JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ JYVÄSKYLÄ 2013 LASERKEILAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 12.2.2013 MAANKÄYTTÖ JYVÄSKYLÄ 2013 LASERKEILAUS"

Transkriptio

1 Sivu 1/6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT TARJOUSPYYNTÖ MAANKÄYTTÖ JYVÄSKYLÄ 2013 LASERKEILAUS Sisällysluettelo 1 Yleistä Hankinnan kohde ja hankinnan vähimmäisvaatimukset Toimittajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset Hankinnan muut ehdot Tarjouskilpailun valinnan perusteet Tarjous Tarjouksen sisältö Tarjoan liike- ja ammattisalaisuudet Tarjouksentoimittaminen Sopimus Asiakirjojen julkisuus Lisätiedot... 6 Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Jyväskylä 2013 laserkeilausalue kokonaisuus Tikkakoski Korpilahti Säynätsalo Lutakko (optio alue)

2 Sivu 2/6 Yleistä Jyväskylän kaupungin maankäyttö pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatusta laserkeilaus- ja ilmakuva-aineistosta. Hankinnan tekemisessä noudatetaan seuraavia säännöksiä: Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Hankinta-asetus (Valtioneuvoston asetus julkisista hankinnoista /614) Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä eli ns. tilaajavastuulaki (1233/2006), kun kysymyksessä on palveluhankinta tai hankinta, johon sisältyy myös työsuorituksia. Toimeksiannoissa noudatetaan Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE1995, tässä tarjouspyynnössä ja seuraavassa esitetyin muutoksin: KSE 1995:n kohta ja täsmennys matka-, majoitus- ja päivärahakorvausta ei makseta Jyväskylän seudulla tehdyistä matkoista. KSE1995:n kohta muutetaan seuraavasti: Sopimukseen perustuvat laskut maksetaan 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle ja lasku on muuten todettu maksukelpoiseksi. KSE 1995:n kohta muutetaan seuraavaksi: Jos hanke peruuntuu tilaajasta riippuvasta syystä tai ellei purkamiselle ole näissä sopimusehdoissa mainittuja syitä, konsultilla on kohdan mukaisten korvausten lisäksi oikeus saada korvaus palkkakustannusten mukaan lasketuista yleiskustannuksista. KSE 1995:n kohta 10.2 täsmennys. Jos jompikumpi sopijaosapuoli sitä vaatii, on sopimuksesta aiheutuvat riidat jätettävä Jyväskylän käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Hankinnassa toteutettava hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo ylittää hankintayksikön arvion mukaan kansallisen palveluhankinnan kynnysarvon ja vastaavasti taas alittaa EU-kynnysarvon. Hankinnasta on ilmoitettu HILMA:ssa Hankinnan kohde ja hankinnan vähimmäisvaatimukset Pyydämme tarjousta Jyväskylässä keväällä 2013 suoritettavasta laserkeilauksesta, keilausdatan käsittelystä, laserkeilauksen yhteydessä tuotettavista ortokuvista ja aineistojen tekijänoikeuksista. Aineistoa on tarkoitus käyttää kantakartan (1: 500) uudistamisessa maastokohteiden ja korkeuskäyrien tuottamiseen sekä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tarpeisiin. Tavoitteena on vähintään kaavoitusmittausohjeen mittausluokan 1 mukainen kantakartan tarkkuus aineiston pohjalta tuotetulle kartta-aineistolle. Pisteaineistosta tuotetun pintamallin korkeustarkkuus avoimesti näkyvillä, melko tasaisilla pinnoilla tulee olla vähintään 5 cm.

3 Sivu 3/6 Laserpisteaineiston karsimaton pistetiheys viimeisen kaiun pisteillä yhdeltä lentolinjalta tulee olla nadiirissa vähintään 10 pistettä / m². Lentokorkeus n. 400m. Laserkeilauksen sivupeiton tulee olla vähintään 30 %. Lentolinjoille tulee tehdä yhteensovitus. Aineistosta tulee luokitella virheellisesti heijastuneet pisteet low point luokkaan. Kartoitettava alue on Jyväskylässä Tikkakoski-Puuppola alue (Liite 2) pinta-alaltaan n. 42 km² sekä Korpilahden alue (Liite 3) pinta-alaltaan n. 20 km² ja Säynätsalon alue (Liite 4) n. 11 km², yhtensä pinta-alaa tulee n. 73 km². Pinta-ala sisältää rajausalueen sisällä olevat vesialueet n. 10 km². Kartoitettavat alueet ilmenee kokonaisuudessaan tarjouspyynnön liitteessä (Liite 1) olevasta kartasta. Optiona mahdollisesti Jyväskylän keskustassa Lutakon n. 4 km² keilaus ja kuvaus alueen rajaus liitteessä (Liite 5). Laserkeilaus ja ilmakuvaus tulee suorittaa toukokuun alkupuolella 2013 lumien sulettua, aluskasvillisuus vielä painuneena, ennen lehtien puhkeamista puihin. Alueella lentotoimintaa rajoittaa Jyväskylä-Tikkakosken lentoaseman lentoliikenne. Tarjoajan vastuulla on ajankohdan sopiminen ja tarvittavan tiedottamisen järjestäminen paikallisesti. Keilausjonojen on oltava suoria, tilattavaan alueeseen ei saa sisältyä kaarroksissa syntynyttä pisteistöä, eikä pisteaineistossa saa olla rakoja keilausjonojen välillä. Kaikki työn lopputulokset tulee toimittaa ETRS-GK26 koordinaattijärjestelmässä ja N korkeuskoordinaattijärjestelmässä. Y koordinaatista on poistettava GK26 projektiokaistaa osoittava kaistatunnus 26 pois. Aineistot on toimitettava Jyväskylän kaupungin käyttämässä lehtijaossa. Työn tuloksena laadittavat aineistot luovutetaan tilaajalle täydellisellä tekijän-, omistus- ja käyttöoikeudella. Tarjouksen tulee sisältää työsuunnitelma aikatauluineen. Kaikki aineistot on toimitettava viimeistään mennessä. Toimitettavat aineistot ovat seuraavat: laserkeilauksen raakadatat o laseraineisto o lentoratatiedot o GPS/INS-tiedot o kamerakalibrointitiedot o kuvien aikaleimatiedot o muut keilauksessa syntyneet aineistot ilmakuvien pakkaamattomat raakakuvat TIFF-formaatissa kalibroitu ja lentolinjat yhteen sovitettu pistepilviaineisto LAS-tiedostoina ETRS- GK26 - ja korkeusjärjestelmässä (N2000). digitaaliset ortokuvat 5 cm pikselikoolla sekä TIFF-formaatissa että ECWformaatissa ETRS-GK26 koordinaatistoon geokoodattuna. Kuvista tulee olla koko kartoitus alueen kattava ortokuvakooste yhdessä ECW-tiedostossa. laserkeilausaineiston ja ilmakuvien käsittelydokumentit, joista selviää aineistolle tehdyt korjaukset ja käytetyt parametrit. Tilaaja suorittaa tarvittavat laadunvarmistukseen liittyvät tuki- ja tasotukipintapiste mittaukset toimittajan antaman mittaussuunnitelman mukaisesti, joka on esitettävä alustavasti tarjouksessa.

4 Sivu 4/6 Tilaaja suorittaa ennen työn hyväksymistä vastaanottotarkistuksen, jossa mahdolliset ilmenneet puutteet on suoritettava ennen hyväksymistä. Toimittajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset Tarjouksessa tulee esittää lyhyt kuvaus yrityksen laadunvarmistusjärjestelmästä ja erityisosaamisesta sekä teknisistä valmiuksista. Tarjoajan tulee esittää työnjohdossa ja työn suoritustehtävissä olevien henkilöstön määrä sekä referenssit enintään (3) vuoden ajalta tämänkaltaisesta tehtävästä. Tarjous voidaan hylätä, jos em. seikoista perustuvan kokonaisarvion mukaan katsotaan tarjoajan olevan riittämätön hoitamaan tässä tarjouspyynnössä mainittua tehtävää. Tarjous voidaan myös hylätä, jos katsotaan tarjoajalla olevan riittämättömästi Suomessa alan mittausohjeiden ja vaatimusten mukaisia referenssejä jonkin tämän tarjouspyynnön työohjelman mukaisen tehtävän osa-alueista. Tarjouksen yhteydessä on lisäksi toimitettava seuraavat asiakirjat: verojäämätodistus sekä ilmoitus eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisestä tai muu vastaava selvitys (RALA) verojen, ennakkopidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkemaksujen täyttämisestä (esim. ulosottoviranomaisen vastaava todistus). Selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. voimassa oleva todistus arvolisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä. uusin voimassa oleva todistus YEL- vakuutuksesta mikäli tarjoaja ei ole yhtiömuotoinen Hankinnan muut ehdot Alihankinnan mahdollisuus ja ehdot Toimittaja voi hankkia määrittämänsä osan palvelusta alihankintana. Alihankkijoita koskevat samat tässä tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset kuin toimittajaa. Toimittaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Hankinnassa noudatetaan tilaajavastuulain velvoitteita. Velvoitteet koskevat myös alihankintoja. Kaupalliset ehdot maksuehto 30 pv netto, kun palvelu on hyväksytysti suoritettu laskutusvaluutta euro toimitus- ja laskutuslisiä ei hyväksytä viivästyskorko korkolain mukainen Muut ehdot hankinnassa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) sopimusta koskevat asiat ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli kiistakysymys ei ratkea neuvotteluin, erimielisyydet jätetään ratkaistavaksi Jyväskylän käräjäoikeuteen.

5 Sivu 5/6 Tarjouskilpailun valinnan perusteet Tarjouskilpailussa valinnan perusteena käytetään halvinta hintaa. Vertailuhintana käytetään tarjoajan ilmoittamaa Jyväskylä 2013 laserkeilaus hintaa (hinta1). Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintaprosessin määrärahojen riittämättömyyden vuoksi. Tarjous voidaan hylätä, mikäli tarjous on annettu puutteellisena tai se on annettu tarjouspyynnön vastaisesti niin, ettei sitä voida verrata muihin tarjouksiin. Tarjous Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen koskien niin tarjoajan soveltuvuutta kuin hankinnan kohdetta ja hankinnalle asetettuja ehtoja. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa siihen, että tarjoaja allekirjoituksellaan sitoutuu kohdissa 2 ja 3 asetettuihin vähimmäisvaatimuksiin ja kohdassa 4 esitettyihin hankinnan muihin ehtoihin. Osatarjoukset eivät ole mahdollisia. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole mahdollisia. 6.1 Tarjouksen sisältö Tarjoukseen tulee sisältää seuraavat tiedot: Tarjoajan yleisesittely Tarjoajan asiakasreferenssit Työsuunnitelma aikatauluineen Tarjouksen hinnoittelu o hinta1: Jyväskylä 2013 laserkeilaus o hinta2: optio laserkeilausalueen laajennus /ha o hinta3: optio Lutakon laserkeilaus alue o kokonaishinnat tulee ilmoittaa sitovina, kiinteinä, nettomääräisinä eurohintoina, ilman arvonlisäveroa Allekirjoitukset ja lisätietojen antajat sekä heidän yhteystietonsa sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen jättöajan päättymisestä lukien. Tarjous on laadittava suomen kielellä. 6.2 Tarjoan liike- ja ammattisalaisuudet Jos tarjoajan mielestä jokin tarjouksen asiakirja sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava tällainen tieto erillisellä asiakirjalla ja merkittävä selvästi liike- ja ammattisalaisuuden sisältävä asiakirja merkinnällä SALAINEN. Huom. Viranomainen päättää, ovatko liike- tai ammattisalaisuuksiksi esitetyt tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjousten vertailussa käytettävät tiedot, kuten esimerkiksi hinta, eivät voi olla tarjoajan liiketai ammattisalaisuuksia. Mikäli tarjoajan tarjousasiakirjat sisältävät liike- tai ammattisalaisuuksia, pyydämme, että tarjous toimitetaan kahtena versiona: 1. tarjous, joka on kaikilta osiltaan julkinen 2. tarjous, joka sisältää salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuustietoja

6 Sivu 6/6 6.3 Tarjouksentoimittaminen Tarjous on tehtävä suomenkielellä, ja se on toimitettava suljetussa kirjekuoressa kaupungin kirjaamoon, osoite: Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut / kirjaamo PL 233 Hannikaisenkatu Jyväskylän kaupunki Sähköposti: Tarjous on toimitettava viimeistään klo mennessä. Myöhästyneitä tarjouksia ei käsitellä. Riski perille ehtimisestä on tarjoajalla. Tiedusteluihin tarjousten perille saapumisesta vastaa kirjaamo, puh: Kuoren päälle on ehdottomasti merkittävä tunnus Jyväskylä 2013 laserkeilaus ja henkilöviitteeksi Ari Heinonen. Sopimus Hankinnasta laaditaan erillinen sopimus. Asiakirjojen julkisuus Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta nro 621/1999). Tarjouskilpailuun viranomaiselle toimitetut tarjousasiakirjat liitteineen tulevat julkisiksi, kun sopimus hankinnasta on tehty. Asianosaisella, esim. tarjoajalla on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista, kun hankintapäätös on tehty. Asianosaisella ei ole kuitenkaan oikeutta saada tietoa muiden tarjoajien tarjousten sisältämistä liike- tai ammattisalaisuuksista. Lisätiedot Lisätietoja antavat: mittauspäällikkö Ari Heinonen p. (014) , sähköposti: paikkatietoinsinööri Jukka Haikara (014) , sähköposti: Jyväskylässä Ari Heinonen mittauspäällikkö Liitteet: Jyväskylä 2013 laserkeilausalue kokonaisuus, liite 1 Tikkakoski, liite 2 Korpilahti, liite 3 Säynätsalo, liite 4 Lutakko (optio), liite 5

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013

Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Tarjouspyyntö 1 (5) 20.2.2013 Tarjouspyyntö Vantaan kartoitusilmakuvauksesta 2013 Hankinnan kohde Hankinnan yksilöinti Koillis-Vantaan kartoitusilmakuvaus Vantaan kaupungin mittausosasto pyytää tarjousta

Lisätiedot

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset

4. Tarjottavalle tuotteelle asetettavat ehdottomat vaatimukset 1/9 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOITOKONEYKSIKÖT 1. Tarjouspyynnön kohde Perusturvakuntayhtymä Karviaisen työikäisten terveyspalvelukeskus pyytää sitovaa tarjousta 2 hammashammashoitokoneyksikön toimittamisesta kuntayhtymän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS

VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS 22.6.2015 VAASAN MANSIKKASAAREN YMPÄRISTÖN MERIARKEOLOGINEN SELVITYS Vaasan kaupunki / kaavoitus (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjoustanne otsikossa mainitun selvityksen laatimisesta. Tilaaja on ilmoittanut

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ 1/8 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Ostolantie 17 63 700 ÄHTÄRI Puh. (06) 2525 6000 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ Hanke Ähtärin kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne Ähtärin kaupungin

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja.

4. Toimittajan valinta Tuotteiden toimittajaksi valitaan edullisimman tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen tehnyt toimittaja. 12.3.2012 TARJOUSPYYNTÖ RUOANKULJETUKSISTA 1. Hankinnan kuvaus Raahen kaupungin hankintapalvelut pyytää Raahen kaupungin ateria- ja puhtauspalveluille tarjouksia ruoankuljetuksista liitteen mukaisesti.

Lisätiedot

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa.

Hankinnan arvo Hankinnan laskennallinen arvo sopimuskaudelle 1.1.2015 31.12.2016 on noin 1 200 000 euroa. TARJOUSPYYNTÖ VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA HENKILÖKOHTAISEN AVUN PALVELUISTA Tarjouspyyntö koskee vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (1987/380) 8 c :ssä

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (10) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 28.8.2015 25/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (10) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut

SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut 1 SOTKAMON KUNTA 28.01.2013 Hallintopalvelut TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN JA SEN OMISTAMIEN TYTÄRYHTIÖIDEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTAMISESTA Kansallinen hankinta Sotkamon kunnan lakisääteisten ja

Lisätiedot

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TOIMITILOJEN MARKKINOINTI- JA VUOKRAUSPALVELU Teknologiakeskus Innopark Oy pyytää tarjoustanne toimitilojen markkinointi- ja vuokrauspalvelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailuttamisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN

LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN TARJOUSPYYNTÖ: LÄÄKÄRIPALVELUIDEN HANKINTA JYVÄSKYLÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TERVEYSKESKUSSAIRAALAAN Jyväskylän kaupunki (Tilaaja) pyytää tarjousta terveyskeskussairaalan lääkäripalveluiden hankinnasta.

Lisätiedot

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta

Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta Tarjouspyyntö 27.8.2015 8425-2015 Immersiivisen näyttölaitteistokokonaisuuden hankinta 1 HANKINNAN KOHDE... 2 2 HANKITTAVALLE PALVELULLE ASETETUT VAATIMUKSET... 3 3 KÄYTTÖÖNOTTO JA HYVÄKSYMISTESTAUS...

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT 1(10) KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUT Hankinnan kohde ja laajuus Seutukeskus Oy Häme pyytää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimeksiannosta

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot