hissit lelut kaivokset kosmetiikka kylpylät sähkötuotteet mittauslaitteet biosidit kemikaalit ilotulitteet öljysäiliöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "hissit lelut kaivokset kosmetiikka kylpylät sähkötuotteet mittauslaitteet biosidit kemikaalit ilotulitteet öljysäiliöt"

Transkriptio

1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto painelaitteet pelastustoimen laitteet kemikaalit ilotulitteet kullanhuuhdonta hissit jalometallituotteet sähkölaitteistot kosmetiikka tekstiilit öljysäiliöt henkilönsuojaimet malminetsintä vaarallisia aineita käsittelevät laitokset ja varastot kaivokset kasvinsuojeluaineet lelut rakennustuotteet sähkötuotteet mittauslaitteet kylpylät biosidit Turvallinen, luotettava ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

2 vaarallisia aineita käsittelevät laitokset ja varastot pelastustoimen laitteet ilotulitteet Tuote- ja laitteistovalvonta valvoo tuotteiden turvallisuutta, teknistä luotettavuutta ja vaatimustenmukaisuutta; kohteina ovat muun muassa sähkölaitteet, jalometallituotteet, lelut, rakennustuotteet, pelastustoimen laitteet s ekä polttoaine- ja nestemittarit, vaa at ja torikaupan mitat valvoo hissien, sähkölaitteistojen sekä paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen asentamista, käyttöä ja tarkastamista sekä töitä tekevien henkilöiden pätevyyksiä valvoo kuluttajapalvelujen turvallisuutta. Laitos- ja kaivosvalvonta valvoo laitosten ja laitteistojen turvallisuutta, kohteina ovat vaarallisia kemikaaleja käsittelevät teollisuuslaitokset ja varastot, painelaitteet ja voimalaitokset, maakaasuputkistot ja kuljetussäiliöt toimii kaivosasioiden lupa- ja valvontaviranomaisena hyväksyy toimialan asennusja huoltoliikkeitä sekä tarkastuslaitoksia valvoo kuluttajille tarkoitettujen kaasulaitteiden, painelaitteiden ja ilotulitteiden turvallisuutta. sähkölaitteistot malminetsintä jalometallituotteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) lelut Tukes valvoo ja edistää tuotteiden, palveluiden sekä tuotantojärjestelmien teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta, kuluttajaturvallisuutta ja kemikaaliturvallisuutta. Se vähentää toiminnallaan onnettomuuksia ja vahinkoja sekä lisää markkinoiden sääntelyn laadukkuutta ja toimintatapojen turvallisuutta. Kemikaalituotevalvonta hoitaa kemikaalituotteisiin, REACH- ja CLP-asetuksiin* sekä biosidilainsäädäntöön liittyviä toimeenpanotehtäviä ja valvontaa hoitaa kasvinsuojeluaineiden riskinarviointiin, hyväksymiseen ja rekisteröintiin liittyviä tehtäviä. Tuki- ja kehityspalvelut hoitaa viraston hallintopalvelutehtäviä, tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Viestintä tuottaa ja välittää monipuolista tietoa kuluttajille ja ammattilaisille. rakennustuotteet kasvinsuojeluaineet biosidit kosmetiikka hissit painelaitteet henkilönsuojaimet kylpylät tekstiilit mittauslaitteet kemikaalit kullanhuuhdonta kaivokset öljysäiliöt Turvallisimpien joukkoon Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa on Suomessa rakennettu muutaman viime vuoden aikana määrätietoisesti kokoamalla saman katon alle niin tuotantolaitosten, kuluttajatuotteiden, kaivosten kuin kemikaalienkin turvallisuuteen ja valvontaan liittyvät toimijat. Työsarka on laaja: teollisen, kuluttajien ja ympäristön turvallisuuden parantamisesta energiatehokkuuden ja teknisen harmonisoinnin edistämiseen ja vaatimustenmukaisten tavaroiden ja palveluiden vapaan liikkuvuuden varmistamiseen. Ydintehtäviä ovat myös turvallisuusviestintä, tutkimus & kehittäminen sekä toimialan kansalliseen ja EU-sääntelyyn vaikuttaminen. Käytännön työtä ohjaavat säädökset sekä asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeet. Periaatteena on riskiperusteinen, avoin, näkyvä ja ennaltaehkäisevä toimeenpano, valvonta ja viestintä. Suomi ja Tukes tähtäävät teknisessä sekä kemikaali- ja kuluttajaturvallisuudessa Euroopan parhaiden joukkoon. Toimintaprosessit ja yhteistyöverkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ovat tehokkaita ja toimivia ja niitä kehitetään jatkuvasti. n Todennäköisiä muutoksia ei pidä passiivisesti odottaa. Tulevaisuuteen voidaan vaikuttaa tarttumalla asioihin nyt ja suunnitelmallisesti. Tukesin ylijohtaja Seppo Ahvenainen *REACH, Regulation concerning Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelystä ja rajoittamisesta. CLP, Regulation on classification, labeling and packaging of substances and mixtures, asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

3 Hallinnollinen ohjaus ja valvonta: työ- ja elinkeinoministeriö Muut ohjaavat ministeriöt: liikenne- ja viestintäministeriö maa- ja metsätalousministeriö sisäasiainministeriö sosiaali- ja terveysministeriö ympäristöministeriö Organisaatio Ylijohtaja Seppo Ahvenainen Viestintä Johanna Salomaa-Valkamo vaarallisia aineista käsittelevät laitokset ja varastot pelastustoimen laitteet ilotulitteet sähkölaitteet malminetsintä jalometallituotteet lelut kasvin biosidit h TUOTE-JA laitteistovalvonta Tuiri Kerttula Sähkötuotteet Hannu Mattila laitos- ja kaivosvalvonta Päivi Rantakoski Prosessiturvallisuus Anne-Mari Lähde kemikaalituotevalvonta Esa Nikunen Teollisuus- ja kuluttajakemikaalit Annette Ekman tuki- ja kehityspalvelut Juha Karjalainen Sisäiset palvelut Annika Kutilainen Tukes 2012 Aloitti nykymuotoisena vuonna 2011, perustettu vuonna 1995 Valvontatapahtumia noin Toiminnan kulut noin 20 miljoonaa euroa Toimipaikat Helsingissä, Tampereella ja Rovaniemellä. Sähkölaitteistot Harri Westerlund Mittauslaitteet ja jalometallituotteet Tuomo Valkeapää Paineellliset järjestelmät Markus Kauppinen Räjähteet ja painelaitteet Harri Roudasmaa Biosidit Paula Haapasola Kasvinsuojeluaineet Kaija Kallio-Mannila Talous Anna Maija Viitasalo T & K ja laatu Mikko Moisio Henkilötyövuodet yksiköittäin 2012 Laitos- ja kaivosvalvonta 53 Tuote- ja laitteistovalvonta 56 Kemikaalituotevalvonta 75 Tuki- ja kehityspalvelut, viestintä 35 Yhteensä 219 Pelastustoimen laitteet ja rakennustuotteet Heikki Viitala Kaivokset Terho Liikamaa Kemikaalituoterekisteri Matti Vartiainen Tietohallinto Jorma Rantanen Kuluttajaturvallisuus Jaakko Kuustonen Keskeisiä sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita: kansalais- ja etujärjestöt palo- ja pelastusviranomaiset työturvallisuusviranomaiset EU Euroopan kemikaalivirasto ECHA Myrkytystietokeskus media Rajavartiolaitos maakuntaliitot kunnat ja kaupungit Museovirasto Kuluttajavirasto ELY AVI Tulli tutkimusorganisaatiot yliopistot oppilaitokset maanomistajat paliskunnat saamelaiskäräjät

4 tekstiilit Tuote- ja laitteistovalvonta lelut sähkötuotteet sähkölaitteet kylpylät mittauslaitteet Suomen lainsäädännön mukaan vastuu tavaroiden ja palvelujen turvallisuudesta kuuluu toiminnanharjoittajalle eli valmistajalle, maahantuojalle, myyjälle tai palvelun tarjoajalle. Markkinavalvonnalla varmistetaan, että toiminnan harjoittajan oma ensivalvonta toimii ja että tuotteet ovat turvallisia ja ekotehokkaita eivätkä sisällä vaarallisia aineita. Tukesin tehtävä on valvoa, ettei vaatimustenvastaisia tai vaarallisia tuotteita tai palveluita ole markkinoilla ja jos on, että ne saadaan sieltä pois. Tukes testautti led-valoputkia testauslaboratorioissa Suomessa ja Ruotsissa. Kaikki testatut poikkesivat pienjännitedirektiivin olennaisista vaatimuksista ja niissä oli vakavia turvallisuuspuutteita. Testitulosten perusteella Tukes teki sähköturvallisuuslain mukaiset päätökset. Vaarallisimmille ledvaloputkille määrättiin palautusmenettely, osalle määrättiin myyntikielto. Tukes valvoo muun muassa markkinoilla olevia sähkö - tuotteita, mittauslaitteita ja jalometallituotteita, rakennustuotteita, kosmeettisia tuotteita ja leluja, kulutustavaroita kuten vaatteita ja kynttilätuotteita sekä kuluttajakäyttöön tarkoitettuja koneita ja henkilönsuojaimia. Valvontavastuulle kuuluu myös kuluttajille tarjottavien palvelujen turvallisuus, mikä on kansainvälisesti melko ainutlaatuista. Tukesin laitteistovalvonta on mittavaa. Se kattaa muun muassa sähkölaitteistot, -asennukset ja -urakoinnin, hissiturvallisuuden, paloilmoitin- ja sammutuslaitteistourakoinnin, alalla toimivien henkilöiden pätevyydet sekä valtuutettujen tarkastuslaitosten ja tarkastajien toiminnan. Ecodesign-direktiivi tiukentaa useiden tuotteiden energiankulutukseen liittyviä raja-arvoja. Tukes toimi i direktiivin Suomen markkinavalvontaviranomaisena. Tukes on mukana Euroopan maiden yhteisessä, tuotteiden energiatehokkuuden markkinavalvontaa tehostavassa Ecopliant-projektissa. Led-valoputket markkinoille Tukes valppaana Tukesin tuote- ja laitteistovalvonnassa yhteistyö ja tietojenvaihto EU-tasolla on aktiivista ja aloitteellista. Tuore esimerkki kansainvälisestä vaikuttamisesta on Tukesin valppaus led-valoputkien tultua markkinoille. Tukes otti ensimmäisenä EU:ssa esille putkien sähköturvallisuuspuutteet. Suomessa led-putkille määrättiin palautusmenettelyjä ja myyntikieltoja. Tukesin laatiman aineiston pohjalta asiaa käsiteltiin EU:n viranomaisten markkinavalvontakokouksissa ja muun muassa Euroopan komission ja Kiinan välisissä tuoteturvallisuutta koskevissa neuvotteluissa. Nyt Tukes on yhteistyössä Itävallan kanssa laatinut EU:n markkinavalvontaviranomaisten yhteisesti hyväksymän ledputkia koskevan suosituksen (LVD Adco recommendation). Asiakirja on suositus siitä, kuinka led-putkien vaatimustenmukaisuus tulisi varmistaa, kun led-putkia koskeva turvallisuusstandardi puuttuu. Luotettavat led-putkien valmistajat ovat alkaneet kehittää aikaisempaa turvallisempia tuotteita. Sähkötuotteiden markkinavalvonnassa Suomi on perinteisesti ollut aktiivinen, kun katsotaan Euroopan alueella tutkittujen tuotteiden määrää tai markkinavalvonnan toimia. n Kuluttajien turvallisuuden varmistaminen ja tehokas valvonta edellyttävät nopeaa tietojen vaihtamista. Euroopan unionin jäsenmaiden ja Euroopan komission välillä tieto vaarallisista tuotteista kulkee Rapex-järjestelmässä (Rapid Alert System for Non-Food Products). Suomessa Rapex-verkoston yhteyspiste on Tukes. Rapex-ilmoituksia tehdään Suomessa vuosittain useita kymmeniä. Yhteensä järjestelmään tehdään vuosittain yli 1500 ilmoitusta vaarallisiksi todetuista tuotteista.

5 maakaasuputkistot kaasulaitteet Laitos- ja kaivosvalvonta öljysäiliöt ilotulitteet painelaitteet Laitos- ja kaivosvalvonnan työ kattaa kaivosten ja prosessiturvallisuuden lisäksi paineelliset järjestelmät, maakaasun, räjähteet, ilotulitteet, kaasulaitteet, painelaitteet sekä vaarallisten aineiden kuljetuspakkaukset. Lisäksi yksikössä valvotaan kaasu- ja öljy- ja kylmäainealan asennustoimintaa ja tarkastustoimintaa. Kemikaalilaitosten turvallisuuden valvonta on lakisääteinen tehtävä, josta Suomessa vastaa Tukes. Laajamittaisesti kemikaaleja käyttäviä, Tukesin valvomia kemikaali- ja räjähdelaitoksia on Suomessa noin 700. Teollisuuden vaarallisten kemikaalien suur onnettomuusvaaran torjuntaa Euroopassa koskevan Seveso-direktiivin viranomaisvalvonta Suomessa kuuluu suureksi osaksi Tukesille. Laitosvalvontaa kehitetään ottamalla huomioon yritysten tarpeet ja niiden kansainvälinen toiminta. Valvontakohteet valitaan riskiperusteisesti ja valinnan perusteet kerrotaan avoimesti. Omat prosessit sopeutetaan asiakkaan prosesseihin, yhteistyötä ja työnjakoa kehitetään alan muiden toimijoiden kanssa ja pyritään toimintatapojen yhtenäistämiseen Euroopassa. Turvallisuustarkastuksessa tarkastetaan muun muassa, kuinka yksittäisen kemikaalin varastointi on hoidettu, ovatko esimerkiksi ilmastointi ja merkinnät kunnossa. Omissa nurkissa tulee helposti sokeaksi asioille, ulkopuolinen huomaa puutteet helpommin, tuotantopäällikkö Jari Pinomäki sanoo. M Turvallisuus syntyy yhteistyöstä Miten yritys Suomessa valmistautuu Tukesin turvallisuustarkastukseen? Tuotantopäällikkö Jari Pinomäki Tampereen Energiantuotanto Oy:stä kertoo: Kun tarkastuksesta on sovittu Tukesin kanssa, pidämme valmistelevan palaverin, jossa käymme läpi asioita, joihin tarkastuksessa voidaan kiinnittää huomio, selvitetään, ovatko ne oman käsityksemme mukaan kunnossa. Katsomme myös, onko edellisistä tarkastuksista jäänyt hoitamatta joitain asioita ja pyrimme saamaan ne kuntoon, jotta vanhoista asioista ei tarvitse moneen kertaan huomauttaa. Tarkastuksissa käydään läpi laitoksen koko toiminta turvallisuusmielessä, ei pelkästään yksittäistä kemikaalivarastoa. Tukesin tarkastajien lisäksi mukana on yleensä myös pelastuslaitoksen, aluehallintoviraston, työsuojeluhallinnon ja ELY-keskuksen ympäristövalvonnan väkeä. Yrityksestä osallistujia on 5 10, muun muassa laitoksen käytöstä ja kunnossapidosta vastaavat henkilöt sekä kemikaalien ja paineastioiden käytön valvojat. Jari Pinomäki muistuttaa, että Tukestarkastusten rinnalla laitosten turvallisuuden varmistamiseen kuuluvat olennaisesti yrityksen omat työturvallisuuskierrokset, joissa arvioidaan ja raportoidaan turvallisuuteen liittyviä asioita säännöllisesti. Tukesin tarkastukset ja omat kiertomme tukevat toisiaan, yhteistyö toimii. Miellän tarkastukset myös opetus- ja perehdyttämistilaisuuksiksi. Oma organisaatiomme oppii niissä näkemään puutteet ja automaattisesti tarttumaan niihin. Tukesin tarkastajissa meillä on myös taho, joka tuntee laitoksemme ja johon voimme erilaisissa muutostilanteissa ottaa suoraan yhteyttä. n Tampereen Energiantuotanto Oy tuottaa lämpöä ja sähköä osana Tampereen Sähkölaitos -konsernia. Sen yksiköistä kolme kuuluu kemikaalilainsäädännön piiriin laitoksilla varastoitavan polttoöljyn vuoksi. Maakaasua käyttävissä laitoksissa pitää olla kolmen kuukauden tarvetta vastaava määrä varapolttoainetta. Kaivos buumissa Suomen kaivosviranomaisten toiminta muuttui merkittävästi kesällä 2011: voimaan tuli uusi kaivoslaki ja kaivoslupaasiat siirtyivät työ- ja elinkeinoministeriöltä Tukesiin. Kaivosasioille perustettiin uusi toimipiste Rovaniemelle. Jo ennestään Tukes valvoi kaivosturvallisuutta ja kemikaalien käyttöä kaivoksissa. Kiinnostus Suomen mineraalien etsimiseen ja hyödyntämiseen on kasvanut merkittävästi. Tuotannon arvoa kuvaava kaivostoiminnan liikevaihto on noin 800 miljoonaa euroa, vuoteen 2015 ennuste on jo 2,5 miljardia euroa. Uusi kaivoslaki velvoittaa viranomaisia aikaisempaa enemmän valvomaan yritysten toimintaa. Tukes valvoo toimintaa kaivoslain mukaisen raportoinnin kautta, tietokyselyillä, valvontakäynneillä sekä eri osapuolten tekemien aloitteiden perusteella. Kaivosviranomaisena Tukes haluaa edistää kaivostoimintaa niin, että se on taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen mukaista.n Tukes päättää malminetsintä-, kaivos- ja kullanhuuhdontaluvista myöntää kaivosturvallisuusluvan valvoo malminetsintää, kaivostoimintaa ja kullanhuuhdontaa hoitaa lupiin liittyvää tietopalvelua ja pitää yllä kaivostietorekisteriä kaivosvalvonnan toimipisteet Helsingissä ja Rovaniemellä.

6 Kemikaalituotevalvonta kemikaalit biosidit kasvinsuojeluaineet Kemikaalien tuotevalvonta keskitettiin Suomessa vuonna 2011 Tukesiin. Työhön kuuluvat teollisuus- ja kuluttajakemikaalien, biosidien ja kasvinsuojeluaineiden riskinarviointi-, hyväksymis- ja valvontatehtävät sekä kemikaalirekisterin ylläpito. Tukes on Helsingissä toimivan Euroopan kemikaaliviraston ECHAn tärkeä yhteistyökumppani. Uusia kemikaaleja kehitetään ja tuotetaan jatkuvasti, ja niiden käyttö lisääntyy nopeammin kuin teollisuustuotanto keskimäärin. Suomeen tuodaan tai täällä valmistetaan lähes vaaralliseksi luokiteltua valmistetta, jotka sisältävät yli vaaralliseksi luokiteltua ainetta. REACH-rekisteröityjen aineiden arviointi alkanut Ihmisten terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti riskiä aiheuttavien kuluttaja- ja teollisuuskäytössä olevien aineiden arviointi on alkanut. Tukes vastaa vuosien aikana 1 3 priorisoidun aineen arvioinnista vuosittain. Kemikaaliturvallisuuden ytimessä Tukesin kemikaalituotevalvontayksikön työkenttä on poikkeuksellisen kansainvälinen. Kemianteollisuus on globaalia ja alan yhteistyötä tehdään niin YK:n, OECD:n, Euroopan kuin Pohjoismaidenkin tasolla. Tukes on Euroopan kemikaaliviraston ECHAn tärkeä yhteistyökumppani EU:n REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanossa. ECHAan on tulossa myös biosidiasetukseen liittyviä tehtäviä. Kemikaalituotevalvontayksikön johtaja Esa Nikunen arvioi, että tiukkoine vaatimuksineen ja vaativine rekisteriöinti- ja lupamenettelyineen EU on globaalisti edellä- kävijä kemikaalilainsäädännössä. REACHasetuksessa hän näkee kaivatun ja hyvin toimivan työkalun kemikaaliturvallisuuden hallintaan ja parantamiseen. Lisäksi sen avulla vältetään päällekkäistä työtä niin yritysten kuin EU:nkin tasolla. Oman haasteensa Tukesin kemikaalituotevalvontaan tuovat pohjoiset luonnonolot, joiden vaikutusta pyritään ottamaan myös kemikaalien riskinarvioinnissa huomioon. Esimerkiksi kasvinsuojeluaineiden hyväksymisarvioita Tukes tekee nykyisin EU:n pohjoiselle vyöhykkeelle, eli Pohjoismaihin ja Baltiaan. ECHAn sijainti Helsingissä helpottaa yhteistyön tekemistä. Kaikkiaan ECHAssa on nyt töissä noin 500 asiantuntijaa, ja määrä kasvaa. Virasto on tehnyt Helsingistä Euroopan kemikaalipääkaupungin. Kaikki kemikaalien kanssa tekemisissä olevat käyvät siellä kokouksissa. Jotkut EU:n ulkopuoliset maat, kuten Kiina, ovat perustaneet Helsinkiin toimiston jotta tietävät, mitä Euroopassa tällä alueella tapahtuu, Nikunen sanoo. n Kemikaalin etiketti on tärkeä lähde kemikaalin turvallisen käytön varmistamiseksi. Kemikaalien varoitusmerkinnät on juuri uusittu kansainvälisesti yhtenäiseksi. Esa Nikunen oli mukana kehittämässä varoitusmerkintöjä ja -90-luvuilla.

7 Viestintä tietopalvelut neuvontapalvelut tiedotteet verkkosivusto julkaisut Vaikuttavaa viestintää messuilla, kongresseissa, tapahtumissa Turvallisuutta ja luotettavuutta edistävä viestintä on Tukesin perustehtäviä. Tukesissa kaikki ovat viestijöitä. Viestintään osallistutaan sisällön tuottajina, asiantuntijoina, kouluttajina, neuvojina ja opastajina. Viestinnällä tuodaan valvonnan tulokset asiakkaiden ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi ja vaikutetaan ennakoivasti kansalaisten asenteisiin ja käyttäytymiseen. Tukesin viestintä on aktiivista, selkeää, ymmärrettävää, systemaattista ja kattavaa. Pääkanavia ovat verkko - sivusto ja siihen liittyvä sähköinen palvelukokonaisuus, neuvontapalvelut, mediaviestintä ja muut tiedotteet, julkaisut, tietopalvelut, intranet ja muu sisäinen viestintä. Syksyllä 2011 EU:n kemikaaliviranomaiset olivat koolla Tampereella. Tukes on kampanjoinut ilotuliteturvallisuuden puolesta sosiaalisen median kanavissa vuodesta 2009 alkaen. Vuoden 2012 kampanjan keulahahmona oli pommipukuun sonnustautunut Markku, joka tavoitti somessa suuren yleisön. Markku-videot keräsivät katselua ja mainoksia näytettiin Facebookissa 6,4 miljoonaa kertaa. Tavoitteena on vuorovaikutuksellisuuden lisääminen, ja viestintää uudistetaankin yhteisöllisen median suuntaan. Tukes on toteuttanut muun muassa ilotuliteturvallisuuteen liittyviä kampanjoita sosiaalisen median kanavissa. Tukes myös neuvoo ja kouluttaa. Neuvontapalveluita ovat esimerkiksi REACH- ja CLP-neuvontapalvelu. ja muut Tukesin neuvontasivustot tarjoavat ajantasaista tietoa ja nopean vastauspalvelun toiminnanharjoittajille. Tukes julkaisee lisäksi esitteitä ja oppaita sekä ylläpitää 15 rekisteriä, esimerkiksi kemikaalien tuoterekisteriä ja vaurioja onnettomuusrekisteriä. Tukes järjestää koulutuksia muun muassa säädösmuutoksista ja vastaanottaa erilaisia pätevyystutkintoja. Tietoa välitetään ja vaihdetaan kansainvälisissä kongresseissa. Keväällä 2012 Tukes isännöi Euroopan markkinavalvontaviranomaisten kokousta. Euroopan sähkötuoteviranomaiset hakivat yhteisiä pelisääntöjä valvontaan keväällä Kesällä 2012 Tukesilla oli oma osasto maailman suurimmassa suunnistusviestissä ja Suomen suurimmassa liikuntatapahtumassa Jukolan Viestissä Vantaalla. Tukes välitti suunnistusväelle turvallisuustietoa muun muassa kesäpihaan ja -harrastuksiin liittyvistä asioista.

8 Tutkimus onnettomuustutkinta nanoteknologia turvallisuusvaikutukset sähköinen kaupankäynti Tukesin rooli tutkimuksen ja kehittämisen saralla on tunnistaa tutkimustarpeita, tilata tutkimusta, laittaa alulle tutkimuslaitoksissa toteuttavia tutkimuksia ja osallistua erilaisiin ohjelmaehdotuksiin ja tutkimushankkeisiin. Tavoitteena on tutkimuksen avulla ennakoida Tukesin toimialoilla tapahtuvia muutoksia. Tukesia kiinnostavat teemat ulottuvat kemikaalien terveysvaikutuksista nanoteknologiaan, riskitietoisista päätöksentekoprosesseista sähköiseen kaupankäyntiin, maanalaisen rakentamisen turvallisuuteen ja onnettomuustutkintaan. Tukes tekee aktiivisesti yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tukesin tutkimusosasto on pieni, ja työtä tehdäänkin paljon verkostoissa. Pääasiassa työmme on kansallista, mutta kansainvälinen tutkimusyhteistyö lisääntyy kaiken aikaa, Mikko Moisio kertoo. Riskitkin muuttuvat Tukesin työn yksi olennainen periaate on riskiperusteisuus, eli valvonta kohdistuu ensisijaisesti sinne, missä riskit ovat suurimmat. Uuden teknologian hyödyntäminen muuttaa töitä ja prosesseja ja se muuttaa myös riskejä. Riskitietoisten päätöksentekoprosessien kehittäminen tieteellisellä ja käytännön tasolla on yksi Tukesin tutkimusintresseistä. Nousevien riskien havaitseminen, arvioiminen ja hallitseminen vaativat jatkuvaa ajan hermolla olemista. Laaja tehtäväkenttä edellyttää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Aihetta Tukes nostaakin esille myös ERA-Netin (Networking the European Research Area) Safera-projektissa. Nyt otetaan turvallisuuden markkina-arvosta mittaa Tukesin tutkimustoiminta tähtää paitsi viraston sisäisiin hyötyihin, myös Tukesin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäämiseen. Turvallisuuden maailmaa halutaan tutkia laajasti ja tuoda näin viranomaistoimintaankin uusia näkökulmia. Yksi avaus liittyy turvallisuuden taloudelliseen arvoon: Mikä se on? Ja voidaanko turvallisuus muuttaa markkinadraiveriksi? Jos voidaan, se vaikuttaisi turvallisuusajatteluun ja sillä olisi iso yhteiskunnallinen merkitys, uskoo Tukesissa tutkimuksesta, kehityksestä ja laadusta vastaavan ryhmän päällikkö Mikko Moisio. Sitä, pystytäänkö turvallisuuden liiketaloudellisen arvon mittaamiseksi kehittämään taloudellinen mittaristo, selvitetään TURMITTA-hankkeessa. Onko turvallisuuden arvo se, että sattuu vähemmän onnettomuuksia ja sitä kautta säästetään? Vai voisiko sille myös luoda mitattavissa olevan arvon, jonka ansiosta tehdään enemmän kauppaa? Turvallisuuden mittaaminen niin, että mittari toimisi myyntityökaluna, ei ole helppoa. Silloin ei nimittäin mitata vain tapaturmataajuuksia ja läheltä piti -tilanteita, vaan on tunnistettava turvallisen toiminnan vaikutukset yrityksen maineeseen, henkilöstökustannuksiin, alihankintasuhteisiin ja toimintavarmuuteen. Mutta mitataanhan laatuakin. Esimerkiksi autojen törmäystestit ovat ohjanneet autojen turvallisuuden kehitystä. Uskon, että jos mittari tehdään, se vaikuttaa: kuluttaja haluaa valita parhaan. Turvallisuuden markkina-arvoistaminen on uutta ajattelua. Tukesin kätilöimässä TURMITTA-hankkeessa ovat mukana VTT, Tampereen teknillinen yliopisto ja Työterveyslaitos sekä 13 yritystä, muun muassa UPM, Finnair ja Konecranes. Uusi näkökulma kiinnostaa Euroopassakin. Olemme saaneet tutkimusideamme läpi myös ETPISissä (European Technology Platform on Industrial Safety), jossa se otettiin strategiselle tutkimusagendalle. Tavoitteena olisi saada aikaan EU-tasoinen mittari, jonka avulla voidaan myyntilanteessa sanoa, kuinka turvallinen jokin tuote on. Tietysti markkina-arvoinen turvallisuusmittari vaatisi valvontaa eikä millään tapaa poistaisi perusvalvontaviranomaistyötä, Moisio muistuttaa. n

9 Toimitus ja taitto: Viestintätoimisto Tammisto, Knuutila, Tammisto Oy Valokuvat: Annikaisa Knuutila, Lauri Mannermaa, Esa Nikunen, Martti Tammisto, Aila Välikoski, Tukes Paino: Tammerprint, helmikuu Rovaniemi Tampere Helsinki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Helsinki: Opastinsilta 12 B PL Helsinki Tampere: Kalevantie Tampere Rovaniemi: Valtakatu Rovaniemi Puhelin (vaihde)

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Marilla Lahtinen 1

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Marilla Lahtinen 1 23.9.2014 Marilla Lahtinen 1 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marilla Lahtinen 23.9.2014 CLP-asetuksen valvonta Aiheita Tukes Valvonnan lakiperusta Valvonnan keinot ja menettelyt Valvonta käytännössä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 11.5.2011 Sähkötuotteiden markkinavalvonta Suomessa Sisältö - YLEISTÄ TUKESISTA - MARKKINAVALVONTA - TUKESIN SÄHKÖTUOTEVALVONTA - MARKKINAVALVONNAN

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Johdanto Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Johdanto Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2016 sattuneista onnettomuuksista.

Lisätiedot

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma

----- Toiminnallinen tuloksellisuus :13 Sivu tavoite tavoite toteutuma ----- 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 549 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin maksut,

Lisätiedot

REACH Roolit ja velvoitteet

REACH Roolit ja velvoitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sari Tuhkunen 9.3.2011 REACH Roolit ja velvoitteet Kemikaaliaamu 11.10.2016 Lyhyesti Tukesista Tukes valvoo

Lisätiedot

Tukesin laajenevat tehtävät ja

Tukesin laajenevat tehtävät ja Tukesin laajenevat tehtävät ja kehitysnäkymiä Seppo Ahvenainen 4.11.2009 PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI TUKESin tehtävät TUKES

Lisätiedot

Kaivosviranomaisen katsaus

Kaivosviranomaisen katsaus 4.10.2011-5.10.2011 7.10.2011 Kaivosalan Tulevaisuusseminaari Kaivannaisteollisuus ry, Kirkkonummi Kaivosviranomaisen katsaus Terho Liikamaa Terho Liikamaa Syntynyt Kolarissa 1959 DI, prosessitekniikka,

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.

Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4. Uudet kemikaaliasetukset:reach ja CLP, mitä niistä tulee kemian opetuksessa tietää? apulaisjohtaja Juha Pyötsiä Kemianteollisuus ry 17.4.2009 Juha Pyötsiä17042009 1 REACH Asetus kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2009

Toimialan onnettomuudet 2009 Toimialan onnettomuudet 2009 Osa 1 Johdanto PL 66 (Opastinsilta 12 B) 00521 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin (Turvatekniikan

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016 Suomi Sisällysluettelo 1. MARKKINAVALVONNAN YLEINEN ORGANISAATIO JA INFRASTRUKTUURI... 3 1.1. Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiedot ja vastuualueet...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri Sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Markkinavalvonnan toimintaperiaatteet 1 Markkinavalvonta Mitä? Markkinavalvonnalla tarkoitetaan viranomaisten

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista?

Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015. Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) Johanna Kiiski 6.5.2015 Mistä lisää tietoa kemikaaleista? Sisältö Tukes? Käyttöturvallisuustiedote Kemikaalien rajoitukset Erityistä huolta aiheuttavat aineet 6.5.2015

Lisätiedot

Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) Sanna Koivisto 3.11.2014. Biosidit tuholaistorjunnassa

Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) Sanna Koivisto 3.11.2014. Biosidit tuholaistorjunnassa Finnish Safety and Chemicals Agency (Tukes) Sanna Koivisto 3.11.2014 Biosidit tuholaistorjunnassa Sisältö Tukes ja biosidiryhmän esittely Biosidiasetus Tukesin rekisterit Hyönteismyrkyt Jyrsijämyrkyt Jyrsijämyrkkyjen

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2006 32.20. 23. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 285

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 016 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt?

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola Biosidit. Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Paula Haapasola 19.11.2013 Biosidit Mikä on ajankohtaista juuri nyt? Esityksen sisältö Biosidiasetuksen muutostyöstä Maksut Eri toimijoiden tehtävät ja velvollisuudet

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

Kaivosviranomainen, uusi laki, keskeiset muutokset

Kaivosviranomainen, uusi laki, keskeiset muutokset 20.1.2012 Turvallisuus- Kultaristeily ja kemikaalivirasto 2012 (Tukes) Terho Liikamaa 17.1.2012 Kaivosviranomainen, uusi laki, keskeiset muutokset Terho Liikamaa kaivosyli-insinööri 2 KÄYTÄNNÖN TYÖTÄ YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2015. Suomi

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2015. Suomi KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2015 Suomi Sisällysluettelo 1. MARKKINAVALVONNAN YLEINEN ORGANISAATIO JA INFRASTRUKTUURI... 3 1.1. Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiedot ja vastuualueet...

Lisätiedot

REACH ja ECHA - tilannekatsaus

REACH ja ECHA - tilannekatsaus REACH ja ECHA - tilannekatsaus Tukes-talvitapaaminen 2013 Jukka Malm Johtaja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) 13. helmikuuta 2013 1 Esityksen pääkohdat 1. REACH mitä saavutettu 5 vuodessa 2. Mitä ECHA:lla

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko STYL ry 40 v. Kalastajatorppa, 28.11.2013 klo 19 puhuttaessa muutokset mahdollisia Hyvät Suomen Työsuojelualan Yritysten Liitto ry:n jäsenet Arvoisat juhlavieraat

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaalien markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kemikaalien markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 17.11.2015 Kemikaalien markkinavalvonta 1 Käytännön työtä yhteiskunnan hyväksi Tukes valvoo ja edistää toimialojensa tuotteiden, palveluiden ja tuotantojärjestelmien

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2011

Toimialan onnettomuudet 2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 211 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Paula Porkola. LVI-tuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Paula Porkola. LVI-tuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Paula Porkola LVI-tuotteiden markkinavalvonta Tukesin markkinavalvonnan piiriin kuuluvat rakennustuotteet MRL 181 / Tukesin valvonnan piiriin kuuluvat rakennustuotteet

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon

Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon Ajankohtaiskatsaus REACHja CLP-asetusten toimeenpanoon KENK infotilaisuus 12.10.2010 HTC Helsinki REACH- ja CLP-asetusten velvoitteet Kemialliset aineet on rekisteröitävä, niitä voidaan arvioida, niille

Lisätiedot

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita

Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen 10.12.2015 Tuotteiden energiatehokkuus lainsäädännössä kohti älykkäitä verkkoon kytkettyjä sähkölaitteita Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2010

Toimialan onnettomuudet 2010 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 20 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna 2005

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 213 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Uusi sähköturvallisuuslaki

Uusi sähköturvallisuuslaki Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 8.5.2017 Hannu Mattila Uusi sähköturvallisuuslaki - talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Uusi sähköturvallisuuslaki mitä? Laki 1135/2016 Asetukset

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2012

Toimialan onnettomuudet 2012 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 212 Osa 2 Indikaattorit Tukesin toiminnan indikaattorit Toiminnan vaikuttavuuden arviointia ja mittaamista varten Tukes kehitti vuonna

Lisätiedot

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM YSO Nurmi Eeva(YM) Eduskunta Suuri valiokunta

Ympäristöministeriö E-KIRJE YM YSO Nurmi Eeva(YM) Eduskunta Suuri valiokunta Ympäristöministeriö E-KIRJE YM2012-00385 YSO Nurmi Eeva(YM) 27.11.2012 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU; Komission asetusluonnos Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) biosidimaksuista U/E-tunnus: EUTORI-numero:

Lisätiedot

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies Trafin VAK päivä. VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Turvallisuus ja kemikaalivirasto Simo Lehmusmies 3.2.2016 Trafin VAK päivä VAK onnettomuusraportointi tieliikenteessä Tukes lyhyesti Ydintehtävät: valvonta ja toimeenpano, viestintä ja kehittäminen Perustettu

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Biosidiasetus - mitä uutta?

Biosidiasetus - mitä uutta? Biosidiasetus - mitä uutta? Eeva Nurmi 10.4.2013 Sisältö Yleistä Käsitellyt esineet Rinnakkaisvalmisteiden kauppa ECHAn rooli Maksut Neuvontapalvelu Biosidiasetus (BPR) Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2009 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 Korjattu 2.4.2008 Asiakirja ei ole julkinen ennen valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen julkistamista, joka

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2012 Osa 3 Onnettomuudet ja vaaratilanteet VARO-rekisteriin kirjattavien onnettomuuksien toimialat vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Pauliina Kanerva Suomen lainsäädännön vaatimukset kuluttajakäyttöön tarkoitettujen tuotteiden tekniselle dokumentoinnille /käyttöohjeille Esityksen rakenne Yleistä

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ

TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ TULOSSOPIMUS 2005 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN JA SISÄASIAINMINISTERIÖN PELASTUSOSASTON VÄLILLÄ 1 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TEHTÄVÄ, TOIMINTA-AJATUS, VISIO JA PAINOPISTEALUEET 2005 2009 1.1 Laissa ilmastu tehtävä

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Suvi Aaltonen 28.3.2012 Kuluttajaturvallisuuslaki, elämyspalvelut ja valvonta Tukesin organisaatiokaavio 28.3.2012 TuKeVa II -seminaari, Suvi Aaltonen 2 Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tulossopimus 11.11. TEM/2773/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan

Lisätiedot

Kaivosasioiden ajankohtaiskatsaus

Kaivosasioiden ajankohtaiskatsaus Kaivosseminaari 6.6.2013, Levi Kaivosasioiden ajankohtaiskatsaus Kaivosyli- insinööri Terho Liikamaa 14.5.2013 1 ww.tukes.fi/kaivosasiat/ Tukesin kaivosrekisterin kar5apalvelu (=mineraalioikeuksien kar5a)

Lisätiedot

N:o 767/71/2005

N:o 767/71/2005 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS 2.6.2005 N:o 767/71/2005 1 Sopimuksen kohde Liikenne- ja viestintäministeriö, jäljempänä ministeriö, ja Turvatekniikan keskus, jäljempänä

Lisätiedot

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ

AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAA-KOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes Lausunto 15.09.2017 3504/00.00.01/2017 Asia: OM 60/08/2013 AHVENANMAAN ITSEHALLINNON KEHITTÄMINEN AHVENANMAAKOMITEAN 2013 LOPPUMIETINTÖ Lausuntopyyntö 1 luku Ahvenanmaan

Lisätiedot

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy

Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla. Salotek Consulting Oy Markkinoille pääsyn vaatimuksia EU:ssa ja muualla Salotek Consulting Oy Seppo Salo Puh. +358 40 5107893 email: seppo.salo@salotek.fi www.salotek.fi Salotek Consulting Oy Yritys ja osaaminen Yrityksen toimialana

Lisätiedot

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma

Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma Vastuullinen hankintaketju - kemikaalijakelijan näkökulma 19.10.2012 Tuula Sokka Algol Chemicals Oy ALGOL: KANSAINVÄLINEN AMMATTILAINEN. Teknisen kaupan ja terveydenhuollon monialakonserni, jolla pitkät

Lisätiedot

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia

REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia MEMO/08/240 Bryssel 11. huhtikuuta 2008 REACH-asetuksen mukainen esirekisteröinti ja rekisteröinti: kysymyksiä ja vastauksia EU:n uusi kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and

Lisätiedot

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema

uudistuu kaupallinen neuvos Tomi Lounema Kuluttajaturvallisuuden valvonta uudistuu Tukes syystapaaminen 4 11 2009 Tukes syystapaaminen 4.11.2009 kaupallinen neuvos Tomi Lounema Mistä on kyse? Kuluttajaviraston tehtävänä oleva tuoteturvallisuusvalvonta

Lisätiedot

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari

LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, Arto Jaskari Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) LNG-turvallisuus Mitä on opittu ja mihin on syytä kiinnittää huomiota Kaasualan neuvottelupäivät, 10.5.2017 Arto Jaskari Tukes Painelaitteet-ryhmä / Maakaasu Painelaitteet

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013. Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Anna-Maija Hämäläinen Koulutuspäivä 10.4.2013 Mitä biosidiasetuksen lisäksi pitää tietää ja tehdä Esityksen sisältö 1. Valmisteen luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

Lisätiedot

Kemikaalilaki muuttuu

Kemikaalilaki muuttuu Kemikaalilaki muuttuu nvm Marilla Lahtinen, STM Tukes koulutustilaisuus, 10.4.2013 Tukes auditorio, Pasila Aiheita kemikaalilainsäädäntökehikko uuden kemikaalilain vaikutukset biosideihin uuden lain mukaiset

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp.

Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi. HE 117/2016 vp. Eduskunta Talousvaliokunta 15.9.2016 Hallituksen esitys eduskunnalle painelaitelaiksi HE 117/2016 vp. Sami Teräväinen hallitussihteeri, TEM Nykytilanne VOIMASSA OLEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 1) Painelaitelaki (869/1999)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 7 Sähkö ja hissit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 7 Sähkö ja hissit Tukesin sähkö- ja hissiturvallisuusvalvonta Valvonnan kohteita mm. sähkölaitteiden ja -tarvikkeiden turvallisuus

Lisätiedot

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö

Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen. Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen Eeva Nurmi, Ympäristöministeriö 21.11.2016 Biosidivalmisteiden käytön valvonta Työsuojeluviranomainen, KemL 10 valvoo tämän lain ja sen nojalla annettujen

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus. Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 5.12.2017 Katri sihvola EU:n henkilönsuojainasetus Talouden toimijoiden vastuut ja velvollisuudet 1 Määritelmiä Talouden toimijalla tarkoitetaan valmistajaa, valtuutettua

Lisätiedot

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus 2013 Tukesin vuosi Johdon katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Toiminta on vuonna 2011 alkaneen uudistusvaiheen jälkeen merkittävästi vakiintunut.

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus

Markkinavalvonta. Uusi EMC-direktiivi. CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus Markkinavalvonta Uusi EMC-direktiivi CE-merkki ja vaatimustenmukaisuusvakuutus PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Valvontaviranomainen,

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Kemikaalit sähkölaitteissa

Kemikaalit sähkölaitteissa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 3.-4.5.2017 Tiia Salamäki Kemikaalit sähkölaitteissa Tietoiskuiltapäivä: Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen 1 Mikä on kemikaali? Alkuaine ja sen yhdisteet

Lisätiedot

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 21.11.2013 Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Sisältö 1. Muodolliset puutteet (DoC, CE-merkintä)

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA

CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN LUOKITUKSESTA, MERKINNÖISTÄ JA PAKKAAMISESTA KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) KEMIKAALINEUVOTTELUKUNNAN JULKAISUJA 7 (2009) CLP EU-ASETUS AINEIDEN JA SEOSTEN

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VUODEN 2007 TOIMINNASTA N:o 109/71/2007

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VUODEN 2007 TOIMINNASTA N:o 109/71/2007 1/4 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VUODEN 2007 TOIMINNASTA 5.3.2007 N:o 109/71/2007 1 Sopimuksen kohde Liikenne- ja viestintäministeriö, jäljempänä ministeriö, ja

Lisätiedot

Nopeammin, avoimemmin, rohkeammin mitä hyvältä viestinnältä tänään vaaditaan?

Nopeammin, avoimemmin, rohkeammin mitä hyvältä viestinnältä tänään vaaditaan? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Nopeammin, avoimemmin, rohkeammin mitä hyvältä viestinnältä tänään vaaditaan? FINAS-päivä 2017 Johanna Salomaa-Valkamo, viestintäjohtaja @salomaavalkamo Turvallisempi

Lisätiedot

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 20.9.2013

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015 2018 20.9.2013 TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTON (Tukes) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 20.9.2013 2(12) 1 Johdanto Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminta- ja taloussuunnitelma -2018 on kytketty

Lisätiedot

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta

HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta HE laiksi mittauslaitelain muuttamisesta (HE 30/2016 vp) Eduskunta, Talousvaliokunta 8.04.2016 Veli Viitala TEM HE (30/2016 vp) laiksi mittauslaitelain muuttamisesta Pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Painelaitteet Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista esim. valvontakäynneillä,

Lisätiedot

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma

Vierasainevalvontaprosessi. OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Vierasainevalvontaprosessi OSA: 1 Elintarvikkeiden kasvinsuojeluainejäämävalvontaohjelma Evira/843/0411/2014 Eviran raportti Hyväksymispäivä X.X.2014 Tuoteturvallisuus Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta

HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp. Talousvaliokunta HE eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta HE 40/2016 vp Talousvaliokunta 22.9.2016 Mistä kyse? 1/2 - Uusi sääntelymalli - Uudistetaan tuotesääntelyn rakennetta (työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF=

2012Tukesin vuosi. Johdon katsaus. Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston. EU:n uuden tuotelainsäädäntöpaketin (NLF= 2012 Tukesin vuosi 2012Tukesin vuosi Johdon katsaus Vuosi 2012 oli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toinen toimintavuosi. Työtä leimasi vielä laajentuneen viraston toiminnan vakiinnuttamien.

Lisätiedot

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi

REACH - lainsäädännön vaikutukset. VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry. AK/5.4.2006 www.chemind.fi - lainsäädännön vaikutukset KEVÄTSEMINAARI 2006 VTT - Eurolab 5.4.2006 Aimo Kastinen Kemianteollisuus ry 1 -asetuksen käsittely ja voimaantulo Valkoisen Kirjan valmistelu 1999-2/ 2001 parlamentin 2. lukeminen

Lisätiedot

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle

REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle REACH ja CLP asetusten velvoitteet maahantuojalle, jakelijalle ja jatkokäyttäjälle 1 Sisällysluettelo Keitä REACH ja CLP koskee?... 3 REACH asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista ja lupamenettelystä...

Lisätiedot