Tuote- ja palvelukeskeisen liiketoiminnan eroavaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tuote- ja palvelukeskeisen liiketoiminnan eroavaisuudet"

Transkriptio

1 Tuote- ja palvelukeskeisen liiketoiminnan eroavaisuudet BUUSTIa palveluliiketoiminnasta Lahti Tiina Valjakka, erikoistutkija, VTT Oy Esityksen sisältö 1) Esimerkkejä teollisuuden palveluliiketoiminnasta 2) Asiakaslähtöisyys (SD-logic) ja uudenlaisen liiketoimintamallin tarve 3) Asiakastiedosta asiakasymmärrykseen 4) Palveluverkoston kehittäminen Linkit julkaisuihin

2 Esimerkkejä teollisuuden palveluliiketoiminnasta 3 BestServ Framework for Industrial Services - Focus of customer relationship and competencies changes System Modified from: Petri Kalliokoski, Göran Andersson, Vesa Salminen, Jukka Hemilä, BestServ Feasibility Study 2

3 BestServ All time Partners April 21, 2009 Kim Kaijasilta Scope of Services in Industry is Large Spare parts Maintenance & Repair 24-h emergency service Consumables Process consultation Project engineering Installation & Startup Machinery options & upgrades Removals & reinstallations Build, Operate, Maintain Maintenance & Consultation Contracts Training Financing Refurbishment & Resale Glaston 3

4 Sopimusvalmistaja kasvattaa itselleen asiakkaita X 05/03/ Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Asiakaslähtöisyys ja uudenlaisen liiketoimintamallin tarve 8 4

5 Käyttöarvo keskeiseen asemaan Aiemmin taloudessa on tehty selkeä ero teollisen toiminnan ja palvelutoiminnan välillä. Teolliset yrityksetkin ovat tuottaneet palveluja, mutta materiaaliset tuotteet ovat olleet kehittämisen pääkohde ja myös palveluja on kehitetty teollisella logiikalla: Second tuottaja level aikaansaa arvon jonka asiakas kuluttaa. Tiedon ja osaamisen merkityksen kasvu on siirtänyt huomiota uudenlaiseen arvioon siitä mihin menestyvä liiketoiminta perustuu. Tuotteiden ja palvelujen käyttötilanteet ovat nousseet keskeiseen asemaan: on alettu korostaa sitä että tuotteiden ja palvelujen arvo tulee ilmi vasta kun niitä käytetään. Tästä ajatustavasta kumpuaa käyttäjälähtöisyys liiketoiminnan ytimenä. Käyttäjälähtöisyyden pääoivallus on, että asiakas arvioi tuotteen tai palvelun arvoa tietyssä kontekstissa, jossa muut (muualta hankitut) tuotteet ja palvelut vaikuttavat arvioon. Sama tuote tai palvelu tuottaa erilaisen arvon kun se kytkeytyy erilaiseen ympäristöön ja näitä eroja tulisi tuottajan yrittää ymmärtää. (Toivonen, M) 05/03/ Asiakas arvon tuottajana Lähtökohta: arvo ei ole sisällä tuotteissa vaan se on mahdollisuus joka realisoituu Click kun tuotteita to edit Master käytetään. text styles Arvoa Second ei voi ensin level tuottaa ja sitten myydä, vaan asiakas tuottaa osan arvosta kytkemällä Third yksittäisen level tuotteen muihin tuotteisiin tai osaamisiin. Kaikki asiakkaat (ei vain merkittävimmät) ovat kumppaneita, eivät myynnin kohteita. Asiakkaan osaaminen on kriittistä. Osaava asiakas on resurssi tuottajayritykselle. Siksi on tärkeä pyrkiä tukemaan asiakkaan omaa arvonluontia, ts. sitä miten asiakas tuotteita käyttäessään toimii. Tähdätään korkeaan markkina-arvoon mutta ymmärretään että se on seuraus onnistumisesta asiakashyödyn synnyttämisessä. Lähde: Vargo ja Lusch, /03/

6 Arvo- ja resurssikeskeinen liiketoimintamalli 05/03/ Muokattu Osterwalderin 2004 mallista Kehittämisen lähtökohta: mitä resursseja meillä on Lähde: Read et al., /03/

7 Uusien markkinoiden luominen Sama resurssi voi eri yrityksissä olla erittäin arvokas tai lähes arvoton käytöstä riippuen. Click to Niinpä edit Master pääpaino text on sen styles analysoinnissa mitä resursseja on olemassa ja miten resursseja voidaan vähitellen kasvattaa. Toiminnan Third tavoite level voi olla aluksi melko epämääräisesti määritelty; se selkiytyy prosessin kuluessa Fourth kasvavien level resurssien myötä. Jos tavoite lyödään lukkoon heti alussa, se rajautuu Fifth väistämättä level lähtötilanteen markkinakontekstiin ja tunnetuilla resursseilla saavutettavissa oleviin tuloksiin. Radikaalimpia toimintamalleja saadaan aikaan pyrkimällä uusien markkinoiden luomiseen, ei vain kilpailuun olemassa olevista markkinoista. Kumppanuuksien korostaminen, rajatut kokeilut, joustava toiminnan sopeuttaminen ja nopeat korjausliikkeet ovat tämän toimintatavan kulmakiviä. (Toivonen, M) 05/03/ Arvoketjussa liikkuminen Sillä mihin kohtaan arvoketjussa palvelu tarjotaan on usein suuri merkitys tuotetulle arvolle ja kannattavuudelle (ns. value offering point). Alla esimerkkinä kiinteistö- ja rakennusalan arvoketju, jossa yhä useammat toimivat ovat siirtäneet painopistettä Second arvoketjun level alkupäähän tai pitkälle elinkaareen. hanke- suunnit- rakenta- vuokraus/ yllä- käyttö kehitys telu minen osto pito palveluntarjoaja 05/03/

8 Asemoituminen arvoverkostossa Arvoketjujen ohella tai sijasta monimutkaisilla arvoverkostoilla on tämän päivän taloudessa Third yhä level keskeisempi rooli. Yksittäisen yrityksen on tärkeä hahmottaa arvoverkostonsa Fourth kokonaisuus level ja pyrkiä valitsemaan tietoisesti oma asemansa siinä. Vahva ja kokonaisuutta tukeva asema voidaan saavuttaa monella tavoin - hankkiutumalla integraattorin rooliin - toimimalla vahvasti alkuvaiheessa jossa tehdään peruspäätöksiä - tarjoamalla palveluja moneen pisteeseen arvoverkostossa tai toiminnan elinkaaren aikana (Toivonen, M) 05/03/ Monitoimijanäkökulma arvonluontiin Yhä useammin toiminnan vaikutuksia on arvioitava ei vain välittömän asiakkaan ja loppuasiakkaan Click to edit näkökulmasta Master text vaan styles vielä laajemmin: Second ottaen level huomioon alihankkijat, partnerit, omat työntekijät ja koko yhteiskunta. On myös tärkeä tarkastella jollekin toimijalle syntyneen arvon lisäksi myös sitä, onko joku toinen toimija menettänyt arvoa tai onko joitakin toimijoita unohdettu kokonaan. Tasapainon löytäminen arvonmuodostuksessa saavutusten ja menetysten kesken ja eri toimijoiden näkökulmasta on yksi menestyksen kriittisiä kysymyksiä. Palomäki et al. (2014), muokattu lähteistä Bocken et al., 2013; Evans et al., /03/

9 05/03/ BUSINESS MODEL TRANSFORMATION Three-step transformation: 1. Develop a strong customer value proposition (CVP); how to satisfy a real customer who needs to get a real job done ; 2. Define how your company will fulfil that need at a profit (other three elements of the model); 3. Compare the model to the current one and see how much it has to be changed. CUSTOMER VALUE PROPOSITION (CVP) Target customer Job to be done Offering KEY RESOURCES e.g. People Equipment Technology Information Partnerships PROFIT FORMULA Revenue model Cost structure Margin model Resource velocity KEY PROCESSES Processes Rules Norms (Johnson, M.W., Christensen, C.M. and Kagermann, H. 2008) 05/03/ Product-oriented and service-oriented business models of Case Company examples Offering: large, tailored turnkey solutions, projects lasting several months. The strategic focus is on developing and providing technological solutions; services have traditionally been a secondary supporting function. Product-oriented Service-oriented Complex high-tech investment projects Project-based pricing and costs R&D, knowledge in technology and engineering, global project management Customer Value Proposition Profit formula Key resources and processes Spare and wear parts availability during shutdown for maintenance High-margin OEM parts Consignment inventories, IT systems for parts management and analysis 18 9

10 05/03/ Tunnistettuja eroja liiketoimintamalleissa yrityksen siirtyessä tuote/teknologiakeskeisestä toiminnasta palvelukeskeiseen toimintaan Asiakkaan ydinprosessien ymmärryksen merkitys Asiakkaan liiketoimintaprosessien ja tuotteen koko elinkaaren merkitys Asiakkaan asiakkaan tarpeen merkitys Asiakkaan sisäisten sidosryhmien ja toimijoiden motiivit Tietojärjestelmien rooli Globaalin läsnäolon tarve Kilpailutilanne ja kilpailijat Menestyksekäs palveluliiketoiminta pohjautuu sekä asiakkaan että oman yrityksen ymmärtämiseen ja tämän tiedon hyödyntämiseen uusien liiketoimintamallien suunnittelussa ja toteuttamisessa. 19 Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Asiakastiedosta asiakasymmärrykseen 20 10

11 Asiakastarpeiden selvittäminen Click Asiakastarpeiden to edit Master selvittäminen text styles ei ole yksinkertainen asia. Usein on kysymys enemmänkin toiveiden tai odotusten selvittämisestä. Tarpeiden Third taustalla level on laaja kirjo asioita, joita asiakas odottaa liittyen teknologian toimivuuteen, Fourth prosessien level tehokkuuteen, taloudelliseen hyötyyn, osaamisen kasvuun ja uusiin liiketoiminnan mahdollisuuksiin. Nämä erilaiset odotukset painottuvat eri tavoin eri henkilöillä ja asiakasyrityksen eri yksiköissä. Siksi tarpeissa ja koetussa hyödyssä voi olla ristiriitaisuuksia riippuen siitä keneltä niitä kysytään. Business-to business maailmassakin myyntija hankintaneuvotteluihin vaikuttavat - paitsi koko yrityksen tarpeet - myös neuvotteluja käyvien ihmisten intressit ja tulkinta yrityksen tarpeista. (Toivonen, M) 05/03/ Asiakaslähtöisyys itsestäänselvyyksien kyseenalaistajana Pyrkimys Second aidon level lisäarvon tuottamiseen asiakkaille auttaa kyseenalaistamaan omalla alalla vakiintuneita Third level toimintatapoja ja laajentamaan toiminnan raameja yleisesti tiedossa olevien Fourth ratkaisujen level ulkopuolelle. Haasteena on asiakaskohtaisen vaihtelun pysyminen tarkoituksenmukaisissa rajoissa, jotta toiminta on tehokasta. Siksi asiakaslähtöisyyteen on sisällytettävä oman toiminnan tarkka analyysi ja tarjoaman jäsentäminen. (Toivonen, M) 05/03/

12 Mitä yritys voi tehdä yhteisen ymmärryksen saavuttamiseksi yritys Click to edit asiakas Master text styles Epäselvät tiedon odotukset jakaminen asiakas Tarkemmat odotukset Ääneen lausumattomat odotukset asiakkaan tilanteeseen paneutuminen Julkituodut odotukset Epärealistiset odotukset mahdollisen esilletuominen Realistisemmat odotukset Muokattu lähteestä Ojasalo, /03/ Siirtyminen kohti kokonaisratkaisuja teollisessa liiketoiminnassa 05/03/

13 Asiakaslähtöisen prosessikuvauksen malli (blueprint) asiakkaan saama arvo ja hyöty asiakkaan toimet jotka eivät näy tuottajalle asiakkaan toimet vuorovaikutuksessa tuottajan kanssa tuottajan toimet vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa tuottajan back office toimet (ml. partnerit) asiakasrajapinta palveluntarjoajan sisäinen yhteistyö ja vuorovaikutus kehittämistarpeet AIKA 05/03/ Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Palveluverkoston kehittäminen 26 13

14 Click Moniverkostoympäristö edit Master title style ja verkostojen ulottuvuudet Yritys kuuluu harvoin vain yhteen verkostoon kerrallaan Moniverkostoympäristössä kriittiseksi muodostuu verkostojen suunnitelmallinen hallinta ja hyödyntäminen Resurssit on suunnattava tuloksellisimmalla mahdollisella tavalla Toimialarajat ylittävät INNOVAATIOVERKOSTOT HORISONTAALISET PK-yritysten kehittämisverkostot, allianssit ja yhteisyritykset Asiakassuunnan KAHDEN VÄLISTEN KUMPPANUUKSIEN kehittäminen VERTIKAALISET toimittajaverkostot SISÄISET verkostot ja yhteistyö (Valkokari, K) 05/03/ Click Verkostoitumisen edit Master tavoitteet title style1/2 VERKOSTOITUMISEN TAVOITTEET Toiminnan ja kannattavuuden kehittäminen Keskittyminen ydinkyvykkyyksiin Yhteisten tiedonkulun käytäntöjen muodostaminen Kustannustehokkuus Läpimeno- ja toimitusaikojen lyhentäminen Toiminnan joustavuuden lisääminen Laajempien kokonaisuuksien hallinta Tiiviimpi asiakasyhteistyö ja tuntuma loppuasiakkaisiin Uusien mahdollisuuksien tunnistaminen Markkinavoima ja markkinaalueen laajentaminen Voimavarojen ja kyvykkyyksien yhdistäminen Laaja-alaisten tuote- ja palvelukonseptien kehittäminen (elinkaaripalvelut) Uudet liiketoimintamallit ja ansaintalogiikat Uusien teknologioiden verkottunut kehittäminen (uudet toimialat) 05/03/

15 Click Verkostoitumisen edit Master tavoitteet title style2/2 Kontrollointi ja ohjaus Pysyvät yhteistyörakenteet Tiivis yhteistyö ja useat linkit Yhteiset sovitut käytännöt Henkilökohtaiset suhteet ja yhteiset normit Ongelman ratkaisu ja oppiminen Moniulotteinen vuorovaikutus ja koordinointi Hajautunut päätöksenteko Ristiriitaiset tavoitteet Joustava verkostoituminen Verkostoitumisen tavoitteet voivat olla keskenään ristiriitaisia Pitkäkestoisen yhteistyön mahdollistamat rakenteet tukevat tehokkuutta ja sujuvuutta Joustavat, lyhyet yhteistyösuhteet edistävät uudistumista 05/03/ Click Palvelutarjooma to edit Master ja verkosto title style Palvelun ydinelementit Yrityksen omat osaamiset ja resurssit Kokonaispalvelutarjooma vaatii usein koko verkoston osaamista Näiden osaamisten hallinta ja kehittäminen uusia kokonaispalveluja varten vaatii suunnitelmallista työtä Tukipalvelut Täydentävät palvelut Yrityksen omat ja partneriverkoston osaamiset ja resurssit Yrityksen omat ja partneriverkoston osaamiset ja resurssit 05/03/

16 Click Palveluintegraattori to edit Master title osaamisten style yhdistäjänä Verkoston yksittäiset toimijat integroivat verkoston resursseja ja prosesseja, mutta kokonaisuutta asiakasrajapinnassa hallinnoi usein erityinen palveluintegraattori Asiakas saa lisäarvoa ostamisen helppoudesta ja monipuolisesta osaamisten yhdistelmästä Toimittajat Palveluntuottajat Palveluintegraattori Asiakkaat Tuotteet Brändit Tekninen tuki Brändi Konsepti Tietojärjestelmät Asiakastieto Tuotetieto Asiakashallinta Palveluprosessi ASIAKASTARPEET ARVONLUONTI 05/03/ Click Palveluverkoston edit Master kehittämisen title style työkirja Palveluverkoston kehittäminen edellyttää vastauksia moniin käytännön kysymyksiin verkostojohtamisen näkökulmasta Keskeisintä on saavuttaa yhteisymmärrys verkoston tavoitteista, rakenteesta, hallinnasta ja arvojärjestelmästä Miksi ja kenelle? Verkoston liiketoimintakonsepti Asiakasnäkökulman syventäminen Miten? Osaamismatriisi Palveluintegraattorin tehtävät Keiden kanssa? Kumppanikriteerit Yhteistyön vaiheet Mitä? Arvonluonti Verkottunut palvelukonsepti 05/03/

17 Click Palveluintegraattorin to edit Master title tehtävät style ASIAKAS RATKAISU Second level Mitkä ovat Mitkä ovat integraattorin integraattorin rooli tehtäviä ja tehtävät asiakassuuntaan? toteuttamisessa? TOIMINTAMALLI Mitkä ovat integraattorin tehtävät toimintamallin rakentamisessa? kokonaisratkaisun VERKOSTO Mitkä ovat integraattorin tehtäviä verkostonäkökulmasta? Palveluintegraattorin tehtävät voidaan yleensä jakaa asiakkuuksiin, ratkaisuun, toimintamalliin tai itse verkostoon liittyviin tehtäviin Tehtäviä läpikäymällä saavutetaan näkemys tehtäväkokonaisuudesta, voidaan selkiyttää verkoston sisäistä työnjakoa ja täsmentää integraattorin roolia 05/03/ TEKNOLOGIASTA TULOSTA 17

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Asiakasymmärrys teollisuuden palveluliiketoiminnassa

Asiakasymmärrys teollisuuden palveluliiketoiminnassa VTT TIEDOTTEITA 2598 Heidi Korhonen, Tiina Valjakka & Tiina Apilo Asiakasymmärrys teollisuuden palveluliiketoiminnassa Tavoitteena ostava asiakas VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2598 Asiakasymmärrys teollisuuden

Lisätiedot

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta

Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta VTT WORKING PAPERS 127 Marinka Lanne & Ville Ojanen Teollisen palveluliiketoiminnan menestystekijät ja yhteistyösuhteen hallinta Fleet asset management -hankkeen työraportti 1 ISBN 978-951-38-7187-1 (URL:

Lisätiedot

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa

Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Asiakasymmärrys ja yhteinen oppiminen palveluiden tuottamisessa Avara museo - päätösseminaari 5.10.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen

Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen Asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen CIMO workshop 5.6.2012 FT, tutkimusprofessori Marja Toivonen Teknillinen tutkimuskeskus VTT marja.toivonen@vtt.fi gsm 040-533 4582 Yhteinen oppiminen ja asiakaslähtöisyys

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155

TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 TUTKIMUSRAPORTTI RESEARCH REPORT 155 Pekka Salmi Marko Torkkeli Jukka Hallikas Ville Ojanen TEKNISEN SUUNNITTELU- JA KONSULTOINTIALAN YRITYSTEN STRATEGINEN TARKASTELU: Case Kouvolan seutu Tuotantotalouden

Lisätiedot

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan

Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen. Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Asiakassuhteen syventäminen ja uudistaminen Palvelukyvystä ja -kulttuurista muutosvoimaa palveluliiketoimintaan Ahonen, T., Airola, M., Lappalainen, I., Nuutinen, M., Reunanen, M., Valjakka, T. & Valkokari

Lisätiedot

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ

ASIAKKUUDENHALLINTA TOIMITILAPALVELUYMPÄRISTÖSSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion raportteja 209 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Publications 209 Espoo 2002 TKK-RTA-R209 ASIAKKUUDENHALLINTA

Lisätiedot

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja

Ekosysteemit ja verkostojen parviäly. Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 152 Ekosysteemit ja verkostojen parviäly Tulevaisuuden liiketoiminnan suuntaviivoja toimittaneet Katri Valkokari Jaakko Salminen Anni Rajala Merja Koskela

Lisätiedot

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen

Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen ESPOO 2004 VTT TIEDOTTEITA 2233 Raimo Hyötyläinen, Tapani Ryynänen & Markku Mikkola Ympäristöalan miniklustereiden rakentaminen ja kehittäminen InnoEnvi-hanke VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2233 Ympäristöalan

Lisätiedot

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA

ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA WILLE NUMMIKOSKI ARVOPOHJAINEN MARKKINOINTI KASVUUN TÄHTÄÄVÄSSÄ PK-YRITYKSESSÄ OMAT TUOTTEET ALIHANKINNAN TUKENA Diplomityö Tarkastajat: Professori Olavi Uusitalo, Lehtori Tommi Mahlamäki Tarkastajat ja

Lisätiedot

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA

YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA YRITYSVERKOSTOITUMISEN EDELLYTYKSET KAPEENKOSKELLA Lappi Johanna Terva-aho Hannele Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis-

Lisätiedot

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla

B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO B-to-B-palvelutuotteiden kehittäminen tuotteistamalla Kandidaatintyö Heikki Lintu TIIVISTELMÄ Tekijä: Heikki Lintu Työn nimi: B-to-B-palvelutuotteiden

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2012 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusjulkaisu 2012 Lukijalle

Lisätiedot

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410. Markku Mikkola & Tapani Ryynänen. Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2410 Markku Mikkola & Tapani Ryynänen Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2410 Liiketoimintamallit talotekniikan elinkaaripalveluissa

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma

Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen: asiakassegmentointi ja segmentointiperusteinen asiakkuuden hoito-ohjelma Österholm, Minna 2009 Laurea Lohja Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Lohja Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi

Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Asiakkuudenhoitomallien kehittäminen organisaation asiakaslähtöisyyden lisäämiseksi Niemi, Lauri 2010 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Asiakkuudenhallinta: Asiakkuudenhoitomallien

Lisätiedot

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö

MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA. Diplomityö MARIKA LÄHDEAHO PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN YRITYSVERKOSTOSSA Diplomityö Tarkastaja: prof. Miia Martinsuo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknis-taloudellisen tiedekuntaneuvoston kokouksessa 8. syyskuuta

Lisätiedot

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA

KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA Oulun yliopisto Taloustieteiden tiedekunta LOGNET OSAAVAA HENKILÖSTÖÄ PK-YRITYSTEN LOGISTIIKKATEHTÄVIIN POHJOIS-SUOMESSA Ira Ahlstrand KULJETUSYRITYKSET VERKOSTOISSA SAATTEEKSI Kuljetusyritysten mahdollisuudet

Lisätiedot

Projektikatsaus 2007-2008

Projektikatsaus 2007-2008 erve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2007-2008 nergiateollisuus Ry Sandvik Mining and Construction

Lisätiedot

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa

Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Heinonen, Marko 2009 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Prosessien kehittäminen asiakaspalvelussa Marko Heinonen Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT LAURA HUMPPI AKATEEMINEN YRITTÄJYYS JA SPIN-OFF YRITYKSET YLI- OPISTOTUTKIMUKSEN KAUPALLISTAMISEN SEURAUKSENA SYSTEEMIBIOLOGISET ASIANTUNTIJAPALVELUT Diplomityö Tarkastaja: professori Olavi Uusitalo Tarkastaja

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

Asumisen palvelukonseptit - Palvelukonseptin kehittämisen prosessimalli

Asumisen palvelukonseptit - Palvelukonseptin kehittämisen prosessimalli Rakennustekniikan laitos Asumisen palvelukonseptit - Palvelukonseptin kehittämisen prosessimalli Alexander Aaltonen, Jaakko Siltaloppi, Jukka Puhto TIEDE + TEKNOLOGIA TYÖPAPERIT TIIVISTELMÄ Länsimaisissa

Lisätiedot

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen

Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten palvelujen kehittämiseen Vuorisalo, Arja 2010 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Living Lab -toimintamallin soveltuvuus sähköisten

Lisätiedot