2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus"

Transkriptio

1 2013 Tukesin vuosi

2 Johdon katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna Toiminta on vuonna 2011 alkaneen uudistusvaiheen jälkeen merkittävästi vakiintunut. Tehtäväalue laajeni toimintavuoden lopulla, kun kemikaalien markkinavalvontatehtävät keskitettiin Tukesiin. Kustannuksilla mitattuna toiminta kasvoi vajaat kahdeksan prosenttia eli 22 miljoonaan euroon. Henkilötyövuosien määrä kasvoi 227:ään eli vajaat neljä prosenttia. Palvelujen kysyntä ja tuotosten määrä kasvoivat. Palvelujen tuotot olivat 4,96 miljoonaa euroa, mikä ylitti vuositavoitteen. Eräiden palveluiden tuotosmäärissä ja käsittelyajoissa jäätiin lähinnä resurssiongelmien vuoksi tavoitteista. Taloudelliset tulokset olivat yleisesti hyviä. Määrärahasäästöjä jäi suhteellisen vähän: 4,3 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Tämä tiukentaa osaltaan vuoden 2014 talouskehyksiä aiempiin vuosiin verrattuna. Kokonaisuutena tulokset vastasivat tulostavoitteita verrattain hyvin. Tukesin toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä ovat valtiontalouden kiristyminen, sääntelyn lisääntyminen ja monimutkaistuminen, toimintatapojen ja yritysrakenteiden muuttuminen markkinoilla, sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen, uusien tuote-, materiaali- ja tuotantoteknologioiden käyttöönotto sekä turvallisuus- ja ympäristöarvojen vahvistuminen. Näistä erityisesti kaksi ensimmäistä vaikeuttavat Tukesin toimintaa. Tukesin palvelujen kysyntä riippuu yleisesti sen toimialaan liittyvän elinkeinotoiminnan volyymistä ja toimialan säädösvelvoitteiden laajuudesta. Toimialan teollisten kohteiden supistuminen tai laajentuminen heijastuu erityisesti Tukesin laitos- ja kaivosvalvonnan palvelujen kysyntään. Tukesin oma-aloitteisen tuote- ja palveluvalvonnan, erityisesti markkinavalvonnan, tarve riippuu myös tuote- ja palvelumarkkinoiden yleisistä suhdanteista. Uudet tuote- ja tuotantoteknologiat sekä toimintatavat markkinoilla vaikuttavat merkittävästi toiminnan määrään ja muokkaavat painopisteitä. Säädösmuutokset ja uudet velvoitteet lisäävät viraston palvelujen kysyntää jatkuvasti ja erityisesti siirtymäajankohtina. Erilaisten teknisten palvelujen kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan valvontakysyntä on säilynyt verrattain vakaana ja sama kehitys näyttää jatkuvan. EU:n tuotelainsäädännön uudistaminen vaatii Tukesilta paljon voimavaroja lähivuosina; aluksi ministeriöiden säädösvalmistelun tukena ja myöhemmin toimeenpanosta ja valvonnasta vastuullisena viranomaisena. Toimialan keskeisten tuotedirektiivien mukauttaminen NLF-säädöspuitteeseen (New Legislative Framework) valmistuu EU-tasolla vuonna Markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuusvalvontaa koskevat EU-asetukset valmistunevat niin ikään vuonna Uudistuk- siin liittyy merkittävä kansallinen säädösmuutostyö, jota jo tehdään työ- ja elinkeinominis te riön johdolla. Kemikaalituotesektorin ml. biosidit ja kasvinsuojeluaineet säädökset ovat aktiivisessa toimeenpanovaiheessa ja REACH-kemikaaliasetuksen vaiheittainen täytäntöönpano etenee. EU:n rakennustuoteasetuksen täytäntöönpano vaatii paljon resursseja lähivuosina. Energiatehokkuuteen ja ekologisiin vaatimuksiin liittyvät säädösuudistukset lisäävät myös valvonta- ja toimeenpanotarvetta. Säädösten uudistaminen lisää viestinnän ja neuvontapalvelujen tarvetta. Tukesin toiminnalle on leimallista poikkihallinnollisuus. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan tehtävät ovat kustannuksina mitattuna 56 prosenttia ja muiden ministeriöiden yhteensä 44 prosenttia. Viisi muuta ohjaavaa ministeriötä ovat sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Ministeriöohjauksessa noudatetaan ns. moniohjausmallia. Nykyisten tehtävien kanssa synergisten tehtäväalueiden lisääminen on vastaisuudessakin mahdollista. Tukesin toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että uusiin tehtäviin saadaan riittävä rahoitus. Vuoden 2013 lopulla alkoi VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen yhdistämistä sekä VTT:n hallintomallin muuttamista koskeva hanke. Sen yhteydessä on päätetty, että FINAS-akreditointipalvelu siirretään Tukesin yhteyteen vuoden 2015 alusta. Tämä lisää Tukesin henkilöstön määrää henkilötyövuodella. Säädös- ja palveluvelvoitteita vastaavat henkilöja määräraharesurssit ovat tulevan toimintakyvyn kannalta kriittinen tekijä yleisemminkin. Riskiperusteinen valvonnan priorisointi, toimintaprosessien virtaviivaistaminen, sähköisten toimintatapojen ja sähköisen asioinnin lisääminen tuovat tuottavuushyötyjä asteittain. Kehittämistoimet vaativat jatkossakin paljon rahoitusta erityisesti tietohallintoon. Viraston toimitilatehokkuus on yksi talouteen liittyvä kehityskohde, jossa edetään valtion toimitilastrategian mukaisesti. Vuoden 2008 alueellistamispäätöksen mukaisesti puolet tuolloisen, ns. vanhan Tukesin henkilöstöstä ja tehtävistä siirrettiin Tampereelle. Alueellistamista tukevat erityistoimet ovat päättymässä. Tukesin vastuulle vuonna 2011 tulleiden kaivosviranomaistehtävien alueellistaminen Rovaniemelle on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Alueellistaminen heikensi kaivosviranomaistehtävien tuloksellisuutta vielä vuonna SEPPO AHVENAINEN pääjohtaja

