LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN. 1. Tehtävän yleismäärittely"

Transkriptio

1 LIITE 1(5) TYÖOHJELMA NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän yleismäärittely 2. Lähtötilanne Kartoituskohde Tuusulan kunta, Siippoon alue Karttatyyppi numeerinen kaavan pohjakartta Kartoitusalueen laajuus noin 1600 ha Kartoitusalueen rajaus merkitty liitekartalle Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK25 Korkeusjärjestelmä N43 Kartoitusmenetelmä fotogrammetrinen uudiskartoitus Tarkkuusvaatimukset kaavoitusmittausohjeet, mittausluokka 1 Ilmakuvausmittakaava noin 1:4000 Graafiset tulosteet - mittakaava 1: kuvaustekniikka kaavan pohjakartta - elementtijako yksi elementti, paperituloste Digitaaliset tiedot graafisia karttoja vastaava numeerinen vektorimuotoinen aineisto Tiedonsiirtotapa siirtotiedostot MicroStation/StellaMap DGN-formaatissa Tuusulan kunnan käyttämän kohderyhmittelyn mukaisesti Työn tarkastaja Tuusulan kunnan maankäyttöpäällikkö Hannu Kantola p Alueelta on olemassa puoliksi ja 1980 luvuilla laadittu kartta. Pohjakuvioita ja maaston korkeustietoa ei ole pidetty ajantasalla kaikilta osin. Kiinteistörajatieto on myös puutteellinen. Alue rajoittuu Tuusulan kunnan osalta olemassa olevaan digitaaliseen kaavan pohjakarttaan. Tilaajalla on käytössään MicroStation-StellaMap järjestelmä pohjakarttatietojen hallinnassa ja ylläpidossa. Pohjakartta-aineisto jakautuu järjestelmässä neljään eri karttakohderyhmään; kiinteistötiedot, rakennukset, maaston korkeustiedot ja maastokuviot. Jokainen karttakohderyhmä muodostaa erillisen kuvatiedoston. 3. Tehtävien yksityiskohtainen määrittely 3.1 Työsuunnitelma Työtä aloitettaessa laaditaan yksityiskohtainen työsuunnitelma työohjelman periaatteita noudattaen. Tilaaja tarkastaa ja hyväksyy työsuunnitelman ennen työn aloittamista.

2 2(5) 3.2 Rekisterikartta Tilaaja laatii kartoitusalueelle kiinteistörajaelementin. 3.3 Runkomittaukset ja signalointi 3.4 Rajamerkkien mittaus 3.5 Ilmakuvaus Alueella on olemassa oleva runkopisteverkko. Konsultti laatii suunnitelman kartoitustyön edellyttämistä uusista tukipisteistä ja toimittaa niiden suunnitellut paikat tilaajalle ETRS-GK25 koordinaatistossa. Tilaaja vastaa tarvittavien uusien runko- ja tukipisteiden rakentamisesta, signaloimisesta ja mittaamisesta (rajamerkkejä ei signaloida). Työn yhteydessä ei mitata rajamerkkejä. Ilmakuvaus on tehtävä kuvaussuunnitelmaa noudattaen kuvaliikkeen kompensaattorilla varustetulla ilmakuvauskameralla kuvausmittakaavaan noin 1:4000. Kuvaus suositellaan tehtäväksi GPS-navigointiin tukeutuen. Muilta osin on kuvauksessa noudatettava suosituksia Suomessa tehtävälle suurimittakaavaiselle mittaus- ja kartoitusilmakuvaukselle, Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen seuran julkaisu 1/1995. Ilmakuvauksesta on toimitettava laaturaportti työn tarkastajalle. 3.6 Fotogrammetrinen pistetihennys 3.7 Stereodigitointi Konsultti suorittaa kartoitusalueella fotogrammetrisen pistetihennyksen analyyttisellä tai digitaalisella stereotyöasemalla. Laskenta tulee suorittaa blokkitasoituksena. Tasoituksen tuloksena on esitettävä kuvakohtaiset residuaalit, painoyksikön keskivirhe sekä blokkikaavio, josta selviää kuvien sijainti ja käytetyt runko- ja liitospisteet, sekä virhe-ellipsit. Pistetihennyksestä on toimitettava laaturaportti työn tarkastajalle. Konsultti suorittaa pohjakarttatietojen stereodigitoinnin. Stereotyö suoritetaan analyyttisellä tai digitaalisella stereotyöasemalla. Stereotyössä koodataan, digitoidaan ja tallennetaan kaikki kuvalla näkyvät kaavan pohjakartalla kuvattavat kohteet tilaajan kanssa sovitun kohdeluokituksen ja työmenettelyn mukaisesti. Työssä tulee lisäksi noudattaa seuraavia ohjeistoja: - mittausohjeiden osalta MML:n julkaisua 94/2003, Kaavoitusmittausohjeet - kuvaustekniikan osalta soveltuvin osin MML:n julkaisua nro 85, Kaavan pohjakartta 1997

3 3.8 Konseptikartta 3.9 Täydennysmittaukset 3(5) Yksityiskohdat ja soveltaminen tulee sopia tarkemmin työsuunnitelmassa. Kaikille pohjakarttaan tuleville kohteille tulee mitata xyz-koordinaatit. Yksityiskohdat rakennuksille, tiestölle ja kasvillisuuskohteille sovitaan työsuunnitelmassa. Korkeuskäyrät tulee mitata 1,0 metrin välein. Tasaisille alueille tulee mitata lisäksi apukäyriä. Korkeuspisteitä tulee mitata riittävästi etenkin teille ja niiden risteyksiin, rakennusten läheisyyteen sekä tasaisille alueille. Alueet kartoitetaan sulkeutuvin viivoin muodostuvina alueina. Koska tavoitteena on saada topologisesti eheä kokonaisuus, on jo stereokartoitusvaiheessa huolehdittava alueiden, kuten rakennusten, vesistöjen, peltojen ja kallioiden sulkeutuvuudesta. Korkeuskäyrät toimitetaan murtoviivoina. Rakennukset mitataan stereossa arvioidun seinälinjan mukaan. Rantaviiva kuvataan kuvaushetken vedenkorkeuden mukaisena. Konsultti tulostaa alueesta konseptikartan 1:1000 mittakaavassa tarkistusta varten. Konseptikarttaa käytetään mm. täydennysmittausten pohjana. Stereotyössä näkymättä jääneet kohteet mitataan maastomittauksena. Tilaaja suorittaa täydennysmittaukset elektronisella takymetrillä tai RTK-GPS mittauksena numeeriseen muotoon. Tilaaja editoi ja toimittaa täydennysaineiston konsultille Numeerisen aineiston viimeistely ja rajaelementin laadinta. Konsultti tekee numeerisen kartta-aineiston kartografisen viimeistelyn. Stereomittausaineisto ja täydennysmittausaineisto tulee yhdistää niin, että lopputuloksena on looginen ja eheä kartta-aineisto. Myös kohteiden korkeustietojen esittäminen tulee olla yhtenäistä ja loogista. Uusi kartta-aineisto tulee liittää saumattomasti olemassa olevaan digitaaliseen aineistoon (reunavertailu). Viimeistelty digitaalinen aineisto toimitetaan työsuunnitelmassa sovittavissa erissä tilaajalle. Tilaaja laatii kiinteistörajaelementin ja liittää sen konsultin toimittamaan aineistoon Aineiston tarkastaminen Työn alussa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulee toimittaa tilaajalle koepala lopullisesta numeerisesta kartasta. Näin tarkistetaan, että tiedonsiirto toimii ja lopputuote vastaa tilaajan työlle asettamia vaatimuksia.

4 4(5) 4. Lopputuotteiden määrittely Työn lopputuotteina konsultti toimittaa kunnalle seuraavat aineistot: A. Numeerinen maastotieto MicroStation-StellaMap DGN-muodossa tilaajan käyttämän karttakohderyhmittelyn mukaisesti kolmena eri kuvatiedostona; rakennukset, maaston korkeustiedot ja maastokuviot. Koodattuna tilaajan käyttämän laji- ja tasokoodituksen mukaisesti. B. Digitaaliset ortokuvat Ilmakuvausalueesta tuotetaan digitaalinen ortokuva-aineisto. Yksittäisten kuvien sävyt tasataan ja kuvat mosaikoidaan luonnollisten rajojen mukaan. Orto-oikaisu tehdään maanmittauslaitoksen 25 metrin korkeusrasterin avulla. Maastoresoluutiona käytetään noin 25 cm. Ortokuvat toimitetaan tiff-tiedostoina (tiff+tfw) sekä pakattuina versioina karttalehdittäin. C. Muu aineisto - työvaiheraportit työsuunnitelman mukaan - lopullinen työkertomus - ilmakuvien pinnakkaiskopiot, limikuva ja muut ilmakuvatuotteet - pistetihennyksen laskenta-aineisto ja blokkikaavio - värilliset konseptikartat - laaturaportit 5. Työnjako tilaajan ja konsultin välillä Tilaaja Konsultti Työsuunnitelma Rekisterikartan valmistaminen Runkomittaukset Tukipistemittaus Signalointi Ilmakuvaus Fotogrammetrinen pistetihennys Stereodigitointi Täydennysmittaukset Siirtotiedostojen muodostus Numeerisen aineiston viimeistely Ortokuvat Graafiset tulosteet Työkertomus Työn tarkastus ja hyväksyminen

5 5(5) 6. Aikataulu Tarjousaika mennessä Konsultin valinta maaliskuu 2014 Työsuunnitelman täsmennys mennessä Tukipistemittaussuunnitelma mennessä Signalointi (säävaraus) mennessä Ilmakuvaus (säävaraus) mennessä Tukipistemittaukset mennessä Pistetihennys mennessä Ortokuvat mennessä Stereokartoitus ja konseptikartan toimittaminen mennessä Täydennysmittaukset mennessä Kartat ja asiakirjat tarkastettavaksi mennessä Työn luovutus tilaajalle mennessä

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI

MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI MAASTOTIETOJEN LAATUMALLI Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe...3 1. Maastotietojen laatumalli...4 1.1. Laatuluokat...5 1.2. Laatumallin rakenne...5 2. Maastotietojen laatutekijät...5 2.1. Tietojen

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen

VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) TEKNINEN TOIMIALA. Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 1 (19) Maankäytön suunnitteluun ja paikkatietoon liittyvien palveluiden taksa perusteluineen VARKAUDEN KAUPUNKI 2 (19) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Kaavoitusmaksut... 3 2.1. Asemakaava...

Lisätiedot

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET

TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Satakunnan ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn ja viestinnän koulutusohjelmat TIETOJENKÄSITTELYN JA VIESTINNÄN OPINNÄYTETYÖOHJEET Ennen kuin syvennyt näihin ohjeisiin sinun on syytä lukea huolellisesti

Lisätiedot

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T

Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T 28 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Standardin SFS-EN 1090-2 soveltamisohje Teräsrakenteiden toteutus NCCI T Liikenneviraston ohjeita 28/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014

Lisätiedot

aikana tai vähän ennen sitä. 25 vuoden takaiset rajakarttalehdet olivat 1:50 000 -mittakaavassa. Nyt jokirajaosuuden

aikana tai vähän ennen sitä. 25 vuoden takaiset rajakarttalehdet olivat 1:50 000 -mittakaavassa. Nyt jokirajaosuuden Kuva 1. Kuvassa karttalehtien indeksi ja sen alapuolelle siirrettynä vastaavat ilmakuvat, yhteensä 411 kuvaa. Suomen ja Norjan välisen vuoden 2000 rajankäynnin kartasto valmistettiin Maanmittauslaitoksen

Lisätiedot

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta

EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 EU-meluselvitys: Maasto- ja väestötietojen hankinta Esiselvitys Tiehallinnon selvityksiä 25/2009 Tiehallinto

Lisätiedot

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA

Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA 44 2013 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Tien rakennussuunnitelma SISÄLTÖ JA ESITYSTAPA Tien rakennussuunnitelma Sisältö ja esitystapa Liikenneviraston ohjeita 44/2013 Liikennevirasto Helsinki 2013 Kannen kuva:

Lisätiedot

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto

Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto Suomen vesiyhdistys ry Vesihuoltojaosto VESIHUOLTOVERKKOJEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN MÄÄRITTELY JA HANKINTAOHJE 2012 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDANTO 3 2. ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖ 4 2.1 Yleistä 4 2.2 Asiakirjojen käyttöohjeet

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN

LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN AALTO-YLIOPISTO Insinööritieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunta Maanmittaustieteiden laitos LAHDEN KAUPUNGIN TASO- JA KORKEUSJÄRJESTELMIEN VAIHTAMINEN EUREF-FIN JA N2000-JÄRJESTELMIIN Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2013 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2 3 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailunjohtajalle ja ratamestarille

Lisätiedot

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään

VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään VAPA Ohje aineistojen siirtämiseksi arkistolaitoksen VAPA-järjestelmään v. 2.10 [13.7.2012] 1.7.2012 2 (26) 1. Johdanto... 4 2. Aineiston siirron yleinen toimintaperiaate... 4 2.1. Siirtämisen hallinnolliset

Lisätiedot

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ

KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ VANTAAN KAUPUNKI KATUSUUNNITELMAN JA KADUN RAKENTAMIS- SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ KUNTATEKNIIKAN KESKUS KATUTEKNIIKKA 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. SUUNNITELMIEN SISÄLTÖ... 3 2.1. KATUSUUNNITELMA...

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

Vantaan kaupunki / Viheralueyksikkö 22.5.2007

Vantaan kaupunki / Viheralueyksikkö 22.5.2007 YLEIS- JA TOTEUTUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN VANTAALLA Yleissuunnitelma on periaatesuunnitelma, jossa on esitetty kohdealueen jäsentely, toteuttaminen ja hoito riittävällä tasolla siten, että kohteen rakentamisen

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT GEODEETTISEN LAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2003 31.12.2003 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintakatsaus 2 1.1 Toiminta-ajatus ja toimintaperiaatteet 2 1.2 Päämäärä ja tehtävät 2 1.3 Toimintaympäristö

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut

Artikkelin tässä osassa luodaan katsaus Metsämannut Metsätieteen aikakauskirja t i e t e e n t o r i Kari T. Korhonen Metsäsuunnittelun tietohuollon käytäntö ja tutkimus Metsäsuunnittelun tietohuolto metsähallituksen ja metsäyhtiöiden metsissä Artikkelin

Lisätiedot

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet

PROJEKTINHALLINTA. Projektityön tausta ja lähtökohdat. Projektiorganisaation eri osien tehtävät. Projektityön peruskäsitteet PROJEKTINHALLINTA Projektityön tausta ja lähtökohdat Projektityötä kannattaa käyttää tehtävissä, joissa on useita osapuolia ja joissa toivotaan tehostettavan asiantuntijoiden hyväksikäyttöä. Projekteiksi

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003

RATAHALLINTOKESKUS JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS RHK. Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja. Helsinki 2003 RATAHALLINTOKESKUS RHK Ratahallintokeskuksen D 14 julkaisuja JOHTOTEIDEN YLEINEN TYÖSELITYS Helsinki 2003 RATAHALLINTO- KESKUS BANFÖRVALTNINGS- CENTRALEN Ratahallintokeskuksen julkaisuja D 14 JOHTOTEIDEN

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Pientalorakentajan perustieto

Pientalorakentajan perustieto Pientalorakentajan perustieto SISÄLLYS ALKUSANAT... 2 1.0 HANKKEEN VAIHEET... 3 2.0 SUUNNITTELU... 4 2.1 TARPEIDEN KARTOITTAMINEN... 4 2.2 TONTTI... 5 2.3 KUSTANNUKSET... 6 2.4 SUUNNITTELUN OHJAAMINEN...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS SEINÄJOEN KAUPUNKI, NURMON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS 01.11.2014 Tilaaja Seinäjoen kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus PL 215 (Kirkkokatu 6) 60101 Seinäjoki Tehtävä, lähtökohdat ja tavoitteet

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ

HJR12 ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 TEHTÄVÄLUETTELON TARKOITUS JA KÄYTTÖ TEHTÄVÄLUETTELON SISÄLTÖ ST 41.02 HANKKEEN JOHTAMISEN JA RAKENNUTTAMISEN TEHTÄVÄLUETTELO HJR12 RT 10-11107 LVI 03-10518 SIT 13-610092 KH X4-00514 Infra 053-710110 OHJEET maaliskuu 2013 1 (24) korvaa RT 10-10575 LVI 03-10239 KH

Lisätiedot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot

Yleiset Livonia Printin toimitusehdot Yleiset Livonia Printin toimitusehdot 1. Tarjoukset o Kaikki tarjoukset perustuvat kustantajan kirjalliseen tarjouspyyntöön. Kustantajaa pyydetään tarkistamaan yksityiskohdat huolellisesti ennen o o o

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot