KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT"

Transkriptio

1 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut on merkitty sulkuihin. 1. Optio-oikeuksien määrä 2. Merkintäoikeus Optio-oikeuksia annetaan enintään kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään kappaletta KCI Konecranes International Oyj:n osaketta (ennen osakkeiden lukumäärän lisäystä ). Optio-oikeuksia tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen KCI Konecranes -yhtymän avainhenkilöille. Merkintäoikeus on myös hallituksen päättämällä KCI Konecranes -yhtymään kuuluvalla yhtiöllä, joka voi myöhemmin luovuttaa optio-oikeuksia KCI Konecranes International Oyj:n hallituksen osoittamille henkilöille. Optio-oikeuksien merkintään oikeutetuille lähetetään kirje merkintäoikeudesta. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ehdotetaan poikettavaksi, koska optio-ohjelma on osa KCI Konecranes -yhtymän kannustinjärjestelmää ja poikkeamiseen on siten yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 3. Optio-oikeuksien merkintä 4. Yli- ja alimerkintä Optio-oikeuksien merkintäaika on Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. KCI Konecranes International Oyj:n hallitus päättää menettelystä mahdollisessa yli- tai alimerkintätilanteessa. Hallitus päättää mennessä perusteista, joilla merkitään merkintäetuoikeudesta poiketen ne optio-oikeudet, joiden osalta merkintäoikeutta ei ole määräajassa käytetty. 5. Merkintöjen hyväksyminen KCI Konecranes International Oyj:n hallitus päättää merkintöjen hyväksymisestä. Hyväksytyistä merkinnöistä postitetaan merkitsijöille vahvistuskirje.

2 2 (5) 6. Optiotodistukset KCI Konecranes International Oyj antaa optio-oikeuksista enintään optiotodistusta, jotka on asetettu nimetylle henkilölle. Kukin optiotodistus oikeuttaa todistukseen merkityn henkilön merkitsemään todistuksessa mainitun määrän osakkeita. 7. Luovutuskielto ja työsuhteen päättyminen Optiotodistuksia tai niihin liittyviä oikeuksia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle eikä pantata ilman yhtiön hallituksen lupaa. Optio-oikeuden haltija menettää oikeutensa merkitä osakkeita, mikäli hänen työsuhteensa KCI Konecranes -yhtymässä päättyy ennen kuin osakkeiden merkintäaika alkaa. Optio-oikeuksista annettu todistus on tällöin viipymättä palautettava yhtiölle. Mikäli työsuhteen päättymisen syynä on eläkkeelle siirtyminen, työkyvyttömyys tai kuolema, KCI Konecranes International Oyj:n hallitus voi yksittäistapauksessa hyväksyä optio-oikeuden käyttämisen osakemerkintään. OSAKEMERKINNÄN EHDOT 1. Oikeus uusien osakkeiden merkintään Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään neljä sataa (400) KCI:n osaketta (ennen osakkeiden lukumäärän lisäystä sata (100) osaketta). Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo on 0,50 euroa (ennen osakkaiden lukumäärän lisäystä 2,00 euroa). KCI:n osakepääoma voi merkintöjen seurauksena nousta enintään eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään uudella osakkeella (ennen osakkeiden lukumäärän lisäystä ). 2. Osakkeiden merkintä ja maksu Optio-oikeudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. Kumpaankin sarjaan kuuluu optio-oikeutta. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhtiön osakkeita kahdessa eri vaiheessa (I-vaihe eli A-sarja ja II-vaihe eli B-sarja). A-sarjan optiooikeudet oikeuttavat merkitsemään I-vaiheessa yhteensä osaketta (ennen osakkeiden lukumäärän lisäystä ) ja B-sarjan optiooikeudet II-vaiheessa yhteensä osaketta (ennen osakkeiden lukumäärän lisäystä ). Osakkeita voidaan merkitä vuosittain Osakkeiden merkintäaika alkaa A-sarjan optioiden osalta ja se päättyy ja B-

3 3 (5) sarjan optioiden osalta merkintäaika alkaa ja se päättyy Osakkeet merkitään KCI Konecranes International Oyj:n pääkonttorissa tai yhtiön myöhemmin ilmoittamassa paikassa. Osakkeita merkittäessä on luovutettava optiotodistus. Osakkeet on maksettava merkittäessä. 3. Osakkeiden merkintähinta Osakkeen merkintähinta on osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä välisenä aikana korotettuna kymmenellä (10) prosentilla. Merkintähinta pyöristetään lähimpään täyteen euroon. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan optioehtojen edellyttämällä tavalla. Osakkeiden lukumäärän lisäyksen jälkeen yhdellä vuoden 2001 A tai B-sarjan optio-oikeudella saa merkitä neljäsataa (400) osaketta, joiden yhteenlaskettu merkintähinta on euroa vastaten 8,50 euroa osakkeelta. 4. Osakkeiden kirjaaminen 5. Osakasoikeudet Merkityt ja täysin maksetut osakkeet kirjataan merkitsijän arvo-osuustilille. Osakkeet oikeuttavat osinkoon siltä tilikaudelta, jonka kuluessa osakkeet on merkitty. Muut oikeudet alkavat osakepääoman korotuksen tultua merkityksi kaupparekisteriin. 6. Osakeannit, vaihtovelkakirjalainat, optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat instrumentit ennen merkintäajan päättymistä Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä korottaa osakepääomaa uusmerkinnällä tai laskee liikkeeseen uusia vaihtovelkakirjalainoja, optiooikeuksia tai muita osakeyhtiölain mukaan osakkeisiin oikeuttavia instrumentteja siten, että osakkeenomistajalla on merkintäetuoikeus, on optiotodistuksen haltijalla sama tai yhdenvertainen oikeus osakkeenomistajan kanssa. Yhdenvertaisuus toteutetaan yhtiön hallituksen päättämällä tavalla siten, että merkittävissä olevien osakkeiden määrää, merkintähintaa tai molempia muutetaan. Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä korottaa osakepääomaa rahastoannilla, muutetaan merkintäsuhdetta siten, että optiotodistusten nojalla merkittävien osakkeiden suhteellinen osuus osakepääomasta säilyy muuttumattomana.

4 4 (5) Mikäli yhdellä optiotodistuksella merkittävissä olevien osakkeiden uusi lukumäärä tulisi olemaan murtoluku, otetaan murto-osuus huomioon merkintähintaa alentamalla. 7. Optiotodistusten haltijoiden oikeudet eräissä eritystapauksissa 8. Sovellettava laki Mikäli yhtiö ennen merkintäajan päättymistä alentaa osakepääomaansa, muutetaan optiotodistusten haltijan merkintäoikeutta vastaavasti osakepääoman alentamispäätöksessä tarkemmin sanotulla tavalla. Mikäli yhtiö osakkeiden merkintäajan alettua päättää hankkia omia osakkeitaan kaikille osakkaille tehtävällä tarjouksella, on optio-oikeuden haltijalle tehtävä yhdenvertainen tarjous. Muissa tapauksissa osakkeiden hankkiminen ei edellytä yhtiöltä toimenpiteitä optio-oikeuden haltijaa kohtaan. Mikäli osakkeenomistajalle syntyy osakeyhtiölain 14 luvun 19 :n mukainen tilanne tai arvopaperimarkkinalain 6 luvun 6 :n tarkoittama lunastusvelvollisuus muiden osakkeenomistajien osakkeisiin, varataan optio-oikeuden haltijalle osakkeenomistajien kanssa yhdenvertainen mahdollisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen lunastuksen toteuttamista. Mikäli yhtiö ennen osakemerkintää asetetaan selvitystilaan, varataan optio-oikeuden haltijalle tilaisuus käyttää merkintäoikeuttaan hallituksen asettamana määräaikana ennen selvitystilan alkamista. Mikäli yhtiö päättää sulautua sulautuvana yhtiönä toiseen yhtiöön tai kombinaatiofuusiossa muodostuvaan yhtiöön taikka jakautua, annetaan optiotodistuksen haltijalle oikeus merkitä osakkeet optiotodistusten nojalla vastaanottavassa yhtiössä määriteltynä yhdenvertaisesti osakkeenomistajille tulevan vastikkeen kanssa. Mikäli osakkeen nimellisarvoa muutetaan siten, että osakepääoma säilyy ennallaan, muutetaan merkintäehtoja niin, että merkittävien osakkeiden yhteenlaskettu nimellisarvo ja yhteenlaskettu merkintähinta säilyvät ennallaan. htiön muuttuminen julkisesta osakeyhtiöstä yksityiseksi osakeyhtiöksi ei aiheuta muutoksia optio-oikeuden ehtoihin, ellei laista muuta johdu. Tähän optio-ohjelmaan sovelletaan Suomen lakia. 9. Riitojen ratkaiseminen Tätä optio-ohjelmaa koskevat riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Suomen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan

5 5 (5) 10. Muut seikat sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely tapahtuu Helsingissä englannin kielellä. Yhtiön hallitus voi päättää optio-oikeuksien tai osan niistä siirtämisestä arvo-osuusjärjestelmään myöhemmin ja ehtoihin tämän johdosta tehtävistä teknisistä muutoksista. Yhtiön hallitus päättää myös muista optiooikeuksiin ja niiden nojalla merkittäviin osakkeisiin liittyvistä seikoista sekä antaa optio-oikeuden saajia sitovia määräyksiä. Yhtiön hallitus voi tehdä ehtoihin muita kuin olennaiseksi katsottavia muutoksia. Optio-oikeuden saajalla ei ole KCI Konecranes yhtymään olevan työsuhteen aikana tai sen päättymisen jälkeen oikeutta saada optiooikeuksiin liittyen millään perusteella korvausta miltään KCI Konecranes yhtymään kuuluvalta yhtiöltä. Tämän optio-ohjelman mukaisiin optio-oikeuksiin liittyvä mahdollinen etuus ei kerrytä eläkettä. Yhtiö voi lähettää kaikki tähän optio-ohjelmaan liittyvät tiedonannot postitse tai sähköpostitse. Optio-oikeuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävissä yhtiön pääkonttorissa Hyvinkäällä. Tämä asiakirja on epävirallinen käännös alkuperäisistä ruotsinkielisistä KCI Konecranes International Oyj:n optio-ohjelman 2001 ehdoista. Epäselvissä tilanteissa ruotsinkielisten ehtojen teksti on ratkaiseva.

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE

TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.10.2000 KELLO 15.15 TALENTUM TARJOAA OPTIOLAINAA KAUPPAKAAREN HENKILÖSTÖLLE Talentum Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2000 antaman valtuutuksen nojalla päättänyt

Lisätiedot

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.1999. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 35,14 % osakkeista ja äänivallasta.

Talentum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.1999. Yhtiökokouksessa oli edustettuna 35,14 % osakkeista ja äänivallasta. PÖRSSITIEDOTE 29.3.1999 TALENTUM OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 29.3.1999 Talentum Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa Helsingissä vahvistettiin vuoden 1998 tilinpäätös ja tilivelvollisille myönnettiin

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä.

Lainan pääoma merkitään taseeseen omaan pääomaan erillisenä eränä. 1 ASPO OYJ:N VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä 2. Merkintäoikeus Lainan määrä on enintään 20.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämässä

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 1.9.2015 klo 9.45 VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 YLIMERKITÄÄN. YHTIÖ ON PÄÄTTÄNYT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA JA MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA 30.9.2015 ASTI.

Lisätiedot

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät. Cencorp Oyj Pörssitiedote 27.5.2013 klo 09.30 ETERA JA INGMAN MERKITSIVÄT CENCORPIN 2,1 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KOKONAISUUDESSAAN TEKESIN JA CENCORPIN VÄLISEN NOIN 3 MILJOONAN EURON LAINAN

Lisätiedot

Liite 8 UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 3 275 850 998,96 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE

HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE 1 (2) HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISESTA NOKIAN PALVELUKSESSA OLEVILLE HENKILÖILLE Nokia ehdottaa yhtiökokoukselle enintään 35 000 000 optio-oikeuden antamista valituille Nokia-konsernin,

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan, teknisiä liitteitä lukuun ottamatta, tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot ovat kokonaisuudessaan, teknisiä liitteitä lukuun ottamatta, tämän tiedotteen liitteenä 1. Cencorp Oyj Pörssitiedote 3.12.2012 klo 15.05 CENCORPIN VAIHTOVELKAKIRJALAINA ON MERKITTY KOKONAAN, - CENCORP ON SOPINUT SAMPO PANKKI OYJ:N RAHOITUSSOPIMUSTEN VOIMASSAOLON JATKAMISESTA SEKÄ SAVCOR GROUP

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen.

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.12.2004 klo. 10.00 1(5) NORVESTIAN OSAKEANNIN LISTALLEOTTOESITTEEN JULKISTAMINEN Norvestia on tänään julkistanut osakeantiin liittyvän listalleottoesitteen. Listalleottoesite

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT

MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT MERKINTÄOIKEUSANNIN EHDOT Tausta Citycon Oyj ( Yhtiö ) allekirjoitti 25.5.2015 sopimuksen norjalaisen kauppakeskusyhtiö Sektor Gruppen AS:n kaikkien osakkeiden hankkimiseksi ("Yrityskauppa"). Cityconin

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä.

OSAKEANNIN EHDOT. Tarjottavat Antiosakkeet ovat arvo-osuusmuotoisia Yhtiön uusia osakkeita. Antiosakkeet ovat euromääräisiä. OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa yksityishenkilöiden ja yhteisöjen merkittäväksi Suomessa ja tietyin edellytyksin eräiden kokeneiden sijoittajien

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS

Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki OSAKKEIDEN MERKINTÄSITOUMUS Allekirjoittanut merkitsijä merkitsee Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita tämän merkintäsitoumuksen mukaisesti. Merkintä perustuu

Lisätiedot

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI

IXONOS OYJ:N OSAKEANTI IXONOS OYJ:N OSAKEANTI 19.11.2013-3.12.2013 Markkinointiesite. Tämä ei ole Finanssivalvonnan hyväksymä osakeannista laadittu esite. Tässä markkinointiesitteessä esitetyt tiedot perustuvat Finanssivalvonnan

Lisätiedot

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004

VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 VAIHDETTAVA PÄÄOMALAINA 2004 Järjestäjä Merkintäpaikka FIM Pankkiiriliike Oy 1 Tämän listalleottoesitteen on laatinut Ruukki Group Oyj ( Ruukki tai Yhtiö ) ainoastaan siinä tarkoituksessa, että mahdolliset

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä

OSAKEANNIN EHDOT. Osakeannin yleiskuvaus. Osallistumisoikeus ja merkinnän vähimmäismäärä OSAKEANNIN EHDOT Osakeannin yleiskuvaus Taaleritehdas Oyj:n ( Yhtiö ) 12.2.2015 pidetty ylimääräinen yhtiökokous valtuutti Yhtiön hallituksen päättämään Osakeannista yhdessä tai useammassa erässä siten,

Lisätiedot

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5

COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ OSAKEANTI 2013 Sivu 1 / 5 COMPONENTA OYJ:N OSAKEANNIN 2013 EHDOT Hallituksen osakeantipäätös Componenta Oyj:n ( Yhtiö tai Componenta ) hallitus päätti 16.8.2013 varsinaisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT

PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT PIIPPO OYJ OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANNIN EHDOT OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTIPÄÄTÖS Yhtiön osakkeenomistajat valtuuttivat 12.1.2015 tehdyllä yksimielisellä päätöksellä Yhtiön hallituksen päättämään osakeannista

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä- Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS: IXONOS OYJ:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS NOIN 5,8 MILJOONAN EURON SUUNNATUSTA ANNISTA

Lisätiedot

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus

OSAKEANNIN EHDOT. Yleiskuvaus OSAKEANNIN EHDOT Yleiskuvaus Cleantech Invest Oyj ( Cleantech Invest tai Yhtiö ) tarjoaa enintään 15.386.000 Yhtiön uutta A-sarjan osaketta ( Antiosakkeet ) yksityishenkilöiden ja yhteisöjen ( Yleisösijoittaja

Lisätiedot

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT

FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT FIRST NORTH -LISTAUTUMISANNIN EHDOT Yleiskuvaus Talenom Oyj ( Yhtiö ) tarjoaa suunnatussa osakeannissa ( Listautumisanti ) enintään 2 044 119 uutta Yhtiön osaketta ( Tarjottavat Osakkeet ) yksityishenkilöille

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ 3.10.2011 SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N OSAKEANTI OSAKEANNIN EHDOT Yhtiökokouksen osakeantivaltuutus 12.9.2011 Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus

Lisätiedot

PKC Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2012. Pörssitalo Helsinki

PKC Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.2012. Pörssitalo Helsinki PKC Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 4.4.212 Pörssitalo Helsinki PKC GROUP OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 4.4.212 klo 13. Paikka: Pörssitalo, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki ESITYSLISTA Järjestäytyminen

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot