OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)"

Transkriptio

1 1 Rakennusvalvonta HATTULAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 :n mukaisesti kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia (MRL 14 2 mom). Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muihin niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja (MRL 14 3 mom). Nämä määräykset täydentävät valtakunnallisia määräyksiä (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, Suomen rakentamismääräyskokoelma). Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty (MRL 14 4 mom). Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Suunnittelualueeseen kuuluu Hattulan kunnan alue kokonaisuudessaan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tulee antaa perustiedot rakennusjärjestyksen laatimisprosessista niin, että osalliset voivat arvioida hankkeen merkitystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun. 2. NYKYTILANNE JA MUUTOKSEN TARVE Hattulan kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa Rakennusjärjestyksen merkitys rakentamisen ohjaamisvälineenä ei ole muuttunut, mutta uudistamiseen on todettu olevan tarvetta rakennusjärjestyksen ajanmukaisuuden varmista-

2 2 miseksi. Uudistamistyöllä on tarkoituksena korvata nykyinen rakennusjärjestys vuoden 2013 alusta alkaen. Rakennusjärjestyksen uusimisen tarkoituksena on luoda kokemusten ja hyväksi havaittujen käytäntöjen pohjalta uusi ajanmukainen rakennusjärjestys, joka toimii entistä paremmin paikalliset olosuhteet huomioon ottaen rakentamisen ja hyvän elinympäristön muodostamisen ohjausvälineenä. 3. TAVOITTEET Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteena on saattaa voimaan koko kunnan aluetta koskeva paikalliset olosuhteet huomioon ottava rakennusjärjestys. Rakennusjärjestys antaa lainsäädäntöä ja muuta säädöstöä täydentävää tietoa sekä ohjaa erityisesti asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolista rakentamista tukien hyvän yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Rakennusjärjestyksen uudistamisen tavoitteita ovat mm: lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten huomioiminen rakennusjärjestyksen yleismääräysten ajanmukaisuuden tarkistaminen suunnittelutarvealueiden määritteleminen asemakaava-alueiden ulkopuolisen rakentamisen määritteleminen ranta-alueiden rakentamisen määritteleminen asema- ja yleiskaavoja täydentävien määräysten ajanmukaistaminen rakentamistoimenpiteiden luvanvaraisuuden määritteleminen vesihuoltomääräysten huomioiminen jätehuoltomääräysten huomioiminen rakentamisen energiatehokkuuden, elinkaariajattelun sekä uusiutuvan energian huomioiminen 4. OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS 4.1 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen ja työntekoon ja muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62, MRL 65, MRA 6 ). Rakennusjärjestyksen uudistamisessa osallisia ovat mm: Kunnan jäsenet kunnan asukkaat ja maanomistajat Kunnassa työskentelevät ja kunnassa toimivat yritykset Kunnassa toimivat yhdistykset, seurat ja järjestöt Kunnan hallintokunnat rakennuslautakunta tekninen lautakunta

3 sivistyslautakunta perusturvalautakunta vapaa-aikalautakunta maaseutulautakunta 3 Naapurikunnat Hämeenlinnan kaupunki Valkeakosken kaupunki Pälkäneen kunta Muut viranomaiset ja yhteistyötahot Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Hämeen liitto Museovirasto Hämeenlinnan kaupunki; rakennusvalvonta ja ympäristö Kanta-Hämeen pelastuslaitos Liikennevirasto Puolustusvoimat Hattulan seurakunta Kunnassa toimivat puhelin-, sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Aina Com Oy Vattenfall Oy Hämeenlinnan seudun Vesi Oy 4.2 Tiedottaminen Maankäyttö- ja rakennuslain 15 :n mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 62 :ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja maankäyttö- ja rakennuslain 65 :ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan menettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Maankäyttö- ja rakennuslain 65 :n mukaisesti rakennusjärjestysehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava sen tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Rakennusjärjestyksen uudistamisen vireille tulosta, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, rakennusjärjestysluonnoksen sekä rakennusjärjestysehdotuksen nähtäville asettamisesta sekä rakennusjärjestyksen hyväksymisestä tiedotetaan kunnan ilmoitustaululla, Hämeen Sanomat - lehdessä sekä kunnan internet-sivuilla

4 4 5. RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMISEN LAADINTAPROSESSI JA TAVOITEAIKA- TAULU 5.1 Käynnistäminen Hattulan rakennuslautakunta on tehnyt päätöksen rakennusjärjestyksen uudistamisesta. Hattulan kunnanhallitus on merkinnyt tiedoksi rakennuslautakunnan toimenpiteet uudistamistyön käynnistämiseksi sekä oikeuttanut rakennuslautakunnan jatkamaan rakennusjärjestyksen uudistamistyötä. Rakennusjärjestyksen uudistamista valmistelee Hattulan rakennuslautakunta sekä erillinen valmistelutyöryhmä. Rakennuslautakunta käsittelee osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siirtää asian käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle sekä esittää, että kunnanhallitus asettaa rakennusjärjestyksen uudistamisen vireille ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman yleisesti nähtäville Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 14 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 5.2 Valmistelu- ja luonnosvaihe Valmistelutyöryhmä laatii luonnoksen rakennuslautakunnan käsittelyä varten rakennusjärjestysluonnoksen pohjaksi. Rakennuslautakunta käsittelee rakennusjärjestysluonnoksen ja siirtää asian käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus päättää rakennusjärjestysluonnoksen asettamisesta yleisesti nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista varten. Rakennusjärjestysluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta. 5.3 Ehdotusvaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä rakennusjärjestysluonnoksesta saadun palautteen pohjalta valmistelutyöryhmä laatii rakennusjärjestysehdotuksen. Rakennuslautakunta käsittelee rakennusjärjestysehdotuksen ja siirtää asian käsittelyn edelleen kunnanhallitukselle. Kunnanhallitus päättää rakennusjärjestysehdotuksen asettamisesta nähtäville ja lähettämisestä lausunnoille. Rakennusjärjestysehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi (maankäyttö- ja rakennuslaki 65 ja -asetus 6 ). Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysehdotuksesta. Rakennusjärjestyseh-

5 dotukseen tehdään muistutusten ja lausuntojen pohjalta mahdollisesti muutoksia ennen sen lopullista käsittelyä Hyväksyminen Rakennusjärjestyksen hyväksyy Hattulan kunnanvaltuusto rakennuslautakunnan ja kunnanhallituksen käsittelyjen jälkeen. 6. ALUSTAVA AIKATAULU 1. Päätös rakennusjärjestyksen muuttamisesta (rakennuslautakunta) Rakennusjärjestyksen uusimisen vireille asettaminen sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman asettaminen julkisesti nähtäville (kunnanhallitus) 2-3/ Rakennusjärjestysluonnoksen asettaminen julkisesti nähtäville (kunnanhallitus) 6-7/ Rakennusjärjestysehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville (kunnanhallitus) 9/ Rakennusjärjestyksen hyväksyminen (kunnanvaltuusto) 11/ Rakennusjärjestyksen voimaantulo RAKENNUSJÄRJESTYKSEN VOIMAANTULO Hattulan kunnanvaltuuston hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella Hämeen Sanomat -lehdessä sekä kunnan ilmoitustaululla. Valtuuston hyväksymispäätöksestä voi hakea muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta valitusaikana (30 vrk päätöksen nähtäville asettamisesta). Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen rakennusjärjestysehdotuksen nähtävänä ollessa pyytäneille. Kirjeen lähettämis- tai vastaanottamisajankohta ei muuta valitusajan alkamisajankohtaa. Rakennusjärjestys astuu voimaan kun hyväksytty päätös on lainvoimainen ja se on kuulutettu. 8. PALAUTTEEN ANTAMINEN Hattulan kunta, tekninen yksikkö/rakennusvalvonta, Parolantie 42, Parola Palaute tulee antaa kirjallisesti yhteystiedoin varustettuna edellä mainittuun osoitteeseen.

6 6 9. VALMISTELUTYÖRYHMÄN YHTEYSTIEDOT Valmistelevat viranhaltijat Rakennustarkastaja Jorma Immonen p. (03) , Tekninen johtaja Janne Teeriaho p. (03) , Hallintosihteeri Marja Hakulinen p. (03) , Muut jäsenet Rakennuslautakunnan puheenjohtaja Kaj Nordenswan p , Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Reijo Hallenberg p , Kunnanhallituksen edustaja Risto Anttila p , Hämeenlinnan rakennusvalvonta ja ympäristö: ympäristötarkastaja Sirpa Viholainen p ,

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.5.2015 Pirjo Kemppi Käsittely: 7.5.2015 37 Hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo HARTOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen.

Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Arvoisa vastaanottaja,ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Takala Paimelan (21) kunnanosa osa tilojen 98-436-2-9 ja 98-436-3-171 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Sipoon kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviintisuunnitelma Rakennusjärjestyksen muuts Rakennusvalvnta Sipn kunnan rakennusjärjestyksen uudistaminen Osallistumis- ja arviintisuunnitelma (OAS) 1. Mikä rakennusjärjestys n? Rakennusjärjestys

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. V102 Vappulantie

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. V102 Vappulantie Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Korttelit 1, 3, 18, 19 ja 19a Asemakaavan muutos

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Tekniset palvelut. U066 Urheilutie. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (6) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Kortteli 261 Asemakaavan muutos Osallistumis- ja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(5) PYHÄNNÄN KUNTA LEIVISKÄNKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS, PERIOJANTIEN POHJOISOSA JA KORTTELIT 202 JA 209 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.3.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS TAIPALSAAREN KUNTA SUUR-SAIMAAN LOMAKYLÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.7.2009, 14.12.2009 KimmoKaava 1. Yleistä Maankäyttö- ja rakennuslaki

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16USP0133.BSE 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaavamuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.4.2013 POLVIJÄRVEN KUNTA Kirkonkylän asemakaavamuutos POLVIJÄRVEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Maankäyttö-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI Kokkolan matkakeskuksen

Lisätiedot

YLIVIESKA Asemakaavan muutos

YLIVIESKA Asemakaavan muutos YLIVIESKAN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus Kyöstintie 4 84100 YLIVIESKA YLIVIESKA Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan korttelit 8 ja 101-102 sekä niihin liittyvät katu- ja puistoalueet MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava

Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iitin kunta 3.9.2013 OAS Tillolan moottoriurheilukeskuksen asemakaava 2 (12) 3.9.2013 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA

SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA ENONKOSKI SAIMAAN RANTAYLEISKAAVAMUUTOS MUUTOS KOSKEE TILOJA 13:37 KONTIONIEMESSÄ, 17:59 KURTINNIEMESSÄ JA 10:176 MUSTALAMMEN RANNALLA 25.2.2014 Näkymä Kurtinniemestä pohjoiseen Leväsentie 23 H 142 70780

Lisätiedot

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma SIUNTIO 11.03.2015 Kuntakeskus / Siuntion Virkkula, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012

Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 Asikkalan kunta HARAVAKONEEN PUISTON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.9.2012 2 SISÄLLYS 1. Tehtävä...3 2. Aloite...3 3. Suunnittelualue...3 4. Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet...3

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (8) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireille tulosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. N080 Etelätie Korttelit 93-95 ja 528-530 Asemakaava

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot