2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus"

Transkriptio

1 2013 Tukesin vuosi

2 Johdon katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna Toiminta on vuonna 2011 alkaneen uudistusvaiheen jälkeen merkittävästi vakiintunut. Tehtäväalue laajeni toimintavuoden lopulla, kun kemikaalien markkinavalvontatehtävät keskitettiin Tukesiin. Kustannuksilla mitattuna toiminta kasvoi vajaat kahdeksan prosenttia eli 22 miljoonaan euroon. Henkilötyövuosien määrä kasvoi 227:ään eli vajaat neljä prosenttia. Palvelujen kysyntä ja tuotosten määrä kasvoivat. Palvelujen tuotot olivat 4,96 miljoonaa euroa, mikä ylitti vuositavoitteen. Eräiden palveluiden tuotosmäärissä ja käsittelyajoissa jäätiin lähinnä resurssiongelmien vuoksi tavoitteista. Taloudelliset tulokset olivat yleisesti hyviä. Määrärahasäästöjä jäi suhteellisen vähän: 4,3 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Tämä tiukentaa osaltaan vuoden 2014 talouskehyksiä aiempiin vuosiin verrattuna. Kokonaisuutena tulokset vastasivat tulostavoitteita verrattain hyvin. Tukesin toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä ovat valtiontalouden kiristyminen, sääntelyn lisääntyminen ja monimutkaistuminen, toimintatapojen ja yritysrakenteiden muuttuminen markkinoilla, sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen, uusien tuote-, materiaali- ja tuotantoteknologioiden käyttöönotto sekä turvallisuus- ja ympäristöarvojen vahvistuminen. Näistä erityisesti kaksi ensimmäistä vaikeuttavat Tukesin toimintaa. Tukesin palvelujen kysyntä riippuu yleisesti sen toimialaan liittyvän elinkeinotoiminnan volyymistä ja toimialan säädösvelvoitteiden laajuudesta. Toimialan teollisten kohteiden supistuminen tai laajentuminen heijastuu erityisesti Tukesin laitos- ja kaivosvalvonnan palvelujen kysyntään. Tukesin oma-aloitteisen tuote- ja palveluvalvonnan, erityisesti markkinavalvonnan, tarve riippuu myös tuote- ja palvelumarkkinoiden yleisistä suhdanteista. Uudet tuote- ja tuotantoteknologiat sekä toimintatavat markkinoilla vaikuttavat merkittävästi toiminnan määrään ja muokkaavat painopisteitä. Säädösmuutokset ja uudet velvoitteet lisäävät viraston palvelujen kysyntää jatkuvasti ja erityisesti siirtymäajankohtina. Erilaisten teknisten palvelujen kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan valvontakysyntä on säilynyt verrattain vakaana ja sama kehitys näyttää jatkuvan. EU:n tuotelainsäädännön uudistaminen vaatii Tukesilta paljon voimavaroja lähivuosina; aluksi ministeriöiden säädösvalmistelun tukena ja myöhemmin toimeenpanosta ja valvonnasta vastuullisena viranomaisena. Toimialan keskeisten tuotedirektiivien mukauttaminen NLF-säädöspuitteeseen (New Legislative Framework) valmistuu EU-tasolla vuonna Markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuusvalvontaa koskevat EU-asetukset valmistunevat niin ikään vuonna Uudistuk- siin liittyy merkittävä kansallinen säädösmuutostyö, jota jo tehdään työ- ja elinkeinominis te riön johdolla. Kemikaalituotesektorin ml. biosidit ja kasvinsuojeluaineet säädökset ovat aktiivisessa toimeenpanovaiheessa ja REACH-kemikaaliasetuksen vaiheittainen täytäntöönpano etenee. EU:n rakennustuoteasetuksen täytäntöönpano vaatii paljon resursseja lähivuosina. Energiatehokkuuteen ja ekologisiin vaatimuksiin liittyvät säädösuudistukset lisäävät myös valvonta- ja toimeenpanotarvetta. Säädösten uudistaminen lisää viestinnän ja neuvontapalvelujen tarvetta. Tukesin toiminnalle on leimallista poikkihallinnollisuus. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan tehtävät ovat kustannuksina mitattuna 56 prosenttia ja muiden ministeriöiden yhteensä 44 prosenttia. Viisi muuta ohjaavaa ministeriötä ovat sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Ministeriöohjauksessa noudatetaan ns. moniohjausmallia. Nykyisten tehtävien kanssa synergisten tehtäväalueiden lisääminen on vastaisuudessakin mahdollista. Tukesin toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että uusiin tehtäviin saadaan riittävä rahoitus. Vuoden 2013 lopulla alkoi VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen yhdistämistä sekä VTT:n hallintomallin muuttamista koskeva hanke. Sen yhteydessä on päätetty, että FINAS-akreditointipalvelu siirretään Tukesin yhteyteen vuoden 2015 alusta. Tämä lisää Tukesin henkilöstön määrää henkilötyövuodella. Säädös- ja palveluvelvoitteita vastaavat henkilöja määräraharesurssit ovat tulevan toimintakyvyn kannalta kriittinen tekijä yleisemminkin. Riskiperusteinen valvonnan priorisointi, toimintaprosessien virtaviivaistaminen, sähköisten toimintatapojen ja sähköisen asioinnin lisääminen tuovat tuottavuushyötyjä asteittain. Kehittämistoimet vaativat jatkossakin paljon rahoitusta erityisesti tietohallintoon. Viraston toimitilatehokkuus on yksi talouteen liittyvä kehityskohde, jossa edetään valtion toimitilastrategian mukaisesti. Vuoden 2008 alueellistamispäätöksen mukaisesti puolet tuolloisen, ns. vanhan Tukesin henkilöstöstä ja tehtävistä siirrettiin Tampereelle. Alueellistamista tukevat erityistoimet ovat päättymässä. Tukesin vastuulle vuonna 2011 tulleiden kaivosviranomaistehtävien alueellistaminen Rovaniemelle on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Alueellistaminen heikensi kaivosviranomaistehtävien tuloksellisuutta vielä vuonna SEPPO AHVENAINEN pääjohtaja

3 Viestintä Turvallisuutta ja luotettavuutta edistävä viestintä on Tukesin perustehtäviä. Viestinnällä virasto vaikuttaa visionsa mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tukes tuottaa ja välittää monipuolista turvallisuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvää tietoa toimialojensa asioista ammattilaisille ja kuluttajille. Pääkanavia ovat verkkoviestintä, tiedotteet ja erilaiset julkaisut sekä erilaiset sosiaalisen me dian kanavat, jotka vakiintuivat keskeiseksi ja aktiiviseksi osaksi Tukesin viestintää. Uusien viestintäkanavien kautta muun muassa Tukesin tiedotteille ja markkinavalvontarekisterille saatiin lisää näkyvyyttä. Tukesin verkkosivuilla vieraili vuoden 2013 aikana arkipäiväisin keskimäärin noin 2500 kävijää, mikä oli peräti 40 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tukes julkaisi vuoden aikana yhteensä 122 verkkotiedotetta, joista 60 oli lehdistötiedotteita. Tukesia koskevan julkisuuden kokonaismäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Julkisuus oli edelleen valtaosin (99 %) neutraalia tai myönteistä. Erilaisia viestinnän tuotoksia (tiedotteet, julkaisut, esitteet, artikkelit) julkaistiin yhteensä 152 kappaletta. Vuoden lopulla toteutetussa julkisuusbarometrissa Tukesin viestintä arvioitiin omassa vertailuryhmässään erittäin onnistuneeksi. Ammattilaisille suunnatussa viestinnässä käytettiin sähköisiä uutiskirjeitä. Työyhteisöviestinnän toimivuutta, aktiivisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta kehitettiin edelleen. Tukesin johdolla valmisteltiin laajassa yhteistyössä ensimmäinen vaarallisia kemikaaleja koskeva kansallinen viestintäsuunnitelma. Se valmistui vuoden lopulla. Vuoden aikana Tukes järjesti kaksi laajempaa yhteiskampanjaa, kesällä Farmari-tapahtuman yhteydessä Seinäjoella kesäturvallisuuteen liittyvistä teemoista ja joulun alla erityisesti sosiaalisen median kanavissa jouluturvallisuudesta. Tukes osallistui myös muun muassa ympäristöterveydenhuollon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviin viranomaisten yhteistyökampanjoihin. Tutkimus ja kehittäminen Tutkimuksella ja kehittämisellä tuetaan viranomaistoiminnan tarpeita, pyritään ennakoimaan yhteiskunnassa Tukesin toimialalla tapahtuvia muutoksia ja tuotetaan uutta tietoa riskien hallitsemiseksi. Tutkimushankkeista jatkettiin tutkimuslinjauksen mukaisesti menossa olevia projekteja ja strategisten hankekokonaisuuk sien valmistelua. Kaikki projektit olivat strate gian mukaisia, ja projektiraportointiin kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota. Merkittävimmät kansainväliset tutkimuskokonaisuudet liittyivät nanoteknologiaan (NANOReg) ja teolliseen turvallisuuteen (SAFE- RA). Tukes osallistui yhdessä SAFERA-konsortion kanssa ensimmäisen tutkimushaun järjestämiseen, ja Tukesin aloitteesta yhdeksi tutkimusaiheeksi valittiin turvallisuuden liiketaloudellinen arvo. Tukes jatkoi NSS- ja ESREDA-verkostojen työryhmissä ja oli aktiivisesti mukana teollisuusturvallisuuden teknologia-alustojen (FIT- PIS) toiminnassa. Tukes osallistui myös kansalliseen onnettomuustutkinnan koulutuksen ja tutkimuksen jatkokehitykseen sekä viranomaisyhteistyöhön muun muassa Pirkanmaan turvallisuusklusteriverkostossa. Kemikaalituotevalvonnan kansainväliset projektit liittyivät muun muassa kasvinsuojeluaineiden vesistörajoitusten muuttamiseen ja hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja koskevaan asiantuntijatyöhön. Onnettomuustietojen rekisteröinnin laajentamisesta tehtiin selvitys ja suunnitelma vuodelle Kehitystyössä keskityttiin uuden Tukesin prosessi- ja toimintajärjestelmien kehittämiseen. Vuonna 2013 toteutettiin yhteensä seitsemän tutkimushanketta ja 24 kehityshanketta. Tukesin vaikuttavuusindikaattoreita selvitettiin erillisessä hankkeessa. Järjestelmää täydennettiin viidellä kemikaalituotevalvonnan vaikuttavuusindikaattorilla ja kahden uuden indikaattorin selvitystyö ja testaaminen aloitettiin. Tavoitteena on ottaa uudet indikaattorit käyttöön vuonna Tukes osallistui lainsäädännön valmisteluun ministeriöiden apuna ja tuki asiantuntemuksellaan lainsäädännön kehittämistä. Tukesin asiantuntijat osallistuivat muun muassa EU:n tuoteja markkinavalvontauudistustyöhön, RoHS-lain ja kosmetiikkalain valmisteluun, jalometallisäädösten muutostarpeita koskevaan selvitystyöhön sekä suuronnettomuusvaarallisia laitoksia koskevan Seveso III -direktiivin voimaansaattamiseen, räjähdeasetuksen valmisteluun ja biosidisäädösten valmisteluun. Tukes avusti ministeriöitä myös EY:n kasvinsuojeluvalvonta-asetuksessa ja maa- ja metsätalousministeriön levitysvälineasetuksessa. Säädösvalmistelua koskeviin lausuntopyyntöihin annettiin 45 vastausta. Valvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Turvallisuus- ja luotettavuustaso pysyi pääosin ennallaan. Vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän jyrkkä nousu näyttää tasaantuneen. Sähkötuotteissa vakavia puutteita löytyi eniten led-lampuista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Tukes tutki kaksi kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Toinen sattui sähköalan ammattilaiselle 400 kv:n voimajohdon asennustyön yhteydessä ja toinen LVI-asentajalle lämminvesivaraajan vaihtotyön yhteydessä. Laitos- ja kaivosvalvonta Teollisuuden turvallisuustaso on useimmissa tuotantolaitoksissa kohtalaisen hyvä ja vakaa. Talouden epävakaus on näkynyt teollisuudessa siten, että eräissä tapauksissa toiminta on lopetettu hallitsemattomasti ja yhteiskunnan voimavaroja on täytynyt käyttää ympäristö- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Taantuma näkyy kaivostoiminnassa. Se ei kuitenkaan ole yleisesti näkynyt onnettomuuksina tai vastaavina haittoina. Isot ympäristöongelmat Talvivaarassa ovat liittyneet uuden kaivosteknologian käyttöönottoon ja riskien hallinnan puutteisiin. Tukes on valmistellut vakuuksien määräämistä kaikille kaivoksille. Vakuuksien avulla pyritään ennakolta varautumaan muun muassa kaivosten lopettamisiin tilanteissa, joissa kaivos ei ole vastannut kaikista velvoitteistaan. Vihtavuoressa räjähdetehtaan suuronnettomuudeksi luokiteltavan vaaratilanteen seurauksena Tukes tarkisti valvontamenettelynsä ja otti käyttöön myös hallinnollisia pakkokeinoja. Kemikaalilaitokset ja räjähdetehtaat Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten kemikaali- ja räjähdetehtaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan. Merkittävä osa puutteellisista kohteista on laajamittaisten tuotantolaitosten pienimpään vaarallisuusluokkaan kuuluvia lupalaitoksia. Kemikaali- ja räjähdetehtaiden riskienhallinta on yleisesti kehittynyt paremmaksi, joskin edelleen on kehitettävää. Tukes tehosti vuonna 2013 puutteellisten laitosten valvontaa lisäämällä valvontakäyntejä ja ottamalla tehostetummin käyttöön hallinnollisia pakkokeinoja. Paineelliset järjestelmät Rekisteröityjä painelaitteita käyttävät yritykset ja toiminnanharjoittajat huolehtivat määräaikaistarkastusten tekemisestä painelaiterekisterin tarkastustietojen perusteella kohtalaisen hyvin. Vuosittain tehdään painelaitetarkastusta. Tukes valvoo tarkastusten tekemistä painelaiterekisteriin perustuvilla kyselyillä ja valvontakäynneillä. Maakaasua käyttävät yritykset ja toiminnanharjoittajat noudattavat säädösvelvoitteita hyvin. Maakaasuputkistojen ja -laitteistojen kunnosta sekä tarkastuksista huolehditaan säädösten mukaisesti.