3 Viestintä Turvallisuutta ja luotettavuutta edistävä viestintä on Tukesin perustehtäviä. Viestinnällä virasto vaikuttaa visionsa mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tukes tuottaa ja välittää monipuolista turvallisuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvää tietoa toimialojensa asioista ammattilaisille ja kuluttajille. Pääkanavia ovat verkkoviestintä, tiedotteet ja erilaiset julkaisut sekä erilaiset sosiaalisen me dian kanavat, jotka vakiintuivat keskeiseksi ja aktiiviseksi osaksi Tukesin viestintää. Uusien viestintäkanavien kautta muun muassa Tukesin tiedotteille ja markkinavalvontarekisterille saatiin lisää näkyvyyttä. Tukesin verkkosivuilla vieraili vuoden 2013 aikana arkipäiväisin keskimäärin noin 2500 kävijää, mikä oli peräti 40 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tukes julkaisi vuoden aikana yhteensä 122 verkkotiedotetta, joista 60 oli lehdistötiedotteita. Tukesia koskevan julkisuuden kokonaismäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Julkisuus oli edelleen valtaosin (99 %) neutraalia tai myönteistä. Erilaisia viestinnän tuotoksia (tiedotteet, julkaisut, esitteet, artikkelit) julkaistiin yhteensä 152 kappaletta. Vuoden lopulla toteutetussa julkisuusbarometrissa Tukesin viestintä arvioitiin omassa vertailuryhmässään erittäin onnistuneeksi. Ammattilaisille suunnatussa viestinnässä käytettiin sähköisiä uutiskirjeitä. Työyhteisöviestinnän toimivuutta, aktiivisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta kehitettiin edelleen. Tukesin johdolla valmisteltiin laajassa yhteistyössä ensimmäinen vaarallisia kemikaaleja koskeva kansallinen viestintäsuunnitelma. Se valmistui vuoden lopulla. Vuoden aikana Tukes järjesti kaksi laajempaa yhteiskampanjaa, kesällä Farmari-tapahtuman yhteydessä Seinäjoella kesäturvallisuuteen liittyvistä teemoista ja joulun alla erityisesti sosiaalisen median kanavissa jouluturvallisuudesta. Tukes osallistui myös muun muassa ympäristöterveydenhuollon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviin viranomaisten yhteistyökampanjoihin. Tutkimus ja kehittäminen Tutkimuksella ja kehittämisellä tuetaan viranomaistoiminnan tarpeita, pyritään ennakoimaan yhteiskunnassa Tukesin toimialalla tapahtuvia muutoksia ja tuotetaan uutta tietoa riskien hallitsemiseksi. Tutkimushankkeista jatkettiin tutkimuslinjauksen mukaisesti menossa olevia projekteja ja strategisten hankekokonaisuuk sien valmistelua. Kaikki projektit olivat strate gian mukaisia, ja projektiraportointiin kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota. Merkittävimmät kansainväliset tutkimuskokonaisuudet liittyivät nanoteknologiaan (NANOReg) ja teolliseen turvallisuuteen (SAFE- RA). Tukes osallistui yhdessä SAFERA-konsortion kanssa ensimmäisen tutkimushaun järjestämiseen, ja Tukesin aloitteesta yhdeksi tutkimusaiheeksi valittiin turvallisuuden liiketaloudellinen arvo. Tukes jatkoi NSS- ja ESREDA-verkostojen työryhmissä ja oli aktiivisesti mukana teollisuusturvallisuuden teknologia-alustojen (FIT- PIS) toiminnassa. Tukes osallistui myös kansalliseen onnettomuustutkinnan koulutuksen ja tutkimuksen jatkokehitykseen sekä viranomaisyhteistyöhön muun muassa Pirkanmaan turvallisuusklusteriverkostossa. Kemikaalituotevalvonnan kansainväliset projektit liittyivät muun muassa kasvinsuojeluaineiden vesistörajoitusten muuttamiseen ja hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja koskevaan asiantuntijatyöhön. Onnettomuustietojen rekisteröinnin laajentamisesta tehtiin selvitys ja suunnitelma vuodelle Kehitystyössä keskityttiin uuden Tukesin prosessi- ja toimintajärjestelmien kehittämiseen. Vuonna 2013 toteutettiin yhteensä seitsemän tutkimushanketta ja 24 kehityshanketta. Tukesin vaikuttavuusindikaattoreita selvitettiin erillisessä hankkeessa. Järjestelmää täydennettiin viidellä kemikaalituotevalvonnan vaikuttavuusindikaattorilla ja kahden uuden indikaattorin selvitystyö ja testaaminen aloitettiin. Tavoitteena on ottaa uudet indikaattorit käyttöön vuonna Tukes osallistui lainsäädännön valmisteluun ministeriöiden apuna ja tuki asiantuntemuksellaan lainsäädännön kehittämistä. Tukesin asiantuntijat osallistuivat muun muassa EU:n tuoteja markkinavalvontauudistustyöhön, RoHS-lain ja kosmetiikkalain valmisteluun, jalometallisäädösten muutostarpeita koskevaan selvitystyöhön sekä suuronnettomuusvaarallisia laitoksia koskevan Seveso III -direktiivin voimaansaattamiseen, räjähdeasetuksen valmisteluun ja biosidisäädösten valmisteluun. Tukes avusti ministeriöitä myös EY:n kasvinsuojeluvalvonta-asetuksessa ja maa- ja metsätalousministeriön levitysvälineasetuksessa. Säädösvalmistelua koskeviin lausuntopyyntöihin annettiin 45 vastausta. Valvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Turvallisuus- ja luotettavuustaso pysyi pääosin ennallaan. Vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän jyrkkä nousu näyttää tasaantuneen. Sähkötuotteissa vakavia puutteita löytyi eniten led-lampuista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Tukes tutki kaksi kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Toinen sattui sähköalan ammattilaiselle 400 kv:n voimajohdon asennustyön yhteydessä ja toinen LVI-asentajalle lämminvesivaraajan vaihtotyön yhteydessä. Laitos- ja kaivosvalvonta Teollisuuden turvallisuustaso on useimmissa tuotantolaitoksissa kohtalaisen hyvä ja vakaa. Talouden epävakaus on näkynyt teollisuudessa siten, että eräissä tapauksissa toiminta on lopetettu hallitsemattomasti ja yhteiskunnan voimavaroja on täytynyt käyttää ympäristö- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Taantuma näkyy kaivostoiminnassa. Se ei kuitenkaan ole yleisesti näkynyt onnettomuuksina tai vastaavina haittoina. Isot ympäristöongelmat Talvivaarassa ovat liittyneet uuden kaivosteknologian käyttöönottoon ja riskien hallinnan puutteisiin. Tukes on valmistellut vakuuksien määräämistä kaikille kaivoksille. Vakuuksien avulla pyritään ennakolta varautumaan muun muassa kaivosten lopettamisiin tilanteissa, joissa kaivos ei ole vastannut kaikista velvoitteistaan. Vihtavuoressa räjähdetehtaan suuronnettomuudeksi luokiteltavan vaaratilanteen seurauksena Tukes tarkisti valvontamenettelynsä ja otti käyttöön myös hallinnollisia pakkokeinoja. Kemikaalilaitokset ja räjähdetehtaat Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten kemikaali- ja räjähdetehtaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan. Merkittävä osa puutteellisista kohteista on laajamittaisten tuotantolaitosten pienimpään vaarallisuusluokkaan kuuluvia lupalaitoksia. Kemikaali- ja räjähdetehtaiden riskienhallinta on yleisesti kehittynyt paremmaksi, joskin edelleen on kehitettävää. Tukes tehosti vuonna 2013 puutteellisten laitosten valvontaa lisäämällä valvontakäyntejä ja ottamalla tehostetummin käyttöön hallinnollisia pakkokeinoja. Paineelliset järjestelmät Rekisteröityjä painelaitteita käyttävät yritykset ja toiminnanharjoittajat huolehtivat määräaikaistarkastusten tekemisestä painelaiterekisterin tarkastustietojen perusteella kohtalaisen hyvin. Vuosittain tehdään painelaitetarkastusta. Tukes valvoo tarkastusten tekemistä painelaiterekisteriin perustuvilla kyselyillä ja valvontakäynneillä. Maakaasua käyttävät yritykset ja toiminnanharjoittajat noudattavat säädösvelvoitteita hyvin. Maakaasuputkistojen ja -laitteistojen kunnosta sekä tarkastuksista huolehditaan säädösten mukaisesti.

4 Kaivokset Kaivostoiminnan hakemusruuhka helpottui ja käsittelyajat lyhenivät jonkin verran. Malminetsintälupa- ja valtaushakemukset ovat edelleen ruuhkautuneet. Kaivospiirimääräyksissä ja kaivosluvissa on voitu pysyä toiminnanharjoittajien aikataulussa, joten kaivosten avaamiset eivät ole viivästyneet. Malminetsintäluvissa siirryttiin käytäntöön, jossa malminetsintää harjoittavan toiminnanharjoittajan on asetettava Tukesille euron perusvakuus, jota korotetaan porrastetusti lupaalueen koon kasvaessa. Lapiolla tehtävän kullanhuuhdonnan lupien myöntämisessä ei ole ruuhkaa, mutta koneellisen kullankaivuun lupakäsittely on pysähdyksissä valitusten takia. Kemikaalituotevalvonta Tukesiin siirtyi aiemmin kuntien vastuulla ollut kemikaalilain mukainen markkinavalvonta. Uusien tehtävien hoitamista varten perustettiin kemikaalien markkinavalvontaryhmä, joka aloitti toimintansa Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätösten valmistelu eteni pääosin tavoitteiden mukaisesti. Näiden aineiden EU-riskin arvioinneissa on ollut viiveitä. REACH-asetuksen mukainen aineen arviointityö valmistui kahdesta aineesta ja arviointipää- Tuotokset Luvat ja ilmoitukset Turvallisuusselvitykset Tutkinnot Kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset Korjattavaksi palautetut kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset REACH- ja CLP-asetusten mukaiset arviointitehtävät Biosididirektiivin mukaiset valmistepäätökset Kansalliset biosidien hyväksymispäätökset Kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset Suomen kantojen valmistelu biosidi- ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseksi EU:ssa Biosidien riskinarviointi EU-käyttöön Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi EU-käyttöön Kasvinsuojeluaineiden käytön hyväksyminen Painelaitetarkastuspöytäkirjojen ja muutosilmoitusten käsittely Sähkölaitteistojen tarkastusilmoitukset Kuluttajaturvallisuus, käsitellyt ilmoitukset Rapex-ilmoitukset Muut selvitykset 1) Yhteensä Valvontakäynnit ja -tapaukset Sähkötuotteet (kohteet) Mittauslaitteet (kohteet) Sähkölaitteistot ja -urakoitsijat Kemikaali- ja nestekaasulaitokset (määräaikaistarkastukset), räjähdevarastot ja kaivokset Kaivostoiminta Kuluttajaturvallisuus, tavaravalvonta Kemikaalien markkinavalvonta Muut yhteensä Yhteensä ) Sis. testattavat sähkötuotteet, asiakirjavalvonta, asiakkaiden selvityspyynnöt (sähköurakointi ja -laitteet), töiden johtajan nimeämisen kehotuskirjeet (sähköurakointi), painelaiterekisterin tarkastuskyselyt. Tuotevalvonnan reaktiotoimet Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Yhteensä Huomautus Selvityspyyntö ja kuulemiset Suojamenettelyilmoitus Rapex Ehdollinen käyttökielto Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen Sähkölaitteistojen ja hissien valvonnan reaktiotoimet Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely ja teettämisuhka/ teettäminen Kehotukset ja vakavat kehotukset Varmennustarkastusvelvoite pienkohteille Turvallisuustutkinnon suorittaminen Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Korjauskehotus- ja infokirje Yhteensä Tukesin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet tösluonnos yhdestä aineesta. Lisäksi arvioitiin REACHin lupamenettelyyn tunnistettavia ja ehdotettavia erityistä huolta aiheuttavia aineita. Riskinhallintakeinojen sopivuutta arvioitiin yli kahdenkymmenen huolta aiheuttavan aineen osalta. Kaksi aineen luokitusehdotusta työstettiin ECHAn käsittelyä varten. Kemikaali-ilmoituksia rekisteröitiin huippumäärä eli kappaletta, (tavoite ). Kasvinsuojeluaineiden kaupan, käytön ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Markkinoilla olevien kasvinsuojeluaineiden päätösten ruuhkaa purettiin onnistuneesti ja voimassa olevan kasvinsuojeluaineasetuksen mukaiset hyväksymispäätökset tehtiin määräajassa. Toimialan onnettomuudet Toimialalla tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli alustavien tietojen mukaan 14 henkilöä, joista sähköpaloissa menehtyi 11. Kolme henkilöä kuoli sähkötapaturmissa. Onnettomuuksissa kuolleiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2013 asetettiin kaksi onnettomuustutkintaryhmää. Niissä tutkittiin suuronnettomuuden vaaratilannetta Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehdasalueella sekä LVI-asentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa Rovaniemellä * Sähkölaitteet ja -laitteistot Nestekaasu Vaaralliset kemikaalit Räjähteet Hissit Kaivokset Ilotulitteet Painelaitteet Sähköpalot Yhteensä *alustava tieto

5 2013 Tukesin vuosi Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 238 ja henkilötyövuosien kokonaismäärä 227. Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 11,8 prosenttia (vuonna ,3 %). Henkilöstöä koulutettiin aktiivisesti. Viraston työilmapiiri oli vuoden 2012 lopussa tehdyn VM-Baro-työilmapiirimittauksen mukaan yleisesti hyvällä tasolla ja lähes kauttaaltaan yli valtionhallinnon keskitason. Kyselyn seurantatoimet tehtiin vuoden 2013 aikana. Toimintaa häiritsivät yhä Pasilan toimitilojen ilmanlaatuongelmat. Talous Toiminnan kustannukset olivat yhteensä 22 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Kustannuksiltaan suurimmat toiminta-alueet olivat kemikaalituoteturvallisuus (osuus 38 %), sähkö (18 %), prosessiturvallisuus (10 %) ja kaivokset (9 %). Järjestys oli sama ja osuudet samalla tasolla kuin edellisvuonna. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Lupien ja ilmoitusten taloudellisuus ja tuottavuus paranivat noin 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun niiden määrä kaksinkertaistui. Pätevyyskokeita tehtiin kolmannes edellisvuotta vähemmän, ja niiden tuottavuus heikkeni. Maksulliselle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin niin ikään pääosin. Kemikaalirekisterin kustannusvastaavuus toteutui, mutta julkisoikeudellisten suoritteiden yhteenlaskettu kustannusvastaavuus jäi alle tavoitteen muun muassa kaivostoiminnan lupakäsittelyn siirtymävaiheen vuoksi. Kasvinsuojeluainepäätösten käsittelystä ja kemikaali-ilmoitusten käsittelystä syntyi ylijäämää. Osa yli- ja alijäämästä syntyy kustannusten ja tulojen eriaikaisesta jaksottumisesta tilivuosille. Henkilömäärä yksiköittäin Kemikaalituotevalvonta Laitos- ja kaivosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF=

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF= 2012 Tukesin vuosi 2012Tukesin vuosi Johdon katsaus Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toinen toimintavuosi. Työtä leimasi vielä laajentuneen viraston toiminnan vakiinnuttamien.

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 20.9.2013

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 20.9.2013 TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 20.9.2013 2(12) 1 Johdanto Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminta- ja taloussuunnitelma -2018 on kytketty

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Marilla Lahtinen 1

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Marilla Lahtinen 1 23.9.2014 Marilla Lahtinen 1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marilla Lahtinen 23.9.2014 CLP-asetuksen valvonta Aiheita Tukes Valvonnan lakiperusta Valvonnan keinot ja menettelyt Valvonta käytännössä

Lisätiedot

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan Tu kes i n v u o s i 2009 Johdon katsaus Tukesin toiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2009 kasvoi edellisvuodesta. Keskuksen toiminnan kustannukset nousivat noin kahdeksan prosenttia 11,5 miljoonaan euroon.

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI ().9. OSAVUOSIRAPORTTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontaa hoidettu kauppa ja teollisuusministeriön lisäksi myös

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1292/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

hissit lelut kaivokset kosmetiikka kylpylät sähkötuotteet mittauslaitteet biosidit kemikaalit ilotulitteet öljysäiliöt

hissit lelut kaivokset kosmetiikka kylpylät sähkötuotteet mittauslaitteet biosidit kemikaalit ilotulitteet öljysäiliöt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto painelaitteet pelastustoimen laitteet kemikaalit ilotulitteet kullanhuuhdonta hissit jalometallituotteet sähkölaitteistot kosmetiikka tekstiilit öljysäiliöt henkilönsuojaimet

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Johtokunta hyväksynyt 9.3.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO. Suoritteen enimmäismaksu, Lisämaksu, Perusmaksu, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut alkaen

Liite MAKSUTAULUKKO. Suoritteen enimmäismaksu, Lisämaksu, Perusmaksu, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut alkaen Liite MAKSUTAULUKKO Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut 1.9.3 alkaen Perusmaksu, Lisämaksu, /h Suoritteen enimmäismaksu, 1 Vaarallisten kemikaalien käsittely 1.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Lisätiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Tietosuojavaltuutetun toimisto Tietosuojavaltuutetun toimisto TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTON TULOSTAVOITEASIAKIRJA Aika 27.9.2005 Paikka Osallistujat Oikeusministeriö OM:n edustajat: Hallintojohtaja Olli Muttilainen (pj) Ylitarkastaja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaalien markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaalien markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 17.11.2015 Kemikaalien markkinavalvonta 1 Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi Tukes valvoo ja edistää toimialojensa tuotteiden, palveluiden ja tuotantojärjestelmien

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet)

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Mika Toivonen Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet (sähkölaitteet) Sisältö 1. Markkinavalvonta Mitä?, Miksi? ja Miten? Markkinavalvonnan muodot Markkinavalvonnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 32.20. 03. (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Muut asiat

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio 28.10.2015 EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksutaulukko 1.1.2015 -

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksutaulukko 1.1.2015 - Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksutaulukko 1.1.2015 - Maksut, jotka perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen (636/2013) muutoksineen (1292/2014) Suorite Suoritenumero Perusmaksu, Suoritenumero

Lisätiedot

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tulossopimus 11.11. TEM/2773/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Tarkastussuunnitelma. Tämän asiakirjan tarkoitus. Soveltamisalue Ohjetta käytetään Tukesin prosessiturvallisuusryhmässä. Sisäinen toimintaohje 1 (8)

Tarkastussuunnitelma. Tämän asiakirjan tarkoitus. Soveltamisalue Ohjetta käytetään Tukesin prosessiturvallisuusryhmässä. Sisäinen toimintaohje 1 (8) Sisäinen toimintaohje 1 (8) Diaarinumero [Diaarinumero] Dokumenttitunnus Versio 1.0 Tila Hyväksytty Asiakirjatyyppi Sisäinen toimintaohje Liityntä toimintajärjestelmään Kenttävalvonta Laadittu 18.9.2015

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa

TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vuoriteknikot ry 22. - 23.5.2014 TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa Timo Kukkola LAKI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN JA RÄJÄH- TEIDEN KÄSITTELYN TURVALLISUUDESTA

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen 10.12.2015 Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti

Lisätiedot

HE 109/2015 vp: Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Ville Räisänen Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

HE 109/2015 vp: Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista. Ville Räisänen Trafi. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. HE 109/2015 vp: Laki huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista Ville Räisänen Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Liikenteen turvallisuusvirasto Uusi huvivenedirektiivi Huvivenedirektiivi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Autio 1.11.2011 Kasvinsuojeluaineet ja ympäristö mitä uutta lainsäädännössä? ESITYKSEN SISÄLTÖ EU:n kasvinsuojeluaineasetus voimaan Kestävän käytön puitedirektiivi

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen

Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Onnettomuuksista oppiminen ja turvallisuuden parantaminen Johtava tutkija Kai Valonen Onnettomuustutkintakeskus www.turvallisuustutkinta.fi Tutkitaan Suuronnettomuudet Ilmailu, raideliikenne ja vesiliikenne

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Suomen kaivosturvallisuuden neuvottelukunta. Pertti Kortejärvi

Suomen kaivosturvallisuuden neuvottelukunta. Pertti Kortejärvi Suomen kaivosturvallisuuden neuvottelukunta Pertti Kortejärvi Suomen kaivosturvallisuuden neuvottelukunta Toimiala Suomessa oli vuonna 2013 n.40 toimivaa kaivosta, kaivoslupia 52 Metallikaivoksia 12 kpl,

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010

Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi 1.1.2010 Liikenne- ja viestintäministeriön virastouudistus ja sen tavoitteet Kokonaisvaltaista otetta ja tehokkuutta liikennepolitiikan valmisteluun ja toteutukseen

Lisätiedot

Vastuu sähköalan töissä

Vastuu sähköalan töissä 1/18 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus työturvallisuuslain mukaan Työnantaja tai työnantajan sijainen on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen

Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa. Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa Better Regulation Day, 25.11.2010 Lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen Yritysten hallinnollinen taakka Yritysten hallinnollisella taakalla tarkoitetaan lainsäädännön

Lisätiedot

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO

Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat. 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere Ulla Poutiainen, SULO Oivahymy-pilotin kokemukset ja jatkosuunnitelmat 24.-25.1.2012 Elintarvikevalvonnan valtakunnalliset koulutuspäivät Tampere, SULO Oivahymy Tausta Mitä pilotissa tehtiin Kokemukset pilotista Jatkosuunnitelmat

Lisätiedot

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS KAIVOSSEMINAARI 2014, 4-6.6.2014 OULU KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS Ossi Leinonen ylitarkastaja 2.6.2014 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2014 MALMINETSINTÄ KAIRAUS VUONNA 2012 : 366 km KAIRAUS VUONNA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖVALVONTA YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :n mukaan viranomaisen on tarkastustoimintaa varten tarvittaessa

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Markkinavalvonta Uusi EMC-direktiivi CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Valvontaviranomainen,

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä

Onnettomuustutkinta turvallisuuden kehittäjänä ONNETTOMUUSTUTKINTAKESKUS CENTRALEN FÖR UNDERSÖKNING AV OLYCKOR ACCIDENT INVESTIGATION BOARD FINLAND Sörnäisten rantatie 33 C, 00580 Helsinki, Finland www.onnettomuustutkinta.fi Onnettomuustutkinta turvallisuuden

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta

TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA TURVATEKNIIKAN KESKUS TURVATEKNIIKAN KESKUS. Tarkastustoiminta TUKES OPAS TARKASTUSTOIMINTA Tarkastustoiminta Tarkastustoiminta 1. Tarkastustoiminta ja viranomaisvalvonta 2. Tarkastuslaitokset teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden varmistajina 3. Painelaitteiden

Lisätiedot

Riskienhallinnalla. lisää tuottavuutta ja turvallisuutta 1/2007

Riskienhallinnalla. lisää tuottavuutta ja turvallisuutta 1/2007 1/2007 Riskienhallinnalla lisää tuottavuutta ja turvallisuutta Riskiperusteinen turvallisuuden ja luotettavuuden kokonaishallinta on yksi TUKESin uuden strategian tärkeimmistä reitinvalinnoista. Kiteytettynä

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena

Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastotyö tietojärjestelmätyön tukena Sanastokeskuksen 35-vuotisjuhlaseminaari Kohti tulevaisuuden sanastotyötä Ulla.Poutiainen-Lindfors@Evira.fi Yhtenäisen termistön merkitys korostuu Organisaatioiden

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011

Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 Lappeenrannan toimialakatsaus 2011 21.10.2011 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi - lainsäädännön vaikutukset KEVÄTSEMINAARI 2006 VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry 1 -asetuksen käsittely ja voimaantulo Valkoisen Kirjan valmistelu 1999-2/ 2001 parlamentin 2. lukeminen

Lisätiedot

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen

Strategian yhteys tulossopimuksiin. Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Strategian yhteys tulossopimuksiin Neuvotteleva virkamies Mikko Saarinen Voimavaralähtökohdat Toimintamenomomentin henkilötyövuodet sopeutetaan vuoden 2015 tasolta 783 henkilötyövuotta tasolle 726 henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 (5) VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Viestintästrategian tarkoitus on tukea Konsulttinuorten toimintastrategiaa. Viestintästrategia laaditaan kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Viestintästrategiassa määritellään

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot