Sisällys. Kirjallisuus 29

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Kirjallisuus 29"

Transkriptio

1 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 25 Säädökset 27 Kirjallisuus 29 IV OSA Perustaminen ja rahoitus 12 Asunto-osakeyhtiön perustaminen 33 Yleiset säännökset 34 1 Perustamissopimus Perustamissopimuksen muoto ja allekirjoittaminen Osakkeiden merkintä Yhtiön johdon ja tilin- sekä toiminnantarkastajan tehtävien alkaminen 36 2 Perustamissopimuksen sisältö Perustamissopimuksessa mainittavat asiat Yhtiöjärjestys ja tilikausi Yhtiön muu johto ja tilintarkastajat 42 3 Merkintähinta Merkintähinnan merkitseminen 43 Osakkeen maksaminen 43 4 Rahamaksu Osakkeen merkintähinnan maksaminen rahalla 44 5 Apportti Apporttiomaisuus Apporttiomaisuus perustamissopimuksessa Maksuehtoinen hankinta 47 6 Maksuviivästyksen seuraamukset Maksuviivästyksen seuraamukset ja osakkeen kadusoiminen Perimiskulut ja kiinteä korvaus 49 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 7

2 Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset 50 7 Yhtiön rekisteröiminen Rekisteröinnin määräaika Maksettujen osakkeiden ilmoittaminen rekisteröitäviksi Rekisteri-ilmoituksen liitteet Apporttiomaisuudella tapahtunutta maksua koskeva lausunto 53 8 Rekisteröimisen oikeusvaikutukset Asunto-osakeyhtiön rekisteröimisen oikeusvaikutukset Sivullisten luottamus rekisterimerkintöihin 54 9 Toiminta ennen rekisteröimistä Asunto-osakeyhtiön toiminta ennen rekisteröimistä Vastuu toimista Hallituksen ja isännöitsijän puhevalta Oikeustoimet rekisteröimättömän yhtiön kanssa Oikeustoimet rekisteröimättömän asunto-osakeyhtiön kanssa Perustamisen raukeaminen Asunto-osakeyhtiön perustamisen raukeaminen Maksun palautus raukeamisen jälkeen Osakeanti 59 Yleiset säännökset 60 1 Osakeanti Osakeannin määritelmä Maksullinen tai maksuton osakeanti 61 2 Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset Osakeannista päättäminen yhtiökokouksessa Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle Yhtiökokouskutsu 64 3 Oikeus osakkeisiin Osakkaiden etuoikeus osakkeisiin Yhtiöjärjestyksen määräys Suunnattu osakeanti 66 4 Kutsu suunnatusta annista päättävään kokoukseen Suunnatun osakeannin mainitseminen yhtiökokouskutsussa 68 Maksullinen osakeanti 69 5 Päätöksen sisältö Maksullista osakeantia koskevan päätöksen sisältö Suksessiivimerkintä Osakkeiden lukumäärän määritteleminen Yhtiöjärjestyksen muutos 74 8 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

3 Vähimmäismerkintäaika muussa kuin suunnatussa osakeannissa 75 6 Merkintähinta Uuden osakkeen merkintähinta Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä 76 7 Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja Ilmoitus osakkaille Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta Saatavilla olevat tiedot Hallituksen osakeantipäätöksen ilmoittaminen osakkaille 79 8 Merkintä Merkinnän todisteellisuus 80 9 Merkintähintasaaminen Merkintähintasaamisen luovuttaminen tai panttaaminen Merkintähinnan kuittaaminen Rahamaksu Rahana maksettavan merkintähinnan maksaminen Apportti Merkintähinnan maksaminen kokonaan tai osittain muulla omaisuudella kuin rahalla Apporttiehdon maininta osakeantipäätöksessä Vastaehto omaisuuden tai palveluiden hankkimisesta Maksuviivästyksen seuraamukset Maksuviivästyksen seuraamukset ja osakkeen kadusoiminen Korvaus laiminlyönnistä Uusien osakkeiden rekisteröiminen Edellytykset uusien osakkeiden rekisteröinnille Rekisteröinnin määräaika Rekisteri-ilmoituksen liitteet Apporttilausunto Rekisteröimisen oikeusvaikutukset Osakkeen rekisteröinnin oikeusvaikutukset Osakemerkintään liittyvien ehtoihin vetoaminen Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen Asunto-osakeyhtiön omien osakkeiden luovuttaminen 93 Maksuton osakeanti Päätöksen sisältö Maksutonta osakeantia koskevan päätöksen sisältö Hallintaoikeuteen liittyvien tietojen ilmoittaminen 95 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 9

4 17 Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset Maksuttoman osakeannin rekisteröiminen Osakkeen tuottamat oikeudet Maksuton osakeanti yhtiölle Osakeanti asunto-osakeyhtiölle itselleen Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin 99 1 Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet Optio-oikeus osakkaalle Optio-oikeus velkojalle Päätöksenteko Päätös yhtiökokouksessa Hallituksen valtuutus Päätös määräenemmistöllä Päätöksen sisältö Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevan päätöksen sisältö Oikeudet sulautumis- ja jakautumistilanteissa Merkintähinnan kirjaaminen Osakkeenomistajan oikeus saada tieto Optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta tiedottaminen Oikeuksien merkintä Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien merkintätapa Vastikkeen suorittaminen yhtiölle Vastikkeen suorittamiseen sovellettavat säännökset Osakkeiden antaminen Osakkeiden antamiseen sovellettavat säännökset Uuden osakkeen rekisteröinnin määräaika Osakepääoman korottaminen Korottamisen tavat Osakepääoman korottamisen tavat Rahastokorotus Yhtiökokouksen päätös rahastokorotuksesta Hallituksen valtuutus päättää rahastokorotuksesta Rahastokorotusta koskevan päätöksen sisältö Osakepääomasijoitus Osakepääomasijoituksesta päättäminen Osakepääomasijoituksen maksaminen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

5 4 Korotuksen rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset Uusien osakkeiden merkintähinnalla tehtävän osakepääomakorotuksen rekisteröinti Muu osakepääomakorotuksen rekisteröinti Korotuksen maksaminen apporttiomaisuudella Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin oikeusvaikutukset Pääomalaina Takasijaisuus ja muut lainaehdot Pääomalainan määritelmä Rinnastus laittomaan varojenjakoon Pääomalainan velkojien suoja Muut säännökset Pääomalainasopimuksen muoto Pääomalainan koron maksaminen Pääomalainojen oikeus yhtiön varoihin Pääomalainojen kirjaaminen taseeseen 126 V OSA OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN JA OMAT OSAKKEET 17 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN Päätöksenteko Yhtiökokouksen päätös osakepääoman alentamisesta Alentamispäätöksessä mainittavat asiat Päätöksenteko erityistilanteissa Velkojiensuojamenettely Oikeus velkojiensuojamenettelyn käyttöön Osakepääoman alentaminen tappion kattamiseksi Rekisteri-ilmoitus ja kuulutuksen hakeminen Osakepääoman alentamisen rekisteröinti ja kuulutuksen hakeminen Kuulutus velkojille Julkinen kuulutus velkojille Ilmoitus tunnetuille velkojille Vastustuksista ilmoittaminen yhtiölle Rekisteröinnin edellytykset Rekisteröimisen edellytykset Osakepääoman alentamisen vastustuksen merkitys Osakepääoman alentamisen voimaantulo 140 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 11

6 6 Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen Alentamisen ja korotuksen samanaikainen rekisteröiminen Velkojiensuojamenettelyn soveltaminen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Velkojiensuojamenettely ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen YHTIÖN OMAT OSAKKEET 143 Yleiset säännökset Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen Hankkiminen ja lunastaminen sidotulla pääomalla Soveltamisalan rajoitus Rajoitus omien osakkeiden hankkimista, lunastusta ja pantiksi ottamista koskeviin säännöksiin Pitäminen, mitätöinti ja luovutus Omien osakkeiden pitäminen, mitätöinti ja luovutus Säännökset omien osakkeiden luovuttamisesta ja mitätöinnistä 148 Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Päätöksentekoa koskevat säännökset Omien osakkeiden hankinnasta tai lunastamisesta päättäminen Yhdenvertaisuus omia osakkeita hankittaessa tai lunastettaessa Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta tai lunastuksesta Yhtiökokouskutsu ja kokousasiakirjat Hankkimis- ja lunastamispäätöksen sisältö Omien osakkeiden hankkimis- ja lunastamispäätöksessä mainittavat asiat Osakkeiden mitätöiminen sekä luovuttaminen eräissä tilanteissa Yhtiön omien osakkeiden mitätöiminen Lainvastaisesti hankitut tai lunastetut osakkeet Mitätöinti, kun luovutusta ei ole tapahtunut 158 Omien osakkeiden pantiksi ottaminen ja merkitseminen Omat osakkeet panttina Päätös osakkeiden pantiksi ottamisesta Panttina olevien omien osakkeiden myyminen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

7 8 Omien ja emoyhtiön osakkeiden merkintä Merkintäkielto Merkintä yhtiön tai tytäryhteisön lukuun Maksuton osakeanti 160 VI OSA Yhtiörakenteen muuttaminen ja purkaminen 19 SULAUTUMINEN 163 Sulautumisen määritelmä ja toteuttamistavat Sulautuminen Asunto-osakeyhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön Osakeyhtiölain soveltaminen sulautumisessa Sulautuminen osuuskuntaan tai asumisoikeusyhdistykseen Sulautumisen toteuttamistavat Absorptiosulautuminen ja kombinaatiosulautuminen Tytäryhtiösulautuminen Kolmikantasulautuminen Sulautumiseen osallistuva yhtiö 171 Sulautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto Sulautumissuunnitelma Sulautumissuunnitelman laatiminen Sulautumissuunnitelman vähimmäissisältö Tytäryhtiösulautumisen sulautumissuunnitelman sisältö Tilintarkastajan lausunto Tilintarkastajan lausunto sulautumiseen osallistuville yhtiöille Suppea lausunto osakkaiden suostumuksilla 189 Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen Sulautumissuunnitelman rekisteröinnin ajankohta Sulautumissuunnitelman rekisteri-ilmoituksen tekijät Sulautumisen raukeaminen Kuulutus velkojille Velkojien vastustus Julkinen kuulutus velkojille Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille Kuulutuksesta ilmoittaminen velkojille 194 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 13

8 8 Yrityssaneeraus Yrityssaneerauksen vaikutus sulautumiseen Sulautumissuunnitelma ja sen liitteet osana saneerausohjelmaehdotusta 195 Sulautumisesta päättäminen Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta Sulautumispäätös sulautuvassa yhtiössä Sulautumispäätös vastaanottavassa yhtiössä Sulautumispäätöksen ajankohta Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Lunastusoikeudesta ilmoittaminen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Asiakirjat, jotka on pidettävä nähtävänä ennen sulautumisesta päättävää yhtiökokousta Kolmikantasulautumisen nähtävänä pidettävät asiakirjat Sulautumispäätöksen oikeusvaikutukset Sulautumispäätöksen vaikutus sulautumisvastikkeeseen Sulautumissuunnitelman mukainen päätös 203 Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Lunastaminen Lunastusvaatimusten esittäminen Lunastusmenettely Lunastushinta Lunastushinnan maksaminen Vastuu lunastushinnasta 206 Sulautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanosta ilmoittaminen Täytäntöönpanoilmoitus tytäryhtiösulautumisessa Rekisteröimisen edellytykset Sulautumisen rekisteröinnin edellytykset Velkojan vastustus Yhtiön selvitystilan vaikutus sulautumiseen Yrityskiinnitysten vaikutus sulautumisen rekisteröintiin Sulautumisen oikeusvaikutukset Yleisseuraanto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

9 Sulautumisen vaikutus kirjanpidossa Oikeus sulautumisvastikkeeseen Sulautumisvastikkeen vanhentuminen Lopputilitys Lopputilityksen laatimisvelvollisuus Lopputilityksen vahvistaminen Lopputilityksen rekisteröiminen Sulautumisen peruuntuminen Sulautumisen peruuntuminen tuomioistuimen päätöksellä 217 Keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavat säännökset Rajat ylittävät sulautumiset Rajat ylittävä sulautuminen keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä JAKAUTUMINEN 219 Jakautumisen määritelmä ja toteuttamistavat Jakautuminen Jakautumisen määritelmä Osakeyhtiölain soveltaminen Jakautumisen toteuttamistavat Kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen Jakautuminen perustettavaan yhtiöön ja jakautuminen toimivaan yhtiöön Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt 225 Jakautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto Jakautumissuunnitelma Jakautumissuunnitelman laatiminen Jakautumissuunnitelman sisältö Tilintarkastajan lausunto Lausunnon antaminen Suppea lausunto osakkaiden suostumuksilla 242 Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen Jakautumissuunnitelman rekisteröinnin ajankohta Ilmoituksen tekeminen Jakautumisen raukeaminen Kuulutus velkojille Velkojien vastustus Julkinen kuulutus velkojille Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille 246 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 15

10 7 Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille Kuulutuksesta ilmoittaminen velkojille Yrityssaneeraus Yrityssaneerauksen vaikutus jakautumiseen Jakautumissuunnitelma saneerausohjelmaehdotuksen liitteenä 248 Jakautumisesta päättäminen Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta Jakautumispäätös jakautuvassa yhtiössä Jakautumispäätös vastaanottavassa yhtiössä Jakautumispäätöksen ajankohta Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien haltijoille ilmoittaminen Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Asiakirjat, jotka tulee pitää nähtävinä ennen jakautumisesta päättävää yhtiökokousta Jakautumispäätöksen oikeusvaikutukset Jakautumispäätöksen vaikutus jakautumisvastikkeeseen Jakautumissuunnitelman mukainen päätös 254 Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Lunastaminen Lunastusvaatimusten esittäminen Lunastusmenettely Lunastushinta Lunastushinnan maksaminen Vastuu lunastushinnasta 258 Jakautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta Jakautumisen täytäntöönpanosta ilmoittaminen rekisteriviranomaisille Rekisteröimisen edellytykset Jakautumisen rekisteröinnin edellytykset Velkojan vastustus Yhtiön selvitystilan vaikutus jakautumiseen Yrityskiinnitysten asema jakautumisessa Jakautumisen oikeusvaikutukset Yleisseuraanto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

11 Jakautumisen vaikutus kirjanpitoon Oikeus jakautumisvastikkeeseen Jakautumisvastikkeen vanhentuminen Tuntemattomat varat Vastuu jakautuvan yhtiön velasta Lopputilitys Lopputilityksen laatimisvelvollisuus Lopputilityksen vahvistaminen Lopputilityksen rekisteröiminen Jakautumisen peruuntuminen Jakautumisen peruuntuminen tuomioistuimen päätöksellä 271 Keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavat säännökset Rajat ylittävät jakautumiset Rajat ylittävä jakautuminen keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ASUMISYHTEISÖMUODON MUUTTAMINEN Yhteisömuodon muuttaminen Asunto-osakeyhtiön muuttaminen muuksi osakeyhtiöksi Asunto-osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi Päätöksenteko Yhteisömuodon muuttamisesta päättäminen Osuuskunnaksi muuttamista koskeva päätös Päätöksen rekisteröiminen Yhteisömuodon muuttamista koskevan päätöksen rekisteröinti Kuulutus velkojille Julkinen kuulutus velkojille Ilmoitus tunnetuille velkojille Vastustuksista ilmoittaminen yhtiölle Rekisteröimisen edellytykset Yhteisömuodon muutoksen rekisteröinnin edellytykset Yhteisömuodon muutoksen raukeaminen Selvitystilan vaikutus yhteisömuodon muuttamiseen Yhteisömuodon muutoksen voimaantulo YHTIÖN PURKAMINEN 283 Yleiset säännökset Purkaminen Yhtiön purkaminen Konkurssiin asetetun yhtiön purkautuminen 285 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 17

12 Purkautuminen sulautumisen tai jakautumisen seurauksena Rekisteristä poistaminen Rekisteriviranomaisen velvollisuus poistaa yhtiö rekisteristä 286 Päätöksenteko Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta Yhtiökokouksen päätös selvitystilaan asettamisesta Kokouskutsu ja kokousasiakirjat Määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä Yhtiön määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä Virheen korjaaminen Korjauskehotus Kehotus rekisteritietojen korjaamiseen Kehotuksen rekisteröiminen Vireillepano-oikeus Tahot, joilla on vireillepano-oikeus 292 Selvitysmenettely Selvitysmenettelyn tarkoitus Selvitysmenettelyn tarkoitus Konkurssihakemus velkojen ylittäessä varat Selvitystilan alkaminen Yhtiökokouksen päätös selvitystilan aloittamisesta Selvitysmiesten valinta, määrääminen ja tehtävät Selvitysmiesten valinta ja määrääminen Selvitysmiesten tehtävät Toimikelpoisen selvitysmiehen määrääminen Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen Selvitysmiesten velvollisuus tehdä ilmoitus rekisteriin Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta Selvitysmiesten velvollisuus laatia tilinpäätös Yhtiökokous selvitystilan aikana Yhtiökokouksen pitäminen selvitystilan aikana Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus Selvitysmiesten laatima tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastajat, toiminnantarkastajat ja erityinen tarkastus Julkinen haaste velkojille Velvollisuus hakea julkinen haaste velkojille Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

13 15 Velkojen maksaminen, omaisuuden jakaminen ja jaon moittiminen Yhtiön velkojen maksaminen Omaisuudenjaon moittiminen Jako-osuussaatavan vanhentuminen Lopputilitys Selvitysmiesten velvollisuus tehdä lopputilitys Lopputilityksen tarkastaminen yhtiökokouksessa Purkautuminen Yhtiön purkautuminen ja sen rekisteröinti Purkautumisen oikeusvaikutukset Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys Selvitystilan jatkaminen Jälkiselvitys Varojen puute Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jatkaminen Päätös selvitystilan lopettamisesta Yhtiön johdon valinta Rekisteröinti 311 Rekisteristä poistaminen Rekisteristä poistamisen ajankohta Rekisteristä poistamisen voimaantulo Rekisteristä poistetun yhtiön edustaminen Rekisteristä poistetun yhtiön edustajat Rekisteristä poistetun yhtiön tiedoksiannot Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema Rekisteristä poistetun yhtiön edustajan toimet Varojen jakaminen Rekisteristä poistamisen jälkeiset selvitystoimet 314 Yhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja konkurssi Yhtiön varojen vähentyminen Oman pääoman menettäminen Oman pääoman laskeminen Yrityksen saneeraus Yrityssaneeraukseen hakeutuminen Konkurssi Yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin Konkurssin päättyminen Yhtiön toiminnan jatkaminen tai selvitystilaan asettaminen konkurssin päätyttyä Yhtiön konkurssin jälkeen ilmaantuva omaisuus 320 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 19

14 VII OSA SEURAAMUKSET JA OIKEUSSUOJA 23 PÄÄTÖKSEN MOITE Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Moitteenvaraiset yhtiökokouspäätökset Moiteaika Mitätön yhtiökokouksen päätös Mitättömät yhtiökokouspäätökset Kanneaika Kanteen nostaminen Mitättömään yhtiökokouksen päätökseen rinnastuva hallituksen päätös Mitätön hallituksen päätös yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa Tuomion sisältö ja vaikutukset Tuomioistuimen tuomion oikeusvaikutukset Tuomion vaikutukset VAHINGONKORVAUS Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuu Muulle kuin asunto-osakeyhtiölle aiheutettu vahinko Johtohenkilöä koskeva tuottamusolettama Isännöintiyhteisön vahingonkorvausvastuu Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus Osakkaan vahingonkorvausvastuu Osakasta koskeva tuottamusolettama Osakkaan vastuu toisen huoneiston vahingoittumisesta Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuu Toiminnantarkastajaa koskeva tuottamusolettama Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus Asunto-osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu Yhtiötä koskeva tuottamusolettama Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

15 7 Sovittelu ja korvausvastuun jakautuminen Vahingonkorvauksen sovittelu ja korvauksen jakautuminen Myötävaikutusvelvollisuus Päätöksenteko yhtiössä Vahingonkorvausta koskeva päätöksentekomenettely yhtiössä Vastuuvapauden epäämisen merkitys Osakkaan oikeus ajaa kannetta yhtiön hyväksi Vähemmistön kanneoikeus Yhtiön asema ja oikeudenkäyntikuluvastuu Vähemmistökanteen nostamisen aika Osakkaan asema Kanneoikeuden vanhentuminen Yleinen kanneoikeuden vanhentumisaika Erityinen kanneoikeuden vanhentumisaika Kunnossapito- ja muutostöitä koskevat vahingonkorvauskanteet Pakottavuus Vahingonkorvaussäännösten pakottavuus Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus Lunastusvelvollisuus Velvollisuus lunastaa osakkeet vaikutusvallan väärinkäytön perusteella Lunastuksen toteuttaminen Riitojen ratkaiseminen 413 Oikeudenkäynti tuomioistuimessa Toimivaltaiset tuomioistuimet Kanteen vireillepanopaikka Kiireellisinä käsiteltävät asiat Maksua tai turvaavaa vakuutta koskevan asian kiireellinen käsittely Päätöksen pätemättömyyttä koskevan asian kiireellinen käsittely 416 Välimiesmenettely Yhtiöjärjestykseen perustuva välimiesmenettely Yhtiöjärjestyksen määräys välimiesmenettelystä Välimiesmenettelyä koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen voimaantulo 419 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 21

16 Muut säännökset Ratkaisusta ilmoittaminen Ratkaisusta ilmoittaminen rekisteriviranomaiselle Rangaistussäännökset Asunto-osakeyhtiörikos Asunto-osakeyhtiörikoksen tunnusmerkit Asunto-osakeyhtiörikkomus Asunto-osakeyhtiörikkomuksen tunnusmerkit Tuomitseminen törkeästä huolimattomuudesta 424 VIII OSA ERINÄISET SÄÄNNÖKSET Lain soveltaminen kiinteistöosake yhtiöön ja muuhun osakeyhtiöön Soveltamisala AOYL:n soveltaminen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön Yhtiöjärjestyksen määräys olla soveltamatta AOYL:a AOYL:n soveltaminen ennen 1992 perustetuissa keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmä Soveltaminen muuhun osakeyhtiöön AOYL:n soveltaminen osakeyhtiöön Päätös tämän lain soveltamisesta Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että yhtiöön sovelletaan AOYL:a Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että yhtiöön ei sovelleta AOYL:a Voimaantulo Voimaantulosäännös Asunto-osakeyhtiölain voimaantulosäännös 435 Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta (1600/2009) LAKI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VOIMAANPANOSTA Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölain voimaantulopäivä Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

17 1.2 VAOYL:n kumoaminen AOYL:n soveltaminen ennen lain voimaantuloa perustettuun yhtiöön Viittaus vanhan lain säännökseen Vähimmäisosakepääoma Vähimmäisosakepääoma Kunnossapitovastuu (kumottu) Kunnossapitovastuu hanoista Yhtiön perustaminen VAOYL:n soveltaminen asunto-osakeyhtiön perustamiseen Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestykseen sisältyvä AOYL:n vastainen määräys AOYL:n vastaista yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä Yhtiöjärjestyksen muuttaminen AOYL:n mukaiseksi ennen lain voimaantuloa Omien osakkeiden hankintaa tai lunastusta koskeva yhtiöjärjestysmääräys Vanhan lain soveltaminen eräisiin yhtiöjärjestyksen määräyksiin Yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo Osakkeen siirtyminen Osakkeen hankkimista rajoittava määräys Kvasiasunto-osakeyhtiöt Kirjanpidolliseen vasta-arvoon liittyvät oikeudet Kirjanpidolliseen vasta-arvoon liittyvät oikeudet AOYL:ssa Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset Osakekirja, osakeanti- ja osinkolippu, väliaikaistodistus sekä osakeantitodistus Osakekirjan täydentäminen Vaatimus osakekirjojen painattamisesta painolaitoksessa Yhtiökokous Yhtiökokouksen päätös ennen AOYL:n voimaantuloa Yhtiökokouksen päätös AOYL:n voimaantulon jälkeen Yhtiön 6 luvun ja 37 :ssä tarkoitettu päätös ennen AOYL:n voimaantuloa Aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Hallituksen päätöksenteko valtuutuksen nojalla Hallituksen päätöksenteko valtuutuksen nojalla Yhtiökokouksen VAOYL:n mukainen päätös uusmerkinnästä, omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta AOYL:n mukainen hallituksen valtuutus ennen AOYL:n voimaantuloa 455 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 23

18 11 ( /548) Tilintarkastus ja toiminnantarkastus Tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevat säännökset Erityinen tarkastus AOYL:n säännös erityisestä tarkastuksesta Vararahasto Vararahastot Sidotun pääoman vararahaston alentaminen Sidotun pääoman vararahaston käyttö osakepääoman korottamiseen Tilinpäätös ja toimintakertomus Säännös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Pääomalaina Säännös pääomalainasta Varojen jakaminen Varojen jakaminen Jakokelvoton erä Sulautuminen Sulautuminen Yhtiön purkaminen Yhtiön purkaminen Päätöksen pätemättömyys Päätöksen pätemättömyys Vahingonkorvaus Vahingonkorvaus Riitojen ratkaiseminen Riitojen ratkaiseminen Vanhan lain aikana annettu laina VAOYL:n aikana annettu laina Voimaantulo Lain voimaantulo 465 Oikeustapaushakemisto 467 Asiahakemisto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenneluettelo xvii I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 1. Johdanto 1 1.1. Osuuskunta yritysmuotona 1 1.2. Osuuskuntalain tavoitteet 2 1.3. Osuuskuntamuodot 4 2. Osuuskunnan

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1328-5

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yleiset Teoksen kirjoittajat 17 Esipuhe 19 Lyhenteet 21 23 1. Osakeyhtiöt ja niiden sääntely....................... 23 1.1 Osakeyhtiölaki..................................... 23 1.2

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1415 1431 SISÄLLYS N:o Sivu 1415 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 5327 1416 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Osakkeen lunastaminen

Osakkeen lunastaminen Osakkeen lunastaminen Osakeyhtiö- ja sopimusoikeudellinen tutkimus Ville Pönkä TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Ville Pönkä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille Amanda Capital Oyj -konsernin avainhenkilöille

Lisätiedot

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010

NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 NYKYINEN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI VOIMAAN HEINÄKUUSSA 2010 Uudistunut Asunto-osakeyhtiölaki astui voimaan 1. heinäkuuta 2010. Valvontayrityksen näkökulmasta uusi laki selkeyttää alan pelisääntöjä, ja se luonnollisesti

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

I Tutkimuksen perusta 1

I Tutkimuksen perusta 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv I Tutkimuksen perusta 1 1. Tutkimusaihe 1 1.1. Tiekuljetukset ja kuljetusoikeus 1 1.2. Tavaravahinko 4 1.3. Tavaravastuu 4 1.4. Tutkimuksen tarkoitus 5 1.5.

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C. Konecranes Oyj:n optio-oikeudet 2007 I Optio-oikeuksien ehdot 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan enintään 3.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 3.000.000 Konecranes Oyj:n

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Konkurssin järjestelmäyhteydet 1 1.1 Konkurssi ja konkurssioikeus käsitteinä 1 1.2 Konkurssi talousjärjestelmässä 4 1.2.1 Sulkeutunutta vai

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Basware Oyj, pörssitiedote 2.2.2016 klo 08:40 Kutsu Basware Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Basware Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 15. päivänä

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ Suunnittelija Sanna Sorjonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Entisen Suhmuran, Nivan ja Pykälikkö-Rasivaaran vesiosuuskunnan toimitusjohtajan Antero Stedin näkemys

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren

ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS. Raimo Immonen Juha Lindgren ONNISTUNUT SUKUPOLVEN- VAIHDOS Raimo Immonen Juha Lindgren TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy, Raimo Immonen ja Juha Lindgren ISBN: 978-952-14-2012-2 Kustantaja:

Lisätiedot

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp. Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta EV 27/1998 vp- HE 8/1998 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain 9 luvun, asunto-osakeyhtiölain 6 luvun, asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 8 luvun, avoimesta

Lisätiedot

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 STOCK OPTIONS 2016 1 (5) QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 Qt Group Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan päättänyt Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina huhtikuun 6. päivänä 2017 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys

Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys. Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys Turun seudun puhdistamo Oy:n yhtiöjärjestys 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Turun seudun puhdistamo Oy ja kotipaikka Turku. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on jätevesien siirto ja puhdistus,

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 21.3.2013 klo 10.00 Hyvinkääsalissa (os. Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää). Kokoukseen ilmoittautuneiden

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2011 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Varsinainen yhtiökokous perjantaina 16. maaliskuuta 2012 klo 13.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden voitto

Lisätiedot

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet

Näytesivut. Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599. 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 1 luku. Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet Hal 103 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009/1599 I OSA. YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku. Lain soveltamisala

Lisätiedot

Liite 6 Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2010 mukaan emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 24 186 082,73 euroa, josta tilikauden

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen,

Taaleritehdas Oyj / Synteettiset optio-oikeudet 2013 Lopullinen, Sivu 1 / 5 TAALERITEHDAS OYJ:N SYNTEETTISET OPTIO-OIKEUDET 2013 Taaleritehdas Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 4.12.2013 päättänyt synteettisten optiooikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15

Proha Oyj Pörssitiedote klo 11.15 Proha Oyj Pörssitiedote 5.2.2001 klo 11.15 PROHAN HALLITUS PÄÄTTI OPTIOIDEN LIIKKEESEENLASKUSTA Proha Oyj:n (Yhtiö) hallitus on 4.2.2001 päättänyt ylimääräisen yhtiökokouksen sille 13.12.2000 antaman valtuutuksen

Lisätiedot

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Seppo Villa

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Seppo Villa Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö Seppo Villa TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Seppo Villa ISBN 978-952-14-2004-7 ISBN 978-952-14-2005-4 (sähkökirja) Kansi: Lauri Karmila Taitto:

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Emoyhtiön taseen 31.12.2012 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2015 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

A. Yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt... 47 B. Pörssiyhtiö... 48. 1.5 Osakeyhtiön arvopapereiden kauppaan sovellettava lainsäädäntö...

A. Yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt... 47 B. Pörssiyhtiö... 48. 1.5 Osakeyhtiön arvopapereiden kauppaan sovellettava lainsäädäntö... Sisällysluettelo Osakeyhtiö I Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 37 A YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Osakeyhtiötä koskevasta tai siihen liittyvästä lainsää dännös tä... 43 1.1 Osakeyhtiölainsäädännön historiaa...

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa tilikaudelta 1.1.2015 31.12.2015 osinkoa 0,14 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle,

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT

IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj Pörssitiedote 1.12.2011 klo 17:15 IXONOS OYJ:N OPTIO-OHJELMA IV; OPTIO-OHJELMAN EHDOT Ixonos Oyj:n hallitus on 30.11.2011 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2011 antamaan valtuutukseen

Lisätiedot

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu

Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n yhtiökokouskutsu Tieto Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 25.3.2013 klo 15.00 Finlandia-talossa (Helsinki-sali), Mannerheimintie 13 e,

Lisätiedot

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS klo ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE ROCLA OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 23.5.2002 klo 12.00 ROCLA HAKEE VUODEN 1998 OPTIO-OIKEUKSIEN LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Rocla Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1998 optiolainaan liittyvien

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä, osingonmaksua sekä hallituksen valtuutusta päättämään lisäosingon jakamisesta Tilinpäätöksen 31.12.2014 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2002 KLO 13.00 1 (2) OLVI OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖN 4.4.2002 KOKOONTUVALLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOKOUKSELLE Olvi Oyj:n hallitus on tehnyt yhtiön 4.4.2002 kokoontuvalle

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE

OLVI OYJ TIEDOTE klo (1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE OLVI OYJ TIEDOTE 9.4.2001 klo 14.00 1(1) OLVI HAKEE A-OPTIOIDEN 1999 LISTAAMISTA HELSINGIN PÖRSSIN PÄÄLISTALLE Olvi Oyj:n hallitus on päättänyt hakea vuoden 1999 optiolainaan liittyvien A-optioiden ottamista

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso 03.12.2016 14:55:13 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 03.12.2016 Toiminimi: Asunto Oy Pornaisten Pähkinälaakso

Lisätiedot

KUTSU DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN KUTSU DIGIA OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Digia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 16.3.2016 kello 10.00 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN 5 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN CRAMO OYJ:n osakkeenomistajille KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 30. maaliskuuta 2017,

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie 7-9 31.05.2012 08:24:48 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 31.05.2012 Toiminimi: Asunto Oy Kauniaisten Torpantie

Lisätiedot

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj Pörssitiedote 8.2.2017 klo 14.30 Kutsu Vaisala Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Vaisala Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 28.3.2017 klo

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS. ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) Kaupparekisterin rekisteröimä Toiminimi ASUNTO-OY AHTOLA 1 (6) ASUNTO-OSAKEYHTIÖ AHTOLA YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Asunto-Oy Ahtola ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Toimiala Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

PÖRSSITIEDOTE. Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina klo 11.00 alkaen yhtiön auditoriossa, Hyvinkäällä. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen

Lisätiedot

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014

NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 NURMINEN LOGISTICS OYJ PÖYTÄKIRJA No 1/2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: Paikka: Läsnä: Tiistaina 8.4.2014 klo 13.00 alkaen Satamakaari 24, 00980 Helsinki Pöytäkirjan liitteenä 1 olevan ääniluettelon

Lisätiedot

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.2.2002 KELLO 9.30 TALENTUMIN HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE Talentumin hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle 25.3.2002. - Osinkoehdotus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Huhtamäki Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: 24.4.2014 klo 13.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talon kongressisiipi, Mannerheimintie 13 e, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä

SULAUTUMISSUUNNITELMA. 1 Sulautuminen. 2 Tiedot sulautumiseen osallistuvista osuuspankeista. 3 Selvitys sulautumisen syistä 1 (5) SULAUTUMISSUUNNITELMA Pyhälaakson Osuuspankin ja Suomenselän Osuuspankin välillä 1 Sulautuminen Pyhälaakson Osuuspankki (jäljempänä Sulautuva Osuuspankki) sulautuu Suomenselän Osuuspankkiin (jäljempänä

Lisätiedot

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.3.2010 KLO 11.00 KUTSU ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,

Lisätiedot

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30

ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 ATRIA OYJ YHTIÖKOKOUSKUTSU 2.4.2009 KLO 8.30 YHTIÖKOKOUSKUTSU Atria Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2009 kello 13.00 Finlandia-talossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2012 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen KUTSU DOVRE GROUP OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 14.3.2013 klo 14.30 alkaen Suomalaisella Klubilla, osoitteessa

Lisätiedot