonantovelvollisuus terveydentilastaan sairauskuluvakuutusta haettaessa. Ryhmäetuvakuutuksissa edun vakuutusyhtiön kanssa neuvotellut liitto tai järjestö maksaa myös vakuutusmaksun. Vakuutuksenantaja voi täyttää tiedonantovelvollisuutensa luovuttamalla vakuutuksenhakijalle vakuutusehdot.

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS sivu 1 Yleiskuvaus 3 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 3 3 Vakuutuksen voimassaolo 3 4 Tapaturmana korvattavat

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ryhmätapaturmavakuutus SISÄLLYSLUETTELO Ryhmätapaturmavakuutuksen ehdot...2 Soveltamisalue...2 1 Vakuutettu...2 2 Edunsaaja...2 3 Vakuutuksen voimassaolo...2 4 Tapaturma

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus VARAUSHAKEMUS Yhteyshenkilö: FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS Ei kotivakuutusta VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö,

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö

Yleiset sopimusehdot. Vakuutusehto YS3. Voimassa 1.5.2010 alkaen. Sisältö Vakuutusehto YS3 Yleiset sopimusehdot Voimassa 1.5.2010 alkaen Sisältö 1 Ehtojen soveltamisjärjestys 2 2 Kohdat, joissa yleiset sopimusehdot poikkeavat vakuutussopimuslaista 2 3 Vakuutusehdoissa ja vakuutuskirjalla

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 163. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 9.1.2013 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 170. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 11.5.2015 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus.

Henkilövakuutus on vakuutus, jonka kohteena on luonnollinen henkilö. Matkustajavakuutus on henkilövakuutus. YLEISET VAKUUTUSEHDOT Yleisiä vakuutusehtoja sovelletaan vakuutussopimukseen jollei ryhmävakuutussopimuksessa, ryhmäetuvakuutussopimuksessa tai erityisissä ehdoissa ole jonkun asian kohdalta toisin sovittu.

Lisätiedot

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT

SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT SANTANDER MAKSUTURVA VAKUUTUSEHDOT Vakuutusehdot ovat voimassa 1. syyskuuta 2015 alkaen (SC4a-3) Vakuutuksen myöntää ja korvauspalvelua hoitaa CNP Santander Insurance Europe DAC PL 1001, 00501 Helsinki,

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V.

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V. VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 161. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 14.5.2012 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

Laskuturva-vakuutus AH1305

Laskuturva-vakuutus AH1305 Laskuturva-vakuutus AH1305 Vakuutuksenottajan ja AIG Europe Limited sivuliikkeen (jäljempänä AIG ) välinen vakuutussopimus muodostuu vakuutuskirjasta, vakuutuskohtaisista erityisistä ehdoista sekä yleisistä

Lisätiedot

YKSITYISTAPATURMAVAKUUTUKSEN YLEISIMMÄT KORVAUSRIIDAT KORKEIMMAN OIKEUDEN JA VAKUUTUSLAUTAKUNNAN RATKAISUKÄYTÄNNÖSSÄ

YKSITYISTAPATURMAVAKUUTUKSEN YLEISIMMÄT KORVAUSRIIDAT KORKEIMMAN OIKEUDEN JA VAKUUTUSLAUTAKUNNAN RATKAISUKÄYTÄNNÖSSÄ YKSITYISTAPATURMAVAKUUTUKSEN YLEISIMMÄT KORVAUSRIIDAT KORKEIMMAN OIKEUDEN JA VAKUUTUSLAUTAKUNNAN RATKAISUKÄYTÄNNÖSSÄ Emma-Leena Selkälä Pro gradu -tutkielma Kevät 2013 Velvoiteoikeus Lapin yliopisto Lapin

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS

HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS HAKEMUS JA TERVEYSSELVITYS JA NUORI VAKUUTUS Erillinen vakuutus VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö, jonka nimelle päävakuutus

Lisätiedot