VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS"

Transkriptio

1 VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS 161. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS Tehtävästä 2 voi saada enintään 2 pistettä, tehtävästä 4 enintään 6 pistettä ja tehtävistä 1, 3 ja 5-10 enintään 4 pistettä kustakin tehtävästä. Tutustu lisäksi tehtävien 8 ja 10 arvosteluun ja pisteytykseen. Huom. Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. 1. Edunsaajamääräys. Selvitä, miten omaiset-edunsaajamääräystä tulkitaan vakuutussopimuslakiin sisältyvän tulkintaolettaman mukaan. Yhteensä enintään 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 2. Vastuunvalinta henkilövakuutuksissa a) Mihin pyritään henkilövakuutuksissa tehtävällä vastuunvalinnalla? b) Milloin vastuunvalinta tehdään? Yhteensä enintään 2 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 237 ja ) 3. Mihin neljään eri sopimustyyppiin vakuutussopimukset voidaan jakaa vakuutettujen lukumäärän ja maksujen maksajan perusteella? Kerro kustakin lyhyesti. Yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 4. Työkyvyttömyysturva. Työkyvyttömyysturvaa antavat henkilövakuutukset on suunniteltu turvaamaan asiakkaan tarpeiden ja valinnan mukaan sekä lyhytaikaista (työkyvyttömyysvakuutus tai päivärahavakuutus) että pitkäaikaista työkyvyttömyyttä (kertakorvaus pysyvästä työkyvyttömyydestä). Selosta päivärahavakuutuksen luonnetta ainakin seuraavien otsikoiden pohjalta. a) Korvauksen peruste b) Korvauspiirin laajuus ja rajoitusehdot c) Vakuutuksen voimassaolon merkitys d) Maksettavan etuuden määrä e) Omavastuuajan merkitys Yhteensä enintään 6 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 5. Isoäiti Wilhelmiina on vakuutuksenottajana ja vakuutettuna säästöhenkivakuutuksessa, jossa hänen pojantyttärensä Veera on merkitty säästösumman edunsaajaksi eli säästönsaajaksi. Wilhelmiina on maksanut vakuutukseen vuonna 2004 vakuutusmaksuna euroa ja vuonna 2012 säästösummana maksetaan edunsaajalle euroa. Veera ei ole aiemmin ollut edunsaajana missään vakuutuksessa. a) Selosta Veeralle maksettavan säästösumman verotus. Maksaako Veera suorituksestaan lainkaan veroa? Jos Veera mielestäsi maksaa veroa, selosta, mitä veroa tai veroja hän maksaa ja miten verotettava korvaus tai sen osat määräytyvät. b) Miten verotus muuttuu, jos säästönsaajana olisi Wilhelmiina itse? c) Miten verotus muuttuu, jos säästönsaajana olisi isoäidin sisarenpoika Petteri? Yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 354, 358) 6. Kun kuolemanvaravakuutuksessa maksetaan ns. luonnollisia maksuja, a) Kertyykö tällaiselle vakuutukselle säästöä? b) Mitä vakuutuksenottajalle palautetaan, jos hän irtisanoo vakuutuksen ennen sopimusajan päättymistä? c) Voidaanko tällainen vakuutus muuttaa vapaakirjaksi? Perustele vastauksesi. d) Miten vakuutusmaksun suhde vakuutusmäärään muuttuu vakuutusaikana? Yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 144, , , , 391) 7. Eläkevakuutuksen ja säästöhenkivakuutuksen peruuttaminen Kerro olennaiset seikat, jotka liittyvät em. vakuutusten peruuttamiseen Yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivu 286)

2 8. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut , 308, 339, 352, ) a) Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut on mahdollista vähentää erityisen alijäämähyvitysmenettelyn kautta ansiotulojen verosta b) Jos työnantajan maksaman vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ylittävät vuodessa, koko vakuutusmaksu luetaan työntekijän ansiotuloksi c) Vakuutusyhtiöllä on pääsääntöisesti oikeus irtisanoa vakuutus vakuutetun pysyvän terveydentilan huonontumisen vuoksi d) Säästöhenkivakuutuksen perusteella maksettavaa kuolintapauskorvausta tarkastellaan verotuksessa tuoton ja pääoman osalta erillisinä osina e) Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa vakuutuksenottaja omistaa vakuutukseen sidotut rahasto- osuudet----- f) Vastikkeetta saatu vakuutuskorvaus on verovapaata enintään euroa vuodessa g) Henkivakuutuksen perusteella saadusta korvauksesta voi lesken ollessa edunsaajana olla verovapaata enemmän kuin euroa h) Henkivakuutuksen kuolintapauskorvauksen edunsaajaksi on merkitty omaiset. Vakuutetulla on aviopuoliso ja kolme lasta. Vakuutettu kuolee. Korvaus jaetaan vakuutetun lesken ja lasten kesken siten, että kaikki saavat ¼ osan korvauksesta Yksityistapaturmavakuutus. a) Luettele yksityistapaturmavakuutuksen tapaturman perusmääritelmän käsitteet. b) Selvitä, mitä perusmääritelmän eri käsitteillä tarkoitetaan. Yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 10. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut , , 274, 279, 308, 336) a) Matkustajavakuutuksen voimassaolon määrittely lähtee siitä, että vakuutus on voimassa vain liikuttaessa vakuutetun tavanomaisen elinympäristönulkopuolella b) Matkasairautena korvataan aina myös ennen matkaa tiedossa olleen sairauden äkillinen paheneminen c) Matkan keskeytymisestä maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä myös silloin, kun vakuutettu on lääkärin kehotuksesta vuodelevossa hotellihuoneessa d) Matkasairauden hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa niin pitkään kuin matkasairaus kestää e) Jos vakuutettavan terveydentila huononee terveysselvityksen vakuutusyhtiölle antamisen tai lähettämisen jälkeen, sitä ei saa ottaa huomioon vakuutustamyönnettäessä f) Vaaralliset harrastukset huomioidaan henkilövakuutuksissa tavallisimmin siten, että ne on suljettu vakuutusehdoissa korvauspiirin ulkopuolelle g) Vakuutusyhtiöllä on oikeus irtisanoa tapaturmavakuutus, jos vakuutetulle on sattunut poikkeuksellisen monta vakuutustapahtumaa vakuutusmaksukauden aikana h) Edunsaajamääräys voidaan ilmoittaa vakuutusyhtiölle joko kirjallisesti tai suullisesti SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS

3 Tehtävistä 1-3 ja 5 voi saada enintään 3 pistettä kustakin ja tehtävistä 4 ja 6-11 enintään 4 pistettä kustakin tehtävästä. Tutustu lisäksi tehtävien 9 ja 11 arvosteluun ja pisteytykseen. Huom. Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. 1. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus) a) Hyvä vakuutustapa (s. 427) b) Alenevasummainen henkivakuutus (s ) c) Kohtuusperiaate (s ) d) Luonnollinen maksu (s.144) e) Peruuttamaton edunsaajamääräys (s. 337) f) Sosiaalinen maksueste (s. 292) yhteensä 3 pistettä 2. Liiketoimintaan liittyvä henkilövakuutustarve Kerro lyhyesti, minkälaisia henkilövakuutustarpeita yrityksen liiketoiminnassa voi ilmetä. Kerro myös, minkälaisilla vakuutusratkaisuilla näihin tarpeisiin voidaan vastata. Yhteensä 3 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 89-91) 3. Kuluttajansuojan parantamiseksi vakuutussopimuslaissa on säännökset vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuudesta sekä tulevia asiakkaitaan että jo olemassa olevia asiakkaitaan kohtaan. Nämä säännökset ovat koko vakuutussopimuslain merkittävämpiä asioita. a) Määrittele lyhyesti vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus ennen vakuutussopimuksen voimaantuloa. b) Mitä seuraamuksia on vakuutusyhtiön antamalla puutteellisella tai väärällä informaatiolla? c) Minkälainen on vakuutusyhtiön tiedonantovelvollisuus vakuutusaikana? d) Selosta vakuutuksenottajan reklamaatiovelvollisuus vakuutusyhtiön virheiden suhteen. yhteensä 3 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 234 ja ) 4. Vakuutusten panttaus a) Kuka voi pantata vakuutuksen? b) Kenen velan vakuudeksi vakuutus voidaan pantata? c) Mitä vakuutuksia voidaan ja mitä vakuutuksia kannattaa pantata? d) Miten panttaus vaikuttaa vakuutusyhtiön suoritusvelvollisuuteen? e) Miten panttaus vaikuttaa vakuutusyhtiön ilmoitusvelvollisuuteen vakuutusaikana? yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 5. Vakuutuksenottajalla on oikeus tehdä ja muuttaa edunsaajamääräys. a) Mikä on vakuutusyhtiön rooli edunsaajamääräysten suhteen vakuutussopimuksen eri vaiheissa ja vakuutustapahtuman jälkeen? b) Mitä tarkoitetaan vakuutusyhtiön maksusuojalla? c) Mitä keinoja vakuutusyhtiöllä on, jos korvauksenhakijat ovat eri mieltä vakuutuksen edunsaajamääräyksen sisällöstä vakuutustapahtuman jälkeen? yhteensä 3 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut 339 ja 345) 6. Edunsaajamääräys. Selvitä, miten omaiset-edunsaajamääräystä tulkitaan vakuutussopimuslakiin sisältyvän tulkintaolettaman mukaan. yhteensä enintään 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 7. Esittele lyhyesti vakuutusta vakavan sairauden varalle (Critical illness). yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut , 224) 8. Selosta vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen takaisinostomahdollisuudet, rajoitukset ja niiden syyt. Yhteensä enintään 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 9. Verotus (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata.

4 a) Villellä on sijoitusvakuutus, jonka säästösumman edunsaajana on Villen vaimon Veeran aiemmasta avioliitosta syntynyt lapsi Valtteri. Väite: Valtteri katsotaan vakuutussijoitusta verotettaessa Villen lähiomaiseksi b) Jos sijoitusvakuutuksen säästösumman edunsaajana ei ole lähiomainen, hän maksaa veroa vain tuotosta pääomatuloveroprosentin mukaan c) Sijoitusvakuutuksessa vakuutetun kuollessa leski saa aina puolet euron ylittävästä kuolintapauskorvauksesta verottomana d) Kuolemantapauskorvausta koskeva euron verottomuus koskee erikseen kutakin sijoitusvakuutusta e) Myös lähiomaiselle maksetun säästösumman tuotto on veronalaista pääomatuloa f) Vapaaehtoisesta yksilöllisestä eläkevakuutuksesta maksettava eläke on aina pääomatulona verotettavaa g) Jos yritys maksaa kalenterivuoden aikana yksilöllisen eläkevakuutuksen maksuja jollekin elinkeinotoiminnassaan olevalle henkilölle ottamaansa vakuutukseen enemmän kuin euroa, maksu on ylimenevältä osalta henkilön palkkaa h) Vakuutusyhtiö on velvollinen ilmoittamaan verottajalle ne veronalaiset suoritukset, jotka vakuutuksen perusteella on joko vakuutuskorvauksena edunsaajalle tai takaisinostoarvona vakuutuksenottajalle maksettu Mitä tarkoitetaan ryhmävakuutuksella? Kerro myös esimerkkejä tyypillisistä ryhmävakuutuksenottajista. yhteensä 4 pistettä (Vapaaehtoinen henkilövakuutus sivut ) 11. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on mielestäsi väärin, ja jätä alakohta tyhjäksi, jos et halua vastata. a) Paineen huomattavasta vaihtelusta johtuva vammautuminen, esim. sukeltajantauti, katsotaan tapaturmaksi (S. 182) b) Pysyvän haitan korvaus on veronalaista tuloa (s. 360) c) Matkavakuutus on voimassa myös vakuutetun omalla vapaa-ajan asunnolla, jos se sijaitsee yli 50 km:n päässä hänen kotipaikastaan (s. 194) d) Jos vakuutustapahtuma on aiheutunut vakuutetun törkeästä huolimattomuudesta, yksityistapaturmavakuutuksesta vakuutetulle maksettavaa korvausta voidaan vain alentaa (s. 315) e) Pysyvän haitan haitta-astetta määrättäessä otetaan huomioon sekä vamman laatu että vakuutetun yksilölliset olosuhteet, kuten ammatti ja harrastukset (s. 184) f) Yksityistapaturmavakuutuksissa kilpaurheilu ja sen harjoittelu on tavallisesti suljettu vakuutusturvan piiristä (s. 188) g) Yksityistapaturmavakuutuksessa pätevä edunsaajamääräys edellyttää, että se on ilmoitettu vakuutusyhtiölle kirjallisesti (s. 220) g) Jos matka keskeytyy matkanjärjestäjän konkurssin vuoksi, matkustaja- vakuutuksesta korvataan matkan keskeytyminen (ehdot s ) VAKUUTUSTUTKINTO 159. SUORITUSTILAISUUS VAPAAEHTOINEN HENKILÖVAKUUTUS Tehtävistä 1-4 ja 9-11 voi saada enintään 4 pistettä kustakin tehtävästä, tehtävistä 5, 6 ja 8 voi saada enintään 2 pistettä kustakin tehtävästä ja tehtävästä 7 enintään 6 pistettä. Tutustu lisäksi tehtävien 9 ja 11 arvosteluun ja pisteytykseen. Huom. Kirjoita nimesi vain erilliselle kansilehdelle, EI vastaussivuille. Vastauksia varten on varattu tilaa kunkin kysymyksen perään. 1. Sijoitussidonnaiset vakuutukset

5 a) Kuka omistaa ne rahasto-osuudet, joiden arvoon sijoitussidonnaisen vakuutuksen säästön arvo on sidottu? b) Voidaanko sijoitussidonnaisen eläkevakuutuksen perusteella maksettavan eläkkeen tarkka määrä kertoa vakuutetulle jo vakuutusta tehtäessä? Perustele vastauksesi. c) Miten vakuutuksen arvo kulloinkin määräytyy ja millä tavoin vakuutuksenottaja voi vaikuttaa arvon kehitykseen? yhteensä 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 106) 2. Vakuutusyhtiön yksipuolinen oikeus muuttaa sopimusehtoja. Miten ja mitä vakuutusyhtiön on kerrottava tekemistään sopimusehtojen muutoksista vakuutuksenottajille? yhteensä max. 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 3. Työntekijäin ryhmähenkivakuutus. Työeläkelakien alaiset työntekijät kuuluvat työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen piiriin. a) Mihin lakiin tai sopimukseen perustuu työntekijäin ryhmähenkivakuutus? b) Mikä tai mitkä yhtiöt myöntävät ja hoitavat tällaisia vakuutuksia? c) Kuka tai ketkä ovat ensisijaisia edunsaajia? d) Missä edunsaajat on määritelty? yhteensä max. 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus 72-73) 4. Selosta, mihin seikkoihin työnantajan ottaman sairaanhoitokuluvakuutuksen maksujen verotuskäytäntö (vähennysoikeus ja palkaksi lukemisen tulkinta) perustuu. yhteensä max. 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 5. Maijalla on henkivakuutus, jonka kuolemantapauskorvaus on euroa. Maijalla on yksi veli Matti ja kolme serkkua. Maijalla ei ole puolisoa, lapsia, vanhempia eikä muita sisaruksia. Henkivakuutuksen edunsaajamääräys on omaiset. a) Kenelle vakuutuskorvaus maksetaan Maijan kuoltua? b) Miten vakuutuskorvausta verotetaan? Perustele vastauksesi. c) Miten korvauksen verotus eroaa, jos korvaus maksettaisiin kuolinpesälle? yhteensä max. 2 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 6. Selosta vakuutusyhtiön tiedonanto- ja ilmoitusvelvollisuus vakuutuksenottajalle ja edunsaajalle vakuutusaikana ja korvaustilanteessa. yhteensä max. 2 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 7. Selosta, mitkä tekijät vaikuttavat lopullisen kuukausieläkkeen määrään joustavamaksuisissa yksilöllisissä eläkevakuutuksissa. Pohdi myös sijoitussidonnaisen ja perinteisen eläkevakuutuksen eroavaisuutta tältä kannalta. yhteensä max. 6 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) 8. Kerro lyhyesti, mitä tarkoitetaan a) rikastumiskiellolla b) kohtuusperiaatteella yhteensä max. 2 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 399, 428) 9. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 331, 329, 332, ) a) Panttaus on aina vakuutuksenottajan velkojia sitova, vaikkei sitä olisikaan ilmoitettu vakuutusyhtiölle b) Oikeus vakuutuksen panttaamiseen on edunsaajalla, jos hänelle on annettu ns. peruuttamaton edunsaajamääräys c) Vakuutusyhtiön on ilmoitettava pantinsaajalle, jos vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen d) Vakuutus voidaan pantata myös toisen henkilön velan vakuudeksi e) Ryhmäeläkevakuutukseen ei sisälly turvaa kuoleman varalta

6 f) Jos ryhmäeläkevakuutus ei sisällä vapaakirjaoikeutta, työntekijä menettää lisäeläke-etunsa työpaikkaa vaihtaessaan g) Ryhmäeläkevakuutuksella ei tarvitse olla yhteyttä lakisääteiseen eläkejärjestelyyn h) Ryhmäeläkevakuutus voi olla myös sijoitussidonnainen Selosta yksityistapaturmavakuutuksen vastuunvalinnan kaksi tarkoitusta ja niitä kuvaavat esimerkit. yhteensä 4 p. (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s. 273) 11. Merkitse kuhunkin alakohtaan O, jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse V, jos väittämä on (Vapaaehtoinen henkilövakuutus s ) a) Matkustajavakuutuksen voimassaolon määrittely lähtee siitä, että vakuutus on voimassa vain liikuttaessa vakuutetun tavanomaisen elinympäristön ulkopuolella b) Matkasairautena korvataan aina myös ennen matkaa tiedossa olleen sairauden äkillinen paheneminen c) Matkan keskeytymisestä maksetaan korvausta menetetyistä matkapäivistä myös silloin, kun vakuutettu on lääkärin kehotuksesta vuodelevossa hotellihuoneessa d) Matkasairauden hoitokuluja korvataan ilman euromääräistä ylärajaa niin pitkään kuin matkasairaus kestää e) Kustannukset sairastuneen tai vammautuneen kotimaahan kuljettamisesta sisältyvät yleensä matkustajavakuutuksen hoitokulukorvaukseen f) Monet matkustajavakuutukset ovat voimassa tietyissä erikoislajeissa ja -harrastuksissa ilman erityistä lisämaksua g) Matkustajavakuutuksen voimassaolo matkan peruuntumisen varalta edellyttää yleensä, että vakuutusmaksu on maksettu viimeistään kolme vuorokautta ennen matkalle lähtöä h) Vakuutetun kuoltua matkalla matkustajavakuutuksesta korvataan kuolinsyystä riippumatta joko kohtuulliset hautauskulut ulkomailla tai kotiinkuljetuskustannukset

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.10.2013 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen myöntämiseen

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Hanna Salo 18.11.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 2 Perus-

Lisätiedot

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset

Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Yrityksen vapaaehtoiset henki- ja työkyvyttömyys- vakuutukset Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset välineitä henkilöstöpolitiikkaan Henki- ja työkyvyttömyysvakuutukset ovat osa nykyaikaista henkilöstöpolitiikkaa,

Lisätiedot

Yksityistapaturmavakuutus

Yksityistapaturmavakuutus Yksityistapaturmavakuutus Tuoteseloste www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, jolla voidaan täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa. Työssä

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista

Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Perus- ja vertailutietoa lainaturvavakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Leena Snellman 2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE 1

Lisätiedot

Matkavakuutusehdot 1.1.2015

Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Matkavakuutusehdot 1.1.2015 Sisältö Matkavakuutusehdot 1.1.2015 sivu 3 6 Yleiset sopimusehdot 1. Keskeiset käsitteet 2. Tietojen antaminen ennen vakuutussopimuksen tekemistä 3. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen

Lisätiedot

Kotitalouden vakuutukset

Kotitalouden vakuutukset Tuoteseloste Voimassa 1.1.2015 alkaen Kotitalouden vakuutukset Henkilö- ja matkavakuutukset Henkivakuutukset Perus- ja Pariturva Kotivakuutus Eläinvakuutukset Venevakuutus Metsävakuutus KOTI LÄHEISET OMAISUUS

Lisätiedot

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1

Eläkesäästäminen. Eläkesäästäminen. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta www.fine.fi. Sivu 1 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tiedot perustuvat 1.1.2014 voimassa olevaan lainsäädäntöön. Tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN

Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN Ryhmätapaturmavakuutus VAKUUTUSEHDOT 1090/12 VOIMASSA 1.1.2012 ALKAEN RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS sivu 1 Yleiskuvaus 3 2 Vakuutetut ja korvauksen saajat 3 3 Vakuutuksen voimassaolo 3 4 Tapaturmana korvattavat

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 168. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 15.9.2014 Tentti muoostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi

Lisätiedot

Ryhmätapaturmavakuutus

Ryhmätapaturmavakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2014 alkaen Ryhmätapaturmavakuutus SISÄLLYSLUETTELO Ryhmätapaturmavakuutuksen ehdot...2 Soveltamisalue...2 1 Vakuutettu...2 2 Edunsaaja...2 3 Vakuutuksen voimassaolo...2 4 Tapaturma

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot

Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Fenniaturva Ryhmävakuutusten vakuutusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen. Näitä ehtoja sovelletaan ennen 1.7.2012 alkaneisiin vakuutuksiin. SISÄLLYSLUETTELO VAKUUTUSSOPIMUSLAISTA JOHTUVIA OIKEUKSIA JA VELVOLLISUUKSIA

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT

YLEISET SOPIMUSEHDOT YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO Vakuutussopimuslaki (543/1994) on vakuutussopimuksia koskeva laki, joka sisältää asiakkaan ja vakuutusyhtiön väliseen sopimussuhteeseen ja eräiden kolmansien henkilöiden

Lisätiedot

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT

SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT L1301 SPORTTITURVAN VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2013 alkaen 133 720 1 9.12 SISÄLLYSLUETTELO SOVELTAMISALUE...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLO...3

Lisätiedot

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V.

I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on mielestäsi oikein, merkitse vastaukseksi O, jos väittämä on mielestäsi väärä, merkitse vastaukseksi V. VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSOPPI VAKUUTUSTUTKINTO 161. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSOPPI 14.5.2012 Tentti muodostuu kolmesta kysymysryhmästä: I Kysymysryhmä: 10 väittämää. Jos väittämä on

Lisätiedot

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09

L0901. Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 L0901 sporttiturvan VAKUUTUSEHDOT Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Voimassa 1.1.2010 alkaen 103 826 1 9.09 Sisällysluettelo SOVELTAMISALUE...3 VAKUUTUSEHDOT...3 1 VAKUUTETTU...3 2 EDUNSAAJA...3 3

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus

Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus V1201 Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus Yksilöllinen vakuutus ja ryhmävakuutus Vakuutusehdot Voimassa 1.1.2012 alkaen 133 625 1 10.11 SISÄLLYSLUETTELO Vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen tuotekuvaus...3 Vapaaehtoisen

Lisätiedot

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011

Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Tuoteseloste 1.1.2011 Matkavakuutukset Sisällysluettelo Turvan vakuutuspalvelut...3 Tuoteseloste...3 Millaista turvaa tarvitset matkalla...3 Matkustajavakuutus...4 Matkustajavakuutuksen

Lisätiedot

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen

PRIMUS. -henki- ja tapaturmavakuutus. Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS -henki- ja tapaturmavakuutus Vakuutusopas Voimassa 1.1.2015 alkaen PRIMUS Sisällys Perusasioita, jotka on hyvä tietää... 3 Ylläpidä vakuutusturvaasi... 3 Oikea tieto takaa turvan... 4 Rakenna perheesi

Lisätiedot

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista 11.3.2014 Marjo Ylönen FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Lisätiedot

yleiset sopimusehdot

yleiset sopimusehdot yleiset sopimusehdot Voimassa 1.10.2008 alkaen YL sisällysluettelo YLEISET SOPIMUSEHDOT...2 YL 1 ERÄÄT KESKEISET KÄSITTEET...2 YL 2 TIETOJEN ANTAMINEN ENNEN VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMISTÄ...2 2.1 Vakuutusyhtiön

Lisätiedot

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus

VARAUSHAKEMUS FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS. Yhteyshenkilö: Ei kotivakuutusta. Syntyvä lapsi VAKUUTUKSEN OTTAJA. Henkilötunnus VARAUSHAKEMUS Yhteyshenkilö: FOLKSAM LAPSI- JA NUORISOVAKUUTUS Ei kotivakuutusta VAKUUTUKSEN OTTAJA Nimi Henkilötunnus Osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vakuutuksenottaja on se henkilö,

Lisätiedot

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista

Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Valintaopas lasten sairauskuluvakuutuksista Tulvavahinkojen korvaaminen kotivakuutuksista - Vertailu kolmen eri vakuutusyhtiön korvauksista Marjo Ylönen 13.6.2013 Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Valintaopas

Lisätiedot

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso.

Vakuutettuina ovat myös vakuutetun jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva ja mukana matkustava 18-70 vuotias puoliso tai avopuoliso. VAPAA-AJAN RYHMÄMATKAVAKUUTUSEHDOT Kirkon akateemiset AKI r.y. Vakuutusnumero 102-2318 Voimassa 1.1.2014 alkaen 1. RYHMÄMATKAVAKUUTUS Vakuutuksenottajana on Kirkon akateemiset AKI r.y. ja vakuutuksenantajana

Lisätiedot

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki- ja eläkevakuutussopimuksissa

Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki- ja eläkevakuutussopimuksissa Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki- ja eläkevakuutussopimuksissa Ruohonen, Tiina 2012 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Vakuutuksenantajan tiedonantovelvollisuus säästöhenki-

Lisätiedot

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola

Henkilövakuutus. Vakuutusehdot. www.tapiola.fi. Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola Henkilövakuutus Vakuutusehdot Keskinäinen Vakuutusyhtö Tapiola www.tapiola.fi Voimassa 1.1.2004 alkaen Sisällysluettelo Henkilövakuutus 3 1. Vakuutussopimuksen sisältö 3 2. Vakuutussopimukseen sisältyvät

Lisätiedot