4 Kaivokset Kaivostoiminnan hakemusruuhka helpottui ja käsittelyajat lyhenivät jonkin verran. Malminetsintälupa- ja valtaushakemukset ovat edelleen ruuhkautuneet. Kaivospiirimääräyksissä ja kaivosluvissa on voitu pysyä toiminnanharjoittajien aikataulussa, joten kaivosten avaamiset eivät ole viivästyneet. Malminetsintäluvissa siirryttiin käytäntöön, jossa malminetsintää harjoittavan toiminnanharjoittajan on asetettava Tukesille euron perusvakuus, jota korotetaan porrastetusti lupaalueen koon kasvaessa. Lapiolla tehtävän kullanhuuhdonnan lupien myöntämisessä ei ole ruuhkaa, mutta koneellisen kullankaivuun lupakäsittely on pysähdyksissä valitusten takia. Kemikaalituotevalvonta Tukesiin siirtyi aiemmin kuntien vastuulla ollut kemikaalilain mukainen markkinavalvonta. Uusien tehtävien hoitamista varten perustettiin kemikaalien markkinavalvontaryhmä, joka aloitti toimintansa Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätösten valmistelu eteni pääosin tavoitteiden mukaisesti. Näiden aineiden EU-riskin arvioinneissa on ollut viiveitä. REACH-asetuksen mukainen aineen arviointityö valmistui kahdesta aineesta ja arviointipää- Tuotokset Luvat ja ilmoitukset Turvallisuusselvitykset Tutkinnot Kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset Korjattavaksi palautetut kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset REACH- ja CLP-asetusten mukaiset arviointitehtävät Biosididirektiivin mukaiset valmistepäätökset Kansalliset biosidien hyväksymispäätökset Kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset Suomen kantojen valmistelu biosidi- ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseksi EU:ssa Biosidien riskinarviointi EU-käyttöön Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi EU-käyttöön Kasvinsuojeluaineiden käytön hyväksyminen Painelaitetarkastuspöytäkirjojen ja muutosilmoitusten käsittely Sähkölaitteistojen tarkastusilmoitukset Kuluttajaturvallisuus, käsitellyt ilmoitukset Rapex-ilmoitukset Muut selvitykset 1) Yhteensä Valvontakäynnit ja -tapaukset Sähkötuotteet (kohteet) Mittauslaitteet (kohteet) Sähkölaitteistot ja -urakoitsijat Kemikaali- ja nestekaasulaitokset (määräaikaistarkastukset), räjähdevarastot ja kaivokset Kaivostoiminta Kuluttajaturvallisuus, tavaravalvonta Kemikaalien markkinavalvonta Muut yhteensä Yhteensä ) Sis. testattavat sähkötuotteet, asiakirjavalvonta, asiakkaiden selvityspyynnöt (sähköurakointi ja -laitteet), töiden johtajan nimeämisen kehotuskirjeet (sähköurakointi), painelaiterekisterin tarkastuskyselyt. Tuotevalvonnan reaktiotoimet Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Yhteensä Huomautus Selvityspyyntö ja kuulemiset Suojamenettelyilmoitus Rapex Ehdollinen käyttökielto Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen Sähkölaitteistojen ja hissien valvonnan reaktiotoimet Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely ja teettämisuhka/ teettäminen Kehotukset ja vakavat kehotukset Varmennustarkastusvelvoite pienkohteille Turvallisuustutkinnon suorittaminen Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Korjauskehotus- ja infokirje Yhteensä Tukesin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet tösluonnos yhdestä aineesta. Lisäksi arvioitiin REACHin lupamenettelyyn tunnistettavia ja ehdotettavia erityistä huolta aiheuttavia aineita. Riskinhallintakeinojen sopivuutta arvioitiin yli kahdenkymmenen huolta aiheuttavan aineen osalta. Kaksi aineen luokitusehdotusta työstettiin ECHAn käsittelyä varten. Kemikaali-ilmoituksia rekisteröitiin huippumäärä eli kappaletta, (tavoite ). Kasvinsuojeluaineiden kaupan, käytön ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Markkinoilla olevien kasvinsuojeluaineiden päätösten ruuhkaa purettiin onnistuneesti ja voimassa olevan kasvinsuojeluaineasetuksen mukaiset hyväksymispäätökset tehtiin määräajassa. Toimialan onnettomuudet Toimialalla tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli alustavien tietojen mukaan 14 henkilöä, joista sähköpaloissa menehtyi 11. Kolme henkilöä kuoli sähkötapaturmissa. Onnettomuuksissa kuolleiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2013 asetettiin kaksi onnettomuustutkintaryhmää. Niissä tutkittiin suuronnettomuuden vaaratilannetta Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehdasalueella sekä LVI-asentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa Rovaniemellä * Sähkölaitteet ja -laitteistot Nestekaasu Vaaralliset kemikaalit Räjähteet Hissit Kaivokset Ilotulitteet Painelaitteet Sähköpalot Yhteensä *alustava tieto

5 2013 Tukesin vuosi Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 238 ja henkilötyövuosien kokonaismäärä 227. Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 11,8 prosenttia (vuonna ,3 %). Henkilöstöä koulutettiin aktiivisesti. Viraston työilmapiiri oli vuoden 2012 lopussa tehdyn VM-Baro-työilmapiirimittauksen mukaan yleisesti hyvällä tasolla ja lähes kauttaaltaan yli valtionhallinnon keskitason. Kyselyn seurantatoimet tehtiin vuoden 2013 aikana. Toimintaa häiritsivät yhä Pasilan toimitilojen ilmanlaatuongelmat. Talous Toiminnan kustannukset olivat yhteensä 22 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Kustannuksiltaan suurimmat toiminta-alueet olivat kemikaalituoteturvallisuus (osuus 38 %), sähkö (18 %), prosessiturvallisuus (10 %) ja kaivokset (9 %). Järjestys oli sama ja osuudet samalla tasolla kuin edellisvuonna. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Lupien ja ilmoitusten taloudellisuus ja tuottavuus paranivat noin 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun niiden määrä kaksinkertaistui. Pätevyyskokeita tehtiin kolmannes edellisvuotta vähemmän, ja niiden tuottavuus heikkeni. Maksulliselle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin niin ikään pääosin. Kemikaalirekisterin kustannusvastaavuus toteutui, mutta julkisoikeudellisten suoritteiden yhteenlaskettu kustannusvastaavuus jäi alle tavoitteen muun muassa kaivostoiminnan lupakäsittelyn siirtymävaiheen vuoksi. Kasvinsuojeluainepäätösten käsittelystä ja kemikaali-ilmoitusten käsittelystä syntyi ylijäämää. Osa yli- ja alijäämästä syntyy kustannusten ja tulojen eriaikaisesta jaksottumisesta tilivuosille. Henkilömäärä yksiköittäin Kemikaalituotevalvonta Laitos- ja kaivosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 2005 2 Sisällysluettelo Ylijohtajan katsaus 4 1 Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus 1.2. Toimintaympäristön muutokset 1.3. Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi

hyvää vainua ja tarkkaa silmää katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 1 2014 katsaus Tuoteturvallisuuden tavaratalossa tarvitaan hyvää vainua ja tarkkaa silmää 14 Jäähyväisbluesia vaille valmis virkakausi 16 Laitosvalvonnan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. JOHDON KATSAUS... 4 2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 2.1 Tulossopimuksen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS)

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 JA TULOSSUUNNITELMA 2009 (PELASTUSTOIMEA KOSKEVA OSUUS) 1. JOHDON KATSAUS... 2 2. LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDEN TOIMINNALLE... 2 2.1. Toimintaympäristön

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Jakelussa mainituille TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2007 TOIMINNASTA Työ- ja elinkeinoministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan virastojen,

Lisätiedot

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti

Laitostarkastus. on myös oppimistilaisuus. katsaus. Aki Ijäs tarkasti Apetit Pakaste Oy:n hyvässä hengessä, napakasti Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2013 katsaus 14 Tulossa ohjeita verkkokaupankäyntiin 12 Kemikaalien markkinavalvonta siirtyi Tukesille Laitostarkastus on myös oppimistilaisuus 8 Aki

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Käsitelty johtoryhmässä 13.3.2007

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014

Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Mittatekniikan keskus Tilinpäätös 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n hallitus hyväksynyt 31.3.2015 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1. JOHDON KATSAUS... 1 1.2. MITTATEKNIIKAN KESKUKSEN YHTEISKUNNALLINEN

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 5 Eurooppalaisten turvallisuuskäytäntöjen erot selville Sivu 10 Testatuista tuotteista 15 prosenttia vakavasti puutteellisia Tukeskatsaus Turvatekniikan

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 TOIMINTAKERTOMUS 68184 9.3.2012 320/023/2012 0 MAASEUTUVIRASTON (MAVI) TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 1 (44) SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdon katsaus... 2 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Toiminnan vaikuttavuus...

Lisätiedot

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012

Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Metsäntutkimuslaitos tilinpäätös 2012 Sisällys 1 Johdon katsaus... 3 2 Tuloksellisuuden kuvaus... 6 2.1 Vaikuttavuus... 6 2.1.1 Merkittävät yhteiskunnallista vaikuttavuutta tukevat toimet... 6 2.1.2 Tietoa

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Dnro Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2006 TOIMINNASTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tilinpäätöskannanottonsa hallinnonalan

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus

Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus Hätäkeskuslaitoksen toimintakertomus 2011 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu 1 / 2012 Kuvailulehti Dokumentin päivämäärä: Tekijät: Dokumentin laji: Toimintakertomus Toimeksiantaja: Työryhmän asettamispäivä:

Lisätiedot

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005

15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1.2005-31.12.2005 15.3.2006 Tilastokeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 1.1. - 31.12. Sisällysluettelo 1 Johdon katsaus toimintaan...1 2 Tuloksellisuuden kuvaus...2 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...2 2.2 Toiminnallinen

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2006 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1 Toimintakertomus 2006 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. JOHDON KATSAUS VUODEN 2006 TOIMINTAAN... 2 1.2. VAIKUTTAVUUS... 3 1.2.1

Lisätiedot

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004

31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1.2004 31.12.2004 31.3.2005 TILASTOKESKUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1.1.2004 31.12.2004 Sisällysluettelo sivu 1. Johdon katsaus toimintaan 1

Lisätiedot

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin

Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen Tukesiin Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 36/2009 Kuluttajaviraston tuoteturvallisuusvalvonnan mahdollinen siirtäminen

Lisätiedot