SIPOON KUNNAN KAAVOITUKSEN POHJAKARTAN LAATIMINEN SEKÄ ILMAKUVAUS MARTINKYLÄN ALUEELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIPOON KUNNAN KAAVOITUKSEN POHJAKARTAN LAATIMINEN SEKÄ ILMAKUVAUS MARTINKYLÄN ALUEELLA"

Transkriptio

1 1(6) Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne kaavan pohjakartan (mittausluokka 1) laatimisesta mittakaavaan 1:1000. Kartoitettava alue on noin 670 ha oheisen karttaliitteen mukaisesti (liite 3). Tarjous tehdään alla laaditun työohjelman mukaisesti. TYÖOHJELMA SIPOON KUNNAN KAAVOITUKSEN POHJAKARTAN LAATIMINEN SEKÄ ILMAKUVAUS MARTINKYLÄN ALUEELLA 1 Tehtävien yleismäärittely Kartoitus tyyppi Numeerinen kolmiulotteinen kaavan pohjakartta Kartoituksen laajuus n. 670 ha Kartoitusalueen rajaus Merkitty karttaan liite 3 Koordinaattijärjestelmä KKJ2 / N60 Kartoitusmenetelmä Fotogrammetrinen/Laserkeilaus Kartoitusmittakaava 1:1000 Tarkkuusvaatimukset Kaavoitusmittausohjeiden mittausluokka 1 Ilmakuvausmittakaava 1:4000 Numeeriset tiedot Vektorikartta.dwg-formaatissa sovitettuna kunnan käyttämään tasoluokitukseen Digitaalinen ilmakuva Värillinen ortokuva Noudatettavat ohjeet Kaavoitusmittausohjeet 2003 Kaavan pohjakartta 1997 Työn tarkastaja Sipoon kunta 2 Lähtötilanne Osalle aluetta on laadittu numeerinen pohjakartta dwg-muodossa vuosina 2005 ja Kartoitettava alue rajautuu osittain pohjoisessa, idässä ja etelässä olemassa oleviin numeerisiin pohjakarttoihin. Lännessä alue rajautuu kunnanrajaan. Rajautuvissa kartoissa ja laadittavassa pohjakartassa on osittaista päällekkäisyyttä. Päällekkäistä aluetta on noin 220 ha. Muulta kuin edellä mainituilta osin kartoitettavaa aluetta on laadittu joko pohjakartta 1:2000 vuonna 1963 tai pohjakartta 1:1000 vuonna Nämä kartat ovat muovitulosteita.

2 2(6) 3 Tehtävien yksityiskohtainen määrittely 3.1 Työsuunnitelma 3.2 Rekisterikartta Työtä aloitettaessa konsultti laatii yksityiskohtaisen työsuunnitelman työohjelman periaatteita noudattaen. Työsuunnitelma tulee hyväksyttää tilaajalla ennen työn jatkamista. Alueesta laaditaan ajan tasalla oleva rekisterikartta. NKRK-aineiston hankkimisesta vastaa konsultti. 3.3 Runkomittaukset ja signalointi Alueelle rakennetaan ja mitataan kartoitustyön edellyttämä taso- ja korkeusrunkoverkko konsultin toimesta. Konsultti rakentaa ja signaloi alueelle kartoituksen kannalta tarpeellisen määrän runko- ja tukipisteitä. Tarpeelliset lisäpisteet rakennetaan joko pysyviksi tai pelkästään tukipisteiksi konsultin ehdottaman ja tilaajan hyväksymän suunnitelman mukaan. Uudet runkopisteet (x,y,z) mitataan ja lasketaan Kaavoitusmittausohjeiden kohdan 2.5. mukaisesti. Konsultti signaloi kartoitusalueen kiintopisteet sekä tarvittavat rajamerkit ja muut pisteet. Konsultti poistaa väliaikaiset signalointimerkit työn jälkeen pelloilta ja pihoista. 3.4 Ilmakuvaus/laserkeilaus Työ voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti ilmakuvaukseen tai laserkeilaukseen perustuen. Tasotarkkuuden saavuttamiseksi laserkeilauksen tukena on käytettävä myös ilmakuvia. 3.5 Fotogrammetrinen pistetihennys Ilmakuvauksesta laaditaan kuvaussuunnitelma. Kuvaus suoritetaan sellaisesta kuvauskorkeudesta, jotta siitä voidaan tehdä kaavan pohjakarttaa 1:1000 mittausluokassa 1 ja tuottaa ortokuvaa 10 cm:n maastopikselikoolla. Laserkeilauksesta ja ilmakuvauksesta laaditaan suunnitelma. Laserkeilaus ja ilmakuvaus suoritetaan sellaisessa mittakaavassa ja kuvauskorkeudessa, jotta siitä voidaan tehdä kaavan pohjakartta 1:1000 mittausluokassa 1 ja tuottaa ortokuva 10 cm:n maastopikselikoolla. Konsultti suorittaa kartoitusalueella fotogrammetrisen pistetihennyksen.

3 3(6) Tasoituksessa on esitettävä kuvakohtaiset residuaalit, painoyksikön keskivirhe sekä blokkikaavio, josta selviää sijainti ja käytetyt runko- ja liitospisteet. 3.6 Stereodigitointi Konsultti suorittaa pohjakarttatietojen stereodigitoinnin. Stereotyöasemalla koodataan ja digitoidaan kaikki kuvilla näkyvät kaavan pohjakartalla kuvattavat kohteet. Rakennukset kartoitetaan stereossa arvioitujen seinälinjojen mukaan. Maastokohteista rekisteröidään, Y ja Z koordinaatit. 3.7 Konseptikartta Konsultti toimittaa tilaajalle stereodigitoinnin jälkeen kartoitusalueesta numeerisen kartan 1: Täydennysmittaukset Konsultti suorittaa tarvittavat täydennysmittaukset. Stereodigitoinnissa näkymättä jääneet kohteet mitataan maastomittauksena. Täydennysmittaukset suoritetaan takymetrilla ja/tai satelliittimittauksena numeeriseen muotoon. Kaikki rajapyykit, joiden kiinteistötietojärjestelmän RSK-luku on suurempi kuin 0.12 tulee täydennysmittausten yhteydessä mitata maastossa. Työkertomuksessa tulee esittää mitattujen ja hävinneiden pyykkien lukumäärä. Kaikkien maastossa mitattujen rajamerkkien mittauskohtaan tulee merkitä keltainen maalitäplä. 3.9 Numeerisen aineiston viimeistely Konsultti viimeistelee numeerisen kartta-aineiston kaavoitusmittausohjeiden mittausluokan 1 edellyttämälle tasolle käyttäen tulostusmittakaavan 1:1000 -kuvaustapaa. Stereodigitointi- ja täydennysmittausaineisto, nimistö ja perusrunkoverkko yhdistetään valmiiksi numeeriseksi pohjakartaksi. Konsultti toimittaa pohjakartan eriteltyinä.dwg-tiedostoina niin, että rajaelementti, korkeuskäyrät ja muu pohjakartta ovat omina tiedostoinaan. Tämän lisäksi toimitetaan erillinen.dwg-tiedosto, johon on koottu nämä kaikki pohjakartan elementit. Aineisto laaditaan Fiksu-kaavaohjelmaan.dwg-muodossa, käyttäen kunnassa käytössä olevaa tasoluokitusta (esimerkki tasoluokituksesta liitteenä, liite 1). Aineiston viivaelementit tulee laatia niin, että viivat ovat ehyitä ja viivojen kuvaustyylit ja värit ovat liitteenä olevan mallin mukaisia (liite 2). Splinetyylisiä viivaelementtejä ei kartassa tule käyttää. Niiden sijaista käytetään polyline-elementtejä.

4 4(6) Uusi alue ja sen rajaus on liitettävä olemassa oleviin kunnan numeerisiin kartta-aineistoihin. Liitettäessä alueita tulee huomioida, että olemassa olevat kartat eivät ole täysin ajan tasalla. Päällekkäiset alueet voidaan tehdä joko vanhojen karttojen pohjalta päivittämällä muuttuneet kohdat tai tekemällä päällekkäisiltä alueilta kokonaan uusi kartoitus Aineiston tarkastaminen Ennen työn hyväksymistä Sipoon kunta tarkistaa pohjakartan sijainti- ja korkeustarkkuuden kontrollimittauksin sekä maastokäynnein. Pohjakarttaa ei tulla hyväksymään ennen kuin rajamerkit on mitattu tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla Numeerisen tiedon säilyttäminen Konsultti säilyttää numeerisen aineiston vähintään 12 kuukauden ajan. 4 Lopputuotteiden määrittely Työn lopputuotteina konsultti toimittaa kunnalle seuraavat tiedot: 4.1 Numeerinen maastotieto - Suunnittelujärjestelmäämme (Fiksu).dwg-muodossa eri elementteihin jaettuna (ks. tarjouspyynnön kohta 3.9) sekä yhtenäisenä tiedostona kunnan käyttämässä tasoluokituksessa - peruskiintopisteet ASCII-formaatissa (KKJ2/N60 ja ETRS- GK25/N2000, xyz) - tarjouksessa pitää eritellä tiedonsiirtokustannukset muihin järjestelmiin 4.2 Numeerinen ortokuva Alueesta tuotetaan numeerinen ortokuvamosaiikki 0.1 m maastopikselikoolla. Ortokuvan maastomallina käytetään maanmittauslaitoksen tarkinta maastomallia, ellei sovita muusta maastomallista. Ortokuvan on oltava sävyiltään yhtenäinen ja kuvasaumojen osalta niin valmistettu, etteivät ne erotu haitallisesti. Kuva toimitetaan geokoodattuna ecw- ja tiffmuodossa. Ilmakuvat toimitetaan lehtijaon mukaisina tiedostoina. Konsultti laatii ilmakuvista indeksikartan. 4.3 Muu asiakirjojen sisältämä aineisto - Työkansio (ks. Kaavoitusmittausohjeet 2003 kohta 5.1.) - Numeerinen pisterekisteriaineisto (ascii ja dwg) (ks. Kaavoitusmittausohjeet 2003 kohta 5.3.)

5 5(6) 5 Työjako tilaajan ja konsultin kesken Työsuunnitelma Työsuunnitelman tarkastus Runkomittaus Signalointi Ilmakuvaus/laserkeilaus Fotogrammetrinen pistetihennys Stereodigitointi Siirtotiedostojen muodostus Täydennysmittaukset (maastoelementit ja rajamerkit) Numeerisen aineiston viimeistely Ortokuva Työkertomus Työn tarkastus Väliaikaisten signalointimerkkien poistaminen Tilaaja Konsultti 6 Aikataulu - työsuunnitelma signalointi ja ilmakuvaus/laserkeilaus kevät pistetihennys kesä ortokuva syksy stereotyö syksy täydennysmittaus syksy työ tarkastukseen Tarjouksen sisältö Tarjouksessa tulee nimetä konsultin vastuuhenkilö ja veloitusperusteet. Tarjouksessa tulee esittää kokonaishinta sekä yksikköhinta /ha. Hinnat tulee lisäksi eritellä niin, että ilmakuvaus tai ilmakuvaus ja laserkeilaus, ortokuvat, 1:1000 pohjakartta hinnoitellaan erikseen. Tarjoukseen tulee liittää myös tarjoajan oma työohjelmaehdotus (kartoitussuunnitelma) hankkeen suorittamisesta. 8 Yrityksen kelpoisuusehdot Tarjoajan on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin. Tarjoukseen on liitettävä verojäämätodistus, todistus sosiaaliturva- ja eläkemaksujen täyttymisistä sekä selvitys yrityksessä sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Tarjoajalla ei saa olla maksamattomia lakisääteisiä velvoitteita.

6 6(6) Tarjoajan tulee esittää tieto projektihenkilöstön ammattitaidosta sekä yrityksen teknisistä valmiuksista. Mikäli katsotaan, ettei toimittajalla ole teknisiä tai toiminnallisia edellytyksiä suoriutua tehtävästä, suljetaan toimittaja ulos tarjouskilpailusta. Em. selvitykset, velvoitteet ja edellytykset koskevat myös mahdollisia alihankkijoita. Pyydetään liitteeksi yrityksen ja avainhenkilöiden referenssityöluettelo. Alihankkijoiden nimet ja osuus tarjottavasta työstä on mainittava tarjouksessa. 9 Tarjouksen jättäminen ja hankinta päätös Lisätiedot Tarjoukset tulee olla perillä Sipoon kunnassa viimeistään ennen klo Tarjoukset lähetetään osoitteella Sipoon kunta, Mittausja kiinteistö / Kartoitustarjous,, Sipoo. Hankintapäätös tullaan tekemään tarjoushinnan perusteella huomioiden edellä mainitut kelpoisuusehdot sekä tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten täyttyminen. Sipoon kunta pidättää itsellään oikeuden hylätä saamansa tarjoukset. Tarjous voidaan hylätä, mikäli se ei ole tarjouspyynnön mukainen. Lisäksi ali- ja ylihinnoitellut tarjoukset voidaan hylätä. Tarjouksen antajalla ei ole oikeutta korvaukseen tekemästään tarjouksesta millään perusteella tai nimikkeellä. Työn lopullinen laajuus ja tekotapa määritellään sopimusneuvottelussa. Sopimusperusteena ovat Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot (KSE 1995). Veloitusperusteena on kokonaispalkkio Lisätietoja ja hanketta koskevia tietoja antaa maanmittausinsinööri Anna-Leena Rintala puh Sipoossa 14. helmikuuta 2011 Pekka Söyrilä mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Sipoon kunta

7 Liite 1 Kaavoituksen pohjakartan tasoluokitus Sipoon kunnan pohjakartoissa käytetään Kuntaliiton suositusta kunnan maastotiedon luokittelusta. Pohjakartoissa tasojaotus on suosituksen mukainen. Tasojen nimeäminen tulisi tapahtua suosituksen mukaisesti alla olevan esimerkin omaisesti. Tason nimestä löytyvät seuraavat tiedot: maastotietojen ryhmä (numerotunnus), kohdeluokan tunnus ja kohdeluokan nimi. Tasoilla sijaitsevien elementtien värit paksuudet ja tyylit tulee määrittää tasokohtaisesti by layer. Pakotettuja ominaisuuksia ei tulisi käyttää. Spline-elementin käyttöä tulisi pohjakartoissa välttää. Niiden sijasta käytetään polylineelementtiä. Blockien insertointitaso tulee olla sama kuin sen sisältämien elementtien taso.

8

9 LIITE 3 Kartoitusalueen rajaus n. 670 ha Kunnan olemassa olevat numeeriset pohjakartat

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ 1/8 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Ostolantie 17 63 700 ÄHTÄRI Puh. (06) 2525 6000 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ Hanke Ähtärin kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne Ähtärin kaupungin

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

24.3.2015. Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia.

24.3.2015. Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia. Liite 5 HANKINNALLE ASETETTUJA VAATIMUKSIA HANKITTAVA PALVELU: KAAVAN POHJAKARTTA, MITTAUSLUOKKA 2 Lomakkeessa kuvataan hankittava palvelu, sille asetettavia vaatimuksia sekä hankinnalle asetettavia vaatimuksia.

Lisätiedot

HANKINTAOHJEET HANKINNAN NÄKÖKULMA. Paavo Uuttu paavo.uuttu@kolumbus.fi 044 549 1976

HANKINTAOHJEET HANKINNAN NÄKÖKULMA. Paavo Uuttu paavo.uuttu@kolumbus.fi 044 549 1976 HANKINTAOHJEET HANKINNAN NÄKÖKULMA Paavo Uuttu paavo.uuttu@kolumbus.fi 044 549 1976 Hankintaohjeistukset paikkatietoaineistojen hankinnan tukena -Kunnan näkökulma Pentti Stenius, Oulun kaupunki PALVELUJEN

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Tie- ja ratahankkeiden maastotiedot Mittausohje 18 2011 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Mittausohje Mittausohje Liikenneviraston ohjeita 18/2011 Liikennevirasto Helsinki 2011 Kannen kuva: Vt 14 Savonlinna, Laitaatsalmen maastomalliote Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

Maastotietojen hankinta

Maastotietojen hankinta Tiesuunnittelun laatujärjestelmä Maastotietojen hankinta Toimintaohjeet TILAAJAN MENETTELY KONSULTIN TOIMINTA/ LAATUJÄRJESTELMÄ TIEPIIRIKOHTAISET TÄSMENTÄVÄT OHJEET S U U N N I T T E L U N T O I M I N

Lisätiedot

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle.

24.02.2015. Sipoon kunnan Kehitys- ja kaavoituskeskus pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän alueelle. TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) Tilaaja: Sipoon kunta PL 7 (Iso Kylätie 18) 04131 Sipoo SIPOON BOXIN TYÖPAIKKA-ALUEEN ASEMAKAAVA Sipoon kunnan pyytää tarjoustanne asemakaavan laatimiseksi Sipoon kunnan Boxin kylän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014

Helsingin kaupunki 1 (10) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto 8.12.2014 Helsingin kaupunki 1 (10) Tarjouspyyntö 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin puitesopimuksesta 2015 (optiovuosi 2016) HEL 2014-014556 T 02 08 02 00 1. Sopimuksen alaiset työt 2. Hankinnan kohde 2.1 Palvelukuvaus

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto

MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto MAANMITTAUSLAITOS MÄÄRÄYS 1 (1) Keskushallinto 31.1.2003 MML/1/012/2003 KAAVOITUSMITTAUSOHJEET Maanmittauslaitos on tänään antanut maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 206 :n 3 momentissa tarkoitetut,

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371

Toimintayksikkö TUSO/TUVE. Puhelinnumero 029-524 6371 Hankintayksikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Toimintayksikkö TUSO/TUVE Yhteyshenkilö Nimi Ilkka Miettinen Puhelinnumero 029-524 6371 Sähköpostiosoite ilkka.miettinen@thl.fi Hankinnan kohteen

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU

KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyyntö Sivu 1 / 5 KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto TARJOUSPYYNTÖ KITTILÄN KUNTA YLÄ-LEVIN KATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU Tarjouspyynnön kohde: Kittilän kunta pyytää Teiltä kokonaishintatarjousta Ylä-

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1(8) Porvoon kaupungin markkinointiviestintäpalvelut 2013 Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne koskien kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin suunnittelua ja toteutusta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012

TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen Logistiikka Liikelaitos TRE: 6251/02.07.01/2012 7.11.2012 TAMPERE Tarjouspyyntö 1 (15) Tampereen ja Turun raitioteiden ensimmäisen vaiheen yleissuunnitelma Hankinnan taustaa pyytää tarjoustanne Tampereen ja Turun kaupunkien toimeksiannosta koskien yleissuunnitelman

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100

Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti, linjat 80, 83, 88, 18, 32A, 34, 67 ja 100 Tarjouspyyntö 1 (14) Tarjouspyyntöä korjattu 11.6.2015 kohdasta 7 Kalustovaatimukset. Tarjouspyyntöä korjattu 9.7.2015 kohdasta 11.4. (Kaluston muut ominaisuudet) Turun sisäisen linja-autoliikenteen liikennöinti,

Lisätiedot

KO RS HOLM MUS TASAARI

KO RS HOLM MUS TASAARI Tarjouspyyntö I (5) TARJOUSPYYNTö pyytää tarjouksia tie- ja kunnallisteknisten suunnitelmien laatimisesta asemakaava-alueelle Vikby 2. Hankintayksikkö / tekninen osasto, Yhteyshenkilöt: rakennuttajainsinööri

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat:

Tarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen. Tarjouksen perusteena ovat seuraavat asiakirjat: (www.valtimo.fi) Tarjouspyynnön asiakirjat: Valtimon kunta Tekninen lautakunta Kunnantie 1 75700 Valtimo 02.05.2014 Hankintailmoitus HILMA- järjestelmässä URAKKATARJOUSPYYNTÖ Valtimon kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjoustanne Hiekkalahti Ylä-Valtimo

Lisätiedot