2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus"

Transkriptio

1 2013 Tukesin vuosi

2 Johdon katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna Toiminta on vuonna 2011 alkaneen uudistusvaiheen jälkeen merkittävästi vakiintunut. Tehtäväalue laajeni toimintavuoden lopulla, kun kemikaalien markkinavalvontatehtävät keskitettiin Tukesiin. Kustannuksilla mitattuna toiminta kasvoi vajaat kahdeksan prosenttia eli 22 miljoonaan euroon. Henkilötyövuosien määrä kasvoi 227:ään eli vajaat neljä prosenttia. Palvelujen kysyntä ja tuotosten määrä kasvoivat. Palvelujen tuotot olivat 4,96 miljoonaa euroa, mikä ylitti vuositavoitteen. Eräiden palveluiden tuotosmäärissä ja käsittelyajoissa jäätiin lähinnä resurssiongelmien vuoksi tavoitteista. Taloudelliset tulokset olivat yleisesti hyviä. Määrärahasäästöjä jäi suhteellisen vähän: 4,3 prosenttia kokonaisrahoituksesta. Tämä tiukentaa osaltaan vuoden 2014 talouskehyksiä aiempiin vuosiin verrattuna. Kokonaisuutena tulokset vastasivat tulostavoitteita verrattain hyvin. Tukesin toimintaympäristön keskeisiä muutostekijöitä ovat valtiontalouden kiristyminen, sääntelyn lisääntyminen ja monimutkaistuminen, toimintatapojen ja yritysrakenteiden muuttuminen markkinoilla, sähköisen kaupankäynnin lisääntyminen, uusien tuote-, materiaali- ja tuotantoteknologioiden käyttöönotto sekä turvallisuus- ja ympäristöarvojen vahvistuminen. Näistä erityisesti kaksi ensimmäistä vaikeuttavat Tukesin toimintaa. Tukesin palvelujen kysyntä riippuu yleisesti sen toimialaan liittyvän elinkeinotoiminnan volyymistä ja toimialan säädösvelvoitteiden laajuudesta. Toimialan teollisten kohteiden supistuminen tai laajentuminen heijastuu erityisesti Tukesin laitos- ja kaivosvalvonnan palvelujen kysyntään. Tukesin oma-aloitteisen tuote- ja palveluvalvonnan, erityisesti markkinavalvonnan, tarve riippuu myös tuote- ja palvelumarkkinoiden yleisistä suhdanteista. Uudet tuote- ja tuotantoteknologiat sekä toimintatavat markkinoilla vaikuttavat merkittävästi toiminnan määrään ja muokkaavat painopisteitä. Säädösmuutokset ja uudet velvoitteet lisäävät viraston palvelujen kysyntää jatkuvasti ja erityisesti siirtymäajankohtina. Erilaisten teknisten palvelujen kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan valvontakysyntä on säilynyt verrattain vakaana ja sama kehitys näyttää jatkuvan. EU:n tuotelainsäädännön uudistaminen vaatii Tukesilta paljon voimavaroja lähivuosina; aluksi ministeriöiden säädösvalmistelun tukena ja myöhemmin toimeenpanosta ja valvonnasta vastuullisena viranomaisena. Toimialan keskeisten tuotedirektiivien mukauttaminen NLF-säädöspuitteeseen (New Legislative Framework) valmistuu EU-tasolla vuonna Markkinavalvontaa ja tuoteturvallisuusvalvontaa koskevat EU-asetukset valmistunevat niin ikään vuonna Uudistuk- siin liittyy merkittävä kansallinen säädösmuutostyö, jota jo tehdään työ- ja elinkeinominis te riön johdolla. Kemikaalituotesektorin ml. biosidit ja kasvinsuojeluaineet säädökset ovat aktiivisessa toimeenpanovaiheessa ja REACH-kemikaaliasetuksen vaiheittainen täytäntöönpano etenee. EU:n rakennustuoteasetuksen täytäntöönpano vaatii paljon resursseja lähivuosina. Energiatehokkuuteen ja ekologisiin vaatimuksiin liittyvät säädösuudistukset lisäävät myös valvonta- ja toimeenpanotarvetta. Säädösten uudistaminen lisää viestinnän ja neuvontapalvelujen tarvetta. Tukesin toiminnalle on leimallista poikkihallinnollisuus. Työ- ja elinkeinoministeriön toimialan tehtävät ovat kustannuksina mitattuna 56 prosenttia ja muiden ministeriöiden yhteensä 44 prosenttia. Viisi muuta ohjaavaa ministeriötä ovat sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, sisäasiainministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö. Ministeriöohjauksessa noudatetaan ns. moniohjausmallia. Nykyisten tehtävien kanssa synergisten tehtäväalueiden lisääminen on vastaisuudessakin mahdollista. Tukesin toimintaedellytysten kannalta on tärkeää, että uusiin tehtäviin saadaan riittävä rahoitus. Vuoden 2013 lopulla alkoi VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen yhdistämistä sekä VTT:n hallintomallin muuttamista koskeva hanke. Sen yhteydessä on päätetty, että FINAS-akreditointipalvelu siirretään Tukesin yhteyteen vuoden 2015 alusta. Tämä lisää Tukesin henkilöstön määrää henkilötyövuodella. Säädös- ja palveluvelvoitteita vastaavat henkilöja määräraharesurssit ovat tulevan toimintakyvyn kannalta kriittinen tekijä yleisemminkin. Riskiperusteinen valvonnan priorisointi, toimintaprosessien virtaviivaistaminen, sähköisten toimintatapojen ja sähköisen asioinnin lisääminen tuovat tuottavuushyötyjä asteittain. Kehittämistoimet vaativat jatkossakin paljon rahoitusta erityisesti tietohallintoon. Viraston toimitilatehokkuus on yksi talouteen liittyvä kehityskohde, jossa edetään valtion toimitilastrategian mukaisesti. Vuoden 2008 alueellistamispäätöksen mukaisesti puolet tuolloisen, ns. vanhan Tukesin henkilöstöstä ja tehtävistä siirrettiin Tampereelle. Alueellistamista tukevat erityistoimet ovat päättymässä. Tukesin vastuulle vuonna 2011 tulleiden kaivosviranomaistehtävien alueellistaminen Rovaniemelle on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Alueellistaminen heikensi kaivosviranomaistehtävien tuloksellisuutta vielä vuonna SEPPO AHVENAINEN pääjohtaja

3 Viestintä Turvallisuutta ja luotettavuutta edistävä viestintä on Tukesin perustehtäviä. Viestinnällä virasto vaikuttaa visionsa mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tukes tuottaa ja välittää monipuolista turvallisuuteen ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvää tietoa toimialojensa asioista ammattilaisille ja kuluttajille. Pääkanavia ovat verkkoviestintä, tiedotteet ja erilaiset julkaisut sekä erilaiset sosiaalisen me dian kanavat, jotka vakiintuivat keskeiseksi ja aktiiviseksi osaksi Tukesin viestintää. Uusien viestintäkanavien kautta muun muassa Tukesin tiedotteille ja markkinavalvontarekisterille saatiin lisää näkyvyyttä. Tukesin verkkosivuilla vieraili vuoden 2013 aikana arkipäiväisin keskimäärin noin 2500 kävijää, mikä oli peräti 40 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tukes julkaisi vuoden aikana yhteensä 122 verkkotiedotetta, joista 60 oli lehdistötiedotteita. Tukesia koskevan julkisuuden kokonaismäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Julkisuus oli edelleen valtaosin (99 %) neutraalia tai myönteistä. Erilaisia viestinnän tuotoksia (tiedotteet, julkaisut, esitteet, artikkelit) julkaistiin yhteensä 152 kappaletta. Vuoden lopulla toteutetussa julkisuusbarometrissa Tukesin viestintä arvioitiin omassa vertailuryhmässään erittäin onnistuneeksi. Ammattilaisille suunnatussa viestinnässä käytettiin sähköisiä uutiskirjeitä. Työyhteisöviestinnän toimivuutta, aktiivisuutta ja vuorovaikutuksellisuutta kehitettiin edelleen. Tukesin johdolla valmisteltiin laajassa yhteistyössä ensimmäinen vaarallisia kemikaaleja koskeva kansallinen viestintäsuunnitelma. Se valmistui vuoden lopulla. Vuoden aikana Tukes järjesti kaksi laajempaa yhteiskampanjaa, kesällä Farmari-tapahtuman yhteydessä Seinäjoella kesäturvallisuuteen liittyvistä teemoista ja joulun alla erityisesti sosiaalisen median kanavissa jouluturvallisuudesta. Tukes osallistui myös muun muassa ympäristöterveydenhuollon ja tapaturmien ehkäisyyn liittyviin viranomaisten yhteistyökampanjoihin. Tutkimus ja kehittäminen Tutkimuksella ja kehittämisellä tuetaan viranomaistoiminnan tarpeita, pyritään ennakoimaan yhteiskunnassa Tukesin toimialalla tapahtuvia muutoksia ja tuotetaan uutta tietoa riskien hallitsemiseksi. Tutkimushankkeista jatkettiin tutkimuslinjauksen mukaisesti menossa olevia projekteja ja strategisten hankekokonaisuuk sien valmistelua. Kaikki projektit olivat strate gian mukaisia, ja projektiraportointiin kiinnitettiin aiempaa enemmän huomiota. Merkittävimmät kansainväliset tutkimuskokonaisuudet liittyivät nanoteknologiaan (NANOReg) ja teolliseen turvallisuuteen (SAFE- RA). Tukes osallistui yhdessä SAFERA-konsortion kanssa ensimmäisen tutkimushaun järjestämiseen, ja Tukesin aloitteesta yhdeksi tutkimusaiheeksi valittiin turvallisuuden liiketaloudellinen arvo. Tukes jatkoi NSS- ja ESREDA-verkostojen työryhmissä ja oli aktiivisesti mukana teollisuusturvallisuuden teknologia-alustojen (FIT- PIS) toiminnassa. Tukes osallistui myös kansalliseen onnettomuustutkinnan koulutuksen ja tutkimuksen jatkokehitykseen sekä viranomaisyhteistyöhön muun muassa Pirkanmaan turvallisuusklusteriverkostossa. Kemikaalituotevalvonnan kansainväliset projektit liittyivät muun muassa kasvinsuojeluaineiden vesistörajoitusten muuttamiseen ja hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja koskevaan asiantuntijatyöhön. Onnettomuustietojen rekisteröinnin laajentamisesta tehtiin selvitys ja suunnitelma vuodelle Kehitystyössä keskityttiin uuden Tukesin prosessi- ja toimintajärjestelmien kehittämiseen. Vuonna 2013 toteutettiin yhteensä seitsemän tutkimushanketta ja 24 kehityshanketta. Tukesin vaikuttavuusindikaattoreita selvitettiin erillisessä hankkeessa. Järjestelmää täydennettiin viidellä kemikaalituotevalvonnan vaikuttavuusindikaattorilla ja kahden uuden indikaattorin selvitystyö ja testaaminen aloitettiin. Tavoitteena on ottaa uudet indikaattorit käyttöön vuonna Tukes osallistui lainsäädännön valmisteluun ministeriöiden apuna ja tuki asiantuntemuksellaan lainsäädännön kehittämistä. Tukesin asiantuntijat osallistuivat muun muassa EU:n tuoteja markkinavalvontauudistustyöhön, RoHS-lain ja kosmetiikkalain valmisteluun, jalometallisäädösten muutostarpeita koskevaan selvitystyöhön sekä suuronnettomuusvaarallisia laitoksia koskevan Seveso III -direktiivin voimaansaattamiseen, räjähdeasetuksen valmisteluun ja biosidisäädösten valmisteluun. Tukes avusti ministeriöitä myös EY:n kasvinsuojeluvalvonta-asetuksessa ja maa- ja metsätalousministeriön levitysvälineasetuksessa. Säädösvalmistelua koskeviin lausuntopyyntöihin annettiin 45 vastausta. Valvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Turvallisuus- ja luotettavuustaso pysyi pääosin ennallaan. Vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän jyrkkä nousu näyttää tasaantuneen. Sähkötuotteissa vakavia puutteita löytyi eniten led-lampuista, latureista ja verkkoliitäntäkojeista. Tukes tutki kaksi kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa. Toinen sattui sähköalan ammattilaiselle 400 kv:n voimajohdon asennustyön yhteydessä ja toinen LVI-asentajalle lämminvesivaraajan vaihtotyön yhteydessä. Laitos- ja kaivosvalvonta Teollisuuden turvallisuustaso on useimmissa tuotantolaitoksissa kohtalaisen hyvä ja vakaa. Talouden epävakaus on näkynyt teollisuudessa siten, että eräissä tapauksissa toiminta on lopetettu hallitsemattomasti ja yhteiskunnan voimavaroja on täytynyt käyttää ympäristö- ja henkilöturvallisuuden varmistamiseen. Taantuma näkyy kaivostoiminnassa. Se ei kuitenkaan ole yleisesti näkynyt onnettomuuksina tai vastaavina haittoina. Isot ympäristöongelmat Talvivaarassa ovat liittyneet uuden kaivosteknologian käyttöönottoon ja riskien hallinnan puutteisiin. Tukes on valmistellut vakuuksien määräämistä kaikille kaivoksille. Vakuuksien avulla pyritään ennakolta varautumaan muun muassa kaivosten lopettamisiin tilanteissa, joissa kaivos ei ole vastannut kaikista velvoitteistaan. Vihtavuoressa räjähdetehtaan suuronnettomuudeksi luokiteltavan vaaratilanteen seurauksena Tukes tarkisti valvontamenettelynsä ja otti käyttöön myös hallinnollisia pakkokeinoja. Kemikaalilaitokset ja räjähdetehtaat Toimintatavoiltaan merkittävästi puutteellisten kemikaali- ja räjähdetehtaiden määrä on pysynyt lähes ennallaan. Merkittävä osa puutteellisista kohteista on laajamittaisten tuotantolaitosten pienimpään vaarallisuusluokkaan kuuluvia lupalaitoksia. Kemikaali- ja räjähdetehtaiden riskienhallinta on yleisesti kehittynyt paremmaksi, joskin edelleen on kehitettävää. Tukes tehosti vuonna 2013 puutteellisten laitosten valvontaa lisäämällä valvontakäyntejä ja ottamalla tehostetummin käyttöön hallinnollisia pakkokeinoja. Paineelliset järjestelmät Rekisteröityjä painelaitteita käyttävät yritykset ja toiminnanharjoittajat huolehtivat määräaikaistarkastusten tekemisestä painelaiterekisterin tarkastustietojen perusteella kohtalaisen hyvin. Vuosittain tehdään painelaitetarkastusta. Tukes valvoo tarkastusten tekemistä painelaiterekisteriin perustuvilla kyselyillä ja valvontakäynneillä. Maakaasua käyttävät yritykset ja toiminnanharjoittajat noudattavat säädösvelvoitteita hyvin. Maakaasuputkistojen ja -laitteistojen kunnosta sekä tarkastuksista huolehditaan säädösten mukaisesti.

4 Kaivokset Kaivostoiminnan hakemusruuhka helpottui ja käsittelyajat lyhenivät jonkin verran. Malminetsintälupa- ja valtaushakemukset ovat edelleen ruuhkautuneet. Kaivospiirimääräyksissä ja kaivosluvissa on voitu pysyä toiminnanharjoittajien aikataulussa, joten kaivosten avaamiset eivät ole viivästyneet. Malminetsintäluvissa siirryttiin käytäntöön, jossa malminetsintää harjoittavan toiminnanharjoittajan on asetettava Tukesille euron perusvakuus, jota korotetaan porrastetusti lupaalueen koon kasvaessa. Lapiolla tehtävän kullanhuuhdonnan lupien myöntämisessä ei ole ruuhkaa, mutta koneellisen kullankaivuun lupakäsittely on pysähdyksissä valitusten takia. Kemikaalituotevalvonta Tukesiin siirtyi aiemmin kuntien vastuulla ollut kemikaalilain mukainen markkinavalvonta. Uusien tehtävien hoitamista varten perustettiin kemikaalien markkinavalvontaryhmä, joka aloitti toimintansa Biosidien ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätösten valmistelu eteni pääosin tavoitteiden mukaisesti. Näiden aineiden EU-riskin arvioinneissa on ollut viiveitä. REACH-asetuksen mukainen aineen arviointityö valmistui kahdesta aineesta ja arviointipää- Tuotokset Luvat ja ilmoitukset Turvallisuusselvitykset Tutkinnot Kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset Korjattavaksi palautetut kemikaalituoterekisteri-ilmoitukset REACH- ja CLP-asetusten mukaiset arviointitehtävät Biosididirektiivin mukaiset valmistepäätökset Kansalliset biosidien hyväksymispäätökset Kasvinsuojeluaineiden hyväksymispäätökset Suomen kantojen valmistelu biosidi- ja kasvinsuojeluaineiden hyväksymiseksi EU:ssa Biosidien riskinarviointi EU-käyttöön Kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi EU-käyttöön Kasvinsuojeluaineiden käytön hyväksyminen Painelaitetarkastuspöytäkirjojen ja muutosilmoitusten käsittely Sähkölaitteistojen tarkastusilmoitukset Kuluttajaturvallisuus, käsitellyt ilmoitukset Rapex-ilmoitukset Muut selvitykset 1) Yhteensä Valvontakäynnit ja -tapaukset Sähkötuotteet (kohteet) Mittauslaitteet (kohteet) Sähkölaitteistot ja -urakoitsijat Kemikaali- ja nestekaasulaitokset (määräaikaistarkastukset), räjähdevarastot ja kaivokset Kaivostoiminta Kuluttajaturvallisuus, tavaravalvonta Kemikaalien markkinavalvonta Muut yhteensä Yhteensä ) Sis. testattavat sähkötuotteet, asiakirjavalvonta, asiakkaiden selvityspyynnöt (sähköurakointi ja -laitteet), töiden johtajan nimeämisen kehotuskirjeet (sähköurakointi), painelaiterekisterin tarkastuskyselyt. Tuotevalvonnan reaktiotoimet Palauttamismenettely Myyntikielto Toimituskielto Yhteensä Huomautus Selvityspyyntö ja kuulemiset Suojamenettelyilmoitus Rapex Ehdollinen käyttökielto Muu kehotus Nimileiman rekisteröinnin lopettaminen Sähkölaitteistojen ja hissien valvonnan reaktiotoimet Käyttökiellot ja tarkastajien käyttökieltojen vahvistukset Uhkasakkomenettely ja teettämisuhka/ teettäminen Kehotukset ja vakavat kehotukset Varmennustarkastusvelvoite pienkohteille Turvallisuustutkinnon suorittaminen Toimintakiellot tai rajoitukset Tutkintapyyntö poliisille Korjauskehotus- ja infokirje Yhteensä Tukesin toimialalla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleet tösluonnos yhdestä aineesta. Lisäksi arvioitiin REACHin lupamenettelyyn tunnistettavia ja ehdotettavia erityistä huolta aiheuttavia aineita. Riskinhallintakeinojen sopivuutta arvioitiin yli kahdenkymmenen huolta aiheuttavan aineen osalta. Kaksi aineen luokitusehdotusta työstettiin ECHAn käsittelyä varten. Kemikaali-ilmoituksia rekisteröitiin huippumäärä eli kappaletta, (tavoite ). Kasvinsuojeluaineiden kaupan, käytön ja vaatimustenmukaisuuden valvontaa toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Markkinoilla olevien kasvinsuojeluaineiden päätösten ruuhkaa purettiin onnistuneesti ja voimassa olevan kasvinsuojeluaineasetuksen mukaiset hyväksymispäätökset tehtiin määräajassa. Toimialan onnettomuudet Toimialalla tapahtuneissa onnettomuuksissa kuoli alustavien tietojen mukaan 14 henkilöä, joista sähköpaloissa menehtyi 11. Kolme henkilöä kuoli sähkötapaturmissa. Onnettomuuksissa kuolleiden määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Vuonna 2013 asetettiin kaksi onnettomuustutkintaryhmää. Niissä tutkittiin suuronnettomuuden vaaratilannetta Oy Forcit Ab:n Vihtavuoren tehdasalueella sekä LVI-asentajan kuolemaan johtanutta sähkötapaturmaa Rovaniemellä * Sähkölaitteet ja -laitteistot Nestekaasu Vaaralliset kemikaalit Räjähteet Hissit Kaivokset Ilotulitteet Painelaitteet Sähköpalot Yhteensä *alustava tieto

5 2013 Tukesin vuosi Henkilöstö Henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 238 ja henkilötyövuosien kokonaismäärä 227. Henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 11,8 prosenttia (vuonna ,3 %). Henkilöstöä koulutettiin aktiivisesti. Viraston työilmapiiri oli vuoden 2012 lopussa tehdyn VM-Baro-työilmapiirimittauksen mukaan yleisesti hyvällä tasolla ja lähes kauttaaltaan yli valtionhallinnon keskitason. Kyselyn seurantatoimet tehtiin vuoden 2013 aikana. Toimintaa häiritsivät yhä Pasilan toimitilojen ilmanlaatuongelmat. Talous Toiminnan kustannukset olivat yhteensä 22 miljoonaa euroa eli 1,6 miljoonaa enemmän kuin edellisvuonna. Kustannuksiltaan suurimmat toiminta-alueet olivat kemikaalituoteturvallisuus (osuus 38 %), sähkö (18 %), prosessiturvallisuus (10 %) ja kaivokset (9 %). Järjestys oli sama ja osuudet samalla tasolla kuin edellisvuonna. Taloudelliset tavoitteet saavutettiin pääosin. Lupien ja ilmoitusten taloudellisuus ja tuottavuus paranivat noin 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, kun niiden määrä kaksinkertaistui. Pätevyyskokeita tehtiin kolmannes edellisvuotta vähemmän, ja niiden tuottavuus heikkeni. Maksulliselle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutettiin niin ikään pääosin. Kemikaalirekisterin kustannusvastaavuus toteutui, mutta julkisoikeudellisten suoritteiden yhteenlaskettu kustannusvastaavuus jäi alle tavoitteen muun muassa kaivostoiminnan lupakäsittelyn siirtymävaiheen vuoksi. Kasvinsuojeluainepäätösten käsittelystä ja kemikaali-ilmoitusten käsittelystä syntyi ylijäämää. Osa yli- ja alijäämästä syntyy kustannusten ja tulojen eriaikaisesta jaksottumisesta tilivuosille. Henkilömäärä yksiköittäin Kemikaalituotevalvonta Laitos- ja kaivosvalvonta Tuote- ja laitteistovalvonta Tuki- ja kehityspalvelut Yhteensä

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF=

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF= 2012 Tukesin vuosi 2012Tukesin vuosi Johdon katsaus Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toinen toimintavuosi. Työtä leimasi vielä laajentuneen viraston toiminnan vakiinnuttamien.

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Marilla Lahtinen 1

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Marilla Lahtinen 1 23.9.2014 Marilla Lahtinen 1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marilla Lahtinen 23.9.2014 CLP-asetuksen valvonta Aiheita Tukes Valvonnan lakiperusta Valvonnan keinot ja menettelyt Valvonta käytännössä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta /2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2014 1292/2014 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

Asiakirjayhdistelmä 2016

Asiakirjayhdistelmä 2016 Asiakirjayhdistelmä 01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Talousarvio HE 30/ vp (28.9.) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 47 866 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää

Lisätiedot

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan

Johdon katsaus. kuten asennus-, urakointi- ja tarkastustoiminnan Tu kes i n v u o s i 2009 Johdon katsaus Tukesin toiminnan kokonaisvolyymi vuonna 2009 kasvoi edellisvuodesta. Keskuksen toiminnan kustannukset nousivat noin kahdeksan prosenttia 11,5 miljoonaan euroon.

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Kaivosviranomaisen katsaus

Kaivosviranomaisen katsaus 4.10.2011-5.10.2011 7.10.2011 Kaivosalan Tulevaisuusseminaari Kaivannaisteollisuus ry, Kirkkonummi Kaivosviranomaisen katsaus Terho Liikamaa Terho Liikamaa Syntynyt Kolarissa 1959 DI, prosessitekniikka,

Lisätiedot

2

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Liesien aiheuttamat kuolemantapaukset ovat lisääntyneet. Sähkölieden päälle jättäminen valvomattomana, ajoittain yhdistettynä päihteiden käyttöön ovat suurin syy liesipaloihin. Nykyajan

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola 19.11.2013 Biosidit Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Esityksen sisältö Biosidiasetuksen muutostyöstä Maksut Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Lisätiedot

Liite MAKSUTAULUKKO. Suoritteen enimmäismaksu, Lisämaksu, Perusmaksu, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut alkaen

Liite MAKSUTAULUKKO. Suoritteen enimmäismaksu, Lisämaksu, Perusmaksu, Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut alkaen Liite MAKSUTAULUKKO Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut 1.9.3 alkaen Perusmaksu, Lisämaksu, /h Suoritteen enimmäismaksu, 1 Vaarallisten kemikaalien käsittely 1.1 Luvat, hyväksymiset ja rekisteröinnit

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Valtiokonttori 1 (23) Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2014 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 89/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkölain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkölain markkinavalvontaa koskevia säännöksiä. Esityksen

Lisätiedot

6 636/2013

6 636/2013 636/2013 5 6 636/2013 636/2013 7 8 636/2013 636/2013 9 10 636/2013 636/2013 11 12 636/2013 636/2013 13 14 636/2013 636/2013 15 MAKSUTAULUKON SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET 1. ALENNUKSET JA KOROTUKSET 1-1 Räjähteet

Lisätiedot

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto

Turvallisuustiedote. Neste Oyj, Nokian varasto Turvallisuustiedote Neste Oyj, Nokian varasto LAKIPERUSTA & TEHDYT SELVITYKSET Pelastuslaitoksen ja laajamittaista kemikaalien käsittelyä ja varastointia harjoittavien toimijoiden tulee pelastuslain mukaan

Lisätiedot

Suurten muutosten vuosi 2014

Suurten muutosten vuosi 2014 Vuosikatsaus 2014 Suurten muutosten vuosi 2014 Johtajan katsaus Vuosi 2014 oli HALTIKissa poikkeuksellisen suurten muutosten ja epävarmuuden vuosi. ICT-säästötoimenpiteet johtivat yhteistoimintaneuvotteluihin,

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/ (5) Kaupunginhallitus Ryj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 27/2015 1 (5) 738 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan valtiollistamisesta ja keskittämisestä

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaalien markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaalien markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 17.11.2015 Kemikaalien markkinavalvonta 1 Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi Tukes valvoo ja edistää toimialojensa tuotteiden, palveluiden ja tuotantojärjestelmien

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio 28.10.2015 EHDOTUS TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSEKSI TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1 Yleistä Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2011 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus sähkötuotteiden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 14/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 14/2016 1 (5) 7 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta HEL 2016-009624

Lisätiedot

2

2 1 2 3 Tukes tilastoi tämän kalvon sähköpalotilastoihin vain ne rakennuspalot, joissa tuli on tuhonnut talon rakenteita. Aiemmin, vuoteen 2009 asti, vastaavaan tilastoon kirjattiin myös rakennuspalovaarat,

Lisätiedot

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen 10.12.2015 Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti

Lisätiedot

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008

METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 1 VAIN VIRKAKÄYTTÖÖN METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TALOUSARVIOEHDOTUS 2008 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 2 OSASTO 12 30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala (60.) Metsäntutkimuslaitoksen

Lisätiedot

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta

Nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat erityismääräykset ovat. kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta Etusivu > Toimialat > Vaaralliset aineet > Uudet nestekaasumääräykset UUDET NESTEKAASUMÄÄRÄYKSET Muutoksia nestekaasumääräyksiin Nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat määräykset

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖVALVONTA YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :n mukaan viranomaisen on tarkastustoimintaa varten tarvittaessa

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus

YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus YM:n lainvalmistelun nykytilanne ja tulevaisuus 8.9.2011 Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn 8.9.2011 1 Säädösvalmistelun kehittämisen tarve Keskeisten tahojen lausumat ministeriöiden säädösvalmistelun laadun

Lisätiedot

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus

11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus 11. Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus S e l v i t y s o s a : Lääkelaitoksen tehtävänä on ylläpitää ja edistää lääkkeiden, terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden sekä verivalmisteiden käytön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Tavoitteemme & tahtotilamme Rakennamme Suomen liikennejärjestelmän turvallisuutta ja ympäristöystävällisyyttä kansainväliselle huipputasolle. Tavoitteen toteuttamiseksi

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS 2 (47) Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus... 3 1.2 Vaikuttavuus... 6 1.3 Toiminnallinen tehokkuus...11 1.3.1

Lisätiedot

Sammutusjätevesikysely

Sammutusjätevesikysely Sammutusjätevesikysely Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kyseli määräaikaistarkastuksillaan vuosina 2010-2011 toiminnanharjoittajien varautumista sammutusjätevesien keräilyyn. Seuraavassa esitetään

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä

Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Valvonnan kehittäminen ja maksullisuus Uudenmaan ELY-keskuksen kuntien neuvottelupäivä Helsinki 18.9.2014 Ylitarkastaja Juha Lahtela Ympäristöministeriö Valvonta ja hallintopakko YSL 18 Luku (167 189 )

Lisätiedot

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt

Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Koulun työturvallisuuden viranomaisvalvonnan käytännöt Tarkastaja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue 19.11.2010 1 STM:n Strategiset tavoitteet - Toiminta suuntautuu terveyden

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN

Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA ALKAEN Hartolan kunta YMPÄRISTÖNSUOJELUN TAKSA 1.7.2016 ALKAEN Hartolan ympäristölautakunta 14.4.2016 Hartolan kunnanhallitus 25.4.2016 Hartolan kunnanvaltuusto 16.6.2016 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 75/53/01 11.6.2001 Sisäasiainministeriö SISÄASIAINMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2000 Valtiontalo uden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari

Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari Näkökulmia hallitusohjelmaan, digitalisaatioon ja toimintamme kehittämiseen TIETOKEKOn ja JUHTAn seminaari 9.6.2015 Kehittämisneuvos Harri Martikainen Keskeinen toimintaympäristö SM:n tulevaisuuskatsaus

Lisätiedot

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta

Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Muistio mietinnön TrVM 1/2013 vp ja Eduskunnan kirjelmän 5/2013 vp toteutuksesta, kehittämistoimista ja vaikuttavuudesta Suomen Kuntaliitto ry / 24.9.2015 Yleistä Kuntaliitto toteaa, että Eduskunnan kirjelmä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut alkaen

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut alkaen Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksut 1.1.2016 alkaen Nimikenro Suoritteen Perusmaksu Nimikenro Lisämaksu enimmäismaksu /h Maksut, jotka perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen (1579/2015)

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2013 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 Johtokunta hyväksynyt 20.9.2010 (Turvatekniikan keskuksen toiminnan osalta) 2(10) 1 Johdanto Turvallisuus- ja kemikaaliviraston

Lisätiedot

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS

KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS KAIVOSSEMINAARI 2014, 4-6.6.2014 OULU KAIVOSVIRANOMAISEN AJANKOHTAISKATSAUS Ossi Leinonen ylitarkastaja 2.6.2014 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2014 MALMINETSINTÄ KAIRAUS VUONNA 2012 : 366 km KAIRAUS VUONNA

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet

Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet Valvira valvoo terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden valmistusta ja markkinoita sekä edistää käytön turvallisuutta. Valmistajat vastaavat siitä, että tuotteiden

Lisätiedot

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema Kuluttajaturvallisuuden valvonta uudistuu Tukes syystapaaminen 4 11 2009 Tukes syystapaaminen 4.11.2009 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Mistä on kyse? Kuluttajaviraston tehtävänä oleva tuoteturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi - lainsäädännön vaikutukset KEVÄTSEMINAARI 2006 VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry 1 -asetuksen käsittely ja voimaantulo Valkoisen Kirjan valmistelu 1999-2/ 2001 parlamentin 2. lukeminen

Lisätiedot

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI PUHELIN

Sähkö ja hissit. PL 66 (Opastinsilta 12 B) HELSINKI  PUHELIN Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 7 Sähkö ja hissit PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Tukesin sähköturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla

Väestö lisääntyi 178 asukkaalla 1/2015 2/2015 3/2015 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 9/2015 10/2015 11/2015 12/2015 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Väestönmuutokset Vuoden 2015 lopussa kempeleläisiä oli ennakkotietojen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.10.2016 COM(2016) 650 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä

Lisätiedot

Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen

Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien uudistaminen TOVA-työryhmän mietinnön esittelytilaisuus YM, 20.10.2014 Anna-Maija Pajukallio ja Mari-Linda Harju-Oksanen Toissijaisten ympäristövastuujärjestelmien

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2012 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAISEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS Vuoden tiedot tulossopimuksen mukaiset PRH Dnro: 147/20/11 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012

Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Valtiokonttori Talous ja henkilöstö Tietoja valtion maksullisesta toiminnasta 2012 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333, www.valtiokonttori.fi

Lisätiedot

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen

Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Kaivosten ympäristöturvallisuuden edistäminen Viranomaistyöryhmän raportti Tiedotustilaisuus 10.2.2014 Ylijohtaja Tuula Varis Työryhmän tehtävistä ja toiminnasta Laaja toimeksianto, jonka ytimessä viranomaisten

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2017 5.10.2012 2(13) 1 Johdanto Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2017

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTO 139/53/02 10.6.2002 Liikenne- ja viestintäministeriö LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2001 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS 2010 JULKINEN VASTA BUDJETIN JULKAI- SEMISEN JÄLKEEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS TALOUSARVIOEHDOTUS PRH Dnro: 55/20/09 03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v) Momentille

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus

Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen. Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Palotutkimuksen päivät 2009: Vapaa-ajan ja elämyspalveluiden turvallisuuden edistäminen Johtaja Hannu Mattila Kuluttajavirasto, Tuoteturvallisuus Lainsäädännöllinen tausta Yleinen turvallisuusvaatimus

Lisätiedot

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Markkinavalvonta Uusi EMC-direktiivi CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Valvontaviranomainen,

Lisätiedot

70. Viestintävirasto

70. Viestintävirasto 70. Viestintävirasto S e l v i t y s o s a : Viestintäviraston toiminnan tavoitteena ovat monipuoliset, toimivat ja turvalliset viestintäyhteydet kaikille Suomessa. Viraston vuoden painopisteitä ovat tietoturvallinen

Lisätiedot