Sisällys. Kirjallisuus 29

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Kirjallisuus 29"

Transkriptio

1 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 25 Säädökset 27 Kirjallisuus 29 IV OSA Perustaminen ja rahoitus 12 Asunto-osakeyhtiön perustaminen 33 Yleiset säännökset 34 1 Perustamissopimus Perustamissopimuksen muoto ja allekirjoittaminen Osakkeiden merkintä Yhtiön johdon ja tilin- sekä toiminnantarkastajan tehtävien alkaminen 36 2 Perustamissopimuksen sisältö Perustamissopimuksessa mainittavat asiat Yhtiöjärjestys ja tilikausi Yhtiön muu johto ja tilintarkastajat 42 3 Merkintähinta Merkintähinnan merkitseminen 43 Osakkeen maksaminen 43 4 Rahamaksu Osakkeen merkintähinnan maksaminen rahalla 44 5 Apportti Apporttiomaisuus Apporttiomaisuus perustamissopimuksessa Maksuehtoinen hankinta 47 6 Maksuviivästyksen seuraamukset Maksuviivästyksen seuraamukset ja osakkeen kadusoiminen Perimiskulut ja kiinteä korvaus 49 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 7

2 Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset 50 7 Yhtiön rekisteröiminen Rekisteröinnin määräaika Maksettujen osakkeiden ilmoittaminen rekisteröitäviksi Rekisteri-ilmoituksen liitteet Apporttiomaisuudella tapahtunutta maksua koskeva lausunto 53 8 Rekisteröimisen oikeusvaikutukset Asunto-osakeyhtiön rekisteröimisen oikeusvaikutukset Sivullisten luottamus rekisterimerkintöihin 54 9 Toiminta ennen rekisteröimistä Asunto-osakeyhtiön toiminta ennen rekisteröimistä Vastuu toimista Hallituksen ja isännöitsijän puhevalta Oikeustoimet rekisteröimättömän yhtiön kanssa Oikeustoimet rekisteröimättömän asunto-osakeyhtiön kanssa Perustamisen raukeaminen Asunto-osakeyhtiön perustamisen raukeaminen Maksun palautus raukeamisen jälkeen Osakeanti 59 Yleiset säännökset 60 1 Osakeanti Osakeannin määritelmä Maksullinen tai maksuton osakeanti 61 2 Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset Osakeannista päättäminen yhtiökokouksessa Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle Yhtiökokouskutsu 64 3 Oikeus osakkeisiin Osakkaiden etuoikeus osakkeisiin Yhtiöjärjestyksen määräys Suunnattu osakeanti 66 4 Kutsu suunnatusta annista päättävään kokoukseen Suunnatun osakeannin mainitseminen yhtiökokouskutsussa 68 Maksullinen osakeanti 69 5 Päätöksen sisältö Maksullista osakeantia koskevan päätöksen sisältö Suksessiivimerkintä Osakkeiden lukumäärän määritteleminen Yhtiöjärjestyksen muutos 74 8 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

3 Vähimmäismerkintäaika muussa kuin suunnatussa osakeannissa 75 6 Merkintähinta Uuden osakkeen merkintähinta Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä 76 7 Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja Ilmoitus osakkaille Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta Saatavilla olevat tiedot Hallituksen osakeantipäätöksen ilmoittaminen osakkaille 79 8 Merkintä Merkinnän todisteellisuus 80 9 Merkintähintasaaminen Merkintähintasaamisen luovuttaminen tai panttaaminen Merkintähinnan kuittaaminen Rahamaksu Rahana maksettavan merkintähinnan maksaminen Apportti Merkintähinnan maksaminen kokonaan tai osittain muulla omaisuudella kuin rahalla Apporttiehdon maininta osakeantipäätöksessä Vastaehto omaisuuden tai palveluiden hankkimisesta Maksuviivästyksen seuraamukset Maksuviivästyksen seuraamukset ja osakkeen kadusoiminen Korvaus laiminlyönnistä Uusien osakkeiden rekisteröiminen Edellytykset uusien osakkeiden rekisteröinnille Rekisteröinnin määräaika Rekisteri-ilmoituksen liitteet Apporttilausunto Rekisteröimisen oikeusvaikutukset Osakkeen rekisteröinnin oikeusvaikutukset Osakemerkintään liittyvien ehtoihin vetoaminen Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen Asunto-osakeyhtiön omien osakkeiden luovuttaminen 93 Maksuton osakeanti Päätöksen sisältö Maksutonta osakeantia koskevan päätöksen sisältö Hallintaoikeuteen liittyvien tietojen ilmoittaminen 95 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 9

4 17 Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset Maksuttoman osakeannin rekisteröiminen Osakkeen tuottamat oikeudet Maksuton osakeanti yhtiölle Osakeanti asunto-osakeyhtiölle itselleen Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin 99 1 Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet Optio-oikeus osakkaalle Optio-oikeus velkojalle Päätöksenteko Päätös yhtiökokouksessa Hallituksen valtuutus Päätös määräenemmistöllä Päätöksen sisältö Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevan päätöksen sisältö Oikeudet sulautumis- ja jakautumistilanteissa Merkintähinnan kirjaaminen Osakkeenomistajan oikeus saada tieto Optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta tiedottaminen Oikeuksien merkintä Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien merkintätapa Vastikkeen suorittaminen yhtiölle Vastikkeen suorittamiseen sovellettavat säännökset Osakkeiden antaminen Osakkeiden antamiseen sovellettavat säännökset Uuden osakkeen rekisteröinnin määräaika Osakepääoman korottaminen Korottamisen tavat Osakepääoman korottamisen tavat Rahastokorotus Yhtiökokouksen päätös rahastokorotuksesta Hallituksen valtuutus päättää rahastokorotuksesta Rahastokorotusta koskevan päätöksen sisältö Osakepääomasijoitus Osakepääomasijoituksesta päättäminen Osakepääomasijoituksen maksaminen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

5 4 Korotuksen rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset Uusien osakkeiden merkintähinnalla tehtävän osakepääomakorotuksen rekisteröinti Muu osakepääomakorotuksen rekisteröinti Korotuksen maksaminen apporttiomaisuudella Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin oikeusvaikutukset Pääomalaina Takasijaisuus ja muut lainaehdot Pääomalainan määritelmä Rinnastus laittomaan varojenjakoon Pääomalainan velkojien suoja Muut säännökset Pääomalainasopimuksen muoto Pääomalainan koron maksaminen Pääomalainojen oikeus yhtiön varoihin Pääomalainojen kirjaaminen taseeseen 126 V OSA OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN JA OMAT OSAKKEET 17 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN Päätöksenteko Yhtiökokouksen päätös osakepääoman alentamisesta Alentamispäätöksessä mainittavat asiat Päätöksenteko erityistilanteissa Velkojiensuojamenettely Oikeus velkojiensuojamenettelyn käyttöön Osakepääoman alentaminen tappion kattamiseksi Rekisteri-ilmoitus ja kuulutuksen hakeminen Osakepääoman alentamisen rekisteröinti ja kuulutuksen hakeminen Kuulutus velkojille Julkinen kuulutus velkojille Ilmoitus tunnetuille velkojille Vastustuksista ilmoittaminen yhtiölle Rekisteröinnin edellytykset Rekisteröimisen edellytykset Osakepääoman alentamisen vastustuksen merkitys Osakepääoman alentamisen voimaantulo 140 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 11

6 6 Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen Alentamisen ja korotuksen samanaikainen rekisteröiminen Velkojiensuojamenettelyn soveltaminen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Velkojiensuojamenettely ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen YHTIÖN OMAT OSAKKEET 143 Yleiset säännökset Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen Hankkiminen ja lunastaminen sidotulla pääomalla Soveltamisalan rajoitus Rajoitus omien osakkeiden hankkimista, lunastusta ja pantiksi ottamista koskeviin säännöksiin Pitäminen, mitätöinti ja luovutus Omien osakkeiden pitäminen, mitätöinti ja luovutus Säännökset omien osakkeiden luovuttamisesta ja mitätöinnistä 148 Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Päätöksentekoa koskevat säännökset Omien osakkeiden hankinnasta tai lunastamisesta päättäminen Yhdenvertaisuus omia osakkeita hankittaessa tai lunastettaessa Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta tai lunastuksesta Yhtiökokouskutsu ja kokousasiakirjat Hankkimis- ja lunastamispäätöksen sisältö Omien osakkeiden hankkimis- ja lunastamispäätöksessä mainittavat asiat Osakkeiden mitätöiminen sekä luovuttaminen eräissä tilanteissa Yhtiön omien osakkeiden mitätöiminen Lainvastaisesti hankitut tai lunastetut osakkeet Mitätöinti, kun luovutusta ei ole tapahtunut 158 Omien osakkeiden pantiksi ottaminen ja merkitseminen Omat osakkeet panttina Päätös osakkeiden pantiksi ottamisesta Panttina olevien omien osakkeiden myyminen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

7 8 Omien ja emoyhtiön osakkeiden merkintä Merkintäkielto Merkintä yhtiön tai tytäryhteisön lukuun Maksuton osakeanti 160 VI OSA Yhtiörakenteen muuttaminen ja purkaminen 19 SULAUTUMINEN 163 Sulautumisen määritelmä ja toteuttamistavat Sulautuminen Asunto-osakeyhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön Osakeyhtiölain soveltaminen sulautumisessa Sulautuminen osuuskuntaan tai asumisoikeusyhdistykseen Sulautumisen toteuttamistavat Absorptiosulautuminen ja kombinaatiosulautuminen Tytäryhtiösulautuminen Kolmikantasulautuminen Sulautumiseen osallistuva yhtiö 171 Sulautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto Sulautumissuunnitelma Sulautumissuunnitelman laatiminen Sulautumissuunnitelman vähimmäissisältö Tytäryhtiösulautumisen sulautumissuunnitelman sisältö Tilintarkastajan lausunto Tilintarkastajan lausunto sulautumiseen osallistuville yhtiöille Suppea lausunto osakkaiden suostumuksilla 189 Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen Sulautumissuunnitelman rekisteröinnin ajankohta Sulautumissuunnitelman rekisteri-ilmoituksen tekijät Sulautumisen raukeaminen Kuulutus velkojille Velkojien vastustus Julkinen kuulutus velkojille Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille Kuulutuksesta ilmoittaminen velkojille 194 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 13

8 8 Yrityssaneeraus Yrityssaneerauksen vaikutus sulautumiseen Sulautumissuunnitelma ja sen liitteet osana saneerausohjelmaehdotusta 195 Sulautumisesta päättäminen Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta Sulautumispäätös sulautuvassa yhtiössä Sulautumispäätös vastaanottavassa yhtiössä Sulautumispäätöksen ajankohta Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Lunastusoikeudesta ilmoittaminen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Asiakirjat, jotka on pidettävä nähtävänä ennen sulautumisesta päättävää yhtiökokousta Kolmikantasulautumisen nähtävänä pidettävät asiakirjat Sulautumispäätöksen oikeusvaikutukset Sulautumispäätöksen vaikutus sulautumisvastikkeeseen Sulautumissuunnitelman mukainen päätös 203 Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Lunastaminen Lunastusvaatimusten esittäminen Lunastusmenettely Lunastushinta Lunastushinnan maksaminen Vastuu lunastushinnasta 206 Sulautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanosta ilmoittaminen Täytäntöönpanoilmoitus tytäryhtiösulautumisessa Rekisteröimisen edellytykset Sulautumisen rekisteröinnin edellytykset Velkojan vastustus Yhtiön selvitystilan vaikutus sulautumiseen Yrityskiinnitysten vaikutus sulautumisen rekisteröintiin Sulautumisen oikeusvaikutukset Yleisseuraanto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

9 Sulautumisen vaikutus kirjanpidossa Oikeus sulautumisvastikkeeseen Sulautumisvastikkeen vanhentuminen Lopputilitys Lopputilityksen laatimisvelvollisuus Lopputilityksen vahvistaminen Lopputilityksen rekisteröiminen Sulautumisen peruuntuminen Sulautumisen peruuntuminen tuomioistuimen päätöksellä 217 Keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavat säännökset Rajat ylittävät sulautumiset Rajat ylittävä sulautuminen keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä JAKAUTUMINEN 219 Jakautumisen määritelmä ja toteuttamistavat Jakautuminen Jakautumisen määritelmä Osakeyhtiölain soveltaminen Jakautumisen toteuttamistavat Kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen Jakautuminen perustettavaan yhtiöön ja jakautuminen toimivaan yhtiöön Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt 225 Jakautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto Jakautumissuunnitelma Jakautumissuunnitelman laatiminen Jakautumissuunnitelman sisältö Tilintarkastajan lausunto Lausunnon antaminen Suppea lausunto osakkaiden suostumuksilla 242 Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen Jakautumissuunnitelman rekisteröinnin ajankohta Ilmoituksen tekeminen Jakautumisen raukeaminen Kuulutus velkojille Velkojien vastustus Julkinen kuulutus velkojille Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille 246 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 15

10 7 Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille Kuulutuksesta ilmoittaminen velkojille Yrityssaneeraus Yrityssaneerauksen vaikutus jakautumiseen Jakautumissuunnitelma saneerausohjelmaehdotuksen liitteenä 248 Jakautumisesta päättäminen Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta Jakautumispäätös jakautuvassa yhtiössä Jakautumispäätös vastaanottavassa yhtiössä Jakautumispäätöksen ajankohta Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien haltijoille ilmoittaminen Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Asiakirjat, jotka tulee pitää nähtävinä ennen jakautumisesta päättävää yhtiökokousta Jakautumispäätöksen oikeusvaikutukset Jakautumispäätöksen vaikutus jakautumisvastikkeeseen Jakautumissuunnitelman mukainen päätös 254 Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Lunastaminen Lunastusvaatimusten esittäminen Lunastusmenettely Lunastushinta Lunastushinnan maksaminen Vastuu lunastushinnasta 258 Jakautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta Jakautumisen täytäntöönpanosta ilmoittaminen rekisteriviranomaisille Rekisteröimisen edellytykset Jakautumisen rekisteröinnin edellytykset Velkojan vastustus Yhtiön selvitystilan vaikutus jakautumiseen Yrityskiinnitysten asema jakautumisessa Jakautumisen oikeusvaikutukset Yleisseuraanto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

11 Jakautumisen vaikutus kirjanpitoon Oikeus jakautumisvastikkeeseen Jakautumisvastikkeen vanhentuminen Tuntemattomat varat Vastuu jakautuvan yhtiön velasta Lopputilitys Lopputilityksen laatimisvelvollisuus Lopputilityksen vahvistaminen Lopputilityksen rekisteröiminen Jakautumisen peruuntuminen Jakautumisen peruuntuminen tuomioistuimen päätöksellä 271 Keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavat säännökset Rajat ylittävät jakautumiset Rajat ylittävä jakautuminen keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ASUMISYHTEISÖMUODON MUUTTAMINEN Yhteisömuodon muuttaminen Asunto-osakeyhtiön muuttaminen muuksi osakeyhtiöksi Asunto-osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi Päätöksenteko Yhteisömuodon muuttamisesta päättäminen Osuuskunnaksi muuttamista koskeva päätös Päätöksen rekisteröiminen Yhteisömuodon muuttamista koskevan päätöksen rekisteröinti Kuulutus velkojille Julkinen kuulutus velkojille Ilmoitus tunnetuille velkojille Vastustuksista ilmoittaminen yhtiölle Rekisteröimisen edellytykset Yhteisömuodon muutoksen rekisteröinnin edellytykset Yhteisömuodon muutoksen raukeaminen Selvitystilan vaikutus yhteisömuodon muuttamiseen Yhteisömuodon muutoksen voimaantulo YHTIÖN PURKAMINEN 283 Yleiset säännökset Purkaminen Yhtiön purkaminen Konkurssiin asetetun yhtiön purkautuminen 285 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 17

12 Purkautuminen sulautumisen tai jakautumisen seurauksena Rekisteristä poistaminen Rekisteriviranomaisen velvollisuus poistaa yhtiö rekisteristä 286 Päätöksenteko Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta Yhtiökokouksen päätös selvitystilaan asettamisesta Kokouskutsu ja kokousasiakirjat Määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä Yhtiön määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä Virheen korjaaminen Korjauskehotus Kehotus rekisteritietojen korjaamiseen Kehotuksen rekisteröiminen Vireillepano-oikeus Tahot, joilla on vireillepano-oikeus 292 Selvitysmenettely Selvitysmenettelyn tarkoitus Selvitysmenettelyn tarkoitus Konkurssihakemus velkojen ylittäessä varat Selvitystilan alkaminen Yhtiökokouksen päätös selvitystilan aloittamisesta Selvitysmiesten valinta, määrääminen ja tehtävät Selvitysmiesten valinta ja määrääminen Selvitysmiesten tehtävät Toimikelpoisen selvitysmiehen määrääminen Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen Selvitysmiesten velvollisuus tehdä ilmoitus rekisteriin Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta Selvitysmiesten velvollisuus laatia tilinpäätös Yhtiökokous selvitystilan aikana Yhtiökokouksen pitäminen selvitystilan aikana Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus Selvitysmiesten laatima tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastajat, toiminnantarkastajat ja erityinen tarkastus Julkinen haaste velkojille Velvollisuus hakea julkinen haaste velkojille Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

13 15 Velkojen maksaminen, omaisuuden jakaminen ja jaon moittiminen Yhtiön velkojen maksaminen Omaisuudenjaon moittiminen Jako-osuussaatavan vanhentuminen Lopputilitys Selvitysmiesten velvollisuus tehdä lopputilitys Lopputilityksen tarkastaminen yhtiökokouksessa Purkautuminen Yhtiön purkautuminen ja sen rekisteröinti Purkautumisen oikeusvaikutukset Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys Selvitystilan jatkaminen Jälkiselvitys Varojen puute Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jatkaminen Päätös selvitystilan lopettamisesta Yhtiön johdon valinta Rekisteröinti 311 Rekisteristä poistaminen Rekisteristä poistamisen ajankohta Rekisteristä poistamisen voimaantulo Rekisteristä poistetun yhtiön edustaminen Rekisteristä poistetun yhtiön edustajat Rekisteristä poistetun yhtiön tiedoksiannot Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema Rekisteristä poistetun yhtiön edustajan toimet Varojen jakaminen Rekisteristä poistamisen jälkeiset selvitystoimet 314 Yhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja konkurssi Yhtiön varojen vähentyminen Oman pääoman menettäminen Oman pääoman laskeminen Yrityksen saneeraus Yrityssaneeraukseen hakeutuminen Konkurssi Yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin Konkurssin päättyminen Yhtiön toiminnan jatkaminen tai selvitystilaan asettaminen konkurssin päätyttyä Yhtiön konkurssin jälkeen ilmaantuva omaisuus 320 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 19

14 VII OSA SEURAAMUKSET JA OIKEUSSUOJA 23 PÄÄTÖKSEN MOITE Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Moitteenvaraiset yhtiökokouspäätökset Moiteaika Mitätön yhtiökokouksen päätös Mitättömät yhtiökokouspäätökset Kanneaika Kanteen nostaminen Mitättömään yhtiökokouksen päätökseen rinnastuva hallituksen päätös Mitätön hallituksen päätös yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa Tuomion sisältö ja vaikutukset Tuomioistuimen tuomion oikeusvaikutukset Tuomion vaikutukset VAHINGONKORVAUS Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuu Muulle kuin asunto-osakeyhtiölle aiheutettu vahinko Johtohenkilöä koskeva tuottamusolettama Isännöintiyhteisön vahingonkorvausvastuu Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus Osakkaan vahingonkorvausvastuu Osakasta koskeva tuottamusolettama Osakkaan vastuu toisen huoneiston vahingoittumisesta Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuu Toiminnantarkastajaa koskeva tuottamusolettama Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus Asunto-osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu Yhtiötä koskeva tuottamusolettama Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

15 7 Sovittelu ja korvausvastuun jakautuminen Vahingonkorvauksen sovittelu ja korvauksen jakautuminen Myötävaikutusvelvollisuus Päätöksenteko yhtiössä Vahingonkorvausta koskeva päätöksentekomenettely yhtiössä Vastuuvapauden epäämisen merkitys Osakkaan oikeus ajaa kannetta yhtiön hyväksi Vähemmistön kanneoikeus Yhtiön asema ja oikeudenkäyntikuluvastuu Vähemmistökanteen nostamisen aika Osakkaan asema Kanneoikeuden vanhentuminen Yleinen kanneoikeuden vanhentumisaika Erityinen kanneoikeuden vanhentumisaika Kunnossapito- ja muutostöitä koskevat vahingonkorvauskanteet Pakottavuus Vahingonkorvaussäännösten pakottavuus Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus Lunastusvelvollisuus Velvollisuus lunastaa osakkeet vaikutusvallan väärinkäytön perusteella Lunastuksen toteuttaminen Riitojen ratkaiseminen 413 Oikeudenkäynti tuomioistuimessa Toimivaltaiset tuomioistuimet Kanteen vireillepanopaikka Kiireellisinä käsiteltävät asiat Maksua tai turvaavaa vakuutta koskevan asian kiireellinen käsittely Päätöksen pätemättömyyttä koskevan asian kiireellinen käsittely 416 Välimiesmenettely Yhtiöjärjestykseen perustuva välimiesmenettely Yhtiöjärjestyksen määräys välimiesmenettelystä Välimiesmenettelyä koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen voimaantulo 419 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 21

16 Muut säännökset Ratkaisusta ilmoittaminen Ratkaisusta ilmoittaminen rekisteriviranomaiselle Rangaistussäännökset Asunto-osakeyhtiörikos Asunto-osakeyhtiörikoksen tunnusmerkit Asunto-osakeyhtiörikkomus Asunto-osakeyhtiörikkomuksen tunnusmerkit Tuomitseminen törkeästä huolimattomuudesta 424 VIII OSA ERINÄISET SÄÄNNÖKSET Lain soveltaminen kiinteistöosake yhtiöön ja muuhun osakeyhtiöön Soveltamisala AOYL:n soveltaminen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön Yhtiöjärjestyksen määräys olla soveltamatta AOYL:a AOYL:n soveltaminen ennen 1992 perustetuissa keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmä Soveltaminen muuhun osakeyhtiöön AOYL:n soveltaminen osakeyhtiöön Päätös tämän lain soveltamisesta Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että yhtiöön sovelletaan AOYL:a Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että yhtiöön ei sovelleta AOYL:a Voimaantulo Voimaantulosäännös Asunto-osakeyhtiölain voimaantulosäännös 435 Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta (1600/2009) LAKI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VOIMAANPANOSTA Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölain voimaantulopäivä Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

17 1.2 VAOYL:n kumoaminen AOYL:n soveltaminen ennen lain voimaantuloa perustettuun yhtiöön Viittaus vanhan lain säännökseen Vähimmäisosakepääoma Vähimmäisosakepääoma Kunnossapitovastuu (kumottu) Kunnossapitovastuu hanoista Yhtiön perustaminen VAOYL:n soveltaminen asunto-osakeyhtiön perustamiseen Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestykseen sisältyvä AOYL:n vastainen määräys AOYL:n vastaista yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä Yhtiöjärjestyksen muuttaminen AOYL:n mukaiseksi ennen lain voimaantuloa Omien osakkeiden hankintaa tai lunastusta koskeva yhtiöjärjestysmääräys Vanhan lain soveltaminen eräisiin yhtiöjärjestyksen määräyksiin Yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo Osakkeen siirtyminen Osakkeen hankkimista rajoittava määräys Kvasiasunto-osakeyhtiöt Kirjanpidolliseen vasta-arvoon liittyvät oikeudet Kirjanpidolliseen vasta-arvoon liittyvät oikeudet AOYL:ssa Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset Osakekirja, osakeanti- ja osinkolippu, väliaikaistodistus sekä osakeantitodistus Osakekirjan täydentäminen Vaatimus osakekirjojen painattamisesta painolaitoksessa Yhtiökokous Yhtiökokouksen päätös ennen AOYL:n voimaantuloa Yhtiökokouksen päätös AOYL:n voimaantulon jälkeen Yhtiön 6 luvun ja 37 :ssä tarkoitettu päätös ennen AOYL:n voimaantuloa Aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Hallituksen päätöksenteko valtuutuksen nojalla Hallituksen päätöksenteko valtuutuksen nojalla Yhtiökokouksen VAOYL:n mukainen päätös uusmerkinnästä, omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta AOYL:n mukainen hallituksen valtuutus ennen AOYL:n voimaantuloa 455 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 23

18 11 ( /548) Tilintarkastus ja toiminnantarkastus Tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevat säännökset Erityinen tarkastus AOYL:n säännös erityisestä tarkastuksesta Vararahasto Vararahastot Sidotun pääoman vararahaston alentaminen Sidotun pääoman vararahaston käyttö osakepääoman korottamiseen Tilinpäätös ja toimintakertomus Säännös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Pääomalaina Säännös pääomalainasta Varojen jakaminen Varojen jakaminen Jakokelvoton erä Sulautuminen Sulautuminen Yhtiön purkaminen Yhtiön purkaminen Päätöksen pätemättömyys Päätöksen pätemättömyys Vahingonkorvaus Vahingonkorvaus Riitojen ratkaiseminen Riitojen ratkaiseminen Vanhan lain aikana annettu laina VAOYL:n aikana annettu laina Voimaantulo Lain voimaantulo 465 Oikeustapaushakemisto 467 Asiahakemisto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö I. Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 35

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö I. Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 35 Sisällysluettelo Osakeyhtiö I Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 35 A Yleisiä kysymyksiä 1 Osakeyhtiötä koskevasta tai siihen liittyvästä lainsää dännös tä... 41 1.1 Osakeyhtiölainsäädännön historiaa...

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 19 Säädökset 21 Kirjallisuus 23 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen 6 Yhtiökokous 27 Yleiset säännökset 29 1 Osakkeenomistajien päätöksenteko 29 6.1.1 Yhtiökokouksen

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi osuuskuntalaki, jolla kumotaan vuodelta

Lisätiedot

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23

OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 Sisällys Alkusanat... 5 OSA I JOHDANTO: ASUNTOTUOTANNON SÄÄNTELY... 23 1 Asuntokauppalaki... 25 1.1 Yleistä... 26 1.2 Asuntokauppalain määritelmiä... 27 1.3 Ostajan suojaaminen rakennusvaiheessa... 30

Lisätiedot

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa

Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Lakimies 2/2011 s. 248 277 Vesa Rasinaho Panttioikeus osakkeeseen yhtiöoikeudellisissa muutostilanteissa Hakusanat: esineoikeus, yhtiöoikeus, panttaus, yritysjärjestelyt, päätöksen pätemättömyys 1. Johdannoksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot