HANKINTAOHJEET HANKINNAN NÄKÖKULMA. Paavo Uuttu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKINTAOHJEET HANKINNAN NÄKÖKULMA. Paavo Uuttu paavo.uuttu@kolumbus.fi 044 549 1976"

Transkriptio

1 HANKINTAOHJEET HANKINNAN NÄKÖKULMA Paavo Uuttu

2 Hankintaohjeistukset paikkatietoaineistojen hankinnan tukena -Kunnan näkökulma Pentti Stenius, Oulun kaupunki

3 PALVELUJEN HANKINTA Tarve Tehtävän määrittely Tarjouspyyntö Toimittajan valinta Sopimus Toteutus

4 Paikkatietoaineiston hankinta (ilmakuvaus)/ prosessi

5 Paikkatiedon merkitys kaupunkisuunnittelussa

6 Lainsäädäntöä ja ohjeistusta Laki julkisista hankinnoista (348/2007) Lakia täydentävä asetus (614/2007) Hankintamenettely Hankintarajat (EU-kynnysarvot) Hankintalakia ei sovelleta kansallisen kynnysarvon (30000) alittaviin Ylittävät julkaistava HILMA ilmoituskanavalla MRL 54 a,b,c, 79a ( /682) Korvaa kaavoitusmittausasetuksen ( /1284) Asemakaavan pohjakarttojen valvonta ja tarkastus kuntien vastuulle Myös ranta-asemakaavan pohjakartat MML ei osallistu

7 MRL 54 b 54 b Kaavoitusmittauksen valvoja Kaavoitusmittausta valvoo kunnan viranhaltija. Kaavoitusmittauksen valvojan on oltava tehtävään soveltuvan maanmittauksen tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri, insinööri tai teknikko. Kunta voi vastata valvonnasta yhteistoiminnassa toisen kunnan kanssa kuntalain 76 :n mukaisesti.

8 Lainsäädäntöä ja ohjeistusta JHS 185, 2014 Suosituksen asemakaavan pohjakartan laatimisesta, kohdeluokituksesta, tarkkuusvaatimuksista ja laadunvalvonnasta / tarkastuksesta Kaavoitusmittausohjeet 2003 (osittain vanhentunut) Kaavan pohjakartta 1997 ( - -) Kaavoitusmittausohjeet 1983 (vanhentunut) KSE 2013, JYSE 2014 Sopimusehdot

9 Lainsäädäntöä ja ohjeistusta KuntaGML (Kuntaliitto) KuntaGML sisältää Suomen Kuntaliiton johdolla toteutetussa projektissa laaditut asemakaavan pohjakartan ja asemakaavatiedon tiedonsiirrossa käytettävät GML-muotoiset skeemat ja näitä palvelevan tietopalvelun rajapintakuvauksen. Dokumentoitu JHS-suosituksessa JHS 178 Kunnan paikkatietopalvelurajapinta. Toimitettavan aineiston esitysmuoto (kohdeluokitus, formaatti ) Hankintayksikön omat ohjeistukset

10 Tavoitteet/tarve hankintamenettelyn (tarjouspyynnön tekemisen) ohjeistukselle Tarpeen tunnistaminen, ilmaiseminen ja että varsinainen käyttötarkoitus pitää kertoa tarjouspyynnössä Mitä ollaan tilaamassa/pitäisi tilata: tietoja, palveluja, tarkastamisosaamista Läpinäkyvyys; tarjoajien tasapuolinen kohtelu Saada määräaikaan mennessä keskenään vertailukelpoiset tarjoukset Valintakriteerien määrittely Hinta Kokonaistaloudellisuus (laatu-hinta pisteytys)

11 Tavoitteet/tarve hankintamenettelyn (tarjouspyynnön tekemisen) ohjeistukselle JHS 185 sekä miten sitä tulisi käyttää Määrittelee lopputuotteet, tarkkuudet ja niiden laatuvaatimukset Ei menetelmiä Vain 2D-kartoitus Määritellä nykytekniikan mukaiset standardit Ilmakuvaus Laserkeilaus 3D- kartoitus / -mallinnus Kunnan vastuu tilaajana ja tarkistajana

12 JHS 185 Asemakaavan pohjakartan laatiminen Suosituksen sisältö ja rakenne Tämä suositus koostuu neljästä osasta ja niiden liitteistä: Asemakaavan pohjakartan tietosisältö ja mallintaminen Asemakaavan pohjakartan laatuvaatimukset Asemakaavan pohjakartan esittäminen Asemakaavan pohjakartan laadunvalvonta Liitteessä 1 annetaan ohjeet korkeuskiintopisteiden vaaitsemisesta. Liitteessä 2 kuvataan asemakaavan pohjakartan kohdemalli. Liitteessä 3 esitetään pohjakartan kohteet ja niiden kuvaustekniikka. Liitteessä 4 annetaan kohteiden kartoituksen laatuvaatimukset. Liitteessä 5annetaan ohjeet kaavoitusmittauksen ja asemakaavan pohjakartan tarkastamisesta.

13 Tarjouspyyntö; rakenne Yleinen osio (Tarjouspyyntö) Tarjouslomake, kelpoisuusehdot, selvitykset, hankittavan palvelun määritys Palvelukohtainen osio (Ilmakuvaus, laserkeilaus pohjakartta) Hankittava palvelu, hintalomake Erilliset liitteet (ei esitetty tarjouspyyntömalleissa) Työohjelmat, tilaajan työsuunnitelma, tilaajan kohdeluokitukset

14 Tarjouspyyntömallit Mallit on rakennettu siten, että tarjouspyyntöosa sisältää yleiset hankinnalle asetetut vaatimukset ja liitteissä on kuvattu ko. hankittavaa palvelua koskevat muut vaatimukset ja tiedot.

15 Tarjouspyyntömallit Tässä vaiheessa liitteinä ovat tarjolla seuraavien palvelujen hankintaa koskevat mallit: ilmakuvaus (kaavan pohjakarttaa, kolmiulotteista kaupunkimallinnusta ja/tai ortokuva-aineistoja varten) laserkeilaus (helikopteri tai miehitetty lentokone) kaavan pohjakartta mittausluokissa 1,1e ja 2 Lisäksi on tarjolla sopimusluonnos kaavoitusmittauksen ja kaavan pohjakartan tarkistamisesta sopimiseksi toisen kunnan kanssa

16 Tarjouspyyntömalli (yleinen osa) Hankintayksikkö ja hankittava palvelu, aluerajaus Tarjoajan kelpoisuus Vakuutus tilaajavastuulain mukaisten vaatimusten täyttymisestä Voittajalta todistukset tai Tilaajavastuu.fi tuloste Hankinnan valintaperuste Hankintamenettely, hankintamuoto, osatarjoukset Alihankkijoiden käyttö (kelpoisuusvaatimukset) Tarjousasiakirjat ja liitteet Tarjoukseen liitettävä työsuunnitelma Tarjousaikataulu: kysymykset/vastaukset, tarjouksen jättäminen, voimassaolo ja käsittelyaikataulu

17 Tarjouspyyntömalli (yleinen osa) Tarjouksen käsittely 1. Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjoajan poissulkeminen 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen hylkääminen 3. Tarjousten vertailu ja voittavan tarjouksen valinta Hankintapäätöksen tekeminen, hankinnasta ilmoittaminen ja hankintasopimus Hankinta-asiakirjat, julkisuus ja sovellettavat sopimusehdot Sopimussakko, takuu, käyttöoikeudet

18 Tarjouspyyntömalli (yleinen osa) Toimitus, laskutus, maksuehto Työn valvonta ja tarkastaminen Hankinnan aikataulut Lisätietojen pyytäminen / lisätietojen antaminen Tarjouksen jättö Tarjouksen voimassaolo Hankintapäätös Hankintasopimus Työn aloitus Valmistuminen Tarkastaminen / hyväksyminen

19 Hankinnan aikataulu HANKINNAN AIKATAULUT Kohde Aikataulu Huomautukset Lisätietoja on pyydettävä aikavälillä xx.xx.201x - xx.xx.201x Lisätiedot annetaan mennessä xx.xx.2015 Tarjous on jätettävä mennessä xx.xx.201x klo Tarjous tulee olla voimassa asti Hankintapäätös tai hankinnan tekemättä jättämistä koskeva päätös tehdään mennessä Hankintasopimus tehdään mennessä Työ aloitetaan mennessä Työ valmistuu kokonaisuudessaan mennessä Työ tarkistetaan mennessä Työ hyväksytään/hylätään mennessä xx.xx.2015 xx.xx.2015 xx.xx.2015 xx.xx.2015 xx.xx.2015 xx.xx.2015 xx.xx.2015 Välitavoitteetesitettävä työsuunnitelmassa

20 Tarjouspyynnön liitteet Liite 1: Tarjouslomake Liite 2a: Kelpoisuusehtojen täyttymistä koskeva vakuutus Liite2b: Kelpoisuusehtolomake Liite 3: Selvitykset ja työsuunnitelma Liite 4a ja b: Hankittavan palvelun aluerajaus

21 Tämä tarjouslomake (liite 1) palautetaan täytettynä hankintayksikölle. Lomakkeen perustiedot Tarjous: [Hankinnan nimi] Tarjoaja: Y-tunnus: Osoite: Sähköpostiosoite*: * Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava sähköpostiosoite, josta tarjoajan tarpeen vaatiessa tavoittaa ja johon hankintapäätös annetaan sähköisesti tiedoksi. Tarjoajan tulee rastittaa ja hyväksyä alla olevan taulukon kohdat. Tarjoaja vahvistaa tarjouksensa sisällölliset elementit tarjouksen allekirjoituksella. Tarjouksen sisältö Rasti ruutuun: Tarjoamme tarjouspyynnön mukaisen työn Täytämme tarjoajalle asetetut kelpoisuusvaatimukset Tämän tarjouslomakkeen ohessa on tarjouspyynnön edellyttämät tarjousliitteet. Tämä tarjous on voimassa [pp.kk.201v] asti Paikka ja aika [ ] [ ].[ ].[20 ] Tarjoajan allekirjoitus [Nimenselvennys ja asema tarjoajan organisaatiossa]

22 Liite 2a Kelpoisuusehtojen täyttymistä koskeva vakuutus Tämä kelpoisuusehtojen täyttymistä koskeva vakuutus (liite 2b) palautetaan täytettynä hankintayksikölle muiden tarjousasiakirjojen ohessa. Lomakkeen perustiedot Tarjous: [Hankinnan nimi] Tarjoaja: Vakuutamme että tarjouspyynnön kelpoisuuslomakkeen (liite 2b) mukaiset tilaajavastuulain edellyttämät vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme antamaan selvityksiä pyydettäessä hankintamenettelyn aikana. Kelpoisuuslomake (liite 2a) palautetaan täytettynä hankintayksikölle muiden tarjousasiakirjojen ohessa. Hankinnan kohteeseen liittyvissä työsuhteissa on noudatettava vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava samanlaatuisessa työssä. Paikka ja aika [ ] [ ].[ ].[20 ] Tarjoajan allekirjoitus

23 Liite 2b Kelpoisuuslomake Tämä kelpoisuuslomake (liite 2b) palautetaan täytettynä hankintayksikölle ennen hankintasopimuksen tekemistä. Lomakkeen perustiedot Tarjous: [Hankinnan nimi] Tarjoaja: 1. Tarjoajan Y-tunnus: xxxx 2. Selvitys siitä, onko yritys merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/ 1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. 3. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä-, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 4. Kaupparekisteriote tai yksityisen elinkeinonharjoittajan osalta YTJ:stä muutoin saadut kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot. 5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 6. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että eläkevakuutusmaksujen suorittamisvelvollisuutta ei ole tai erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. 7. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 8. Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa tässä hankinnassa Tilaajalle, kolmannelle osapuolelle tai näiden omaisuudelle aiheutuneet vahingot ja on riittävä suhteessa hankinnan laajuuteen ja riskeihin nähden ja muilta ehdoiltaan vastaa tavanomaista vastuuvakuutuskäytäntöä. Tarjoajan tulee pyydettäessä toimittaa vakuutusyhtiön todistus vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja maksetuista vakuutusmaksuista. Ulkomaalaisten tarjoajien tulee toimittaa vastaavat tiedot Tarjoajan tulee toimittaa hankintayksikölle tämän kelpoisuuslomakkeen otsikkojen mukaisesti asianmukainen selvitys, josta ilmenee tarjoajalle asetettujen kelpoisuusvaatimusten täyttyminen. Tämä kelpoisuuslomake tulee olla ohessa annetun erittelyn kansilehtenä.

24 Tilaajavastuu.fi Tilaajavastuu.fion Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri Työn tilaajat luovat ilmaisen käyttäjätunnuksen Raportitpalveluun ja hakevat sieltä maksuttomat Tilaajavastuu.fiyritysraportit. Tällä voidaan korvata todistusten toimittanen Mm. Oulun ja Turun kaupungit käyttävät tätä Suomen Tilaajavastuu Oy:n omistajiaovat Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö-ja teleurakoitsijaliitto STUL ry,suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry

25 Liite 3 Selvitykset ja työsuunnitelma Tämä selvityslomake (liite 3) palautetaan täytettynä hankintayksikölle muiden tarjousasiakirjojen ohessa. Lomakkeen perustiedot Tarjous: [Hankinnan nimi] Tarjoaja: Selvitykset: 1. Selvitys työssä käytettävistä laitteista, ohjelmistoista ja menetelmistä 2. Referenssiluettelo vastaavista töistä viimeisen kolmen vuoden ajalta 3. Selvitys siitä, missä originaalidataa säilytetään ja miten tilaajan saatavilla. 4. Selvitys konsultin tuotantokyvystä: miten konsultti varmistaa sen, että eri osatehtävät voidaan varmasti suorittaa työohjelmissa mainituissa aikatauluissa. 5. Selvitys käytössä olevista laatujärjestelmistä 6. Selvitys alikonsulttien käytöstä 7. Selvitys eri osa-alueiden vastuu- ja yhteyshenkilöistä. 8. Takuuehdot 9. Työsuunnitelma sisältäen ehdotuksen väliaikatauluiksi ja maksuposteiksi Tarjoajan tulee toimittaa hankintayksikölle tämän selvityslomakkeen otsikkojen mukaisesti asianmukainen erittely, josta ilmenee pyydetyt selvitykset. Tämä selvityslomake tulee olla ohessa annetun erittelyn kansilehtenä.

26 Tarjouspyynnön muut liitteet Tarjouspyynnön liitteet, jotka ovat palvelukohtaisia Liite 5: Hankittava palvelu PALVELUKOHTAINEN LIITE Liite 6: Hintalomake PALVELUKOHTAINEN LIITE Erilliset liitteet, joissa tilaaja asettaa työn tekemiselle teknisiä ja sisällöllisiä vaatimuksia sekä työn tekemistä [Liite 7: Työohjelmat ] PALVELUKOHTAINEN LIITE [Liite 8:Tilaajan työsuunnitelma ja aluerajaus] PALVELUKOHTAINEN LIITE [Liite 9: Kerättävien tietojen kohdeluokitus] PALVELUKOHTAINEN LIITE

27 Liite 5 Hankittava palvelu 1. Hankinnan tausta ja tarkoitus 2. Hankinnan kohde ja käyttötarkoitus 3. Hankinnalle asetettuja vaatimuksia a) Yleiset vaatimukset b) Erityiset vaatimukset c) Lähtöaineistot d) Tilaajalle toimitettavat tuotteet e) Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset f) Tiedonsiirtovaatimukset g) Työn tarkastaminen ja hyväksyminen h) Arkistointi i) Veloitusperusteet j) Sopimussakko k) Maksupostit

28 ILMAKUVAUS Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Ilmakuvaus 3D kaupunkimallinnusta (LOD2) varten Ilmakuvaus Kaavan pohjakartan laatimista varten Ortokuva Muu

29 ILMAKUVAUS Yleisiä vaatimuksia Ilmakuvaus on suoritettava tarjouspyynnössä esitetyssä toteutusaikataulussa. Aineiston tulee sopia kohdan 2b mukaiseen käyttötarkoitukseen. Työssä saa käyttää vain yleisesti hyväksyttyjä työmenetelmiä, ohjelmistoja ja laitteita.

30 ILMAKUVAUS Erityisiä vaatimuksia Kuvausajankohta ja sääolosuhteet Ilmakuvaus tehdään pilvettömältä taivaalta eikä kuvilla saa näkyä häiritseviä pilven varjoja. Auringon korkeuskulman tulee olla vähintään 25 astetta. Ilmakuvaus tehdään kevätkuvauksena ennen lehtien tuloa/kesäkuvauksena puiden ollessa lehdessä. Maastoerotuskyky ja pituus/sivupeitto

31 ILMAKUVAUS Maastoerotuskyky ja pituus/sivupeitto Mittaus luokka Max GSD (m) Max lentokorkeus (m) Min pituuspeitto 1e 0, % 60% 1, 1:500 0, % 30% 1, 1:1000 0, % 30% 2, 1:1000 0, % 30% 2, 1:2000 0, % 30% 3 0, % 30% Min sivupeitto

32 ILMAKUVAUS Erityisiä vaatimuksia Kuvaussuunnitelma ja signalointisuunnitelma Kuvaukseen laaditaan kuvaussuunnitelma, jossa esitetään aluerajaus, kuvausjonot ja suunitellut kuvanottopaikat. Lisäksi esitetään suunnitellut signaalien paikat ja signaalien koko. Suunnitelma laaditaan digitaalisena ja toimitetaan tilaajalle pdf/kml muodossa Signaalien koko ja tukipisteiden sijainti Kuvatuotteet ja ulkoisen orientoinnin tekijät Kuvauksen raakakuvatiedostot lasketaan 8/16 bit/kanava rgb/rgbi tif/jpg kuvatiedostoiksi. (käyttötarkoituksen mukaan). GPS/imu-paikannustiedoista lasketaan ilmakuvien ulkoisen orientoinnin tekijät

33 ILMAKUVAUS Erityisiä vaatimuksia Fotogrammetrinen pistetihennys Ilmakuvaukselle tehdään fotogrammetrinen pistetihennys, jossa määritetään kuville ulkoinen orientointi niin, että orientointien avulla kuvilta voidaan steroskooppisestimitaten määrittää yksiselitteinen kohde tasokeskivirheellä 1,5xGSD ja korkeuskeskivirheellä 2,5xGSD. Pistetihennyksen tuloksena on pistetihennysraportti ja kuvien tasoitetut ulkoisen orientoinnin tekijät. Ortokuvien laskenta Pikaortot

34 ILMAKUVAUS Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset Ilmakuvaus tehdään määrityskalibroidulla ilmakuvauskameralla, jonka kuvista saadaan jälkilaskennalla keskusprojektiokuvat. Kalibroinnin tulee olla ajantasallaja se ei saa olla 3 vuotta vanhempi. Jälkilaskettujen kuvien piirtovirheiden tulee olla alle 1 kuvapikseli. Ilmakuvaus paikannetaan GPS/INS-laitteistollaja kuvaus navigoidaan gps-avusteisesti

35 LASERKEILAUS Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus 3D kaupunkimallinnusta (LOD2) varten Maastomalli Kaavan pohjakartan laatimista varten Muu

36 LASERKEILAUS Yleisiä vaatimuksia Työssä saa käyttää vain yleisesti hyväksyttyjä työmenetelmiä, ohjelmistoja ja laitteita. Laserkeilainlaitteistoon pitää kuulua GPS/INS-laitteistoja kameran sisäinen orientointi pitää olla stabiili koko tiedonkeräyksen ajan Tiedonkeräyksen aikaisen lentosään on oltava näkyvyydeltään hyvä. Kohteen ja sensorin välissä ei saa olla pilviä.

37 LASERKEILAUS Yleisiä vaatimuksia Kohteelle ei saa tulla häiritseviä pilven varjoja, mikäli otetaan myös ilmakuvat. Kuvien pitää olla mittauskelpoisia koko tilatulla alueella. Auringon korkeuskulman tulee olla vähintään 25 astetta Mikäli ilmakuvia käytetään ainoastaan stereomittauksessa, voidaan sallia matalampi auringon korkeuskulma. Jos ilmakuvia ei tarvita, sään pitää olla sateeton ja laserkeilaimenja kohteen välillä ei saa olla esteitä.

38 LASERKEILAUS Yleisiä vaatimuksia Laserkeilauksen sivupeiton tulee olla vähintään 30%. Tällä tarkoitetaan jonotuksen suunnitteluarvoa, joka takaa, että keilauslinjojen väliin ei jää keilaamatonta aluetta. Keilausjonojen on oltava suoria, tilattavaan alueeseen ei saa sisältyä kaarroksissa syntynyttä pisteistöä, eikä pisteaineistossa saa olla rakoja keilausjonojen välillä.

39 LASERKEILAUS Erityisiä vaatimuksia Mittausluokka pistettä/m 2 1e / maastomalli nadiirissa [Ilmakuvien]/ [ortokuvien] GSD (cm) RMSZ Jalanjälki Hyötyavauskulma astetta, max cm 15 cm cm 25 cm cm 30 cm 60

40 LASERKEILAUS Erityisiä vaatimuksia Keilausaineiston luokittelu Pistepilvi luokitellaan automaattisella luokituksella seuraaviin luokkiin 1. Default 2. Maanpinta 3. Matala kasvillisuus < 0,2 m 4. Keskikorkea kasvillisuus 0,2 m 2 m 5. Korkea kasvillisuus > 2 m 6. Rakennus 7. Virheelliset matalat pisteet 8. Mallin ankkuripisteet, model-key-points (mikäli luokitellaan) 9. Vesi 10. Silta 11. Tie 12. Peittoalue (mikäli luokitellaan)

41 LASERKEILAUS Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset Laserkeilaus tulee suorittaa integroidulla kameralla varustetulla laserkeilausjärjestelmällä. Sekä keilaimenettä kameran tehdaskalibrointi tulee olla suoritettu laitevalmistajan toimesta. Molempien laitteiden kalibrointitodistukset tulisi toimittaa tilaajalle pyynnöstä. Sen lisäksi keilaimentulisi olla kalibroitua viimeisen asennuksen jälkeen operaattorin toimesta. Laserkeilausjärjestelmän tulee olla varustettuna GPS/INS-järjestelmällä ja stabilointisensoriripustuksella.

42 KAAVAN POHJAKARTTA Mittausluokat Mittausluokka 1: Taajama-alueet, joilla maa on erittäin arvokasta ja joilla on voimassa sitovan tonttijaon asemakaava tai rakennuskielto tällaisen asemakaavan laatimista varten. Kartoituksissa, joita on tarkoitus käyttää osana kunnan paikkatietojärjestelmää ja hyödyntää suurta tarkkuutta edellyttävässä teknisessä suunnittelussa, voidaan käyttää tarkempaa vaatimustasoa (mittausluokka 1e).

43 KAAVAN POHJAKARTTA Mittausluokat Mittausluokka 2: Taajama-alueet, joille laadittavassa asemakaavassa ei edellytetä sitovaa tonttijakoa. (Mittausluokka 3: Ranta-asemakaava ja ranta-alueet sekä muut sellaiset alueet, joilla maa on maa-ja metsätalousmaata selvästi arvokkaampaa, esimerkiksi ns. haja-asutusalueet. Ei käsitelty ohjeissa)

44 KAAVAN POHJAKARTTA Yleisiä vaatimuksia Työ suoritetaan JHS 185 suosituksen mukaisesti seuraavasti koordinaatisto ETRS-GKnn, korkeusjärjestelmä N2000 mittausluokka 1e/1/2 tietoluokittelu ja formaatti KuntaGML mukaisesti kohteiden visualisointi mittakaavan 1:500/1:1000/1:2000 mukaisesti Liittyminen olemassa oleviin kartoituksiin Käytettävissä olevat mittausaineistot

45 KAAVAN POHJAKARTTA Yleisiä vaatimuksia Kartoitusmenetelmänä voidaan käyttää ilmakuvaukseen perustuva fotogrammetrinen kartoitus laserkeilaukseen ja sen yhteydessä suoritettuun ilmakuvaukseen perustuvaa vektorointia em. yhdistelmää Tarjoajan tulee laatia yksityiskohtainen työsuunnitelma tarjouksen liitteeksi. Ennen työn aloittamista työsuunnitelma tarkennetaan ja toimitetaan työn tarkastajalle hyväksyttäväksi

46 KAAVAN POHJAKARTTA Erityisiä vaatimuksia Valmistelevat työvaiheet Käytettävän kartoitusmenetelmän mukainen taso-ja korkeustukipistesuunnitelma [Kartoitettavan alueen kiinteistöjaotus ja rajamerkkien tarkkuudet selvitetään maanmittauslaitoksen kiinteistörekisterin perusteella.] Tukipistemittaus ja näkyvöitys Mittausmenetelmä, tukipisteiden näkyvöitys Tukipisteitä ei rakenneta pysyviksi

47 KAAVAN POHJAKARTTA Erityisiä vaatimuksia Ilmakuvaus/laserkeilaus Kartoitusta varten suoritetaan ilmakuvaus tai laserkeilaus tai molemmat. Vaatimukset ilmakuvaukselle Vaatimukset laserkeilaukselle Työsuunnitelmassa esitetään käytettävä menetelmä ja sen mukainen suunnitelma.

48 KAAVAN POHJAKARTTA Erityisiä vaatimuksia Kartoitus Maastotiedot Kartoituksessa kerätään maaston kohteet KuntaGMLkohdeluokittelun mukaisesti, JHS185, liite3 (Pohjakartan kohteet) [Tilaajan kohdeluokitus] Kartoitus stereokartoituksena tai laserkeilaus- ja ilmakuva-aineiston perusteella Täydennysmittaus [Kiinteistötietojen kartoitus] Viimeistely Digitaaliset ortokuvat Työnjako tilaajan ja konsultin välillä (esimerkki, muutettava tapauskohtaisesti)

49 Liite 6 Hankinnan hintatarjous Lomake A TARJOUSVERTAILUSSA KÄYTETTÄVÄT HINNAT* [kokonaishinta alue 1] [lisähinta alue 2 ] [Erikseen hinnoiteltava osatehtävä x] Vertailuhinta yhteensä* Lomake B HINNAN MUUTOS Mikäli alueen pinta-ala supistuu kuvausalueen puitteissa /ha Mikäli alueen pinta-ala laajenee kuvausalueen puitteissa /ha

50 Tarvetta lisäohjeistukselle? 3D-kartoitus ja mallinnus Z-tarkkuuden määrittely kaikille kohteille Hinta laatu valintakriteerinä Laatukriteerit Pisteytys Hinta - laatusuhde

51 Lopputuotteena on laadukas kustannustehokkaasti tuotettu paikkatietoaineisto

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ

ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ 1/8 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Ostolantie 17 63 700 ÄHTÄRI Puh. (06) 2525 6000 ÄHTÄRIN KAUPUNGIN TAAJAMIEN POHJAKARTTOJEN LAADINNAN TAR- JOUSPYYNTÖ Hanke Ähtärin kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne Ähtärin kaupungin

Lisätiedot

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus

Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) Poikkitien (Mt145) parantaminen, RST-koriste-elementtien valmistus ja asennus Järvenpään kaupungin Kaupunkikehitys, Kunnallistekniikan suunnittelu pyytää kokonaishintatarjoustanne tämän

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys

Tarjouspyyntö 31.10.2013. Sisällys Sisällys 1. Hankinnan perustiedot... 2 1.1 YTHS... 2 1.2 Hankinnan yleistiedot ja laajuus... 2 1.2.1 Hankinnan kuvaus... 2 1.2.2 Hankinnan arvo... 2 1.2.3 Sopimuskausi... 2 2. Hankintamenettely... 3 2.1

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016

PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 Tarjouspyyntö 1 (5) PIENET JA KIIREELLISET KATUVALAISTUKSEN SUUNNITTELUKOHTEET 2015 2016 1 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupunki pyytää tarjoustanne pienten ja kiireellisten katuvalaistuskohteiden suunnittelusta.

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ

KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ 30.6.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA, TARJOUSPYYNTÖ (tilaaja) pyytää tarjoustanne Evon asuntola Kivelän saneerauksen rakentamisesta.

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ 19.8.2014 1481/ 05.13.00/ 2014 TARJOUSPYYNTÖ RASKAUDENAJAN SIKIÖSEULONTOJEN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSISTA Paraisten kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn raskaudenaikaisten sikiön

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä.

Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. TARJOUSPYYNTÖ Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne pitkän kantaman rfid -etäluentatekniikkaan perustuvasta tiedonkeruu ja kulunvalvontajärjestelmästä. 1. HANKINNAN KUVAUS Hankittavan automaattisen tiedonkeruu-

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015

Lohjan kaupunki. Tarjouspyyntö 30513 Päiväys 17.04.2015 Päiväys 17.04.2015 1/10 TARJOUSPYYNTÖ 30513 Lääkkeiden koneellinen annosjakelu ja toimituspalvelu 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Jarkko Lämsä Suomi puh. fax +358 193691141 jarkko.lamsa@lohja.fi

Lisätiedot