ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ"

Transkriptio

1 1/8 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Ostolantie ÄHTÄRI Puh. (06) ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ Hanke Ähtärin kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne Ähtärin kaupungin asemakaavan numeerisen pohjakartan laatimiseksi tämän tarjouksen mukaisesti. Tehtävänanto sisältää seuraavat: Ilmakuvaukseen ja /tai vaihtoehtoisesti laserkeilaukseen perustuva numeerinen asemakaavan pohjakartta Ilmakuvauksen ja laserkeilauksen aineistot luovutetaan kaupungin omaan käyttöön kaikilta tekijän käyttö- ja omistusoikeuksiltaan Tilaaja Ähtärin kaupunki, kaavoitus ja hallinto Kilpailutustapa Tarjouspyynnössä käytetään avointa menettelyä. Asemakaavojen pohjakartan laadinnan kustannus ylittää kansallisen kynnysarvon euron tavara- ja palveluhankinnan rajan. Tämä hankintailmoitus (tarjouspyyntö) on julkaistu valtakunnallisella julkisten hankintojen ilmoituskanavalla (HILMA) Kilpailutukseen sovelletaan Ähtärin kaupungin hankintaohjeen mukaista kilpailutustapaa. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007). Tilaaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinta, jos yhtään tarjousta ei ole hyväksytty. Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinta, jos saadaan vain yksi (1) hyväksyttävissä oleva tarjous tai jos tilaajan käytössä olevat rahat eivät riitä hankinnan toteuttamiseen. Tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinta, jos tarjouspyynnössä ilmenee jälkikäteen virhe, joka ei ole mahdollistanut tarjoajien tasapuolista kohtelua tai jos toimintaympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden perusteella tarjouspyyntö ei ole omiaan tuottamaan tarkoituksenmukaista ratkaisua. Lisäksi ali- ja ylihinnoitellut tarjoukset voidaan hylätä. Tarjouksen antajalla ei ole oikeutta korvaukseen tekemästään tarjouksesta millään perusteella tai nimikkeellä. Muulta osin tilaaja pidättää oikeuden keskeyttää hankinta muissa lainsäädännön sallimissa rajoissa. Hankintaa varten valitaan yksi palveluntuottaja. Hankintapäätös ei luo sopimussuhdetta tilaajan ja tarjoajan välille. Hankintapäätös tai muu vastaus ei ole oikeustoimilain tarkoittama tarjouksen ehdoton hyväksyminen. Hankintasopimus tilaajan ja valitun tarjoajan välillä katsotaan syntyneeksi vasta, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja hankinnasta on allekirjoitettu erillinen kirjallinen sopimus. Hankinnan maksuehdot ja laskutusmenettely sovitaan tarkemmin sopimusta koskevissa tilaajan ja hyväksytyn tarjoajan välisissä neuvotteluissa.

2 2/8 Osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjoukset tulee antaa hinta tehtävänannon mukaiselle kokonaisuudelle. Tarjouksen tulee sisältää kaikki tehtävänannon suorittamisesta aiheutuvat kustannukset mukaan luettuna 10 kpl kokouksia matkakustannuksineen. Mitään muita kustannuksia ei ole oikeus velvoittaa. Tarjoushinta ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa tarjouspyynnön liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella. Tarjous ja kaikki palvelut on annettava suomen kielellä. Sopimusehdot Ensisijaisesti noudatetaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja. Toissijaisesti noudatetaan JYSE 2009 PALVELUT ehtoja. Hankintasopimuksen asiakirjojen pätevyysjärjestyksenä noudatetaan: 1. Hankintasopimus 2. Sopimuksen liitteet 3. Tarjouspyyntö liitteineen 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2009 palvelut) 5. Tarjous liitteineen Kohdealueet Tarkasteltavat alueet, joita on yhteensä viisi kappaletta, sijoittuvat Ähtärin kaupungin keskustan ja Moksunniemen taajamiin. Näiden kohteiden likimääräinen sijainti on osoitettu karttaliitteessä. (Liite 4). Työn määrittely Tilaajalle laaditaan asemakaavan pohjakartat alueilta ETRS- GK24 koordinaattijärjestelmään ja korkeusjärjestelmään N2000, JHS 163- suositusten mukaisesti. Kartoitusmenetelmä on uudiskartoitus, mittakaavaan 1:2000. Tarkkuusvaatimus on kaavoitusmittausohjeiden mukaisesti mittausluokka 2. Työn tuloksena valmistuu tarkastettu numeerinen pohjakartta fingis, dwg ja pdf -muodoissa sekä graafiset arkistotulosteet muoville sekä hyväksyntään vaadittavat asiakirjat ja kartat. Palveluntuottaja luovuttaa yhtenäisen numeerisen kartta-aineiston Ähtärin kaupungille. pyydetyissä formaattimuodoissa. Pohjakartan tarjous annetaan 2D- muotoisesta numeerisesta kartasta. Lisäksi palveluntuottaja luovuttaa valmiin numeerisen kartta-aineiston ja ilmakuva- sekä laserkeilausaineiston asiakirjoineen sekä em. valmisteluaineiston käyttämisen ja tekijänoikeudet Ähtärin kaupungille. Ilmakuvattavat ja/tai vaihtoehtoisesti laserkeilattavat alueet sekä pohjakartoitettavat eri alueet on esitetty erikseen liitekartoilla 5-9. Alueiden kokonaispinta-ala on. noin 1380 ha. Työssä tulee noudattaa seuraavia ohjeita: - Suositukset Suomessa tehtävälle suurikaavaiselle mittaus- ja kartoituskuvaukselle, Fotogrammetrian ja Kaukokartoituksen seura, julkaisu 1/ Kaavoitusmittausohjeet 2003, Maanmittauslaitos, julkaisu 94/ Kaavan pohjakartta 1997, Maanmittauslaitos julkaisu nro 85 Uusi kantakartta-aineisto tuotetaan numeerisena tilaajan kartta-aineiston lajikoodausta noudattaen (FactaMap). Lajikoodiluettelot lähetetään palveluntuottajalle myöhemmin sovittavana ajankohtana. Tilaaja saa käyttöönsä kaiken työn aikana

3 3/8 syntyneen aineiston. Työn tuloksena kaikki laadittavat aineistot hyväksyttyinä luovutetaan Ähtärin kaupungille täydellisellä tekijän-, omistus- ja käyttöoikeudella viimeistään Ukonvuori- Halkoniemi- alueelta, Moksunniemen pohjoisosan alueelta, Inhan ympäristön alueelta ja Teollisuusalueen itäosan alueelta. Ähtärin keskustaajaman itäosan- alueen osalta ko. aineistot luovutetaan viimeistään Hankkeeseen liittyvät signalointi ja runkomittaus ja muut mahdolliset maastotyöt sisältyvät tarjoukseen ja ovat palveluntuottajan vastuulla. Tilaaja ja hyväksyjä suorittaa aineiston oikoluvun. Tarjottavaan työhön sisältyvät mahdollisten maastotäydennysten ja oikoluvun perusteella havaittujen korjausten tekeminen numeeriseen aineistoon ennen työn luovuttamista tilaajalle. Lähtötiedot Ähtärin keskusta, keskustaajama ja Moksunniemen taajama. Ähtärin nykyinen digitaalinen pohjakartta on hyväksytty vuonna 1995, 1996 sekä 2000 ja pidetty yllä digitaalisessa muodossa. Taajaman eteläosassa sekä keskustaajaman sekä Moksunniemen asemakaavaalueen välisellä osalla on graafista pohjakarttaa joita on hyväksytty eri aikoina, vuosina 1983, 1989, 1990 ja Laadittavan uuden numeerisen asemakaavan pohjakartan pinta-ala Ukonvuori- Halkoniemi- alueella on n. 230 ha josta maa-aluetta n. 220 ha. Alueelta on osittain graafista pohjakarttaa, jotka on hyväksytty vuosina 1983 ja (Liite 5). Laadittavan uuden numeerisen asemakaavan pohjakartan pinta-ala Moksunniemen pohjoisosan- alueella on n. 260 ha, josta maa-aluetta n. 190 ha. Alueelta on graafista pohjakarttaa, joka on hyväksytty vuonna (Liite 6) Laadittavan uuden numeerisen asemakaavan pohjakartan pinta-ala Inhan ympäristön- alueella on n. 340 ha, josta maa-aluetta n. 240 ha. Alueelta on osittain graafista pohjakarttaa, jotka on hyväksytty vuosina 1983 ja (Liite 7) Laadittavan uuden numeerisen asemakaavan pohjakartan pinta-ala Teollisuusalueen itäosan- alueella on n. 100 ha, joka on kokonaan maa-aluetta. Alueelta on graafista pohjakarttaa, joka on hyväksytty vuonna (Liite 8) Laadittavan uuden numeerisen asemakaavan pohjakartan pinta-ala Ähtärin Keskustaajaman itäpuolen- alueella, jonka pinta-ala on n. 640 ha, josta maaaluetta n. 630 ha. Alueelta on digitaalista pohjakarttaa, joka on hyväksytty vuonna 1995 ja (Liite 9) Tehtäväjako ja määrittely Alavuden kaupungin kanssa Ähtärin kaupungilla on sopimus, jonka mukaan Alavuden kaupungin geodeetti tarkastaa ja hyväksyy asemakaavan pohjakartan, työsuunnitelman ja asiakirjat. Asemakaavan pohjakartoituksessa mitataan Kaavan pohjakartta 1997 mukaiset pohjakarttakohteet. Kaikki pyydettyjen karttojen valmistuksen työvaiheet tekee konsultti ja ne kuuluvat tarjouksen kokonaishintaan. Palveluntuottajalle eli konsultille kuuluvat työt:

4 4/8 Konsultti laatii yksityiskohtaisen työsuunnitelman, jonka tarkastaja hyväksyy. Työsuunnitelma tehdään seuraavien periaatteiden mukaisesti: Runkomittaukset, rekisterikartta ja signalointi - Konsultti laatii ja mittaa alueen peruskiintopisteet ( x, y, z- koordinaatit) - Konsultti mittaa tarvittavia korkeus-, runko- ja tukipisteitä kartoitettavalle alueelle. - Tilaajalla on Maanmittauslaitoksen kanssa sopimus NKRK- aineistosta ja konsultti saa tarvittavat ajantasaiset tiedot maanmittauslaitokselta kunnan puolesta. - Pohjakartan kiinteistörajamerkkien mittaustyöstä (ETRS-GK24, N2000) siltä osin kuin olemassa olevien rajamerkkien tarkkuus ei täytä asemakaavan pohjakartan vaatimuksia vastaa konsultti. - Konsultti laatii ajantasaisen rekisterikartan mittakaavaan 1: Runkopiste- ja peruskiintopisteaineiston tuottaa konsultti. - Suunnitelma rakennettavasta perusrunkoverkosta ja lähtöpisteistä tulee hyväksyttää tilaajalla ennen verkon rakentamista. -Uudet runkopisteet (x, y, z) mitataan, rakennetaan, lasketaan ja dokumentoidaan Kaavoitusmittausohjeiden kohdan 2.5. mukaisesti. - Konsultti hoitaa pohjakartoitettavan alueen runko-,tuki- ja rajamerkkien signaloinnin ja poistaa pelloilta ja pihoista väliaikaiset signaalit. - Konsultti laatii signalointikartan. Ilmakuvaus ja laserkeilaus - Ilmakuvauksen/ laserkeilauksen ja kuvaussuunnitelman tekee konsultti kaavoitusmittausohjeiden mukaisesti, siten, että siitä voidaan tehdä kaavan pohjakartta mittausluokka 2, 1:2000. Työ voidaan hoitaa joko ilmakuvaukseen ja/tai laserkeilaukseen perustuen. Tasotarkkuuden saavuttamiseksi laserkeilauksen tukena on käytettävä myös ilmakuvausta. Kuvausmittakaava n. 1:4000. Lentokorkeus n. 750 m. Pituuspeitto 60% ja sivupeitto 30 %. - Ilmakuvauksessa resoluutio parempi kuin 10 cm ja kuvilla on oltava vähintään 150 sävyä/väri. - Ilmakuvilla ei saa esiintyä pilviä tai häiritseviä pilven varjoja. - Kuvaussuunnitelma on esitettävä tilaajalle ennen kuvausta. - Konsultti täydennyskartoittaa ilmakuvalla näkymättömät kohteet. Fotogrammetrinen pistetihennys - Konsultti laatii fotogrammetrisen pistetihennyksen stereokartoituksen vaatimien tarkkojen ja luotettavien orientointitietojen tuottamiseksi. Pistetihennyksen tulee perustua ilmakuvaukseen, jossa käytetään differentiaalista geodeettista GNSS - tukea sekä inertiajärjestelmää (IMU). Tasoituksen tulostiedostosta on käytävä selkeästi ilmi laskennan kulku ja tulokset havaintoryhmittäin tarkkuuslukuineen, kuten jäännösvirheet, keskivirheet, painoyksikön keskivirhe, mahdolliset löytyneet karkeat virheet, jne). Tasoituksen laskentatulosten ja tuloslistauksen lisäksi konsultin tulee toimittaa pistetihennyksestä lyhyt selkokielinen yhteenveto. Stereodigitointi, konseptikartta ja täydennysmittaukset -Konsultti suorittaa pohjakarttatietojen stereodigitoinnin. Stereotyöasemalla koodataan ja digitoidaan kaikki kuvilla näkyvät kaavan pohjakartalla kuvattavat kohteet tilaajan kanssa sovittuun kohdeluokituksen mukaisesti.

5 5/8 - Korkeuskäyrät piirretään 1 m pystyvälein ja tasaisemmille alueille sijoitetaan korkeuslukuja ja piirretään 0,5 m apukäyriä. - Viivamaiset kohteet tallennetaan jatkuvina ja mahdollisuuksien mukaan sulkeutuvina murtoviivoina kaavoitusmittausohjeiden mukaiseksi lopputulokseksi. Sulkeutuvina alueina mitataan ainakin rakennukset, vesistöt, pellot ja kalliot. - Rakennukset mitataan räystäslinjan mukaan ja niistä kartoitetaan harjaviivat. Rakennuksille suoritetaan 40 cm vakioräystäsvähennys. - Kaikki täydennysmittaukset ja mittaustiedon editointi kuuluvat konsultille ja sisältyvät tarjouksen kokonaishintaan. - Konsultti huolehtii, että aineiston tarkkuus ja laatu vastaa muuta aineistoa. - Myös täydennysmittaukset korkeuselementin osalta tekee konsultti ja sisältyvät tarjouksen kokonaishintaan. - Konsultti tuottaa konseptikartan stereodigitoinnin jälkeen mm. täydennysmittauksia varten. Numeerisen aineiston editointi - Konsultti tekee kartografisen viimeistelyn ja yhdistää syntyneet mittaus- ja digitointiaineistot yhtenäiseksi kartta-aineistoksi. Siihen kuuluu kartan ulkoasun muokkaaminen kaavan pohjakartan määräysten ja visuaalisen selkeyden mukaisesti sisältäen ojien virtasuuntien ja viettoviivat, korkeuskäyrien korkeusluvut ja viettoviivat, maanpinnan korkeuspisteiden tekstit ja niiden sijoittelu selkeään kohtaan, kasvillisuutta kuvaavien pintamerkkien käytännöllisen ja visuaalisen sijoittelun. Kiinteistötunnukset kytketään alue-elementtiin. - Aineistojen editoinnit kuuluvat konsultille ja sisältyvät tarjouksen kokonaishintaan. - Uuden kartoitusalueen aineisto ja sen rajaus on liitettävä editoimalla kunnan olemassa oleviin numeerisiin kartta-aineistoihin. Editoinnissa tulee huomioida, että olemassa olevat kartat eivät ole täysin ajan tasalla. Lopputuote: - Konsultti luovuttaa numeerisen ja yhtenäisen asemakaavan pohjakartta-aineiston työn tilaajalle tarkastettuna fingis, dwg ja pdf - muodoissa Ähtärin kaupungin käyttämässä kohdeluokituksen (FactaMap sekä YT-CAD) tiedonsiirtomuodossa. - Konsultti luovuttaa lisäksi hyväksytyt asiakirjat (työkertomuksen) ja graafiset arkistomuovitulosteet lehtijaon mukaisesti yhtenä elementtinä tilaajalle. - Konsultille kuuluu myös toimittaa maanmittauslaitokselle kartta- ja tietopalvelutoimistoon hyväksyttyjen karttojen ja asiakirjojen kaksoiskappaleet. Toimitusaika Työ aloitetaan sopimuksen mukaan. - Tarjoukset tulee jättää pe klo 13 mennessä suljetussa kuoressa - Tarjouksen tulee olla voimassa 4 kk tarjouksen jätöstä - Ilmakuvaus ja/ tai vaihtoehtoisesti laserkeilaus tulee suorittaa kevään 2012 aikana ennen lehtien puhkeamista ja aineisto on tuotettava tästä em. materiaalista. - Kiinteistöraja-aineiston täydennysmittaukset on suoritettava mennessä Ukonvuori- Halkoniemi- alueelta, Moksunniemen pohjoisosan- alueelta, Inhan ympäristön- alueelta sekä Teollisuusalueen itäosan- alueelta.

6 6/8 - Pohjakartan täydennysmittaukset mennessä Ukonvuori- Halkoniemi- alueelta, Moksunniemen pohjoisosan- alueelta, Inhan ympäristönalueelta sekä Teollisuusalueen itäosan- alueelta. - Työn hyväksyminen mennessä Ukonvuori- Halkoniemi- alueelta, Moksunniemen pohjoisosan- alueelta, Inhan ympäristön- alueelta sekä Teollisuusalueen itäosan- alueelta. - Kiinteistöraja-aineiston täydennysmittaukset on suoritettava mennessä Ähtärin Keskustaajaman itäpuolen- alueelta. - Pohjakartan täydennysmittaukset mennessä Ähtärin Keskustaajaman itäpuolen- alueelta. - Työn hyväksyminen mennessä Ähtärin Keskustaajaman itäpuolenalueelta. Toimitusajankohtaa voidaan tilaajan toimesta siirtää,mikäli siitä sovitaan erikseen sopimuksen solmimisen yhteydessä. Palvelujen tarjoajalta pyydetyt asiakirjat Palvelutarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteeksi seuraavat: -Kaupparekisteriote ja Y-tunnus sekä verovelkatodistus -Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta -Selvitys työnantajarekisteriin kuulumisesta -Selvitys ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta -Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta -Selvitys hankkeen vetäjän / työstä vastaavan henkilön kokemuksesta -Selvitys yrityksen kokemuksesta -Kuvaus käytettävistä kartoitus- ja työmenetelmistä sekä laatujärjestelmästä -Referenssiluettelot -Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista -Pohjakarttahankkeen alustava työsuunnitelma aikatauluineen -Tarjoukseen tulee sisällyttää ehdotus maksuaikatauluksi. -Tilaajavastuulain mukaiset vaaditut dokumentit aliurakoitsijoista. -Tarjoajan ja aliurakoitsijoiden todistukset voimassa olevista tapaturmavakuutuksista. Edellä mainitut asiakirjat tulee liittää tarjoukseen, eivätkä ne saa olla 3 kk vanhempia. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön liitteenä 2 oleva Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus/soveltuvuus lomake. Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita Tarjoajan on kuvattava tarjouksessaan alihankkijoiden käyttö ja ilmoitettava käyttämänsä alihankkijat. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden vastuista ja velvoitteista kuin omistaan. Alihankkija on hyväksytettävä tilaajalla ja alihankkijan täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset tiedot tilaajalle hyväksyttäväksi. Tarjouksen valintaperusteet

7 7/8 Valittavaksi tulee kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, missä hinnan painoarvo on pisteytyksessä max 80 pistettä, projektin vetäjän/vastaavan henkilön kokemus max 15 pistettä ja yrityksen laatu- ja toimintakäsikirja max 5 pistettä. Tarjoushinnoista halvimmalle annetaan 80 hintapistettä. Muiden tarjoushintojen hintapisteet lasketaan siten, että halvimman tarjouksen hinta jaetaan vertailtavan tarjouksen hinnalla ja tämä kerrotaan 80:llä. Hinta ja laatuvaatimukset arvioidaan tarjouspyynnön liitteenä 3 olevan vertailutaulukon mukaisesti. Maksuehto Laskutuksen maksuaikataulu sovitaan valitun konsultin kanssa käytävässä sopimusneuvottelussa. Tarjoukseen tulee sisällyttää ehdotus maksuaikatauluksi. Viivästyskorko Viivästyskorko on korkolain mukainen kulloinkin voimassa oleva viivästyskorko. Tarjouksen muoto Tarjouksen hinta tulee ilmoittaa sitovana kokonaishintana tehtävänannon mukaiselle kokonaisuudelle, joka pitää sisällään kaikki toimeksiantoon sisältyvät kustannukset. Hinnat tulee antaa ilman arvonlisäveroa. Tarjoushinnat tulee esittää tarjouspyynnön liitteenä 1 olevalla tarjouslomakkeella. Ähtärin kaupunki pidättää itselleen oikeuden olla valitsematta mitään tarjousta. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden neuvotella hankkeen lopullisesta laajuudesta. Asiakirjojen julkisuus Kaikki tarjousasiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Mikäli tarjoaja katsoo, että joku osa tarjouksesta on liikesalaisuuden luonteinen ja sellaisena salassa pidettävä, tulee tästä erikseen mainita tarjouksessa ja esittää tämä osa erillisenä liitteenä. Hinta-asiat eivät kuulu liikesalaisuuden piiriin. Tarjouskilpailuun liittyvät kysymykset Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja lisätietopyyntöjä voi esittää sähköpostitse klo 13 mennessä. Kysymykset voi lähettää maanmittausteknikolle Vastaukset esitettyihin kysymyksiin ja lisätiedot julkaistaan Ähtärin kaupungin internetsivuilla osoitteessa Kuulutukset, ilmoitukset /Ilmoitustaulu/ Tarjouspyynnöt/ Pohjakartta/ Kysymyksiä ja vastauksia viimeistään 6 päivää ennen tarjousajan päättymistä. Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee toimittaa suljetussa kuoressa viimeistään pe klo mennessä Ähtärin kaupungille, lisämerkinnällä Kaavoitus- ja maankäyttö/ pohjakartoitustarjous. Tarjouksen toimitusosoite Ähtärin kaupunki / Kaavoitus ja maankäyttö

8 8/8 Ostolantie Ähtäri Yhdyshenkilöt Tekninen johtaja Ilkka Kajander, Maanmittausteknikko Kirsi Haapa-aho, Ähtärissä 17. päivänä helmikuuta 2012 Ilkka Kajander Tekninen johtaja Ähtärin kaupunki Liitteet: Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Tarjouslomake Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus/soveltuvuus Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Pohjakartoitettavat alueet, aluerajaus Pohjakartoitettavat alueet, Ukonvuori- Halkoniemi Pohjakartoitettavat alueet, Moksunniemen pohjoisosa Pohjakartoitettavat alueet, Inhan ympäristön alue Pohjakartoitettavat alueet, Teollisuusalueen itäpuoli Pohjakartoitettavat alueet, Ähtärin keskustaajaman itäpuoli

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 2/5 24.4.2013 Sivu 1/5 Hankintayksikkö: Perusturva Juttilantie 1 14200 TURENKI TEHOSTETUN PALVELUASUMISYKSIKÖN RAKENNUTTAMINEN JA EDELLEEN VUOKRAAMINEN JANAKKALAN KUNNALLE 1. HANKINNAN KOHDE hakee ARA:n hyväksymää

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen.

Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen markkinapaikan rakentamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen. 1/6 Oulunkaaren kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ Piisilta 1 91100 Ii 16.8.2011 TARJOUSPYYNTÖ ASIANTUNTIJAPALVELUN HANKINNASTA 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena on asiantuntijapalvelu uusiutuvan energian sähköisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET

TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1/7 TARJOUSPYYNTÖ: HAMMASHOIDON TARVEAINEET 1. Yleistä Perusturvakuntayhtymä Karviainen on Karkkilan, Nummi-Pusulan ja Vihdin perustama perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kuntayhtymä Länsi- Uudellamaalla.

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015

Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 32833 / 2015 Pieksämäen kaupungin valaisimien vaihtotyöurakka 32833 / 2015 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Päivi Nykänen Suomi puh. fax Tarjoukset lähetettävä: Tarjous

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA

KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA 1 KALAJOEN KAUPUNKI Dnro: 174/02.08.00/2015 Päiväys: 22.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KALAJOEN KAUPUNGIN VERKKOSIVUJEN TOTEUTTAMISESTA Kalajoen kaupunki uudistaa kunnan verkkosivut. Kunta pyytää nyt

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET

TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET 1 VIRTAIN KAUPUNKI 03.09.2014 TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPERUNA, RAAKA, KUORITTU JA KUORIMATON SEKÄ TUOREET JUUREKSET Virtain kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne kuorimattomasta ja kuoritusta, raa`asta ruokaperunasta

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) Tampereen Logistiikka 563/07/02/2008 29.12.2008 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (8) KUHMALAHDEN JA PÄLKÄNEEN PUHE- JA DATALIIKENNEPALVELUT Pyydämme tarjoustanne Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnan (Kuhmalahden ja Pälkäneen kunnat) puhe ja dataliikennepalveluista.

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013

Nastolan kunta Urakkatarjouspyyntö 1 (11) Tekniset palvelut Kunnallistekniikka ja. vesihuoltolaitos 14.7.2015 23/45.453/2013 Urakkatarjouspyyntö 1 (11) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen Sisällysluettelo Tarjouspyynnön kohde... 1 Hankintamenettely... 2 Urakan aikataulu... 2 Tarjouspyyntöasiakirjat... 3

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä.

Hankinnat tehdään julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) annetun lain mukaisesti. Hankinnoissa noudatetaan avointa menettelyä. PALTAMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 22.11.2012 1 PALTAMON KUNNAN LAKISÄÄTEISET TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013 2016 1. TILINTARKASTUSPALVELUT VUOSILLE 2013-2016 Paltamon kunta pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot